COLIMYCIN 150 MG IM/ IV ENJEKSİYON VE INHALASYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • COLIMYCIN 150 MG IM/ IV ENJEKSİYON VE INHALASYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • COLIMYCIN 150 MG IM/IV ENJEKSİYON VE INHALASYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kolistin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 224/28
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 07-04-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 12

KULLANMA TAL

MATI

COL

MYC

N 4.500.000 IU

.M./

.V. enjeksiyon ve inhalasyon için liyofilize toz içeren

flakon

Steril

Kas içine ya da damar içine enjekte edilir veya solunum yolu ile kullanılır.

Etkin madde: Her bir flakon 4.500.000 IU kolistin bazına e

er 384,616 mg kolistimetat

sodyum içerir.

2 ml enjeksiyonluk su ile rekonstitüe edildi

inde 1 ml çözelti 2.250.000 IU kolistin baz içerir.

Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su

Bu

ilacı

kullanmaya

ba

lamadan

önce

bu

KULLANMA

TAL

MATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

E

er ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Bu ilaç ki

isel olarak sizin için reçete edilmi

tir, ba

kalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gitti

inizde doktorunuza bu ilacı

kullandı

ınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.

laç hakkında size önerilen dozun dı

ında yüksek

veya dü

ük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

COL

MYC

N nedir ve ne için kullanılır?

2.

COL

MYC

N’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

COL

MYC

N nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

COL

MYC

N’in saklanması

Ba

lıkları yer almaktadır.

2 / 12

1.

COL

MYC

N nedir ve ne için kullanılır?

N’in etkin maddesi kolistimetat sodyum’dur. Kolistimetat sodyum bir antibiyotiktir.

Polimiksin olarak adlandırılan antibiyotik grubuna aittir.

N, insan vücudunda bazı tip bakterilerin sebep oldu

u enfeksiyonları yok etmek için

kullanılır. Tüm antibiyotikler gibi COL

N de sadece bazı tip bakterileri yok edebilir. Bu

yüzden sadece bazı tip enfeksiyonların tedavisi için uygundur.

N, 10 ml’lik renksiz cam flakon ve 2 ml enjeksiyonluk su içeren ampul ihtiva eden

karton kutuda ambalajlanıp sunulmaktadır.

N, vücudun farklı bölgelerindeki bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

N, belirli bakteri tiplerinden kaynaklanan ciddi enfeksiyonları tedavi etmek için

damardan çözelti olarak verilir. Bu enfeksiyonlar bazı pneumonias, böbrek ve mesanenin bazı

enfeksiyonlarını

içerir.

genellikle

enfeksiyonları

tedavi

etmek

için

kullanılmaz. Fakat di

er antibiyotikler bir sebepten dolayı uygun olmadı

ında, COL

kullanılabilir.

Ayrıca COL

N, kistik fibrozisli hastalarda – çocuk hastalarda dahil – Pseudomonas

aeruginosa’nın sebep oldu

u akci

er enfeksiyonlarının tedavisinde inhalasyon yoluyla kullanılır

ve a

ıdaki ko

ullarda endikedir:

Hastanın belirtisi olsun olmasın solunum yolu izolatlarında ilk defa Pseudomonas aeruginosa

üremesi olması durumunda sistemik antibiyotik tedavisi ile birlikte uzun süreli inhale olarak

Pseudomonas aeruginosa kolonizasyonu olan 6 ya

ın altındaki hastalarda belirtiler geli

takdirde uzun süreli inhale olarak

Üreyen Pseudomonas aeruginosa su

unun tobramisine dirençli oldu

u durumlarda uzun

süreli inhale olarak.

2. COL

MYC

N’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COL

MYC

N’i a

a

ıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

kolistimetat

sodyum,

kolistin

veya

N’in

formülasyonunda

bulunan

maddelere kar

ı a

ırı duyarlı iseniz, di

er Polimiksinlere kar

ı a

ırı duyarlı iseniz.

3 / 12

COL

MYC

N’i a

a

ıdaki durumlarda D

KKATL

KULLANINIZ

er böbrek problemleriniz varsa veya böbrek problemleriniz oldu ise

er miyastenia gravis hastalı

ınız varsa

Porfiri (vücutta kırmızı kan hücresi için gerekli olan “hem” adı verilen önemli bir maddeyi

yapmak için gereken enzimlerin eksikli

inden kaynaklanan bir hastalık grubu) hastası iseniz

Astımınız varsa

Bazı insanlar COL

N solundu

unda solunum yollarının daralması nedeniyle gö

üste

sıkı

ma hissi ya

ayabilir. Doktorunuz bu durumu önlemek veya tedavi etmek için COL

kullanım öncesi veya sonrası do

rudan inhalasyon için ba

ka ilaç verebilir.

ından

küçük

bebeklerde,

böbrekler

henüz

olarak

geli

medi

inden

kullanırken özel dikkat gösterilmelidir.

Bu uyarılar geçmi

teki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danı

ınız.

COL

MYC

N’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkile

imi yoktur.

Hamilelik

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Hamile iseniz, hamile olabilece

inizi dü

ünüyor iseniz ya da yakın gelecekte hamile kalmayı

planlıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz. Doktorunuz size hamilelik sırasında

N kullanmanın potansiyel risklerini açıklayacaktır.

N’in do

mamı

çocuk üzerine etkisi bilinmemektedir. E

er gerçekten gerekli ise

hamilelerde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile oldu

unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danı

ınız.

Emzirme

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Kolistimetat sodyum az miktarda da olsa süte geçer. COL

N emzirme döneminde tıbbi

zorunluluk

durumunda

risk,

yarar

durumu

göz

önüne

alınarak

doktor

kontrolünde

kullanılmalıdır.

4 / 12

Araç ve makine kullanımı

dönmesi ve konu

ma bozuklu

u gibi gelip geçici sinir sistemi rahatsızlıklarına neden

olabilir. Konfüzyon (kafa karı

ıklı

ı) ve görme problemleri gibi yan etkiler olabilir. Böyle bir

durum hissederseniz, COL

N kullanımı süresince araç ve makine kullanmayınız.

COL

MYC

N’in içeri

inde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

N her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında

“sodyum içermez”.

Di

er ilaçlar ile birlikte kullanımı

er ba

ka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, yakın geçmi

te kullandı iseniz ya da kullanmanız

olası ise bu durumu doktorunuza bildiriniz.

ıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, COL

N’i almadan önce mutlaka

doktorunuza haber veriniz.

ıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, COL

N alabilir veya alamayabilirsiniz.

Bazen di

er ilaçlar kesilmeli (yalnızca bir süre için) veya daha dü

ük dozda COL

gerekebilir

veya

kullanırken

gözlemlenmeniz

gerekebilir.

Bazı

durumlarda,

kanınızdaki COL

N seviyesi, do

ru dozda alıp almadı

ınızdan emin olmak için zaman

zaman ölçülmelidir.

Aminoglikozitler

olarak

adlandırılan

antibiyotikler

(gentamisin,

tobramisin,

amikasin

netilmisin

dahil)

böbreklerinizin

levini

etkileyebilecek

sefalosporinler.

ilaçları

N ile aynı anda almak böbreklere zarar verme riskini artırabilir (bkz. Bölüm 4. Olası

yan etkiler nelerdir?).

Aminoglikozitler

olarak

adlandırılan

antibiyotikler

(gentamisin,

tobramisin,

amikasin

netilmisin dahil) sinir sistemini etkileyebilirler. Bu ilaçları COL

N ile aynı anda almak

kulaklarınızda ve sinir sisteminizin di

er kısımlarında yan etki riskini artırabilir (bkz. Bölüm 4.

Olası yan etkiler nelerdir?).

Genel anestezi sırasında sıklıkla kullanılan kas gev

etici ilaçlar. COL

N bu ilaçların

etkilerini artırabilir. Genel anestezi almı

sanız, anestezi doktorunuza COL

N kullanmı

oldu

unuzu bildiriniz.

5 / 12

Miyastenia gravis hastalı

ınız varsa ve makrolidler (azitromisin, klaritromisin veya eritromisin

gibi) veya florokinolonlar (ofloksasin, norfloksasin ve siprofloksasin gibi) olarak adlandırılan

antibiyotikleri

alıyorsanız,

kullanmak

ileride

güçsüzlü

solunumda

zorlanma riskini arttırır.

N solunum yoluyla alınırken aynı zamanda infüzyon olarak da kullanılması, yan etki

riskini artırabilmektedir.

E

er reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı

u anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. COL

MYC

N nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklı

ı için talimatlar:

Doktorunuz hastalı

ınıza, vücut a

ırlı

ınıza ve böbrek fonksiyonlarınıza ba

lı olarak ilacınızın

dozunu,

nasıl

verilece

tedavinizin

kaç

gün

devam

edece

belirleyecek

size

uygulayacaktır.

enfeksiyonun

iddetine

göre

normal

böbrek

fonksiyonu

olan

hastalarda

mg/kg/gün dozunda ve 2 ila 3’e bölünmü

olarak verilir.

Obez olan hastalarda, dozun ideal kiloya göre ayarlanması gerekir.

Uygulama yolu ve metodu:

N kas içine enjeksiyon yolu ile ya da damar içine infüzyon yolu (damla damla

uygulama) ile uygulanır.

(4.500.000

IU/flakon),

enjeksiyonluk

çözülür.

Sulandırılarak

hazırlanan

çözelti,

2.250.000

IU/ml

kolistin

aktivitesine

konsantrasyonda

kolistimetat sodyum içerir.

Köpük olu

umunu önlemek için rekonstitüsyon süresince yava

ça döndürülür.

nhalasyon yoluyla uygulama:

Alt solunum yolu enfeksiyonlarının lokal tedavisinde 1.500.000–2.250.000 IU COL

nebülizör ile günde 2–3 defa, 3–4 mL serum fizyolojik içinde uygulanır.

6 / 12

De

i

ik ya

grupları:

Çocuklarda kullanım:

Yeti

kinler için belirlenmi

olan doz uygulanır.

Ya

lılarda kullanım:

lı hastaların böbrek fonksiyonları daha dü

ük oldu

undan doz seçiminde önlem alınması

gerekir. En küçük doz aralı

ında ba

lanarak böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

Özel kullanım durumları:

Karaci

er yetmezli

i:

Karaci

er yetmezli

i olan hastalarda uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Böbrek yetmezli

i:

Böbrek yetmezli

i olan hastalarda günlük dozun azaltılması gerekir.

Böbrek yetmezli

i olan hastalarda önerilen dozaj de

iklikleri a

ıdaki tabloda bulunmaktadır:

Kreatinin

klirensi

(mL/dk)

Günlük toplam doz*

Uygulama sıklı

ı

Minimum

Maksimum

9.000.000 IU

12.600.000 IU

12 saatte bir defa

7.875.000 IU

11.025.000

6.750.000 IU

9.450.000 IU

5.625.000 IU

7.875.000 IU

4.500.000 IU

6.300.000 IU

3.375.000 IU

4.725.000 IU

*Toplam günlük doz = Hedeflenen kan konsantrasyonu (mg/L) x [(1,5 x CrCl

) + 30]

(hedeflenen kan konsantrasyonları minimum dozlarda 75.000 IU/L ve maksimum

dozlarda 105.000 IU/L olarak alınmı

tır).

Dozlar 1,73 m

vücut yüzey alanına (VYA) sahip (ortalama 70 kg) bir bireye göre

hesaplanmı

tır. Tam bir hesaplama için VYA’ya göre düzeltilmi

kreatinin klirensi

kullanılmalıdır (CrCl

= CrCl x VYA/1,73m

Hemodiyaliz uygulanan hastalarda kullanılması gereken COL

N 4.500.000 IU

.M./

Enjeksiyon ve

nhalasyon

çin Liyofilize Toz

çeren Flakon dozu ve doz aralı

ı a

ıdaki

tabloda yer almaktadır:

7 / 12

Hemodiyaliz

Hemodiyaliz

yapılmayan

günlerde

günlük

toplam

3.150.000

olarak 12 saatte bir uygulanır. Diyaliz günlerinde toplam 4.500.000

IU doz ikiye bölünür ve ilk yarısı hemodiyalizin son saatinde di

yarısı da bundan 12 saat sonra uygulanır.

Sürekli

Ayaktan

Periton

Diyalizi (CAPD)

Günde tek doz 4.800.000 IU

Sürekli Renal Replasman

Tedavisi (CRRT)

Ortalama serum kararlı hal konsantrasyonu 3,5 mcg/mL için toplam

20.160.000

IU’dır.

saatte

uygulanacak

ekilde

bölünür.

E

er COL

MYC

N’in etkisinin çok güçlü veya zayıf oldu

una dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konu

unuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COL

MYC

N kullandıysanız:

Kendinize

fazla

miktarda

verdi

inizi

ünüyorsanız,

tavsiye

için

derhal

doktorunuzla veya hem

irenizle görü

ün, yoksa en yakın hastanenin kaza ve acil servisine

vurun. E

er çok fazla COL

N yanlı

lıkla verilirse böbrek problemleri, kas güçsüzlü

ve nefes almada zorluk (hatta durma) içeren ciddi yan etkiler olabilir.

Hastanede veya evde bir doktor veya hem

ire tarafından tedavi ediliyorsanız ve bir doz kaçırmı

olabilece

inizi

veya

fazla

miktarda

verildi

ünüyorsanız,

lütfen

bunu

doktorunuza, hem

irenize veya eczacınıza sorunuz.

COL

MYC

N’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmı

sanız bir doktor veya eczacı ile

konu

unuz.

COL

MYC

N ’i kullanmayı unutursanız:

Tedaviniz

sırasında

herhangi

dozu

kaçırırsanız,

hatırladı

ınız

anda

unuttu

unuz

dozu

kullanınız ve günde üç kez COL

N kullanıyorsanız 8 saat sonra veya günde iki kez

N kullanıyorsanız 12 saat sonra bir sonraki dozu kullanınız. Bu talimatlara aynen

uyunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

8 / 12

COL

MYC

N ile tedavi sonlandırıldı

ında olu

abilecek etkiler:

Doktorunuzun söyledi

inden daha erken sürede tedavinizi durdurmayın. Tedavinizin ne kadar

sürece

ine doktorunuz karar verecektir. Bu ürünün kullanımıyla ilgili ba

ka sorularınız varsa

doktorunuza sorunuz.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, COL

N’in içeri

inde bulunan maddelere duyarlı olan ki

ilerde yan

etkiler olabilir.

A

a

ıdakilerden

biri

olursa

COL

MYC

N’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne ba

vurunuz:

Alerjik reaksiyonlar

damar

içine

veya

inhalasyon

yoluyla

verildi

inde

alerjik

reaksiyon

mümkündür.

lk dozda bile ciddi alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir ve döküntülerin hızlı geli

imi, yüzün,

dilin ve boynun

mesi, solunum yollarının daralması ve bilinç kaybından dolayı nefes alamama

durumlarını içerebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

er bunlardan sizde mevcut ise, sizin COL

N’e kar

ı ciddi alerjik reaksiyonunuz var

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Daha az

iddetli alerjik reaksiyonlar, tedavi sırasında daha sonra ortaya çıkan deri döküntülerini

içerir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler a

ıdaki kategorilerde gösterildi

ekilde sınıflandırılmı

tır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

9 / 12

Çok yaygın

Kan testleri böbreklerin çalı

eklindeki de

iklikleri gösterebilir

rısı

ız, dudak ve yüz çevresinde karıncalanma veya uyu

ıntı

Kas güçsüzlü

Seyrek

Böbrek yetmezli

Bilinmiyor:

dönmesi

Hareketleri kontrol etmede zorluk

Enjeksiyon yerinde a

Deri döküntüsü

Enjeksiyon yoluyla kullanımına ili

kin yan etkiler

Sinir sistemini etkileyen yan etkiler, ço

unlukla COL

N’in çok yüksek dozları ile, böbrek

yetmezli

i olan hastalarda ya da kas gev

etici ya da benzer etkileri gösteren ilaçları alan

hastalarda olu

ur. Sinir sistemindeki bu muhtemel yan etkilerin en ciddisi, gö

üs kaslarındaki

felç nedeniyle nefes alamamadır.

Nefes almada zorluk ya

ıyorsanız acil tıbbi yardım almalısınız.

ukluk ya da karıncalanma (özellikle yüz çevresinde), ba

dönmesi veya denge kaybı, kan

basıncında ya da kan akı

ında hızlı dü

(solukluk ve kızarma dahil), geveleyerek konu

görme sorunları, konfüzyon

(kafa karı

ıklı

ve ruhsal sorunlar (gerçeklik duygusunda kayıp

dahil) dahil di

er muhtemel yan etkilerdir.

Enjeksiyon bölgesinde lokal tahri

abilir.

Böbrek sorunları (özellikle böbrek yetmezli

i olan ya da COL

N ile aynı anda böbrekler

üzerine etkisi olan ba

ka ilaçları alan ya da yüksek doz alan hastalarda olu

abilir. Bu sorunlar

N dozunun azaltılması ya da tedavinin kesilmesi ile düzelir.)

10 / 12

Solunum yolu ile kullanımına ili

kin yan etkiler

Yan etki riski, inhalasyon ile verildi

inde genellikle daha azdır, çünkü bu yolla COL

N’in

çok azı kan dola

ımına eri

im sa

lar.

Muhtemel yan etkiler, öksürük, hava yollarının daralması nedeniyle gö

üste sıkı

ma hissi, a

ya da bo

az a

rısı ve a

ız ya da bo

azda pamukçuk (Candida)’dur.

Bir nebülizör aracılı

ıyla COL

N alan bazı ki

ilerin gö

üslerinde sıkıntı ve hırıltılı,

öksürük veya nefessiz kalma olabilir. Bu nedenle doktorunuz veya hem

irenizle ilk dozunuz

alınmalıdır. Doktorunuz ayrıca nefes darlı

ını önlemeye

yardımcı olacak bir ilaç almanızı

tavsiye edebilir. Doktorunuz, muayeneler sırasında solunumunuzu kontrol edebilir.

E

er

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

kar

ıla

ırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

ireniz

konu

unuz.

Ayrıca

ıla

ınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “

laç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

oldu

unuz

ilacın

güvenlili

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sa

lamı

olacaksınız.

5. COL

MYC

N’in saklanması

COL

MYC

N’i çocukların göremeyece

i, eri

emeyece

i yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altında oda sıcaklıklarında saklayınız.

Rekonstitüsyon çözeltisi buzdolabında (2°C-8°C arasında) saklanır ve 7 gün içinde kullanılır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COL

MYC

N’i kullanmayınız.

er üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz COL

N’i kullanmayınız.

11 / 12

Son kullanma tarihi geçmi

veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve

ehircilik

Bakanlı

ınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: KOÇAK FARMA

laç ve Kimya Sanayi A.

Ba

larba

ı, Gazi Cad., No:40 Üsküdar /

stanbul

Üretim yeri: KOÇAK FARMA

laç ve Kimya Sanayi A.

Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / Tekirda

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmı

tır.

12 / 12

A

A

IDAK

B

LG

LER BU

LACI UYGULAYACAK SA

LIK PERSONEL

Ç

ND

R

Kullanılmamı

olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli

i” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

NTRAVENÖZ KULLANIM

Aralıklı Direk Kullanım: Toplam günlük dozun yarısı 3-5 dakika süresince her 12 saatte bir

yava

ça IV olarak enjekte edilir.

Aralıksız

nfüzyon: Toplam dozun yarısı 3-5 dakika süresince yava

ça IV olarak enjekte edilir.

N’in toplam günlük dozun kalan yarısı a

ıdaki çözeltilerden birisine eklenir:

%0,9 NaCI

%0,9 NaCI’de %5 dekstroz

Suda %5 dekstroz

%0,45 NaCI’de %5 dekstroz

%0,225 NaCI’de %5 dekstroz

Laktat ringer çözeltisi

%10’luk invert

eker çözeltisi

N ile birlikte di

er ilaçların kullanımı veya yukarıda adı geçen infüzyon çözeltiler ile

birlikte kullanımı için önerilen önemli bir bilgi yoktur.

Günlük toplam dozun di

er yarısı ba

langıç dozundan 1-2 saat sonra, yava

intravenöz infüzyon

olarak

22-23

saat

süresince

uygulanır.

Böbrek

fonksiyonu

bozuklu

durumunda,

böbrek

yetmezli

i derecesine ba

lı olarak infüzyon sıklı

ı azaltılır.

ntravenöz çözeltinin seçimi ve kullanılan hacmi, sıvı ve elektrolit yönetiminin gereklilikleri ile

belirlenir.

Kolistimetat

sodyum

içeren

infüzyon

çözeltisi

yeni

hazırlanmalı

saat

içinde

kullanılmalıdır.