CIRRUS UZUN SALIM FILM TABLET, 14 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CIRRUS UZUN SALIM FILM TABLET, 14 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CIRRUS UZUN SALIM FILM TABLET, 14 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • psödoefedrin, kombinasyonları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699822030245
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMATALİMATI

CİRRUS uzunsalımfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:120mgpsödoefedrinhidroklorürve5mgsetirizindihidroklorür

Yardımcımaddeler:Hipromelloz,mikrokristalselüloz,kolloidalanhidrussilika,

magnezyumstearat,laktozmonohidrat,kroskarmelozsodyum,titanyumdioksit(E171),

makrogol400.

BuKullanmaTalimatında:

1. CİRRUS nedirveneiçinkullanılır?

2. CİRRUSkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. CİRRUSnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. CİRRUS’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. CİRRUS nedirveneiçinkullanılır?

CİRRUS,beyazilekırık-beyazarasırenkte,yuvarlaktabletlerhalindedir.Herkutuda14

tabletbulunur.

CİRRUS,buruntıkanıklığınıgiderenvealerjibelirtilerinitedaviedenbirilaçtır.

Mevsimselveyılboyusürenalerjiknezleninbelirtilerinin(buruntıkanıklığı,aksırık,

burunakıntısı,gözveburunkaşıntısıgibi)tedavisindekullanılır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursalütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

2/7

2. CİRRUS’u kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CİRRUS’u aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

- CİRRUS’unbileşimindebulunanmaddelerdenbirine,efedrineveyadiğerpiperazinlere

karşıalerjinizvarise(aşırıduyarlıiseniz),

- Ciddiyüksekkanbasıncınız(hipertansiyon)veyaağırkalpvekoronerdamarhastalığınız

varsa,

- Dihidroergotaminiçerenbirağrıkesiciilaçalıyorsanız,

- Ağırböbrekyetmezliğinizvarsa,

- Tiroidhormonlarınınaşırısalgılanması(hipertiroidi)kontroledilemiyorsa,

- Kalbinizdeağırritimbozukluğuvarsa,

- Böbreküstübezinizdetansiyonyükselmesinesebepolanbirtümör(feokromasitoma)

varsa

-

İş eyememesonucumesanedeaşırıidrarbirikmeniz(idrarretansiyonu)varsa,

- Göziçibasıncınızyüksekise(göztansiyonunuzvarsa),

- MonoaminOksidaz(MAO)İnhibitörüolarakbilinendepresyon(ruhsalçökkünlük)

ilaçlarıkullanıyorsanızveyason14güniçindekullandıysanız,

- Geçmişteinme(felç)geçirdiyseniz,

- Beyinkanamasınabağlıinmegeliştirenyüksekriskgrubundaysanız,CİRRUS’u

kullanmayınız.

-

çeriğindebulunanpsödoefedrinsebebiyleCİRRUS'untanısıkonmuşveyaşüpheli

konjenitaluzamışQTsendromuveyaTorsadesdePointeshastalarında

kullanımındankaçınılmalıdır.

CİRRUS’u aşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

- Diyabet(şekerhastalığı)hastalığınızvarsa,

- Tiroidhormonlarınınaşırısalgılanması(hipertiroidi)sözkonusuise,

- Yüksekkanbasıncınızvarsa,

- Dakikadakikalpatımsayınıznormalinüstüneçıkıyor(taşikardi)veyakalpatımınız

normalritminikaybediyor(kardiyakaritmi)ise,

- Kalbibesleyenkoronerdamarlarınızdatıkanmavarsa,

- Ortaderecedeböbrekveyakaraciğeryetmezliğinizvarsa,

- 60yaşınüzerindeiseniz,

- Sempatomimetiketkigösterenilaçlar[dekonjestanlar(buruntıkanıklığınıgiderici

ilaçlar)],iştahkesiciler,amfetamin,trisiklikantidepresanlargibi)alıyorsanız,

- Yüksektansiyonudüşüren(antihipertansif)ilaçlaralıyorsanız,

- Alkolveyamerkezisinirsistemidepresanları(baskılayıcıları)olarakbilinenilaçlar

kullanıyorsanız,CİRRUS’udikkatlikullanınız.

Ayrıca,

- Prostatbüyümesiveyamesaneboşalmasındatıkanıklığınızvarsa,

- Yüksektansiyonlubirhastaysanızveberaberindeağrıveenflamasyondakullanılannon-

steroidalantiinflamatuvar(steroidyapıdaolmayanbiriltihapçözücü)birilaçhemde

CİRRUSalıyorsanız,

3/7

- Kanınaşırıderecedepıhtılaşmasıriskinitaşıyanbirhastalığınızvarsa(enflamatuvar

barsakhastalığıgibi),

- Beyinkanamasınabağlıinmeriskiniarttıranfaktörleresahipbirhastaysanızve

beraberindekandamarlarınıdaraltıcıilaçlar(bromokriptin,pergolid,lisurid,kabergolin,

ergotamingibi)vediğerburuntıkanıklığınıgiderici(dekonjestan)ilaçlarla

(fenilpropanolamin,fenilefrin,efedringibi)birlikteCİRRUSalıyorsanızbuilacıdikkatli

kullanınız.

- Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınız

(tahammülsüzlüğünüz)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncemutlaka

doktorunuzlatemasageçiniz.

Buuyarılargeçmişteherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışın.

CİRRUS’unyiyecekveiçecekilekullanılması

CİRRUS ' uaçveyatokkarnınaalabilirsiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

CİRRUS’unhamilekadınlardakullanımınailişkinyeterliveriyoktur.CİRRUShamile

kadınlaraverilmemelidir,çünkühamilelikboyuncagüvenliolupolmadığı

kanıtlanmamıştır.

CİRRUS’unhamilekadınlarda,kazarauygulanması,hamilelikveyafetus/yenidoğan

bebeğinsağlığıüzerindetersbiretkioluşturmamışolsadaCİRRUS’unkullanımı

kesilmelidir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Setirizinvepsödoefedrinannesütünegeçtiğiiçin,emzirmedönemindeCİRRUS

kullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

CİRRUS

alanhastaların,özelliklemotorlutaşıtvetehlikelimakinelerkullanılacaksa,dikkat

etmeleriveönerilendozlarıaşmamalarıönerilir,ayrıcayanetki(uyuşukluk,sersemlikhissi,

vb.)görülmeolasılığınıdadikkatealmalarıgerekir.

CİRRUS'uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

CİRRUSUzunSalımFilmTablet’iniçeriğindelaktozbulunur.Eğerdoktorunuz,bazışeker

çesitlerinekarşıhassasolduğunuzubelirtmişse,builacıkullanmadanöncedoktorunuza

danışınız.

4/7

Diğerilaçlarlabirliktekullanımı

DepresyontedavisindekullanılanbirilaçolanMonoaminOksidazİnhibitörleri(MAOİ)ile

sempatomimetikaminleriaynızamandakullanıyorsanızkanbasıncınızdaartış(hipertansiyon)

vetansiyonyükselmesinebağlıbirkrizmeydanagelebilir.BudurumMAOinhibitörleriile

tedavininkesilmesindensonraki2haftaiçindedegörülebilir.BunedenleCİRRUStedavisine

başlanabilmesiiçinMAOİiletedavikesildiktensonraenaz14güngeçmişolmalıdır.

CİRRUS,yüksektansiyonluhastalarıntedavisindekullanılan(antihipertansif)betaadrenerjik

reseptörblokerlerivemetildopa,guanetidinverezerpingibiilaçlarınetkileriniazaltabilir.

Linezolidolarakbilinenbirantibiyotiğinpsödoefedrinilebirlikteuygulanması,kanbasıncı

normalolanhastalardakanbasıncındaartışanedenolabilir.

Psödoefedrin,dijital(birkalpilacı,digoksin)ileeşzamanlıkullanıldığındaektopik

pacemaker (kalpatımıiçinuyarıoluşturanmerkezdışındanuyarıoluşması)aktivitesindeartış

meydanagelebilir.Bunedenlekandatedaviiçingereklidijitalseviyesisağlanmış(dijitalize)

hastalardaCİRRUSkullanımındankaçınılmalıdır.

Halojenlianestezikajanlarlaeşzamanlıkullanım,kalpteventriküllerdemeydanagelenritim

bozukluğunuarttırabilirveyakötüleştirebilir.

Antasitlerveprotonpompainhibitörleriolarakbilinenmideilaçları,psödoefedrininemilim

hızınıartırır;kaoliniseazaltır.

CİRRUSantihistaminiketkisindendolayı,alerjideritestlerininsonuçlarınıetkileyebilir,bu

testleriuygulamadanönceuygunbirarınmadönemigerekir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanızlütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. CİRRUS nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

12yaşüstüçocuklardaveerişkinlerde: Gündeikikezbirtablet(sabahveakşam),açveya

tokkarnınaalınır.

Uygulamayoluvemetodu:

CİRRUSağızdankullanımiçindir,tercihenbirbardaksuileyutulmalı,çiğnenmemelidir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

12yaşaltıçocuklarda,etkililikvegüvenlilikileilgilibirkontrollüçalışma

olmadığından CİRRUS12yaşaltıçocuklardakullanılmamalıdır.

5/7

Yaşlılardakullanım:

Yaşlılarda,CİRRUSkullanırkenözeldikkatgösterilmelidir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Ortaderecedeböbrekveyakaraciğeryetmezliğiolanhastalardadozyarıya,gündebir

tableteindirilmelidir.

EğerCİRRUS’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCİRRUS kullandıysanız:

Dozaşımıbelirtilerikalphızındaartış,kalpteritmbozukluğu,kanbasıncındaartış,merkezi

sinirsitemininbaskılanmasınadairbelirtiler(uykuhali,solunumundurması,bilinçkaybı,şok

bayılma)olabilir.Ayrıca,merkezisinirsistemininuyarılmasınadairbelirtilerdegörülebilir

(Örn,uykusuzluk,olmayangörüntülervesesler,dokunuşlarhissetme,titreme,nöbetler).Bu

belirtilerhayatitehlikeyenedenolabilirler.Tıbbimüdahaleyegerekoluşturabilir.

Semptomatik(belirtilerigiderici)vedestekleyicitedaviiçinhastaneortamınagereksinim

olabilir.

CİRRUS’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızhemenbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

CİRRUS’u kullanmayıunutursanız:

Birsonrakidozualmakiçindahazamanvarsa,unutulandozuhatırladığınızandaalınız.Bir

sonrakidozualacağıınızsaatyaklaştığındaunutulandozualmayınız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

CİRRUSiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

CİRRUSiletedavininsüresi,belirtileringörüldüğüdönemiaşmamalıve2-3haftayı

geçmemelidir.Buruntıkanıklığıaçısındanyeterlirahatlamasağlandığında,eğergerekirse

sadecesetiriziniletedavisürdürülmelidir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiCİRRUS ’ un

içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaCİRRUS'ukullanmayıdurdurunveDERHALdoktorunuza

bildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

6/7

Kalpteritimbozukluğu(Aritmi),

Kalbibesleyendamarlardatıkanma(İskemikkalphastalığı),

Karaciğerişlevbozuklukları(transaminaz,alkalinfosfataz,gamma-GT,bilirubinde

artış)

Aşırıduyarlılık,

stemsiznöbet(Konvülsiyonlar),

Titreme,

nme(Serebrovaskülerolay),

Varsanı,gerçekteolmayanşeylerigörmekveyaduymak(Halüsinasyonlar),

Psikotikbozukluk(şizofreni,vb.),

Anjiyonörotiködem(eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudakyadaözellikleağıziçiveya

boğazınyutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmelerinde),

Solukluk,

Kanbasıncıyükselmesi(Hipertansiyon),

Dolaşımyetersizliğininsebepolduğukalbinpompalamagücündeyetersizlik(Dolaşım

kollapsı).

Bunlarhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinCİRRUS'a

karşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Yaygın:

-Dakikadakikalpatımsayısınınnormalinüstüneçıkması

-Ağızkuruluğu

-Midebulantısı

-Yorgunluk

-Başdönmesi,sersemlikhissi

-Başağrısı

-Uyuklamahali

-Sinirlilik

-Uykusuzluk

Yaygınolmayan:

-Kaygı,aşırıhuzursuzlukhali

Seyrek:

-Ağrılıidrar

-Deridekuruluk,döküntü

-Terlemedeartış

-Kurdeşen

Çokseyrek:

-İlacabağlıdöküntü

BunlarCİRRUS'unhafifyanetkileridir.

7/7

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. CİRRUS’unsaklanması

CİRRUS’uçocuklarıngöremeyeceğiveerişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25ºC’ninaltındakiodasıcaklığındavekurubiryerdesaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraCİRRUS’ukullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizCİRRUS’ukullanmayınız.

RuhsatSahibi:

CHIESIİLAÇTİC.A.Ş

Büyükderecad.No:122ÖzsezenİşMerkeziCBlokKat:3Esentepe/Şişli34394İstanbul

Üretici:

UCBFarchimS.A

Z.I.duPlanchy,

ChemindelaCroixBlanche10,

1630Bulle/İSVİÇRE

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.