CLIN 300 MG 1 AMPUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLIN 300 MG 1 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLIN 300 MG 1 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • klindamisin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699508750061
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

CLİN ®

ampul600 mg

Kasveya damar içineuygulanır.

Etkinmadde:Herbirampulde6 00mgklindamisinbazaeşdeğerklindamisinfosfat

bulunur.

Yardımcımaddeler:Benzilalkol, disodyumedetatdihidrat, sodyumhidroksit,

enjeksiyonluksu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. CLİNAmpulnedirveneiçinkullanılır?

2. CLİNAmpul’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. CLİNAmpulnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. CLİNAmpul’ünsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. CLİNAmpulnedirveneiçinkullanılır?

CLİNAmpul, kasveyadamariçineuygulanan berrak,renksizsteril çözeltidir.

CLİNAmpul, linkozamid grubu birantibiyotikolan klindamisin (klindamisin fosfat

şeklinde)içerir. Kutu içerisinde4ml’likrenksizcamampulşeklindebulunur.

CLİNAmpul, doktorunuzun uygungörmesidurumunda, klindamisineduyarlı

bakterilerin duyarlısuşlarının,duyarlıChlamydia trachomatissuşlarınınyolaçtığı

aşağıdakienfeksiyonların tedavisindekullanılır

− Üstsolunumyoluenfeksiyonları:Bademcikiltihabı,yutak-boğaziltihabı

(farenjit), ortakulak iltihabıvekızıl.

− Altsolunumyoluenfeksiyonları:Bronşit,akciğeriltihabı,ampiyemveakciğer

absesi.

− Çeşitliderienfeksiyonları:Akne,kıldibiiltihabı(furonkül),selülit,derinin

2

bulaşıcıyüzeyselmikrobikenfeksiyonu(impetigo),abseveyara,erizipelve

dolama (paronişi).

− Kemikveeklemenfeksiyonları:Kemikvekemikiliğiiltihabı(osteomiyelit)

vekan iltihabı(septik artrit).

− Jinekolojik(kadınüremesistemiileilgili)hastalıklar

− Karın içienfeksiyonları:Karın zarıiltihabı(peritonit)vekarın içiabsesi.

− Dişvedişetienfeksiyonları:Dişetiabsesivedişetiiltihabı(periodontit).

CLİNAmpul,enfeksiyonunkanayayıldığıdurumlarda(septisemi),kalpiçyüzeyininiltihabı

(endokardit)yadaAIDShastalarındakibazıenfeksiyonlargibidahaciddiolguların

tedavisindedekullanılabilir.

CLİNbeynegeçmez, beyindekiciddienfeksiyonların tedavisiiçin uygun değildir.

Malarya tedavisinde CLİN’inkapsülformutekbaşınaveyadiğerilaçlarlabirlikte

kullanıldığındaetkilidir.

2. CLİNAmpul’ükullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

CLİNAmpul’üaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Klindamisinveya CLİNAmpul’üniçerdiğidiğermaddelerekarşıaşırıduyarlı

(alerjik)iseniz.

CLİNAmpul’üaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

İshalsenizyadaantibiyotikaldığınızdagenelolarakishaloluyorsanız,yadamide,

barsakproblemlerinizvarsa.Eğerilacıkullanırkenyadatedavisonrasındaşiddetli,

uzunsüreliyadakanlıishalmeydanagelmişsederhaldoktorunuzabildiriniz;

doktorunuzadanışmadanishalkesicibirilaçalmayınız.Bu,antibiyotiklerletedavi

sonrasındaoluşabilenbarsakiltihaplanmasının(psödomembranözkolit)birgöstergesi

olabilirvetedavinin sonlandırılmasıgerekebilir.

DiğerantibiyotiklerdeolduğugibiuzunsüreliCLİNAmpulkullanımındadirençli

bakterivemantarenfeksiyonlarıgelişebilir(süperenfeksiyon).Buağızyadavajinada

pamukçukşeklindeortayaçıkar.Buolasılıkveacilmüdahaleiçintedavinizmutlaka

dokto rkontrolüaltındayapılmalıdır.EğerCLİNAmpulkullanırkenyadakullanımı

tamamladıktanhemensonraağızyadadilinizdebeyazlaşma,ağrıyadagenital

organlarınızdakaşıntı, akıntıvarsalütfen hemen doktorunuzabildiriniz.

Böbrekyadakaraciğerproblemlerinizvarsa(eğerCLİNAmpul’üuzun süre

kullanacaksanızdoktorunuzsizdenböbrek,karaciğervekantestleriisteyebilir.Bu

kontrollerin kaçırılmadan, düzenliolarakyapılmasınadikkatediniz).

3

Astım, egzemaveyasaman nezlenizvarsa.

1 aylıktanküçük bebeklerdegüvenlik veuygun dozajbelirlenmemiştir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

CLİNAmpul’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecekve içeceklerle etkileşmediğinden açveyatok karnınauygulanabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CLİNAmpul’ünhamileliktekullanılmasınıngüvenliolupolmadığıbilinmemektedir.Bu

nedenlehamilelik dönemindedoktorunuzönermedikçe CLİNAmpulkullanmayınız.

Tedaviniz sırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CLİNAmpul’ünannesütünegeçtiğibilinmektedir.Bunedenleemzirmedöneminde

doktorunuzönermedikçe CLİNAmpulkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

CLİNAmpul’ünarabavetehlikelimakinelerkullanımınaetkisiüzerineözelçalışmalar

yapılmamıştır.

CLİNAmpultedavisininarabasürmekabiliyetinebiretkisiolabileceğidüşünülmemesine

rağmen, eğerbirsorunuzolursadoktorunuzadanışınız.

CLİNAmpul’üniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünherml’sinde1mmol’dendahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında“sodyum

içermez”.

Bu ürün herml’sinde37.8 mgbenzilalkoliçerir.Prematürebebeklerveyenidoğanlara(1

aydanküçükbebekler)uygulanmamasıgerekir.Bebeklerdeve3yaşınakadarolan

çocuklarda toksikreaksiyonlara vealerjikreaksiyonlara sebebiyetverebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BazıilaçlarlabirliktealındığındaCLİNAmpul’ünyadadiğerilacınetkisideğişebilir.

Bunlar:

Eritromisin(birantibiyotik); iki ilaçbirbirininetkisiniyokeder.

4

Kasgevşeticiler(CLİNAmpulbuilaçlarınetkisiniartırabilir).

Doğumkontrolhapları(CLİNtedavisisırasındayadaCLİNtedavisinibıraktıktan

sonra7gün süreilekondomgibidiğerdoğumkontrolyöntemlerinidenemelisiniz).

Klindamisinecevap vermeyen hastalarlinkomisinden defaydagörmeyebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. CLİNAmpulnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuz CLİNAmpul’ühangidozdavenesıklıktaalmanızgerektiğinekararverecektir.

Yetişkinlerdeenfeksiyonunşiddetinegöre,kasiçineyadadamariçinegünde600-2700 mg

2, 3yada4 eşitdozhalindeuygulanır.

Çok ciddienfeksiyonlardadahayüksekdozlar(günlük 4800 mg’akadar)verilebilir.

Doktorunuz, enfeksiyonun şiddetinegöredozu azaltabilirveyaartırabilir.

Klindamisinkonsantrasyonu18mg/ml’denfazlaolmamalıveuygulamahızıdakikada30

mg’ıaşmamalıdır. Çok hızlıuygulandığıtakdirdenadirolarakkalp krizinesebep olabilir.

Doktorunuzuntalimatlarınıtamolaraktakipedinizveasladozdakendinizbirdeğişiklik

yapmayınız.

Uzun sürelikullanımbaşkaenfeksiyonlarayolaçabilir.

Uygulama yoluvemetodu:

Kasiçinevedamariçineuygulanır.Damariçineuygulandığındaşekerveyasalin(tuz)

çözeltisiylekarıştırılırvedamlahalindeuygulanır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklarda(1aylıktanbüyük)kgvücutağırlığıbaşınaönerilendoz,günde3veya4eşitdoz

şeklinde15-40mgklindamisindir.

Doktorunuzciddienfeksiyonlarda,tedaviyetamyanıtgözlenenekadarvücutağırlığından

bağımsızolarakgünde300mg’akadaryüksek dozuygulayabilir.

Doktorunuz CLİNAmpul’ühangidozdavenesıklıktaalmanızgerektiğinekararverecektir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardadozkısıtlamasınagerekyoktur.Yetişkinlerdeuygulanan dozileaynıdır.

5

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Herhangibir dozayarlamasıyapılmasınagerek yoktur.

Karaciğeryetmezliği:

Herhangibir dozayarlamasıyapılmasınagerekyoktur.

Uzunsürelikullanmakgerektiğindedoktorunuzdüzenlikaraciğer,böbrekvekantestleri

isteyebilir.

EğerCLİNAmpul’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCLİNAmpulkullandıysanız

CLİNAmpul’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızhemenbirdoktora veya en

yakın hastanenin acilinebaşvurunuz.

CLİNAmpulalmayıunutursanız

EğerbirCLİNAmpuldozunu tamamıylaunuttuysanızbu durumu doktorunuzahaberveriniz.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

CLİNAmpuliletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

CLİNAmpul’üdüzenliolarakvetamolarakdoktorunuzunönerdiğişekildekullanın.

Kendiniziiyihissetsenizdahitedaviyikesmeyin;çünkütedavierkensonlandırılırsailaç

mikropların tamamınıöldürmemişolabilirveenfeksiyon tekrarlanabilir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlardaolduğugibiCLİNAmpuldeyanetkilereneden olabilir;bununlaberaberbu

yanetkilerherkesteortayaçıkmayabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,CLİNAmpulkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Anidenhapşırma,solukalmadagüçlük,yüz,gözkapağıvedudaklardaşişkinlik,

deridedöküntü şeklindekızarma, kaşıntı(özellikletümvücudu etkiliyorsa).

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

EğerbunlardanbirisizdemevcutisesizinCLİNAmpul’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsiçokseyrek görülür.

CLİNAmpulilegörülendiğeryanetkileraşağıdakigibiolupyanetkileraşağıdaki

kategorilerdegösterildiğişekildesırlanmıştır.

6

Çokyaygın:10 hastanınenazbirindegörülebilir.

Yaygın

:10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek :1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmeyen : Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Yaygın:

Anormalkaraciğerfonksiyon testleri

Karın ağrısı, ishal

Tromboflebit(Toplardamarlarıniltihabınabağlıkanpıhtısıoluşumu)(intravenöz

enjeksiyondan sonra)

Yaygınolmayan:

Tatalmaduyusundabozulma

Düşüktansiyon(başdönmesiveyabayılma),nadirenkalpkrizi(enjeksiyonhızlı

yapılırsa)

Bulantıvekusma

Makülopapüler(deridehafifkabarık)döküntüler

Ağrı, apseoluşumu (kasiçineuygulamadan sonra)

Seyrek:

Birden fazlaeklemdeşişlik, ağrı, hassasiyet

Kan ürenitrojen(BUN)veserumkreatinin düzeylerinin art ması

Günlükidrarmiktarınınazalması(oligüri)ve/veyaidrardaproteintespitedilmesi

(proteinüri)

Bilinmiyor:

Kadın cinselorganındailtihap

Geçicinötropeni(lökopeni), eozinofili,agranülositozvetrombositopeni

Alerjik reaksiyonlar

Özofajit, özofagealülser(yemek borusundailtihap veyara)

Sarılık (derinin sararmasıyadagözlerdebeyazlıklarşeklindegörülür)

Eritemamultiforme(c ilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıkla

seyreden iltihap), döküntü, kaşıntı

StevensJohnson Sendromu (c ilttevegözçevresindekanoturması,şişlikve

kızarıklıklaseyredeniltihap),toksikepidermalnekroz(derideiçisıvıdolu

kabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık),eksfoliyatifdermatit(birtürderihastalığı),

morbilliformbenzericiltkızarıklığı,vezikülobüllözdermatit(birçeşitderihastalığı),

deriyeaitciddiyanetkireaksiyonu (SCAR)

Uygulamayerindeşişkinlik,kızarıklık,sertleşme,tahriş(kasiçineuygulamadan

sonra)

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimat ındayeralanveyaalmayanherhangi biryanetki meydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

7

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. CLİNAmpul’ünsaklanması

CLİNAmpul’üçocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiileuyumluolarakkullanınız

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra CLİNAmpul’ükullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizCLİNAmpul’ükullanmayınız.

Ruhsatsahibi: İ.E.ULAGAYİlaçSanayiiTÜRKA.Ş.DavutpaşaCad.No:12,(34010)

Topkapı–İSTANBUL

Üretimyeri: İ.E.ULAGAYİlaçSanayiiTÜRKA.Ş.DavutpaşaCad.No:12,(34010)Topkapı

– İSTANBUL

Bu kullanma talimatı....................... tarihindeonaylanmıştır.