CIPROXIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CIPROXIN 500 MG 10 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CIPROXIN 500 MG 10 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Levofloksasin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699546091638
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 19-01-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/11

KULLANMATALİMATI

CIPROXIN ® 500mgfilmkaplıtablet

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:Herbirfilmkaplıtablet,500mgsiprofloksasineeşdeğer582mg

siprofloksasinhidroklorürmonohidratiçerir.

Yardımcımaddeler:Mikrokristalselüloz(Avicel),mısırnişastası,polyplasdoneXL,

Silikondioksit(aerosil),magnezyumstearat,HPM-sellüloz15cp,PEG4000,titan

dioksit.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizde,doktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.CIPROXINnedirveneiçinkullanılır?

2.CIPROXIN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CIPROXINnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.CIPROXIN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. CIPROXIN nedirveneiçinkullanılır?

CIPROXIN,filmkaplıtabletlerşeklindekullanımasunulmuştur.Herbirfilmkaplıtabletin

içinde500mgetkinmadde(siprofloksasin)bulunmaktadır.CIPROXIN’inetkinmaddesi

olansiprofloksasin,kinolonlaradıverilenbirantibiyotikgrubunaaittir.

CIPROXIN, 10tabletiçerenkutuiçerisindekullanımasunulmuştur.

CIPROXIN,yetişkinlerdesolunumyollarıenfeksiyonutedavisinde,uzunsürelive

tekrarlayankulakyadasinüzitenfeksiyonlarında,böbrekveidraryolları

enfeksiyonlarında,adneksit(dölyatağıekleri(adneks)olanyumurtalıklarvetüplerinakut

yadakronikiltihabı),belsoğukluğu(gonore),prostatitdahilgenitalorganların

2/11

enfeksiyonlarında,sindirimsistemienfeksiyonlarında,karınzarıiltihabı(peritonit)gibi

karınboşluğuenfeksiyonlarında,ciltveyumuşakdokuenfeksiyonlarında,kemikveeklem

enfeksiyonlarında,Neisseriameningitidisadlıbakterininnedenolduğuenfeksiyonların18

yaşüzeriönlenmesindeveşarbonsolunmasıyoluylamaruziyetdurumundavekötühuylu

dışkulakiltihabındakullanılır.

CIPROXINakyuvar(beyazkanhücresi)sayısıdüşük(nötropeni)olanvebakteriyel

enfeksiyonkaynaklıolduğudüşünülenateşinsözkonusuolduğuhastalarıntedavisinde

diğerantibiyotiklerlebirlikte(kombinasyontedavisinde)kullanılabilir.

iddetlibirenfeksiyonyadabirdenfazlatürdebakterininnedenolduğubirenfeksiyon

olmasıhalinde,CIPROXIN'eekolarakilaveantibiyotiktedavisiuygulanabilir.

CIPROXIN,kistikfibröz(Akciğer,böbrekveyapankreastabozukluğanedenolan

kalıtımsalbirhastalık)bulunançocukveergenlerdeakciğervebronşenfeksiyonlarında,

böbreklereulaşanlar(piyelonefrit)dahil,komplikeidraryoluenfeksiyonlarında

siprofloksasinetkinmaddesinehassasiyetgösterilmesidurumundadiğeralternatiftedaviler

uygunolmadığında,şarboninhalasyonuna(solumayoluyla)maruziyetdurumunda

kullanılır.CIPROXIN,doktorungerekligörmesihalindeçocuklardaveergenlerdegörülen

diğerspesifikşiddetlienfeksiyonlarıntedavisiiçindiğerajanlarınkullanılamadığı

durumlardadekullanılabilir.

2. CIPROXIN ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CIPROXIN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Siprofloksasine,diğerkinolongrubuantibiyotiklereveyaCIPROXINiçindekiyardımcı

maddelerdenherhangibirinekarşıalerjiniz(aşırıduyarlılığınız)varise,

Kasgevşeticiolarakkullanılantizanidinetkinmaddesiniiçerenbirilaçkullanıyorsanız

(Diğerilaçlarilebirliktekullanımıbölümünebakınız).

CIPROXIN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

18yaşındanküçükseniz,

shalgörülürse,

Öncedenkaraciğerveböbrekhastalığınızvarsa,

Eklemçevresindeağrı,şişlikveyatendoniltihabıolursa,veyaantibiyotiktedavisialtında

öncedenbuşikayetlerinizolduysa

leriyaştaisenizvekortizoniçerenilaçkullanıyorsanız,

Sinirsistemihastalığınız,sarahastalığınızvarsa,

CIPROXINilehipoglisemi(kanşekerinindüşmesi)riskiolabileceğinden,diyabetli(şeker

hastası)iseniz,

Depresyonveyapsikozdurumuvarsa,

3/11

CIPROXIN'iilkalışınızdapsikiyatrikreaksiyonlargösterebilirsiniz.Depresyonyada

psikozdan(birtürruhsalbozukluk)muzdaripseniz,bulgularınız(semptomlarınız)

CIPROXINtedavisiyledahakötühalegelebilir.Nadirdurumlardadepresyonyada

psikoz,intihardüşünceleri,intiharteşebbüsleriveyaintiharıgerçekleştirmeyekadar

ilerleyebilir.BudurumgerçekleşirsehemenCIPROXINalmayıbırakınvedoktorunuzla

iletişimegeçin.

lkuygulamadansonrasinirsistemireaksiyonlarıortayaçıkarsa,

Teofilin(solukalmaproblemleriiçinkullanılanbirilaç),metilksantin,kafein,duloksetin

(depresyon,diyabetiksinirağrılarındazedelenmesiveyaidrartutamamadurumlarının

tedavisindekullanılanbirilaç),ropinirol(Parkinsonhastalığınıntedavisindekullanılanbir

ilaç),klozapin(antipsikotikbirilaç),olanzapin(psikiyatrihastalarınıntedavisinde

kullanılanantipsikotikbirilaç),etkinmaddeleriniiçerenilaçlardanbirinikullanıyorsanız,

Yaşlıysanız,

Böbrekyetmezliğinizvarsa,

Karaciğeryetmezliğinizvarsa,

iddetli,anialerjikreaksiyon(anafilaktikreaksiyon/şok,anjiyoödem).İlkdozdadahi,şiddetli

alerjikreaksiyongelişmesineilişkinküçükbirolasılıksözkonusudur,budurumutakipeden

belirtilerşunlardır:göğüstesıkışmahissi,başdönmesi,midebulantısıveyabayılmayada

ayağakalkıncabaşdönmesi.Bununolmasıhalinde,CIPROXINkullanmayıbırakmalıve

derhaldoktorunuzlagörüşmelisiniz.

Enflamasyonvetendonyırtılmasıtedavininilk48saatiiletedavibırakılmasındanaylar

sonrasınakadarsüredegerçekleşebilir.Butendinopatiriski,yaşlıhastalardaveyaeşzamanlı

olarakkortikosteroidlerletedaviedilenhastalardaartabilir.Ağrıveyaenflamasyonun

(iltihabın)ilkbelirtisindeilacıalmayıbırakınızveağrılıbölgeyidinlendiriniz.Herhangi

gereksizegzersiztendonyırtılmasıriskiniarttırabilir.

CIPROXINkullanırkencildinizgüneşışığınaveyaultraviyole(UV)ışınlaradahaduyarlıhale

gelir.KuvvetligüneşışığınaveyasolaryumgibiyapayUVışığamaruzkalmaktan

kaçınmalısınız.

shalCIPROXINkullanımınıbıraktıktanhaftalarsonradagelişebilir.Ciddiveyaısrarcı

olursayadakanveyamukusiçerirse,hayatıtehditediciolabileceğindendolayıderhal

CIPROXINtedavisinikesmelisiniz.Bağırsakhareketlerinidurduranyadaazaltanilaç

kullanmamalıvederhaldoktorunuzlagörüşmelisiniz.

Kalphastalığınızvarsa,CIPROXINkullanırkendikkatliolunmasıgerekendurumlar:QT

intervalindeuzamailedoğmuşolmaveyailgiliaileöyküsününbulunması(kalbinelektriksel

kaydıolanEKG'desaptananbirdurum),kandatuzdengesizliği(özelliklekandakipotasyum

veyamagnezyumdüzeyinindüşükolması),kalpritmininçokyavaşolması('bradikardi'olarak

adlandırılır),zayıfkalp(kalpyetmezliği),kalpkriziöyküsü(miyokardenfarktüsü),kadın

veyayaşlıolmayadaanormalEKGdeğişikliklerineyolaçandiğerilaçlarıkullanıyoriseniz.

CIPROXIN’inmetotreksat(bazıkansertürleri,romatoidartiritdenileneklemiltihabı,sedef

hastalığıdenilenpsöriyazis)tedavisindekullanılanbirilaçileeşzamanlıkullanımıönerilmez.

4/11

Bazıgenitalyol(üremesistemi)enfeksiyonlarınıntedavisiiçindoktorunuzsiprofloksasineek

olarakilavebirantibiyotikdahareçeteedebilir.Tedavinin3.günündehenüzbiriyileşme

olmamasıhalinde,lütfendoktorunuzadanışın.

Kanyadaidraranaliziyaptırırken,CIPROXINkullandığınızısöyleyiniz.

CIPROXIN kullanırken,ağrı,yanma,karıncalanma,uyuşmave/veyagüçsüzlükgibinöropati

belirtileriilekarşılaşırsanızCIPROXINkullanmayıbırakınızvedoktorunuzabaşvurunuz.

CIPROXIN karaciğerhasarınanedenolabilir.Eğer,iştahkaybı,sarılık(cildinsararması),

koyurenkliidrar,kaşıntıyadamidedehassasiyetgibiherhangibirbelirtifarkederseniz,

CIPROXIN almayıdurdurarakderhaldoktorunuzabaşvurunuz.

Eğersizinyadaailenizdenbirininglukoz-6-fosfatdehidrojenaz(G6PD)denilenkalıtımsal

birdurumuvarsaCIPROXINkullanımıileanemiriskiylekarşılaşabilirsiniz.Bunedenle

glukoz-6-fosfatdehidrogenaz(G6PD)eksikliğinizolupolmadığınıdoktorunuzabildiriniz.

CIPROXINkullanılırkenyapılanMycobacteriumtuberculosiskültürtestindeyanlış

negatifsonuçlargörülebilir.

CIPROXIN’eduyarlıyadadirençliolanmikroorganizmalarkonusundadoktorunuza

danışınız.

Myastheniagravis’in(kasgüçsüzlüğüneyolaçanbirhastalık)şiddetlenmesi:

CIPROXINgibiflorokinolonlar,kasgüçsüzlüğüvesolunumproblemlerigibimyasthenia

gravisbelirtilerininkötüleşmesinesebepolabilir.Kasgüçsüzlüğündeartışyadasolunum

problemleriyaşarsanızacilendoktorunuzadanışınız.

CIPROXINbeyazkanhücrelerisayısındaazalmayanedenolabilirveenfeksiyonlara

direncinizazalabilir.Eğerateşvegeneldurumunuzdabozulma,yadaateşvelokalenfeksiyon

belirtileri(boğaz,solunumborusu,ağızveyaürinerproblemler)gibienfeksiyonbelirtileriniz

olursaderhaldoktorunuzadanışınız.Doktorunuztarafındanmuhtemelbeyazküresayısında

azalmaolupolmadığıtestedilecektir.Doktorunuzukullandığınızilaçbakımındanuyarmanız

önemlidir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

CIPROXIN’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

CIPROXINilesütürünleri(süt,yoğurtveyapeynirgibi.)veyamineralkatkılıiçeceklerin

(örn.kalsiyumtakviyeliportakalsuyu)beraberkullanılması,ilacınemiliminiazaltabilir.Bu

türgıdalarlabirliktekullanılmamalıdır.

Hamilelik

5/11

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

CIPROXIN’inhamileliksırasındakullanımıönerilmemektedir.CIPROXIN’inçocuk

doğurmapotansiyelibulunankadınlardakullanımınailişkinyeterliverimevcutdeğildir.

Önlemolarak,uygunbirdoğumkontrolyöntemikullanılmasıönerilmektedir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

CIPROXINannesütünegeçerveeklemlerleilgiliolasıhasarriskinebağlıolarakemziren

annelertarafındankullanımıönerilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

CIPROXINaraçvemakinekullanımınıolumsuzetkileyebilir.Budurum,özelliklealkolle

birliktealındığındagörülür.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

CIPROXIN,aşağıdakiilaçlarlabirliktekullanıyorsanızdoktorunuzabildiriniz.:

Kalpritminidüzenleyenilaçlar(SınıfIAyadaSınıfIIIritmbozukluğunuönleyenilaçlar,

trisiklikantidepresanlar(depresyontedavisindekullanılanilaçlar),bazıantimikrobiyaller

(makroliddenilenbirsınıfaait)vebazıantipsikotikler),

Probenesid(guttedavisindekullanılanbirilaç),

Metoklopramid(bulantıilacı),

Omeprazol(mideilacı),

Teofilin(astımtedavisindekullanılanbirilaç),

Metotreksat(romatizma,sedefhastalığıvekansertedavisindekullanılanbirilaç),

Steroidolmayanantiinflamatuvarlar(NSAİİ)(kortizondışıiltihapgidericiler),

Siklosporin(bağışıklıksisteminidüzenleyicibirilaç),

Kansulandırıcıilaçlar(VitaminKantagonistleriör,varfarin,asenokumarol,

fenprokumonyadafluindion),

Kanşekeridüşürücüilaçlar(Glibenklamid,glimepiridgibi),

Ropinirol(Parkinsonhastalığındakullanılanbirilaç),

Klozapin(Psikiyatrihastalıklarınıntedavisindekullanılanbirilaç),

Fenitoin(Sara(epilepsi)içinkullanılan),

Olanzapin(antipsikotikbirilaç).

CIPROXINaşağıdakiilaçlarınkanınızdakiseviyesiniarttırabilir

-Pentoksifilin(dolaşımproblemleriiçin),

-Kafeinvediğerksantintürevleri,

-Duloksetin(depresyon,diabetiksinirhasarıveidrartutamamaiçin),

-Lidokain(kalprahatsızlıklarıveyaanesteziiçin),

-Sildenafil(erkeklerdesertleşmesorunuolarakadlandırılanerektildisfonksiyoniçin).

6/11

BazıilaçlarCIPROXIN’inetkisiniazaltabilir

-Antasitler(sindirimgüçlüğütedavisiiçinkullanılır),

-Omeprazol(mideyanması,sindirimgüçlüğü,mideveyabağırsaktakiülsertedavisinde

kullanılır),

-Mineraldestekilaçları,

-Sükralfat(mideyanması,sindirimgüçlüğü,mideveyabağırsaktakiülsertedavisinde

kullanılır),

-Polimerikfosfatbağlayıcı(sevelamer,lanthanumkarbonat)(böbrekrahatsızlığıbulunan

hastalardafosfatdüzeyiniazaltmakiçinkullanılır),

-Magnezyum,kalsiyum,alüminyumveyademiriçerenilaçlarveyadestekmaddeleri.

BupreperatlarınkullanımıgerekliiseCIPROXINbuilaçlardan2saatönceveyaenerken

4saatsonraalınmalıdır.

CIPROXIN,tizanidinbirliktekullanılmamalıdır,çünkübudurumkanbasıncındaazalma

(düşükhipotansiyon)veuykuluolmagibiyanetkilerenedenolabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. CIPROXIN nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

CIPROXIN’iherzamaniçintamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildealınız.Eğeremin

değilseniz,doktorunuzayadaeczacınızasorunuz.

KullanılmasıtavsiyeedilenCIPROXINdozu:

CIPROXIN’inekadarsüreilevenesıklıklakullanacağınızıdoktorunuzsöyleyecektir.Bu

süreenfeksiyonunuzuntipinevenekadarşiddetliolduğunabağlıdır.

Böbrekhastalığınızvarsadoktorunuzabelirtinizçünküilaçdozunuzunayarlanması

gerekebilir.

Uygulamayoluvemetodu:

Ağızyoluylauygulanır.CIPROXINtabletlerinibirmiktarsuilebütünolarakyutunuz.

Tabletleraçkarnınayadatokkarnınaalınabilir.Tabletlerigününaynısaatlerindealmaya

özengösteriniz.Tabletlersütürünleriyadamineraltakviyesiiçeceklerle(örn.süt,yoğurt,

kalsiyumtakviyeliportakalsuyu)birliktealınmamalıdır.Hastalığabağlıveyadiğernedenlerle

tabletalamayanhastalaraintravenöz(toplardamariçi)formdasiprofloksasinverilmesi

önerilir.İntravenözuygulamadansonratedavioralyollasürdürülebilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:Doktorunuztarafındanönerildiğişekildekullanılmalıdır.

Yaşlılardakullanımı:Doktorunuztarafındanönerildiğişekildekullanılmalıdır.

7/11

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Böbrekyetmezliğidurumunuzvarsadoktorunuzasöyleyiniz,çünkü

tedavidozunuzunbunagöreayarlanmasıgerekecektir.Böbrekbozukluğuolançocuklardadoz

çalışmasıyapılmamıştır.

Karaciğeryetmezliği:Doktorunuztarafındanönerildiğişekildekullanılmalıdır.Karaciğer

bozukluğuolançocuklardadozçalışmasıyapılmamıştır.

EğerCIPROXIN’inetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCIPROXINkullandıysanız:

CIPROXIN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,acilenbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

CIPROXINkullanmayıunutursanız:

Mümkünolanenkısasüreiçindenormaldozualınvedahasonrareçeteedildiğişekilde

devamedin.Ancak,neredeysebirsonrakidozualacağınızzamangeldiyse,atladığınızdozu

almayınvenormaldeolduğugibidevamedin.Tedavikürünüzümutlakatamamlayın.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

CIPROXINiletedavisonlandırıldığındakiolusabileceketkiler:

Kendinizibirkaçgüniçindeiyihissetmeyebaşlasanızdahi,tedavikürünütamamlamanız

önemlidir.Builacıolmasıgerekendenkısasüredebırakırsanız,enfeksiyontamamentedavi

edilmeyebilirveenfeksiyonlailgilibelirtilertekrarortayaçıkabiliryadakötüleşebilir.Ayrıca

antibiyotiğekarşıdirençgelişebilir.

Builacınkullanımıylailgilibaşkasorularınızolursa,doktorunuzasorunuz.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,CIPROXIN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yaygınyanetkiler(100kişiden1ila10’unuetkiler):

Bulantı,

shal,

Çocuklardaeklemağrısı

Yaygınolmayanyanetkiler(1.000kişiden1ila10’unuetkiler):

Mantarenfeksiyonları,

Kandakieozinofiladıverilenkanhücrelerisayısındaartış,

İş tahsızlık,

Hareketlilik,

Sinirlilik,

8/11

Başağrısı,

Başdönmesi,

Uykubozuklukları,

Tatbozuklukları,

Kusma,

Karınağrısı,

Hazımsızlık,

Gazşişkinliği,

Karaciğerenzimlerindeartış,

Bilirubinartışı,

Döküntü,

Kaşıntı,

Kurdeşen,

Eklemağrısı,

Böbrekfonksiyonbozukluğu,

Ağrı,

yihissetmeme(asteni),

Ateş,

Karaciğerenzimlerindenbiriolanalkalenfosfatazartışı,

Transaminazseviyelerindeartış,

Kas-iskeletağrısı(örneğinsırtağrısı,göğüsağrısıgibi).

Seyrek(10.000kişiden1ila10’unuetkiler):

Antibiyotiğebağlıkalınbağırsakiltihabı(çoknadirenölümlesonuçlanabilen),

Kandakibeyazkanhücrelerininsayısındaazalmayadaartma,

Kandakipıhtılaşmahücrelerininsayısındaazalmayadaartma,

Kansızlık,

Alerjikreaksiyon,

Alerjiködem,

Ağız,dilveboğazdaşişme,

Neredevehangizamandaolduğunubilememe(bilinçbulanıklığı),

Gerçekolmayanşeylerigörme(halüsinasyon),

Anormalrüyalar,

Depresyon(intiharfikri/düşünceleriveintiharateşebbüsveyaintiharetmegibikendine

zararvermedavranışınavarmaolasılığı),

Gerginlik,

Hissizlik,karıncalanma,yanmavebatmagibianormalduygu,

Hisazalması,

Hiskaybı,

Titreme,

Nöbetler(nöbetin30dakikasüreyledevametmesivearalardabilinçaçıklığıolmaksızın

sıksıktekrarlamasıhalidahilolmaküzere),

Dengebozukluğu,

Görmebozuklukları(diplopiadıverilençiftgörmedahil),

9/11

Kulakçınlaması,

İş itmekaybı,

İş itmedeazalma,

Kalpatımhızındaartma,

Kandamarlarındagenişleme,

Tansiyondüşüklüğü,

Bayılma,

Nefesdarlığı(astımlailgilidurumlardahil),astımbenzeribelirtiler(semptomlar),

Karaciğeryetmezliği,

Safraakışındatıkanıklığabağlısarılık,

Karaciğeriltihabı,

Işığaduyarlılık,

Kasağrısı,

Eklemiltihabı,

Kasgerginliğindeartış,kramp,

Böbrekyetmezliği,

drardakanolması,

drardakristallerolması,

Böbrekiltihabı,

Vücuttasututulmasınabağlışişlik(ödem),

Terleme,

Kanşekerindeartma(hiperglisemi),

Kanşekerdüzeyindeazalma(hipoglisemi),

Cilttekabarcıklar,

Birsindirimenzimiolanamilazartışı.

Çokseyrek(10.000kişidenenfazla1kişiyietkiler):

Kandakikırmızıkanhücrelerininyıkımıileseyredenkansızlık,

Tümkanhücrelerininsayısınınazalması(hayatıtehditedici),

Kandakibeyazkanhücrelerinintehlikelibirşeklideazalması(agranülositoz),

Kemikiliğibaskılanması(hayatıtehditedici),

Ölümcülalerjikreaksiyon,

Alerjikşok(hayatıtehditedici),

Serumhastalığıbenzerireaksiyon(birçeşitalerjikreaksiyon),

Psikolojikreaksiyonlar(intiharfikri/düşünceleriveintiharateşebbüsveyaintiharetme

gibikendinezararvermedavranışınavarmaolasılığı),

Migren,

Yürümegüçlüğü,

Kokubozuklukları,

Sersemlik,

Kafaiçibasıncıartması,

Görselrenkbozuklukları,

Damariltihabı,

Pankreasiltihabı,

10/11

Karaciğerhasarı(çoknadirenhayatıtehditedenkaraciğeryetmezliğineilerleyebilir),

Dudak,göz,ağız,burunvecinselbölgedeoluşanşiddetlikabartılarvekanama(hayatı

tehditedici),

Cilttekızarıklıklarlaseyredenhastalıklar,

Eritemamultiforme,eritemanodosumveStevens-Johnsonsendromugibiderinekrozu

vederideciddikızarıklıklarlaseyredenhastalıklar(hayatıtehditedici),

Kasgüçsüzlüğü,

Kaslarıkemiklerebağlayantendonlardailtihapyadayırtılma,özellikleayakbileğinin

arkasındakibüyüktendon(kaslarıkemiklerebağlayandoku,aşiltendonu)

Myastheniagravis(kasgüçsüzlüğüneyolaçanbirhastalık)şiddetlenmesi,

Karaciğernekrozu,

Bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor)

Beyinveomurilikdışındakiçevreselsinirinzedelenmesiveçoksayıdaçevreselsinirin

zedelenmesi,

Kalpritmindegörülenbirtürbozukluk(QTuzaması),kalpritimbozukluğu,kalp

hızındaartışıngörüldüğükalpritimbozukluğu(torsadesdepointes),

Akutgenelekzantematözpüstüloz(AGEP-yaygınkızarıkzeminüzerinde,içiiltihapla

dolu,topluiğnebaşıbüyüklüğündekabartılarlakarakterize,yüksekateşineşlikettiği,

sıklıklailaçkullanımısonrasıgelişenkliniktablo),

INR(Internationalnormalizedratio)(kandapıhtılaşmazamanınıölçümlemede

kullanılanparametre)artışı(VitaminKantagonistleriiletedaviedilenhastalarda).

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5. CIPROXIN’insaklanması

CIPROXIN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

CIPROXIN’i30 o C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraCIPROXIN’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizCIPROXIN’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.

FatihSultanMehmetMah.BalkanCad.No.5334770Ümraniye–İstanbul

11/11

Tel:(0216)5283600Faks:(0216)6453950

Üretimyeri:BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.,Topkapı-İstanbul

Bukullanmatalimatı(gün/ay/yıl)tarihindeonaylanmıştır.

3-2-2014

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Ciprofloxacin and the risk of tendon disorders, risk of blood clots from the use of the cancer medicine ponatinib and reporting of adverse reactions to the Danish Health and Medicines Authority.

Danish Medicines Agency