CLEOCIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLEOCIN %2 VAJINAL KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLEOCIN %2 VAJINAL KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • klindamisin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699532364807
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

CLEOCIN ® %2vajinalkrem

Vajina içineuygulanır.

Etkinmadde:Her1 gramkremde20mgklindamisineeşdeğermiktardaklindamisin

fosfatbulunur.

Yardımcımaddeler:Sorbitanmonostearat,polisorbat60,propilenglikol,stearikasit,

setostearilalkol,setilpalmitat,mineralyağ, benzilalkol, safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

Bu KullanmaTalimatında:

1.CLEOCINvajinalkremnedirveneiçinkullanılır?

2.CLEOCINvajinalkrem’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CLEOCINvajinalkremnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.CLEOCINvajinalkrem'insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. CLEOCINvajinalkremnedirveneiçinkullanılır?

CLEOCINvajinalkrem,klindamisinfosfatismindebirantibiyotikiçerirvevajinal

kremşeklindedir.Builaç,bakteriyelvajinozu(vajinadakibakteriyelbirenfeksiyon)

tedavietmekiçinkullanılır.

CLEOCINvajinalkrem,ağzıbakalitkapaklı40g'lık7adettekkullanımlıkaplikatörü

ilebirliktesunulmaktadır.

2. CLEOCINvajinalkrem’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CLEOCINvajinalkrem’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer

Klindamisin,linkomisinveyaCLEOCINvajinalkrem'iniçerdiğidiğermaddelere

karşıaşırıduyarlı(alerjik)iseniz

İltihaplıbarsakhastalığı(IBD)veyaantibiyotiklebağlantılıkolitrahatsızlığı

geçmişinizvarsa

2014-0006049

1

CLEOCINvajinalkrem'iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer

İshalsenizyadaantibiyotikaldığınızdagenelolarakishaloluyorsanız,yadamide,

barsakproblemlerinizvarsa.Eğerilacıkullanırkenyadatedavisonrasındasizde

şiddetli,uzunsüreliyadakanlıishalmeydanagelmişsederhaldoktorunuzabildiriniz;

doktorunuzadanışmadanishalkesicibirilaçalmayınız.Bu,antibiyotiklerletedavi

sonrasındaoluşabilenbarsakiltihaplanmasının(psödomembranözkolit)birgöstergesi

olabilirvetedavinin sonlandırılmasıgerekebilir.

12yaşından küçük çocuklardakullanımıuygun değildir.

Tümvajinalenfeksiyonlardaolduğugibi,CLEOCINvajinalkremtedavisisırasında

cinselilişkiyegirmeyiniz.CLEOCINvajinalkrem,kondomveyadiyaframgibi

doğumkontrolyöntemlerininetkisiniazaltabilirveyayokedebilir.Butedaviyitakip

eden 72 saatboyuncakondomveyagebelik önleyicidiyaframkullanmayınız.

CLEOCINvajinalkremtedavisisırasındatampon,duş(vajinalyıkama)gibidiğer

vajinalürünlerin kullanımıtavsiyeedilmez.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileyseniz,hamileolabileceğinizidüşünüyorsanızyadahamilekalmayıplanlıyorsanızbu

ilacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

CLEOCINvajinalkrem'inhamileliğinilküçayındakullanılmasınıngüvenliolupolmadığı

bilinmemektedir.BunedenlehamilelikdönemindedoktorunuzönermedikçeCLEOCIN

vajinalkremkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CLEOCINvajinal krem’inetkinmaddesisütegeçebileceğindenemzirmedöneminde

kullanmayıdüşünüyorsanızdoktorunuzabildiriniz.DoktorunuzCLEOCINvajinal krem’in

sizeuygunolupolmadığınakararverecektir.Emzirmedönemindeetkinmaddeninbebeğesüt

vasıtasıylageçmesibeklenmesedebebeğinizdekanlıishalveyabaşkahastalıkbelirtileri

görürsenizhemendoktorunuzadanışınız.Böylebirdurumgerçekleşirseemzirmeyi

durdurunuz.

Araçvemakinekullanımı

CLEOCINvajinal krem’inarabavetehlikelimakinelerkullanımınaetkisiüzerineözel

çalışmalaryapılmamıştır.

CLEOCINvajinalkremtedavisininarabasürmekabiliyetinebiretkisiolabileceği

düşünülmemesinerağmen, eğerbirsorunuzolursadoktorunuzadanışınız.

2014-0006049

2

CLEOCINvajinal krem'iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

CLEOCINvajinal krem,propilen glikoliçerir. Propilen glikolciltteirritasyonaneden olabilir.

CLEOCINvajinalkrem,setostearilalkoliçerir.Setostearilalkollokalderireaksiyonlarına

(kontak dermatitgibi)sebebiyetverebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BazıilaçlarlabirliktealındığındaCLEOCINvajinal krem'inyadadiğerilacınetkisi

değişebilir. Bunlar,

Eritromisin (birantibiyotik); ikiilaçbirbirinin etkisiniyokeder.

Kasgevşeticiler(CLEOCINvajinalkrembuilaçlarınetkisiniartırabilir)

Klindamisinecevap vermeyen hastalarlinkomisinden defaydagörmeyebilir.

Kanıseyreltmekiçinkullanılanvarfarin,asenokumarol,fluindiongibiilaçlar(vitamin

Kantagonistiilaçlar).Builaçlardanbirinikullanıyorsanız,büyükihtimallekanamanız

olabilir.Doktorunuzkanınızınneorandapıhtılaştığınıkontroletmekiçindüzenli

olarak kan testiyapacaktır.

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilaçkullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. CLEOCINvajinalkremnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

DoktorunuzCLEOCINvajinal krem’ihangidozdavenesıklıktaalmanızgerektiğinekarar

verecektir.

Tavsiyeedilendozbiraplikatördolusudur(yaklaşık5gram).Biraplikatördolusuilaçüçya

dayedigün boyuncayatmadan öncevajinaiçineuygulanır.

Doktorunuzuntalimatlarınıtamolaraktakipedinizveasladozdakendinizbirdeğişiklik

yapmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Vajinaiçineuygulanır.

Kremikullanmadan önceellerinizimutlakayıkayınız.

Aplikatörün uygulanması

İlacınkutusuiçinde,vajinaiçineenuygunuygulamayaolanaksağlayacakşekildetasarlanmış

7 adettek kullanımlık plastik aplikatörvardır.

1-Tüpünkapağınıaçarak, plastik aplikatörlerdenbirinitüpün ağzınatakınız.

2-Tüpü dibindenyavaşçasıkarak, kremin aplikatörün içinedolmasınısağlayınız.

Aplikatöriçindekiiticikolunsonunakadardışarıitilmesi,yeterimiktardakremindolduğunu

gösterir.

3-Aplikatörü tüpten ayırınızvetüpün kapağınıkapatınız.

2014-0006049

3

4-Sırtüstüyatarken, aplikatörü vajinaiçinedoğruolabildiğincederineilerletiniz.

5-Aplikatörün içindekiiticikoluyavaşçaen sonunakadaritiniz.

6-Boşalan aplikatörü vajinadanyavaşçaçıkarınızveatınız.

Kullanılan aplikatörü klozeteatmayınız.

Kremiuyguladıktan sonraelleriniziiyiceyıkayınız.

Özelkullanımdurumları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklardakullanımdozunailişkinveriyoktur.12yaşındanküçükçocuklardakullanılması

önerilmez.

Yaşlıhastalarda kullanım:

Yaşlıhastalardakullanımdozunailişkin veriyoktur.

Böbrekyetmezliği:

Herhangibirdozayarlamasıyapılmasınagerekyoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Herhangibirdozayarlamasıyapılmasınagerekyoktur.

Doktorunuzbaşkatürlüönermemişse,ilacıhergeceyatmadanönceuygulamayı

unutmayınız.

EğerCLEOCINVajinalKrem'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminiz

varsa,doktorunuzveyaeczacınızla konuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla CLEOCINvajinalkremkullandıysanız:

EğerkullanmanızgerekendendahafazlaCLEOCINvajinalkremkullandıysanızhemen

doktorunuzasöyleyinizvedoktorunuzkullanmamanızısöyleyenekadarCLEOCINvajinal

2014-0006049

4

kremkullanmayınız.

CLEOCINvajinalkremyutarsanız

SizveyabiryakınınızCLEOCINvajinalkremyutarsahemendoktorunuzlairtibatageçiniz.

Krembüyükihtimalileherhangibirzararayolaçmazfakatneyapacağınızkonusunda

doktorunuzsizeyolgösterecektir.

CLEOCINvajinalkrem’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıya danışınız.

CLEOCINvajinalkremalmayıunutursanız:

EğerbirCLEOCINvajinal kremdozunualacağınızsaatibirkaçsaatgeçirirseniz

hatırladığınızdahemenkullanınız.Birsonrakidozunzamanıyakınsa,unuttuğunuzdozu

atlayınız. Sonrakidozlarızamanındauygulayınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

CLEOCINvajinalkremiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

CLEOCINvajinalkrem'idüzenliolarakvetamolarakdoktorunuzönerdiğişekildekullanınız.

Kendiniziiyihissetsenizdahitedaviyikesmeyin;çünkütedavierkensonlandırılırsailaç

mikroplarıntamamınıöldürmemişolabilirveenfeksiyon tekrarlanabilir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlardaolduğugibiCLEOCINvajinalkrem’deyanetkilerenedenolabilir;bununla

beraberbuyanetkilerherkesteortayaçıkmayabilir.

Aşağıdakilerdenbirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeenyakın

hastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yaygınolmayanşiddetli,uzunsüreliyadakanlıishal(krampşeklindeşiddetlikarınağrısı

yadaateşlebirlikteseyredebilir).Bu,antibiyotiklerletedavisırasındayadatedavi

sonlandıktan sonraoluşabilen veciddibirbarsakenfeksiyonunu gösterenbiryanetkidir.

Kurdeşen veyakızamık benzerikızarıklıkgibialerjik reaksiyon oluşursa

Bunların hepsiciddiyanetkidir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrek görülür.

Yan etkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır.

Çokyaygın :10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın :10 hastadabirdenaz, fakat100 hastadabirden fazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100 hastadabirdenaz, fakat1000 hastadabirdenfazlagörülebilir.

Seyrek :1000 hastadabirdenaz,fakat10000hastadabirden fazlagörülebilir.

Çok seyrek :10000 hastadabirdenazgörülebilir.

2014-0006049

5

Bilinmiyor :Eldekiverilerden hareketletahmin edilemiyor.

Çokyaygın:

Kadın cinselorganındagörülen birçeşitmantarhastalığı(vulvovajinalkandidiyaz)

Yaygın:

Mantarenfeksiyonu, kandidaenfeksiyonu

Başağrısı, sersemlik, tatduyusu bozuklukları

Üstsolunumyoluenfeksiyonu

Karınağrısı, kabızlık, ishal, bulantı, kusma

Uygulamabölgesidışındakaşıntı, döküntü

Sırtağrısı

İdraryolu enfeksiyonu, idrardaşeker, idrardaprotein

Doğumeyleminin normalseyretmemesi

Kadıncinselorganındagörülenkaşıntıveakıntı(vulvovajinit),kadıncinselorganında

rahatsızlık(vulvovajinalrahatsızlık),adetdöngüsündebozukluk,kadıncinsel

organındaağrı(vulvovajinalağrı),olağanadetkanamanızdışındaarakanama,kadın

cinselorganındaakıntı(vajinalakıntı)

Yaygınolmayan:

Bakteriyelenfeksiyon

Aşırıduyarlılık

Dengebozukluğundan kaynaklanan başdönmesi(vertigo)

Burun kanaması

Karın bölgesindegerginlik, gaz, nefestekoku

Kurdeşen(ürtiker), deriüzerindeoluşan kızarıklık (eritem)

Ağrılıidraryapma

Kadıncinselorganındagörülenbirçeşitiltihap(trikomonalvulvovajinit),kadıncinsel

organındagörülenenfeksiyon(vajinalenfeksiyon), pelvik ağrı

Mikrobiyolojiktestlerdeanormallik

Bilinmiyor:

Deridebirçeşitmantarhastalığı

Vücuttatiroid hormonunun gereğindenfazlaüretilmesi(hipertiroidizm)

Uzun süreliantibiyotik kullanımınabağlıkanlı, sulu ishalleseyreden barsak iltihabı,

karın bölgesinderahatsızlık, hazımsızlık

Deriden hafifkabarık döküntü (makülopapülerdöküntü)

Kadın cinselorganındagörülen birçeşithastalık(endometriyoz)

İnflamasyon, ağrı

Midedeyanma

Derinin genişbölgelerindedüzensizkırmızılekelerşeklindedöküntü (ekzantem)

Yan etkilerin raporlanması

2014-0006049

6

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi'ne(TÜFAM)bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. CLEOCINvajinalkrem’insaklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

15-30°Carasındakiodasıcaklığındasaklayınız. Dondurmayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanmatarihinden sonraCLEOCINvajinalkrem’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

PFİZERİLAÇLARILtd.Şti.

MuallimNaciCad. No:55

34347 Ortaköy/ISTANBUL

Üretimyeri:

ZentivaSağlık ÜrünleriSan. Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı.tarihindeonaylanmıştır.

2014-0006049

7