COLNAR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • COLNAR 40 MG 28 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • COLNAR 40 MG 28 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • atorvastatin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680833091035
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-12-2015
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

COLNAR40mgfilmkaplıtablet

Oral yoldankullanılır.

Etkinmadde:Rosuvastatin kalsiyum (40 mgrosuvastatineeşdeğermiktarda)

Yardımcımaddeler:Krospovidon,dikalsiyumfosfatanhidrat(coarsewhitepowder),

mikrokristalinselülozPH112,laktoz(susuz),magnezyumstearat,hidroksipropil

metilselüloz5 cPmethocel E5LV, titanyum dioksit(E171), polietilen glikol 400.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde bu ilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında size önerilen dozun dışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.COLNARnedir veneiçinkullanılır?

2.COLNAR’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.COLNARnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.COLNAR’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. COLNARnedir veneiçinkullanılır?

COLNAR40mgfilm tablet, “statinler”adı verilen grubadahilbir ilaçtır.

COLNAR,yüksekkolesterol öyküsü olan 10-17yaş arası çocuklardadakullanılabilir.

COLNAR,beyazrenkli,oblongveçentiksiztablettir.28ve90tabletiçerenblister

ambalajlardapiyasayaverilir.

DoktorunuztarafındanreçetenizeCOLNARyazılmıştır;çünkükolesteroldüzeyinizyüksek

bulundu. Yani,kalpkrizi veya inmeriskitaşıyorsunuz.

Kolesteroldüzeylerinizidüzeltmekiçinbeslenmeşeklinideğiştirmenizvedahafazlaegzersiz

yapmanızyeterliolmadığındandolayıCOLNARdoktorunuztarafındanreçetelenmiştir.

COLNARaldığınızsürece,kolesteroldüşürücübeslenmediyetinizeveegzersizlerinize

devam etmelisiniz.

veya

Kalpkrizigeçirme,inmeveyailişkilisağlıkproblemleririskiniziarttırandiğerfaktörlere

sahipsiniz.Kalpkrizi,inmeveyadiğersorunlaraterosklerozolarakadlandırılanbir

hastalıktankaynaklanabilir.Aterosklerozunnedenidamarlarınızdayağlıartıkların

birikmesidir.

COLNAR,kandabulunan,lipidadıverilenyağmaddelerinindüzeylerinidüzeltmekiçin

kullanılır. Kandaki lipidlerin en fazla bilineni kolesteroldür.

Kandabulunankolesterolündeğişiktiplerivardır.“Kötü”kolesterol(LDL-K)ve“iyi”

kolesterol (HDL-K).

-COLNAR“kötü” kolesterolü azaltır, “iyi” kolesterolü arttırabilir.

-Vücudunuzun“kötü”kolesterolüretmesininönlenmesive“kötü”kolesterolün

kanınızdan uzaklaştırılması için vücudunuzayardımcı olur.

İnsanlarınçoğu,yüksekkolesteroldenetkilenmediklerinidüşünürler,çünkübudurum

nedeniylebirbelirtihissetmezler.Amabudurumtedaviedilmezse,yağlıartıklarkan

damarlarınızın çeperlerindebirikir vedamarlarınızı daraltır.

Bazen,daralanbudamarlartıkanabilir.Kalbeveyabeyinekangitmezse,kalpkriziveyainme

ortayaçıkabilir.Kolesteroldüzeylerinizidüşürerek,kalpkrizigeçirme,inmeveyailişkili

sağlık problemleri riskinizi azaltmış olursunuz.

KolesterolünüzistenendüzeyegelsebileCOLNARalmayadevametmenizgerekir.Çünkü

COLNAR,kolesteroldüzeyinizinyenidenyükselmesinevebunlarındamarlarınızda

birikmesineengelolur.Ancak,doktorunuzilacınızıkesmenizisöylerseveyahamile

kalırsanızCOLNARkullanmamalısınız.

2.COLNAR’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

COLNAR’ıaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

-COLNARveyaiçerdiği maddelerden herhangi biri iledahaöncealerjik etkiyaşadıysanız,

-Hamileisenizveyabebekemziriyorsanız.COLNARalırkenhamilekaldıysanız,ilacı

derhalkesinizvedoktorunuzabaşvurunuz.COLNARalankadınlar,uygunbirkorunma

yöntemi kullanarak hamile kalmaktan kaçınmalıdır.

-Karaciğerhastalığınızvarsa,

-Ciddiböbrek problemlerinizvarsa,

-Tekrarlanan veyaaçıklanamayan kasağrıları veyasancı varsa,

-Siklosporin olarak adlandırılan bir ilacı (bu ilaçorgan naklisonrası kullanılır)alıyorsanız.

Yukarıdasayılanbudurumlardanherhangibirisizdevarsaveyavarolduğunu

düşünüyorsanız, lütfen doktorunuzabaşvurunuz.

COLNAR 40mg’ı(enyüksekdoz) aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

-Orta derecedeböbrek problemlerinizvarsa(şüphenizvarsadoktorunuzadanışınız.),

-Tiroid beziniziyi çalışmıyorsa,

-Tekrarlanan veyaaçıklanamayan kasağrılarınızveyasancınızvarsa,(Kişisel veyaailesel

kas problemleri hikayesiveyadahaönceden diğerkolesteroldüşürücü ilaçlar aldığınızda

görülen kas problemleri hikayesi varsa),

-Devamlı veyüksekmiktardaalkolkullanıyorsanız,

-Asyakökenliiseniz(Japon, Çinli, Filipinli, Vietnamlı, KoreliveHintli),

-Kolesterolünüzü düşürmek için fibratlaradı verilen ilaçlarkullanıyorsanız,

-18yaşınaltındaysanız.

Yukarıdasayılanbudurumlardanherhangibirisizdevarsaveyavarolduğunu

düşünüyorsanız, lütfen doktorunuzabaşvurunuz.

COLNAR’ı,aşağıdakidurumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

-Böbreklerinizdesorun varsa,

-Karaciğerinizdesorunvarsa,

-Tekrarlananveaçıklanamayankasağrılarıveyasancıhikayesi,sizdeveyaailenizdekas

problemlerihikayesiveyadiğerkolesteroldüşürücüilaçlarıkullanırkengörülenkas

problemlerihikayesivarsa.Özelliklekendiniziiyihissetmiyorsanızveyaateşinizvarsa,

açıklanamayankasağrılarıveyasancıhissedersenizderhalvemutlakadoktorunuza

başvurunuz.

-Kalıcıkaszayıflığınızvarsa.Budurumuntanıvetedavisiiçinektestlerveilaçlar

gerekebilir.

-Düzenliolarak fazla miktardaalkolkullanıyorsanız,

-Tiroid beziniziyi çalışmıyorsa,

-Kolesterolünüzüdüşürmekiçinfibratlaradıverilengruptanilaçkullanıyorsanız.Lütfen,

yüksekkolesterolekarşıdiğerilaçlarıdahaöncekullanmışolsanızbile,bukullanma

talimatını dikkatleokuyunuz.

-HIVenfeksiyonutedavisindekullanılanilaçlarıörneğin,lopinavirve/veyaatazanavirile

ritonavir, kullanıyorsanız,

-Hasta 10yaşın altında çocuk ise: COLNAR10yaşın altındaki çocuklaraverilmemelidir.

-Hasta18yaşınaltındaise:COLNAR40mgtabletçocuklardave18yaşınaltındaki

ergenlerdekullanımiçin uyun değildir.

-70yaşındanbüyükseniz(DoktorunuzunCOLNAR’ınsizeuygunbaşlangıçdozunakarar

vermesigerekir),

-Şiddetlisolunumyetmezliğinizvarsa,

- Şeker hastalığınızvarsaveyaşekerhastalığı açısından risk taşıyorsanız,

- Asyakökenliiseniz(Japon,Çinli,Filipinli,Vietnamlı,KoreliveHintli).Doktorunuzun

COLNAR’ın sizeuygunbaşlangıçdozunakarar vermesigerekir.

Yukarıdasayılanbudurumlardanherhangibirisizdevarsaveyavarolduğunu

düşünüyorsanız,40mg’lıkdozu(enyüksekdoz)kullanmayınız.COLNAR’ınherhangi

bir dozunualmaya başlamadanöncedoktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bazı insanlardastatinlerkaraciğeri etkiler.Böylebir durumun olup olmadığı basitbir kan testi

(karaciğerenzimseviyesi)ileanlaşılabilir.Bunedenledoktorunuz,COLNARkullanmaya

başlamadan öncevekullanırken karaciğer fonksiyon testlerininyapılmasınıisteyecektir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

COLNAR’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

COLNAR’ıaçveyatokkarnınaalabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileisenizCOLNARkullanmayınız.COLNARkullanankadınlaruygunbirkorunma

yöntemi ile hamile kalmaktan kaçınmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmziriyorsanızCOLNARkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

ÇoğuinsanCOLNARalırkenarabavemakinekullanabilir;çünküCOLNARbukişilerin

yeteneklerinietkilemez.Bununlabirlikte,bazıkişilerCOLNARkullanırkenbaşdönmesi

hissedebilir.Eğerbaşdönmesihissediyorsanız,arabaveyabirmakinekullanmadanönce

doktorunuzadanışınız.

COLNAR’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğu

söylenmişsebu tıbbiürünü almadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Reçetesizalınabilenilaçlardadahilolmaküzere,başkailaçlarıkullanıyorsanızveyakısabir

süreöncekullandıysanızlütfen bunu doktorunuzaveyaeczacınızabildiriniz.

Şu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuzabildiriniz:

Siklosporin (örneğin organ naklisonrasında), varfarin (veyakan sulandırıcıbir başka ilaç),

fibratlar(gemfibrozil,fenofibratgibi),kolesteroldüşürücüdiğerilaçlar(ezetimibgibi),

hazımsızlıkilaçları(mideasidinigidermekiçinkullanılır),eritromisin(birantibiyotik),

doğumkontrolhapı,hormonyerinekoymatedavisi,lopinavirve/veyaatazanavirileritonavir

(HIVenfeksiyonutedavisindekullanılır).COLNARbuilaçlarınetkilerinideğiştirebilirveya

bu ilaçlarCOLNAR’ın etkilerini değiştirebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgi veriniz.

3. COLNARnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

COLNAR’ıherzamandoktorunuzunönerdiğigibialınız.Emindeğilsenizdoktorunuzaveya

eczacınızasorunuz.

Yetişkinler için normal dozlar:

COLNAR’ıyüksek kolesterol için alıyorsanız:

Başlangıç dozu

COLNARiletedavinize,dahaönceherhangibirstatinkullanmamışiseniz5mgdoziledaha

öncebaşkabirstatinkullanmışiseniz,5mgveya10mgdozlabaşlanmalıdır.Başlangıç

dozunuzun seçimi şunlarabağlıdır:

Kolesterol düzeyiniz,

Kalp krizi veyainmegeçirmeriskiniz,

Olasıyanetkilerenedenolabilecek bir özelliğinizin olup olmadığı.

Doktorunuzasizeenuygun COLNARbaşlangıç dozunudanışınız.

Şu durumlarsözkonusu isedoktorunuzsizeen düşük dozu,yani 5 mgdozu önerebilir:

Asyakökenliiseniz(Japon, Çinli, Filipinli, Vietnemlı, KoreliveHintli),

70yaşından büyükseniz,

Ortaderecedeböbrek probleminizvarsa,

Kas ağrıları vesancıları yaşamariskinizvarsa(miyopati).

Dozunarttırılmasıvegünlükenyüksek doz

Doktorunuzdozunartmasınakararverebilir.Böylecesizeenuygundozukullanabilirsiniz.

5mgdozlabaşladıysanız,doktorunuzönce10mg,dahasonra20mg,gerekiyorsadahasonra

40mgolarakdozuikikatınaçıkarabilir.10mgilebaşladıysanız,doktorunuzbunu20mgve

dahasonragerekirse,40mgolarakikikatınaçıkarabilir.Herdozayarlamasıarasında4

haftalık bir araolacaktır.

EnyüksekgünlükCOLNARdozu,40mg’dır.Budozsadece,kolesteroldüzeyleriyüksekve

kalpkriziveyainmeriskiyüksekolan,aynızamanda20mgdozlakolesteroldüzeyleriyeterli

derecededüşmeyen hastalariçindir.

COLNAR’ıkalpkrizigeçirme,inmeveyailişkilisağlıkproblemleririskiniziazaltmakiçin

alıyorsanız:

Önerilendozgünde20mg’dır.Bununlabirlikte,yukarıdabelirtilenfaktörlerdenherhangi

birisinesahipsenizdoktorunuzdahadüşük dozkullanımına karar verebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

Tableti suyla bütün olarakyutunuz.

COLNAR’ıgündebirkezalınız.COLNAR’ıgününherhangibirvaktindealabilirsiniz.5

mg’lıkdoz,Colnar5mgFilmKaplıTabletileveyaçentikliolmasındandolayıColnar10mg

Film KaplıTablet’in bölünmesiyle alınabilir.

COLNARtableti, unutmamanıziçin, her günaynısaattealmayadikkat ediniz.

Düzenlikolesterol kontrolleri

Düzenlikolesterolkontrolleriiçindoktorunuzagitmenizçokönemlidir.Böylece,

kolesterolünüzün istenen düzeyegeldiğinden vebu düzeydekaldığındanemin olabilirsiniz.

Doktorunuzalacağınızdozuarttırmayakararverebilir,böylecesizeenuygunCOLNAR

dozunu kullanabilirsiniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

10–17yaşarasıçocuklar için normal dozlar:

Normalbaşlangıçdozu5mg’dır.Doktorunuz,COLNAR’ınsiziniçinenuygunmiktarını

bulmakiçindozunuzuartırabilir.COLNAR’ınenyüksekgünlükdozu20mg’dır.Dozunuzu

gündebirkerealınız.COLNAR40 mgtabletçocuklartarafından kullanılmamalıdır.

10yaşınaltındaki küçük çocuklar:

10yaşınaltındakiçocuklardadeneyimsınırlıdır.Busebeple,COLNAR’ın10yaşınaltındaki

çocuklardakullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

70yaşınüzerindekihastalarda5mgbaşlangıçdozuolarakönerilir(Bkz.Bölüm4.4Özel

kullanımuyarıları veönlemleri). Yaşagörebaşkabir dozayarlamasınagerekyoktur.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Hafifveortaderecedeböbrekyetmezliği olanlardadozayarlamasınagerekyoktur.

AğırböbrekyetmezliğiolanhastalardaCOLNAR’ınhiçbirdozukullanılmamalıdır.Orta

derecedeböbrekyetmezliğiolanhastalarda(kreatininklerensi<60mL/dak)başlangıçdozu

olarak5mgönerilir.40mgdoz,ortaderecedeböbrekyetmezliğiolanhastalarda

kullanılmamalıdır.

Karaciğeryetmezliği:

COLNAR,aktif karaciğer hastalığı olanlardakullanılmamalıdır.

EğerCOLNAR’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCOLNARkullandıysanız:

COLNAR’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Hastaneyegittiğinizdeveyabirbaşkanedenletedavialdığınızda,sizinleilgilenensağlık

personelineCOLNARaldığınızı söyleyiniz.

COLNAR’ıkullanmayıunutursanız:

Endişelenmeyiniz,bir sonraki dozu, doğruzamanındaalınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

COLNARiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler:

COLNARkullanmayıbırakmakistiyorsanız,doktorunuzlakonuşunuz.COLNARkullanmayı

keserseniz, kolesteroldüzeylerinizyenidenyükselebilir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiCOLNAR’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Buyanetkilerinnelerolabileceğinibilmenizönemlidir.Yanetkilergenelliklehafiftirvekısa

süresonrakaybolur.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,COLNAR’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yüzde,dudakta,dildeve/veyaboğazdaşişmeilebirlikteveyaşişmeolmaksızıngelişen

nefes almazorluğu,

Yüzde,dudakta,dildeve/veyaboğazdaşişmevebunabağlıolarakgelişebilenyutma

zorluğu,

Cilttekabarmalarlagörülen şiddetli kaşınma.

Kaslarınızdabeklediğinizdendahauzunsürenolağandışıağrıveyasancıvarsa

COLNARkullanımınıkesinizvederhaldoktorunuzabaşvurunuz.Kaslardahissedilen

bubelirtilerçocuklarveergenlerdeyetişkinleregöredahayaygındır.Diğerstatinlerle

olduğugibi,çokazsayıdakişidekaslardarahatsızedicietkilergözlenebilir.Buetkilernadir

olarak, rabdomiyolizadı verilen veyaşamıtehdit edebilen kas hasarınakadar ilerleyebilir.

Çokciddiolabilenbudurumlarlakarşılaştığınızdadoktorunuzabaşvurunuz.Buçokciddiyan

etkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10 hastanın en az1’indegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek :1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanınbirinden fazlagörülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Aşağıdakilerden birinifark edersenizdoktorunuzabaşvurunuz.

Yaygın:

Baş ağrısı

Karın ağrısı

Kabızlık

Hasta hissetme

Kaslardaağrı

Güçsüzlük hissi

Baş dönmesi

İdrar proteinindeartış.Bu durum genellikleCOLNARkesilmeden kendi kendine normale

döner (yaygın olarak sadeceColnar40 mgiçin).

Kan şeker düzeyleriyüksek olan hastalardaşekerhastalığı

Yaygınolmayan:

Döküntü, kaşıntı veyadiğer cilt reaksiyonları

İdrar proteinindeartış.Bu durum genellikleCOLNARkesilmeden kendi kendine normale

döner (sadeceColnar 5mg, 10 mgve20 mgiçin).

Seyrek:

Şiddetlialerjiketkiler:Yüzde,dudakta,dildeve/veyaboğazdaşişme,yutmavenefes

almadazorluk,kabarmalarlaortayaçıkanşiddetliciltkaşıntısı.Biralerjikdurumlakarşı

karşıyaolduğunuzudüşünüyorsanız,COLNARkullanımınıDERHALkesinizvetıbbi

yardımiçin başvurunuz.

Yetişkinlerdekashasarı:Kaslarınızdabeklediğinizdendahauzunsürenolağandışıağrı

veyasancıvarsaönlemolarak,COLNARkullanımınıDERHALkesinizvedoktorunuza

başvurunuz.

Şiddetlikarın ağrısı (iltihaplıpankreas)

Kandaki karaciğer enzimlerinde artış

Çok seyrek:

Sarılık (cilt ve gözlerdesararma)

Hepatit (karaciğerin iltihaplanması)

İdrardakan

Kol vebacak sinirlerindehasar (hissizlik gibi)

Eklem ağrısı

Hafızakaybı

Erkeklerdegöğüs büyümesi (jinekomasti)

Bilinmeyensıklıktakiyanetkiler:

Diyare(ishal)

Steven-Johnsonsendromu(ağızdagözlerdederidevegenitalbölgedeciddiölçüde

kabartılaroluşması)

Öksürük

Nefes darlığı

Ödem (şişlik)

Uykusuzluk ve kabusgörme gibiuyku bozuklukları

Cinsel zorluk

Kalıcı kas zayıflığı

Tendon hasarı

Depresyon

İnatçı öksürük ve/veyanefes darlığıyadaateş dahilsolunum problemleri

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. COLNAR’ınsaklanması

COLNAR’ıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

Sonkullanma tarihiile uyumluolarak kullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraCOLNAR’ıkullanmayınız.Sonkullanmatarihi,

belirtilen ayın songünü olarakalınmalıdır.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızCOLNAR’ışehirsuyunaveyaçöpeatmayınız.Bu

konuda eczacınıza danışınız.

Son kullanma tarihi dolmuşsa veyakullanamayacaksanızeczacınızagötürünüz.

Tabletleri 25 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ruhsat sahibi: SanovelİlaçSan. veTic.A.Ş.

34460İstinye-İstanbul

Üretimyeri: SanovelİlaçSan. veTic.A.Ş.

34580 Silivri-İstanbul

Bu kullanma talimatı…… …tarihindeonaylanmıştır.

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-12-2008

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

The Danish Medicines Agency's assessment of the future reimbursement status of the dihydropyridine calcium antagonists (C08CA) were submitted for consultation with 11 November 2008 as the consultation deadline.

Danish Medicines Agency

29-10-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

The Danish Medicines Agency has assessed the question of the future reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA (dihydropyridine calcium channel blockers) which are used for the treatment of cardiovascular diseases.

Danish Medicines Agency

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.