CIPRASID

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CIPRASID 750 MG 14 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CIPRASID 750 MG 14 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Levofloksasin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699559090475
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

24

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CİPRASİD 750 mg Film Tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Bir film kaplı tablet 750 mg siprofloksasin eşdeğeri 873 mg siprofloksasin hidroklorür

monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler:

Kroskarmeloz Sodyum

11.250 mg

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1' e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet

Beyaz renkli, oblong, bir yüzü çentikli film tablet. Tablet iki eşit parçaya bölünebilir.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

CİPRASİD 750 mg film tablet, aşağıdaki endikasyonların tedavisinde endikedir.

Tedaviye başlamadan önce siprofloksasine direnç ile ilgili mevcut bilgiler üzerinde özellikle

durulmalıdır. Antibakteriyel ajanların uygun kullanımı ile ilgili resmi kılavuzlar göz önünde

bulundurulmalıdır.

Yetişkinler:

Gram-negatif bakterilere bağlı alt solunum yolu enfeksiyonları

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmeleri

Kistik fibröz veya bronşektazide bronko-pulmoner enfeksiyonlar

Pnömoni

Kronik süpüratif otitis media

Özellikle Gram-negatif bakterilere bağlı olduğunda kronik sinüzitin akut alevlenmeleri

İdrar yolu enfeksiyonları

Genital sistem enfeksiyonları

Duyarlı

Neisseria gonorrhoeae

'ye bağlı gonokokal üretrit ve servisit

Duyarlı

Neisseria gonorrhoeae

'ye bağlı olgular dahil epididimo-orşit

Duyarlı

Neisseria gonorrhoeae

'ye bağlı olgular dahil pelvik inflamatuar hastalık

Gastrointestinal kanal enfeksiyonları (örn. seyahat diyaresi)

İntra-abdominal enfeksiyonlar

Gram-negatif bakterilerden ileri gelen deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Malign otitis externa

Kemik ve eklem enfeksiyonları

Neisseria meningitidis

'e bağlı invaziv enfeksiyonların 18 yaş üzeri profilaksisi

2

24

Solunum yolu şarbonu (maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi)

Siprofloksasin, bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen nötropenik ateş hastaların

tedavisinde de kombinasyon tedavisinde kullanılabilir.

Çocuklar ve ergenler:

Pseudomonas aeruginosa

'dan ileri gelen kistik fibrözde bronko-pulmoner enfeksiyonlar

Komplike

idrar

yolları

enfeksiyonları

piyelonefrit,

etken

hassasiyeti

gösterilmesi

durumunda diğer alternatifler uygun olmadığında,

Solunum yolu şarbonu (maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi)

Siprofloksasin,

gerekli

görülmesi

halinde

çocuklarda

ergenlerde

görülen

şiddetli

enfeksiyonların tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.

Tedavi, sadece çocuklarda ve ergenlerde kistik fibröz ve/veya şiddetli enfeksiyon tedavisinde

deneyimli hekimler tarafından başlatılmalıdır (bkz. bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve

önlemleri ve 5.1 Farmakodinamik özellikler).

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Dozaj

endikasyona,

enfeksiyonun

şiddetine

yerine,

neden

olan

organizmaların

siprofloksasine duyarlılığına, hastaların böbrek fonksiyonlarına ve çocuklar ile ergenlerde

vücut ağırlığına göre belirlenir.

Tedavi süresi, hastalığın şiddeti ile klinik ve bakteriyolojik seyre dayanır.

Bazı bakterilerin (örn.

Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter veya Staphylococci

) neden

olduğu

enfeksiyonların

tedavisinde,

daha

yüksek

siprofloksasin

dozları

diğer

uygun

antibakteriyel ajanlarla birlikte uygulama gerekli olabilir.

Bazı

enfeksiyonların

(örn.

pelvik

inflamatuar

hastalık,

intra-abdominal

enfeksiyonlar,

nötropenik hastalardaki enfeksiyonlar ve kemik ile eklem enfeksiyonları) tedavisi de, dahil

olan

patojenlere

bağlı

olarak

diğer

uygun

antibakteriyel

ajanlarla

birlikte

uygulama

gerektirebilir.

Yetişkinler

Endikasyonlar

mg olarak günlük doz

Toplam tedavi süresi

(potansiyel olarak

siprofloksasin ile ilk

parenteral tedavi dahil)

Alt solunum yolu enfeksiyonları

Günde iki kez 500 mg ila

750 mg

7 ila 14 gün

Üst solunum

yolu

enfeksiyonları

Kronik

sinüzitin akut

alevlenmeleri

Günde iki kez 500 mg ila

750 mg

7 ila 14 gün

Kronik

süpüratif otitis

media

Günde iki kez 500 mg ila

750 mg

7 ila 14 gün

Malign otitis

Günde iki doz 750 mg

28 gün ile 3 ay arası

3

24

externa

drar yolu

enfeksiyonları

(bkz.

ölüm

Özel

kullanım

uyarıları ve

önlemleri )

Komplike

olmayan sistit

Günde iki kez 250 mg ila

500 mg

3 gün

Pre-menopozal kadınlarda tek doz 500 mg kullanılabilir

Komplike

sistit,

Komplike

olmayan

piyelonefrit

Günde iki kez 500 mg

7 gün

Komplike

piyelonefrit

Günde iki kez 500 mg ila

750 mg

En az 10 gün, bazı spesifik

durumlarda (abse gibi) 21

günden daha uzun bir süre

devam edilebilir

Prostatit

Günde iki kez 500 mg ila

750 mg

2 ila 4 hafta (akut) ile 4 ila 6

hafta (kronik)

Genital sistem

enfeksiyonları

Gonokokal

üretrit

ve servisit

Tek doz olarak 500 mg

1 gün (tek doz)

Epididimo-orşit

ve pelvik

inflamatuvar

hastalık

Günde iki kez 500 mg ila

750 mg

En az 14 gün

Gastrointestina

l kanal

enfeksiyonları

intraabdominal

enfeksiyonlar

Shigella

dysenteriae

1 dışındaki

Shigella

türleri

dahil bakteriyel

patojenlerin

neden olduğu

diyare ve

şiddetli seyahat

diyaresinin

ampirik

tedavisi

Günde iki kez 500 mg

1 gün

Shigella

dysenteriae

1'in neden

olduğu

diyare

Günde iki kez 500 mg

5 gün

Vibrio

cholerae

'nın

neden olduğu

diyare

Günde iki kez 500 mg

3 gün

Tifo ateşi

Günde iki kez 500 mg

7 gün

Gram-negatif

bakterilerden

kaynaklanan

intra-abdominal

enfeksiyonlar

Günde iki kez 500 mg ila

750 mg

5 ila 14 gün

Deri ve yumuşak doku

enfeksiyonları

Günde iki kez 500 mg ila

750 mg

7 ila 14 gün

Kemik ve eklem enfeksiyonları

Günde iki kez 500 mg ila

750 mg

En fazla 3 ay

Bakteriyel enfeksiyon kaynaklı

Günde iki kez 500 mg ila

Tedaviye, tüm nötropeni

4

24

olduğu düşünülen ateşli

nötropenik hastalıklar

Siprofloksasin, resmi kılavuzlar

doğrultusunda uygun

antibakteriyel ajanlarla birlikte

uygulanmalıdır.

750 mg

periyodu süresince devam

edilmelidir.

Neisseria meningitidis'

e bağlı

invaziv enfeksiyonların

profilaksisi

Tek doz olarak 500 mg

1 gün (tek doz)

Klinik açıdan uygun olduğunda

oral yoldan tedavi alabilecek

bireyler için solunum yolu

şarbonuna maruziyet sonrası

profilaksi ve küratif tedavi

İlacın uygulanmasına şüpheli

veya doğrulanmış

maruziyetten

sonra mümkün olan en kısa süre

içinde başlanmalıdır.

Günde iki kez 500 mg

Bacillus anthracis

maruziyetinin

doğrulanmasından itibaren 60

gün

Uygulama sıklığı ve süresi:

Bkz 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli / Pozoloji

Uygulama şekli:

Ağız yoluyla uygulanır. Tabletler bir miktar sıvı ile bütün olarak yutulur.

Yemek zamanlarından bağımsız olarak alınabilir. Aç karnına alındığında etkin madde daha

hızlı absorbe edilir. Bu durumda, tabletler süt ürünleri ya da mineral takviyesi içeceklerle

(örn. süt, yoğurt, kalsiyum takviyeli portakal suyu) birlikte alınmamalıdır (Bakınız: 4.5 “Diğer

tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri”).

Hastalığın şiddetine bağlı veya diğer nedenlerle tablet alamayan hastalara intravenöz formda

siprofloksasin verilmesi önerilir (örn. hastaya enteral beslenme uygulanıyorsa). İntravenöz

uygulamadan sonra tedavi oral yolla sürdürülebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyonları bozulmuş

hastalar için önerilen başlangıç ve idame dozları:

Kreatinin Klirensi

[mL/dak./1,73 m²]

Serum Kreatinin

[μmol/L]

Oral Doz

[mg]

>60

<124

Bkz. Genel Doz.

30 - 60

124 ila 168

12 saatte bir 250-500 mg

<30

>169

24 saatte bir 250-500 mg

Hemodiyaliz

tedavisi

alan

hastalar

>169

saatte

250-500

(diyaliz sonrası)

Periton diyalizi tedavisi alan

hastalar

>169

24 saatte bir 250-500 mg

5

24

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer fonksiyonları bozulmuş olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Çocuklar

Renal ve/veya hepatik bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Endikasyonlar

mg olarak günlük doz

Toplam tedavi süresi

(potansiyel olarak

siprofloksasin ile ilk

parenteral tedavi dahil)

Kistik fibröz

Doz başına en fazla 750

mg ile günde iki kez 20

mg/kg vücut ağırlığı

10 ila 14 gün

Komplike idrar yolları

enfeksiyonları ve piyelonefrit

Doz başına en fazla 750

mg ile günde iki kez 10

mg/kg ila 20 mg/kg vücut

ağırlığı

10 ila 21 gün

Klinik açıdan uygun olduğunda

oral yoldan tedavi alabilecek

bireyler için solunum yolu

şarbonuna maruziyet sonrası

profilaksi ve küratif tedavi

İlacın uygulanmasına şüpheli

veya doğrulanmış maruziyetten

sonra mümkün olan en kısa süre

içinde başlanmalıdır.

Doz başına en fazla 500

mg ile günde iki kez 10

mg/kg ila 15 mg/kg vücut

ağırlığı

Bacillus anthracis

maruziyetinin

doğrulanmasından itibaren

60 gün

Diğer şiddetli enfeksiyonlar

Doz başına en fazla 750

mg ile günde iki kez 20

mg/kg vücut ağırlığı

Enfeksiyon tipine göre

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalar, enfeksiyonun şiddetine ve hastanın kreatinin klirensine göre seçilmiş bir doz

almalıdır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Siprofloksasin veya diğer kinolonlara ya da ürünün herhangi bir bileşenine (Bakınız: 6.1

“Yardımcı maddelerin listesi”) karşı aşırı duyarlılık

Siprofloksasin ve tizanidinin birlikte kullanılması (Bakınız: 4.5 “Diğer tıbbi ürünler ile

etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri”).

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Şiddetli

Enfeksiyonlar

ve/veya

gram

pozitif

anaerobik

bakterilere

bağlı

şiddetli

enfeksiyonlar

6

24

Siprofloksasin

monoterapisi,

şiddetli

enfeksiyonların

Gram-pozitif

veya

anaerobik

patojenlerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisi için uygun değildir. Bu tip enfeksiyonlarda

CİPRASİD, diğer uygun antibakteriyel ajanlarla birlikte uygulanmalıdır.

Streptokokal Enfeksiyonlar (

Streptococcus pneumoniae

dahil)

CİPRASİD, etkililiği yetersiz olduğundan dolayı streptokokal enfeksiyonların tedavisinde

önerilmez.

Genital sistem enfeksiyonları

Gonokokal üretrit, servisit, epididimo-orşit ve pelvik inflamatuvar hastalıklar florokinolona

dirençli

Neisseria

gonorrhoeae

izolatlarından

kaynaklanabilir.

yüzden

CİPRASİD,

gonokokal

üretrit

veya

servisit

tedavisinde

sadece

siprofloksasine

dirençli

Neisseria

gonorrhoeae

dışlanabildiğinde uygulanmalıdır.

Epididimo-orşit

pelvik

inflamatuvar

hastalıklar

için,

ampirik

siprofloksasin

sadece

siprofloksasine

dirençli

Neisseria

gonorrhoeae

dışlanabildiğinde

uygun

başka

antibakteriyel ajan (örn. sefalosporin) ile kombinasyon halinde düşünülmelidir. Üç günlük

tedavi sonucunda klinik iyileşme sağlanamadıysa tedavi yeniden değerlendirilmelidir.

Pre-menopozal kadınlarda komplike olmayan sistitte kullanılabilen tek doz CİPRASİD’in,

uzun

tedavi

süresindense

daha

düşük

etkililik

ilişkili

olması

beklenmektedir.

Escherichia coli

'nin kinolonlara karşı gittikçe artan direnç düzeyi açısından daha fazla dikkate

alınmalıdır.

İntra-abdominal enfeksiyonlar

CİPRASİD’in, cerrahi sonrası intra-abdominal enfeksiyonlardaki etkililiği ile ilgili sınırlı

veriler bulunmaktadır.

Seyahat ishali

Seyahat edilen ülkelerdeki ilgili patojenlerde bulunan siprofloksasine dirence ilişkin bilgiler

göz önüne alınmalıdır.

Kemik ve eklem enfeksiyonları

CİPRASİD

mikrobiyolojik

sonuçlara

bağlı

olarak

diğer

antimikrobiyal

ajanlar

kombinasyon şeklinde birlikte kullanılmalıdır.

Solunum yolu şarbonu

İnsanlarda kullanımı, in-vitro duyarlılık verilerine ve insanlardaki sınırlı verilerle birlikte

hayvanlardan elde edilen deneysel verilere dayanmaktadır. Tedavi eden hekimler, şarbon

tedavisi ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası konsensüs dokümanlarına başvurmalıdır.

Çocuklar ve ergenler

7

24

Siprofloksasinin çocuklar ve adolesanlardaki kullanımı mevcut resmi kılavuzları izlemelidir.

Siprofloksasin

tedavisine,

sadece

çocuklar

adolesanlarda

kistik

fibrozis

ve/veya

ağır

enfeksiyonların tedavisinde deneyimli hekimler tarafından başlanmalıdır.

Siprofloksasinin gelişmemiş hayvanların ağırlık taşıyan eklemleri üzerinde artropatiye neden

olduğu gösterilmiştir. Çocuklarda siprofloksasin kullanımı ile ilgili olarak yapılan randomize,

çift kör bir çalışmadan elde edilen güvenlilik verileri (siprofloksasin: n=335, ortalama yaş =

6,3 yıl; komparatörlar: n=349, ortalama yaş = 6,2 yıl; yaş aralığı = 1 ila 17 yıl), +42. gün %7,2

ila %4,6 değerinde ilaçla ilgili olduğundan şüphelenilen artropati insidansı (eklemle ilgili

klinik belirti ve semptomlardan farklı) ortaya çıkarmıştır. Bir yıllık takip itibariyle ilaçla ilgili

artropati insidansı sırasıyla %9,0 ve %5,7 olmuştur. Zamanla şüpheli ilaçla ilgili artropati

olgularındaki artış, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Eklem ve/veya

çevre doku ile ilgili olası advers olaylardan dolayı tedaviye, sadece dikkatli bir fayda/risk

değerlendirmesinden sonra başlanmalıdır.

Risk-yarar

değerlendirmesi,

CİPRASİD’

solunum

yoluyla

geçen

şarbon

tedavisi

için

pediyatrik hastalara uygulanmasının uygun olduğunu göstermektedir. Solunum yoluyla geçen

şarbonda pediyatrik hastalara uygulanacak doz için, “Pozoloji ve Kullanım Şekli” bölümlerine

bakınız.

Kistik fibrozisde bronko-pulmoner enfeksiyonlar

Klinik çalışmalarda 5 -17 yaş arası çocuklar ve gençler dahil edilmiştir. 1 yaş ve 5 yaş arası

çocukların tedavisinde daha sınırlı deneyim mevcuttur.

Komplike üriner sistem enfeksiyonları ve piyelonefrit

İdrar yolu enfeksiyonları için siprofloksasin tedavisi diğer tedaviler kullanılamaz olduğunda

göz

önünde

bulundurulmalıdır

mikrobiyolojik

sonuçlara

dayalı

olmalıdır.

Klinik

çalışmalarda 1 -17 yaş arası çocuklar ve gençler dahil edilmiştir.

Diğer spesifik şiddetli enfeksiyonlar

Resmi kılavuzlar doğrultusunda veya diğer tedaviler kullanılamadığında dikkatli bir fayda-

risk değerlendirmesinin ardından ya da konvansiyonel tedavi başarısız olduktan sonra ve

mikrobiyolojik

dokümantasyon

CİPRASİD

kullanımını

gerekçelendirebildiğinde

diğer

şiddetli enfeksiyonlarda kullanılabilir.

Yukarıda bahsedilenler dışındaki spesifik şiddetli enfeksiyonlar için CİPRASİD kullanımı,

klinik

çalışmalarda

değerlendirilmemiş

olup

bununla

ilgili

klinik

deneyim

sınırlıdır.

Dolayısıyla bu enfeksiyonların görüldüğü hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır.

İdrar yolu enfeksiyonları

İdrar yolu enfeksiyonlarında rol oynayan en yaygın patojen olan ve florokinolonlara dirençli

olan

Escherichia coli

'nin lokal prevalansınının göz önünde bulundurulması tavsiye edilir.

Aşırı duyarlılık

8

24

Bazı durumlarda ilk uygulamadan sonra anafilaksi ve anafilaktoid reaksiyonları da içerebilen

aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar hemen ortaya çıkabilir (Bakınız: “4.8 İstenmeyen

Etkiler”).

Bu gibi durumlarda CİPRASİD kesilmeli ve uygun tıbbi tedavi uygulanmalıdır.

Kas-iskelet sistemi

CİPRASİD, genelde kinolon tedavisi ile ilgili tendon hastalığı/bozukluğu öyküsü görülen

hastalarda

kullanılmamalıdır.

Yine

çok

nadir

durumlarda,

neden

olan

organizmanın

mikrobiyolojik dokümantasyonunun ve risk/fayda dengesinin değerlendirilmesinin ardından,

mikrobiyolojik verilerin siprofloksasin kullanımını gerekçelendirebildiği yerlerde özellikle

standart tedavi başarısız olduğunda veya bakteriyel direnç var ise bazı şiddetli enfeksiyonların

tedavisi için bu hastalara CİPRASİD reçete edilebilir.

CİPRASİD ile tedavinin ilk 48 saati içerisinde dahi bazen bilateral olabilen tendinit ve tendon

kopması

(özellikle

aşil

tendonu)

meydana

gelebilir.

Tendon

inflamasyonu

kopması,

siprofloksasin tedavisi bırakıldıktan sonra birkaç aya kadar dahi meydana gelebilir. Bu

tendinopati riski, yaşlı hastalarda veya eş zamanlı olarak kortikosteroidlerle tedavi edilen

hastalarda

artabilir

(bkz.

bölüm

İstenmeyen

etkiler).

Herhangi

tendinit

belirtisi

görüldüğünde (örn. ağrılı şişlik, inflamasyon), siprofloksasin tedavisi bırakılmalıdır. Etkilenen

bacağın dinlendirilmesine özen gösterilmelidir.

Myasthenia Gravis’in şiddetlenmesi:

Florokinolonlar nöromüsküler blokaj aktivitesine sahiptirler ve myasthenia gravisli hastalarda

kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan myasthenia gravisli hastalarda,

ventilatör destek ihtiyacı ve ölümü kapsayan pazarlama sonrası bildirilen ciddi advers olaylar

florokinolonla

ilişkilendirilmiştir.

Öyküsünde

myasthenia

gravis

bulunan

hastalar

florokinolon kullanımından kaçınmalıdır. (bkz. bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler).

Kardiyak bozukluklar

CİPRASİD QT uzaması olgularıyla ilişkilendirilmektedir (Bakınız: 4.8 “İstenmeyen etkiler”).

Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında

uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma riskini arttırabilir. Bu nedenle bu tür

ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Kadınlar,

erkeklere

kıyasla

daha

uzun

başlangıç

aralığına

sahip

olma

eğilimi

gösterdiğinden, QTc uzatan ilaçlara karşı daha hassas olabilir. Yaşlı hastalar da QT intervali

üzerindeki

ilaçla

ilişkili

etkilere

daha

duyarlı

olabilirler.

nedenle

popülasyonda

siprofloksasin de dahil olmak üzere florokinolonlar kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

CİPRASİD,

aralığının

uzamasına

neden

olabilecek

ilaçlarla

eşzamanlı

olarak

kullanıldığında (örn. sınıf IA veya III antiaritmikler, trisiklik antidepresanlar, makrolidler,

antipsikotikler) (Bakınız: 4.5 ‘Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim biçimleri’)

veya QT uzaması veya torsade de pointes risk faktörleri taşıyan hastalarda kullanıldığında

9

24

(örn. konjenital uzun QT sendromu, hipokalemi veya hipomagnezemi gibi düzeltilmemiş

elektrolit dengesizliği ve kalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü veya bradikardi gibi kalp

hastalığı) dikkatli olunmalıdır.

Hipoglisemi

Diğer kinolonlar ile olduğu gibi, hipoglisemi en sık olarak diyabetik hastalarda, özellikle yaşlı

popülasyonda

bildirilmiştir.

Tüm

diyabetik

hastalarda

glukoz

düzeyinin

dikkatle

izlenmesi önerilmektedir (bkz. 4.8 İstenmeyen etkiler).

Gastrointestinal sistem

Tedavi sırasında veya sonrasında (tedaviden sonraki birkaç hafta dahil) şiddetli ve persistan

diyare meydana gelmesi, acil tedavi gerektiren antibiyotik ile ilişkili koliti (ölümcül sonuçları

olabilen hayatı tehdit edici durum) gösterebilir (bkz. bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler). Bu tip

durumlarda CİPRASİD derhal bırakılmalı ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Bu durumda anti-

peristaltik ilaçlar kontrendikedir.

Fotosensitivite

Siprofloksasinin ışık duyarlılığı reaksiyonlarına neden olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle

CİPRASİD alan hastalar doğrudan gün ışığına veya UV ışığına maruz bırakılmamalı ve ışık

duyarlılığı reaksiyonları (güneş yanığına benzer cilt reaksiyonları) ortaya çıktığında tedavi

kesilmelidir (Bakınız: “4.8 İstenmeyen Etkiler”).

Santral sinir sistemi (SSS)

Diğer florokinolonlarda olduğu gibi CİPRASİD’in de nöbetleri tetiklediği veya nöbet eşiğini

düşürdüğü bilinmektedir.

CİPRASİD, epileptik hastalarda ve daha önce santral sinir sistemi bozukluğu olan hastalarda

dikkatli kullanılmalıdır. Status epilepticus vakaları bildirilmiştir (Bakınız: 4.8 “İstenmeyen

etkiler”). Nöbet oluşması halinde, CİPRASİD kesilmelidir.

CİPRASİD de dahil olmak üzere florokinolonların ilk defa uygulanmasından sonra dahi

psikiyatrik reaksiyonlar oluşabilir. Nadir vakalarda depresyon veya psikotik reaksiyonlar,

intihar fikrine/düşüncelerine ve intihara teşebbüs veya intihar etme gibi kendine zarar verme

davranışına kadar gidebilir (Bakınız: 4.8 “İstenmeyen etkiler”). Hastanın bu reaksiyonlardan

herhangi birini geliştirmesi durumunda, CİPRASİD kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.

CİPRASİD de dahil olmak üzere florokinolon alan hastalarda parestezi, hipoestezi, disestezi

veya zayıflık ile sonuçlanan duyusal veya sensorimotor polinöropati vakaları bildirilmiştir.

Geri dönüşsüz durumların gelişmesini önlemek amacıyla ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma

ve/veya

halsizlik

dahil

nöropati

semptomları

görülen

hastalarda

CİPRASİD

tedavisi

bırakılmalıdır. (Bakınız: 4.8 “İstenmeyen etkiler).

Renal ve üriner sistem

10

24

Siprofloksasinin

kullanımıyla

ilişkili

kristalüri

bildirilmiştir

(bakınız

“4.8

İstenmeyen

etkiler”).

Siprofloksasin

alan

hastalar

içmeli

idrarın

aşırı

alkali

olmasından

kaçınılmalıdır.

Böbrek fonksiyonunda bozukluk

CİPRASİD,

büyük

oranda

böbreklerden

atıldığından,

siprofloksasin

birikiminden

dolayı

advers

ilaç

reaksiyonlarında

artıştan

kaçınmak

için

böbrek

fonksiyonu

bozulmuş

hastalarda doz ayarlaması gereklidir (bkz. bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

Yaşlı hastalarda renal fonksiyon azaldığı için doz ayarlamasına dikkat edilmelidir. Renal ve

hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte olduğunda doz azaltılmasına dikkat edilmelidir.

Hepatobilier sistem

Siprofloksasinle

hepatik

nekroz

yaşamı

tehdit

eden

karaciğer

yetmezliği

olguları

bildirilmiştir. Karaciğer hastalığının herhangi bir belirti ve bulgusunun (anoreksi, sarılık,

idrarda koyulaşma, kaşıntı veya hassas abdomen) bulunması durumunda tedavi kesilmelidir

(Bakınız “4.8 İstenmeyen etkiler”). Hepatik fonksiyon bozukluğunda doz ayarlamasına gerek

yoktur.

Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz yetmezliği

Glukoz-6-fosfat

dehidrojenaz

yetmezliği

bulunan

hastalarda

siprofloksasin

hemolitik

reaksiyonlar bildirilmiştir. Potansiyel faydasının olası riske ağır bastığı düşünülmedikçe, bu

hastalarda

siprofloksasin

kullanımından

kaçınılmalıdır.

durumda,

olasılıkla

gerçekleşebilecek hemoliz durumu izlenmelidir.

Direnç

Siprofloksasin tedavisi sırasında veya tedavi sürecinin ardından, klinik olarak aşikar süper

enfeksiyonla

birlikte

veya

süper

enfeksiyon

olmaksızın

siprofloksasine

direnç

gösteren

bakteriler izole edilebilir. Uzun süreli tedaviler sırasında ve hastane enfeksiyonları ve/veya

Staphylococcus

Pseudomonas

türlerinin

neden

olduğu

enfeksiyonlar

tedavi

edilirken

siprofloksasin

seçilmesi

siprofloksasine

dirençli

bakteriler

açısından

farklı

risk

oluşturabilir.

Sitokrom P450

Siprofloksasin CYP1A2'yi inhibe eder ve dolayısıyla bu enzim ile metabolize olan eş zamanlı

uygulanan maddelerin (örn. teofilin, klozapin, olanzapin, ropinirol, tizanidin, duloksetin)

serum konsantrasyonunun artmasına neden olabilir. Siprofloksasinin tizanidin ile birlikte

uygulanması kontrendikedir. Bu yüzden siprofloksasin ile eş zamanlı olarak bu maddeleri

kullanan

hastalar,

klinik

aşımı

bulguları

açısından

yakından

izlenmelidir

serum

konsantrasyonlarının (örn. teofilinin) tespit edilmesi gerekebilir. (Bakınız: 4.5 “Diğer tıbbi

ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri”).

Metotreksat

Siprofloksasinin metotreksat ile eş zamanlı kullanımı önerilmez (bkz. bölüm 4.5 Diğer tıbbi

ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

11

24

Testlerle etkileşim

Siprofloksasinin

Mycobacterium

tuberculosis

karşı

in

vitro

aktivitesi,

hali

hazırda

siprofloksasin

kullanan

hastalardan

alınan

örneklerde

yanlış

negatif

bakteriyolojik

test

bulgularına neden olabilir.

Sodyum

CİPRASİD, her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeniyle

herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar

CİPRASİD diğer florokinolonlarla benzer şekilde QT aralığını uzattığı bilinen ilaçları almakta

olan hastalarda ihtiyatlı bir şekilde kullanılmalıdır (örn. Sınıf IA ve III antiaritmikler, trisiklik

antidepresanlar,

makrolidler,

antipsikotikler)

(Bakınız:

“Özel

kullanım

uyarıları

önlemleri”).

Şelasyon kompleksi formülasyonları

CİPRASİD ile birlikte demir, sukralfat veya antasitler ve kuvvetli tamponlanmış ilaçlar

(antiretroviral ilaçlar) ile magnezyum, alüminyum veya kalsiyum içeren tedavi edici ürünler

ve sevelamer, lantan karbonat gibi polimerik fosfat bağlayıcılar alındığında siprofloksasin

absorbsiyonu azalır. Birlikte kullanımı gerektiğinde CİPRASİD diğer ilaçlardan 1-2 saat önce

veya en az 4 saat sonra verilmelidir. Bu sınırlama H

reseptör blokörü sınıfı antasit ilaçlar için

geçerli değildir.

Gıda ve süt ürünleri

Siprofloksasin ile süt ürünleri veya mineral katkılı içeceklerin (örn: süt, yoğurt, kalsiyum

destekli portakal suyu) aynı anda kullanılması, siprofloksasinin absorpsiyonunu azaltabilir.

Bu yüzden, CİPRASİD’in bu şekilde kullanımından kaçınılmalıdır. Bununla birlikte, öğün

sırasında alınan kalsiyum, siprofloksasinin absorpsiyonunu anlamlı derecede etkilemez.

Probenesid

Probenesid, siprofloksasinin renal atılımını engeller. Probenesid içeren tedavi edici ürünlerle

birlikte kullanımı siprofloksasinin serum konsantrasyonunun yükselmesine yol açar.

Metoklopramid

Metoklopramid, siprofloksasinin absorbsiyonunu hızlandırır ve doruk kan düzeyine daha kısa

sürede ulaşmasına neden olur. Ancak siprofloksasinin biyoyararlanımı üzerine etkisi yoktur.

Omeprazol

Siprofloksasinin

omeprazol

içeren

tedavi

edici

ürünlerle

birlikte

uygulanması,

siprofloksasinin C

maks

ve EAA değerlerinde hafif bir düşüşe yol açabilir.

Tizanidin

Sağlıklı

bireylerde

yapılan

klinik

çalışmada,

tizanidin

serum

konsantrasyonlarında

siprofloksasin ile birlikte verildiğinde bir artış görülmüştür (C

maks

artışı: 7 kat, aralık: 4-21 kat,

12

24

EAA artışı: 10 kat, aralık:6-24 kat). Artan serum konsantrasyonlarına bağlı hipotansif ve

sedatif etkiler artmıştır (Bakınız: “4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri – Sitokrom

P450

). Tizanidin içeren tedavi edici ürünler, CİPRASİD ile birlikte uygulanmamalıdır. (Bkz.

4.3 “Kontrendikasyonlar”).

Metotreksat

CİPRASİD

metotreksatın

aynı

anda

uygulanması,

metotreksatın

renal

tübüllerden

transportunu

inhibe

ederek

metotreksatın

plazma

düzeylerinde

artışa

açabilir.

metotreksat ile bağlantılı toksik reaksiyonların riskini arttırabilir. Siprofloksasinin metotreksat

ile eş zamanlı kullanımı önerilmez (bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Teofilin

Siprofloksasin ve teofilin içeren tedavi edici ürünlerin tekrarlanmış uygulamaları serum

teofilin düzeyinde arzu edilmeyen artışa yol açabilir. Bu durumda teofiline ait istenmeyen

etkiler ortaya çıkabilir ve nadiren bu etkiler hayati veya öldürücü olabilir. Eğer iki tedavi edici

ürünün tekrarlanmış şekilde kullanımı gerekiyorsa serum teofilin düzeyi izlenmeli ve teofilin

dozu uygun şekilde azaltılmalıdır (Bakınız: 4.4 “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri -

Sitokrom P450”).

Diğer ksantin türevleri

Siprofloksasin

kafein

pentoksifilin

(okspentifilin)

içeren

ürünler

eşzamanlı

kullanıldığında,

söz

konusu

ksantin

türevlerinin

serum

konsantrasyonlarının

arttığı

bildirilmiştir.

NSAİİ (Non steroid antiinflamatuvar ilaçlar)

Hayvan çalışmalarında çok yüksek dozlarda kinolonların (giraz inhibitörleri) ve bazı steroid

olmayan

antiinflamatuvar

ilaçların

(asetilsalisilik

asit

değil)

kombine

kullanımının

konvülsiyonları tetiklediği görülmüştür.

Siklosporin

Eş zamanlı siprofloksasin ve siklosporin içeren tedavi edici ürünler verildiğinde serum

kreatinin düzeyinde geçici yükselme gözlenmiştir. Bu nedenle bu hastaların serum kreatinin

düzeyleri haftada iki kere kontrol edilmelidir.

Vitamin K antagonistleri

CİPRASİD bir vitamin K antagonistiyle eşzamanlı uygulaması bu ilaçların antikoagülan

etkilerini artırabilir. Söz konusu risk altta yatan enfeksiyona, hastanın yaş ve genel durumuna

bağlı olarak değişebilir dolayısıyla siprofloksasinin INR (uluslararası normalize edilmiş oran)

artışına katkısını belirlemek güçtür. CİPRASİD bir vitamin K antagonistiyle (ör, varfarin,

asenokumarol,

fenprokumon

fluindion)

birlikte

uygulandığı

sırada

uygulamadan hemen sonra INR sık sık izlenmelidir.

Oral antidiyabetik ajanlar

CİPRASİD

başta

sülfonilüreler

olmak

üzere

(örn.

glibenklamid,

glimepirid)

oral

antidiyabetik ajanlar aynı anda uygulandığında, muhtemelen oral antidiyabetik ajanın etkisini

13

24

güçlendirmesi

nedeniyle

hipoglisemi

oluştuğu

bildirilmiştir

(Bakınız

“4.8

İstenmeyen

etkiler”).

Duloksetin

Klinik çalışmalar duloksetinin fluvoksamin gibi güçlü CYP 450 1A2 izoenzim inhibitörleri ile

eş zamanlı kullanımının, duloksetinin EAA ve C

maks

değerlerinde artışa yol açabileceğini

göstermiştir. Siprofloksasin ile olası bir etkileşime ait hiçbir klinik veri olmamasına rağmen,

eş zamanlı kullanımda benzer etkiler beklenebilir (Bakınız: 4.4 “Özel kullanım uyarıları ve

önlemleri - Sitokrom P450”).

Ropinirol

Klinik bir çalışmada, orta derecede bir CYP 450 1A2 izoenzim inhibitörü olan ropinirol ile

siprofloksasinin eşzamanlı kullanımı ropinirolün C

maks

ve EAA değerlerinde sırasıyla %60 ve

%84’ lük artışa neden olmuştur. CİPRASİD ile eşzamanlı uygulandığı durumda ropinirolle

ilişkili istenmeyen

etkilerin

izlenmesi

uygun

biçimde

ayarlaması

önerilmektedir

(Bakınız: 4.4 “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri - Sitokrom P450”).

Lidokain

Sağlıklı gönüllülerde lidokain içeren tedavi edici ürünlerin CYP450 1A2 izoenzimi inhibitörü

olan siprofloksasin ile eşzamanlı kullanımının, intravenöz lidokain klerensini % 22 azalttığı

gösterilmiştir. Lidokain tedavisi iyi tolere edilmesine karşı, vaka raporlarında eşzamanlı

uygulamada

ortaya

çıkabilecek

siprofloksasin

ilişkili

muhtemel

etkiler

bildirilmektedir.

Klozapin

250 mg siprofloksasinin 7 gün süreyle klozapinle eşzamanlı uygulamasını takiben, klozapin

ve N-desmetilklozapin serum konsantrasyonları sırasıyla %29 ve %31 oranlarında artmıştır.

CİPRASİD ile eşzamanlı kullanım sırasında ya da hemen sonrasında klinik izlem ve uygun

klozapin doz ayarlaması tavsiye edilmektedir (Bakınız: 4.4 “Özel kullanım uyarıları ve

önlemleri - Sitokrom P450”).

Sildenafil

Sildenafilin C

maks

ve EAA değerleri sağlıklı bireylerde, 500 mg siprofloksasinle eşzamanlı

uygulanan 50 mg’ lık oral dozu takiben yaklaşık iki kat artmıştır. Dolayısıyla CİPRASİD’in

sildenafille birlikte reçete edildiği durumda riskler ve yararlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Fenitoin

Aynı anda CİPRASİD ve fenitoin alan hastaların serum fenitoin seviyelerinde değişme (artma

veya azalma) gözlenmiştir. Düşük fenitoin seviyeleriyle ilişkili nöbet kontrolü kaybının

önlenmesi ve her iki maddeyi de kullanmakta olan hastalarda CİPRASİD kesildiğinde aşırı

fenitoin dozuyla ilgili istenmeyen etkilerin önlenmesi için, CİPRASİD ile fenitoinin aynı anda

uygulanması

sırasında

uygulamadan

hemen

sonra,

fenitoin

serum

konsantrasyonu

ölçümleri de dahil olmak üzere fenitoin tedavisinin izlenmesi tavsiye edilmektedir.

14

24

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel Tavsiye

Gebelikte kullanım kategorisi: C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Siprofloksasinin çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli

veri

mevcut

değildir.

Önlem

olarak,

uygun

kontrasepsiyon

yöntemi

kullanılması

önerilmektedir.

Gebelik dönemi

Siprofloksasinin hamile kadınlarda kullanımından elde edilen veriler, malformasyon veya

fetüs/yenidoğan

toksisitesini

göstermemektedir.

Hayvan

çalışmaları

üreme

toksisitesini

göstermemektedir. İlacın doğum öncesi uygulandığı hayvan çalışmalarına dayanılarak, ilacın

eklem kıkırdağı hasarına neden olabileceği ihtimal dışı tutulamayacağından (Bakınız: 5.3

“Klinik

öncesi

güvenlilik

verileri”),

hamilelik

sırasında

CİPRASİD

kullanımı

tavsiye

edilmemektedir.

Laktasyon dönemi

Siprofloksasin

anne

sütüne

itrah

edilir.

Olası

artiküler

hasar

riskine

bağlı

olarak,

siprofloksasin CİPRASİD’in emzirme sırasında kullanımı önerilmemektedir (Bakınız: 5.3

“Klinik öncesi güvenlilik verileri”).

Üreme yeteneği/Fertilite

Hayvanlar üzerindeki çalışmalar için bakınız: 5.3 “Klinik öncesi güvenlilik verileri”.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Siprofloksasin

dahil

olmak

üzere

florokinolonlar,

reaksiyonlarına

bağlı

olarak

hastanın araba ya da araç kullanma becerisinde azalmaya neden olabilir. (Bakınız: 4.8.

İstenmeyen etkiler) Bu durum özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Siprofloksasin (oral, parenteral) ile gerçekleştirilen tüm klinik çalışmalara dayanan advers ilaç

reaksiyonları, sıklık bakımından CIOMS III kategorilerine göre listelenmiştir (toplam n=

51621).

Siprofloksasin kullanımında bildirilen ADR sıklıkları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Her

sıklık grubunda, istenmeyen etkiler azalan ciddiyet sıralamasına göre sunulmuştur. Çok

yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10.000

<1/1.000);

çok

seyrek

(<1/10.000),

bilinmiyor

(mevcut

verilerden

kestirilememiştir).

Yalnızca pazarlama sonrası sürveyans sırasında tanımlanan ve sıklığı kestirilemeyen ADR'ler

"bilinmiyor" başlığı altında sıralanmıştır.

15

24

Sistem organ

sınıfı

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

Enfeksiyonlar

ve

enfestasyonlar

Mikotik

süperinfeksiyonlar

Antibiyotik

kaynaklı kolit

(çok nadiren

ölümle

sonuçlanabilen)

Kan ve Lenf

sistemi

bozuklukları

Eozinofili

Lökopeni

(granülositopeni),

anemi, nötropeni,

lökositoz,

trombositopeni,

trombositemi

Hemolitik

anemi,

agranülositoz,

pansitopeni

(hayatı tehdit

eden, kemik

iliği

depresyonu

(hayatı tehdit

eden)

Bağışıklık

sistemi

bozuklukları

Alerjik reaksiyon,

alerjik

ödem/anjiyoödem

Anafilaktik

reaksiyon,

anafilaktik şok

(hayatı tehdit

eden), serum

hastalığı

benzeri

reaksiyon

Metabolizma

ve beslenme

sistemi

bozuklukları

İştahta ve gıda

alımında azalma

Hiperglisemi,

Hipoglisemi

Psikiyatrik

bozukluklar

Psikomotor

hiperaktivite/

ajitasyon

Konfüzyon ve

oryantasyon

bozukluğu,

anksiyete

reaksiyonları,

anormal rüyalar

(kabus),

depresyon (intihar

fikri/ düşünceleri

ve intihara

teşebbüs veya

intihar etme gibi

kendine zarar

verme davranışına

varma olasılığı),

halüsinasyon

Psikotik

reaksiyonlar

(intihar fikri/

düşünceleri ve

intihara

teşebbüs veya

intihar etme

gibi kendine

zarar verme

davranışına

varma olasılığı)

Sinir sistemi

bozuklukları

Baş ağrısı, baş

dönmesi, uyku

bozuklukları, tat

bozuklukları

Parestezi

(Periferik

paraljezi) ve

disestezi,

hipoestezi, tremor

Migren

koordinasyon

bozukluğu,

koku

bozuklukları,

Periferal

nöropati ve

polinöropati

16

24

(titreme), nöbetler

(status epileptikus

dahil), vertigo

intrakraniyal

hipertansiyon

(psödotümör

serebri),

yürüme

güçlüğü

Görme

bozuklukları

Görsel bozukluk

(diplopi)

Görsel renk

bozuklukları

İşitme

bozuklukları

Kulak çınlaması,

işitme

kaybı/İşitme

azalması

Kardiyak

bozukluklar

Taşikardi

QT uzaması,

ventriküler

aritmi,

torsades de

pointes*

Vasküler

bozukluklar

Vazodilatasyon,

hipotansiyon,

senkop

Vaskülit

Solunum

sistemi

bozuklukları

Dispne (astımla

ilgili durumlar

dahil)

Sindirim

sistemi

bozuklukları

Bulantı,

diyare

Kusma,

gastrointestinal ve

abdominal ağrı,

dispepsi, gaz

şişkinliği

Pankreatit

Hepatobiliyer

bozukluklar

Transaminaz

seviyelerinde artış,

bilirubin artışı

Hepatik

yetmezlik, sarılık,

hepatit (infektif

olmayan)

Karaciğer

nekrozu (çok

nadiren hayatı

tehdit eden

karaciğer

yetmezliğine

ilerleyebilir.)

Deri ve derialtı

doku

bozuklukları

Döküntü, kaşıntı,

ürtiker

Işık duyarlılığı

reaksiyonları,

kabarma

Peteşi, eritema

multiforme

minör, eritema

nodosum,

Stevens-

Johnson

sendromu

(hayatı tehdit

edici), toksik

epidermal

nekroliz (hayatı

tehdit edici)

Akut genel

ekzantematö

püstüloz

(AGEP)

17

24

Kas-iskelet

sistemi, Bağ

doku ve Kemik

bozuklukları

Kas-iskelet ağrısı

(örn. ekstremite

ağrısı, sırt ağrısı,

göğüs ağrısı)

Artralji (eklem

ağrısı)

Miyalji, artrit, kas

tonusunda artış ve

kramp

güçsüzlüğü,

tendinit, tendon

rüptürü

(çoğunlukla

Aşil tendonu)

myasthenia

gravis

şiddetlenmesi

Renal ve üriner

bozukluklar

Renal bozukluk

Renal yetmezlik,

Hematüri,

Kristalüri,

Tübülointerstisyel

nefrit

Genel

bozukluklar ve

uygulama yeri

reaksiyonları

Spesifik olmayan

ağrı, rahatsızlık

hissi, ateş, asteni

Ödem, terleme

(hiperhidrozis)

Tetkikler

Alkalen fosfataz

düzeyinde artış

Amilaz artışı

(Internationa

normalized

ratio) artışı

(Vitamin K

antagonistler

ile tedavi

edilen

hastalarda)

* Bu reaksiyonlar, pazarlama sonrası çalışmalardan ve genelde QT uzaması risk faktörü olan

hastalardan elde edilen advers reaksiyonlardır (Bakınız: 4.4 "Özel kullanım uyarıları ve

önlemleri") .

Aşağıda belirtilen istenmeyen etkiler, İntravenöz ya da sıralı (intravenöz ila oral) tedavi

uygulanan hasta alt gruplarında daha yüksek bir sıklık kategorisine sahiptir.

Yaygın

Kusma, Transaminazlarda geçici artış, Döküntü

Yaygın değil

Trombositopeni,

Trombositemi,

Konfüzyon,

disoryantasyon,

Halüsinasyonlar, Par- ve disestezi, Nöbetler,

Vertigo,

Görme bozuklukları,

İşitme

kaybı,

Taşikardi,

Vazodilatasyon,

Hipotansiyon,

Geçici

karaciğer

yetersizliği, Sarılık, Böbrek yetmezliği, Ödem

Seyrek

Pansitopeni, Kemik iliği baskılanması, Anafilaktik şok, Psikotik reaksiyonlar,

Migren,

Koku

alma

bozuklukları,

İşitme

yetersizliği,

Vaskülit,

Pankreatit,

Karaciğer nekrozu, Peteşi, Tendon yırtılması

18

24

< Belirli bir reaksiyonu ve bunun eşanlamlılarını ve ilgili koşulları açıklamak üzere MedDRA

tercihli

terim

kullanılmıştır.

ADR

terimi

temsili,

MedDRA

versiyon

14.0'a

dayanmaktadır

(‘Mikotik süperenfeksiyonlar’ ve ‘Belirsiz ağrı’ hariç).>

Pediyatrik hastalar

Yukarıda bahsedilen artropati insidansı, yetişkinler için yapılan çalışmalardan elde edilen

verilere refere etmektedir. Çocuklarda, sıklıkla artropati meydana gelmektedir (Bakınız: 4.4

"Özel kullanım uyarıları ve önlemleri").

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99).

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

12 g'lık doz aşımının hafif toksisite semptomlarına yol açtığı bildirilmiştir. 16 g'lık akut doz

aşımının, akut böbrek yetmezliğine neden olduğu bildirilmiştir.

aşımındaki

semptomlar

baş

dönmesi,

tremor,

baş

ağrısı,

yorgunluk,

nöbetler,

halüsinasyonlar, konfüzyon, abdominal rahatsızlık, renal ve hepatik bozukluğun yanı sıra

kristalüri ve hematüriden oluşur. Geri döndürülebilir renal toksisite bildirilmiştir.

Mide temizliği sonrası medikal karbon uygulaması gibi acil durum önlemlerinin dışında

kristalürinin önlenebilmesi için gerekirse idrar pH'si ve asitliği de dahil olmak üzere böbrek

işlevinin

izlenmesi

tavsiye

edilmektedir.

Hastaya

sıvı

verilmelidir.

Kalsiyum

veya

magnezyum içeren antiasitler, aşırı dozlarda siprofloksasinin emilimini azaltabilir.

Hemodiyaliz veya peritonal diyaliz ile sadece az miktarda (< % 10) siprofloksasin elimine

edilir. Doz aşımı durumunda, semptomatik tedavi uygulanmalıdır. QT aralığında uzama

ihtimalinden dolayı EKG izlemi yapılmalıdır.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Fluorokinolonlar

ATC kodu: J01MA02

Siprofloksasin sentetik, geniş spektrumlu bir kinolon antibakteriyel ajandır.

Etki Mekanizması

Siprofloksasin, çok çeşitli gram negatif ve gram pozitif mikroorganizmalara karşı

in vitro

etkinliğe

sahiptir.

Siprofloksasinin

bakterisid

özelliği,

bakteriyel

replikasyonu,

transkripsiyonu, onarımı ve rekombinasyonu için gerekli enzimler olan tip II topoizomeraz

(DNA giraz) ve topoizomeraz IV inhibisyonunu içermektedir.

Farmakokinetik/farmakodinamik ilişki

Etkililik,

çoğunlukla

bakteriyel

patojen

için

siprofloksasinin

maksimum

serum

19

24

konsantrasyonu (C

maks

) ile minimum inhibitör konsantrasyonu (MIC) arasındaki ilişkiye ve

eğri altında kalan alan (EAA) ile MIC arasındaki ilişkiye dayanır.

Direnç Mekanizması

In

vitro

siprofloksasin

direnci

yaygınlıkla

çoklu

adımlı

mutasyonlar

aracılığıyla

topoizomerazlar IV ve DNA girazdaki hedef alan mutasyonlarına bağlıdır. Tekli mutasyonlar

klinik dirençten çok duyarlılıkta azalmaya neden olabilir, ancak çoklu mutasyonlar genellikle

klinik siprofloksasin direnci ve kinolon sınıfı arasında çapraz dirençle sonuçlanabilir.

Geçirgenlik bariyerleri

(Pseudomonas aeruginosa'

da yaygındır) gibi diğer antibiyotikleri

inaktive

eden

direnç

mekanizmaları

taşma

mekanizmaları

siprofloksasine

duyarlılığı

etkileyebilir.

Qnr

geni tarafından kodlanmış plazmid-aracılı direnç bildirilmiştir. Penisilinler,

sefalosporinler,

aminoglikozidler,

makrolidler

tetrasiklinleri

inaktive

eden

direnç

mekanizmaları

siprofloksasinin

antibakteriyel

etkinliğini

engellemeyebilirler.

ilaçlara

dirençli organizmalar, siprofloksasine duyarlı olabilir.

Minimal

bakterisid

konsantrasyonu

(MBK),

minimal

inhibitör

konsantrasyonunu

(MİK)

genellikle 2 kattan daha fazla geçmez.

Siprofloksasine

In vitro

duyarlılık

Kazanılan direncin prevalansı, coğrafi olarak ve zamanla değişebilmektedir, özellikle ciddi

enfeksiyonların tedavisinde, belirli türler için dirence ait lokal bilgiler istenir. Gerektiği

takdirde, ajanın en azından bazı enfeksiyon türleri için kullanımının sorgulandığı, direncin

yerel prevalansının arttığı durumlarda, uzmanlardan görüş istenebilir.

Aşağıda sıralanan bakteri cins ve türlerinin

in vitro

koşullarda siprofloksasine yaygın biçimde

duyarlı olduğu gösterilmiştir:

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Bacillus anthracis (1)

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Aeromonas spp.

Moraxella catarrhalis*

Brucella spp.

Neisseria meningitidis

Citrobacter koseri

Pasteurella spp.

Francisella tularensis

Salmonella spp. *

Haemophilus ducrevi

Shigella spp.*

Haemophilius influenzae*

Vibrio spp.

Legionella spp.

Yersinia pestis

Anaerobik mikroorganizmalar

Mobiluncus

20

24

Diğer mikroorganizmalar

Chlamydia trachomatis ($)

Chlamydia pneumoniae ($)

Mycoplasma hominis ($)

Mycoplasma pneumoniae ($)

Edinilmiş direncin sorun olabileceği türler

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Enterococcus faecalis($)

Staphylococcus spp.* (2)

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Acinetobacter baumanni+

Klebsiella pneumoniae*

Burkholderia cepacia+*

Morganella morganii*

Camplybacter spp. +*

Neisseria gonorrhoeae*

Citrobacter freundii*

Proteus mirabilis*

Enterobacter aerogenes

Proteus vulgaris*

Enterobacter cloacae*

Providencia spp.

Escherichia coli*

Pseudomonas aeruginosa*

Klebsiella oxytoca

Pseudomonas fluorescens

Serratia marcescens*

Anaerobik mikroorganizmalar

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium acnes

Aşağıda belirtilen mikroorganizmalar doğaları gereği siprofloksasine dirençli kabul

edilir:

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Actinomyces

Enterococcus faecium

Listeria monocytogenes

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Stenotrophomonas maltophilia

Anaerobik mikroorganizmalar

Yukarıda listelenenler dışında

Diğer mikroorganizmalar

Mycoplasma genitalium

Ureaplasma urealitycum

* Duyarlı izolatlar için onaylı klinik koşullarda klinik etkililik kanıtlanmıştır

+ Bir veya daha fazla AB ülkesinde direnç oranı ≥%50

21

24

($): Edinilmiş

direnç mekanizması yokluğunda doğal ara duyarlılık

(1):

Bacillus anthracis

sporlarının inhalasyonuna bağlı deneysel hayvan enfeksiyonlarında

çalışmalar

gerçekleştirilmiştir;

çalışmalarda

maruziyetten

kısa

süre

sonra

başlanan

antibiyotiklerin,

tedavi

infektif

altında

organizmadaki

sporların

sayısını

düşürmek

amacıyla

yapılmışsa

hastalığın

meydana

gelmesini

önlediği

ortaya

çıkmıştır.

İnsan

gönüllülerde önerilen kullanım esas olarak in vitro duyarlılığa ve sınırlı insan verileri ile

birlikte deneysel hayvan verilerine dayanmaktadır. Yetişkinlerde 500 mg dozda günde iki oral

siprofloksasin ile iki aylık tedavi süresi insanlarda antraks enfeksiyonunun önlenmesi için

etkili doz olarak kabul edilmiştir. Tedaviyi uygulayan doktor antraks tedavisi bakımından

ulusal ve/veya uluslararası konsensüs belgelerine başvurmalıdır.

(2): Metisiline dirençli

S. aureus

çok yaygın olarak florokinolonlara eş

direnç gösterir.

Metisiline direnç oranı tüm stafilokok türler arasında %20 - %50 civarındadır ve genellikle

nozokomiyal izolatlarda daha yüksektir.

EUCAST tavsiyeleri

Mikroorganizmalar

Duyarlı

Dirençli

Enterobacteriaceae

Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

Dirençli >1 mg/L

Pseudomonas

türleri

Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

Dirençli >1 mg/L

Acinetobacter

türleri

Duyarlı ≤ 1 mg/L

Dirençli >1 mg/L

Staphylococcus

türleri

Duyarlı ≤ 1 mg/L

Dirençli >1 mg/L

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

Dirençli >0,5 mg/L

Neisseria gonorrhoeae

Duyarlı ≤ 0,03 mg/L

Dirençli >0,06 mg/L

Neisseria meningitidis

Duyarlı ≤ 0,03 mg/L

Dirençli >0,06 mg/L

Türle ilgili olmayan kırılma

noktaları*

Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

Dirençli >1 mg/L

Staphylococcus

türleri - yüksek dozda tedavi ile ilgili siprofloksasin için kırılma noktaları.

* Genelde FK/FD verilerine dayanarak türle ilgili olmayan kırılma noktaları tespit edilmiştir ve

bunlar spesifik türlerin MIC dağılımlarından bağımsızdır. Bunlar sadece şu türler için kullanılır.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Emilim

250 mg, 500 mg ve 750 mg siprofloksasin tabletlerin tek dozlarının oral uygulamasının

ardından siprofloksasin, çoğunlukla ince bağırsaktan olmak üzere hızlı ve geniş

ölçüde emilir

ve maksimum serum konsantrasyonlarına 1-2 saat sonra ulaşır.

100-750 mg'lık tek dozlar, 0,56 ve 3,7 mg/l arasında doza bağlı bir maksimum serum

konsantrasyonu (C

maks

) sağlar. Serum konsantrasyonu, 1000 mg'a kadarki dozlarda orantılı

olarak artar. Mutlak biyoyararlanım, yaklaşık %70-80'dir.

12 saatte bir verilen 500 mg'lık oral dozun, 12 saatte bir 60 dakika boyunca verilen 400 mg

siprofloksasinin intravenöz infüzyonu ile sağlanana eşdeğer bir serum konsantrasyonu-zaman

eğrisi altındaki alan (EAA) düzeyi sağladığı gösterilmiştir.

Dağılım

Siprofloksasinin

protein

bağlama

düzeyi

düşüktür

(%20-30).

Siprofloksasin,

plazmada

genelde iyonize olmamış

formda bulunur ve 2-3 L/kg vücut ağırlığı şeklinde büyük bir

kararlı

durum

dağılım

hacmine

sahiptir.

Siprofloksasin

akciğer

(epitel

sıvısı,

alveolar

22

24

makrofajlar, biyopsi dokusu), sinüs, iltihaplı lezyonlar (kantarid kaynaklı kabarcık sıvısı) ve

ürogenital sistem (ürin, prostat, endometrium) gibi çeşitli dokularda yüksek konsantrasyona

ulaşır; burada toplam konsantrasyon plazma konsantrasyonunu aşmaktadır.

Biyotransformasyon

Desetilensiprofiloksasin

sülfosiprofloksasin

oksosiprofloksasin

formilsiprofloksasin

olarak

tanımlanan

dört

metabolit

düşük

konsantrasyonlarda

saptanmıştır. Bu metabolitler, ana bileşikten daha düşük derecede olmakla birlikte

in vitro

antimikrobiyal aktivite gösterir.

Siprofloksasinin,

izoenzimlerinin

orta

dereceli

inhibitörü

olduğu

bilinmektedir.

Eliminasyon

Siprofloksasin, büyük oranda böbreklerden ve daha az oranda da feçes ile atılır. Böbrek

fonksiyonları normal gönüllülerde serum eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 4-7 saattir.

Siprofloksasinin atılımı (dozun %'si)

Oral uygulama

İdrar

Feçes

Siprofloksasin

44,7

25,0

Metabolitler (M

11,3

Renal klirens, 180-300 mL/kg/saat arasında ve toplam vücut klirensi de 480-600 mL/kg/saat

arasındadır. Siprofloksasin, hem glomerüler filtrasyona hem de tübüler sekresyona uğrar.

Böbrek fonksiyonlarındaki şiddetli bozulma, siprofloksasinin yarılanma ömrünün 12 saate

kadar çıkmasına yol açar.

Siprofloksasinin renal olmayan klirensi genelde aktif trans-bağırsak ve metabolizma yoluyla

gerçekleşir. Dozun %1'i biliyer yolla atılır. Siprofloksasin safrada yüksek konsantrasyonlarda

bulunur.

Pediyatrik hastalar

Pediatrik hastalarda farmakokinetik veriler sınırlıdır.

Çocuklarda yapılan bir çalışmada C

maks

ve EAA değerinin yaşa bağlı olmadığı görülmüştür

(bir yaş

üzerinde). Birden fazla dozlamanın (günde üç kez 10 mg/kg) ardından C

maks

ve EAA

değerinde belirgin bir artış

gözlenmemiştir.

Şiddetli sepsis görülen 10 çocukta, 1 yaşından küçüklerde 10 mg/kg'ın 1 saat intravenöz

infüzyonundan sonra C

maks

değeri 6,1 mg/ml (aralık 4,6-8,3 mg/l) olurken 1-5 yaş

arası

çocuklarda bu değer 7,2 mg/l (aralık 4,7-11,8 mg/l) olmuştur. EAA değerleri ise, ilgili yaş

gruplarında 17,4 mg*saat/l (aralık 11,8-32,0 mg*saat/L) ve 16,5 mg*saat/l (aralık 11,0-23,8

mg*saat/l) olmuştur.

değerler,

terapötik

dozlarda

yetişkinler

için

bildirilen

aralık

içerisindedir.

Çeşitli

enfeksiyonların

izlendiği

pediatrik

hastaların

popülasyon

farmakokinetiği

analizine

23

24

dayanarak,

çocuklarda

öngörülen

ortalama

yarılanma

ömrü

yaklaşık

saat

oral

süspansiyonun biyoyararlanımı %50-80 arasındadır.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik dışı veriler tek doz toksisitesi, tekrarlanan doz toksisitesi, karsinojenik potansiyel veya

üreme toksisitesi ile ilgili konvansiyonel çalışmalar temelinde insanlar için herhangi belirli bir

tehlike olmadığını göstermektedir. Diğer bazı kinolonlar gibi siprofloksasin de klinik açıdan

anlamlı maruziyet düzeylerinde hayvanlarda fototoksik bulunmuştur.

Fotomutajenisite/fotokarsinojenisite

ilgili

veriler,

vitro

deneylerde

hayvan

deneylerinde

siprofloksasin

için

zayıf

fotomutajenik

veya

fototümorojenik

etki

göstermiştir. Bu etki, diğer giraz inhibitörlerininkine benzer bulunmuştur.

Artiküler tolerans çalışmaları:

Diğer giraz inhibitörleri gibi gelişmemiş

hayvanların ağırlık taşıyan eklemleri üzerinde

hasara neden olur. Kıkırdak hasarının derecesi yaş, tür ve doza göre değişir. Hasar eklemlere

fazla yüklenilmemek suretiyle azaltılabilir. Gelişmiş

hayvanlar (sıçan,köpek) ile yapılan

çalışmalarda kartilaj hasarına dair delil bulunmamıştır. Genç beagle köpeklerinde terapötik

dozlarda siprofloksasin kullanımı ile 2 hafta sonunda ciddi eklem değişiklikleri saptanmıştır,

bu değişiklikler 5 ay sonra da gözlenmeye devam etmiştir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Kaplanmamış tablet:

Mısır Nişastası

Mikrokristalin Selüloz

Krospovidon

Kroskarmeloz Sodyum

Kolloidal Silisyumdioksit

Magnezyum Stearat

Film kaplama süspansiyonu:

Hidroksipropil Metilselüloz

Polietilen Glikol 4000

Titanyum Dioksit

Talk

6.2.

Geçimsizlikler

Belirtilmemiştir.

6.3.

Raf ömrü

24 ay

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

C 'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

24

24

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

PVC/Alüminyum folyo blister.

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve

"Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.

No:36 Kapaklı / TEKIRDAĞ

Tel: 0282 999 16 00

8.

RUHSAT NUMARASI

207/32

9.

İLKRUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEMETARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 30.12.2005

Ruhsat yenileme tarihi: 20.10.2014

10.

KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

3-2-2014

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Ciprofloxacin and the risk of tendon disorders, risk of blood clots from the use of the cancer medicine ponatinib and reporting of adverse reactions to the Danish Health and Medicines Authority.

Danish Medicines Agency