COMBIGAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • COMBIGAN STERIL GOZ DAMLASI 5 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • COMBIGAN STERIL GOZ DAMLASI 5 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • bisoprolol, kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699490561102
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

COMBİGAN steril gözdamlası5 ml

Gözeuygulanır.

Etkin maddeler:Bir mlsolüsyon 2 mg brimonidin tartarat ve 5 mgtimolol (6.8 mgtimolol

maleata eşdeğer) içerir.

Yardımcımaddeler:Benzalkonyum klorür, monobazik sodyumfosfat monohidrat, dibazik

sodyumfosfat heptahidrat, hidroklorikasid ve/veya sodyumhidroksit, saf su.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.COMBİGAN nedir ve ne için kullanılır?

2.COMBİGAN’ıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.COMBİGAN nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.COMBİGAN’ın saklanması

başlıklarıyer almaktadır.

1. COMBİGAN nedir ve ne için kullanılır ?

COMBİGAN, plastik birşişe içinde5 mlçözelti olarak kullanımasunulmuşgöziçi basıncı

(göz tansiyonu) yüksekliği ve görmebozukluğu ile seyreden hastalığıkontrol etmek için

kullanılan bir göz damlasıdır.

COMBİGAN’ın bileşimindeki iki etkin madde olan brimonidin tartarat ve timolol maleat

tamamlayıcıetki mekanizmalarıyla yüksek göziçi basıncınıdüşürmektedirler ve kombine

etkileri, iki bileşiğin tek tek uygulanmalarınakıyasla ilave göz içi basıncıazalmasıyla

sonuçlanmaktadır. COMBİGAN, göz tansiyonunu düşüren diğer bazıilaçlara yeterli yanıt

vermeyen hastalarda göz içi basıncınıdüşürmek için kullanılır.

Gözlerinizde, gözün iç kısmınıbesleyen berrak, suya benzer bir sıvıbulunmaktadır. Sıvı

sürekli olarak gözden boşaltılır ve bunun yerine yeni sıvıyapılır. Sıvının yeterince hızlı

boşaltılamadığıveya fazla yapıldığıdurumda, gözdeki basınç artar ve sonuçta bu durum

2

görmenizde hasar oluşturur. COMBİGAN,sıvıüretimini azaltarak ve boşaltılan sıvının

miktarınıartırarak etki gösterir. Bu süreç gözün içindeki basıncıdüşürürken gözü beslemeye

devameder.

2. COMBİGAN’ıkullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler

COMBİGAN’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

-İlacın bileşenlerinden herhangi birine karşıalerjiniz (aşırıhassasiyetiniz) varsa.

Alerjik reaksiyon belirtileri, yüz, dudak ve boğazınşişmesi, hırlama, baygınlık hissi,

nefes darlığı, gözlerin çevresinde kaşıntıya da kızarıklık olabilir.

-Geçmişte astım,ciddi süreğen tıkayıcı(obstruktif) bronşit (hırlama, nefes almada

güçlük ve/veya uzun süren öksürüğe neden olabilen ciddi akciğer hastalığı) gibi

akciğer hastalığınız olduysa veya halihazırda varsa

-Düşük kalp atım hızı, kalp yetmezliği, kalp ritimbozukluğu (kalp pili tarafından

kontrol edilmediği durumlarda) gibi kalp rahatsızlığınız varsa

-Monoamin oksidaz (MAO) ya da diğer belli antidepresan ilaçlar kullanıyorsanız

kullanmayınız.

COMBİGAN, 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır ve 2 ila 17 yaşarasındaki

çocuklarda genelde kullanılmamalıdır.

COMBİGAN’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer aşağıdaki durumlar sizin için geçerliyse, COMBİGAN kullanmadan doktorunuza

söyleyiniz;

-Koroner kalp hastalığı(semptomlara göğüs ağrısıveyagöğüste sıkışma, nefessiz

kalmak ya da boğulmadahil olabilir), kalp yetmezliği, düşük tansiyon

-Düşük kalp atım hızıgibi kalp atımbozuklukları

-Nefes almada güçlük, astımveya ciddi süreğen tıkayıcı(obstruktif) akciğerhastalığı

-Kan dolaşımıhastalığı(Raynaud hastalığıya da Raynaud sendromu Vücudunuzun

bazıbölgelerinin (el ve ayak parmaklarıgibi) hissis ve soğuk hissedilmesine sebep

olan düşük sıcaklık ya da stres kaynaklıbir hastalık)

-Diyabet, çünkü timolol düşük kanşekerinin bulgu ve belirtilerini baskılayabilir

-Tiroid bezi hastalığı, çünkü timolol bulgu ve belirtilerini baskılayabilir

-Böbrek veya karaciğer yetmezliği

-Böbrek üstü bezi tümörü

-Göz içi basıncınızıdüşürmek amacıyla göz ameliyatı

-Depresyon ya da diğer psikiyatrik hastalıklar geçirdiyseniz.

Bir alerjiniz (örn: saman nezlesi, ekzema) varsa veya ağır bir alerjik reaksiyon geçirdiyseniz,

ciddi reaksiyonu kontrol altına almak için kullanılan olağan adrenalin dozunun yükseltilmesi

gerekebilir.

Herhangi bir ameliyat olmadan önce doktorunuza COMBİGAN kullandığınızısöyleyiniz,

çünkü timolol anestezi sırasında bazıilaçların etkilerini değiştirebilir.

3

“Bu uyarılar geçmiştekiherhangibir dönemde dahi olsa sizin içingeçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.”

COMBİGAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

COMBİGAN’ın herhangi bir yiyecek/içecek ile etkileşime girdiği bilinmemektedir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile kalmayıplanladığınızısöyleyiniz.

Doktorunuzun gerekli olduğunu düşündüğü durumlar hariç, COMBİGAN hamilelik sırasında

kullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

COMBİGAN emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Timolol anne sütüne geçebilir.

Araç ve makine kullanımı

COMBİGAN araba veya makine kullanımınıetkileyecekşekilde sersemlik, yorgunluk ve

bulanık görmeye neden olabilir. Araç ya da makine kullanmaya başlamadan önce bu belirtiler

geçene kadar bekleyiniz.Herhangi bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

COMBİGAN’ın içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

Benzalkonyumklorür:

İçindeki benzalkonyumklorürnedeniyle gözde tahrişe sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt

lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak

için en azından 15 dakika bekleyiniz. Benzalkonyumklorürün yumuşak kontakt lenslerin

renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Monobazik sodyumfosfat vedibazik sodyumfosfat:

Kullanımyolu nedeniyle herhangi bir uyarıgerekmemektedir.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı:

COMBİGAN, diğer göz içi basıncıilaçlarıdahil, kullandığınız başkabir ilacıetkileyebilir ya

da ilaçtan etkilenebilir.

Göz durumunuzla ilgiliolsun ya da olmasın, reçetesiz ilaçlar dahil kullanmakta olduğunuz ya

da yakın zamanda kullanmışolduğunuz ilaçlar var ise doktorunuza söyleyiniz.

COMBİGAN ile etkileşime geçen bazıilaçlar mevcuttur, bu nedenle aşağıdaki ilaçlardan

kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

-Ağrıkesiciler

-Uyumaya ya da endişehallerineyardımcıilaçlar

-Yüksek tansiyon ilaçları

-Beta blokörler, digoksin veya kinidin (kalp hastalıklarınıtedavisinde ve bazısıtma

türlerinin tedavisinde kullanılır) gibi kalp hastalıkları(örneğinanormal kalp atım hızı)

için ilaçlar

-Diyabet ya da yüksek kanşekerini tedavi eden ilaçlar

-F

-G

-C

-V

-K

-M

Halihaz

kullanıy

Anestet

kullanm

Eğer re

kullandı

3. COM

Uygun

COMBİ

doktoru

COMBİ

Dozu de

Birdenf

Uygula

Şişenin

Elleriniz

1.Altg

2.Şişey

Fluksetin ve

Göz içindek

Ciddi alerji

Vücudunuz

Kan damarl

Mide ekşim

zırda kulland

yorsanız dok

tik ilaç alm

makta olduğu

eçeteli yada

ınız ise lütf

MBİGAN n

kullanımv

İGAN’ıher

unuza ya da

İGAN’ı, etk

eğiştirmeyin

fazla göz da

mayolu ve

kapağındak

zi yıkayın.B

göz kapağın

yi ters çevir

eparoksetin

ki tansiyonu

kreaksiyon

zdaki bazıh

larındaki ka

mesi ve mide

dığınız ilaçl

ktorunuzab

mak üzere

unuzu söyle

reçetesizh

fen doktorun

asıl kullanı

ve doz/uygu

rzaman do

eczacınıza

kilenen göz

niz ya da do

amlasıkulla

emetodu:

ki kurcalam

Başınızıark

nızıcep oluş

rin ve tedavi

ngibi depre

u(glokom)

nlarıtedavie

ormonlarıe

aslarıetkiley

eülseri teda

lardan herh

bilgi veriniz

eyseniz,do

eyiniz.

herhangi bir

nuza veyae

ılır?

ulama sıklığ

oktorunuzun

danışınız.

ünüze (göz

oktorunuza

anıyorsanız,

maya karşıgü

kaya doğru

şturana kada

igereken gö

esyon ilaçlar

düşürmek i

etmek içink

etkileyen ila

yen ilaçlar

avisinde kul

hangi birinin

z.

oktorunuza

rilacışu an

eczacınızab

ğıiçin talim

nsize anla

lere)12saa

danışmadan

,ilaçlarıen

üvenlik ban

eğin vetava

ar yavaşçaa

öze bir dam

çin kullanıl

kullanılan il

açlar, örneği

llanılan ilaç

ndozu deği

ya da di

nda kullanıy

bunlar hakkı

matlar:

attığışekild

at arayla gü

ntedaviyib

azından 5d

ndıbozulmu

ana bakın.

aşağıdoğru

an diğer ila

laçlar

in adrenalin

çlar

şirse veyad

şdoktorun

yorsanız ve

ında bilgi v

de kullanını

ünde 2 kez1

bırakmayınız

dakika arayl

uşise ürünü

çekin.

açlar

nve dopami

düzenli olar

nuza COM

eya son zam

veriniz.

ız. Emin de

1damla dam

z.

la uygulayın

ükullanmay

sıkın.

in

rak alkol

MBIGAN

manlarda

eğilseniz

mlatınız.

nız.

ınız.

5

4.Gözlerinizi kapalıtutarak gözünüzün burun köşesine (gözünüzün burnunuzla birleştiği

noktaya) parmağınızla 2 dakika boyunca bastırınız. Bu, COMBİGAN’ın vücudunuzun geri

kalanına yayılmasına yardımcıolacaktır.

Damlayıgözünüze isabet ettiremediyseniz tekrar deneyiniz.

Gözlerinize ya da göz damlasına mikrop bulaşmasından kaçınmak için, damlalığın ucunu

herhangi bir yüzey iletemas ettirmeyiniz. Kullandıktan hemen sonraşişenin kapağını

kapayınız.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

COMBİGAN’ı2 yaşın altındaki bebeklerde kullanmayınız. COMBİGAN, çocuk ve

ergenlerde (2 ila 17 yaşarasındaki) kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel kullanımşartıyoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımşartıyoktur.

Eğer COMBİGAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COMBİGAN kullandıysanız:

COMBİGAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

Yetişkinler:

COMBİGAN’ıkullanmanız gerekenden fazla kullanmanızın size zarar vermesi olasıdeğildir.

Bir sonraki damlayıher zamanki saatinde damlatınız. Endişeleriniz varsa doktorunuz ya da

eczacınıza danışınız.

Bebekler ve çocuklar:

Glokomtedavisinin bir parçasıolarak brimonidin (COMBİGAN’ın etkin maddelerinden biri)

uygulanan çocuk ve bebeklerde bir çok aşırıdoz vakalarıbildirilmiştir. Belirtilere uykulu

olma, gevşeklik, düşük vücutısısı, solgunluk ve nefes almadagüçlük dahildir. Böyle bir

durumla karşılaştığınızda hemen doktorunuza danışınız.

Yetişkinler ve çocuklar:

Eğer COMBIGAN’ıyanlışlıkla yuttuysanız derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

6

COMBİGAN’ıkullanmayıunutursanız

Unuttuğunuz dozu hatırlar hatırlamaz uygulayınız, sonra olağan kullanımşekline dönünüz.

Bu dozu eğer bir sonraki doza yakın bir zamandahatırladıysanız, sonraki dozu atlayıp normal

uygulamaya devamediniz.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz damlatmayınız.

COMBİGAN ile tedavisonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

COMBİGAN göz damlasının etkisini gösterebilmesi için her gün kullanılmasıgereklidir. Bu

nedenle ilacınızın kullanımına doktorunuza danışmadan ara vermeyiniz.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlarda olduğu gibi COMBİGAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan

kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, COMBİGAN’ıkullanmayıdurdurunuzve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

-Kalp yetmezliği (örn: göğüs ağrısı) veya düzensiz kalp atımı

-Azalmışveya hızlanmışkalp atım hızıveya düşük tansiyon

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

COMBİGAN’a karşıciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

Aşağıda belirtilen sıklık derecelerişuşekildedir:

Çok yaygın: 10 hastada 1’den fazla kişiyi etkileyen

Yaygın: 100 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen

Yaygın olmayan: 1,000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen

Seyrek: 10,000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen

Çok seyrek: 10,000 hastada 1’den az kişiyi etkileyen

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Gözü etkileyen yan etkiler:

Çok yaygın:

Gözde kızarıklık ya da yanma

7

Yaygın:

Gözde batma ya da ağrı

Gözde ya da göz etrafındaki deride alerjik reaksiyon

Gözün yüzeyinde küçük boşluklar (iltihaplıya da iltihapsiz)

Göz kapağınınşişmesi, kızarmasıya da iltihaplanması

Gözde tahrişya da gözde yabancıcisim hissi

Gözde ve göz kapağında kaşıntı

Gözün yüzeyini kaplayan saydamtabakada foliküler ya da beyaz noktalar

Görme bozukluğu

Gözde yaşarma

Gözde kuruluk

Yapışkan gözler

Yaygın olmayan:

Net görmede zorluk

Gözün yüzeyini kaplayan saydamtabakadaşişmeya da iltihaplanma

Yorgun gözler

Işığa karşıhassasiyet

Göz kapağındaağrı

Gözün yüzeyini kaplayan saydamtabakanın beyazlaşması

Gözün yüzeyinin altındaşişmeya da iltihaplıbölgeler

Gözün önünde uçuşan noktalar

Bilinmiyor:

Bulanık görme

Vücudu etkileyen yan etkiler:

Yaygın:

Yüksek tansiyon

Bunalım

Uyku hali

Başağrısı

Ağızda kuruluk

Genel halsizlik

Yaygın olmayan:

Kalp yetmezliği

Düzensiz kalp atım hızı

Sersemlik

Baygınlık

Burunda kuruluk

Tat almada bozukluk

Bulantı

İshal

8

Bilinmiyor:

Yükselmişya da azalmışkalp atım hızı

Düşük tansiyon

Yüzün kızarması

Bu reaksiyonların bazıları, COMBİGAN’ın içerğindeki herhangi bir maddeye karşıalerji

nedeniyle olabilir. Brimonidin veya timolol ile ilaveistenmeyen etkiler görülmüştür, o

nedenle COMBİGAN’la da görülebilir.

Brimonidin ile görülen ilave istenmeyen etkiler:

Bilinmiyor:

Göz içinde iltihap, göz bebeğinde küçülme, uyumada güçlük, üşütmebenzeri

belirtiler, nefesdarlığı, mide ve sindirimiilgilendirenbelirtiler,genel alerjik

reaksiyonlar, kızarıklık, yüzünşişmesi, kaşıntı, kurdeşen dahil deri reaksiyonları, kan

damarlarının genişlemesi.

Göze uygulanan diğer ilaçlar gibi COMBİGAN da kana geçer. COMBİGAN’ın beta blokör

ajanıolan timololün absorpsiyonu, damar içine enjekte edilen veya ağızdan alınan beta blokör

ajanlarıyla görülen istenmeyen etkilere benzer istenmeyen etkilere neden olabilir. Göze

yüzeysel uygulama sonrasıoluşanyan etkiler sıklığı, ağız veya enjeksiyon yoluyla alındığında

oluşan yan etkilere göre daha azdır. Listelenen istenmeyen etkilere, göz hastalıklarının

tedavisinde kullanılan beta blokör sınıfında görülen reaksiyonlar dahildir:

Bilinmiyor:

Deri altındaşişkinlik (yüzve kol ile bacaklarda olabilir ve hava yolunu tıkayabilir, bu

da nefes almada ya da yutmada güçlüğe neden olabilir) dahil genel alerjik

reaksiyonlar, kurdeşen(ya da kaşıntılıdöküntü), bölgesel ve genel döküntü, ciddi ani

hayatıtehdit eden alerjikreaksiyon

Düşük kan glukoz seviyeleri

Uykusuzluk (insomnia), kabuslar, hafıza kaybı

Felç, beyine yeterli kan gitmemesi, miyastenia gravis (Bir tür kas güçsüzlüğü

hastalığı) bulgu ve belirtileri, olağandışıhisler (iğne batmasıgibi)

Gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı, görme bozukluklarına neden olabilen ve

filtrasyon ameliyatısonrasıgözün ağtabakasının altındaki katmandaki kan

damarlarında ayrılma, gözün saydam cisminin (kornea) hassasiyetinin azalması, gözün

saydamcisminde erozyon (gözün ön tabakasında hasar), üst göz kapağının düşmesi

(gözün yarısınıkapatacakşekilde), çift görme

Göğüs ağrısı,şişlik (sıvıbirikmesi), kalp atımritminde ya da hızında değişiklik, bir

çeşit kalp ritimbozukluğu, kalp krizi, kalp yetmezliği

Raynaud fenomeni (Vücudunuzun bazıbölgelerinin (el ve ayak parmaklarıgibi)hissis

ve soğuk hissedilmesine sebep olan düşük sıcaklık ya da stres kaynaklıbir hastalık),

elde ve ayakta soğukluk

Akciğer yollarının tıkanması(ağırlıklıolarakönceden hastalığıolanlarda), nefes

almada güçlük, öksürük

Sindirimgüçlüğü, karın ağrısı, kusma

Saç dökülmesi, deride beyaz gümüşrenkli döküntü (psoriasiformraş) veya sedef

hastalığının kötüleşmesi, deride döküntü

Fiziksel zorlamanın neden olmadığıkas ağrısı

9

Cinsel işlevde bozukluk, cinsel isteğin azalması

Kaslarda güçsüzlük/yorgunluk

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerekkullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. COMBİGAN’ın saklanması

COMBİGAN’ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COMBİGAN’ıkullanmayınız.

İçinde bakiye çözelti olsa dahişişeyi ilk açıldığıtarihten itibaren dört hafta sonra atmalısınız.

Bu, iltihapların önlenmesine yardımcıolacaktır.

Ruhsat Sahibi:

AllerganİlaçlarıTicaret A.Ş.

Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad.,

İz Plaza Giz, Kat: 12

Maslak-Şişli, 34398İstanbul

Tel : 0212 365 50 00

Faks: 0212 290 72 11

Üretici:

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road, Westport, Co. Mayo

İrlanda

Bu kullanmatalimatı………… tarihinde onaylanmıştır.

26-11-2018

Mirvaso (Galderma International)

Mirvaso (Galderma International)

Mirvaso (Active substance: brimonidine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)7977 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2642/R/21

Europe -DG Health and Food Safety

5-6-2018

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Active substance: Travoprost / Timolol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3622 of Tue, 05 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/665/T/53

Europe -DG Health and Food Safety