CIPROXIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CIPROXIN 750 MG 10 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CIPROXIN 750 MG 10 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Levofloksasin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699546091577
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 23-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/11

KULLANMATALİMATI

CIPROXIN ® 750mgfilmkaplıtablet

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:Herbirfilmkaplıtablet,750mgsiprofloksasineeşdeğer873mg

siprofloksasinhidroklorürmonohidratiçerir.

Yardımcımaddeler:Mikrokristalselüloz(Avicel),mısırnişastası,polyplasdoneXL,

Silikondioksit(aerosil),magnezyumstearat,HPM-sellüloz15cp,PEG4000,titan

dioksit.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizde,doktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.CIPROXINnedirveneiçinkullanılır?

2.CIPROXIN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CIPROXINnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.CIPROXIN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. CIPROXIN nedirveneiçinkullanılır?

CIPROXIN,filmkaplıtabletlerşeklindekullanımasunulmuştur.Herbirfilmkaplı

tabletiniçinde750mgetkinmadde(siprofloksasin)bulunmaktadır.CIPROXIN’inetkin

maddesiolansiprofloksasin,kinolonlaradıverilenbirantibiyotikgrubunaaittir.

CIPROXIN, 10tabletiçerenkutuiçerisindekullanımasunulmuştur.

CIPROXIN,yetişkinlerdesolunumyollarıenfeksiyonutedavisinde,uzunsürelive

tekrarlayankulakyadasinüzitenfeksiyonlarında,böbrekveidraryolları

enfeksiyonlarında,adneksit(dölyatağıekleri(adneks)olanyumurtalıklarvetüplerin

2/11

akutyadakronikiltihabı),belsoğukluğu(gonore),prostatitdahilgenitalorganların

enfeksiyonlarında,sindirimsistemienfeksiyonlarında,karınzarıiltihabı(peritonit)gibi

karınboşluğuenfeksiyonlarında,ciltveyumuşakdokuenfeksiyonlarında,kemikve

eklemenfeksiyonlarında,Neisseriameningitidisadlıbakterininnedenolduğu

enfeksiyonların18yaşüzeriönlenmesindeveşarbonsolunmasıyoluylamaruziyet

durumundavekötühuyludışkulakiltihabındakullanılır.

CIPROXINakyuvarsayısıdüşük(nötropeni)olanvebakteriyelenfeksiyonkaynaklı

olduğudüşünülenateşinsözkonusuolduğuhastalarıntedavisindediğerantibiyotiklerle

birlikte(kombinasyontedavisinde)kullanılabilir.

iddetlibirenfeksiyonyadabirdenfazlatürdebakterininnedenolduğubirenfeksiyon

olmasıhalinde,CIPROXIN'eekolarakilaveantibiyotiktedavisiuygulanabilir.

CIPROXIN,kistikfibröz(Akciğer,böbrekveyapankreastabozukluğanedenolan

kalıtımsalbirhastalık)bulunançocukveergenlerdeakciğervebronşenfeksiyonlarında,

böbreklereulaşanlar(piyelonefrit)dahil,komplikeidraryoluenfeksiyonlarında

siprofloksasinetkinmaddesinehassasiyetgösterilmesidurumundadiğeralternatif

tedavileruygunolmadığında,şarboninhalasyonuna(solumayoluyla)maruziyet

durumundakullanılır.CIPROXIN,doktorungerekligörmesihalindeçocuklardave

ergenlerdegörülendiğerspesifikşiddetlienfeksiyonlarıntedavisiiçindiğerajanların

kullanılamadığıdurumlardakullanılabilir.

2. CIPROXIN ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CIPROXIN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Siprofloksasine,diğerkinolongrubuantibiyotiklereveyaCIPROXINiçindekiyardımcı

maddelerdenherhangibirinekarşıalerjiniz(aşırıduyarlılığınız)varise,

Kasgevşeticiolarakkullanılantizanidinetkinmaddesiniiçerenbirilaçkullanıyorsanız

(Diğerilaçlarilebirliktekullanımıbölümünebakınız).

CIPROXIN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

18yaşındanküçükseniz,

shalgörülürse,

Öncedenkaraciğerveböbrekhastalığınızvarsa,

Eklemçevresindeağrı,şişlikveyatendoniltihabıolursa,,veyaantibiyotiktedavisi

altındaöncedenbuşikayetlerinizolduysa

leriyaştaisenizvekortizoniçerenilaçkullanıyorsanız,

Sinirsistemihastalığınız,sarahastalığınızvarsa,

CIPROXINilehipoglisemi(kanşekerinindüşmesi)riskiolabileceğinden,diyabetli

3/11

(şekerhastası)iseniz,

Depresyonveyapsikozdurumuvarsa,

CIPROXIN'iilkalışınızdapsikiyatrikreaksiyonlargösterebilirsiniz.Depresyonyada

psikozdan(birtürruhsalbozukluk)muzdaripseniz,bulgularınız(semptomlarınız)

CIPROXINtedavisiyledahakötühalegelebilir.Nadirdurumlardadepresyonyada

psikoz,intihardüşünceleri,intiharteşebbüsleriveyaintiharıgerçekleştirmeyekadar

ilerleyebilir.BudurumgerçekleşirsehemenCIPROXINalmayıbırakınve

doktorunuzlailetişimegeçin.

lkuygulamadansonrasinirsistemireaksiyonlarıortayaçıkarsa,

Teofilin(solukalmaproblemleriiçinkullanılanbirilaç),metilksantin,kafein,

duloksetin(depresyon,diyabetiksinirağrılarındazedelenmesiveyaidrartutamama

durumlarınıntedavisindekullanılanbirilaç),ropinirol(Parkinsonhastalığının

tedavisindekullanılanbirilaç),klozapin(antipsikotikbirilaç),olanzapin(psikiyatri

hastalarınıntedavisindekullanılanantipsikotikbirilaç),etkinmaddeleriniiçeren

ilaçlardanbirinikullanıyorsanız,

Yaşlıysanız,

Böbrekyetmezliğinizvarsa,

Karaciğeryetmezliğinizvarsa,

iddetli,anialerjikreaksiyon(anafilaktikreaksiyon/şok,anjiyoödem).İlkdozdadahi,

iddetlialerjikreaksiyongelişmesineilişkinküçükbirolasılıksözkonusudur,budurumu

takipedenbelirtilerşunlardır:göğüstesıkışmahissi,başdönmesi,midebulantısıveya

bayılmayadaayağakalkıncabaşdönmesi.Bununolmasıhalinde,CIPROXINkullanmayı

bırakmalıvederhaldoktorunuzlagörüşmelisiniz.

Enflamasyonvetendonyırtılmasıtedavininilk48saatiiletedavibırakılmasındanaylar

sonrasınakadarsüredegerçekleşebilir.Butendinopatiriski,yaşlıhastalardaveyaeş

zamanlıolarakkortikosteroidlerletedaviedilenhastalardaartabilir.Ağrıveya

inflamasyonunilkbelirtisindeilacıalmayıbırakınızveağrılıbölgeyidinlendiriniz.

Herhangigereksizegzersiztendonyırtılmasıriskiniarttırabilir.

CIPROXINkullanırkencildinizgüneşışığınaveyaultraviyole(UV)ışınlaradahaduyarlı

halegelir.KuvvetligüneşışığınaveyasolaryumgibiyapayUVışığamaruzkalmaktan

kaçınmalısınız.

shalCIPROXINkullanımınıbıraktıktanhaftalarsonradagelişebilir.Ciddiveyaısrarcı

olursa,yadakanveyamukusiçerirse,hayatıtehditediciolabileceğindendolayıderhal

CIPROXINtedavisinikesmelisiniz.Bağırsakhareketlerinidurduranyadaazaltanilaç

kullanmamalıvederhaldoktorunuzlagörüşmelisiniz.

Kalphastalığınızvarsa,CIPROXINkullanırkendikkatliolunmasıgerekendurumlar:QT

intervalindeuzamailedoğmuşolmaveyailgiliaileöyküsününbulunması(kalbin

elektrikselkaydıolanEKG'desaptananbirdurum),kandatuzdengesizliği(özellikle

kandakipotasyumveyamagnezyumdüzeyinindüşükolması),kalpritmininçokyavaş

olması('bradikardi'olarakadlandırılır),zayıfkalp(kalpyetmezliği),kalpkriziöyküsü

4/11

(miyokardenfarktüsü),kadınveyayaşlıolmayadaanormalEKGdeğişikliklerineyolaçan

diğerilaçlarıkullanıyoriseniz.

CIPROXIN’inmetotreksat(bazıkansertürleri,romatoidartiritdenileneklemiltihabı,

sedefhastalığıdenilenpsöriyazis)tedavisindekullanılanbirilaçileeşzamanlıkullanımı

önerilmez.

Bazıgenitalyol(üremesistemi)enfeksiyonlarınıntedavisiiçindoktorunuzsiprofloksasine

ekolarakilavebirantibiyotikdahareçeteedebilir.Tedavinin3.günündehenüzbir

iyileşmeolmamasıhalinde,lütfendoktorunuzadanışın.

Kanyadaidraranaliziyaptırırken,CIPROXINkullandığınızısöyleyiniz.

CIPROXIN kullanırken,ağrı,yanma,karıncalanma,uyuşmave/veyagüçsüzlükgibi

nöropatibelirtileriilekarşılaşırsanızCIPROXINkullanmayıbırakınızvedoktorunuza

başvurunuz.

CIPROXIN karaciğerhasarınanedenolabilir.Eğer,iştahkaybı,sarılık(cildinsararması)

koyurenkliidrar,kaşıntıyadamidedehassasiyetgibiherhangibirbelirtifarkederseniz,

CIPROXIN almayıdurdurarakderhaldoktorunuzabaşvurunuz.

Eğersizinyadaailenizdenbirininglukoz-6-fosfatdehidrojenaz(G6PD)denilenkalıtımsal

birdurumuvarsaCIPROXINkullanımıileanemiriskiylekarşılaşabilirsiniz.Bunedenle

glukoz-6-fosfatdehidrogenaz(G6PD)eksikliğinizolupolmadığınıdoktorunuzabildiriniz.

CIPROXINkullanılırkenyapılanMycobacteriumtuberculosiskültürtestindeyanlış

negatifsonuçlargörülebilir.

CIPROXIN’eduyarlıyadadirençliolanmikroorganizmalarkonusundadoktorunuza

danışınız.

Myastheniagravis’in(kasgüçsüzlüğüneyolaçanbirhastalık)şiddetlenmesi:

CIPROXINgibiflorokinolonlar,kasgüçsüzlüğüvesolunumproblemlerigibimyasthenia

gravisbelirtilerininkötüleşmesinesebepolabilir.Kasgüçsüzlüğündeartışyadasolunum

problemleriyaşarsanızacilendoktorunuzadanışınız.

CIPROXINbeyazkanhücrelerisayısındaazalmayanedenolabilirveenfeksiyonlara

direncinizazalabilir.Eğerateşvegeneldurumunuzdabozulma,yadaateşvelokal

enfeksiyonbelirtileri(boğaz,solunumborusu,ağızveyaürinerproblemler)gibienfeksiyon

belirtilerinizolursaderhaldoktorunuzadanışınız.Doktrunuztarafındanmuhtemelbeyaz

küresayısınındaazalmaolupolmadığıtestedilecektir.Doktorunuzukullandığınızilaç

bakımındanuyarmanızönemlidir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

5/11

CIPROXIN’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

CIPROXINilesütürünleri(süt,yoğurtveyapeynirgibi.)veyamineralkatkılıiçeceklerin

(örn.kalsiyumtakviyeliportakalsuyu)beraberkullanılması,ilacınemiliminiazaltabilir.

Butürgıdalarlabirliktekullanılmamalıdır.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

CIPROXIN’inhamileliksırasındakullanımıönerilmemektedir.CIPROXIN’inçocuk

doğurmapotansiyelibulunankadınlardakullanımınailişkinyeterliverimevcutdeğildir.

Önlemolarak,uygunbirdoğumkontrolyöntemikullanılmasıönerilmektedir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

CIPROXINannesütünegeçerveeklemlerleilgiliolasıhasarriskinebağlıolarakemziren

annelertarafındankullanımıönerilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

CIPROXINaraçvemakinekullanımınıolumsuzetkileyebilir.Budurum,özelliklealkolle

birliktealındığındagörülür..

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

CIPROXIN,aşağıdakiilaçlarlabirliktekullanıyorsanızdoktorunuzabildiriniz.:

Kalpritminidüzenleyenilaçlar(SınıfIAyadaSınıfIIIritmbozukluğunuönleyen

ilaçlar,trisiklikantidepresanlar(depresyontedavisindekullanılanilaçlar),bazı

antimikrobiyaller(makroliddenilenbirsınıfaait)vebazıantipsikotikler),

Probenesid(guttedavisindekullanılanbirilaç),

Metoklopramid(bulantıilacı),

Omeprazol(mideilacı),

Teofilin(astımtedavisindekullanılanbirilaç),

Metotreksat(romatizma,sedefhastalığıvekansertedavisindekullanılanbirilaç),

Steroidolmayanantiinflamatuvarlar(NSAİİ)(kortizondışıiltihapgidericiler),

Siklosporin(bağışıklıksisteminidüzenleyicibirilaç),

Kansulandırıcıilaçlar(VitaminKantagonistleriör,varfarin,asenokumarol,

fenprokumonyadafluindion),

Kanşekeridüşürücüilaçlar(Glibenklamid,glimepiridgibi),

Ropinirol(Parkinsonhastalığındakullanılanbirilaç),

Klozapin(Psikiyatrihastalıklarınıntedavisindekullanılanbirilaç),

Fenitoin(Sara(epilepsi)içinkullanılan)

Olanzapin(antipsikotikbirilaç)

6/11

CIPROXINaşağıdakiilaçlarınkanınızdakiseviyesiniarttırabilir

-Pentoksifilin(dolaşımproblemleriiçin),

-Kafeinvediğerksantintürevleri,

-Duloksetin(depresyon,diabetiksinirhasarıveidrartutamamaiçin),

-Lidokain(kalprahatsızlıklarıveyaanesteziiçin),

-Sildenafil(erkeklerdesertleşmesorunuolarakadlandırılanerektildisfonksiyoniçin).

BazıilaçlarCIPROXIN’inetkisiniazaltabilir

-Antasitler(sindirimgüçlüğütedavisiiçinkullanılır),

-Omeprazol(mideyanması,sindirimgüçlüğü,mideveyabağırsaktakiülsertedavisinde

kullanılır),

-Mineraldestekilaçları,

-Sükralfat(mideyanması,sindirimgüçlüğü,mideveyabağırsaktakiülsertedavisinde

kullanılır),

-Polimerikfosfatbağlayıcı(sevelamer,lanthanumkarbonat)(böbrekrahatsızlığı

bulunanhastalardafosfatdüzeyiniazaltmakiçinkullanılır),

-Magnezyum,kalsiyum,alüminyumveyademiriçerenilaçlarveyadestekmaddeleri.

BupreperatlarınkullanımıgerekliiseCIPROXİNbuilaçlardan2saatönceveyaen

erken4saatsonraalınmalıdır.

CIPROXIN,tizanidinbirliktekullanılmamalıdır,çünkübudurumkanbasıncında

azalma(düşükhipotansiyon)veuykuluolmagibiyanetkilerenedenolabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınızise,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3. CIPROXIN nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

CIPROXIN’iherzamaniçintamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildealınız.Eğeremin

değilseniz,doktorunuzayadaeczacınızasorunuz.

KullanılmasıtavsiyeedilenCIPROXINdozu:

CIPROXIN’inekadarsüreilevenesıklıklakullanacağınızıdoktorunuzsöyleyecektir.Bu

süreenfeksiyonunuzuntipine,venekadarşiddetliolduğunabağlıdır.

Böbrekhastalığınızvarsadoktorunuzabelirtinizçünküilaçdozunuzunayarlanması

gerekebilir.

Uygulamayoluvemetodu:

Ağızyoluylauygulanır.CIPROXINtabletlerinibirmiktarsuilebütünolarakyutunuz.

Tabletleraçkarnınayadatokkarnınaalınabilir.Tabletlerigününaynısaatlerindealmaya

özengösteriniz.Tabletlersütürünleriyadamineraltakviyesiiçeceklerle(örn.süt,yoğurt,

kalsiyumtakviyeliportakalsuyu)birliktealınmamalıdır.Hastalığabağlıveyadiğer

7/11

nedenlerletabletalamayanhastalaraintravenöz(toplardamariçi)formdasiprofloksasin

verilmesiönerilir.İntravenözuygulamadansonratedavioralyollasürdürülebilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:Doktorunuztarafındanönerildiğişekildekullanılmalıdır.

Yaşlılardakullanımı:Doktorunuztarafındanönerildiğişekildekullanılmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Böbrekyetmezliğidurumunuzvarsadoktorunuzasöyleyiniz,çünkü

tedavidozunuzunbunagöreayarlanmasıgerekecektir.Böbrekbozukluğuolançocuklarda

dozçalışmasıyapılmamıştır.

Karaciğeryetmezliği:Doktorunuztarafındanönerildiğişekildekullanılmalıdır.Karaciğer

bozukluğuolançocuklardadozçalışmasıyapılmamıştır.

EğerCIPROXIN’inetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvar

isedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCIPROXINkullandıysanız:

CIPROXIN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,acilenbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

CIPROXINkullanmayıunutursanız:

Mümkünolanenkısasüreiçindenormaldozualınvedahasonrareçeteedildiğişekilde

devamedin.Ancak,neredeysebirsonrakidozualacağınızzamangeldiyse,atladığınız

dozualmayınvenormaldeolduğugibidevamedin.Tedavikürünüzümutlakatamamlayın.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

CIPROXINiletedavisonlandırıldığındakiolusabileceketkiler:

Kendinizibirkaçgüniçindeiyihissetmeyebaşlasanızdahi,tedavikürünü

tamamlamanızönemlidir.Builacıolmasıgerekendenkısasüredebırakırsanız,

enfeksiyontamamentedaviedilmeyebilirveenfeksiyonlailgilibelirtilertekrarortaya

çıkabiliryadakötüleşebilir.Ayrıcaantibiyotiğekarşıdirençgelişebilir.

Builacınkullanımıylailgilibaşkasorularınızolursa,doktorunuzasorunuz.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,CIPROXIN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yaygınyanetkiler(100kişiden1ila10’unuetkiler):

Bulantı,

8/11

shal,

Çocuklardaeklemağrısı

Yaygınolmayanyanetkiler(1.000kişiden1ila10’unuetkiler):

Mantarenfeksiyonları,

Kandakieozinofiladıverilenkanhücrelerisayısındaartış,

İş tahsızlık,

Hareketlilik,

Sinirlilik,

Başağrısı,

Başdönmesi,

Uykubozuklukları,

Tatbozuklukları,

Kusma,

Karınağrısı,

Hazımsızlık,

Gazşişkinliği,

Karaciğerenzimlerindeartış,

Bilirubinartışı,

Döküntü,

Kaşıntı,

Kurdeşen,

Eklemağrısı,

Böbrekfonksiyonbozukluğu,

Ağrı,

yihissetmeme(asteni),

Ateş,

Karaciğerenzimlerindenbiriolanalkalenfosfatazartışı,

Transaminazseviyelerindeartış,

Kas-iskeletağrısı(örneğinsırtağrısı,göğüsağrısıgibi).

Seyrek(10.000kişiden1ila10’unuetkiler):

Antibiyotiğebağlıkalınbağırsakiltihabı(çoknadirenölümlesonuçlanabilen),

Kandakibeyazkanhücrelerininsayısındaazalmayadaartma,

Kandakipıhtılaşmahücrelerininsayısındaazalmayadaartma,

Kansızlık,

Alerjikreaksiyon,

Alerjiködem,

Ağız,dilveboğazdaşişme,

Neredevehangizamandaolduğunubilememe(bilinçbulanıklığı),

Gerçekolmayanşeylerigörme(halüsinasyon),

Anormalrüyalar,

9/11

Depresyon(intiharfikri/düşünceleriveintiharateşebbüsveyaintiharetmegibi

kendinezararvermedavranışınavarmaolasılığı),

Gerginlik,

Hissizlik,karıncalanma,yanmavebatmagibianormalduygu,

Hisazalması,

Hiskaybı,

Titreme,

Nöbetler(nöbetin30dakikasüreyledevametmesivearalardabilinçaçıklığı

olmaksızınsıksıktekrarlamasıhalidahilolmaküzere),

Dengebozukluğu,

Görmebozuklukları(diplopiadıverilençiftgörmedahil),

Kulakçınlaması,

İş itmekaybı,

İş itmedeazalma,

Kalpatımhızındaartma,

Kandamarlarındagenişleme,

Tansiyondüşüklüğü,

Bayılma,

Nefesdarlığı(astımlailgilidurumlardahil),astımbenzeribelirtiler(semptomlar),

Karaciğeryetmezliği,

Safraakışındatıkanıklığabağlısarılık,

Karaciğeriltihabı,

Işığaduyarlılık,

Kasağrısı,

Eklemiltihabı,

Kasgerginliğindeartış,kramp,

Böbrekyetmezliği,

drardakanolması,

drardakristallerolması,

Böbrekiltihabı,

Vücuttasututulmasınabağlışişlik(ödem),

Terleme,

Kanşekerindeartma(hiperglisemi),

Kanşekerdüzeyindeazalma(hipoglisemi),

Cilttekabarcıklar,

Birsindirimenzimiolanamilazartışı.

Çokseyrek(10.000kişidenenfazla1kişiyietkiler):

Kandakikırmızıkanhücrelerininyıkımıileseyredenkansızlık,

Tümkanhücrelerininsayısınınazalması(hayatıtehditedici),

Kandakibeyazkanhücrelerinintehlikelibirşeklideazalması(agranülositoz),

Kemikiliğibaskılanması(hayatıtehditedici),

Ölümcülalerjikreaksiyon,

10/11

Alerjikşok(hayatıtehditedici),

Serumhastalığıbenzerireaksiyon(birçeşitalerjikreaksiyon),

Psikolojikreaksiyonlar(intiharfikri/düşünceleriveintiharateşebbüsveyaintihar

etmegibikendinezararvermedavranışınavarmaolasılığı),

Migren,

Yürümegüçlüğü,

Kokubozuklukları,

Sersemlik,

Kafaiçibasıncıartması,

Görselrenkbozuklukları,

Damariltihabı,

Pankreasiltihabı,

Karaciğerhasarı(çoknadirenhayatıtehditedenkaraciğeryetmezliğineilerleyebilir),

Dudak,göz,ağız,burunvecinselbölgedeoluşanşiddetlikabartılarvekanama

(hayatıtehditedici),

Cilttekızarıklıklarlaseyredenhastalıklar,

Eritemamultiforme,eritemanodosumveStevens-Johnsonsendromugibideri

nekrozuvederideciddikızarıklıklarlaseyredenhastalıklar(hayatıtehditedici),

Kasgüçsüzlüğü,

Kaslarıkemiklerebağlayantendonlardailtihapyadayırtılma,özellikleayak

bileğininarkasındakibüyüktendon(kaslarıkemiklerebağlayandoku,aşiltendonu)

Myastheniagravis(kasgüçsüzlüğüneyolaçanbirhastalık)şiddetlenmesi,

Karaciğernekrozu,

Bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor)

Beyinveomurilikdışındakiçevreselsinirinzedelenmesiveçoksayıdaçevresel

sinirinzedelenmesi,

Kalpritmindegörülenbirtürbozukluk(QTuzaması),kalpritimbozukluğu,kalp

hızındaartışıngörüldüğükalpritimbozukluğu(torsadesdepointes),

Akutgenelekzantematözpüstüloz(AGEP-yaygınkızarıkzeminüzerinde,içi

iltihapladolu,topluiğnebaşıbüyüklüğündekabartılarlakarakterize,yüksekateşin

eşlikettiği,sıklıklailaçkullanımısonrasıgelişenkliniktablo),

INR(Internationalnormalizedratio)(kandapıhtılaşmazamanınıölçümlemede

kullanılanparametre)artışı(VitaminKantagonistleriiletedaviedilenhastalarda).

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarak

yada08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

11/11

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5. CIPROXIN’insaklanması

CIPROXIN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

CIPROXIN’i30 o C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraCIPROXIN’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizCIPROXIN’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.

FatihSultanMehmetMah.BalkanCad.No.53

34770Ümraniye–İstanbul

Tel:(0216)5283600Faks:(0216)6453950

Üretimyeri:

BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.,Topkapı-İstanbul

Bukullanmatalimatı(gün/ay/yıl)tarihindeonaylanmıştır.

3-2-2014

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Ciprofloxacin and the risk of tendon disorders, risk of blood clots from the use of the cancer medicine ponatinib and reporting of adverse reactions to the Danish Health and Medicines Authority.

Danish Medicines Agency