COGITO 10 MG FİLM TABLET, 100 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • COGITO 10 MG FİLM TABLET, 100 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • COGITO 10 MG FİLM TABLET, 100 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • memantin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 216/30
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-07-2008
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

COGİTO

10 mg ağızda dağılan tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir tablette, 8,31 mg Memantin’e eşdeğer 10 mg Memantin Hidroklorür bulunur.

Yardımcı maddeler:

Mannitol

162,25 mg

Sükraloz

2,50 mg

Sodyum stearil fumarat

3,75 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Ağızda dağılan tablet.

Beyaz renkli, yuvarlak, düz ağızda dağılan tabletler.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığının tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Tedavi, Alzheimer hastalığı tanı ve tedavisinde deneyimli bir hekim tarafından başlatılmalı ve

kontrol edilmelidir. Tedaviye sadece, hastanın ilaç almasını düzenli olarak izleyecek bir

bakıcının varlığında başlanmalıdır. Tanı, güncel rehberler doğrultusunda yapılmalıdır.

Memantinin tolere edilmesi ve dozlaması, tercihen tedavi başlangıcından sonraki üç ay içinde

düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir. Sonrasında, memantinin sağladığı klinik yarar ve

hastanın

tedaviye

toleransı

güncel

klinik

rehberler

doğrultusunda

düzenli

olarak

değerlendirilmelidir. Terapötik fayda olumlu olduğu ve hasta memantini iyi tolere ettiği

sürece, idame tedavisine devam edilebilir. Terapötik etkinin artık olmadığına dair bir kanıt

varlığında veya hasta tedaviyi tolere etmiyorsa memantinin bırakılması düşünülmelidir.

Yetişkinler:

Günlük maksimum doz 20 mg’dır.

Yan etki riskini azaltmak için, idame dozuna ilk üç hafta boyunca, haftada 5 mg’lık artışlarla

şu şekilde ulaşılmalıdır:

Birinci hafta günde 5 mg

: Günde 1 adet COGİTO

5 mg Ağızda Dağılan Tablet

İkinci hafta günde 10 mg

: Günde 1 adet COGİTO

10 mg Ağızda Dağılan Tablet

veya günde 2 adet COGİTO

5 mg Ağızda Dağılan Tablet

Üçüncü hafta günde 15 mg

: Günde 1 adet COGİTO

10 mg Ağızda Dağılan Tablet ve 1

adet COGİTO

5 mg Ağızda Dağılan Tablet

Dördüncü haftadan itibaren tedavi, idame dozu olan günde 20 mg ile sürdürülmelidir:

Günde 2 adet COGİTO

10 mg Ağızda Dağılan Tablet şeklinde alınır.

Uygulama şekli:

COGİTO

ağıza yerleştirilmelidir; tablet burada tükürük içinde hızla dağılır ve böylece

kolayca yutulabilir.

COGİTO

aç ya da tok karnına kullanılabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Hafif

şiddette

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

(kreatinin

klerensi

50-80

ml/dak)

ayarlaması gerekmez. Orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30-

49 ml/dak) günlük doz 10 mg olmalıdır. Tedavinin en az 7 günü boyunca iyi tolere edilirse,

standart titrasyon programı uygulanmak koşuluyla, günlük doz, 20 mg düzeyine arttırılabilir.

Ağır böbrek yetmezliği olan hastalar (kreatinin klerensi 5-29 ml/dak) için günlük doz 10 mg

olmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh A ve Child-Pugh B)

doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda memantin kullanımı

hakkında

veri

bulunmamaktadır.

Ağır

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

memantin

kullanımı önerilmez.

Pediyatrik popülasyon:

Memantinin çocuklar ve adolesanlar üzerindeki güvenilirlik ve etkinliği saptanmamıştır. Bu

nedenle 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

Geriyatrik popülasyon:

Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı

biçimde, günde 20 mg’dır (günde 2 adet COGİTO

10 mg Ağızda Dağılan Tablet).

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda

kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Epilepsisi, geçmişinde konvülsiyon öyküsü veya epilepsiye eğilimi olan hastalarda dikkatli

olunmalıdır.

Amantadin,

ketamin

veya

dekstrometorfan

gibi

NMDA

antagonistleri

birlikte

kullanımından kaçınılmalıdır. Bu bileşikler memantin ile aynı reseptör sistemine etki edip,

advers etkilerin (özellikle santral sinir sistemi ile ilişkili olanlar) daha sık ya da daha kuvvetli

görülmesine sebep olabilir (Bkz. 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim

şekilleri).

İdrar pH’sını yükselten faktörler var ise (Bkz. 5.2 Farmakokinetik özellikler) hastanın dikkatli

izlenmesi gerekebilir. Bu faktörler diyetteki köklü değişim (örneğin etoburluktan vejetaryen

diyete geçiş gibi) veya alkalizan mide tamponlarının çok miktarda alınmasını içerir. İdrar

pH’sı ayrıca renal tübüler asidoz (RTA) veya Proteus bacteria’nın neden olduğu ciddi üriner

sistem enfeksiyonları ile de yükselebilir.

Birçok klinik çalışmada yakın tarihte geçirilmiş miyokard enfarktüsü, kompanse edilmemiş

konjestif kalp yetmezliği (New York Kalp Cemiyeti (NYHA) endeks III-IV) veya kontrol

altında olmayan hipertansiyonlu hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak, sınırlı veri

mevcut olduğundan bu durumdaki hastalar yakın gözlem altında bulundurulmalıdır.

Nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glukoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz

yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

COGİTO

’nun içeriğinde

alan

yardımcı

maddelerden mannitol için dozu nedeniyle

herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında

“sodyum içermez”.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Memantin’in farmakolojik etkileri ve etki mekanizması nedeni ile aşağıdaki etkileşmeler

oluşabilir:

Memantinin etki şekli sebebiyle; L-dopa, dopaminerjik agonistler ve antikolinerjiklerin

etkileri,

memantin

gibi

NMDA

antagonistleri

birlikte

kullanıldığında

artabilir.

Barbitüratların ve nöroleptiklerin etkilerini azaltabilir. Memantinin antispazmodik ajanlar,

dantrolen

veya

baklofen

birlikte

kullanımı;

etkilerini

modifiye

edebilir

ayarlaması gerektirebilir.

Toksik

psikoz

riski

nedeni

memantinin

amantadin

birlikte

kullanımından

kaçınılmalıdır.

madde

NMDA-antagonistidir.

Aynı

yaklaşım

ketamin

dekstrometorfan için de geçerli olabilir (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Memantin ve fenitoinin kombine kullanımının olası riskine ilişkin yayınlanmış bir tane

vaka raporu bulunmaktadır.

Amantadin

aynı

renal

katyonik

nakil

sistemini

kullanan

simetidin,

ranitidin,

prokainamid, kinidin, kinin ve nikotin de muhtemel olarak memantin ile etkileşip, plazma

düzeyinde artış riski oluşturabilir.

Memantin, hidroklorotiazid (HCT) veya HCT'Ii herhangi bir kombinasyon ile birlikte

kullanılırsa, HCT serum seviyesinde azalma muhtemeldir.

Nedensel bir ilişki kurulmamış olsa da oral antikoagülanlarla birlikte tedavi edilen hastalar

için protrombin zamanının veya uluslararası normalleştirme oranının (INR)

yakından

izlenmesi tavsiye edilmektedir.

Karbonik anhidraz inhibitörleri ve sodyum bikarbonat ile kullanımında klerens düşebilir.

Sağlıklı genç gönüllülerde yürütülen tek-doz farmakokinetik çalışmalarında memantin ile

gliburid/metformin

kombinasyonu

veya

donezepil

arasında

anlamlı

ilaç

etkileşimi

gözlenmemiştir.

Sağlıklı

genç

gönüllülerde

yürütülen

klinik

çalışmada,

memantinin

galantamin

farmakokinetiği üzerinde hiçbir anlamlı etkisi gözlenmemiştir.

Memantin; CYP1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2El, 3A4, flavin içeren monoksijenaz, epoksit hidrolaz

veya sülfasyonu in vitro olarak inhibe etmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6.Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Memantinin çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin klinik bilgi

mevcut değildir.

Gebelik dönemi

Memantinin gebelikte kullanımına ilişkin klinik bilgi mevcut değildir.

İnsanlardaki potansiyel riski bilinmemektedir. Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır,

gerekli olmadıkça gebelikte kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Memantinin insan sütüne geçişine ilişkin bilgi yoktur. Ancak, maddenin lipofilitesi nedeni ile

bunun olması muhtemeldir. Memantin kullanan kadınlar emzirmemelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Memantinin üreme yeteneği üzerinde herhangi bir etkisi bildirilmemiştir. Hayvan çalışmaları,

insanlardakine eşit veya az daha yüksek maruziyet düzeylerinde rahim içi büyümede azalma

oluşturduğuna işaret etmektedir (Bkz. 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri).

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı genellikle araba kullanma performansının veya makine

kullanma

yeteneğinin

azalmasına

neden

olur.

Buna

ilave

olarak,

memantin

reaktiviteyi

değiştirebilir. Bu nedenle ayaktan tedavi gören hastaların, araba veya makine kullanırken

dikkatli olmaları konusunda uyarılmaları gerekmektedir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Hafif, orta ve şiddetli demansta yapılan ve memantin ile tedavi edilen 1784 ve plasebo ile

tedavi edilen 1595 hastayı kapsayan klinik çalışmalarda memantin ile görülen advers olayların

toplam insidans oranı plasebo ile farklılık göstermemiştir; advers olaylar genellikle hafif ve

orta şiddettedir. Memantin grubunda plasebo grubundan daha yüksek insidans ile en sık

oluşan advers olaylar; sersemlik hali (sırasıyla % 6,3-% 5,6), baş ağrısı (% 5,2- % 3,9),

kabızlık (% 4,6-% 2,6), uyuklama hali (% 3,4-% 2,2), hipertansiyon (% 4,1- % 2,8).

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥ 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1000 ila <1/100);

seyrek (≥1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: Mantar enfeksiyonları

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın: Hipersensitivite

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın: Uyuklama hali

Yaygın olmayan: Konfüzyon, halusinasyon

Bilinmiyor: Psikotik reaksiyonlar

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Sersemlik hali, denge bozuklukları

Yaygın olmayan: Yürüyüş anormalliği

Çok seyrek: Nöbetler

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Kardiyak yetmezlik

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Hipertansiyon

Yaygın olmayan: Venöz tromboz/tromboembolizm

Solunum sistemi, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Dispne

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Kabızlık

Yaygın olmayan: Kusma

Bilinmiyor: Pankreatit

Hepato-biliyer hastalıklar

Yaygın: Artmış karaciğer fonksiyon testi

Bilinmiyor: Hepatit

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Baş ağrısı

Yaygın olmayan: Yorgunluk

Halusinasyonlar çoğunlukla şiddetli Alzheimer hastalığı olanlarda gözlenmiştir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilen izole durumlar.

Alzheimer hastalığı depresyon, intihar düşüncesi ve intihar ile ilişkilendirilmiştir. Pazarlama

sonrası deneyimlerde memantin ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonların

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Pazarlama

sonrası

gözlemlerde

klinik

çalışmalarda

sınırlı

sayıda

aşımı

gözlemlenmiştir.

Semptomlar: Birbirlerine göre yüksek doz aşımı vakalarında (sırasıyla, 3 gün boyunca 200 mg

ve 105 mg/gün) ya sadece yorgunluk, halsizlik ve/veya diyare semptomları gelişmiş ya da

herhangi bir semptom gelişmemiştir. 140 mg’ın altındaki ya da bilinmeyen dozlarlardaki doz

aşımı vakalarında hastalarda sinir sistemi semptomları (konfüzyon, uyuşukluk, somnolans,

vertigo,

ajitasyon,

sinirlilik,

halüsinasyon,

yürüyüş

bozukluğu)

ve/veya

gastrointestinal

kaynaklı semptomlar (kusma ve diyare) ortaya çıkmıştır.

En aşırı doz aşımı vakasında, toplam 2000 mg memantini oral yolla alan hastanın santral sinir

sistemi

etkilenmiş

gün

koma,

sonra

diplopi

ajitasyon)

bununla

beraber

hayatta

kalmıştır. Hasta semptomatik tedavi ve plazmaferez almıştır. Hasta daimi sekel kalmadan

iyileşmiştir.

Başka bir büyük doz aşımı vakasında da hasta yaşamış ve iyileşmiştir. Hasta oral yolla 400

memantin

almıştır.

Hasta,

huzursuzluk,

psikoz,

halüsinasyon

görme,

kasılma

hali,

uyuklama hali, baygınlık ve bilinç kaybı gibi santral sinir sistemi semptomları yaşamıştır.

Tedavi: Doz aşımı vakalarında tedavi semptomatik olmalıdır. Doz aşımı ya da intoksikasyon

için özel bir antidot yoktur. Aktif maddeyi uzaklaştırmak için standart klinik prosedürler

örneğin gastrik lavaj, aktif kömür (potansiyel entero-hepatik sirkülasyonun durdurulması),

idrarın asitleştirilmesi, zorunlu diürez uygulanmalıdır.

Genel santral sinir sistemi aşırı uyarılmasına dair belirtiler veya semptomlar varsa, dikkatli

semptomatik klinik tedavi düşünülmelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik Grubu: Antidemans İlaçlar

ATC Kodu: N06DX01

Özellikle

N-metil-D-aspartat

(NMDA)

reseptörlerindeki

glutamaterjik

nörotransmisyon

fonksiyon bozukluğunun, nörodejeneratif demansta semptomların ortaya çıkması ve hastalığın

ilerlemesine katkıda bulunduğuna dair gittikçe artan kanıtlar mevcuttur.

Memantin;

voltaj-bağımlı,

orta

afiniteli

kompetitif

olmayan

N-metil-D-aspartat

(NMDA)

reseptör

antagonistidir.

Patolojik

olarak

yükselmiş,

nöron

işlev

kaybına

açabilen, glutamat tonik seviyelerinin etkilerini modüle eder.

Klinik çalışmalar: Orta ile şiddetli Alzheimer hastalığı (mini mental durum incelemesi

(MMSE) başlangıçtaki

toplam skor

3-14) olan hasta popülasyonlarında asıl monoterapi

çalışmaları, ayakta tedavi gören toplam 252 hasta üzerinde yapılmıştır. Çalışma, 6. ayda

plaseboya

kıyasla

memantin

tedavisinin

olumlu

etkilerini

ortaya

koymuştur:

(gözlenen

vakaların analizinde klinisyenin görüşmeye dayalı değişim izlenimi (CIBIC-plus): p= 0,025;

Alzheimer hastalığı ortak çalışma- gündelik yaşam etkinlikleri (ADCS-ADL sev): p=0,003;

Şiddetli bozukluk bataryası (SIB): p=0,002)

Hafif ile orta dereceli Alzheimer hastalığının (MMSE başlangıçtaki toplam skoru 10-22)

tedavisinde memantinin asıl monoterapi çalışmaları toplam 403 hasta üzerinde yapılmıştır.

Birincil bitiş noktasındaki sonuçlarda memantin ile tedavi edilen hasta grubu plaseboya göre

istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme göstermiştir: 24. haftadaki (LOCF: son gözlemin

ileriye taşınması) Alzheimer hastalığının değerlendirme skalası (ADAS-cog) (p=0,003) ve

CIBIC-plus (p=0,004). Hafif ile orta şiddetli Alzheimer hastalığındaki diğer bir monoterapi

çalışmasında

toplam

hasta

(MMSE

çizgideki

toplam

skor

11-23)

randomize

seçilmiştir. 24. haftadaki birincil etkinlik bitiş noktasında, istatistiksel olarak anlam taşıyan bir

değere ulaşılmamıştır.

Orta ile şiddetli Alzheimer hastalığı olan (MMSE toplam skor <20) hastalarda yapılan, Faz

III, plasebo kontrollü, 6 aylık altı çalışmanın (monoterapi çalışmaları ve asetilkolinesteraz

inhibitörlerinin kararlı dozları ile hastalarda yapılan çalışmalar da dahil olmak üzere) meta-

analizi; kavramsal, global ve fonksiyonel alanlar için memantin tedavi desteğinin istatistiksel

açıdan önemli etkisi olduğunu gösterir. Hastalarda her üç alanda da eşzamanlı kötüleşme

görüldüğünde, plasebo uygulanan hastalarda memantin uygulanan hastalara oranla yaklaşık

katına

yakın

(%21-%11,

p<0,0001)

kötüleşme

olduğunu

gösteren

sonuçlar,

kötüleşmenin önlenmesinde memantinin istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi olduğunu ortaya

koymaktadır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Memantin

yaklaşık

%100’lük

mutlak

biyoyararlanıma

sahiptir.

maks

değeri

saattir.

Memantin emilimi gıda alımından etkilenmez.

Dağılım:

Günlük olarak alınan 20 mg dozlar, 70-150 ng/ml (0.5-1 µmol) arasında kişiden kişiye büyük

değişim gösteren sabit durum plazma konsantrasyonları ile sonlanmıştır. 5-30 mg’lık günlük

dozlar

alındığında,

ortalama

beyin

omurilik

sıvısı

(BOS)/serum

oranı

0.52

olarak

hesaplanmıştır. Dağılım hacmi yaklaşık 10 l/kg'dır. Memantin'in %45'i plazma proteinlerine

bağlanır.

Biyotransformasyon:

İnsanlarda

dolaşımdaki

memantinle

ilişkili

maddelerin

%80’i

bileşik

biçimindedir.

İnsanlardaki ana metabolitler N-3,5- dimetil-gludantan, 4- ve 6-hidroksi-memantin izomerik

karışımı ve 1-nitrozo-3,5-dimetil-adamantandır.

metabolitlerin

hiçbirinin

NMDA-antagonisti

aktivitesi

yoktur.

Sitokrom

P450

enzimlerinin katalizlediği metabolizma in vitro olarak tespit edilmemiştir.

Oral yoldan alınan

C-memantin ile yapılan bir çalışmada, dozun ortalama %84’ü 20 gün

içinde geri kazanılmakla birlikte, %99’dan fazlası renal yoldan atılmıştır.

Eliminasyon:

Memantin terminal yarı ömrü t

60-100 saattir. Monoeksponansiyel biçimde elimine olur.

Normal böbrek fonksiyonuna sahip gönüllülerde, toplam klerens (Kl

) 170 ml/dak/1.73

’dir ve toplam renal klerensin bir kısmı tübüler sekresyon ile sağlanır.

Renal klerens, muhtemelen katyon nakil proteinleri vasıtasıyla, tübüler reabsorbsiyonu da

içerir. Memantinin renal eliminasyon hızı alkali idrar koşullarında 7-9 faktör azaltılabilir

(Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). İdrar alkalizasyonu, diyetteki köklü değişim

(örneğin etoburluktan vejetaryen diyete geçiş gibi) veya alkalizan mide tamponlarının çok

miktarda alınması sonucu oluşabilir.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Gönüllülerde yapılan çalışmalarda, 10-40 mg'lık dozlarda lineer farmakokinetik gösterdiği

saptanmıştır.

Farmakokinetik/farmakodinamik ilişki:

Günde 20 mg memantin dozunda, beyin omurilik sıvısı (BOS) seviyeleri memantinin frontal

kortekste 0.5 µmol olan k

değerini (k

= inhibisyon sabiti) karşılamaktadır.

5.3.Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sıçanlarda yapılan kısa dönem çalışmalarında, memantin benzeri diğer NMDA-antagonistleri,

sadece çok yüksek düzeyde serum konsantrasyonlarına neden olan dozlardan sonra, nöronal

vakuolizasyon ve nekroz (Olney lezyonları) oluşturmuştur. Ataksi ve diğer preklinik işaretler,

vakuolizasyon ve nekrozdan önce görülmektedir. Kemirgen ve kemirgen olmayan deney

hayvanlarında uzun süreli yapılan çalışmalarda bu etkiler görülmediğinden, bu bulguların

klinik bağlantısı bilinmemektedir.

Tekrarlanan doz toksisite çalışmalarında kemirgenlerde ve köpeklerde, oküler değişiklikler

gözlemlenmiştir fakat bu durum maymunlarda görülmemiştir. Memantin ile yapılan klinik

çalışmalarda,

özgün

oftalmoskopik

incelemeler,

herhangi

oküler

değişikliği

ortaya

koymamıştır.

Lizozomlarda

memantin

birikimine

ilişkin

pulmoner

makrofajlardaki

fosfolipidoz,

kemirgenlerde gözlemlenmiştir. Bu etki, katyonik amfifilik özellikteki diğer ilaçlarla da

görülmektedir. Bu birikme ile akciğerlerde görülen vakuolizasyon arasında bir ilişki olması

olasıdır. Etki, kemirgenlerde, sadece yüksek dozlarda görülmektedir. Bu bulguların klinik

bağlantısı bilinmemektedir.

Memantin ile yapılan standart deneyler sonucu, genotoksisite gözlenmemiştir. Fareler ve

sıçanlarda, ömür boyu yapılan çalışmalarda, hiçbir karsinojenite bulgusuna rastlanmamıştır.

Memantin,

maternal

toksik

dozlarda

dahi,

sıçanlarda

tavşanlarda

teratojenik

etki

göstermemiş ve üretkenliğe ilişkin hiçbir advers etki saptanmamıştır.

Sıçanlarda, insanlara uygulanan düzeydeki dozlara eşdeğer veya biraz yüksek oranlarda

yapılan uygulamalarda, fetal büyümenin azaldığı görülmüştür.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol

Krospovidon

Mikrokristalin selüloz

Portakal aroması

Sükraloz

Talk

Sodyum stearil fumarat

6.2. Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

24 aydır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

50 ve 100 Tablet, Alu/Alu-Alüminyum folyo blister ile ambalajda, karton kutuda kullanma

talimatı ile beraber ambalajlanır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış ürünler yada artık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”’ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Santa Farma İlaç San. A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sok. No:16

34382 Şişli – İSTANBUL

Tel: 0212 220 64 00

Faks: 0212 222 57 59

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

2015/929

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 09.12.2015

Ruhsat yenileme tarihi: --

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

--