CLEOCIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLEOCIN %2 VAJINAL KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLEOCIN %2 VAJINAL KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • klindamisin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699532364807
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

CLEOCIN ® %2vajinalkrem

Vajina içineuygulanır.

Etkinmadde:Her1 gramkremde20mgklindamisineeşdeğermiktardaklindamisin

fosfatbulunur.

Yardımcımaddeler:Sorbitanmonostearat,polisorbat60,propilenglikol,stearikasit,

setostearilalkol,setilpalmitat,mineralyağ, benzilalkol, safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

Bu KullanmaTalimatında:

1.CLEOCINvajinalkremnedirveneiçinkullanılır?

2.CLEOCINvajinalkrem’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CLEOCINvajinalkremnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.CLEOCINvajinalkrem'insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. CLEOCINvajinalkremnedirveneiçinkullanılır?

CLEOCINvajinalkrem,klindamisinfosfatismindebirantibiyotikiçerirvevajinal

kremşeklindedir.Builaç,bakteriyelvajinozu(vajinadakibakteriyelbirenfeksiyon)

tedavietmekiçinkullanılır.

CLEOCINvajinalkrem,ağzıbakalitkapaklı40g'lık7adettekkullanımlıkaplikatörü

ilebirliktesunulmaktadır.

2. CLEOCINvajinalkrem’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CLEOCINvajinalkrem’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer

Klindamisin,linkomisinveyaCLEOCINvajinalkrem'iniçerdiğidiğermaddelere

karşıaşırıduyarlı(alerjik)iseniz

İltihaplıbarsakhastalığı(IBD)veyaantibiyotiklebağlantılıkolitrahatsızlığı

geçmişinizvarsa

2014-0006049

1

CLEOCINvajinalkrem'iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer

İshalsenizyadaantibiyotikaldığınızdagenelolarakishaloluyorsanız,yadamide,

barsakproblemlerinizvarsa.Eğerilacıkullanırkenyadatedavisonrasındasizde

şiddetli,uzunsüreliyadakanlıishalmeydanagelmişsederhaldoktorunuzabildiriniz;

doktorunuzadanışmadanishalkesicibirilaçalmayınız.Bu,antibiyotiklerletedavi

sonrasındaoluşabilenbarsakiltihaplanmasının(psödomembranözkolit)birgöstergesi

olabilirvetedavinin sonlandırılmasıgerekebilir.

12yaşından küçük çocuklardakullanımıuygun değildir.

Tümvajinalenfeksiyonlardaolduğugibi,CLEOCINvajinalkremtedavisisırasında

cinselilişkiyegirmeyiniz.CLEOCINvajinalkrem,kondomveyadiyaframgibi

doğumkontrolyöntemlerininetkisiniazaltabilirveyayokedebilir.Butedaviyitakip

eden 72 saatboyuncakondomveyagebelik önleyicidiyaframkullanmayınız.

CLEOCINvajinalkremtedavisisırasındatampon,duş(vajinalyıkama)gibidiğer

vajinalürünlerin kullanımıtavsiyeedilmez.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileyseniz,hamileolabileceğinizidüşünüyorsanızyadahamilekalmayıplanlıyorsanızbu

ilacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

CLEOCINvajinalkrem'inhamileliğinilküçayındakullanılmasınıngüvenliolupolmadığı

bilinmemektedir.BunedenlehamilelikdönemindedoktorunuzönermedikçeCLEOCIN

vajinalkremkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CLEOCINvajinal krem’inetkinmaddesisütegeçebileceğindenemzirmedöneminde

kullanmayıdüşünüyorsanızdoktorunuzabildiriniz.DoktorunuzCLEOCINvajinal krem’in

sizeuygunolupolmadığınakararverecektir.Emzirmedönemindeetkinmaddeninbebeğesüt

vasıtasıylageçmesibeklenmesedebebeğinizdekanlıishalveyabaşkahastalıkbelirtileri

görürsenizhemendoktorunuzadanışınız.Böylebirdurumgerçekleşirseemzirmeyi

durdurunuz.

Araçvemakinekullanımı

CLEOCINvajinal krem’inarabavetehlikelimakinelerkullanımınaetkisiüzerineözel

çalışmalaryapılmamıştır.

CLEOCINvajinalkremtedavisininarabasürmekabiliyetinebiretkisiolabileceği

düşünülmemesinerağmen, eğerbirsorunuzolursadoktorunuzadanışınız.

2014-0006049

2

CLEOCINvajinal krem'iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

CLEOCINvajinal krem,propilen glikoliçerir. Propilen glikolciltteirritasyonaneden olabilir.

CLEOCINvajinalkrem,setostearilalkoliçerir.Setostearilalkollokalderireaksiyonlarına

(kontak dermatitgibi)sebebiyetverebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BazıilaçlarlabirliktealındığındaCLEOCINvajinal krem'inyadadiğerilacınetkisi

değişebilir. Bunlar,

Eritromisin (birantibiyotik); ikiilaçbirbirinin etkisiniyokeder.

Kasgevşeticiler(CLEOCINvajinalkrembuilaçlarınetkisiniartırabilir)

Klindamisinecevap vermeyen hastalarlinkomisinden defaydagörmeyebilir.

Kanıseyreltmekiçinkullanılanvarfarin,asenokumarol,fluindiongibiilaçlar(vitamin

Kantagonistiilaçlar).Builaçlardanbirinikullanıyorsanız,büyükihtimallekanamanız

olabilir.Doktorunuzkanınızınneorandapıhtılaştığınıkontroletmekiçindüzenli

olarak kan testiyapacaktır.

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilaçkullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. CLEOCINvajinalkremnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

DoktorunuzCLEOCINvajinal krem’ihangidozdavenesıklıktaalmanızgerektiğinekarar

verecektir.

Tavsiyeedilendozbiraplikatördolusudur(yaklaşık5gram).Biraplikatördolusuilaçüçya

dayedigün boyuncayatmadan öncevajinaiçineuygulanır.

Doktorunuzuntalimatlarınıtamolaraktakipedinizveasladozdakendinizbirdeğişiklik

yapmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Vajinaiçineuygulanır.

Kremikullanmadan önceellerinizimutlakayıkayınız.

Aplikatörün uygulanması

İlacınkutusuiçinde,vajinaiçineenuygunuygulamayaolanaksağlayacakşekildetasarlanmış

7 adettek kullanımlık plastik aplikatörvardır.

1-Tüpünkapağınıaçarak, plastik aplikatörlerdenbirinitüpün ağzınatakınız.

2-Tüpü dibindenyavaşçasıkarak, kremin aplikatörün içinedolmasınısağlayınız.

Aplikatöriçindekiiticikolunsonunakadardışarıitilmesi,yeterimiktardakremindolduğunu

gösterir.

3-Aplikatörü tüpten ayırınızvetüpün kapağınıkapatınız.

2014-0006049

3

4-Sırtüstüyatarken, aplikatörü vajinaiçinedoğruolabildiğincederineilerletiniz.

5-Aplikatörün içindekiiticikoluyavaşçaen sonunakadaritiniz.

6-Boşalan aplikatörü vajinadanyavaşçaçıkarınızveatınız.

Kullanılan aplikatörü klozeteatmayınız.

Kremiuyguladıktan sonraelleriniziiyiceyıkayınız.

Özelkullanımdurumları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklardakullanımdozunailişkinveriyoktur.12yaşındanküçükçocuklardakullanılması

önerilmez.

Yaşlıhastalarda kullanım:

Yaşlıhastalardakullanımdozunailişkin veriyoktur.

Böbrekyetmezliği:

Herhangibirdozayarlamasıyapılmasınagerekyoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Herhangibirdozayarlamasıyapılmasınagerekyoktur.

Doktorunuzbaşkatürlüönermemişse,ilacıhergeceyatmadanönceuygulamayı

unutmayınız.

EğerCLEOCINVajinalKrem'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminiz

varsa,doktorunuzveyaeczacınızla konuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla CLEOCINvajinalkremkullandıysanız:

EğerkullanmanızgerekendendahafazlaCLEOCINvajinalkremkullandıysanızhemen

doktorunuzasöyleyinizvedoktorunuzkullanmamanızısöyleyenekadarCLEOCINvajinal

2014-0006049

4

kremkullanmayınız.

CLEOCINvajinalkremyutarsanız

SizveyabiryakınınızCLEOCINvajinalkremyutarsahemendoktorunuzlairtibatageçiniz.

Krembüyükihtimalileherhangibirzararayolaçmazfakatneyapacağınızkonusunda

doktorunuzsizeyolgösterecektir.

CLEOCINvajinalkrem’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıya danışınız.

CLEOCINvajinalkremalmayıunutursanız:

EğerbirCLEOCINvajinal kremdozunualacağınızsaatibirkaçsaatgeçirirseniz

hatırladığınızdahemenkullanınız.Birsonrakidozunzamanıyakınsa,unuttuğunuzdozu

atlayınız. Sonrakidozlarızamanındauygulayınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

CLEOCINvajinalkremiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

CLEOCINvajinalkrem'idüzenliolarakvetamolarakdoktorunuzönerdiğişekildekullanınız.

Kendiniziiyihissetsenizdahitedaviyikesmeyin;çünkütedavierkensonlandırılırsailaç

mikroplarıntamamınıöldürmemişolabilirveenfeksiyon tekrarlanabilir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlardaolduğugibiCLEOCINvajinalkrem’deyanetkilerenedenolabilir;bununla

beraberbuyanetkilerherkesteortayaçıkmayabilir.

Aşağıdakilerdenbirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeenyakın

hastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yaygınolmayanşiddetli,uzunsüreliyadakanlıishal(krampşeklindeşiddetlikarınağrısı

yadaateşlebirlikteseyredebilir).Bu,antibiyotiklerletedavisırasındayadatedavi

sonlandıktan sonraoluşabilen veciddibirbarsakenfeksiyonunu gösterenbiryanetkidir.

Kurdeşen veyakızamık benzerikızarıklıkgibialerjik reaksiyon oluşursa

Bunların hepsiciddiyanetkidir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrek görülür.

Yan etkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır.

Çokyaygın :10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın :10 hastadabirdenaz, fakat100 hastadabirden fazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100 hastadabirdenaz, fakat1000 hastadabirdenfazlagörülebilir.

Seyrek :1000 hastadabirdenaz,fakat10000hastadabirden fazlagörülebilir.

Çok seyrek :10000 hastadabirdenazgörülebilir.

2014-0006049

5

Bilinmiyor :Eldekiverilerden hareketletahmin edilemiyor.

Çokyaygın:

Kadın cinselorganındagörülen birçeşitmantarhastalığı(vulvovajinalkandidiyaz)

Yaygın:

Mantarenfeksiyonu, kandidaenfeksiyonu

Başağrısı, sersemlik, tatduyusu bozuklukları

Üstsolunumyoluenfeksiyonu

Karınağrısı, kabızlık, ishal, bulantı, kusma

Uygulamabölgesidışındakaşıntı, döküntü

Sırtağrısı

İdraryolu enfeksiyonu, idrardaşeker, idrardaprotein

Doğumeyleminin normalseyretmemesi

Kadıncinselorganındagörülenkaşıntıveakıntı(vulvovajinit),kadıncinselorganında

rahatsızlık(vulvovajinalrahatsızlık),adetdöngüsündebozukluk,kadıncinsel

organındaağrı(vulvovajinalağrı),olağanadetkanamanızdışındaarakanama,kadın

cinselorganındaakıntı(vajinalakıntı)

Yaygınolmayan:

Bakteriyelenfeksiyon

Aşırıduyarlılık

Dengebozukluğundan kaynaklanan başdönmesi(vertigo)

Burun kanaması

Karın bölgesindegerginlik, gaz, nefestekoku

Kurdeşen(ürtiker), deriüzerindeoluşan kızarıklık (eritem)

Ağrılıidraryapma

Kadıncinselorganındagörülenbirçeşitiltihap(trikomonalvulvovajinit),kadıncinsel

organındagörülenenfeksiyon(vajinalenfeksiyon), pelvik ağrı

Mikrobiyolojiktestlerdeanormallik

Bilinmiyor:

Deridebirçeşitmantarhastalığı

Vücuttatiroid hormonunun gereğindenfazlaüretilmesi(hipertiroidizm)

Uzun süreliantibiyotik kullanımınabağlıkanlı, sulu ishalleseyreden barsak iltihabı,

karın bölgesinderahatsızlık, hazımsızlık

Deriden hafifkabarık döküntü (makülopapülerdöküntü)

Kadın cinselorganındagörülen birçeşithastalık(endometriyoz)

İnflamasyon, ağrı

Midedeyanma

Derinin genişbölgelerindedüzensizkırmızılekelerşeklindedöküntü (ekzantem)

Yan etkilerin raporlanması

2014-0006049

6

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi'ne(TÜFAM)bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. CLEOCINvajinalkrem’insaklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

15-30°Carasındakiodasıcaklığındasaklayınız. Dondurmayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanmatarihinden sonraCLEOCINvajinalkrem’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

PFİZERİLAÇLARILtd.Şti.

MuallimNaciCad. No:55

34347 Ortaköy/ISTANBUL

Üretimyeri:

ZentivaSağlık ÜrünleriSan. Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı…………….tarihindeonaylanmıştır.

2014-0006049

7

14-9-2018

Development of an automated multienzymatic biosensor for risk assessment of pesticide contamination in water and food

Development of an automated multienzymatic biosensor for risk assessment of pesticide contamination in water and food

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 The goal of this research is to better address the problems related to the widespread presence of pesticides in the environment. Despite the unquestionable utility of the pesticides against various pests in the agricultural field, most pesticides and the corresponding pesticide residues are toxic to the environment and hazardous to human health. The recent literature on organophosphate compounds emphasises a clear correlation between their use and the occurr...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-8-2018

Sivextro (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Sivextro (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Sivextro (Active substance: tedizolid phosphate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5522 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2846/T/28

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2047 (Glycomine SARL)

EU/3/18/2047 (Glycomine SARL)

EU/3/18/2047 (Active substance: Liposomal mannose-1-phosphate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5279 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/055/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/02/124 (BioMarin International Limited)

EU/3/02/124 (BioMarin International Limited)

EU/3/02/124 (Active substance: 3,4-diaminopyridine phosphate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4095 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/050/02/T/03

Europe -DG Health and Food Safety