CLODIFEN % 5 JEL , 1 TÜP

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLODIFEN % 5 JEL , 1 TÜP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLODIFEN % 5 JEL ,1 TÜP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diclofenac

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/258
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-03-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

CLODİFEN%5jel

Cilt üzerineuygulanır.

Etkinmadde:Her1gjel50mgDiklofenak sodyumiçerir.

Yardımcımaddeler:Hidroksietilselüloz,propilenglikol,etanol(%96),metil

parahidroksibenzoatvesafsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin içinreçeteedilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.CLODİFENnedirveneiçinkullanılır?

2.CLODİFEN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CLODİFENnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.CLODİFEN’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.CLODİFENnedirveneiçinkullanılır?

CLODİFENetkin maddeolarak diklofenak sodyum içeren, jel formundabir ilaçtır.

CLODİFENtopikalkullanılannon-streoidalantiinflamatuvarpreparatlarıolarakadlandırılanbir

ilaçgrubunadahildir.

CLODİFEN45g’lık tüpler ile kullanımasunulmaktadır.

CLODİFEN,aşağıdakihastalıklarınbölgeseltedavisindeağrıkesiciveiltihapönleyiciolarak

etkilidir;

Eklem kireçlenmesi veeklem iltihaplanmasıgibibölgeselromatizmal hastalıklar,

Burkulma,ezilme,incinmegibikazalaryadasporyaralanmalarınınnedenolduğuağrı

iltihaplanmaveşişmeler,

Ağrı,iltihaplanmavekasgerginliği ile kendinigösteren kas iskelet sistemihastalıkları

2.CLODİFEN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

CLODİFEN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer:

Diklofenak’aveyaCLODİFEN’inbileşimindebulunanyardımcımaddelerdenherhangi

birinekarşı(yardımcı maddelerlistesine bakınız) alerjinizvar ise

Asetilsalisilikasit(ağrıkesicibirilaç)veyaibuprofengibidiğernon-steroidal

antiinflamatuvarilaçlar(steroidyapıda[hormonyapısında]olmayaniltihapgidericiilaçlar)

ilehırıltıyadakısanefesalma(astımatağı),sıvıkabarcıklıderidöküntüsüyadakurdeşen

veyaburun akıntısıgibişikâyetlerinizoluyorsa

Hamileyseniz(özellikleson 3 aylık dönemde) kullanmayınız.

CLODİFEN’iaçıkyaralarayadahasargörmüş,döküntülüveegzamalıciltüzerine

uygulamayınız.

Emziren annelerdememebölgesine uygulanmamalıdır.

14yaşınaltındaki hastalardakullanılmamalıdır.

CLODİFEN’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer:

Geniş alanlarauygulanacaksa veyauzun sürelitedavi amacıyla kullanacaksanız

Yaşlıysanız

Astımınızveyaalerjikhastalığınızvarsayadadahaöncedenbu hastalıklarıgeçirdiyseniz

Mide,barsakveyemekborusundaülseriniz(peptikülser),karaciğerveyaböbrek

yetmezliğiniz,kanamaeğiliminizyadailtihaplıbağırsakhastalığınızvarsaCLODİFEN’i

çok dikkatlikullanınız.

CLODİFENyalnızcaharici kullanımiçindir. Ağıziçineuygulamayınız. Yutmayınız.

CLODİFEN’ingözletemasındankaçınınız.Gözletemasıdurumundagözünüzütemiz

suylayıkayınız. Rahatsızlık devam edersedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

CLODİFEN’isadecezedelenmemişvesağlıklıderiüzerineuygulayınız(açıkyaralara

sürülmemelidir).

Işığaduyarlılıknedeniyleortayaçıkabileceketkileriazaltmakiçinaşırıgüneşışığınamaruz

kalmayınız.

YanetkilerinartışınanedenolabileceğindenCLODİFENvesteroidyapıda(hormonyapısında)

olmayaniltihapgidericiilaçlar(örn;ibuprofen,ketoprofen,naproksen)ilebirliktekullanılacaksa

dikkatliolunmalıdır.

Cildinizdedöküntüler gözlenmeyebaşlarsaCLODİFEN tedavisini sonlandırınız.

CLODİFEN’ikapatıcıolmayanbandajlarlakullanabilirsiniz;ancakhavageçirmeyenkapatıcı

bandajlar ile kullanılmamalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

CLODİFEN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

CLODİFEN’in uygulamayöntemiaçısındanyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

CLODİFEN’iözelliklehamileliğinizinson3ayındakullanmayınız.Hamileliğinizindiğer

dönemlerindeisekesinlikle gerekliolmadıkçakullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

CLODİFEN’ikesinliklegerekliolmadıkçaemzirmedönemindekullanmayınız.Doktorunuz

tarafındankullanılmasıgerekligörüldüğündegenişalanlarauygulamayınız,uzunsüreli

kullanmayınızvegöğüs üzerineuygulamayınız.

Araçvemakinekullanımı

CLODİFEN’in araçvemakine kullanmayeteneğinizüzerindeetkisiyoktur.

CLODİFEN’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

CLODİFENpropilenglikol içerdiğindencilttetahrişenedenolabilir.

CLODİFENiçeriğindemetilparahidroksibenzoatiçermektedir.Budurumalerjikreaksiyonlara

(muhtemelengecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuzaveyaeczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.CLODİFENnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar

Yetişkinlerve14yaşveüzerindeki ergenler(adolesanlar):

CLODİFEN’igünde3-4defaderininetkilenenbölgesineyavaşçaovmaksuretiyleuygulayınız.

Gerekliolanmiktarağrılıyeringenişliğinebağlıdır.Örneğin:0,4–0,8gramCLODİFENyaklaşık

olarak 400-800cm 2 ’lik bir alanı(ortalamabir ilaikikarışlık alan)tedavi etmek içinyeterlidir.

CLODİFEN’idoktortavsiyesiharicindekasveeklemağrılarında(incinme,burkulma,ezilme

gibi)yadatendonitte2hafta,artritağrısında3haftadanuzunsürelikullanmayınız.3.günün

sonundaağrıveşişlikdurumundabirgelişmeolmazsayadadahakötüyegidersedoktorunuza

danışınız.

7. günden sonrakullanmayadevam edip etmeyeceğinizi doktorunuzadanışınız.

Uygulama yoluvemetodu

Derininağrıyanyadaşişenbölgesineyavaşçaovmaksuretiyleuygulayınız.Ovmasırasındahafif

serinleticibiretkihissedebilirsiniz.Uygulamadansonraelleriniziyıkayınız(tedaviedilenbölge

ellerinizdeğilse).

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım

CLODİFEN’in çocuklardave14yaşınaltındaki ergenlerdekullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılardakullanım

YaşlılardaCLODİFEN’inyetişkin dozları kullanılabilir.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

Böbrek veyakaraciğeryetmezliğinizvarsaCLODİFEN kullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

EğerCLODİFEN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınız ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCLODİFENkullandıysanız:

CLODİFEN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

CLODİFEN’ikullanmayıunutursanız:

EğerCLODİFEN’inbirdozunuuygulamayıunutursanız,hatırladığınızandadozuuygulayınızve

bir sonrakidozu normal kullanmazamanındauygulayınız.

Unutulandozları dengelemekiçinçift dozalmayınız.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiCLODİFEN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,CLODİFEN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ağız,yüz, dilveboğazdaşişme

Sıvıkabarcıklı deri döküntüsüyadakurdeşen

Hırıltıyadakısa nefesalma,yadagöğüste sıkışma hissi(astım)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutisesizin

CLODİFEN’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Cilt hastalığı(iltihaplanma,egzama)

Döküntü

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Işığahassasiyet

Kaşıntı

Kızarıklık

BunlarCLODİFEN’in hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamış olacaksınız.

5.CLODİFEN’insaklanması

CLODİFEN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajındaki sonkullanmatarihinden sonraCLODİFEN’ikullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizCLODİFEN’i kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

World MedicineİlaçSan. veTic. A.Ş.

Evren Mah. CamiYoluCad. No:50, P.K.:34212,

Güneşli, Bağcılar,İstanbul

Tel:+90 212 474 70 50

Faks: +90 212 474 09 01

ÜretimYeri:

Münir ŞahinİlaçSan. veTic. A.Ş.

Yunus Mh. SanayiiCd.No:22

34873 Kartal/İstanbul

Tel :0216 306 62 60 (5 Hat)

Faks:0216 353 94 26

Bukullanmatalimatı06.03.2015tarihindeonaylanmıştır.