CLOPIXOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLOPIXOL 25 MG 50 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLOPIXOL 25 MG 50 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • zuclopenthixol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699795090529
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

CLOPIXOL ® 25mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herfilm tablet,25 mgzuklopentiksol’eeşdeğer29.55mg

zuklopentiksoldihidroklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:

Tabletçekirdeği:Patatesnişastası, laktozmonohidrat, mikrokristalinselüloz,

kopovidon, gliserol(%85), talk, hidrojenlenmişhintyağı, magnezyumstearat.

Kaplama:Hipromelloz5, makrogol6000, titanyumdioksit (E171), kırmızıdemir

oksit(E172).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdebu ilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveyadü şükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.CLOPIXOL nedirveneiçinkullanılır?

2.CLOPIXOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CLOPIXOL nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.CLOPIXOL ’ünsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.CLOPIXOL nedirveneiçinkullanılır?

CLOPIXOL25mgfilm tablet,herbiri25mgzuklopentiksoliçerenyuvarlak, heriki

yüzeyidebombeli,kırmızı-kahverengifilmkaplıtabletlerdir.50film tablet içerençocuk

kilitli plastik şişedepiyasayasunulmaktadır.

CLOPIXOL“antipsikotikler”veya“nöroleptikler”olarak bilinenilaçgrubunadahildir.Bu

ilaçlarbeyninbelirlibölgelerindekisiniryolaklarınaetkiederek,hastalığınızınbelirtilerine

neden olan, beyindekibazıkimyasaldengesizlikleridüzeltmeyeyardımcıolur.

CLOPIXOL; şizofrenivebenzeripsikozlarıntedavisindekullanılır.Aynızamanda,mani

(taşkınlıknöbeti)tedavisindevezihinselözürlü hastalardagörülenajitasyonvesaldırgan

davranışların kontrolündekullanılır.

Ancak, doktorunuz,CLOPIXOL ’übaşkabiramaçladaönerebilir.CLOPIXOL’ün size

neden verildiğiileilgilisorunuzvarsa, doktorunuzadanışınız.

2.CLOPIXOL’ü kullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

CLOPIXOL ’üaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

EğerzuklopentiksolveyaCLOPIXOLformülündekiherhangibirmaddeyekarşıaşırı

duyarlıyanialerjikseniz(yardımcımaddelerlistesinebakınız)

Eğerbilinçbulanıklığınızvarsa.

CLOPIXOL ’üaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

CLOPIXOLkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

ğer:

Karaciğer, böbrek veyatiroid sorununuzvarsa,

İlerlemişsolunumsistemihastalığınızvarsa,

Parkinsonhastalığınızveyamyastheniagravishastalığınız(aşırıkaszayıflığınaneden

olan birhastalık)varsa,

Prostatbüyümesiveyafe okromositomahastalığınız(böbreküstübezindegörülennadir

bir kanser türü) varsa,

Glokomhastalığınızvarsa,

Epilepsihastalığınız(vealkolkesilmesiveyabeyinhasarıgibiepilepsiyeyatkınlık

oluşturabilecek durumlar)varsa,

G eçmişinizdekasılmanöbeti(konvülsiyon)hikayesivarsa,

Şekerhastalığınızvarsa(şekerhastalığıtedavinizdebirayarlamayapılmasıgerekebilir)

Organik beyin sendromunuzvarsa(bu durumalkolveyaorganik çözücülerle

zehirlenmenedeniylemeydanagelmişolabilir)

F elçaçısından risk faktörlerinizvarsa(örn.,sigarakullanımı,yüksek tansiyon)

K anınızdapotasyumveyamagnezyumazlığıveyabunlardanbirinegenetik

yatkınlığınızvarsa,

Kalp- damarhastalığıhikayenizvarsa,

B aşkabirantipsikotik ilaçkullanıyorsanız,

Buv ebenzerilaçlarkanpıhtılaşmasıoluşumuileilişkilendirildiğiiçin,sizdeveyaaile

üyelerinden birindetrombus (kanpıhtılaşması)hikayesivarsa(venöztromboembolizm

(toplardamarlar dakan pıhtısıoluşumu)riskitaşıyorsanız).

Ciddiyanetkilere(ölüm riskindeartış)yolaçabileceğindenCLOPIXOL’ündemansı

(bunama)olanyaşlıhastalardakullanılmasıtavsiyeedilmez.

HayvançalışmalarıCLOPIXOL’ünfertiliteyietkilediğinigöstermiştir.Tavsiyeiçin

doktorunuzadanışınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasizin için geçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

CLOPIXOL ’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

CLOPIXOL yiyeceklerleveyaaçkarnınakullanılabilir.

CLOPIXOL alkolünyatıştırıcıetkisiniartırarakdahafazlasersemlemenizeyol açabilir.

CLOPIXOL iletedavisırasındaalkolkullanmamanızönerilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileisenizveyahamileolabileceğinizidüşünüyorsanızdoktorunuzabildiriniz.

CLOPIXOLmutlakagerekli olm adığısürecegebeliksırasındakullanılmamalıdır.

HamileliklerininsonüçayındaCLOPIXOLkullanmışannelerinyenidoğanbebeklerinde

aşağıdakibelirtilergörülebilir:titreme,kassertliğive/veyagüçsüzlüğü,uykulu olma,

huzursuzluk,solunumproblemlerive beslenme bozuklukları.Eğerbebeğinizdebu

belirtilerden herhangibirimevcutsadoktorunuzabaşvurunuz.

Gebelik önleyicitedbirleralınıp alınmayacağıkonusundadoktorunuzadanışınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğeremziriyorsanız,doktorunuzadanışınız.EmzirmesırasındaCLOPIXOL

kullanmamalısınız, çünkü azmiktardailaçannesütünegeçebilir.

Araçvemakinekullanımı

CLOPIXOL kullanırkenözellikletedavininbaşlangıcındasersemlikvebaşdönmesiriski

vardır.Eğerböylebirdurumvarsa,buetkilergeçinceye kadararaç ve makine

kullanmayınız.

CLOPIXOL ’üniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Buürünlaktoziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Tabletlerhidrojenlenmişhintyağıiçerdiğinden, midebulantısınaveishalesebep olabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Aşağıdakiilaçlardanherhangibirinikullanıyorsanızveyayakınzamandakullandıysanız,

doktorunuza veyaeczacınızabildiriniz:

Trisiklikantidepresanilaçlar (depresyontedavisindekullanılırörn.,imipramin,

mianserin, trazodon)

Guanetidin vebenzeriilaçlar(kan basıncınıdüşürmek için kullanılır)

Barbitüratlarve benzeri ilaçlar(sersemlikyapabilenilaçlar)(örn.,fenobarbital,

diazepam, alprazolam, midazolam)

Sara(epilepsi)tedavisindekullanılan ilaçlar(örn.,karbamazepin,gabapentin, fenitoin)

Levodopavebenzeriilaçlar(Parkinson hastalığındakullanılır)

Metoklopramid (mide- barsak rahatsızlıkların tedavisindekullanılır)

Piperazin (barsak solucanıvekılkurdu tedavisindekullanılır).

Vücudunuzdakisu veyatuzdengesini etkileyenilaçlar( kanınızdapotasyumve

magnezyumuazaltırlar)(örn.,furosemid)

Antikolinerjikilaçlar(örn.,atropin)

Clopixol ’unkandakidüzeyiniartırdığıbilinenilaçlar(örn.,bupropion, kinidin,

fluoksetin, paroksetin)

AşağıdakiilaçlarCLOPIXOLileaynızamandakullanılmamalıdır:

Kalpatımınıdeğiştirenilaçlar(örn.,kinidin,amiodaron,sotalol, dofetilid, eritromisin,

terfenadin, astemizol, gatifloksasin, moksifloksasin, sisaprid, lityum)

Diğerantipsikotik ilaçlar(örn.,tiyoridazin).

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanl ardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.CLOPIXOLn asılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar

CLOPIXOL ’ü herzamandoktorunuzun söylediğigibikullanınız. Eğeremin değilseniz

doktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Doz, hastalığın şiddetinebağlıdırvebunagöreoldukçadeğişebilir.

Tavsiyeedilen doz:

Yetişkinler

Şizofreni, manivediğerpsikozlar

Başlangıçdozugenelliklegünde10 mgve50 mg’dır. Bu dozaşamalıolarak günde75

mg’açıkarılabilir.

Bazıhastalardaoldukçayüksek dozlargerekebilir. Maksimumdozgünde150 mg’dır.

Devamdozu genelliklegünde20– 40 mg’dır.

Zihinselözürlü hastalardakiajitasyon

Genellikledozgünde6mgve20 mg’dır.Gerektiğindebu dozgünde25–40mg’a

çıkarılabilir.

Uygulama yoluvemetodu

CLOPIXOL yiyeceklerleveyaaçkarnınakullanılabilir.

Tabletlerisu ileyutunuz. Çiğnemeyiniz.

Tedavinin başlangıcındaCLOPIXOLgünde2 veya3 ayrıdozolarak kullanılmalıdır.

Tedavinin devamındaCLOPIXOLgündetek dozolarak kullanılabilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardaveergenlerde kullanım:

CLOPIXOL’ünbu hastagrubunda kullanımıtavsiyeedilmez.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlıhastalardozaralığının altsınırındakidozlarıalmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Özelrisk altındakihastalar;

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğerşikayetleriolan hastalardaen düşük tedavidozlarıkullanılır.

Böbrekyetmezliği:

CLOPIXOL, böbrek işleviazalmışhastalaraolağan dozlardaverilebilir.

Tedavisüresi

Psikoziçin kullanılan diğerilaçlardaolduğugibikendinizidaha iyihissetmenizbirkaç

haftayıbulabilir.

Tedavinizin nekadarsüreceğinedoktorunuzkararverecektir. Doktorunuzreçetelediği

sürecetabletlerikullanmayadevamediniz. Alttayatan hastalık uzun süredevamedebilir

vetedavinizeçok erken son verirsenizhastalığınızyeniden ortayaçıkabilir.

Doktorunuzlakonuşmadan ilacınızın dozunu asladeğiştirmeyiniz.

EğerCLOPIXOL’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzv eyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCLOPIXOLkullandıysanız:

CLOPIXOL ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızveyabirhasta

kullanmışsa,doktorunuzlakonuşunuzveyaderhalenyakınhastaneninacilservisine

başvurunuz.

Herhangibirrahatsızlıkveyazehirlenmebulgusuolmasadabunuyapmalısınız.Doktor

veyahastaneye giderkenCLOPIXOLkutusunu birliktegötürünüz.

Aşırıdozbulgularışunlardır:

Sersemlik

Bilinçkaybı

Kashareketlerivesertliği

Kasılmanöbetleri(konvülziyonlar)

Düşük tansiyon, zayıfnabız, hızlıkalp atışı, solgunluk, huzursuzluk

Yüksek veya düşük vücutsıcaklığı

KalbietkilediğibilinenilaçlarlabirlikteClopIxolaşırıdozdaalındığında,kalpatışında

düzensizlik, yavaşlamagibikalpatımıdeğişikliklerigörülebilir.

CLOPIXOL ’ükullanmayıunutursanız:

Eğerbirdozuherzamankisaatindealmayıunutursanız,hatırlarhatırlamazalınız.Eğerbir

sonrakidozunuzualmazamanınızyakınsa,atladığınızdozualmanızagerekyoktur.Sadece

birsonrakidozu almanızgerektiğizamandaalınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

CLOPIXOL iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

Doktorunuztedaviyinezaman venasılbırakacağınızakararverecektir. Aksidurumda,

ilacıaniden keserseniz, rahatsızlıkvericibelirtileryaşayabilirsiniz(örn.,uyumagüçlüğü,

kassertliği, kendiniiyihissetmeme).

Eğer,buürününkullanımıylailgilibaşkasorularınızvarsa,doktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi,CLOPIXOLyan etkilereneden olabilir, ancakbunlarherkeste

görülmeyebilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanınen az1’indegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın 1’inden az, fakat100 hastanın 1’indenfazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın 1’inden az, fakat1.000 hastanın 1’inden fazlagörülebilir.

Seyrek:1.000 hastanın 1’inden az, fakat10.000 hastanın 1’inden fazlagörülebilir.

Çok seyrek:10.000 hastanın 1’inden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldekiverilerlesıklığıtahminedilemiyor.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneyebaşvurunuz.

Yaygın olmayan:

Ağızvedildeolağandışıhareketler(bu durumtardifdiskineziolarak bilinen bir

durumunerkenbelirtisi olabilir).

Çokseyrek:

Yüksekateş,kaslardaolağandışısertlikveözellikleterlemevehızlıkalpatımıyla

birlikteseyredenbilinçbozukluğu;bubulgular,farklıantipsikotiklerinkullanımıyla

bildirilmişolan“nöroleptikmalignsendrom”olarakadlandırılannadirbirdurumun

belirtileri olabilir.

Deriveyagözakındasararma(bukaraciğerinizinetkilendiğininvesarılıkdurumunun

birişaretiolabilir).

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Aşağıdakiyanetkiler,tedavininbaşlangıcındaoldukçabelirginolup,çoğunluğutedavinin

devamındayokolur.

Çokyaygın:

Uyuklama (somnolans),sakinoturamama veya hareketsizduramama (akatizi),istemsiz

hareketler(hiperkinezi), yavaşveyaazalmışhareketler(hipokinezi)

Ağızkuruluğu

Yayg ın:

Hızlıkalp atışı(taşikardi), kalbin hızlı, güçlü veyadüzensizattığıhissi(çarpıntı)

Tremor,aralıksızkaskasılmalarınabağlıolarakkıvrılmalı(yılanvari)veyatekrarlanan

hareketlerveyaanormalduruş(distoni),kassertliğindeartış(hipertoni),sersemlik,baş

ağrısı,deridekarıncalanma,iğnelenmeveyahissizlikduygusu(parestezi),dikkat

bozukluğu, hafızakaybı(amnezi),yürüyüşanormalliği

Gözeyakıncisimlereodaklanmaktagüçlük(akomodasyonbozukluğu),görüş

anormallikleri

Vücutsab itkenfırılfırıldönmeveyasallanmahissi(vertigo)

Burun tıkanıklığı(nazalkonjesyon), nefesalmadagüçlük veyaağrı(dispne)

Tükürüksalgısındaartış,kabızlık,kusma,sindirimproblemleriveyaüstkarınmerkezli

rahatsızlık hissi(dispepsi), ishal

İdraryapmabozukluğu, idraryapamama(idrartutukluğu), idrarhacmindeartış

Terlemedeartış(hiperhidroz), kaşıntı

Kasağrısı(miyalji)

İştahartışı,kiloartışı

Yorgunluk, güçsüzlük (asteni), genelolarak rahatsızlık veyahalsizlik hissi, ağrı

Uykusuzlu k(insomnia),depresyon,kaygı(anksiyete),endişeliolmahali,anormal

rüyalar,ajitasyon,cinseldürtüazalması(libidoazalması)

Yaygın olmayan:

Aşırıfaalveyaaşırıtepkiverenrefleksler(hiperrefleksi),sarsıntılıhareketler

(diskinezi),parkinsonizm,bayılma(senkop),kashareketlerinikoordineedememe

(ataksi),konuşmabozukluğu,azalmışkastonüsü(hipotoni),kasılmanöbetleri

(konvülziyon), migren

Gözün daireselhareketi(okülojirasyon),gözbebeğiningenişlemesi(midriyazis)

Bazısestonlamalarınaaşırıduyarlılıkveyagünlüksesleritolereetmedezorluk

(hiperakuzi), kulaklardaçınlama.

Karın ağrısı, midebulantısı, gaz

Döküntü,ışığahassasiyetebağlıderireaksiyonu(fotosensitivitereaksiyonu),

pigmentasyonbozukluğu,aşırısebumsalgılanmasınabağlıyağlı,parlakvesarımsıderi

(sebore),egzamaveyaderiiltihabı(dermatit),deridekırmızıveyamorrenk

değişiklikleriolarakgörülen derialtındakanamalar(purpura)

Kasrijiditesi,ağzınormalolarakaçamama(trismus),boyundönmesivedoğalolmayan

başpozisyonu(tortikollis)

İştahazalması, kilo kaybı

Düşük kan basıncı(hipotansiyon),ateşbasması

Susama, anormaldüşükvücutsıcaklığı(hipotermi), ateş(pireksi)

Anormalkaraciğerfonksiyontestleri

Cinselsorunlar(boşalmadagecikme,sertleşmeproblemleri,kadınlardaorgazm

olamama, vajinalkuruluk (vulvovajinalkuruluk))

Belirginölçüdeçevreyeilgisizlik(apati),kabus,cinseldürtüdeartış(libidoartışı), kafa

karışıklığıhali

Seyrek:

Düşükkanpıhtılaşmahücresisayısı(trombositopeni),düşükbeyazkanhücresisayısı

(nötropeni),azalmışbeyazkanhücresisayısı(lökopeni),kemikiliğizehirlenmesi

(agranülositoz)

Kandaprolaktin(birhormon) düzeyiartışı(hiperprolaktinemi)

Yüksekkanşekeri,bozulmuşglukoztoleransı,kandayüksekyağseviyeleri

(hiperlipidemi)

Aşırıduyarlılık(hipersensitivite),akutsistemikveşiddetliallerjikreaksiyon(anaflaktik

reaksiyon)

Erkeklerde memelerd ebüyüme(jinekomasti),aşırısütüretimi(galaktore),adet

görememe(amenore),penisincinseltahrikveyadürtüilebirlikteolmayanağrılı

ereksiyonu (priapizm)

BunlarCLOPIXOL’ün hafifyanetkileridir.

Zuklopentiksol(CLOPIXOL’ünaktifmaddesi)benzer ietkimekanizmasıolandiğer

ilaçlardadagörüldüğü üzere, aşağıdakiyanetkilerseyrek vakalardabildirilmiştir:

QTuzaması(Yavaşkalp atımıveEKGdedeğişiklik)

Düzensizkalpatımları(ventriküleraritmiler,ventrikülerfibrilasyon,ventriküler

taşikardi,Torsadesde Pointes)

Seyrek vakalarda, düzensizkalp atışlarıaniölümlereneden olabilir.

Damarlarda,özelliklebacaklardatrombus(bacaktaşişlik,ağrıvekızarıklığındadahil

olduğubelirtiler),kandamarlarındanakciğerlerehareketederekgöğüsağrısıvesolunumda

zorluğanedenolabilir.Bubelirtilerdenherhangibiriilekarşılaşırsanızderhaldoktorunuza

başvurunuz.

Yaşlı, demansı(bunama)olanveantipsikotikilaçalanhastalar,antipsikotikalmayanlarile

karşılaştırıldığındaölümvakalarındaartışbildirilmiştir.

Eğeryanetkilerciddileşirseveyabukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibir

yan etkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerin raporlanması

Kullanma Talimatındayeralanveyaalmayanherhangi biryanetki meydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileri www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınınarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyan etkileribildirerek kullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5.CLOPIXOL’üns aklanması

CLOPIXOL ’ü çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

sakl ayınız.

°C'nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraCLOPIXOL ’ü kullanmayınız.

Son kullanmatarihibelirtilen ayın songününü ifadeeder.

RuhsatSahibi:

LundbeckİlaçTic.Ltd.Şti.

FSMMah. Poligon Cad.Buyaka2SitesiNo:8 1.Blok Kat:7

34471 Ümraniye/İstanbul

Üretimyeri:

H.Lundbeck A/S, Ottiliavej9, 2500 Valby, Kopenhag,Danimarka

Bu kullanma talimatı. tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline