CLARICIDE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLARICIDE 500 MG 14 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLARICIDE 500 MG 14 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • klaritromisin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699569090311
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 26-02-2017

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

CLARİCİDE500mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:

Herfilmtablette500mgklaritromisinbulunmaktadır.

Yardımcımaddeler:

Kroskarmellozsodyum(E468),prejelatinizenişasta,mikrokristalizeselüloz,kinolinsarısılake

(E104),kolloidalanhidrussilika,povidoneK-30,stearikasit,magnezyumstearat,talk,

hidroksipropilmetilselüloz,propilenglikol(E1520),sorbitanoleat,hidroksipropilselüloz,

titanyumdioksit(E171),vanilin,sorbikasit.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

Bukullanmatalimatında:

1.CLARİCİDEnedirveneiçinkullanılır?

2.CLARİCİDE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CLARİCİDEnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.CLARİCİDE’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.CLARİCİDEnedirveniçinkullanılır?

CLARİCİDEfilmtabletler,sarırenkli,çiftkenarlı,oval,bikonveks,biryüzünde“bilim”yazısı

olanfilmkaplıtabletlerdir.Birkutuda14tabletbulunanambalajşeklindesatışasunulmuştur.

HerbirCLARİCİDEfilmtablet,500mgklaritromisiniçerir.

CLARİCİDEfilmtablet(klaritromisin)makrolidadıverilenbirgrubaaityarı-sentetikbir

antibiyotiktir.Klaritromisin,bakterilerekarşıetkisini,duyarlıbakterilerdeproteinsenteziniengel

olarakgösterir.

CLARİCİDEfilmtabletçeşitlimikroorganizmalarınnedenolduğuşuenfeksiyonhastalıklarının

tedavisindekullanılmakiçindir:

Farenjit(yutakiltihabı),tonsillit(bademcikiltihabı),akutmaksillersinüzit(sinusiltihabı)gibi

üstsolunumyoluenfeksiyonları,

Kronikbronşitteakutbakteriyelalevlenme,pnömoni(zatürre)gibialtsolunumyolu

enfeksiyonları,

Duyarlımikroorganizmalarınnedenolduğukomplikeolmayan,çeşitlideriveyumuşakdoku

enfeksiyonları,

Mikobakteriadıverilenözelbirbakteritürününnedenolduğuenfeksiyonlar.

CLARİCİDEfilmtabletayrıcaaşağıdakitablolardadakullanılmaktadır:

BazıAIDS(edinilmişimmünyetmezliksendromu)hastalarındaki,birmikobakteritürüne

(mikobakteriumaviumkompleksi)bağlıenfeksiyondankorunmaamacıyla,

Onikiparmakbağırsağıülserinüksününazaltılmasıiçin,H.Pyloriadındakibakterininyok

edilmesi(eradikasyonu)amacıyla,

Dişenfeksiyonlarınıntedavisinde.

2.CLARİCİDE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CLARİCİDE’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Klaritromisine,eritromisineveyamakrolidgrubuantibiyotiklere,ayrıcaCLARİCİDEfilm

tabletiçindekidiğerbileşenlerdenherhangibirinekarşıalerjik(aşırıduyarlı)iseniz.

Şuilaçlardanherhangibirinikullanmaktaiseniz:astemizol,sisaprid,pimozid,terfenadin,

ergotamin,dihidroergotamin,lovastatinyadasimvastatin.

TanısıkonmuşveyaşüphelikonjenitaluzamışQTsendromuveyaTorsadesdePointes

hastasıysanızkullanmayınız,uzunQTsendromu/TorsadesdePointes’enedenolabilir.

CLARİCİDE’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

İshalolursanızveyaöncedenbirantibiyotikkullanırkenishalolduysanız:Hemenhemen

bütünantibakteriyelilaçlarınkullanımındakendisiniözelliklehafifileşiddetliishalilebellieden

birbağırsakiltihabı(antibiyotiğebağlıkolit“psödomembranözkolit”)ortayaçıkabilir.

Böbreklerinizşiddetliderecedebozukise.Budurumdadoktorunuzdozunazaltılmasınaveya

dozaralarınınaçılmasınakararverebilir.Ancakeğerböbrekleriniznormalçalışıyorfakat

karaciğerinizdebozuklukvarise,CLARİCİDEfilmtabletdozayarlamasıyapılmadan

kullanılabilir.

Kolşisiniçerenbirilaçkullanıyorsanız.Özellikleyaşlılardaolmaküzerevebazılarıböbrek

yetmezliğiolanhastalardaortayaçıkankolşisinzehirlenmesibildirimleribulunmaktadır.

Kaszafiyetibelirtilerişiddetlendiyse,

Uzunsüreliklaritromisinkullandıysanız,duyarlıolmayanbakterivemantarsayısındaartışa

sebepolabileceğindensüperinfeksiyonmeydanageldiğitakdirdeuyguntedaviyebaşlanmalıdır.

Klaritromisininveoralhipoglisemikajanlarınve/veyainsülinineşzamanlıkullanımı,kan

ekeridüzeyindeönemliölçüdeazalmayanedenolabilir.Bugibidurumlardaglikozseviyesinin

dikkatleizlenmesitavsiyeedilir.

Klaritromisinvarfarinilebirlikteuygulandığında,ciddibirkanamariskiveINR,protrombin

zamanındaönemliartışriskivardır.Eşzamanlıolarakklaritromisinveantikoagülanalındığında,

INRveprotrombinzamanlarısıksıkkontroledilmelidir.

Klaritromisininlovastatinyadasimvastatinileeşzamanlıkullanımındanadirolarakiskelet

kasıyıkımıbildirilmiştir.Budurumdakashastalığıişaretlerivebelirtileriaçısındanhasta

izlenmelidir.

Klaritromisinleeşzamanlıolarakatorvastatinyadarosuvastatinalındığıdurumlardanadir

olarakiskeletkasıyıkımıbildirilmiştir.Atorvastatinverosuvastatin,klaritromisinlebirlikte

kullanıldığındamümkünolanendüşükdozlardauygulanmalıdır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

Burahatsızlıklariçintedavigörmenizgerekebilirveyadoktorunuzdozuazaltabilir,yada

tedaviyitamamendurdurmanızgerektiğinidüşünebilir(bkz.bölüm4.Olasıyanetkiler

nelerdir?).

Önemliuyarı!

CLARİCİDEfilmtabletlerdahilolmaküzereantibakteriyelilaçlar,yadadiğeradıyla

antibiyotikler,sadecebakteriyelenfeksiyonlarıntedavisindekullanılmalıdır.Builaçlar,örneğin

soğukalgınlığıgibi,virüslerinnedenolduğuenfeksiyonlarıtedavietmezler.CLARİCİDEfilm

tabletlerbirbakteriyelenfeksiyonuntedavisiiçinreçeteedildiğinde,hastalarıntedavi

başlangıcındakendileriniiyihissetmeleriçoknormaldir,ancakbunaaldanarakilaçerken

dönemdekesilmemeli,mutlakadoktortarafındanbelirtilensüretamamlanmalıdır.Dozların

atlanmasıvetedavisüresinintamamlanmaması,mevcuttedavininetkinliğiniazaltırvebakterinin

dirençkazanmaolasılığınıartırarak,gelecekteCLARİCİDEfilmtabletlerveyabaşka

antibakteriyelilaçlarlatedaviedilebilirliğiniortadankaldırır.

CLARİCİDE’inyiyecekveiçecekilekullanılması

CLARİCİDEfilmtabletaçyadatokkarınaalınabilir.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız .

CLARİCİDEfilmtabletininsanlardahamileliksırasındazararlıolupolmadığıbilinmemektedir.

BunedenleCLARİCİDEfilmtabletidiğeralternatiftedavilerdenhiçbirininuygunolmadığı

klinikdurumlarhariç,hamileliktekullanılmamalıdır.Doktorunuzdikkatlibirrisk/yarar

değerlendirmesiyapacaktır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız .

CLARİCİDEfilmtabletikullanıyorsanızbebeğiniziemzirmeyiniz.

Araçvemakinekullanımı

CLARİCİDEfilmtabletinaraçvemakinekullanımınıengelleyebilecekbiretkisiyoktur.

CLARİCİDE’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

CLARİCİDEfilmtabletiniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınız

yoksabuyardımcımaddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerşuilaçlarıkullanıyorsanızkandüzeylerindeartışgörülebilir;Alfentanil,alprazolam,

astemizol,bromokriptin,digoksin,disopiramid,ergotalkaloidleri,fenitoin,heksobarbital,

karbamazepin,kinidin,lovastatin,metilprednizolon,midazolam,omeprazol,oralantikoagülanlar

(örneğinvarfarin),pimozid,rifabutin,sildenafil,silostazol,sisaprid,siklosporin,simvastatin,

takrolimus,teofilin,terfenadin,triazolam,vinblastinvevalproat.

Klaritromisininzidovudinilebirliktekullanımındaise,zidovudininkandüzeyleriazalabilir.

Ritonavirilebirliktekullanılmasındadadikkatliolunmalıdır;1g/gün’dendahayüksek

klaritromisindozlarıritonavirilebirlikteuygulanmamalıdır.

Klaritromisinşuilaçlarilebirliktekullanıldığında,özelliklekalphastalarındabazılarıhayatı

tehditediciolabilenkalpritmibozukluklarıgörülmüştür:Sisaprid,pimozid,terfenadin,kinidin

veyadisopiramid(bkz.bölüm2.CLARİCİDE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler).

Makrolidgrubuantibiyotiklerinkalphastalarındaterfenadinilekullanılmasındadabenzer

etkilergörülmüştür.Aynıetkilerastemizolvediğermakrolidlerinbirlikteuygulanmasıylada

görülmüştür.

Klaritromisin,ergotaminyadadihidroergotaminilebirliktekullanıldığında,bazıvakalarda

akutergotoksisitesidenilenbirzehirlenmetablosuortayaçıkmıştır,bunedenlebirlikte

kullanılmamalıdır.

Metabolizmasistemininkuvvetliuyaranları,örneğinefavirenz,nevirapin,rifampisin,

rifabutinverifapentinklaritromisininmetabolizmasınıhızlandırabilir.

Klaritromisininsildenafil,tadalafilveyavardenafil(fosfodiesterazinhibitörleri)ilebirlikte

verilmesiartmışmaruziyetlerineyolaçabilir.Sildenafil,tadalafilvevardenafililebirlikte

klaritromisinverildiğizamanbuilaçlarındozlarınınazaltılmasıdüşünülmelidir.

Klaritromisininveatazanavir,itrakonazol,sakuinavirsubstratveinhibitörleriçiftyönlüilaç

etkileşimineyolaçabilirler.Eşzamanlıolarakalanhastalarartmışveyauzamışfarmakolojiketki

belirtileriaçısındanyakındanizlenmelidir.

Klaritromisinkolşisinilebirliktekullanıldığındada,bazıdurumlardakolşisinzehirlenmesi

oluşmuştur.Klaritromisininkolşisinilebirliktekullanılmasıdurumunda,buzehirlenme

tablosununbelirtileriyönüyledikkatliolunmalıdır.

Böbrekleriileriderecedebozukyadaakutporfiriöyküsüolanhastalarda,klaritromisinin

ranitidinbizmutsitrattedavisiylebirliktealınmasıönerilmez.

Eşzamanlıolarakklaritromisinveverapamilkullanıldığıdurumlardakanbasıncıdüşüklüğü,

kalpatımınınyavaşlamasıvelaktikasidozgözlemlenmiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.CLARİCİDEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

DoktorunuzCLARİCİDEfilmtabletiletedavinizinnekadarsüreceğivehangidozda,kaç

tabletalmanızgerektiğinisizeanlatacaktır.Herzamandoktorunuzuntavsiyelerinetamolarak

uyunuz.

EğerCLARİCİDEfilmtabletinasılalmanızgerektiğikonusundaemindeğilsenizmutlaka

doktorunuzadanışınız.

CLARİCİDEfilmtabletinyetişkinleriçinönerilengeneldozu,7–14günsüreylegündeiki

kez(12saattebir)250–500mg’dır.Mikobakteriyelenfeksiyonlardatedavisüresidahauzundur

(3–4haftaveyadahauzun)vedahaşiddetlidurumlarda,dozgünde1000mg'açıkartılabilir.

Doktorunuz,sizdebulunanenfeksiyonunniteliğinegöre,almanızgerekendozuvenekadar

süreylealacağınızısöyleyecektir.

H.pylorieradikasyonundadoz:Onikiparmakbağırsağıülserininnükslerindenkorunmada

H.pylori eradikasyonuiçin,doktorunuzunönereceğitedavirejiminegörediğerilaçlarlabirlikte,

7,10,14veya28günsüreyle,gündeikiyadaüçdefa500mgklaritromisinalınır.

Uygulamayoluvemetodu:

CLARİCİDEfilmtabletlerin12saatarayla,sabahveaksamhergünaynısaatteyutulmasına

özengösterilmelidir,böyleliklekanınızdakiilaçmiktarıherzamaniçinsabitvedüzenliolacaktır.

CLARİCİDEfilmtabletleriağızyoluylaalınız,bütünolarakyeterlimiktardasıvıileyutunuz

(örneğinbirbardaksuile).Tabletleriçiğnemeyiniz,kırmayınızveyaezmeyiniz.

DoktorunuzCLARİCİDEfilmtabletleriiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

yileştiğinizihissetsenizbiletedaviniziyarıdakesmeyiniz.

İlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:CLARİCİDEfilmtabletlerçocuklaraverilmemelidir.

Yaşlılardakullanımı:Şiddetliböbrekbozukluğuolanyaşlıhastalarda,dozayarlaması

düşünülmelidir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:ÖnemliböbrekbozukluğuolanhastalardaCLARİCİDEfilmtablet

dozuyarıya,yanigündebirdefa250mg’aveyaenfeksiyonşiddetliise,gündeikidefa250

mg’aindirilmelidir.Bugibihastalardatedavi14gündenuzunsürmemelidir.Ortaderecede

böbrekbozukluğuolanhastalardagündeençokbirCLARİCİDEfilmtabletalınabilir.

Karaciğeryetmezliği:KaraciğerfonksiyonubozukhastalaraCLARİCİDEfilmtablet

uygulanırkendikkatliolunmalıdır.

EğerCLARİCİDE’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCLARİCİDEkullandıysanız

AşırımiktarlardaCLARİCİDEfilmtabletalımının,mide-barsaksistemineilişkinbelirtiler

vermesibeklenir.Aşırıdozdaayrıcaalerjikreaksiyonlardagörülebilir.

CLARİCİDE’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

CLARİCİDE’ikullanmayıunutursanız

Birdozuunutursanız,bunuhatırlarhatırlamazilacıiçiniz.Ancakbirsonrakidozunzamanı

gelmişse,unuttuğunuzdozuatlayınızveherzamanolduğugibi,gündetekdozkullanmaya

devamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

CLARİCİDEiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,tedaviyibırakmayınız.

Tedaviyibırakırsanızilacınetkisinikaybedersiniz.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,CLARİCİDE’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

CLARİCİDEfilmtabletinkullanılmasısonucundaaşağıdabelirtilenyanetkilerortayaçıkabilir:

Aşağıdakilerdenbiriolursa,CLARİCİDE’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Karaciğerenzimlerindeartışvesarılıklabirlikteveyasarılıksızseyredenkaraciğerfonksiyon

bozukluğu

Kurdeşenveortaderecedederidöküntülerinden,anafilaksiveciddiderireaksiyonlarına

(toksikepidermalnekroliz/Stevens-JohnsonSendromu)kadaruzananalerjikreaksiyonlar

Kandaeozinofil(birtüralerjihücresi)sayısındaartışvegenelbelirtilerineşlikettiğiilaç

reaksiyonları

Bazılarıağızyoluylaalınankanşekerinidüşürücüilaçlarveyainsülintedavisigören

hastalardagörülenhipoglisemi(kanşekerindedüşme)

Kalpteşiddetliritimbozuklukları

Pankreasiltihabı

İnterstisyelnefrit(birçeşitböbrekiltihabı)

Klaritromisinvekolşisininbirliktekullanımınabağlıolarak,özellikleyaşlılardaveböbrek

yetmezliğiolanbazıhastalardakolşisinzehirlenmesi

İskeletkasıyıkımı

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinCLARİCİDE’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Karaciğerenzimlerindekigeçiciartışlar

Vertigo

Delice(manik)davranışlar

Çevreyeuyumsuzluk,sanrılar,depresyon,çıldırıvekendindenfarklılaşmaşeklinde

Tedavininkesilmesiyledüzelenişitmekaybı

Dililtihabı,ağıziltihabı,ağızdapamukçukvedilrengindedeğişim

Akyuvarlarvekanpulcuklarındaazalma

Kanüresivekreatinindeartış,karaciğerenzimlerindeyükselme

Konvülsiyonlar

Kasağrısı

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

İshal

Kusma

Karınağrısı

Hazımsızlık

Bulantı

Başdönmesi

Endişevekuruntuhali

Davranışdeğişikliği

Uykusuzluk

Kötürüyalar

Kulakçınlaması

Titremeler

Zihinkarmaşası

Çırpınma-kıvranmalar

Tatalmabozukluğuilebirlikteseyredenkokualmaduyusundadeğişiklik

Dişrengindebozulma

BunlarCLARİCİDE’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.CLARİCİDE’insaklanması

CLARİCİDE’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığında,ışıktankoruyaraksaklayınız.

Sonkullanmatarihiileuyumluolarakkullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraCLARİCİDE’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizCLARİCİDE’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

BİLİMİLAÇSAN.veTİC.A.Ş.

34398Maslak-İSTANBUL

Üretimyeri:

BİLİMİLAÇSAN.veTİC.A.Ş.

GOSB41480Gebze-KOCAELİ

Bukullanmatalimatı05/05/2011tarihindeonaylanmıştır.