CITOLES

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CITOLES 20 MG 28 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CITOLES 20 MG 28 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fluoksetin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514096382
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CİTOL20 mgFilmTablet

Sitolapram

Ağızdanalınır

Etkinmadde:20 mgsitalopram(hidrobromürolarak).

Yardımcımaddeler:Magnezyumstearat,mikrokristalinselüloz,kurutulmuşnişasta,laktoz

monohidrat, povidon K-90, titanyum dioksit, HPMCE-5, polietilen glikol 400

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.CİTOLnedir veneiçinkullanılır?

2.CİTOL'ukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.CİTOLnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.CİTOL'ünsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.CİTOLnedir veneiçinkullanılır?

CİTOLfilm tabletlerin herbiri 20 mgsitalopram içerir.

CİTOL28 ve56 tabletlikambalajlardapiyasayasunulmaktadır.

Beyazrenkli,oval,biryüzüAİlogolu,diğeryüzüçentiklifilmkaplıtabletlerdir.Eşitolarakiki

parçayabölünebilir.

CİTOLselektifserotoningerialıminhibitörüdür(SSRI)veantidepresanlarolarakbilinenbir

ilaçgrubunaaittir.Beyindekiserotoninsistemineetkiederekserotonindüzeylerini yükseltirler.

Serotoninsistemindekibozukluklardepresyonvedepresyonlailişkilihastalıklarıngelişmesinde

önemlibirfaktördür.Builaçlarhastalığınızınbelirtilerinenedenolanbeyindekibazıkimyasal

dengesizlikleri düzeltmeyeyardımcı olurlar.

CİTOLdepresyontedavisindevekendinizidahaiyihissettiğinizdebubelirtilerin

tekrarlanmasınıönlemedeyardımcı olmak için kullanılır.

2

Ayrıca,CİTOLtekrarlayandepresyonuolanhastalardayenidepresifnöbetlerinoluşumunu

önlemek üzereuzun dönem tedavide kullanılır.

CİTOL,panikatakeğilimiolanhastalardaveobsesifkompulsif(saplantı-zorlantı)bozukluğu

(OKB)olan hastalardabelirtilerin hafifletilmesindeyararlıdır.

DoktorunuzCİTOL'übaşkabiramaçladareçetelendirmişolabilir.CİTOL'ünsizeneden

reçetelendirildiğine dairherhangi bir sorunuzvarise doktorunuzasorunuz.

2.CİTOL'ükullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

CİTOL'üaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

SitalopramveyaCİTOL'üniçeriğindekidiğermaddelerdenherhangibirinealerjiniz

varsa

Aynızamandamonoaminoksidazinhibitörleri(MAOI)olarakbilinenilaçlardanbirini

kullanıyorsanız.Fenelzin,iproniyazid,izokarboksazid,nialamid,tranilsipromingibi

MAOIgrubuilaçlar,selejilin(Parkinsonhastalığınıntedavisindedekullanılır),

moklobemid(depresyontedavisindekullanılır)velinezolid(birantibiyotik)gibiilaçlar,

Aynızamandapimozid kullanıyorsanız,

Doğuştangelenveyasonradanyaşadığınızanormalkalpritmi(kalbinnasılçalıştığını

değerlendiren bir inceleme olan EKG’degörüntülenir)hikayenizvarsa.

Yukarıdabelirtilenmonoaminoksidazinhibitörlerindenbirinikullanmayıbitirmişseniz,CİTOL

tedavisinebaşlamadan önce2 haftabeklemenizgerekecektir.

MoklobemidkullanmayıbıraktığınızdaCİTOLtedavisinebaşlamadanmutlakabirgün

geçmelidir.

CİTOLkullanmayıbıraktıktansonraherhangibirmonoaminoksidazinhibitörükullanmaya

başlamadan önce1 haftabeklemelisiniz.

CİTOL'üaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Mani(taşkınlık)veyapanikbozukluğu(anidenortayaçıkanvezamanzaman

tekrarlayanyoğun sıkıntıyadakorku nöbetleridir)dönemlerinizvarsa.

Karaciğerveyaböbrekfonksiyonbozukluğunuzvarsa.Doktorunuzunilaçdozunuzu

ayarlamasıgerekebilir.

Diyabetinizvarsa.CİTOLtedavisiglisemikkontrolü(kanşekerikontrolünü)

etkileyebilir.İnsülinve/veyaoralhipoglisemik(kanşekeridüşürücü)ilaçdozunuzun

ayarlanmasıgerekebilir.

Epilepsinizvarsa.NöbetleroluşursaveyanöbetsıklığındaartışolursaCİTOL

tedavisinin sonlandırılması gerekir.

Bir türkanama bozukluğunuzvarsa

Kanınızdaki sodyum seviyesi azalmışsa

Elektrokonvülsif(elektroşok tedavisi) tedavi alıyorsanız

Yakınzamandakalpkrizigeçirdiysenizveyakalbinizleilgiliprobleminizvarsaveya

geçmişteyaşadıysanız

3

Dinlenirkenkalpatışhızınızdüşükseve/veyauzunsürenşiddetliishalvekusma

(hastalıkhali)sonrasındaveyadiüretik(idrarsöktürücüilaç)kullanımısonucutuz

kaybınızvarsa

Ayaktaykenhızlıveyadüzensizkalpatışınız,bayılma,düşmeveyabaşdönmesigibi

kalp hızı fonsiyonundaanormalliklereişaret edendurumlaryaşıyorsanız

Glokom (göztansiyonu)hastalığınızvarsa

Manik-depresif(taşkınlık-çökkünlük/ikiuçluduygudurumbozukluğu)hastalığıolanbazı

hastalarmanikdönemegirebilirler.Bu,olağandışıvehızladeğişendüşünceler,uygunsuz

mutlulukveaşırıfizikselaktiviteileanlaşılır.Eğerböylehissediyorsanızdoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Tedavininilkhaftalarında,huzursuzlukveyayerindeduramamayadasüreklihareketetme

ihtiyacı (akatizi) olabilir. Bu belirtileriyaşıyorsanızderhal doktorunuzabildiriniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

İntihardüşüncesi vedepresyonveya endişe(anksiyete)bozukluğundakötüleşme:

Eğerdepresyondaysanızve/veyaendişe(anksiyete)bozukluğunuzvarsa,bazenkendinizezarar

vermeveyakendiniziöldürmedüşüncelerinizolabilir.Bubelirtiler,antidepresanlarınilk

kullanılmayabaşlandığızamanlardaartabilir.Çünkübuilaçlarınetkisinigöstermeyebaşlaması,

genellikleyaklaşık 2 hafta, fakat bazen dahauzunbir zaman alabilir.

Bu olasılık aşağıdaki durumlardadahafazladır:

Eğer dahaönceintiharveyakendinizezarar vermedüşüncenizolmuşsa.

Eğergençbiryetişkinseniz.Klinikaraştırmalardaneldeedilenbilgiler,antidepresanile

tedaviedilenvepsikiyatrikbozukluğuolan25yaşınaltındakiyetişkinlerde,intihar

davranışıriskininartabileceğinigöstermiştir.

Herhangibirzamandakendinizezararvermeveyakendiniziöldürmedüşüncenizolursa,

doktorunuzabildirin veyahemen birhastaneyebaşvurun.

Depresyonunuzveyaanksiyetebozukluğunuzolduğunubiryakınınızaveyayakınbir

arkadaşınızasöylemenizveonlardanbutalimatlarıokumalarınıistemenizfaydalıolacaktır.

Depresyonunuzunveyaanksiyetebozukluğunuzunkötüleştiğinidüşündüklerindeveya

davranışlarınızdakideğişimlerdenendişeduyduklarındasizevedoktorunuzasöylemelerini

isteyebilirsiniz.

Çocuklarve18yaşın altındakiergenlerdekullanımı

CİTOLgenelolarakçocuklarve18yaşınaltındakiergenlerdekullanılmamalıdır.Ayrıca

bilmelisinizki;18yaşınaltındakihastalarbusınıfilaçlarıkullandıklarındaintihargirişimi,

intihardüşüncesivedüşmanlık(çoğunluklasaldırganlık,zıtlaşmadavranışıvesinirlilik)gibi

yanetkilerinriskiyüksektir.Bunakarşındoktorunuzhastaiçinenyararlısıolduğunudüşünerek

18yaşınaltındakihastalaraCİTOLreçeteedebilir.Doktorunuz18yaşınaltındakibirhastaya

CİTOLreçeteetmişsevesizbunugörüşmekistiyorsanızlütfendoktorunuzlatemasageçiniz.18

yaşınaltındakibirhastaCİTOLkullanırkenyukarıdayeralanbelirtilerdenherhangibiri

gelişirseveyadahadakötüleşirsedoktorunuzahabervermelisiniz.

4

Hastalığınıza ilişkinözel bilgi:

Depresyonveyabunabağlıhastalıklarıntedavisindekullanılandiğerilaçlardadaolduğugibi

iyileşmehemensağlanamaz.CİTOLtedavisinebaşladıktansonraherhangibiriyileşme

hissetmenizbirkaçhaftaalabilir.

Panik bozukluk tedavisindeherhangi biriyileşmeningörülmesigenellikle2-4 haftaalır.

Tedavininbaşındabazıhastalarartanendişehissedebilir,tedavidevamettikçebukaybolacaktır.

Bunedenle,doktorunuzuntalimatlarınıtamolaraktakipetmenizvedoktorunuzadanışmadan

tedaviyi durdurmamanızveyadozudeğiştirmemenizçok önemlidir.

Bazendepresyonveyapanikbozuklukbelirtileriintiharveyakendinezararvermedüşünceleri

içerebilir.İlacınantidepresanetkisitamolarakortayaçıkıncayakadarbubelirtilerindevam

etmesiveyakötüleşmesimümkündür.Eğergençbirerişkinseniz(örn.30yaşınaltındaysanız)

vedahaönceantidepresan ilaçlarkullanmadıysanızbuolasılık dahayüksektir.

Bazenyukarıdabahsedilenbelirtilerinfarkındaolmayabilirsiniz.Bunedenle,biryakınınızveya

arkadaşınızdandavranışınızdakideğişikliklerinolasıbelirtilerinigözlemlemedesizeyardımcı

olmasınıistemeyifaydalıbulabilirsiniz.

Eğertedavisırasındasıkıntılıdüşüncelerinizveyahislerinizolursaveyayukarıdabahsedilen

belirtilerdenherhangibirioluşursa,derhaldoktorunuzabildirinizveyaenyakınhastaneile

temasageçiniz.

CİTOL'ünyiyecek,içecekvealkolilekullanılması

CİTOLaçveyatok karnınaalınabilir.

CİTOL'ünalkolünetkileriniarttırmadığıgörülmüştür.YinedeCİTOLtedavisisırasındaalkol

kullanılmaması tavsiyeedilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanızdoktorunuzubilgilendiriniz.Hamilekadınlar,

doktor tarafındanrisk/yarar değerlendirmesiyapılmadan CİTOLkullanmamalıdır.

Eğer,hamileliğinizinsonüçayındavedoğumakadarCİTOLkullanırsanız,yenidoğan

bebeğinizdeşuetkileringörülebileceğinibilmelisiniz:nefesalıpvermegüçlüğü,mavimsibir

cilt,nöbetler,vücutsıcaklığıdeğişimleri,beslemegüçlüğü,kusma,düşükkanşekeri,sertveya

gevşekkaslar,artmışrefleksler,titreme,sinirlilik,aşırıduyarlılık,uyuşuklukhali,sürekli

ağlama,uykuluolmaveuyumagüçlükleri.Yenidoğanbebeğinizdebubelirtilerdenbiriolursa

derhal doktorunuziletemasageçiniz.

Doktorunuzve/veyadoğumunuzayardımcıolankişilerinCİTOLtedavisindeolduğunuzu

bilmelerigerekir.Hamileliksırasında,özelliklehamileliğinson3ayında,CİTOLvebenzeri

ilaçlarınkullanılması,yenidoğandakalıcıpulmonerhipertansiyonadıverilenvebebeğindaha

hızlınefesalıpvermesivemavimsigörünmesinenedenolanciddidurumriskiniartırabilir.Bu

belirtiler,genelliklebebekdoğduktansonrakiilk24saatiçindebaşlar.Eğerbebeğinizde

bunlardan biri varsaderhal doktorunuzabildiriniz.

5

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CİTOLannesütünegeçmektedir. Emzirmedönemindebu ilaçkullanılmamalıdır.

Fertilite

Sitalopramınhayvançalışmalarındasperminkalitesinidüşürdüğügörülmüştür.Teorikolarak

bu fertiliteyi etkileyebilir fakat insandaki fertiliteyeetkisi ile ilgiliyeterli veriyoktur.

Araçvemakinekullanımı

CİTOLgenelolaraksersemlikhalinenedenolmaz.Fakatyinedebuilacıalmayabaşladığınızda

başdönmesiveyauykuhalihissederseniz,buetkilergeçinceyekadararaçkullanmayınızveya

herhangi bir alet veyamakina çalıştırmayınız.

CİTOL'üniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğu

söylenmişsebu ilacı almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ilebirliktekullanımı

Bazıilaçlarbirdiğerininetkisinietkileyebilirvebudurumbazenciddiyanetkilereneden

olabilir.

Aşağıdaki ilaçlarıkullanıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz:

fenelzin,iproniyazid,izokarboksazid,nialaminvetranilsiprominetkinmaddelerini

içeren“seçiciolmayanmonoaminoksidaz(MAO)inhibitörleri(depresyontedavisinde

kullanılır)”.Builaçlardanherhangibirinikullandıysanız,CİTOLalmadanönce14gün

beklemelisiniz.CİTOLkullanmayıbıraktıktansonrabuilaçlardanherhangibirinialmak

için 7 gün beklemelisiniz.

moklobemid(depresyontedavisindekullanılır)içeren“geridönüşümlüseçiciMAO-A

inhibitörleri”

linezolid (birantibiyotik)

lityum(manikdepresifbozukluktedavisivekorumadönemindekullanılır)vetriptofan

(biraminoasittir vebeslenme desteği olarak kullanılır)

imipramin vedesipramin (her ikisidedepresyon tedavisindekullanılır)

selejilin(Parkinsonhastalığındakullanılır)içeren“geridönüşümsüzMAO-B

inhibitörleri”;bunlaryan etkiriskiniartırır.Selejilindozugünde10mg’ıgeçmemelidir.

metoprolol(yüksektansiyonve/veyakalphastalığıiçinkullanılır);metoprololkan

seviyeleriartarfakatbunabağlımetoprololetkiartışıbelirtileriveyayanetkileri

bildirilmemiştir.

sumatriptanvebenzeriilaçlar(migrentedavisindekullanılır)vetramadol(şiddetliağrı

içinkullanılır);bunlaryanetkiriskiniartırır.Bukombinasyonukullanırkenolağandışı

bir belirti ilekarşılaşırsanızdoktorunuzu görmelisiniz.

simetidin(mideülseritedavisindekullanılır)yüksekdozlardakullanıldığında;CİTOL

kan seviyeleriartabilir fakat CİTOL’abağlıyan etki artışı bildirilmemiştir.

trombosit(kanpulcuğu)fonksiyonunuetkilediğibilinenilaçlar(ör:bazıantipsikotik

ilaçlar,trisiklikantidepresanlar,asetilsalisilikasit(ağrıkesiciolarakkullanılır),

ibuprofenvediklofenakgibinon-steroidantienflamatuvarilaçlar(eklemiltihabı(artrit)

için kullanılır)); kanamaanomalileri riskindehafifartışa neden olurlar.

6

StJohnWort(Sarıkantaron-depresyoniçinkullanılanbitkiselbirilaç);CİTOLile

beraber kullanılmasıyanetkiriskiniartırabilir.

meflokin(sıtmatedavisindekullanılır),bupropiyon(depresyontedavisindekullanılır)

vetramadol (şiddetli ağrıiçin kullanılır); bunların nöbet eşiğinidüşürmeriski olasıdır.

nöroleptikler(şizofrenivepsikoztedavisindekullanılır)veantidepresanlar(amitriptilin,

imipramin gibi); bunlarınnöbet eşiğinidüşürmeriski olasıdır.

SınıfIAveIIIantiaritmiklergibikalpritmiproblemleriiçinkullanılanveyakalpritmini

etkileyebilecekilaçlar,antipsikotikler(ör:pimozid,haloperidol),trisiklik

antidepresanlar,bazıantimikrobiyalbileşikler(ör:sparfloksasin,moksifloksasin,

eritromisinIV,pentamidin,özelliklehalofantrinolmaküzereanti-sıtmailaçları),alerji

hastalıklarınakarşıetkilibazı ilaçlar(astemizol, mizolastin).

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.CİTOLnasıl kullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.CİTOL'üherzaman

doktorunuzunbelirttiğişekildekullanınız.Emindeğilsenizveyadahafazlabilgiyeihtiyacınız

varsadoktorunuzveyaeczacınızilekonuşmalısınız.

Erişkinler

Depresyon

Normaldozgünde20mg’dır.Budoz,doktorunuztarafındangündeenfazla40mg’akadar

arttırılabilir.

Panikbozukluğu

Dozugünde20-30mg’aarttırmadanönceilkhaftaiçinbaşlangıçdozugünde10mg’dır.Bu

doz,doktorunuztarafından gündeen fazla 40 mg’akadararttırılabilir.

Obsesifkompulsif bozukluk(OKB)

Başlangıçdozugünde20mg’dır.Budoz,doktorunuztarafındangündeenfazla40mg’akadar

arttırılabilir.

Uygulama yoluvemetodu:

CİTOLhergün,gündetek dozolarakağızdan alınır.

CİTOLgünün herhangi bir zamanındayemeklerleveyatek başınaalınabilir.

Tabletler, su ileyutulur.Tabletleriçiğnemeyiniz, tatları acıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda veergenlerde(18 yaşaltı) kullanımı:

CİTOLçocuklaraveyaergenlere(<18yaş)verilmemelidir.Dahafazlabilgiiçinbkz.‘2.

CİTOL'ükullanmadan öncedikkat edilmesigerekenler’.

Yaşlılarda kullanımı (65 yaşüstü):

Yaşlıhastalardabaşlangıçdozu,önerilengünlükdozunyarısı(ör:10-20mg)olmalıdır.Yaşlı

hastalargenel olarakgünde20 mg’dan fazla kullanmamalıdır.

7

Özel kullanımdurumları:

Böbrekvekaraciğeryetmezliği:

Hafifveyaortadereceliböbrek bozukluğu olan hastalardadozayarlamasıgerekmez.

Karaciğerileilgiliyakınmaları olan hastalargünde20 mg’dan fazla kullanmamalıdır.

Böbrek vekaraciğer işlevi ciddi olarak azalmış hastalardadikkatli olunmalıdır.

Tedavininsüresi:

Depresyon,panikbozuklukveOKBiçinkullanılandiğerilaçlardadaolduğugibi,biriyileşme

hissetmenizbirkaçhaftasürebilir.Durumunuzdaherhangibirdüzelmehissetmenizbirazzaman

alsa daCİTOLkullanmayadevam ediniz.

Doktorunuzlakonuşmadanönceilacın dozunu kesinlikledeğiştirmeyiniz.

Tedavisüresikişidenkişiyedeğişir,genellikleenaz6ay’dır.Doktorunuztavsiyeettiğisürece

tabletlerikullanmayadevamediniz.Kendiniziiyihissetmeyebaşlasanızbile,doktorunuz

söylemedentabletlerikullanmayıbırakmayınız.Alttayatanhastalıkuzunbirsüredevam

edebilir veeğertedaviyikesersenizçokyakın birsüreiçindebelirtileriniztekrarlayabilir.

Tekrarlayandepresyonuolanhastalar,yenidepresifdönemlerinoluşumunuönlemekiçin,bazen

birkaçyıldevam eden tedaviden faydagörmektedir.

EğerCİTOL’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaCİTOLkullandıysanız:

CİTOL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,hemendoktorunuzveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümüiletemasageçiniz.Birrahatsızlıkveyazehirlenmebelirtisiolmasa

dabunuyapınız. Bir doktor veyahastaneyegiderseniz,CİTOLkutusunuyanınızaalınız.

Aşırı dozabağlıbazı belirtilerhayatıtehdit edici olabilir. Bunlar:

Düzensizkalp atışı

Kasılma nöbeti

Kalp ritmindedeğişiklik

Sersemlik hali

Koma(çevreyetepkininverilmediğiderinbilinçkaybıveuyandırılamayacakbiçimde

uyku hali)

Kusma

Titreme

Düşüktansiyon

Yüksektansiyon

Bulantı(hastalık hissi)

Serotonin sendromu (bkz. “4. Olasıyan etkilernelerdir?”)

Huzursuzluk

Başdönmesi

Gözbebeğinin büyümesi

8

Terleme

Mavimsi cilt

Normalden dahahızlıbir şekildenefesalıp verme(hiperventilasyon)

CİTOL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

CİTOL’ükullanmayı unutursanız

Birdozalmayıunutursanızveyatmadanöncehatırlarsanızhemenalınız.Gecesırasındaveya

ertesigünöncekidozunuzualmayıunuttuğunuzuhatırlarsanızodozualmayınız,atlayınız.

Ertesi gün, ilacınızıher zamanki vaktindealmayadevam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

CİTOLiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

DoktorunuzsöylemedenCİTOLkullanmayıbırakmayınız.Tedavikürünüztamamlandığında,

CİTOLdozunun birkaçhaftaiçindekademeli olarak düşürülmesi tavsiyeedilir.

İlacınanidenkesilmesi;başdönmesi,uyuşmaveyakarıncalanmahissi,uykubozuklukları

(gerçekgibirüyalar,kabuslar,uyuyamama),endişelihissetmek,başağrıları,hastahissetmek

(bulantı),kusma,terleme,huzursuzveyaheyecanlıhissetme,titreme,zihinbulanıklığıveya

şaşkınlık,duygusalveyaaşırı hassashissetme, ishal (yumuşakdışkılama),görmebozuklukları,

çarpıntıveyavurmaşeklindekalpatışı(palpitasyonlar)gibiilacınbırakılmasınabağlı,hafif

şiddettevegeçicibelirtilereyolaçabilir.Bunedenle,tedaviniztamamlandığındaCİTOL’ün

aniden kesilmesiyerinebirkaçhaftadayavaşyavaş azaltılarak bırakılması tavsiyeedilir.

Buürününkullanımıileilgilidahafazlasorunuzvarisedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,CİTOL’üniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yanetkilergenellikletedavibaşlangıcındanbirkaçhaftasonrayokolurlar.Etkilerin

hastalığınızınbelirtilerideolabileceğinivebunlarınsiziyileşmeyebaşladıkçadüzeleceklerini

bilmelisiniz.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10’da1 kişidendahafazlasını etkileyen.

Yaygın:10’da1 kişiyekadar etkileyen.

Yaygın olmayan: 100’de1 kişiyekadar etkileyen.

Seyrek: 1000’de1 kişiyekadar etkileyen.

Bilinmiyor: eldeki verilerle sıklığı tahmin edilemiyor.

Yan etkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileri www.titck.gov.trsitesindeyer alan“İlaçYan EtkiBildirimi” ikonunatıklayarakyada

9

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,CİTOL’ükullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yüksekateş,huzursuzluk,zihinbulanıklığı,titremeveanikaskasılmaları;budurum,

değişikantidepresanlarınbirliktekullanımıilebildirilenveserotoninsendromuadı

verilen veseyrekgörülenbir durumunişaretiolabilir.

Eğerciltte,dilde,dudaklardaveyayüzdeşişmeveyanefesalıpvermeveyayutkunma

güçlüğü hissediyorsanız(alerjik reaksiyon).

Olağandışıkanamalar (gastrointestinal(mide, bağırsak)kanamalardahil)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinCİTOL’e

karşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Hiponatremi(kandakidüşüksodyumseviyesinebağlıyorgunluk,zihinbulanıklığıve

kas seğirmesi)

Hızlı,düzensizkalpatımı,bayılma:bunlarhayatıtehditedenveTorsadesdePointes

olarak bilinen birdurumun belirtileri olabilir.

Bunlarciddiyan etkilerdir. Aciltıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,

doktorunuza söyleyiniz:

Çokyaygın yan etkiler

Uykulu hissetme

Uyuma zorluğu

Terlemeartışı

Ağızkuruluğu(Dişçürümesiriskiniartırdığından,dişlerinizinormaldendahasık

fırçalamalısınız)

Bulantı(hasta hissetme)

Yaygın yan etkiler

İştahazalması

Huzursuzluk

Cinsel dürtü azalması

Endişe/Kaygı

Sinirlilik

Zihinbulanıklığıdurumu

Anormal rüyalar

Titreme

Ellerdeveyaayaklardakarıncalanmaveyauyuşma

10

Baş dönmesi

Dikkat bozukluğu

Kulaklardaçınlama

Esneme

İshal

Kusma

Kabızlık

Kaşıntı

Kas veeklemlerdeağrı

Erkeklerdeboşalmaveereksiyon sorunları

Kadınlardaorgazm olamama

Bitkinlik

Ateş

Cilttebatmahissi

Kilo azalması

Yaygın olmayanyan etkiler

Cilttekanama bozuklukları (kolaymorarma)

İştahartışı

Saldırganlık

Depersonalizasyon(kişininvücudununtümüyadabirkısmınayabancılaşmasışeklindedaha

farklı bir algılayış içinegirilmesi)

Halüsinasyon

Mani

Baygınlık

Genişlemişgözbebekleri

Hızlıkalpatışı

Yavaşkalpatışı

Kurdeşen

Saçdökülmesi

Döküntü

Işığaduyarlılık

İşemedegüçlük

Aşırı adetkanaması

Kol veyaayaklardaşişme

Kilo artışı

Seyrekyan etkiler

Kasılma nöbetleri

İstemsizhareketler

Tat alma bozuklukları

Kanama

Hepatit(sarılık;gözlerdeki beyazkısmın ve cildin sararması ile kendinigösterir)

Bilinmiyor:

Kendine zarar vermeveyakendiniöldürmedüşünceleri (bkz. ‘CİTOL’ü aşağıdaki durumlarda

DİKKATLİKULLANINIZ’)

Kanama veyamorarmariskiniartıran düşük kan pulcuğu (trombosit) seviyesi

Aşırı hassasiyet (döküntü)

11

Baş dönmesi veyanefesalıp vermedezorluğaneden olan ciddialerjik reaksiyon

İdrar miktarındaartış

Hipokalemi(kaszayıflığı,seğirmeveyaanormalkalpritmineyolaçabilenkandadüşük

potasyum seviyesi)

Panik atak

Diş gıcırdatma

Rahatsızlık

Olağandışıkas hareketleri veyakas sertliği

Akatizi (kasların istem dışı hareketi)

Görme bozuklukları

Düşük tansiyon

Burunkanaması

Cilt ve mukozakanamalarıdahilkanama bozuklukları (ekimoz)

Cilt veyamukozanın aniden şişmesi

Ağrılı ereksiyon

Erkeklerdeveemzirmeyen kadınlardasütgelmesi

Anormal karaciğerfonksiyon testleri

Anormal kalp ritmi

Bu tip ilaçları kullanan hastalardakemik kırığı riskinde artışbildirilmiştir.

BunlarCİTOL’ün hafifyan etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.CİTOL'ünsaklanması

CİTOL'üçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajındasaklayınız.

C'nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

CİTOL'üambalajındaki son kullanma tarihinden sonrakullanmayınız.

Son kullanma tarihi ayınson gününeatıftabulunur.

Hiçbirilacılavaboyadökmeyinizveyaçöpeatmayınız.Kullanmadığınızilaçlarınızınimhası

için eczacınızadanışınız.Bu önlemlerçevreyi korumanızayardımcı olacaktır.

Ruhsat sahibi:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic. A.Ş.

ReşitpaşaMah. Eski BüyükdereCad. No:4 34467

Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretimyeri:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic. A.Ş.

Esenyurt /İstanbul

Bu kullanma talimatı(--/--/----)tarihinde onaylanmıştır.

3-1-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Atomoxetine (Strattera®) and the risk of increased blood pressure and heart rate, increased suspicion of risk of congenital malformations with the antiepileptic topiramate (Topimax® and others), and new recommendations for the antidepressant escitalopram.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.