CLEOCIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLEOCIN FOSFAT 600 MG IM/IV 1 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLEOCIN FOSFAT 600 MG IM/IV 1 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • klindamisin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699532754783
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

CLEOCIN ® FOSFAT600mg IM/IVampul

Kasveya damariçineuygulanır.

Etkinmadde:Herampulde 600mgklindamisineeşdeğermiktardaklindamisinfosfat

bulunur.

Yardımcımaddeler:Benzilalkol, disodyumedetat, enjeksiyonluk su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.CLEOCINFOSFATampulnedirveneiçinkullanılır?

2.CLEOCINFOSFATampulkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CLEOCINFOSFATampulnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.CLEOCINFOSFATampul’ünsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. CLEOCINFOSFATampulnedirveneiçinkullanılır?

CLEOCINFOSFATampul,kasveyadamariçineuygulanan berrak, renksizsterilçözeltidir.

CLEOCINFOSFATampul,linkozamidgrububirantibiyotikolanklindamisin(klindamisin

fosfatşeklinde)içerir.Kutu içerisinde4 ml’lik 1 adettipIcamampulşeklindebulunur.

CLEOCINFOSFATampul,doktorunuzunuygungörmesidurumunda,klindamisineduyarlı

bakterilerinyolaçtığıaşağıdakienfeksiyonların tedavisindekullanılır:

-Üstsolunumyoluenfeksiyonları:Bademcikiltihabı,yutak-boğaziltihabı(farenjit),

sinüzit, ortakulakiltihabıvekızıl.

-Altsolunumyoluenfeksiyonları:Bronşit, akciğeriltihabı, ampiyemveakciğerabsesi.

-Çeşitliderienfeksiyonları:Akne,kıldibiiltihabı(furonkül),selülit,derininbulaşıcı

yüzeyselmikrobik enfeksiyonu (impetigo), abseveyara,erizipelvedolama(paronişi).

-Kemik veeklemenfeksiyonları:Kemikvekemikiliğiiltihabı(osteomiyelit)vekan

iltihabı(septikartrit).

-Jinekolojik(kadınüremesistemiileilgili)hastalıklar

-Karıniçienfeksiyonları:Karın zarıiltihabı(peritonit)vekarın içiabsesi.

-Dişvedişetienfeksiyonları:Dişetiabsesivedişetiiltihabı(periodontit).

CLEOCINFOSFATampul,enfeksiyonunkanayayıldığıdurumlarda(septisemi),kalpiçyüzeyinin

iltihabı(endokardit)yadaAIDShastalarındakibazıenfeksiyonlargibidahaciddiolguların

tedavisindedekullanılabilir.

MalaryatedavisindeCLEOCİN’inkapsülveyaoralsolüsyonformutekbaşınaveyadiğerilaçlarla

birliktekullanıldığındaetkilidir.

CLEOCINbeynegeçmez, beyindekiciddienfeksiyonların tedavisiiçin uygun değildir.

2. CLEOCINFOSFATampul’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CLEOCINFOSFATampul’üaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

KlindamisinveyaCLEOCINFOSFATampul’üniçerdiğidiğermaddelere(özelliklebenzil

alkol)karşıaşırıduyarlı(alerjik)iseniz.

CLEOCINFOSFATampul’üaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer

İshalsenizyadaantibiyotikaldığınızdagenelolarakishaloluyorsanız,yadamide,barsak

problemlerinizvarsa.Eğerilacıkullanırkenyadatedavisonrasındaşiddetli,uzunsüreli

yadakanlıishalmeydanagelmişsederhaldoktorunuzabildiriniz;doktorunuza

danışmadanishalkesicibirilaçalmayınız.Bu,antibiyotiklerletedavisonrasında

oluşabilenbarsakiltihaplanmasının(psödomembranözkolit)birgöstergesiolabilirve

tedavinin sonlandırılmasıgerekebilir.

DiğerantibiyotiklerdeolduğugibiuzunsüreliCLEOCINFOSFATampulkullanımında

dirençlibakterivemantarenfeksiyonlarıgelişebilir(süperenfeksiyon).Buağızyada

vajinadapamukçukşeklindeortayaçıkar.Buolasılıkveacilmüdahaleiçintedaviniz

mutlakadoktorkontrolüaltındayapılmalıdır.EğerCLEOCINFOSFATampul

kullanırkenyadakullanımıtamamladıktanhemensonraağızyadadilinizdebeyazlaşma,

ağrıyadagenitalorganlarınızdakaşıntı, akıntıvarsalütfen hemen doktorunuzabildiriniz.

Böbrekyadakaraciğerproblemlerinizvarsa(eğerCLEOCINFOSFATampul'üuzun

sürekullanacaksanızdoktorunuzsizdenböbrek,karaciğervekantestleriisteyebilir.Bu

kontrollerin kaçırılmadan, düzenliolarakyapılmasınadikkatediniz).

Astım, egzemaveyasaman nezlenizvarsa(alerjik birbünyeyesahip iseniz)

1 aylıktan küçük bebeklerdegüvenlik veuygun dozajbelirlenmemiştir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

CLEOCINFOSFATampul'ünyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecekveiçeceklerleetkileşmediğinden açveyatok karnınauygulanabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileyseniz,hamileolabileceğinizidüşünüyorsanızyadahamilekalmayıplanlıyorsanızbuilacı

kullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

CLEOCINFOSFATampul'ünhamileliktekullanılmasınıngüvenliolupolmadığıbilinmemektedir.

Bu nedenlehamilelikdönemindedoktorunuzönermedikçeCLEOCINFOSFATampul

kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CLEOCINFOSFATampul'ünannesütünegeçtiğibilinmektedir.Bunedenleemzirmedöneminde

doktorunuzönermedikçeCLEOCINFOSFATampulkullanmayınız.Emzirmedönemindeetkin

maddenin bebeğesütvasıtasıylageçmesibeklenmesedebebeğinizdekanlıishalveyabaşkahastalık

belirtilerigörürsenizhemendoktorunuzadanışınız.Böylebirdurumgerçekleşirseemzirmeyi

durdurunuz.

Araçvemakinekullanımı

CLEOCINFOSFATampul’ünarabavetehlikelimakinelerkullanımınaetkisiüzerineözel

çalışmalaryapılmamıştır.

CLEOCINFOSFATampul tedavisininarabasürmekabiliyetinebiretkisiolabileceği

düşünülmemesinerağmen, eğerbirsorunuzolursadoktorunuzadanışınız.

CLEOCINFOSFATampul’üniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Butıbbiürünherml’sinde1mmol’dendahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında“sodyum

içermez”.

Buürünherml’sinde9.45mgbenzilalkoliçerir.Prematürebebeklerveyenidoğanlara(1aydan

küçükbebekler)uygulanmamasıgerekir.Bebeklerdeve3yaşınakadarolançocuklardatoksik

reaksiyonlaravealerjikreaksiyonlarasebebiyetverebilir,bazıdurumlardaölümcülolabilen,beyin,

kalp, kan venefeshızıileilgiliyanetkilerenedenolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BazıilaçlarlabirliktealındığındaCLEOCINFOSFATampul'ünyadadiğerilacınetkisideğişebilir.

Bunlar

Eritromisin (birantibiyotik); ikiilaçbirbirinin etkisiniyokeder.

Kasgevşeticiler(CLEOCINFOSFATampulbu ilaçlarınetkisiniartırabilir)

Doğumkontrolhapları(CLEOCINFOSFATtedavisisırasındayadaCLEOCINFOSFAT

tedavisinibıraktıktansonra7günsüreile,doğumkontrolhaplarınaekolarak,kondomgibi

diğerdoğumkontrolyöntemlerinidedenemelisiniz).

Klindamisinecevap vermeyen hastalarlinkomisinden defaydagörmeyebilir.

Kanıseyreltmekiçinkullanılanvarfarin,asenokumarol,fluindiongibiilaçlar(vitaminK

antagonistiilaçlar). Builaçlardanbirinikullanıyorsanız,büyükihtimallekanamanızolabilir.

Doktorunuzkanınızınneorandapıhtılaştığınıkontroletmekiçindüzenliolarakkantesti

yapacaktır.

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilaçkullanıyorsanızveyasonzamanlardakullandınızise,

lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. CLEOCINFOSFATampul nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

DoktorunuzCLEOCINFOSFATampul’ühangidozdavenesıklıktaalmanızgerektiğinekarar

verecektir.

Yetişkinlerdeenfeksiyonunşiddetinegöre,kasiçineyadadamariçinegünde600-2700mg2,3ya

da4 eşitdozhalindeuygulanır.

Çok ciddienfeksiyonlardadahayüksekdozlar(günlük 4800 mg’akadar)verilebilir.

Doktorunuz, enfeksiyonun şiddetinegöredozuazaltabilirveyaartırabilir.

Klindamisinkonsantrasyonu18mg/ml’denfazlaolmamalıveuygulamahızıdakikada30mg’ı

aşmamalıdır. Çok hızlıuygulandığıtakdirdenadirolarak kalp krizinesebep olabilir.

Doktorunuzuntalimatlarınıtamolaraktakipedinizveasladozdakendinizbirdeğişiklik

yapmayınız.

Uzun sürelikullanımbaşkaenfeksiyonlarayolaçabilir.

Uygulama yoluvemetodu:

Kasiçinevedamariçineuygulanır.Damariçineuygulandığındaşekerveyasalin(tuz)çözeltisiyle

karıştırılırvedamlahalindeuygulanır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklarda(1aylıktanbüyük)kgvücutağırlığıbaşınaönerilendoz,günde3veya4eşitdoz

şeklinde15-25mg klindamisindir.

Doktorunuzciddienfeksiyonlarda,tedaviyetamyanıtgözlenenekadarvücutağırlığındanbağımsız

olarak günde300mg’dan azolmayacak şekildeuygulayabilir.

DoktorunuzCLEOCINFOSFATampulühangidozdavenesıklıktaalmanızgerektiğinekarar

verecektir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardadozkısıtlamasınagerekyoktur.Yetişkinlerdeuygulanan dozileaynıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Herhangibirdozayarlamasıyapılmasınagerekyoktur.

Karaciğeryetmezliği:

Herhangibirdozayarlamasıyapılmasınagerekyoktur.

Uzun sürelikullanmak gerektiğindedoktorunuzdüzenlikaraciğer, böbrekvekan testleriisteyebilir.

EğerCLEOCINFOSFATampul’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminiz

varsa, doktorunuzveyaeczacınızla konuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla CLEOCINFOSFATampulkullandıysanız:

CLEOCINFOSFATampul’den kullanmanızgerekenden fazlasınıkullanmışsanızhemen birdoktora

veyaen yakın hastaneninacilinebaşvurunuz.

CLEOCINFosfatAmpulalmayıunutursanız:

EğerbirCLEOCINFOSFATampul dozunutamamıylaunuttuysanızbudurumudoktorunuzahaber

veriniz.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

CLEOCINFOSFATampuliletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

CLEOCIN FOSFATampul'üdüzenliolarakvetamolarakdoktorunuzönerdiğişekildekullanınız.

Kendiniziiyihissetsenizdahitedaviyikesmeyiniz;çünkütedavierkensonlandırılırsailaç

mikropların tamamınıöldürmemişolabilirveenfeksiyon tekrarlanabilir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlardaolduğugibiCLEOCINFOSFATampuldeyanetkilerenedenolabilir;bununla

beraberbuyanetkilerherkesteortayaçıkmayabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,CLEOCINFOSFATampulkullanmayıdurdurunuzve

DERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Anidenhapşırma,solukalmadagüçlük,yüz,gözkapağıvedudaklardaşişkinlik,deride

döküntü şeklindekızarma, kaşıntı(özellikletümvücudu etkiliyorsa)

Bunların hepsiçok ciddiyanetkilerdir.

EğerbunlardanbirisizdemevcutisesizinCLEOCINFOSFATampul'ekarşıciddialerjinizvar

demektir. Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsiçok seyrek görülür.

CLEOCINFOSFATampulilegörülendiğeryanetkileraşağıdakigibiolupyanetkileraşağıdaki

kategorilerdegösterildiğişekildesırlanmıştır.

Çokyaygın:10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek :1000 hastanın birinden az,fakat10000hastanınbirinden fazlagörülebilir.

Çok seyrek:10000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Yaygın:

İshal

Karın ağrısı

Psödomembranözkolit(Uzunsüreliantibiyotikkullanımınabağlıkanlı,suluishalleseyreden

barsak iltihabı)

Anormalkaraciğerfonksiyon testleri

Makülopapüler(deridehafifkabarık)ciltkızarıklığı

Tromboflebit(Toplardamarlarıniltihabınabağlıkanpıhtısıoluşumu)(damariçineuygulandıktan

sonra)

Yaygınolmayan:

Kandaeozinofil(birtüralerjihücresi)sayısındaartış

Tatalmaduyusundabozulma

Bulantı

Kusma

Kurdeşen(ürtiker)

Düşük tansiyon, kalp durması

Ağrı, apse(içicerahatdolu şişlik)(kasiçineuygulandıktan sonra)

Seyrek:

Kanürenitrojen(BUN)veserumkreatinindüzeylerininartması,günlükidrarmiktarınınazalması

(oligüri)ve/veyaidrardaprotein tespitedilmesi(proteinüri)

Birden fazlaeklemdeşişlik, ağrı, hassasiyet

Eritemamultiforme(geneldekendiliğindengeçen,el,yüzveayaktadantelebenzerkızarıklık

oluşturan, aşırıduyarlılık durumu),kaşıntı

Bilinmiyor:

Agranülositoz(beyazkanhücrelerisayısındaazalma),trombositopeni(trombosit-kanpulcuğu-

sayısındaazalma),nötropeni(kandakiparçalıhücresayısındaazalma),lökopeni(akyuvarsayısında

azalma)

Alerjikreaksiyonlar,kandaeozinofil(birtüralerjihücresi)sayısındaartışvesistemiksemptomların

eşlik ettiğiilaçreaksiyonu (DRESS)

Yemekborusundaülser,iltihap(klindamisinin ağızyoluylakullanılan ilaçlarındagörülür)

Sarılık

Steven-JohnsonSendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıklaseyreden

iltihap),toksikepidermalnekroz(derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık),

eksfoliyatifdermatit(deridesoyulma),vezikülobüllözdermatit(sıvıkeselerininoluştuğubirtür

derihastalığı),kızamıkbenzericiltkızarıklığı,kadıncinselorganındailtihaplanma(vajinada

iltihap),akutjeneralizeekzantematözpüstülozis(anibaşlayanveateşlebirliktetümvücuttairinli

derikabarcığıoluşan derihastalığı),deriyeaitciddiyanetkireaksiyon (SCAR)

Uygulamayerindeşişkinlik, kızarıklık, sertleşme,tahriş(kasiçineuygulandıktan sonra)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada080031400

08numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi'ne(TÜFAM)

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. CLEOCINFOSFATampul’ünsaklanması

Çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraCLEOCINFOSFATampul’ükullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

PFIZERİLAÇLARILtd.Şti.

MuallimNaciCad. No:55

34347 Ortaköy/ISTANBUL

Üretimyeri:

ZentivaSağlık ÜrünleriSan. Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı…………………tarihindeonaylanmıştır.

14-9-2018

Development of an automated multienzymatic biosensor for risk assessment of pesticide contamination in water and food

Development of an automated multienzymatic biosensor for risk assessment of pesticide contamination in water and food

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 The goal of this research is to better address the problems related to the widespread presence of pesticides in the environment. Despite the unquestionable utility of the pesticides against various pests in the agricultural field, most pesticides and the corresponding pesticide residues are toxic to the environment and hazardous to human health. The recent literature on organophosphate compounds emphasises a clear correlation between their use and the occurr...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-8-2018

Sivextro (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Sivextro (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Sivextro (Active substance: tedizolid phosphate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5522 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2846/T/28

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2047 (Glycomine SARL)

EU/3/18/2047 (Glycomine SARL)

EU/3/18/2047 (Active substance: Liposomal mannose-1-phosphate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5279 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/055/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/02/124 (BioMarin International Limited)

EU/3/02/124 (BioMarin International Limited)

EU/3/02/124 (Active substance: 3,4-diaminopyridine phosphate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4095 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/050/02/T/03

Europe -DG Health and Food Safety