COLNAR 5 MG FILM KAPLI TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • COLNAR 5 MG FILM KAPLI TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • COLNAR 5 MG FILM KAPLI TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • atorvastatin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/651
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-07-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

COLNAR5mgfilm kaplıtablet

Oralyoldankullanılır.

Etkinmadde:Rosuvastatin kalsiyum(5 mgrosuvastatineeşdeğermiktarda)

Yardımcımaddeler:Krospovidon, dikalsiyum fosfatanhidrat(coarse white powder),

mikrokristalinselülozPH112, laktoz(susuz),magnezyumstearat,hidroksipropil metilselüloz

5cPmethocelE5LV,titanyum dioksit(E171), polietilen glikol400.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgiler içermektedir.

Buk ullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veya eczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdebu ilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.COLNARnedirveneiçink ullanılır?

2.COLNAR ’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.COLNARn asılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.COLNAR’ ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. COLNARnedir veneiçink ullanılır?

COLNAR5 mgfilmtablet, “statinler”adıverilengrubadahilbirilaçtır.

COLNAR,yüksek kolesterolöyküsü olan 10- 17yaşarasıçocuklardadakullanılabilir.

COLNAR, beyazrenkli, yuvarlakve çentiksiztablettir.28 ve90tabletiçerenblister

ambalajlardapiyasayaverilir.

DoktorunuztarafındanreçetenizeCOLNARyazılmıştır;çünkükolesteroldüzeyiniz yüksek

bulundu. Yani,kalpkrizi veyainmeriski taşıyorsunuz.

Kolesterol düzeylerinizi düzeltmekiçinbeslenme şeklinideğiştirmenizvedahafazlaegzersiz

yapmanızyeterliolmadığındandolayıCOLNARdoktorunuztarafındanreçetelenmiştir.

COLNAR aldığınızsürece,kolesteroldüşürücübeslenmediyetinizeveegzersizlerinize

devam etmelisiniz.

veya

Kalpkrizigeçi rme,inmeveyailişkilisağlıkproblemleririskiniziarttırandiğerfaktörlere

sahipsiniz.Kalpkrizi,inmeveyadiğersorunlaraterosklerozolarakadlandırılanbir

hastalıktankaynaklanabilir.Aterosklerozunnedenidamarlarınızdayağlıartıkların

birikmesidir.

COLNAR ,kandabulunan,lipidadıverilenyağmaddelerinindüzeylerinidüzeltmekiçin

kullanılır. Kandakilipidlerin en fazlabilinenikolesteroldür.

Kandabulunankolesterolündeğişiktiplerivardır.“Kötü”kolesterol(LDL-K)ve“iyi”

kolesterol(HDL-K).

-COLNAR “kötü”kolesterolü azaltır, “iyi”kolesterolü arttırabilir.

-Vücudunuzun “kötü”kolesterolüretmesininönlenmesive“kötü”kolesterolün

kanınızdan uzaklaştırılmasıiçin vücudunuzayardımcıolur.

İnsanlarınçoğu,yüksekkolesteroldenetkilenmediklerinidüşünürler,çünkübudurum

nedeniylebirbelirtihissetmezler.Amabudurumtedaviedilmezse,yağlıartıklarkan

damarlarınızınçeperlerindebirikirvedamarlarınızıdaraltır.

Bazen,daralanbudamarlartıkanabilir.Kalbeveyabeyinekangitmezse, kalp kriziveyainme

ortayaçıkabilir.Kolesteroldüzeylerinizidüşürerek,kalpkrizigeçirme,inmeveyailişkili

sağlık problemleririskiniziazaltmışolursunuz.

Kolesterolünüzistenen düzeyegelsebileCOLNARalmayadevam etmenizgerekir.Çünkü

COLNAR ,kolesteroldüzeyinizinyenidenyükselmesinevebunlarındamarlarınızda

birikmesine engelolur .Ancak,doktorunuzilacınızıkesmenizisöylerseveyahamile

kalırsanızCOLNARkullanmamalısınız.

2. COLNAR’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

COLNAR’ ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

-COLNAR veyaiçerdiğimaddelerden herhangibiriiledahaöncealerjik etkiyaşadıysanız,

-Hamileiseniz veyabebekemziriyorsanız.COLNARalırkenhamilekaldıysanız,ilacı

derhalkesinizvedoktorunuzabaşvurunuz.COLNARalankadınlar,uygunbirkorunma

yöntemikullanarak hamilekalmaktan kaçınmalıdır.

- Karaciğerhastalığınızvarsa,

-Ciddiböbrek problemlerinizvarsa,

- Tekrarlanan veyaaçıklanamayan kasağrılarıveyasancıvarsa,

- Siklosporin olarak adlandırılan birilacı(bu ilaçorgan naklisonrasıkullanılır)alıyorsanız.

Yukarıdasayılanbudurumlardanherhangibirisizdevarsaveyavarolduğunu

düşünüyorsanız, lütfen doktorunuzabaşvurunuz.

COLNAR40 mg’ı(en yüksek doz)aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

-Ortaderecede böbrek problemlerinizvarsa(şüphenizvarsadoktorunuzadanışınız.),

- Tiroidbeziniziyiçalışmıyorsa,

- Tekrarlanan veyaaçıklanamayan kasağrılarınızveyasancınızvarsa,(Kişiselveyaailesel

kasproblemlerihikayesiveyadahaönceden diğerkolesteroldüşürücü ilaçlaraldığınızda

görülen kasproblemlerihikayesivarsa),

- Devamlıveyüksek miktardaalkolkullanıyorsanız,

- Asyakökenliiseniz(Japon, Çinli, Filipinli, Vietnamlı, KoreliveHintli),

- Kolesterolünüzü düşürmek için fibratlaradıverilen ilaçlarkullanıyorsanız,

- 18yaşınaltındaysanız.

Yukarıdasayılanbudurumlardanherhangibirisizdevarsaveyavarolduğunu

düşünüyorsanız, lütfen doktorunuzabaşvurunuz.

COLNAR ’ı,aşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

-Böbreklerinizdesorun varsa,

- Karaciğerinizdesorunvarsa,

-Tekrarlan anveaçıklanamayankasağrılarıveyasancıhikayesi,sizdeveyaailenizdekas

problemlerihikayesiveyadiğerkolesteroldüşürücüilaçlarıkullanırkengörülenkas

problemlerihikayesivarsa.Özelliklekendinizi iyihissetmiyorsanızveyaateşinizvarsa,

açıklanamayankasağrılarıveyasancıhissedersenizderhalvemutlakadoktorunuza

başvurunuz.

- Kalıcıkaszayıflığınızvarsa.Budurumuntanıvetedavisiiçinektestlerveilaçlar

gerekebilir.

-Düzenliolarakfazl amiktardaalkolkullanıyorsanız,

- Tiroidbeziniziyiçalışmıyorsa,

- Kolesterolünüzüdüşürmekiçinfibratlaradıverilengruptanilaçkullanıyorsanız.Lütfen,

yüksekkolesterolekarşıdiğerilaçlarıdahaöncekullanmışolsanızbile,bukullanma

talimatınıdikkatleokuyunuz.

- HIVenfeksiyonutedavisindekullanılanilaçlarıörneğin,lopinavirve/veyaatazanavirile

ritonavir, kullanıyorsanız,

- Hasta10yaşın altındaçocuk ise:COLNAR10yaşın altındakiçocuklaraverilmemelidir.

- Hasta18yaşınaltındaise:COLNAR40mgtabletçocuklardave18yaşınaltındaki

ergenlerdekullanımiçin uyun değildir.

- 70yaşındanbüyükseniz(DoktorunuzunCOLNAR’ınsizeuygunbaşlangıçdozunakarar

vermesigerekir),

- Şiddetlisolunumyetmezliğinizvarsa,

- Şekerhastalığınızvarsaveyaşekerhastalığıaçısından risk taşıyorsanız,

- Asyakökenliiseniz(Japon,Çinli,Filipinli,Vietnamlı,KoreliveHintli).Doktorunuzun

COLNAR’ınsizeuygunbaşlangıçdozunakararvermesigerekir.

Yukarıdasayılanbudurumlardanherhangibirisizdevarsaveyavarolduğunu

düşünüyorsanız,40mg’lıkdozu(enyüksekdoz)kullanmayınız.COLNAR’ınherhangi

birdozunualmaya başlamadanöncedoktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bazıinsanlardastatinlerkaraciğerietkiler.Böylebirdurumun olup olmadığıbasitbirkantesti

(karaciğerenzimseviyesi)ileanlaşılabilir.Bunedenledoktorunuz,COLNARkullanmaya

başlamadan öncevekullanırken karaciğerfonksiyon testlerininyapılmasınıisteyecektir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse lütfen

doktorunuzadanışınız.

COLNAR ’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

COLNAR ’ıaçveyatokkarnınaalabilirsiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileisenizCOLNAR kullanmayınız.COLNARkullanankadınlaruygunbirkorunma

yöntemiilehamilekalmaktankaçınmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emziriyorsa nızCOLNARkullanmayınız.

Araçvemakine kullanımı

ÇoğuinsanCOLNARalırkenarabavemakinekullanabilir;çünküCOLNARbukişilerin

yeteneklerinietkilemez.Bununlabirlikte,bazıkişilerCOLNARkullanırkenbaşdönmesi

hissedebilir.Eğerbaşdönmesihissediyorsanız,arabaveyabirmakinekullanmadanönce

doktorunuzadanışınız.

COLNAR’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Eğerdaha öncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğu

söylenmişsebu tıbbiürünü almadanöncedoktorunuzlatemasa geçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Reçetesizalınabilenilaçlardadahilolmaküzere,başkailaçlarıkullanıyorsanızveyakısabir

süreöncekullandıysanızlütfen bunu doktorunuzaveyaeczacınızabildiriniz.

Şu ilaçlardan herhangibirinialıyorsanız, doktorunuzabildiriniz:

Siklosporin(örneğinorgannaklisonrasında),varfarin(veyakansulandırıcıbirbaşkailaç),

fibratlar(gemfibrozil,fenofibratgibi),kolesteroldüşürücüdiğerilaçlar(ezetimibgibi),

hazımsızlıkilaçları(mideasidinigidermekiçinkullanılır),eritromisin(birantibiyotik),

doğumkontrolhapı,hormonyerinekoymatedavisi,lopinavirve/veyaatazanavirileritonavir

(HIVenfeksiyonutedavisindekullanılır).COLNARbuilaçlarınetkilerinideğiştirebilirveya

builaçlar COLNAR’ınetkilerinideğiştirebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkındabilgi veriniz.

3. COLNARna sılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

COLNAR’ıherzaman doktorunuzunönerdiğigibialınız.Emindeğilsenizdoktorunuzaveya

eczacınızasorunuz.

Yetişkinleriçin normaldozlar:

COLNAR’ıyüksek kolesteroliçin alıyorsanız:

Başlangıçdozu

COLNAR iletedavinize,dahaönceherhangibirstatinkullanmamışiseniz5mgdoziledaha

öncebaşkabirstatinkullanmışiseniz,5mgveya10mgdozlabaşlanmalıdır.Başlangıç

dozunuzun seçimişunlarabağlıdır:

Kolesteroldüzeyiniz,

Kalpkrizi veyainmegeçirmeriskiniz,

Olasıyanetkilerenedenolabilecek birözelliğinizin olup olmadığı.

DoktorunuzasizeenuygunCOLNAR başlangıçdozunudanışınız.

Şu durumlarsözkonusu isedoktorunuzsizeen düşük dozu,yani5 mgdozu önerebilir:

Asyakökenliiseniz(Japon, Çinli, Filipinli, Vietnemlı, KoreliveHintli),

70yaşından büyükseniz,

Ortaderecedeböbrek probleminizvarsa,

Kasağrılarıvesancılarıyaşamariskinizvarsa (miyopati).

Dozunart tırılmasıvegünlükenyüksek doz

Doktorunuzdozunartmasınakararverebilir.Böylecesizeenuygundozukullanabilirsiniz.

5mgdozlabaşladıysanız,doktorunuzönce10mg,dahasonra20mg,gerekiyorsadahasonra

40 mgola rakdozuikikatınaçıkarabilir.10mgilebaşladıysanız,doktorunuzbunu20mgve

dahasonragerekirse,40mgolarakikikatınaçıkarabilir.Herdozayarlamasıarasında4

haftalık biraraolacaktır.

Enyüksek günlükCOLNAR dozu,40mg’dır.Budozsadece,kolesteroldüzeyleriyüksek ve

kalpkriziveyainmeriskiyüksekolan,aynızamanda20mgdozlakolesteroldüzeyleriyeterli

derecededüşmeyen hastalariçindir.

COLNAR’ıkalpkrizigeçirme,inmeveyailişkilisağlıkproblemleririskiniziazaltmakiçin

ıyorsanız:

Önerilendozgünde20mg’dır.Bununlabirlikte,yukarıdabelirtilenfaktörlerdenherhangi

birisinesahipsenizdoktorunuzdahadüşük dozkullanımınakararverebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

Tabletisuylabütün olarakyutunuz.

COLNAR ’ıgündebirkezalınız.COLNAR’ıgünün herhangibirvaktindealabilirsiniz.5

mg’lıkdoz,Colnar5mgFilmKaplıTabletileveyaçentikliolmasındandolayıColnar10mg

FilmKaplıTablet’inbölünmesiylealınabilir.

COLNAR tableti, unutmamanıziçin, hergünaynısaatte almaya dikkatediniz.

Düzenlikolesterolkontrolleri

Düzenlikolesterolkontrolleriiçin doktorunuzagitmenizçok önemlidir. Böylece,

kolesterolünüzün istenen düzeyegeldiğinden vebu düzeydekaldığındanemin olabilirsiniz.

Doktorunuzalacağınızdozuarttırmayakararverebilir,böylecesizeenuygunCOLNAR

dozunu kullanabilirsiniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

10– 17yaşarasıçocuklariçin normaldozlar:

Normalbaşlangıçdozu5mg’dır.Doktorunuz,COLNAR’ınsizin içinen uygunmiktarını

bulmakiçindozunuzuartırabilir.COLNAR’ınenyüksekgünlükdozu20mg’dır.Dozunuzu

gündebirkerealınız.COLNAR40 mgtabletçocuklartarafından kullanılmamalıdır.

10yaşınaltındakiküçük çocuklar:

10yaşınaltındakiçocuklardadeneyimsınırlıdır.Busebeple,COLNAR’ın10yaşınaltındaki

çocuklardakullanımıönerilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:

70yaşınüzerindekihastalarda 5mgbaşlangıçdozuolarakönerilir(Bkz. Bölüm4.4 Özel

kullanımuyarılarıveönlemleri).Yaşagörebaşkabirdozayarlamasınagerekyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Hafifveortaderecedeböbrekyetmezliğiolanlardadozayarlamasınagerekyoktur.

AğırböbrekyetmezliğiolanhastalardaCOLNAR’ınhiçbirdozukullanılmamalıdır.Orta

dereced eböbrekyetmezliğiolanhastalarda(kreatinin klerensi<60mL/dak)başlangıçdozu

olarak5mgönerilir.40mgdoz,ortaderecedeböbrekyetmezliğiolanhastalarda

kullanılmamalıdır.

Karaciğeryetmezliği:

COLNAR, aktifkaraciğerhastalığıolanlardakullanılmamalıdır.

EğerCOLNAR’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCOLNARkullandıysanız:

COLNAR’dan kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Hastaneyegittiğinizdeveyabirbaşkanedenletedavialdığınızda,sizinleilgilenensağlık

personelineCOLNAR aldığınızısöyleyiniz.

COLNAR ’ıkullanmayıunutursanız:

Endişelenmeyiniz,birsonrakidozu, doğruzamanındaalınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

COLNAR iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

COLNAR kullanmayıbırakmakistiyorsanız,doktorunuzlakonuşunuz.COLNARkullanmayı

keserseniz, kolesteroldüzeylerinizyenidenyükselebilir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibiCOLNAR ’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Buyanetkilerinnelerolabileceğinibilmenizönemlidir.Yanetkilergenelliklehafiftirvekısa

süresonrakaybolur.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,COLNAR’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yüzde, dudak ta,dildeve/veyaboğazdaşişmeilebirlikteveyaşişmeolmaksızıngelişen

nefe salmazorluğu,

Yüzde,dudakta,dildeve/veyaboğazdaşişmevebunabağlıolarakgelişebilenyutma

zorluğu,

Cilttekabarmalarlagörülenşiddetlikaşınma.

Kaslarınızdabeklediğinizdendahauzunsürenolağandışıağrıveyasancıvarsa

COLNAR kullanımınıkesinizvederhaldoktorunuzabaşvurunuz.Kaslardahissedilen

bubelirtilerçocuklarveergenlerdeyetişkinleregöredahayaygındır.Diğerstatinlerle

olduğugibi,çokazsayıdakişidekaslardarahatsızedicietkilergözlenebilir.Buetkilernadir

olarak,rab domiyolizadıverilen veyaşamıtehditedebilen kashasarınakadarilerleyebilir.

Çokciddiolabilenbudurumlarlakarşılaştığınızdadoktorunuzabaşvurunuz.Buçokciddiyan

etkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Yan etkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10 hastanın en az1’indegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek :1.000 hastanın birinden az, fakat10.000 hastanınbirinden fazlagörülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Aşağıdakilerden birinifark edersenizdoktorunuzabaşvurunuz.

Yaygın:

Başağrısı

Karınağrısı

Kabızlık

Hasta hissetme

Kaslardaağrı

Güçsüzlük hissi

Başdönmesi

İdrarproteinindeartış.Bu durumgenellikleCOLNARkesilmeden kendikendinenormale

döner(yaygın olarak sadeceColnar40 mgiçin).

Kan şekerdüzeyleriyüksek olan hastalardaşekerhastalığı

Yaygınolmayan:

Döküntü, kaşıntıveyadiğerciltreaksiyonları

İdrarproteinindeartış.Bu durumgenellikleCOLNARkesilmeden kendikendinenormale

döner (sadeceColnar5mg, 10 mgve20 mgiçin).

Seyrek:

Şiddetlialerjiketkiler:Yüzde,dudakta,dildeve/veyaboğazdaşişme,yutmavenefes

almadazorluk,kabarmalarlaortayaçıkanşiddetliciltkaşıntısı.Biralerjikdurumlakarşı

karşıyaolduğunuzudüşünüyorsanız,COLNARkullanımınıDERHALkesinizvetıbbi

yardımiçin başvurunuz.

Yetişkinlerdekashasarı:Kaslarınızdabeklediğinizdendahauzunsürenolağandışıağrı

veyasancıvarsaönlemolarak,COLNARkullanımınıDERHALkesinizvedoktorunuza

başvurunuz.

Şiddetlikarın ağrısı(iltihaplıpankreas)

Kandakikaraciğerenzimlerindeartış

Çokseyrek:

Sarılık (ciltvegözlerde sararma)

Hepatit(karaciğeriniltihaplanması)

İdrardakan

Kolvebacak sinirlerindehasar(hissizlik gibi)

Eklemağrısı

Hafızakaybı

Erkeklerdegöğüsbüyümesi(jinekomasti)

Bilinmeyensıklıktakiyanetkiler:

Diyare (ishal)

Steven- Johnsonsendromu(ağızdagözlerdederidevegenitalbölgedeciddiölçüde

kabartılaroluşması)

Öksürük

Nefesdarlığı

Ödem(şişlik)

Uykusuzluk vekabusgörmegibiuyku bozuklukları

Cinselzorluk

Kalıcıkaszayıflığı

Tendon hasarı

Depresyon

İnatçıöksürük ve/veyanefesdarlığıyadaateşdahilsolunumproblemleri

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanmas ı

KullanmaTalimat ındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz, eczac ınız veya hemşirenizilekonuşunuz. Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

0 800 3140008 numaral ıyanetki bildirim hattınıarayarak TürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenlili ğihakkındadahafazlabilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.COLNAR ’ınsaklanması

COLNAR ’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

Son kullanmatarihii leuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihindensonraCOLNAR ’ıkullanmayınız.Son kullanma tarihi,

belirtilen ayın son günü olarakalınmalıdır.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızCOLNAR’ışehirsuyunaveyaçöpeatmayınız.Bu

konuda eczacınıza danışınız.

Son kullanmatarihidolmuşsaveyakullanamayacaksanızeczacınızagötürünüz.

Tabletleri 25 ° C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Ruhsatsahibi: SanovelİlaçSan. veTic.A.Ş.

34460İstinye-İstanbul

Üretimyeri: SanovelİlaçSan. veTic.A.Ş.

34580 Silivri- İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline