CLINDOXYL JEL, 25 GR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLINDOXYL JEL, 25 GR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLINDOXYL JEL, 25 GR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • klindamisin, kombinasyonları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 130/15
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 05-07-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

CLINDOXYL ®

Jel

Ciltüzerineuygulanır.

Etkinmaddeler:Klindamisinfosfatolarak 10 mg/gklindamisin

Sulu formdabenzoilperoksitolarak 50 mg/gsusuzbenzoilperoksitiçerir.

Yardımcımaddeler:Karbomer, dimetikon, disodyumlaurilsülfosüksinat,disodyumEDTA,

gliserol, kolloidalsulu formdasilika, poloksamer182, sodyumhidroksit, safsu.

BuKullanma Talimatında:

1.CLINDOXYL ®

nedirveneiçinkullanılır?

2.CLINDOXYL ®

’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CLINDOXYL ®

nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.CLINDOXYL ® ’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.CLINDOXYL ®

nedirveneiçinkullanılır?

CLINDOXYL ®

, anti- aknepreparatlarıolarak isimlendirilen ilaçgrubunadahildir.

Klindamisi n,aknedekibakterilerekarşıetkinliğiolanbirantibiyotiktir.Benzoilperoksit

komedonların(siyahnoktavebeyaznokta)azaltılmasındaetkilidir.Aynızamandaaknedeki

bakterileriöldürücüetkiyedesahiptirvecildidahaazyağlıyapar.

CLINDOXYL ®

a knetedavisindekullanılıp, aşağıdabelirtilen hususlardayardımcıolur:

Akneleresebep olan bakterileriazaltır.

Aknesayısınıazaltır.

Siyah nokta, beyaznoktaveaknelibölgelerin oluşumunu durdurur.

Cildidahaazyağlıyapar.

CLINDOXYL ®

,jelform undaolup, 25 ve50g’lık tüplerdebulunmaktadır.

2.CLINDOXYL ®

’ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

CLINDOXYL ® ’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

İlacınformülasyonundabulunanetkin,yardımcımaddelerdenherhangibirineve/veya

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemli bilgileriçermektedir.

Bukullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfendoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışındayüksekveya

şükdozkullanmayınız.

Birbağırsakhastalığıolanbölgesel enterit(Crohn’shastalığı),ülseratifkolit(kalın

bağırsakhastalığı)veyabirantibiyotiğinnedenolduğukolitgeçiriyorsanızveyageçmişte

bunlarıgeçirmişiseniz, CLINDOXYL ®

’ikull anmadan öncedoktorunuzadanışmalısınız.

CLINDOXYL ® ’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

CLINDOXYL ® ’igöz,dudak,ağız,diğermukozmembranlaravecildinizdekikesik,yara,

güneşyanığıveegzamagibitahrişolmuşalanlarauygulamayınız.

CLINDOXYL ® kullanımıesnasındagüneşveyapaygüneşışınlarına(UV)maruz

kalmayınız.

Tedavininilkhaftalarındahastalarınçoğundasoyulmavekızarıklıktaartışortaya

çıkmaktadır.Budurumdabirnemlendiricikullanabilir,uygulamasıklığınıgeçiciolarak

azaltabiliryadakesebilirsiniz.

Birliktekullanıldığında,tahrişedicibiretkiortayaçıkabileceğinden,topikal

antibiyotikler, tedaviediciveya cilt soyma(peeling)özelliğiolansabunvetemizleyiciler,

güçlü kurutucu etkisiolan sabun vekozmetikler,yüksek konsantrasyondaalkolve/veya

astrenjan (doku sıkıştırıcıilaçlar)içeren ürünleriledikkatlikullanınız.

CLINDOXYL ®

yanlışlıklakesikyadayaralıciltbölgesine,gözünüze,ağzınıza,

dudağınızaveyaburnunuzun içinekaçarsahemenbolsu ileyıkayınız.

CLINDOXYL ®

renklikumaştanyapılmışkıyafet,havluveyatakçarşaflarınınrengini

açabilir, sa çlarıbeyazlatabilir.

Tedavisonrasıbirkaçhaftaiçindeuzunsüreliveyaşiddetliishalveyakarınbölgesinde

kramp ortayaçıkarsadoktorunuzabildiriniz.

Bu uyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasizin için geçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

CLINDOXYL ® ’inyiyecekveiçecekilekullanılması

CLINDOXYL ® ’inyiyecek veiçeceklerilebilinen biretkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileolmanızdurumundaCLINDOXYL ® ’ikullanıpkullanmayacağınızaancakdoktorunuz

kararverebilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirenannelerde CLINDOXYL ®

kullanımıönerilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

CLINDOXYL ® ’in araçvemakinekullanımınaetkisiyoktur.

CLINDOXYL ® ’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

CLINDOXYL ®

ciltüzerineuygulananbirilaçolduğundan,disodyumlaurilsülfosüksinat,

disodyumEDTA,gliserolvesodyumhidroksite bağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

CLINDOXYL ®

’i;

Tretinoin, izotretinoinyadatazaroteniçerenbölgesel akneilaçlarıileaynıanda

kullanmayınız.

Gentamisin veeritromisin ileberaberalırken dikkatliolunmalıdır.

Sülfonamid (birantibiyotik)içerenbölgesel ilaçlarlabirliktekullanılmasıderiveyüzde

kıllanmavegeçicirenk değişikliğine(sarı/turuncu)neden olabilir.

Genelanestezidekullanılankasgevşeticilerinetkisiniartırabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.CLINDOXYL ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz:gündebirkez

akşamlarıciltılıksuileyıkanıpkurulandıktansonra,aknelibölgelereyaygınolarakincebir

tabakahalindeuygulayınız.Jeliuyguladıktan sonraelleriniziyıkayınız.

Eğerjelcildiniztarafındanemilmiyorsaçokfazlakullanıyorolabilirsiniz.

CLINDOXYL ® ile tedav inizinnekadarsüreceğikonusundadoktorunuzsizebilgi

verecektir.

Tedaviyierken kesmeyiniz, çünkü bu durumdatametkisinigösteremez.

Eğercildinizdeaşırıkurulukyadasoyulmagörülüyorsanemlendiricikullanınızyada

CLINDOXYL ®

’in kullan ımsıklığınıazaltabilirveyakullanımınakısasüreliğineara

verebilirsiniz.CLINDOXYL ® hergün kullanılmadığısüreceetkisinigöstermeyebilir.

EğerCLINDOXYL ® ’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Uygulama yoluvemetodu:

CLINDOXYL ® ’iparmakucunuzlaciltüzerineuygulayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:12yaşınaltındakiçocuklardaetkinlikvegüvenilirliği

incelenmemiştir.

Yaşlılarda kullanım:Yaşlılariçinözelkullanımönerisiyoktur.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:Özelkullanımıyoktur.

Kullanmanızgerekendendahafazla CLINDOXYL ® kullandıysanız:

CLINDOXYL ® ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazlakullanmamayaözengösteriniz.CLINDOXYL ®

’in

gerekendençokdahafazlakullanımıiyileşmeyiçabuklaştırmayacaktır.Budurumciltte

tahrişesebebiyetverebilir.Böylebirdurumdailacınkullanımsıklığınıazaltmalıveyabirkaç

günaraverilmelidir.

CLINDOXYL ® ’ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinikidefaüstüsteuygulamayınız.Birsonrakiuygulamayı

normalzamanındayapınız.DoktorunuzadanışmadanCLINDOXYL ®

’i12haftadan uzun süre

kullanmayınız. Doktorunuzun tavisyeettiğisüreboyuncakullanınız.

CLINDOXYL ®

iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi,CLINDOXYL ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaCLINDOXYL ® ’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kaşıntılıveilerleyendöküntü,nefesalmayızorlayanyüzdeveağızdaşişlik,nefes

tıkanıklığıgibiaşırıduyarlılıkreaksiyonları

Şiddetliveuzun süreliishalyadakarın ağrısı

Şiddetliyanma, soyulmaveyakaşıntı

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardan birisizdemevcutiseCLINDOXYL ®

’e karşıalerjinizvardemektir. Aciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Çokyaygın: 10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birindenazgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerdenhareketletahminedilemiyor.

Çokyaygıngörülenyanetkiler

Deri dekızarıklık(özelliklekullanımın ilk birkaçhaftası), soyulma, kuruluk

Yaygıngörülenyanetkiler

Derideyanma hissi

Uygulamabölgesindekiciltteağrı

Başağrısı

Güneşehassasiyet

Yaygınolmayanyanetkiler

Karıncalanma(parestezi)

Kızarık, kaşıntılıderidöküntüsü (dermatit, eritematözdöküntü)

Kaşıntı

Aknedurumunun kötüleşmesi

Bilinmiyor

Alerjik reaksiyonlar

Bağırsakenflamasyonu,ishal,kanlıishalvekarındakramplar

Kaşıntılıdöküntü (ürtiker)

Renk değişikliğidahilderireaksiyonları

Şüpheliadversreaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırmasonrasışüpheliilaçadversreaksiyonlarının raporlanmasıbüyük önem

taşımaktadır. Raporlamayapılması, ilacınyarar/risk dengesinin sürekliolarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleğimensuplarının herhangibirşüpheliadversreaksiyonu Türkiye

FarmakovijilansMerkezi (TÜFAM)‘nebildirmeleri gerekmektedir.(www.titck.gov.tr;

e-posta:tufam@titck.gov.tr;tel:0800 314 00 08;faks:0312 218 35 99)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.CLINDOXYL ® ’insaklanması

CLINDOXYL ® ’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

Eczanede:2°C- 8°Carasındakisıcaklıklarda(buzdolabında)saklanmalıdır.Dondurmayınız.

Hasta ilacısatınaldıktansonra:25°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihigeçmemişolsa dahi, ilacısatınaldıktan2 ay sonraatınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra CLINDOXYL ®

’iku llanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizCLINDOXYL ® ’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

GlaxoSmithKlineİlaçlarıSan.veTic. A.Ş.,

1.LeventPlazaBüyükdereCad. No:173

BBlok 34394 1.Levent/İSTANBUL

Üretici:

StiefelLaboratories( İrlanda)Ltd.

Finisklin BusinessPark,Sligo- İrlanda

Bu kullanma talimat././. tarihindeonaylanmıştır.