CO-UCAND 16/ 12.5 MG FILM TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CO-UCAND 16/ 12.5 MG FILM TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CO-UCAND 16/12.5 MG FILM TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ilacı ve diüretik

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/85
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2014
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CO-UCAND

16 mg/12,5 mg tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin maddeler:

Kandesartan sileksetil.16 mg

Hidroklorotiyazid12,5 mg

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı).73,85 mg

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Çentikli tablet.

Çentiğin amacı tabletin eşit yarımlara bölünebilmesi içindir.

Açık sarı renkli, oblong, bir yüzü tek çentikli tabletler

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

Kandesartan sileksetil veya hidroklorotiyazid ile monoterapinin yeterli olmadığı primer

hipertansiyon (Bkz. Bölüm 4.3, 4.4, 4.5 ve 5.1).

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

CO-UCAND’ın önerilen dozu günde bir defa bir tablettir. Kandesartan sileksetil’in ve

hidroklorotiyazid’in doz titrasyonu önerilmektedir.

Klinik açıdan uygun olduğu durumlarda monoterapiden doğrudan CO-UCAND tedavisine

geçilmesi

düşünülebilir.

Hidroklorotiyazid

monoterapisinden

kandesartan

sileksetil’e

geçişte doz titrasyonu önerilir. Kandesartan sileksetil veya hidroklorotiyazid monoterapisi

ile veya düşük dozlarda CO-UCAND ile kan basıncı optimum olarak kontrol altına

alınamayan hastalara CO-UCAND verilebilir.

Antihipertansif etkinin büyük bir kısmına, tedavinin başlamasından sonraki 4 hafta içinde

ulaşılır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

Uygulama şekli:

Oral

yolla

uygulanır.

Kandesartan’ın

biyoyararlanımı

yiyecek

alımı

değişmez.

Hidroklorotiyazid ve yiyecekler arasında klinik açıdan anlamlı bir etkileşim mevcut

değildir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda kıvrım diüretikleri, tiyazidlere tercih edilmektedir.

Kreatinin klerensi ≥30 ml/dakika/1,73 m

BSA olan hastalarda, CO-UCAND tedavisine

geçilmeden önce kandesartan sileksetil dozu titre edilmelidir (hafif ve orta derecede böbrek

yetmezliği olan hastalarda kandesartan sileksetil'in önerilen başlangıç dozu 4 mg'dır). CO-

UCAND ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi < 30 ml/dakika/1,73 m

BSA) kontrendikedir (bkz. bölüm 4.3).

Karaciğer yetmezliği:

Hafif-orta

derecede

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

CO-UCAND

tedavisine

geçilmeden

önce

kandesartan

sileksetil

dozunun

titre

edilmesi

önerilmektedir

hastalarda kandesartan sileksetil'in önerilen başlangıç dozu 4 mg'dır).

Ağır karaciğer yetmezliği ve/veya kolestazisi olan hastalarda CO-UCAND kontrendikedir

(bkz. bölüm 4.3).

Pediyatrik popülasyon:

Kandesartan sileksetil/hidroklorotiyazid’in 0-18 yaşları arasındaki çocuklar üzerindeki

güvenilirliği ve etkisi belirlenmemiştir. Herhangi bir veri mevcut değildir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

İntravasküler sıvı azalması olan hastalar:

İntravasküler sıvı azalması olasılığı olan hastalar gibi hipotansiyon riski taşıyan hastalarda

kandesartan sileksetil dozunun titre edilmesi önerilmektedir (Bu hastalarda kandesartan

sileksetil'in önerilen başlangıç dozu 4 mg'dır).

4.3. Kontrendikasyonlar

CO-UCAND 'ın içerdiği maddelerden herhangi birine ya da sulfonamid türevi ilaçlara

(hidroklorotiyazid sulfonamid türevidir) karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,

Gebelik ve emzirme döneminde (bkz. bölüm 4.6. Gebelik ve laktasyon),

Ağır böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi < 30 ml/dak/1,73 m

BSA) olanlarda,

Ağır karaciğer yetmezliği ve/veya kolestazisde,

İnatçı hipokalemi ve hiperkalsemisi olanlarda,

Gut'ta,

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

CO-UCAND ile aliskiren içeren ilaçların birlikte kullanımı, ‘diyabetes mellitus’ veya

böbrek yetmezliği (GFR<60 ml/dak/1,73 m

) olan hastalarda kontrendikedir (bkz. Bölüm

4.5 ve 5.1).

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Böbrek yetmezliği / Böbrek transplantasyonu:

Bu hasta grubunda, kıvrım diüretikleri, tiyazidlere tercih edilmektedir. CO-UCAND,

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

kullanıldığında,

potasyum,

kreatinin

ürik

asit

düzeylerinin düzenli olarak izlenmesi önerilmektedir.

Kısa

süre

önce

böbrek

transplantasyonu

yapılmış

hastalara

kandesartan

sileksetil/hidroklorotiyazid verilmesi ile ilgili deneyim yoktur.

Renal arter stenozu:

ADE (anjiyotensin dönüştürücü enzim) inhibitörleri gibi, renin-anjiyotensin- aldosteron

sistemine etki eden diğer ilaçlar, bilateral veya tek taraflı renal arter stenozu olan hastalarda,

kan üre miktarını ve serum kreatinin düzeyini artırabilir. Aynı etki, anjiyotensin II reseptör

antagonistleri (AIIRA) ile de görülebilir.

İntravasküler sıvı kaybı:

Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi'ne etki eden diğer ilaçlarda belirtildiği gibi, ağır

intravasküler sıvı ve/veya sodyum kaybı olan hastalarda (yakın zamanda fazla miktarda

kusmuş olan veya ishal olan hastalarda) semptomatik hipotansiyon oluşabilir. Bu nedenle,

bu durum düzeltilmeden CO-UCAND tedavisine başlanması önerilmez (Bu hastalarda

kandesartan sileksetil’in önerilen başlangıç dozu 4 mg'dır).

Anestezi ve cerrahi:

Renin-anjiyotensin sisteminin bloke olmasından ötürü AIIRA ile tedavi edilen hastalara

uygulanan cerrahi müdahale ve anestezi sırasında hipotansiyon ortaya çıkabilir. Çok seyrek

olarak

hipotansiyon,

intravenöz

sıvı

ve/veya

vazopresör

ilaçların

kullanılmasını

gerektirecek kadar ağır olabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Su ve elektrolit dengesinde minör değişiklikler hepatik komaya neden olabileceğinden,

tiyazidler,

karaciğer

yetmezliği

veya

ilerleyen

karaciğer

hastalığı

olanlarda

dikkatli

kullanılmalıdır.

Kandesartan

sileksetil/hidroklorotiyazid’in

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda kullanımına ilişkin klinik deneyim yoktur.

Aort ve mitral kapak stenozu veya obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati:

Diğer vazodilatörlerle olduğu gibi, hemodinamik aort ya da mitral kapak stenozu ya da

obstrüktif

hipertrofik

kardiyomiyopatili

hastalarda,

CO-UCAND

çok

dikkatli

kullanılmalıdır.

Primer hiperaldosteronizm:

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

Primer hiperaldosteronizmi olan hastalar, renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi üzerinden

etki

gösteren

antihipertansif

ilaçlara

genellikle

yanıt

vermezler.

nedenle,

hastalarda CO-UCAND kullanımı önerilmemektedir

Elektrolit dengesizliği:

Serum elektrolit düzeyleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Hidroklorotiyazid de içeren

tiyazidler sıvı ya da elektrolit dengesizliklerine sebep olurlar (hiperkalsemi, hipokalemi,

hiponatremi, hipomagnezemi ve hipokloremik alkaloz).

Tiyazid diüretikleri, kalsiyumun atılımını azaltır ve aralıklı ve hafif yükselmiş serum

kalsiyum konsantrasyonlarına neden olabilirler.

Belirgin hiperkalsemi, gizli hiperparatiroidizmin bir işareti olabilir. Paratiroid fonksiyon

testleri yapılmadan önce tiyazid tedavisi kesilmelidir.

Hidroklorotiyazid doza bağlı olarak idrarla potasyum kaybını artırır ve hipokalemi oluşur.

Hidroklorotiyazid'in bu etkisi, kandesartan sileksetil ile birlikte kullanıldığında daha az

olmaktadır. Karaciğer sirozu olan hastalarda, zorlu diürezi olan hastalarda, ağızdan yetersiz

elektrolit alımı olanlarda ve birlikte kortikosteroid veya adrenokortikotropik hormon

(ACTH) kullanan hastalarda hipokalemi riski artabilir.

Kanındaki

potasyum

seviyesi

sürekli

düşük

olan

hastalarda

CO-UCAND

kullanılmamalıdır.

Özellikle kalp yetmezliği ve/veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kandesartan sileksetil

ile tedavi hiperkalemiye neden olabilir. CO-UCAND 'ın potasyum tutucu diüretiklerle,

potasyum preparatları ile, potasyum içeren yapay tuzlarla ya da potasyum düzeylerini

artırıcı diğer ilaçlarla (örn. heparin sodyum, trimetoprim/sulfametoksazol kombinasyonu)

birlikte kullanımı serum potasyum düzeylerini artırabilir. Potasyum düzeyleri gerektiği

şekilde izlenmelidir.

Tiyazidlerin,

hipomagnezemi

sonuçlanabilen

magnezyum

atılımını

artırdığı

gösterilmiştir.

Metabolik ve endokrin etkiler:

Tiyazid grubu bir diüretikle tedavi glukoz toleransını azaltabilir. Antidiyabetik ilaçların,

insülin

dahil,

dozlarının

ayarlanması

gerekebilir.

Tiyazid

tedavisinde

gizli

diabetes

mellitus

kendini gösterebilir. Kolesterol ve trigliserid düzeylerinde artma tiyazid diüretik

tedavisi ile ilişkilendirilmektedir. Ancak CO-UCAND'daki tiyazid dozu ile bu etkiler çok

azdır. Tiyazid diüretikler serum ürik asit konsantrasyonunu arttırır ve yatkın hastalarda guta

neden olabilir.

Işığa duyarlılık:

Tiyazid diüretiklerinin kullanımı sırasında ışığa duyarlılık reaksiyonlarına ilişkin vakalar

raporlanmaktadır

(bkz.

bölüm

4.8).

Işığa

duyarlılık

reaksiyonu

gelişirse,

tedavinin

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

durdurulması önerilmektedir. Eğer tedavinin yeniden başlatılması gerekli ise, ortamların

güneş ışığından veya UVA radyasyonundan korunması önerilmektedir.

Genel:

Böbrek fonksiyonları ve damar tonusu, renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi aktivitesine

bağlı olan hastalarda, (örn. ağır konjestif kalp yetmezliği ya da renal arter stenozunu da

kapsayan altta yatan renal hastalıklar) bu sistemi etkileyen diğer ilaçlarla (AIIRA’ları

içeren) tedavide akut hipotansiyon, azotemi, oligüri ya da seyrek olarak akut böbrek

yetmezliği gibi etkiler ortaya çıkmaktadır. Her antihipertansif ajan ile olduğu gibi, iskemik

kalp hastalığı veya aterosklerotik serebrovasküler hastalığı olanlarda, kan basıncının aşırı

düşmesi, miyokard infarktüsü ya da inmeye neden olabilir. Daha önce felç geçirmiş olan

hastalarda, dikkatli kullanılmalıdır.

Hidroklorotiyazid'e karşı hipersensitivite reaksiyonları alerji veya bronşiyal astım hikayesi

olan ya da olmayan hastalarda görülmekle birlikte, alerji veya bronşiyal astım hikayesi

olanlarda görülme olasılığı daha yüksektir.

Tiyazid

grubu

diüretiklerle,

sistemik

lupus

eritematozus

aktif

hale

gelebilir

veya

alevlenebilir.

CO-UCAND 'ın antihipertansif etkisi diğer antihipertansifler ile arttırılabilir.

CO-UCAND, laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya

da glikoz-galaktoz malabsorbsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları

gerekir.

Gebelik:

Gebelik sırasında AIIRA ile tedaviye başlanmamalıdır. AIIRA tedavisinin devamlılığı

gerekmedikçe,

gebe

kalmayı

planlayan

hastalarda,

gebelikte

kullanımda

güvenliği

kanıtlanmış

başka

antihipertansif

tedavilere

geçilmelidir.

Gebelik

tespit

edildiğinde,

AIIRA'lar ile tedavi derhal durdurulmalı ve uygun olduğu durumlarda alternatif tedaviye

geçilmelidir (bkz. bölüm 4.3 ve 4.6).

Renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin (RAAS) dual blokajı:

ADE-inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör blokerleri ya da aliskirenin birlikte kullanılması

durumunda hipotansiyon, senkop, hiperkalemi riskinin arttığı ve böbrek fonksiyonunun

azaldığına (akut böbrek yetmezliği dahil) dair kanıtlar bulunmaktadır. RAAS’ın dual

blokajına yol açtığından ADE-inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör blokerleri

ya da

aliskirenin birlikte kullanılması önerilmez (Bknz. Bölüm 4.5 ve 5.1).

Eğer dual blokaj tedavisi mutlaka gerekli görülürse sadece uzman gözetimi altında

yapılmalı ve böbrek fonksiyonu, elektrolitler ve kan basıncı yakından sık sık takip

edilmelidir.

Diyabetik nefropatisi bulunan hastalarda ADE-inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör

blokerleri birlikte kullanılmamalıdır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

Kalp yetmezliğinde bir ADE-inhibitörü ile eşzamanlı tedavi:

CO-UCAND, bir ADE inhibitörüyle kombine olarak kullanılması durumunda özellikle

hipotansiyon, hiperkalemi ve böbrek fonksiyonunda azalma (akut böbrek yetmezliği dahil)

olmak üzere advers reaksiyon riski artabilir. Bir ADE-inhibitörü, bir mineralokortikoid

reseptör

antagonisti

kandesartandan

oluşan

üçlü

kombinasyon

önerilmez.

kombinasyonlar uzman gözlemi altında kullanılmalı ve böbrek fonksiyonu, elektrolitler ve

kan basıncı yakından sık sık takip edilmelidir.

Diyabetik nefropati bulunan hastalarda ADE-inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör

blokerleri birlikte olarak kullanılmamalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Kandesartan

sileksetil

klinik

farmakokinetik

çalışmaların

yapıldığı

ilaçlar

hidroklorotiyazid,

varfarin,

digoksin,

oral

kontraseptifler

(örneğin;

etinilöstradiol/levonorgestrel), glibenklamid ve nifedipindir. Bu çalışmalarda klinik olarak

önemli bir farmakokinetik etkileşim belirlenmemiştir.

Potasyum kaybına ve hipokalemiye neden olan diğer ilaçların (örn., diğer kaliüretik

diüretikler, laksatifler, amfoterisin, karbenoksolon, penisilin G sodyum, salisilik asit

türevleri, steroidler, ACTH), hidroklorotiyazid'in potasyum düzeyini düşürücü etkisini

artırması beklenebilir.

CO-UCAND'ın potasyum tutucu diüretikler, potasyum preparatları, potasyum içeren yapay

tuzlar

potasyum

düzeyini

artıran

ilaçlar

(örneğin;

heparin

sodyum

trimetoprim/sulfametoksazol kombinasyonu) ile birlikte kullanılması serum potasyum

düzeyini artırabilir. Potasyum düzeyleri düzenli olarak izlenmelidir (bkz. bölüm 4.4).

Diüretiklerin

neden

olduğu

hipokalemi

hipomagnezemi,

digital

glikozidleri

antiaritmiklerin

kardiyotoksik

etkilerinin

ortaya

çıkmasına

zemin

hazırlar.

tür

ilaçlarla CO-UCAND alındığında serum potasyum düzeyleri düzenli olarak izlenmesi

önerilmektedir:

Sınıf 1a antiaritmikler (örn. kinidin, hidrokinidin, disopiramid)

Sınıf III antiaritmikler (örn. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

Bazı antipsikotikler (örn. tioridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin,

simemazin,

sülpirid,

sültoprid,

amisülpirid,

tiapirid,

pimozid,

haloperidol,

droperiodol)

Diğer (örn. bepridil, sisaprid, difemanil, eritromisin IV, halofantrin, ketanserin,

mizolastin, pentamidin, sparfloksasin, terfenadin, vinkamin IV)

ADE inhibitörleri veya hidroklorotiyazid ile lityumun birlikte kullanımında serum lityum

konsantrasyonlarında ve toksisitede geri dönüşümlü artış bildirilmiştir. Benzer etki AIIRA

ile de görülebilir. Kandesartan ve hidroklorotiyazid’in, lityum ile birlikte kullanılması

önerilmemektedir. Birlikte kullanılması gerektiğinde serum lityum düzeylerinin dikkatlice

izlenmesi önerilmektedir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

AIIRA’ların aynı anda NSAİ (non-steroidal antiinflamatuvar) ilaçlar (örn. selektif COX-2

inhibitörleri, asetilsalisilikasit (>3 g/gün) ve selektif olmayan NSAİ ilaçlar) ile birlikte

kullanılması

antihipertansif

etkide

azalmaya

neden

olabilir,

nedenle

dikkatli

kullanılmalıdır.

ADE inhibitörlerinde olduğu gibi, AIIRA ve NSAİ ilaçların birlikte kullanımı, olası akut

böbrek yetersizliği de dahil böbrek fonksiyonlarının kötüleşmesi ve serum potasyum

seviyesinde yükselme (özellikle önceden bilinen zayıf böbrek fonksiyonu olan hastalarda)

riskinin

artmasına

neden

olabilir.

Özellikle

yaşlı

hastalarda,

kombine

tedavinin

uygulanmasında dikkatli olunmalıdır.

Hastalar yeterli miktarda su almalıdırlar ve kombine tedavinin başlamasının ardından ve

daha sonraları periyodik olarak böbrek fonksiyonlarının izlenmesine dikkat edilmelidir.

Hidroklorotiyazid’in

diüretik,

natriüretik

antihipertansif

etkisi

NSAİ

ilaçlar

azalmaktadır.

Hidroklorotiyazid'in emilimi kolestipol ya da kolestiramin ile azalır.

Depolarizasyona

neden

olmayan

gevşeticilerin

(örn.,

tubokürarin)

etkisi,

hidroklorotiyazid ile artabilir.

Tiyazid diüretikleri, kalsiyum atılımını azaltarak serum kalsiyum seviyelerinin artmasına

neden olabilir. Kalsiyum preparatları veya Vitamin D ile birlikte kullanılması gerekiyorsa,

serum kalsiyum seviyeleri izlenmeli ve alınan sonuçlara göre doz ayarlanmalıdır.

Kanındaki

kalsiyum

seviyesi

sürekli

yüksek

olan

hastalarda

CO-UCAND

kullanılmamalıdır.

Beta-blokerlerin ve diazoksid'in hiperglisemik etkileri tiyazidlerle artabilir.

Anti-kolinerjik ajanlar (örn. Atropin, biperiden), gastrointestinal motilite ve midenin

boşalma hızını azaltarak tiyazid grubu diüretiklerin biyoyararlanımını artırabilir.

Tiyazidler, amantadin'in neden olduğu yan etki riskini artırabilir.

Tiyazidler, sitotoksik ilaçların (örn. siklofosfamid, metotreksat) renal atılımını azaltabilir

ve miyelosupresif etkilerini artırabilir.

Alkol,

barbitüratlar

veya

anesteziklerle

birlikte

kullanılması

postural

hipotansiyonu

şiddetlendirebilir.

Alkol kullanıyorsanız CO-UCAND kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz CO-

UCAND kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişilerde baygınlık veya baş dönmesi

görülebilir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

Tiyazid grubu diüretikle tedavi glukoz toleransını azaltabilir. Bu nedenle insülin dahil

antidiyabetik

ilaçların

dozunun

ayarlanması

gerekebilir.

Hidroklorotiyazid

ilişkili

fonksiyonel böbrek yetmezliğinin neden olduğu laktik asidoz riskinden ötürü, metformin

kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Hidroklorotiyazid, presör aminlere (örn. adrenalin) arteriyel cevabı azaltabilir, ancak bu

azalma presör etkiyi dışlamaya yeterli değildir.

Hidroklorotiyazid, özellikle yüksek dozda iyotlu kontrast maddeler ile akut renal yetmezlik

riskini artırabilir.

Siklosporin ile birlikte tedavi hiperürisemi ve gut-tipi komplikasyonları arttırabilir.

Baklofen,

amifostin,

trisiklik

antidepresanlar

veya

nöroleptikler

birlikte

tedavi

antihipertansif etkiyi arttırabilir ve hipertansiyona neden olabilir.

Aliskiren ile kullanım:

Klinik

çalışma

verileri,

renin-anjiyotensin-aldosteron

sisteminin

(RAAS),

ADE-

inhibitörleri, anjiyotensinII reseptör blokerleri ya da aliskirenin kombine kullanımıyla ikili

blokajının, tekli RAAS-etkili ajanın kullanımına kıyasla daha yüksek sıklıkta hipotansiyon,

hiperkalemi ve böbrek fonksiyonunda azalma (akut böbrek yetmezliği dahil) gibi advers

olaylarla ilişkili olduğunu göstermiştir (Bknz. Bölüm 4.3, 4.4 ve 5.1).

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: D

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

Hamile kalmayı planlayan veya hamile olduğundan şüphelenen hastaların, CO-UCAND

kullanımını bir an önce durdurmaları gerekmektedir.

Kandesartan’ın gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri

bulunmaktadır.

CO-UCAND gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. İlacın sağlayacağı

yarar, fetüs üzerindeki potansiyel riskten fazla ise kullanılabilir. Gebe kadında yaşamı

tehdit eden bir durumun tedavisi için gerekiyorsa ya da ciddi bir hastalığın tedavisinde diğer

ilaçlar kullanılamıyor veya yetersiz kalıyorsa kullanılabilir.

Gebelik dönemi

CO-UCAND

'ın

gebelikte

kullanımı

kontrendikedir

(bkz.

bölüm

4.3).

CO-UCAND

kullanan hastalara, tedavi gördükleri doktorları ile uygun seçeneği belirleyebilmeleri için,

öncesinde

hamile

kalma

ihtimali

hatırlatılmalıdır.

Gebelik

tespit

edildiğinde

UCAND'la

tedavi

derhal

durdurulmalı

uygun

durumlarda

alternatif

tedavi

başlatılmalıdır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

Renin-anjiyotensin

sistemi

üzerine

doğrudan

etki

eden

tıbbi

ürünler,

gebelikte

kullanıldığında fötal ve neonatal hasara ve hatta ölüme yol açabilirler. AIIRA tedavisinin

insan

fetotoksisitesine

(böbrek

fonksiyonlarında

azalma,

oligohidramniyöz,

kafatası

kemikleşmesinde gecikme) ve neonatal toksisiteye (böbrek

yetmezliği, hipotansiyon,

hiperkalemi) neden olduğu bilinmektedir (bkz. bölüm 5.3).

Hidroklorotiyazid’in gebelikte, özellikle ilk trimesterde kullanımı ile ilgili deneyimler

sınırlıdır. Hayvan çalışmaları yeterli değildir. Hidroklorotiyazid plasentaya geçmektedir.

Hidroklorotiyazid’in farmakolojik etki mekanizmasına dayanılarak, hamilelik sırasında

kullanımı föto-plasental perfüzyonu riske atabilir ve sarılık, elektrolit dengesinin bozulması

ve trombositopeni gibi fötal veya neonatal etkilere neden olabilir.

Laktasyon dönemi

Kandesartan'ın

anne

sütüne

geçip

geçmediği

bilinmemektedir.

Emziren

farelerde

kandesartan'ın süte geçtiği gözlenmiştir. Hidroklorotiyazid anne sütüne geçer. Anne sütü

alan bebeklerdeki advers etki potansiyelinden dolayı emzirme döneminde CO-UCAND

kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 4.3. Kontrendikasyonlar).

Üreme yeteneği/ Fertilite

Veri yoktur.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Kandesartan sileksetil/hidroklorotiyazid’in araç kullanımı üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar

bulunmamaktadır. CO-UCAND ile tedavisi sırasında araç ya da makine kullanırken ara sıra

baş

dönmesi

yorgunluk

hali

olabileceği

akılda

tutulmalıdır.

Araç

makine

kullanılırken bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

4.8.

İstenmeyen Etkiler

Kontrollü klinik çalışmalarda yan etkilerin hafif ve geçici olduğu görülmüştür. Kandesartan

sileksetil'in yan etkilerine bağlı olarak tedaviyi bırakma oranları (% 3,3), plasebo (% 2,7)

ile benzerdir.

Kandesartan sileksetil/hidroklorotiyazid ile

yapılan klinik çalışmalardan elde edilmiş

verilerin

analizinde

advers

olaylar,

daha

önceden

kandesartan

sileksetil

ve/veya

hidroklorotiyazid ile bildirilenlerle sınırlıdır.

Aşağıda

kandesartan

sileksetil

ilgili

klinik

çalışmalar

pazarlama

sonrası

deneyimlerden elde edilen yan etkiler verilmektedir. Hipertansif hastaların katıldığı klinik

çalışmalara

havuzlanmış

veri

analizlerinde,

kandesartan

sileksetil

advers

reaksiyonların görülme sıklığı en az %1 daha yüksektir.

Bu bölüm boyunca kullanılan sıklıklar: çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100, <1/10), yaygın

olmayan (≥1/1.000, <1/100), seyrek (≥1/10.000, <1/1.000) ve çok seyrek (<1/10.000),

bilinmiyor (mevcut verilerle belirlenemeyen):

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Lökopeni, nötropeni ve agranülositoz

Gastrointestinal hastalıklar

Çok seyrek: Bulantı

Hepato-biliyer sistem hastalıkları

Çok seyrek: Karaciğer enzimlerinde artış, anormal hepatik fonksiyon veya hepatit

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Solunum yolu enfeksiyonları

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Çok seyrek: Hiperkalemi, hiponatremi

Kas-iskelet sistemi bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Çok seyrek: Sırt ağrısı, artralji, miyalji

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Sersemlik/baş dönmesi, baş ağrısı

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Çok seyrek: Yatkın hastalarda renal yetersizliği de içeren böbrek bozukluğu (bkz. bölüm

4.4)

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Çok seyrek: Öksürük

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok seyrek: Anjiyoödem, döküntü, ürtiker, kaşıntı

Aşağıda belirtilen yan etkiler hidroklorotiyazid ile monoterapide genellikle 25 mg ve daha

yüksek dozlarda görülmüştür.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek: Lökopeni, nötropeni/ agranülositoz, trombositopeni, aplastik anemi, kemik iliği

depresyonu, hemolitik anemi

Kardiyak hastalıklar

Seyrek: Kardiyak aritmiler

Göz hastalıkları

Seyrek: Geçici bulanık görme

Bilinmiyor: Akut miyopi, akut açı kapanması glokomu

Gastrointestinal hastalıklar

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

Yaygın olmayan: Anoreksi, iştah kaybı, gastrik irritasyon, diyare, kabızlık

Seyrek: Pankreatit

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Halsizlik

Seyrek: Ateş

Hepato-biliyer sistem hastalıkları

Seyrek: Sarılık (intrahepatik kolestatik sarılık)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Anafilaktik reaksiyonlar

Araştırmalar

Yaygın: Kolesterol ve trigliseridlerde artış

Seyrek: BUN ve serum kreatininde artış

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: Hiperglisemi, hiperürisemi, elektrolit dengesizliği (hiponatremi ve hipokalemi)

Kas-iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları

Seyrek: Adale spazmı

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Sersemlik, baş dönmesi

Seyrek: Parestezi

Psikiyatrik hastalıklar

Seyrek: Uyku bozuklukları, depresyon, huzursuzluk

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın: Glikozüri

Seyrek: Renal fonksiyon bozukluğu ve interstisyel nefrit

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Seyrek: Solunum hastalıkları (pnömoni ve pulmoner ödem dahil)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Döküntü, ürtiker, fotosensitivite reaksiyonları

Seyrek: Toksik epidermal nekroliz, kütanoz lupus eritematozus

benzeri reaksiyonlar,

kütanoz lupus eritematozus

un yeniden aktive olması

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Postural hipotansiyon

Seyrek: Nekrotizan anjit (vaskülit, kütanöz vaskülit)

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; Tel: 0 800 314 00 08; Faks: 0 312 218 35

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Farmakolojik özellikler göz önüne alındığında, kandesartan sileksetil ile doz aşımının temel

bulgusu

hipotansiyon

baş

dönmesi

olabilir.

aşımına

ilişkin

bireysel

vaka

raporlarında

(672

mg'a

kadar

kandesartan

sileksetil)

hastanın

durumunun

düzelmesi

sorunsuz olmuştur.

Hidroklorotiyazid ile doz aşımının temel bulguları akut sıvı ve elektrolit kaybıdır. Baş

dönmesi, düşük tansiyon, susuzluk hissi, taşikardi, ventriküler aritmi, sedasyon/bilinç

bozukluğu ve kas krampları gibi semptomlar da görülebilir.

Kandesartan sileksetil/hidroklorotiyazid için doz aşımının tedavisi ile ilgili belirli bir bilgi

yoktur. Ancak aşağıdaki uygulama ve önlemler önerilmektedir.

Gerektiğinde, hasta kusturulmalı ya da gastrik lavaj düşünülmelidir.

Semptomatik hipotansiyon geliştiğinde, semptomatik tedavi uygulanmalı ve hastanın

yaşamsal bulguları gözlenmelidir. Hasta ayakları yukarıda olacak şekilde yatırılmalıdır. Bu

yeterli olmazsa, infüzyon yoluyla serum fizyolojik gibi bir solüsyon uygulanarak plazma

hacmi

artırılmalıdır.

Serum

elektrolit

asit

dengesi

kontrol

edilmeli

gerekirse

düzeltilmelidir. Bu önlemlerin de yetersiz olduğu durumlarda sempatomimetik ilaçlar

uygulanabilir.

Kandesartan hemodiyaliz ile vücuttan uzaklaştırılamaz. Hidroklorotiyazid'in hemodiyaliz

ile vücuttan ne ölçüde atılabileceği bilinmemektedir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikleri

Farmakoterapötik grup: Anjiyotensin II antagonistleri ve diüretikler

ATC kodu: C09DA06

Anjiyotensin II, renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi'nin en önemli vazoaktif hormonudur

ve hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler bozuklukların fizyopatolojisinde önemli bir rol

oynar. Aynı zamanda organ hipertrofisi ve uç organ hasarının patogenezinde de önemli bir

rolü vardır. Anjiyotensin II'nin vazokonstriksiyon, aldosteron salınımının uyarılması, tuz

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

ve su dengesinin düzenlenmesi ve hücre büyümesinin uyarılması gibi temel fizyolojik

etkileri tip I reseptörü (ATı) aracılığıyla olur.

Kandesartan sileksetil, gastro-intestinal kanaldan emilimi sırasında ester hidrolizi sonucu

hızla, aktif formu olan kandesartan’a dönüşen bir ön ilaçtır. Kandesartan, ATı reseptörlerine

selektif olarak sıkı bağlanan ve yavaş ayrılan, bir AIIRA’dır. Agonist aktivitesi yoktur.

Kandesartan, ADE ya da ADE inhibitörlerinin kullanılması ile ilişkili olan diğer enzim

sistemlerini etkilemez. Kininlerin parçalanması veya P maddesi gibi diğer maddelerin

metabolizmaları üzerinde etkisi olmadığından öksürüğe neden olması beklenmez. ADE

inhibitörleri ile kandesartan sileksetil'in karşılaştırıldığı kontrollü klinik çalışmalarda,

öksürük, kandesartan sileksetil alan hastalarda daha az görülmüştür. Kandesartan, diğer

hormon reseptörlerine veya kardiyovasküler regülasyonda önemli olduğu bilinen iyon

kanallarına bağlanmaz veya bloke etmez. Anjiyotensin II (ATı) reseptörleri antagonizması,

plazma renin düzeylerinde, anjiyotensin I ve anjiyotensin II düzeylerinde doza bağlı artışlar

ve plazma aldosteron konsantrasyonunda da düşüşe sebep olur.

Hafif ve orta derecede hipertansiyonu olan 4937 yaşlı hastada (70-89 yaş, % 21'i 80 yaş

veya üzeri), günde tek doz 8-16 mg (ortalama 12 mg) kandesartan'ın kardiyovasküler

morbidite ve mortalite üzerine etkileri, randomize bir klinik çalışma (SCOPE- Study on

Cognition and Prognosis in the Elderly) ile değerlendirilmiş ve ortalama 3,7 yıl boyunca

takip edilmiştir. Kandesartan ve plasebo gruplarına gerektiğinde başka bir antihipertansif

tedavi

eklenmiştir.

basıncı,

kandesartan

grubunda

166/90

Hg'dan

145/80

mmHg'ya, kontrol grubunda ise 167/90 mm Hg'dan 149/82 mm Hg'ya düşürülmüştür.

Primer sonlanım noktası olan majör kardiyovasküler olaylarda (kardiyovasküler mortalite,

ölümcül olmayan inme ve ölümcül olmayan miyokard infarktüsü) istatistiksel olarak

anlamlı bir fark görülmemiştir. Kontrol grubunda 1000 hasta yılında 30 olay görülürken

kandesartan grubunda 26,7 olay görülmüştür (rölatif risk 0,89, %95 güvenlik aralığı 0,75-

1,06, p=0,19).

Hidroklorotiyazid, sodyumun distal böbrek tübüllerinde geri emilimini inhibe eder ve

sodyum, klor ve suyun daha çok atılmasına sebep olur. Potasyum ve magnezyumun

böbreklerden atılımı doza bağlı olarak artar, kalsiyum ise çok daha yüksek oranda geri

emilir. Hidroklorotiyazid plazma ve ekstra sellüler sıvı hacmini azaltır, kalp debisi ve kan

basıncını düşürür. Uzun süreli tedavide, azalmış periferik direnç kan basıncının düşmesine

yardımcı olur.

Geniş

ölçüde

klinik

çalışmalar,

hidroklorotiyazid'in

uzun

süre

kullanımının

kardiyovasküler morbidite ve mortalite riskini azalttığını göstermiştir.

Kandesartan

hidroklorotiyazid

birlikte

kullanıldığında

aditif

antihipertansif

etki

gösterirler.

Hipertansif hastalarda, kandesartan sileksetil/hidroklorotiyazid kalp hızında refleks artışa

neden olmadan arteriyel kan basıncında etkili ve uzun süreli düşüş sağlar. İlk doza bağlı

ağır hipotansiyon ya da tedavinin kesilmesinden sonra rebound etki görülmesi ile ilgili

bulgu yoktur. Tek doz kullanımını takiben, antihipertansif etki genellikle 2 saat içinde

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

başlar. Sürekli tedavi ile kan basıncındaki düşüşün büyük bir kısmı 4 hafta içinde elde edilir

uzun

süreli

tedavi

basıncındaki

düzey

sürdürülür.

Kandesartan

sileksetil/hidroklorotiyazid’in günde tek doz kullanımı, kan basıncında 24 saat boyunca

etkili ve düzgün bir azalmaya neden olur, doz aralıklarında vadi ve tepe etkileri arasındaki

fark

çok

azdır.

Randomize,

çift

kör

çalışmada

günde

kandesartan

sileksetil/hidroklorotiyazid

kombinasyonu,

AIIRA

hidroklorotiyazid

içeren

diğer

kombinasyonlara göre kan basıncında 24 saat boyunca önemli ölçüde daha etkili ve düzenli

azalma ile birlikte daha fazla hastanın kontrol altına alınmasını sağlar. Randomize çift kör

çalışmalarda kandesartan sileksetil/hidroklorotiyazid ile tedavi sırasında yan etki olarak

özellikle

öksürüğün

görülme

sıklığı,

inhibitörleri

hidroklorotiyazid

kombinasyonları ile tedaviye göre daha azdır.

Kandesartan sileksetil/hidroklorotiyazid kombinasyonlarının 275 hastanın plasebo ve 1524

hastanın 32 mg/12,5 mg ve 32 mg/25 mg grubu olarak randomize edildiği randomize, çift-

kör, plasebo kontrollü iki klinik çalışmada kan basınçlarındaki düşme sırasıyla 22/15

mmHg ve 21/14 mmHg olmuştur ve kombinasyonu oluşturan her bir bileşene göre belirgin

olarak daha etkili bulunmuştur.

Günde tek doz 32 mg kandesartan sileksetil ile kan basınçlarının optimum olarak kontrol

altına alınamayan 1975 hastanın randomize edildiği, randomize, çift-kör, paralel gruplu bir

klinik çalışmada, tedaviye 12.5 mg veya 25 mg hidroklorotiyazid eklenmesi kan basıncında

düşmelerin

elde

edilmesi

sonuçlanmıştır.

32mg/25

kandesartan

sileksetil/hidroklorotiyazid

kombinasyonu,

32mg/12,5mg

kandesartan

sileksetil/hidroklorotiyazid kombinasyonundan belirgin olarak daha etkili bulunmuştur.

Ortalama

basıncı

düşmesi 32 mg/25 mg kandesartan sileksetil/hidroklorotiyazid

kombinasyonu ile 13/9 mmHg, 32 mg/12,5 mg kandesartan sileksetil/hidroklorotiyazid

kombinasyonu ile 16/10 mmHg olarak bulunmuştur.

Kandesartan/hidroklorotiyazid yaş ve cinsiyete bağlı olmaksızın bütün hastalarda aynı

etkiyi gösterir.

Bugün

için,

kandesartan

sileksetil/hidroklorotiyazid

kombinasyonunun,

renal

hastalık/nefropati, azalmış sol ventriküler fonksiyon /konjestif kalp yetmezliği ve miyokard

infarktüsü sonrasında kullanımına ilişkin veri yoktur.

İki büyük randomize, kontrollü çalışma (ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone and in

combination with Ramipril Global Endpoint Trial) ve VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes) bir ADE-inhibitörünün bir anjiyotensin II reseptör

blokeriyle kombine kullanımını incelemiştir.

ONTARGET çalışması, kardiyovasküler ya da serebrovasküler hastalık öyküsü olan ya da

kanıtlanmış

hedef

son-organ

hasarı

birlikte

seyreden

diyabetes

mellitus

hastalarında

yürütülmüştür.

NEPHRON-D

çalışması,

‘diyabetes

mellitus’

hastalığı olan ve diyabetik nefropatisi bulunan hastalarda yürütülmüştür.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

Bu çalışmalar, renal ve/veya kardiyovasküler sonlanımlar ve mortalite üzerinde anlamlı

yarar göstermemiş, monoterapiyle kıyaslandığında hiperkalemi, akut böbrek hasarı ve/veya

hipotansiyon riskinin arttığı gözlenmiştir. Benzer farmakodinamik özellikleri dikkate

alındığında, bu sonuçlar diğer ADE-inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör blokerleri için

de anlamlıdır.

Bu nedenle ADE-inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör blokerleri diyabetik nefropati

bulunan hastalarda birlikte olarak kullanılmamalıdır.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) çalışması, kronik böbrek hastalığı, kardiyovasküler hastalık ya da her ikisi

bulunan tip 2 diyabetes mellitus hastalarında standart bir ADE-inhibitörü ya da bir

anjiyotensin II reseptörü blokeri tedavisine aliskiren eklenmesinin yararını test etmek için

tasarlanan bir çalışma olmuştur. Advers sonuç riskinde artış olması nedeniyle çalışma erken

sonlandırılmıştır. Aliskiren grubunda, plasebo grubuna kıyasla, kardiyovasküler ölüm ve

inme vakalarının her ikisi de sayısal olarak daha sık görülmüş ve ilgili advers olaylar ve

ciddi advers olaylar (hiperkalemi, hipotansiyon ve renal disfonksiyon) aliskiren grubunda

plasebo grubuna göre daha sık bildirilmiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikleri

Genel özellikler

Kandesartan

sileksetil/hidroklorotiyazid'in

birlikte

uygulanmasının

kombinasyonu

oluşturan tıbbi ürün bileşenlerinin her ikisinin de farmakokinetiği üzerine klinik olarak

belirgin etkisi yoktur.

Emilim:

Kandesartan sileksetil:

Oral uygulandıktan sonra, kandesartan sileksetil ilacın aktif formu olan kandesartan'a

dönüşür. Oral kandesartan sileksetil solüsyonunun alınmasından sonra kandesartan’ın

mutlak biyoyararlanımı yaklaşık % 40'tır. Aynı oral solüsyon ile karşılaştırılan tablet

formunun bağıl biyoyararlanımı yaklaşık %34'dür. Tablet alınmasından sonra ortalama

doruk

serum

konsantrasyonuna

maks

saatte

ulaşılır.

Kandesartan’ın

serum

konsantrasyonu, ilacın dozu terapötik doz aralığında artırıldığında, doğrusal olarak artar.

Kandesartan’ın farmakokinetik özelliklerinde cinsiyete bağlı farklılıklar gözlenmemiştir.

Kandesartan’ın serum konsantrasyonu-zaman eğrisi altındaki alan (EAA), gıda alımından

belirgin olarak etkilenmez.

Hidroklorotiyazid:

Hidroklorotiyazid

alındıktan

sonra

gastrointestinal

yoldan

%70'lik

mutlak

biyoyararlanım ile hızla emilir. Yiyecek ile birlikte alındığında emilim hızı %15 artar.

Kardiyak yetmezliği ve belirgin ödemi olan hastalarda biyoyararlanım azalabilir.

Dağılım:

Kandesartan sileksetil:

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

Kandesartan

yüksek

oranda

plazma

proteinlerine

bağlanır

(%99'dan

daha

fazla).

Kandesartan’ın plazma dağılım hacmi 0,1 L/kg'dır.

Hidroklorotiyazid:

Hidroklorotiyazid plazma proteinlerine %60 oranında bağlanır. Plazma dağılım hacmi

yaklaşık 0,8 L/kg'dır.

Biyotransformasyon:

Kandesartan sileksetil:

Mevcut etkileşim çalışmaları, kandesartan’ın CYP2C9 ve CYP3A4 üzerine bir etkisinin

olmadığını göstermiştir.

In vitro

verilere göre, metabolizması sitokrom P450 izoenzimleri

olan CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 veya CYP3A4'e bağlı

olan

tıbbi

ürünler

kandesartan’ın

in

vivo

etkileşimi

beklenmez.

Kandesartan’ın

yarılanma süresi (t

) yaklaşık 9 saattir. Tekrarlanan dozlardan sonra birikme özelliği

göstermez.

Kandesartan

sileksetil,

hidroklorotiyazid

birlikte

kullanıldığında

kandesartan’ın

’si

değişmez

(yaklaşık

saat).

Kombine

preparatın

tekrarlanan

dozlarından

sonra,

kandesartan,

monoterapiye

kıyasla

daha

fazla

birikme

özelliği

göstermez.

Hidroklorotiyazid:

Hidroklorotiyazid metabolize olmaz ve hiç değişmeden tamamen glomerüler filtrasyon ve

aktif tübüler sekresyonla atılır. Hidroklorotiyazid'in t

’si

yaklaşık 8 saattir. Oral dozun

yaklaşık % 70 kadarı 48 saat içinde idrara geçer. Kandesartan ile birlikte kullanıldığında,

hidroklorotiyazid'in t

’si

değişmez (yaklaşık 8 saat). Kombine preparatın tekrarlanan

dozlarından sonra, hidroklorotiyazid, monoterapiye kıyasla daha fazla birikme özelliği

göstermez.

Eliminasyon:

Kandesartan sileksetil:

Kandesartan esas olarak idrar ve safra yoluyla değişmeden atılır, çok küçük bir kısmı

karaciğerde metabolize edildikten (CYP2C9 ile) sonra atılır.

Kandesartan’ın toplam plazma klerensi yaklaşık 0,37 ml/dak/kg, renal klerensi ise yaklaşık

0,19 ml/dak/kg'dır. Kandesartan’ın renal eliminasyonu, hem glomerüler filtrasyon hem de

aktif tübüler sekresyonu ile gerçekleşmektedir.

C-işaretli kandesartan sileksetil’in oral

uygulanmasından

sonra

idrarla

dozun

yaklaşık

%26'sı

kandesartan

%7'si

inaktif

metabolit olarak, feçesle yaklaşık %56'sı kandesartan ve % 10'u inaktif metabolit olarak

atılır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Kandesartan sileksetil:

Yaşlılarda

yaşın

üzeri)

kandesartan’ın

maks

değerleri

gençlerle

karşılaştırıldığında %50 - %80 oranında yüksek bulunmuştur. Buna rağmen, kandesartan

kullanıldıktan sonra yaşlılarda ve gençlerde kan basıncı üzerine olan etki ve istenmeyen

etkiler benzerdir (bkz. bölüm 4.2).

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda kandesartan'ın C

maks

ve EAA

değerlerinde tekrarlanan dozlar sırasında sırasıyla yaklaşık % 50 ve % 70 artış gözlenmiştir,

fakat

böbrek

fonksiyonları

normal

olanlarla

karşılaştırıldığında

değerlerinde

değişiklik olmamıştır. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda benzer değişiklikler sırasıyla

yaklaşık % 50 ve % 110’dur. Kandesartan'ın t

’si

ağır böbrek yetmezliği olanlarda

yaklaşık iki katına çıkmaktadır. Hemodiyalizde olan hastaların farmakokinetiği, ağır

böbrek yetmezliği olanlar ile benzerdir.

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastaları içeren iki adet klinik çalışmanın

birinde kandesartan’a ait ortalama EAA değerindeki artış yaklaşık % 20, diğerinde de %

80' dir (bkz. Bölüm 4.2). Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir deneyim

yoktur.

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda kandesartan'ın EAA değerinde

yaklaşık %23 artış olmuştur.

Hidroklorotiyazid :

Böbrek yetmezliği olan hastalarda hidroklorotiyazid'in terminal t

’sinde artış vardır.

5.3.Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik olarak uygun dozlarda verildiğinde anormal sistemik ya da hedef organ toksisitesi

gözlenmemiştir. Preklinik emniyet çalışmalarında yüksek dozda verilen kandesartan'ın

fareler, sıçanlar, köpekler ve maymunlarda böbrek ve kırmızı kan hücresi parametrelerinde

etki

yaptığı

gözlenmiştir.

Kandesartan,

kırmızı

hücresi

değerlerinde

(eritrosit,

hemoglobin, hematokrit) azalmaya neden olmuştur. Kandesartan sileksetil ile yapılan

hayvan

çalışmaları

böbrekte

geç

fötal

neonatal

hasar

olduğunu

göstermektedir.

Mekanizmanın renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi üzerinde farmakolojik etki aracılığı

ile olduğu düşünülmektedir. Kandesartan'ın, renal perfüzyonun bozulmasına yol açan

hipotansif etkisine sekonder olarak böbrek üzerinde etkileri (interstisyel nefrit, tübüler

disfonksiyon, bazofilik tübül, plazma üre ve kreatinin düzeylerinde artış gibi) ortaya

çıkabilir.

Hidroklorotiyazid'in

ilavesi

kandesartan'ın

nefrotoksisitesini

artırır.

Ayrıca,

kandesartan jukstaglomerüler hücrelerde hiperplazi/hipertrofi gelişmesine neden olmuştur.

Bu değişikliklere kandesartan'ın farmakolojik etkisinin neden olduğu düşünülmektedir.

Gebeliğin geç döneminde fetotoksisite gözlenmiştir. Sıçanlarda, farelerde veya tavşanlarda

hidroklorotiyazid'in ilavesinin fetüsün gelişim çalışmalarının neticesine önemli bir etkisi

yoktur (bkz. bölüm 4.6 Gebelik ve laktasyon).

kandesartan

hidroklorotiyazid

yüksek

konsantrasyonlarda/dozlarda

genotoksik aktivite göstermektedir.

In vitro

in vivo

genotoksisite testinden elde edilen

sonuçlar, kandesartan ve hidroklorotiyazid’in klinik kullanım şartları altında, herhangi bir

mutajenik veya klastojenik aktivitesi olmadığını göstermektedir.

Karsinojenesiteye ilişkin bir kanıt yoktur.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı)

Mısır nişastası

Polietilen glikol 8000 P

Hidroksipropil selüloz -L

Kalsiyum karboksi metil selüloz

Magnezyum stearat

Sarı demir oksit

6.2.

Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3.

Raf ömrü

24 ay

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanır.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

PVC/PE/PVDC şeffaf folyo- Al Blister

Kutuda 28 ve 84 tablet halinde.

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”

ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”’ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

NOBEL SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

Saray Mahallesi Akçakoca Sokak No:10

34768 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: (216) 633 60 00

Fax: (216) 633 60 01-02

8.

RUHSAT NUMARASI

2014/85

9.

İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 29.01.2014

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax

Ruhsat yenileme tarihi: -

10.KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

-

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3SHY3S3k0SHY3Q3NRYnUyZ1Ax