CLEXANE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLEXANE 2000 ANTI-XA IU/0,2 ML KULL.HAZIR ENJEKTOR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLEXANE 2000 ANTI-XA IU/0,2 ML KULL.HAZIR ENJEKTOR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • enoksaparin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699809950306
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA

URUN

BiLGiSi

1.

BESERi TIBBi

URUNUN

ADI

CLExANE® 2000 anti-Xa IU/0.2 ml kullan1ma

enjektor

2. KALiTATiF VE KANTiTATiF

BiLE~iM

Etkin madde:

Enoksaparin sodyum:

20 mg (2000 anti-Xa IU'ya

e~deger)

Y

ardJmcJ

madde:

YardJmcJ maddeler i9in

bakm1z.

3.

FARMASOTiKFORM

Kullamma

haz1r

enjektor

Berrak, renksiz veya

a91k

san 9ozelti

4.

KLiNiK

OZELLiKLER

4.1

Terapiitik endikasyonlar

Venoz tromboemboli profilaksisinde (venlerde

p1hh

olu~umunun

onlenmesi) ozellikle

baz1

i~lemler,

omegin ortopedik veya gene! cerrahi

sonras1

Kalp yetrnezligi,

solunum yetrnezligi,

9e~itli

enfeksiyonlar ve romatizmal hastahklan

i9eren akut medikal hastahklar nedeniyle yataga bagh hastalann venoz tromboembolisinin

profilaksisinde

Hemodiyaliz s1rasmda ekstrakorporeal

dola~1mda

tromboz

olu~umunun

onlenrnesinde

Beraberinde

pulmoner

emboli

geli~mi~

veya

geli~memi~

derin

trombozunun

tedavisinde

Karars1z

angina

dalgas1z

(miyokard

nekrozu

bulunmasma

kar~m

dalgasmm

geli~medigi)

miyokard infarktiisii tedavisinde aspirin ile birlikte verilmelidir.

4.2

Pozoloji ve uygulama

~ekli

Pozoloji/uygulama

sJk!Igi

ve siiresi

- Cerrahi hastalarmda veniiz tromboz profilaksisi:

Orta

derecede

tromboemboli

riski

olan

hastalarda

(om.

abdominal

cerrahi),

onerilen

enoksaparin sodyum dozu subkiitan enjeksiyon yoluyla giinde bir kez 20

ya da 40 mg'd1r.

Gene! cerrahi

giri~imlerinde,

ilk doz operasyondan 2 saat once uygulanrnahdu.

Yiiksek

derecede

tromboemboli

riski

olan

hastalarda

(om.

ortopedik

cerrahi)

subkiitan

enjeksiyon yoluyla verilmesi onerilen enoksaparin sodyum dozu, cerrahiden

saat once

ba~lahlan

ve cerrahiden 12-24 saat sonra devam edilen giinde bir kez 40

mg'd1r.

Enoksaparin tedavisi genellikle, ortalama 7-10

giin

siireyle uygulamr.

Baz1

durumlarda daha uzun siireli tedavi gerekebilir ve tedaviye hasta tromboemboli riski

altmda olmaya devam ettigi ve yataga bagh kaldigi siirece devam edilmelidir.

ilk tedaviyi takiben giinde bir kez 40

ile 3 hafta siireyle devam ettirilen tedavinin

ortopedik cerrahide yararh oldugu

kamtlanmi~tlr.

Spinal/Epidural

Anestezi

Perkutan

Koroner

Revaskiilarizasyon

girisimleri

i9in

uygulama arahklariyla ilgili ozel oneriler i9in: bkz. "Ozel kullamm

uyanl~n

ve onlemleri"

boliimii.

- Medikal hastalarda veniiz tromboemboli profilaksisi:

Onerilen doz subkiitan enjeksiyon yoluyla giinde bir kez 40 mg'd1r.

Enoksaparin sodyum ile tedavi en az 6 giin siireyle uygulamr ve tam hareket kazanana kadar,

en fazla

giin siireyle devam edilir.

-Hemodiyaliz s1rasmda ekstrakorporeal dolas1mda tromboz olusumunun engellenmesi:

Onerilen doz I mg/kg'd1r. Yiiksek hemoraji riski

ta~1yan

hastalar i9in, doz ikili vaskiiler

giri~

i9in 0.5 mg/kg'a ve tek vaskiiler

giri~

i9in 0.75 mg/kg'a azaltilmahdrr. Hemodiyaliz s1rasmda

enoksaparin sodyum, diyaliz seansmm

ba~mda

dola~1mm

arteriyel koluna uygulanmahd1r.

Uygulanan bu dozla 4 saatlik bir seans

i9in

genellikle yeterli bir etki saglanabilmektedir.

Fibrin halkalanmn gozlendigi durumlarda

ila I mg/kg'hk ek bir doz uygulanabilir.

-Pulmoner emboli ile birlikte ya

ba~ma

derin ven trombozlarmm tedavisinde:

Enoksaparin sodyum

mg/kg tek enjeksiyon olarak ya da

saatte bir 1 mg/kg doz

subkiitan olarak verilmelidir.

Komp1ike

tromboembolik hastahklarda 1 mg/kg giinde 2 kez

verilmesi

oneri1ir.

Tedavi

siiresi

genelde

ortalama

giindiir.

Uygun

oldugunda

oral

antikoagiilan

tedavisine

ba~lanmah

enoksaparin

tedavisi

terapotik

antikoagiilan

etki

saglanana kadar siirdiiriilme1idir.

-KararsiZ angina ve

dalgasiZ miyokard infarktiisiiniin tedavisi:

Onerilen enoksaparin sodyum dozu, oral aspirin (giinde bir kez 100 - 325 mg) ile birlikte

subkiitan enjeksiyon yoluyla

saatte bir uygulanan 1 mgkg'd1r.

Bu hasta1arda enoksaparin sodyum ile tedavi en

2 giin siireyle uygulanmah ve hastanm

durumu stabilize

o1ana

kadar devam ettirilmelidir. Normal tedavi siiresi 2 - 8 giindiir.

Uygulama

~ekli

Subkiitan enjeksiyon:

Enoksaparin

sodyum,

venoz

tromboembolik

hastahgm

onlenmesi,

derin

trombozu

tedavisi, karars1z anjina ve

dalgas1z

miyokard infarktiisii tedavisi

iryin

yalmzca Subkiitan

enjeksiyon yoluyla uygulamr.

Arteriyel

enjeksiyonu:

Hemodiyaliz

s1rasmda

viicut

d1~1

dola~1mda

trombus

olu~umunu

onlemek

amacJyla,

diyaliz devresinin arteryel

hatt1

yoluyla uygulamr.

intramiiskiiler yolla uygulanmamahdrr.

Tek kullammhk enjektor hemen kullamma

haz1rdJr.

Subkiitan enjeksiyon teknigi:

Onceden

doldurulmu~

tek kullammhk

~1rmgalar

derhal

kullan1m

iryin

haz1rd1r.

Enjeksiyon

tercihen

basta

yatar

durumdayken

yap1hnahdir.

Enoksaparin

sodyum

derin

subkiitan enjeksiyon yoluyla uygulamr.

Onceden

doldurulmu~

ve 40mg

~mngalan

kullamrken

ilary

kaybml onlemek

iryin

enjeksiyondan once

~mngadan

hava kabarc!klanm

d1~an

atmaya

ryah~maym1z.

Uygulama sol ve sag anterolateral veya posterolateral abdominal

duvar arasmda

donii~iimlii

olarak yapilmahd1r.

igne

ba~parmak

i~aret

parmag1

arasmda bas!lrmadan tutulan deri k1vnmma dikey olarak

sonuna kadar batmhr.

deri kivnml enjeksiyon tamamlamncaya degin bmikilmamahdlr.

Uygulamadan sonra enjeksiyon yerini

ovu~turmaym1z.

Uygulama

bi~HlJi

yn1u

DERI

ALTINA

(hemod~lll

endikasyonu

yoksa).

l>inden

;nj;~le

elm;yinll.

$1rmgamn

.giivenlik

kapagrnr

y;kip

~rkarrn.

Enle~e

edilecek

Ta~ma

varsa,

en]ekslyon

mlldan

hastanm

aQtrl~tna

Oncesinde

fazla111101

giderin.

gOre

ay.arlaym.

T~m

olmadrk13

~rrrnoayotnjek>lyon

oneesilldo

bo!'lllmaym,

ontok$i)'on

i~lemini

tf9ulayon

Enie~siyon

ter(:ihen,

1.1Zanm1~

\l'aliy"!ileki

hastaya.

gereksagdan

gerel:

soldan.

anterolateral

posterolateral

karm

kaslanntn

deri

Mere

dokusuna

uygulamr.

lgne,

gulayanm

ba$parma'K

1e

i~ret

parmdQI

arasma

aldrOr

deri

krvtrmrna.

sryrnr

~ekilde

degil

dikey

olmk

batmllr.

Enie:¥..siyon

boyllnca

dcri

krmm1

b~parmak

~are1

parma(jt

amsmd.a

sab~

~elalde

hrtulur.

Ozel popiilasyonlara

ili~kin

bilgiler

Biibrek yetmezligi:

(bkz. boliim 4.4: Bobrek yetmezligi).

Ag1r biibrek yetmezligi

Basit

giivenli

~ekilde

enjekte

etmek

i~in

~?rnnganll

sonu

gelrndiQiode,

guvenlik

sistemi

harekelin

devamrnda

aktil

hale

gelir,

boylece.

hastaya

sokmto

vermeden

oslak

lOne

tamamen

korunur_

Uyar1:

Giivenlik

sistemi

ancak

~rrmga

tamamen

bo~ldoOrnda

aktil

hale

gelir.

Enje!\siyon

yaptl~.

Biiylece

iQnenin

lcazara

batrnas1

onlenmi~

olur,

Clexane"

Ag1r

bobrek yetmezligi

(kreatinin klirensi

<

30 mlldakika)

olan hastalar i9in

a~ag1daki

tablolara gore bir doz ayarlamas1 gerekir, zira bu hastalarda enoksaparin sodyuma maruz

kalma anlamh 6l9iide artmaktad1r.

Terapiitik dozaj s1mrlan

i~Yin

a~ag1daki

dozaj

ayarlamalan

iinerilmektedir:

Standart

UY2Ulamasi

Aihr

biibrek fonksiyon bozuklugu

Giinde iki kez subkiitan yolla I mg!kg

Giinde bir kez subkiitan yolla I mg!kg

Giinde bir kez

5 mg/kg

Giinde bir kez subkiitan yolla I mg/kg

mg'hk

tek bir IV bolus ile birlikte

mg'hk

tek bir IV bolus ile birlikte

subkiitan yolla uygulanan

mg/kg'hk doz,

subkiitan yolla uygulanan I mg/kg'hk doz,

ardmdan subkiitan yolla giinde iki kez

ardmdan subkiitan yolla giinde bir kez

mg/kg

mg/kg

Profilaktik dozaj simrlan

it;in

a~ag1daki

dozaj ayarlamalan iinerilmektedir:

Standart doz uy!!;ulamasi

A2u

biibrek yetmezli2i

Giinde bir kez subkiitan yolla

Giinde bir kez subkiitan yolla 20 mg

40mg

Giinde bir kez subkiitan yolla

Giinde bir kez subkiitan yolla 20 mg

20mg

Onerilen dozaj ayarlamalan hemodiyaliz endikasyonu i9in ge9erli degildir.

Hafif ve orta dereceli biibrek yetmezligi:

Orta

dereceli

bobrek

yetmezligi

(kreatinin

klerensi

30-50

ml/dakika)

hafif bobrek

bozuklugu (kreatinin klerensi 50-80 ml/dakika) olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamas1

onerilmemekle birlikte, dikkatli klinik izlemenin yapilmasi tavsiye edilmektedir.

Karaciger yetmezligi:

Klinik

ara~tlrmalar

bulunmadigmdan,

karaciger

bozuklugu

olan

hastalarda

dikkatli

olunmahd1r.

Pediyatrik popiilasyon:

Enoksaparin sodyumun 9ocuklardaki giivenilirlik ve etkinligi

kamtlanmami~tlr.

Geriyatrik popiilasyon:

Bobrek fonksiyon bozuklugunun olmamasi halinde

ya~hlarda

herhangi bir doz azalt!mma

gerek yoktur (bkz. boliim 4.4:

Ya~hlarda

hemoraji, 4.2: Bobrek yetmezligi).

4.3

Kontrendikasyonlar

Enoksaparin sodyum, heparin ya da diger

dii~iik

molekiil agirhkli heparinler dahil olmak

iizere heparin tiirevlerine

kar~I

duyarhhk

Aktif major kanama ve yakm tarihli hemorajik inme dahil olmak iizere yiiksek kontrolsiiz

hemoraji riski

ta~1yan

hastahklar.

4.4

Ozel kullamm uyardan ve iinlemleri

Gene!:

Dii~iik

molekiil

ag1rhkh

heparinler

iiretim

metodu,

molekiil

agrrhg1,

spesifik

anti-Xa

aktivitesi,

iinite

aylSlndan

e~deger

olmadiklanndan

birbirlerinin

yerine

kullamlmamahdir. Farmakokinetik ozelikler ve bununla

ili~kili

biyolojik aktivitelerde (om.

anti-trombin aktivitesi ve trombosit

etkile~imleri)

farkhhklara yol a9ar. Her iiriiniin spesifik

kullamm

~ekline

ozellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Spinal/Epidural Anestezi:

Enoksaparin sodyum ve spinal/epidural anestezinin birlikte kullammi ile uzun siireli ya

kahc1

paraliziye

a9an noroaksiyel hematom olgulan

bildirilmi~tir.

Bu olaylar giinde bir

veya

daha

dii~iik

enoksaparin

sodyum

dozaj

rejimleri

nadir

olarak

goriilmektedir.

risk,

daha

yiiksek

enoksaparin

sodyum

dozaj

rejimleri,

postoperatif

yerle~ik

kateterlerin kullamm1 ya da hemostazi etkileyen NSAi ila9lar gibi ilave ila9larm

birlikte kullammiyla daha biiyiiktiir (bkz. boliim 4.5). Aynca travmatik ya da tekrarlanan

noroaksiyel ponksiyonda ya da spinal operasyon veya spinal bi9im bozuklugu hikayesi olan

hastalarda da bu riskin arttlgi

dii~iiniilmektedir.

Hekimin

epidural/spinal

anestezi

baglammda

antikoagiilan

uygulamaya

karar

vermesi

halinde, belde orta hatta agn, sensoryel ve motor defisitler (

alt ekstremitelerde

uyu~ukluk

veya zaydlik), bag1rsak ve/veya mesane disfonksiyonu gibi norolojik bozukluk belirti ve

semptomlanm saptamak iizere olaganiistii dikkat harcanmah ve

izleme yap!lmahd1r.

Hastalara

yukandaki

belirti

semptomlann

herhangi

birini

ya~amalan

halinde

derhal

hekime bildirmeleri

talimatl

verilmelidir.

Spinal

hematom belirti

veya

semptomlanndan

ku~kulamlmas!

halinde, ivedilikle tam konulmah ve omurilik dekompresyonu dahil olmak

iizere tedaviye

ba~lamlmahd1r.

Hekim, tromboprofilaksi

i.yin

antikoagiile

olmu~

ya da antikoagiile

edilmi~

hastalarda

noroaksiyel miidahaleden once potensiyel yarara

kar~1

riski goz oniinde bulundurmahdir.

Enoksaparin sodyum ile epidural ya da spinal anestezinin birlikte kullammmdan kaynaklanan

potansiyel kanama riskini azaltrnak

i.yin

ilacm farmakokinetik profili dikkate almmahd1r (bkz.

boliim 5.2). Kateterin

yerle~tirilmesi

ya da

<;Ikanlmas1

i<;in

en uygun zaman enoksaparinin

antikoagiilan etkisinin

dii~iik

oldugu zamandrr.

kateterin

yerle~tirilmesi

veya

<;Ikanlmas1

enoksaparin

sodyumun

profilaktik

dozlannm

uygulanmasmdan

sonra

10-12

saat

siireyle

geciktirilmelidir.

Daha

yiiksek

enoksaparin sodyum dozlan (giinde iki kez I mg/kg ya da giinde bir kez

mg/kg) alan

hastalar

i.yin

bu siirenin daha uzun (24 saat)

olmas1

gerekecektir. Bir sonraki enoksaparin

sodyum dozu kateter <;Ikanldiktan en az 2 saat sonra verilmelidir.

Heparin kaynakh trombositopeni

Enoksaparin sodyum trombozun

e~lik

ettigi ya da etmedigi heparin kaynakh trombositopeni

oykiisii bulunan hastalarda olaganiistii dikkatle kullanilmahdir.

Heparin

kaynakh

trombositopeni

riski

birka.y

siireyle

devam

edebilir.

Eger

heparin

kaynakh

trombositopeni

oykiisiinden

ku~kulamhyorsa,

vitro

trombosit

agregasyonu

testlerinin

sm1rh

ongoriicii

degeri

bulunmaktad1r.

Boyle bir olguda enoksaparin sodyum

kullanma karan ancak bu alanda bir uzman ile konsiiltasyon yap!larak verilmelidir.

Perkiitan koroner revaskiilarizasyon

giri~imleri:

Karars1z

angina

dalgas1z

miyokard

infarktiisii

tedavisi

Slfasmda

alet

kullanilarak

uygulanan

vaskiiler

giri~imi

takiben

kanama

riskini

minimum

diizeye

indirmek

i.yin

CLEXANE

enjeksiyon,

dozlar

arasmda

birakilmasi

onerilen

zaman

arahklanna

kesin

uyularak tatbik edilmelidir.

Bu, Perkiitan Koroner

Giri~im

sonras1

ponksiyon bolgesinde

hemostaz elde edilmesi

a<;ISlndan

onemlidir. Bir kapatrna aleti kullanilmasi durumunda,

kihf

hemen

<;Ikanlmahdir.

kompresyon

yap!lmas1

durumunda

k1hf,

IV/subkiitan

yolla

uygulanan

enoksaparin

sodyum

enjeksiyonunun

iizerinden

saat

ge.ytikten

sonra

<;Ikanlmahdir.

Enoksaparin

sodyum

tedavisinin

siirdiiriilmesi

durumunda,

planlanan

sonraki doz

k1hfm

<;Ikanlmasmm iizerinden 6 ila 8 saat ge.ytikten sonra verilmelidir.

Giri~im

biilgesi kanama veya hematom

olu~umu

belirtileri

a<;Ismdan

gozlenmelidir.

Kalp kapak protezi olan gebe kadmlar:

Mekanik

kalp

kapak

protezi

olan

gebe

kadmlarda

tromboprofilaksi

CLEXANE

enjeksiyonunun

kullamm1

yeterli

olarak

.yah~Ilmami~hr.

Tromboemboli

riskini

azaltrnak

amaciyla mekanik kalp kapak protezleri olan gebe kadmlara enoksaparin (giinde iki kez

mg/kg) verilen bir klinik

ara~hrmada,

8 kadmdan 2'sinde kapak

blokaj1

goriilmii~

ve bu

sebeple anne ile bebek

kaybedilmi~tir.

Tromboprofilaksi

amac1

ile enoksaparin uygulanan

mekanik kalp

kapak protezli

gebe kadmlarda pazarlama

sonras1

raporlarda

izole protez

tromboz

vakalan

bildirilmi~tir.

Mekanik

kalp

kapak

protezi

olan

gebe

kadmlar

tromboembolizm

i.yin

yiiksek risk altmda bulunabilirler.

Laboratuvar testleri:

Veniiz tromboemboli profilaksisi

i<;in

kullamlan dozlarda, enoksaparin sodyum kanama siiresi

ve global kan koagiilasyon testlerini anlamh olarak etkilememektedir ve aynca trombosit

agregasyonu

fibrinojenin

trombositlere

baglanmas1

iizerinde

herhangi

etkisi

bulunmamaktadJr. Daha yiiksek dozlarda, aPTT'de (aktif parsiyel tromboplastin zamam) ve

ACT'de

(aktif

pihtJ!a~ma

zamam)

art1~lar

giiriilebilir.

aPTT

ACT'deki

art1~lar

enoksaparin sodyumun artan antitrombotik aktivitesi arasmda dogrusal bir korelasyon yoktur

ve dolaylSlyla enoksaparin sodyumun aktivitesini izlemek

i<;in

uygun ve giivenilir degildirler.

intramiiskiiler uygulanmamahd1r.

Hemoraji

Tiim diger antikoagiilanlarda oldugu gibi kanama her yerde

olu~abilir

(Bkz biiliim 4.8).

Kanama

olu~ursa

hemorajinin

kaynag1

ara~tmlmah

ve uygun tedavi yapilmahd1r.

Tiim

diger

antikoagiilan

tedavilerinde

oldugu

gibi

enoksaparin

sodyum

kanama

potansiyelinin

artt1g1

a~ag1daki

durumlarda dikkatle kullanJ!mahdJr:

Bozulmu~

hemostaz,

Peptik iilser iiykiisii,

Y akm tarihli iskemik inme,

Kontrolsiiz

ag1r

arteriyel hipertansiyon,

Diyabetik retinopati,

- Yakm tarihli niirolojik ya da oftalmolojik cerrahi,

- Hemostaz1 etkileyen ila<;lann birlikte kullanum (Bkz. biiliim 4.5).

Mekanik kalp kapak protezleri:

Mekanik kalp kapak protezi olan hastalarda tromboprofilaksi

i.yin

CLEXANE enjeksiyonunun

kullanJmJ

yeterli

olarak

<;ah~J!mamJ~tJr.

Tromboprofilaksi

i<;in

enoksaparin

uygulanan

mekanik kalp kapak protezli hastalarda izole kalp

kapag1

trombozu vakalan ·

bildirilmi~tir.

Altta yatan hastahklar1

yetersiz klinik verileri

i<;eren

~a~JrtJcJ

faktiirler bu vakalann

incelenmesini klSltlamaktadJr!ar. Bu vakalann bir

kJSIDJ

trombozun maternal veya fetal iiliime

a<ytJgJ

gebe kadmlard1r. Mekanik kalp kapak protezi olan gebe kadmlar tromboembolizm

i<;in

yiiksek risk altmda bulunabilirler.

Ya~hlarda

hemoraji:

a~hlarda

profilaktik

dozaj

sJmrlan

kanama

egiliminde

herhangi

art1~

giizlenmemektedir. Bununla birlikte

gecikmi~

itrah nedeniyle

ya~h

hastalar (iizellikle 80

ve iizerindeki hastalar) terapiitik dozaj SJmrlan ile kanama komplikasyonlan

a.y1smdan

artan

risk altmda olabilirler. Dikkatli klinik izleme tavsiye edilmektedir (bkz. biiliim 4.2:

Ya~hlar).

Biibrek yetmezligi:

Biibrek yetmezligi

olan

hastalarda,

enoksaparin

sodyuma

maruz

kalmada

olan

art1~

kanama riski de artar.

biibrek bozuklugu (kreatinin klerensi

<

30 ml/dakika) olan

hastalarda

enoksaparin

sodyuma

maruz

kalma

anlamh

iil.yiide

arttJgmdan,

terapiitik

profilaktik dozaj

SJmrlarJ

i.yin

bir dozaj ayarlanmas1 iinerilmektedir. Orta derecede biibrek

yetmezligi (kreatinin klerensi 30-50 mlldakika) ve hafifbiibrek yetmezligi (kreatinin klerensi

50-80 ml/dakika) olan hastalarda herhangi bir dozaj

ayarlanmas1 iinerilmemekle birlikte,

dikkatli klinik izleme tavsiye edilmektedir (bkz. biiliim 4.2: Biibrek Yetmezligi).

Dii~iik

kilo:

Dii~iik

kilolu kadmlarda (<45 kg) ve

dii~iik

kilolu erkeklerde (<57 kg) profilaktik dozajlarla

(kiloya gore

ayarlanmamJ~)

giizlemlenen enoksaparin sodyuma maruz kalmadaki

art1~,

daha

yiiksek kanama riskine yo!

a.yabilir.

Bu nedenle, bu hastalarda dikkatli klinik izleme tavsiye

edilmektedir.

Trombosit say1mmm izlenmesi:

Antikor

aracihgiyla

heparin

kaynakh

trombositopeni

riski

dii~iik

molekiil

ag1rhkh

heparinlerle de siiz konusudur. Trombositopeni

olu~mas1

halinde bu yogunlukla enoksaparin

sodyum tedavisi

ba~lad1ktan

sonraki

ve 21. giinler arasmda giiriilmektedir. Bu nedenle,

enoksaparin sodyum ile tedaviye

ba~lamadan

iince ve daha sonra tedavi siiresince diizenli

olarak

trombosit

sayimimn

yapilmasJ

iinerilmektedir.

Uygulamada,

trombosit

say1mmda

anlamh

bir azalma

(ba~lang19

degerinin

50'si)

oldugunun

dogrulanmasJ

halinde

enoksaparin sodyum tedavisi derhal kesilmeli ve

ba~ka

bir tedavi

ba~lanmahdu.

4.5

Diger

tJbbi

iiriinler ile

etkile~imler

ve diger

etkile~im

~ekilleri

Eger

kesin

olarak

endike

degilse

hemostaz1

etkileyen

ajanlann

enoksaparin

sodyum

tedavisinden iince kesilmesi iinerilmektedir. Bu ajanlar asag1daki ila9lan i9ermektedir:

- Sistemik salisilatlar, asetilsalisilik asit ve ketorolak dahii olmak iizere NSAi ila9lar,

- Dekstran 40, tiklopidin ve klopidogrel,

- Sistemik glukokortikoidler,

- Trombolitikler ve antikoagiilanlar,

- Glikoprotein lib/Ilia antagonistler dahil olmak iizere diger anti trombosit ajanlar.

- Divalproex, plikamisin, valproik asit, siilfinpirazon.

arfarin; Beraber kullamm s1rasmda kanama riski artabilir. Antikoagiilasyonu saglamak ve

ge9ici hiperkoagiilabilite ihtimaline

kar~I

korumak iizere varfarin tedavisinin

ba~langiCmda

enoksaparin genellikle devam ettirilir.

Eger

kombinasyon

endike

ise,

enoksaparin

sodyum

dikkatli

klinik

izleme

uygun

oldugunda laboratuvar izlemesi yap1larak kullamlmahdu.

4.6

Gebelik ve Iaktasyon

Gebelik kategorisi:

Gebelik kategorisi B 'dir.

<;ocuk dogurma potansiyeli bulunan kadmlar /Dogum kontrolii (Kontrasepsiyon)

Deneysel

ara~tirmalar

bir fetotoksisite veya teratojenite bulgusu ortaya

koymami~tu.

Gebelik donemi:

Gebe kadmlarda

geryekle~tirilmi~

yeterli ve iyi kontrollii

ara~tirmalar

bulunmadigmdan ve

deneysel

ara~tirmalar

her zaman insanlardaki yamtm iingiiriiciisii olmadigmdan, bu ila9 ancak

hekimin kesin bir gereksinim saptamas1 halinde gebelik Sirasmda kullamlmahdir.

insanlarda, enoksaparin sodyumun gebeligin ikinci trimesteri s1rasmda plasenta bariyerini

ge9tigine

ili~kin

herhangi bir bulgu yoktur. Birinci ve ii9iincii trimesterlerle ilgili herhangi bir

bilgi bulunmamaktadir.

(Bkz. biiliim 4.4: Kalp kapak protezi olan gebe kadmlar ve mekanik kalp kapak protezleri).

Laktasyon donemi:

Deneysel

9ah~malarda,

S-enoksaparin

sodyum

i~aretli

metabolitlerinin

siitteki

konsantrasyonunun 90k

dii~iik

oldugu

bildirilmi~tir.

Degi~memi~

enoksaparin

sodyumun

insan

siitiinde

atihp

atilmadigi

bilinmemektedir.

Enoksaparin sodyumun oral absorpsiyonu

olas1

degildir.

Bununla birlikte, bir iinlem olarak, enoksaparin sodyum almakta olan siit veren annelerin

emzirmeden ka.ymmalan tavsiye edilmelidir.

Ureme yetenegi/Fertilite

Ureme yetenegi/fertilite'ye ait

.yah~ma

yap!lmam1~hr.

4.7

Ara~

ve makine

kullamm1

iizerindeki etkiler

Ara<;:

ve makine

kullamm1

iizerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

4.8

istenmeyen etkiler

Enoksaparin,

klinik

.yah~malarda

enoksaparin

alan

15.000'den

fazla

hastada

degerlendirilmi~tir.

Bunlar,

tromboembolik

komplikasyonlar

a<;:lSlndan

risk

altmdaki

hastalarda ortopedik veya abdominal cerrahiyi takiben derin ven trombozunun profilaksisi

i.yin

1776, hareket yetenegi

~iddetli

iil.yiide

k1Sltlanm1~

akut medikal hastalarda derin ven

trombozunun profilaksisi

i.yin

1169, pulmoner embolizmin

e~lik

ettigi veya etmedigi derin

ven trombozunun tedavisi

i.yin

559,

karars1z

angina ve Q-dalgas1z miyokard infarktiisiiniin

tedavisi

i.yin

1578

hastay1

i.yermi~tir.

Bu klinik

.yah~malarda

uygulanan enoksaparin sodyum rejimi endikasyonlara bagh olarak

farkl1hk giistermektedir. Enoksaparin sodyum dozu, cerrahiyi takiben veya hareket yetenegi

~iddetli

iil.yiide

klSltlanml~

akut medikal hastalarda giinde bir kez 40 mg subkutan

olmu~tur.

Pulmoner

embolizmin

(PE)

e~lik

ettigi

veya

etrnedigi

derin

trombozunun

(DVT)

tedavisinde, enoksaparin alan hastalar

saatte bir I mg/kg subkiitan dozu ya da giinde bir

mg/kg subkiitan dozu ile tedavi

edilmi~tir.

Karars1z

angina ve Q-dalgas1z miyokard

infarktiisiiniin

tedavisi

i.yin

klinik

.yah~malarda,

dozlar

saatte

1

mg/kg

subkiitan

olmu~tur.

Bu klinik

.yah~malarda

giizlenen ve pazarlama

sonras1

deneyimde bildirilen advers etkiler

a~ag1da

ayrmhh olarak verilmektedir.

Sikhklar

~iiyle

tammlanmaktadu:

c;:ok

yaygm

(:2::

yaygm

(:2::

00 ila <

0); yaygm

olmayan

(:2::

1/1000 ila <

11100);

seyrek

(:2::

1110,000

ila <1/1,000);

.yok

seyrek

(<

1110,000);

bilinmiyor (

eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Pazarlama

sonras1

deneyimde

bildirilen advers olaylar "bilinmiyor"

s1khk

derecesi altmda s!ralanmaktad!r.

Hemoraji:

Klinik

.yah~malarda,

hemorajiler en

bildirilen reaksiyon

olmu~tur.

Bunlar, hastalann

(cerrahi hastalan

en fazla %4.2'sinde bildirilen major hemorajileri

i.yermi~tir.

Bu olgulardan

baz!lan iiliimle

sonu.ylanm1~hr.

Diger antikoagiilanlarla oldugu gibi,

a~ag1daki

ili~kili

risk faktiirlerinin varhgmda hemoraji

meydana

ge1ebilir:

Kanamaya yatkm organik lezyonlar, invazif

giri~imler

veya hemostaz1

etkileyen ila.ylann birlikte kullan!lmasi (bkz. Biiliim 4.4

4.5).

MedDRA

Cerrahi

Medikal

DVT±PEolan

Kararstz an.gina ve Q-

sistem

hastalannda

hastalarda

hastalarda tedavi

dalgastz MI olan

organ stmft

profilaksi

profilaksi

hastalarda tedavi

Vaskiller

(:akyaygzn:

Yaygzn:

(:akyaygm:

Yaygm:

hastabklar

Hemoraji

Hemoraji

Hemoraji

Hemoraji *

Seyrek:

Yaygm a/mayan:

Seyrek:

Retroperitoneal

intrakraniyal

Retroperitoneal

hemoraji

hemoraji,

hemoraji

Retroperitoneal

hemoraji

iimegin hematom, enjeksiyon yerinin

dt~mda

ekimoz, yara hematomu, hematiiri, epistaksis

ve gastrointestinal hemoraji.

Cerrahi

hastalannda,

hemoraji

komplikasyonlan

a~agtdaki

durumlarda

majOr

kabul

edilmi~tir:

(1)

hemoraji

anlamh

bir

klinik

olaya

neden

olmu~sa

ya

da

(2)

hemorajiye

hemoglobinde

azalma

g/dL

veya

;?:2

iinite

kan

fuiinii

transfiizyonu

e~lik

etmi~se.

Retroperitoneal

ve

intrakraniyal

hemorajiler

her

zaman

majOr

kabul

edilmi~tir.

Trombositopeni ve trombositoz

MedDRA

Cerrahi

Medikal

DVT ± PE olan'

Kararstz angina

sistem

hastalannda

hastalarda

hastalarda tedavi

ve.Q-dalgastz

organ stmft

profilaksi

profilaksi

MI olan

hastalarda tedavi

Kan ve

lenf

(:akyaygm:

(:akyaygm:

sistemi

Yaygm a/mayan:

Yaygm a/mayan:

hastabklarz

Trombositoz*

Trombositopeni

Trombositoz *

Trombositopeni

Yaygm:

Yaygm:

Trombositopeni

Trombositopeni

Trombosit

artt~t

>

400 G/L

Diger klinik olarak anlamh advers reaksiyonlar

Bu reaksiyonlar, endikasyonlar ne olursa olsun, sistem organ stmft, stkltk grubu ve azalan

ciddiyet strasma gore

a~a~da

sunulmaktadtr.

MedDRA sistem

Tiim endikasyonlar

organ stmft

Bagt~tkhk

sistemi

Yaygzn:

Aleljik reaksiyon

hastaltklan

Seyrek:

Anafilaktik

I

anafilaktoid reaksiyon (bkz. Pazarlama sonrast

deneyimi)

Hepatobiliyer

(:ak yaygm:

Hepatik enzimlerde

artt~

( esas olarak transaminazlar**)

hastahklar

Deri ve deri altt

Yaygzn:

Urtiker, pruritus, eritem,

dokusu hastahklan

Yaygzn

a/mayan:

Biilliiz dermatit

Gene! bozukluklar

Yay~m:

Enjeksiyon yerinde hematom, enjeksiyon yerinde agn, diger

ve uygulama yerine

enjeksiyon yeri reaksiyonlan*

ili~kin

hastahklar

Yaygm: Lokal iritasyon; enjeksiyon yerinde deri nekrozu

Ara~tmnalar

Seyrek: Hiperkalemi

iii:IL.£njeksiyon yerinde

i:idem,

hemoraji,

duyarhhk, enflamasyon,

k:iitle,

agn veya

reaksiyon (NOS)

transaminaz diizeyleri

>

3 x normalin iist

Pazarlama

sonras1

deneyimi:

CLEXANE'm

ruhsat

ona)'l

almd1ktan

sonraki

kullammmda

a~ag1daki

advers

olaylar

bildirilmi~tir.

Advers

olaylar spontan bildirimleri

temel

ald1gmdan,

"bilinmiyor" ( eldeki

verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Slk:llk

derecesi altmda SJralanmaktadJrlar.

Kan ve lenf sistemi hastahklan:

- Hemorajik anemi

- Trombozla birlikte immuno-alerjik trombositopeni olgulan; bunlann baz1lannda tromboz

organ infarktiisii veya ekstremite iskemisiyle komplike

olmu~tur

(bkz.

Bi:iliim

4.4: Trombosit

say1mlanmn izlenmesi).

- Eozinofili

BaglSlklik sistemi hastahklan

da dahil olmak iizere anafilaktik/anafilaktoid reaksiyon

Sinir sistemi hastahk:lan

Ba~agns1

Vask:iiler hastahklar

Enoksaparin

sodyum

spinal/epidural

anestezi

veya

spinal

ponksiyonun

birlikte

kullammJyla

spinal

hematom

(veya

ni:iraksiyal

hematom)

olgulan

bildirilmi~tir.

reaksiyonlar uzun siireli veya

kahc1

paralizi gibi

degi~en

derecelerde ni:irolojik zedelenmelerle

sonuclanmJ~tlr

(bkz.

Bi:iliim

4.4: Spinal/epidural anestezi).

Hepato-bilier hastahklar

- Hepatoseliiler karaciger hasan

- Kolestatik karaciger hasan

Derive

deri altl dokusu hastahklar1

<;:ogunlukla

enjeksiyon

yerinde

meydana

gelen

deri

nekrozu,

kutani:iz

vask:iilit

( cogunlukla bu fenomenlere infiltre

olmu~

agnh

purpura veya eritemati:iz plaklar

i:inciiliik

etmi~tir).

Enoksaparin sodyum ile tedavi kesilmelidir.

Enjeksiyon

yerinde

nodiiller

(kistik

enoksaparin

birikimi

olmayan

enflamatuvar

nodiiller). Bu nodiiller birkac

giin

sonra coziilmektedir ve tedavinin kesilmesine neden

olmamahd1r.

Alopesi

Kas-iskelet bozukluklan, bag doku ve kemik hastahklar1

- Uzun siireli

aydan fazla) tedavi sonrasmda osteoporoz.

4.9. Doz

a~Imi

ve tedavisi:

intraveniiz,

ekstrakorporeal

veya

subkiitan

enoksaparin

sodyumun

kazara

a~1m1

hemorajik komplikasyonlara yo! a9abilir. Biiyiik dozlarda olsa dahi oral uygulamay1 takiben

enoksaparin sodyumun absorbe

olmas1

miimkiin degildir.

Antidotu ve tedavisi:

Antikoagiilan etkiler protaminin

yava~

intraveniiz enjeksiyonu ile biiyiik iil9iide niitralize

edilebilmektedir.

Protamin

dozu

enjekte edilen

enoksaparin

sodyum

dozuna bagh

olup,

enoksaparin sodyum son 8 saat i9inde

uygulanm1~

ise 1 mg protamin I mg enoksaparin

sodyumun antikoagiilan etkisini niitralize etmektedir. Enoksaparin sodyum uygulanmasmm

iistiinden 8 saatten daha uzun zaman

ge9mi~

ise veya ikinci bir protamin dozunun gerekli

oldugu

belirlenmi~

ise,

1 mg

enoksaparin

sodyum

ba~ma

protamin

infiizyonu

uygulanabilir. Enoksaparin sodyum enjeksiyonundan

saat sonra, protamin uygulanmasma

gerek

duyulmayabilir.

Bununla

birlikte,

yiiksek

protamin

dozlanyla

dahi,

enoksaparin

sodyumun anti-Xa aktivitesi hi9bir zaman tam olarak niitralize edilmez (maksimum

yakla~Ik

%60). (bkz. protamin tuzlannm re9ete bilgileri).

5.

FARMAKOLOJiK

OZELLiKLER

5.1

Farmakodinamik iizellikler

Farmakoterapiitik grup: Heparinler-

Dii~iik

molekiil ag1rhkh heparinler

ATC kodu:

AB05

Enoksaparin sodyum

yakla~Ik

4500 dalton ortalama molekiil ag1rhgma sahip

Dii~iik

Molekiil

Ag1rhkh Heparindir. ila9 maddesi sodyum tuzudur. Molekiiler ag1rhk dagiiimi:

<2000 dalton

2000

8000

dalton~

>8000 dalton

Enoksaparin sodyum, domuz intestinal mukozasmdan tiiretilen heparin benzil esterin a1kalin

depolimerizasyonu ile elde edilmektedir. Y apisi, zincirin indirgenmeyen ucunda bir

2-0-

siilfo-4-enepiranosiiranik asit ve indirgenen u9ta bir 2-N ,6-0-disiilfo-D-glukosamin ile

karakterizedir. Enoksaparin yapiSimn

yakla~Ik

%20'si (%15 ve %25 arahgmda

degi~mektedir)

polisakkarit zincirin indirgenen ucunda bir I ,6 anhidro tiirevi i9ermektedir.

Yiiksek anti-Xa (100 I.U./mg) ve

dii~iik

anti-II a veya anti-trombin (281.U. /mg) aktivitesi

vard1r.

Bu antikoagiilan aktiviteler anti-trombin III (A TIII) aracihgyla saglanarak insanlarda

anti-trombotik aktivitelerle sonu9lamr. Anti-Xa/Ila aktivitesinin

d1~mda,

enoksaparinin gerek

saghkh bireyler ve hastalarda gerekse klinik

d1~1

modellerde

ba~ka

anti-trombotik ve

antienflamatuvar iizellikleri de

saptanmi~tlr.

Bunlar, faktiir VIla gibi diger koagiilasyon faktiirlerinin ATIII'e bag1mh inhibisyonunu,

endojen Doku Faktiir Yolu inhibitiirii (TFPI) sahmmm indiiksiyonunu ve vaskiiler

endotelyumdan kan

dola~Imma

von Willebrand faktiir (vWF) sahmmda azalmay1

i9ermektedir. Bu faktiirlerin enoksaparinin gene! anti-trombotik etkisine katk1da bulundugu

bilinmektedir.

Klinik etkinlik

Karars1z angina ve non -Q miyokard infarktiisiiniin tedavisi:

Geni~

9aph

merkezli

ara~tlrmada,

karars1z

angina

veya

dalgas1z

miyokard

infarktiisii akut fazmda kaydedilen 3.171 hasta, aspirinle (100-325 mg/giin) birlikte subkiitan

yoldan

saatte bir I mg/kg enoksaparin sodyum ya da intraveniiz yoldan aktive parsiyel

tromboplastin

zamanma

(aPTT)

dayanarak

ayarlanm1~

fraksiyone

olmayan

heparin

uygulanmak

iizere

randomize

olarak

aynlmi~tlr.

Hastalann

klinik

stabilizasyona,

revaskiilarizasyon

giri~imlerine

ya da taburcu edilinceye kadar en az 2 giin siireyle ve en fazla

8 giin siireyle hastanede tedavi edilmeleri zorunlu

tutulmu~tur.

Hastalann 30 giine kadar

izlenmesi zorunlu

tutulmu~tur.

Enoksaparin sodyum,

giinde saptanan ve 30 giinliik

diinem boyunca devam eden %16.2

gibi

bir riilatif risk azalmas1yla tekrarlayan angina,

miyokard

enfarktiisii

iiliim

insidansm1

heparine kiyasla

anlamh

iilyiide

dii~iirmii~tiir.

Bunun yam

s1ra,

enoksaparin sodyum grubunda daha az say1da hastaya perkiitan transluminal

koroner anjioplasti (PTCA) ya da koroner arter bypass greft (CABG) uygulamas1

yapilmi~tlr

(30. giinde %15.8 riilatifrisk azalmas1).

5.2.

Farmakokinetik iizellikler

Gene! iizellikler:

Enoksaparin

sodyumun

farmakokinetik

parametreleri,

iinerilen

dozaj

s1mrlannda

tek ve

tekrarlanan subkiitan uygulamadan sonra ve tek intraveniiz uygulamadan sonra esas olarak

plazma anti-Xa aktivitesinin zaman siireci

ay1smdan

aynca anti-IIa aktivitesine gore

ara~tmlmi~tlr.

Anti-Xa ve anti-IIa farmakokinetik aktivitelerin kantitatif tayini, spesifik substratlarla ve

DMAH'Iar

(Dii~iik

Molekiil Ag1rhkh Heparinler) iyin uluslararas1 standartlara

kar~1

(NIBSC)

kalibre

edilmi~

bir enoksaparin

standard

ile validasyonu

yapilm1~

amidolitik yiintemler

kullamlarak

geryekle~tirilmi~tir.

Emilim:

Enoksaparin

sodyum

subkiitan

enjeksiyonu

takiben

h1zla

olarak

emilir.

Emilim

dogrudan uygulanan doz ile dogru orant1hd1r. Bu durum fraksiyone olmayan heparinin aksine

enoksaparin sodyum emiliminin lineer oldugunu ifade etrnektedir. Subkiitan enjeksiyonun

ardmdan anti

aktivitesine dayanarak enoksaparinin biyoyararlamm1

IOO'e

yakind1r.

100-200 mg/ml arahgmdaki enjeksiyon hacmi ve doz konsantrasyonu

saghk11

giiniilliilerde

farmakokinetik parametreleri etkilememektedir.

Ortalama

maksimum

plazma

anti-Xa

aktivitesi

subkiitan

enjeksiyondan

saat

sonra

giizlenmekte

20 mg, 40 mg, I mg!kg ve 1.5 mg!kg dozlanmn tek subkiitan uygulanmasm1

takiben s1rasyla

yakla~1k

0.2, 0.4, 1.0 ve

anti-Xa IU/ml'ye

ula~maktad1r.

30 mg dozda IV bolus ve hemen ardmdan subkiitan yolla

saatte bir uygulanan 1 mg!kg,

1.16

IU/mL'Iik

ba~langiy

pik anti-Faktiir Xa diizeyleri (n

ve sabit durum diizeylerinin

%88 'ine

kar~1hk

gel en bir ortalama etkilenim

saglami~tlr.

Sabit duruma tedavinin ikinci

giiniinde

ula~ilmaktadlr.

Enoksaparinin

farmakokinetiginin

iinerilen

dozaj

s!mrlanmn

iizerinde

dogrusal

oldugu

giiriilmektedir.

Hasta iyi ve hastalar

aras1

degi~kenlik

dii~iiktiir.

Saghkl1 giiniilliilerde giinde

bir kez 40 mg ve giinde bir kez 1.5 mg!kg rejimlerinin tekrarlanan subkiitan uygulanmasm1

takiben, tek doz sonrasma k1yasla

yakla~1k

%15 daha yiiksek bir ortalama maruz kalma oram

ile sabit duruma 2. giin

ula~IImaktadir.

Sabit durum enoksaparin aktivitesi diizeyleri tek doz

farmakokinetigi

iingiiriilmektedir.

Giinde

mg!kg

rejiminin

tekrarlanan

subkiitan uygulanmasm1 takiben sabit duruma 3. giin ile 4. giin arasmda

ula~ilmakta

olup, tek

doz sonrasma k1yasla

yakla~1k

%65 daha yiiksek bir ortalama maruz kalma

oran1

ve srasiyla

yakla~1k

1.2 ve 0.52 IU/ml 'lik ortalama pik ve taban diizeyleri saptanmaktad1r.

Enoksaparin

sodyum

farmakokinetigi

dikkate

ahnd1gmda,

sabit

durumdaki

farkhhk

beklenen

olgudur

terapiitik

sm1r

iyindedir.

Subkiitan uygulamadan sonra plazma anti-IIa aktivitesi anti-Xa aktivitesine kiyasla

yakla~1k

daha

dii~iiktiir.

Ortalama

maksimum

anti-IIa

aktivitesi

subkiitan

uygulamadan

yakla~1k

3-4 saat sonra gozlenmekte ve giinde iki kez I mg!kg ve giinde bir kez

mg/kg'm

tekrarlanan uygulanmasm1 takiben sirasiyla

I 3 IU/ml ve 0.19 IU/ml

ula~maktad1r.

Dagihmi:

Enoksaparin sodyum anti-Xa aktivitesinin dag1hm hacmi

yakla~Ik

5 Iitredir ve kan hacmine

baghd1r.

Biyotransformasyon:

Enoksaparin sodyum esas olarak karacigerde, depolimerizasyon ve/veya desiilfasyon yoluyla

derece

azalm1~

biyolojik potense

sahip

dii~iik

molekiil

ag1rhkh

tiirlere

metabolize

olmaktadir.

Eliminasyon:

itrahm, tek subkiitan dozdan sonra 4 saat ile tekrarlanan doz uygulamasmdan sonra 7 saat

arasmda seyreden bir yanlanma omrii ile monofazik oldugu goriilmektedir.

Aktif metabolitlerin renal

itrah1

uygulanan dozun

yakla~1k

%10 'unu ve aktif ve aktif olmayan

metabolitlerin renal

itrah1

dozun %40'mi temsil etrnektedir.

HASTALARDAKi KARAKTERiSTiK OZELLiKLER

Ya~hlar:

Bir popiilasyon farmakokinetik analizinin sonu9lanna gore, enoksaparin sodyumun kinetik

profili bobrek fonksiyonu normal oldugunda

ya~h

birey1erde gen9 bireylere k1yasla farkhhk

gostermemektedir.

Bununla birlikte, bobrek fonksiyonu

ya~la

birlikte

dii~tiigunden,

ya~h

hastalarda enoksaparin sodyum eliminasyonu azalma gosterebilir (bkz. boliim 4.4:

Ya~hlarda

Hemoraj; biiliim 4.2:

Ya~h1ar;

boliim 5.2: Bobrek Yetmezligi).

Bobrek yetrnezligi:

Sabit durumda anti-Xa plazma klirensi ile kreatinin klirensi

arasmda dogrusal bir

ili~ki

gozlenmi~tir

ve bu, bobrek fonksiyonu

bozulmu~

hasta1arda enoksaparin sodyum klirensinin

azaldigmi gostermektedir.

Sabit durumda egri altmda

ka1an

alan (EAA)

ifade edilen anti-

Xa maruz kalma, tekrarlanan giinde bir kez subkiitan 40 mg dozlanndan sonra hafif bobrek

yetmezligi (kreatinin klirensi 50-80 m1/dakika) ve orta derecede bobrek yetmez1igi (kreatinin

klirensi

30-50

mVdakika)

olan

hasta1arda

kii9iik

art1~

gostermektedir.

Ag1r

biibrek

yetmezligi

(kreatinin klirensi

<

30 mlldakika)

olan hastalarda ise,

sabit durumda EAA,

tekrarlanan giinde bir kez subkiitan 40 mg doz1anndan sonra ortalama %65 oranmda anlamh

art1~

gostermektedir (bkz. boliim 4.4: Biibrek Yetmezligi. boliirn 4.2: Bobrek Yetmezligi).

Kilo:

Tekrarlanan giinde bir kez subkiitan

mg/kg doz uygu1amasmdan sonra, anti-Xa aktivitesi

i9in

ortalama

sabit durumda

obez

saghk11

goniilliilerde

(BMI

30-48

kg/m

obez

olmayan kontrollere k!yasla biraz daha yiiksek olup, Amax (maksimum anti-Xa aktivitesi)

artmamaktad1r.

Obez bireylerde subkiitan doz uygulamas1yla daha

dii~iik

bir kiloya gore

ayarlanm1~

klirens soz konusudur.

Ki1oya

gore

ayarlanmami~

doz uygulandigmda, tek bir subkiitan 40 mg dozu takiben anti-Xa

maruz kalma diizeyinin, normal kilolu kontrollerle

kar~IIa~tmld1gmda

dii~iik

ki1o1u

kadmlarda

<

kg) %52 ve

dii~iik

kilolu erkeklerde (

<

57 kg) %27 daha yiiksek oldugu

saptarum~tlr

(bkz. biiliim 4.4:

Dii~iik

Kilo).

Hemodiyaliz:

ara~tlrmada,

tek bir 0.25

veya

0.50

mg!kg

intraven6z

dozunu

takiben

eliminasyon

orammn kontrol popiilasyonuna kiyasla benzer ancak EAA'un iki kat daha yiiksek oldugu

saptanmt~tlr.

Farmakokinetik

etkile~imler:

E~zamanh

olarak birlikte uygulandtgmda, enoksaparin ile trombolitikler arasmda herhangi bir

farmakokinetik

etkile~im

g6zlenmemi~tir.

5.3

Klinik iincesi giivenlilik verileri

Enoksaparinin kanserojen potansiyelini degerlendirmeye y6nelik olarak hayvanlar iizerinde

uzun d6nemli bir

ara~tlrma

yaptlmamt~tlr.

Enoksaparinin, Ames testi, fare lenfoma hiicresi ileriye doniik mutasyon testi ve insan lenfosit

kromozomal diizensizlik testi dahil olmak iizere in vitro testlerde ve in vivo

st<;an

kemik iligi

kromozomal diizensizlik testinde mutajenik olmadtgt

g6zlemlenmi~tir.

Enoksaparinin, erkek ve

di~i

st<;anlarda 20 mg!kg/giin subkiitan doz diizeylerine kadar fertilite

ve reprodiiktif performans iizerinde

hi<;bir

etkisinin olmadtgt

g6zlemlenmi~tir.

Gebe swan ve

tav~anlarda,

mglkg/giin

enoksaparin

subkiitan

diizeylerine

kadar

teratoloji

ara~tlrmalan

yaptlmt~hr.

Enoksaparin

kaynakh

hi<;bir

teratojenik

etki

veya

fetotoksisite

bulgusuna

rastlanmamt~hr.

Enoksaparinin antikogiilan etkilerinin yam sua,

mg!kg/giin doz uygulamast ile hem

st<;an

ve k6pekler iizerinde yaptlan

haftahk subkutan

toksisite

ara~tlrmalannda

mg/kg/giin doz uygulamast ile

st<;an

ve maymunlar iizerinde yaptlan 26 haftahk subkutan ve

intraven6z toksisite

ara~hrmalannda

hi<;bir

yan etki bulgusuna

rastlanmamt~ttr.

6. FARMASOTiK OZELLiKLER

6.1

Yardimci maddelerin listesi

Enjeksiyonluk

6.2

Ge,.imsizlikler

Subkiitan Enjeksiyon:

Diger iiriinler ile

kart~tmlmamahdtr.

6.3

Raf iimrii

36 ay

6.4

Saklamaya yiinelik iizel tedbirler

25°C'nin altmdaki oda stcakhgmda ve ambalajmda saklaymtz. Dondurmaymtz.

6.5

Ambalajm niteligi ve

i~erigi

Sabit igneli cam:

cam hazne

Ref: BD Hypak®

~mngalar

ya da BG

~mngalar

ya da

~mngalar

Tedarik9i: BD ya da

ya da

Paslanmaz

<;:elik

Z6CN 18/10

igne korumas1 (sert p1astik kapakh):

Sentetik poliizopren kau9uk ref. W7025/65, gri, West

~irketi

(latekssiz), Tedarik9i: BD

yada

Stiren butadiyen kau9uk, ref. FM27

/0, gri, Helvoet (latekssiz), Tedarik9i: BD

yada

Sentetik poliizopren kau9uk, ref. 4800 GS, gri, Stelmi (latekssiz), Tedarik9i: BD

da Stelmi

T!pa:

Klorobutil

kau9uk-

ref. PH701/50/C, siyah, West

~irketi

(latekssiz), Tedarik9i: BD

yada

Bromobutil

kau9uk-

ref. FM257

/7, siyah, Helvoet (latekssiz), Tedarik9i: BD

yada

· Klorobutil kau9uk- ref. 6422NR, siyah, Stelmi (latekssiz), Tedarik9i: Stelmi

6.6

Be~eri

tlbbi iiriinden arta kalan maddelerin

imhas1

ve diger iizel iinlemler

Subkiitan enjeksiyon:

Enoksaparin

sodyum,

veniiz

tromboembolik

hastahgm

iinlenmesi,

derin

trombozu

tedavisi, karars1z anjina ve Q dalgas1z miyokard infarktiisii tedavisi i9in yalmzca Subkiitan

enjeksiyon yoluyla uygulamr.

Arteryel hat enjeksiyonu:

Hemodiyaliz

Sirasmda

viicut

d1~1

do1a~Imda

trombus

olu~umunu

iinlemek

amaciy1a,

diyaliz devresinin arteryel hath yoluyla uygulamr.

intramiiskiiler yolla uygu1anmamahdir.

Tek kullammhk enjektiir hemen kullamma hazirdir.

Subkiitan enjeksiyon teknigi:

Onceden

doldurulmu~

tek kullammhk

~mngalar

derhal kullamm i9in hazirdir.

Enjeksiyon

tercihen

basta yatar durumdayken

yap!lmahdir.

Enoksaparin

sodyum

derin

subkiitan enjeksiyon yoluyla uygulamr.

Onceden

dolduru1mu~

2000 anti-Xa ve 4000 anti-Xa

~mngalan

kullamrken

ila<;:

kayb1m

iinlemek

i<;:in

enjeksiyondan

once

~mngadan

hava

kabarc1klanm

d1~an

atrnaya

<;:ah~maym1z.

Uygulama

anterolateral

veya

posterolateral abdominal duvar arasmda

diinii~iimlii

olarak yapilmahdir.

igne

ba~pannak

i~aret

pannag1 arasmda bastlnnadan tutulan deri

lavnmma

dikey olarak

sonuna kadar batmhr.

Bu deri k1vnmi enjeksiyon tamamlanmcaya kadar biralalmamahdir.

Uygulamadan sonra enjeksiyon yerini

ovu~tunnaym1z.

RUHSAT SAHiBi

Sanofi aventis ila9lan Ltd.

~ti.

Biiyiikdere Cad. No: 193,

Levent -

istanbul

8. RUHSAT NUMARASI:

109/89

RUHSAT TARiHi!RUHSAT YENiLEME

TARiHi:

rubsat tarihi:27 .04.2001

Ruhsat yenileme tarihi: 27.04.2011

KUB'UN YENiLENME

TARiHi:

18-12-2018

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Torrance, CA, Asclemed USA Inc is voluntarily recalling 20 lots of Dyural-40 and 61 lots of Dyural-80, to the user level. The products include recalled Sodium Chloride, USP, 0.9% manufactured by Fresenius Kabi, which has been recalled due to product labeling incorrectly stating stoppers do not contain latex.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Active substance: Sodium Phenylbutyrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8043 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2500/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety