CIPRASID 500 MG FILM TABLET, 14 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CIPRASID 500 MG FILM TABLET, 14 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CIPRASID 500 MG FILM TABLET, 14 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Levofloksasin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699559090345
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CİPRASİD500mgFilmTablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:Herb irfilmkaplıtablet500mgsiprofloksasineeşdeğer582 mg

siprofloksasin hidroklorürmonohidratiçerir.

Yardımcımaddeler:Mısırnişastası,mikrokristalinselüloz,krospovidon, kroskarmeloz

sodyum,kolloidal silisyumdioksit,magnezyumstearat,hidroksipropil metilselüloz,polietilen

glikol4000, titanyumdioksit, talk.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

1. CİPRASİDnedirveneiçinkullanılır? BuK ullanma Talimatında:

2. CİPRASİD’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. CİPRASİDnasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. CİPRASİD'insaklanması

B aşlıklarıyeralmaktadır.

1. CİPRASİDnedir vene içinkullanılır?

CİPRASİD,filmkaplıtabletlerşeklindekullanımasunulmuştur.Herbirfilmkaplıtabletin

içinde500mgetkinmadde(siprofloksasin)bulunmaktadır.CİPRASİD'inetkin maddesiolan

siprofloksasin, kinolonlaradıverilen birantibiyotik grubunaaittir.

CİPRASİD,14tabletiçeren kutu içerisindekullanımasunulmuştur.

CİPRASİD,yetişkinlerdesolunumyollarıenfeksiyonu tedavisinde,uzun sürelive

tekrarlayankulakyadasinüzitenfeksiyonlarında,böbrekveidraryollarıenfeksiyonlarında,

adneks it(dölyatağıekleri(adneks)olanyumurtalıklarvetüplerinakutyadakronikiltihabı),

belsoğukluğu(gonore),prostatitdahilgenitalorganlarınenfeksiyonlarında,sindirimsistemi

enfeksiyonlarında,karınzarıiltihabı(peritonit)gibikarınboşluğuenfeksiyonlarında,ciltve

yumuşakdokuenfeksiyonlarında,kemikveeklemenfeksiyonlarında,Neisseriameningitidis

adlıbakterininnedenolduğuenfeksiyonların18yaşüzeriönlenmesindeveşarbonsolunması

yoluylamaruziyetdurumundavekötü huylu dışkulak iltihabındakullanılır.

CİPRASİDakyuvar(beyazkanhücresi)sayısıdüşük(nötropeni)olanvebakteriyel

enfeksiyonkaynaklıolduğudüşünülenateşinsözkonusuolduğuhastalarıntedavisindediğer

antibiyotiklerlebirlikte(kombinasyon tedavisinde)kullan ılabilir.

Şiddetlibirenfeksiyonyadabirdenfazlatürdebakterininnedenolduğubirenfeksiyonolması

halinde, CİPRASİD'eekolarak ilaveantibiyotik tedavisi uygulanabilir.

CİPRASİD,kistik fibröz(Akciğer, böbrek veyapankreastabozukluğa nedenolan

kalıtımsalbirhastalık)bulunançocukveergenlerdeakciğervebronşenfeksiyonlarında,

böbreklereula şanlar(piyelonefrit)dahil,komplikeidraryoluenfeksiyonlarındasiprofloksasin

etkin maddesinehassasiyetgösterilmesidurumundadi ğeralternatiftedavileruygun

olmadığında,şarbon inhalasyonuna(solumayoluyla)maruziyetdurumundakullanılır.

CİPRASİD, doktorungerekligörmesihalindeçocuklardaveergenlerdegörülendiğerspesifik

şiddetlienfeksiyonların tedavisiiçin diğerajanların kullanılamadığıdurumlardakullanılabilir.

2. CİPRASİD'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CİPRASİD’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

− Siprofloksasine,diğerkinolongrubuantibiyotiklereveyaCİPRASİDiçindekiyardımcı

maddelerden herhangibirine karşı alerjiniz(aşın duyarlılığınız)varise,

− Kasgevşeticiolarakkullanılantizanidinetkinmaddesiniiçerenbirilaçkullanıyorsanız

ğer ilaçlarilebirliktekullanımıbölümünebakınız).

CİPRASİD'iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

− 18yaşından küçükseniz,

− İshalgörülürse,

− Önceden karaciğerveböbrek hastalığınızvarsa,

− Eklemçevresindeağrı,şişlik veyatendoniltihabı

olursa veyaantibiyotiktedavisialtında

önceden bu şikayetlerinizolduysa

− İleri yaştaisenizve

kortizon içeren ilaçkullandıysanız,

− Sinirsistemi hastalığınız,sarahastalığınızvarsa,

− CİPRASİD ilehipoglisemi(kanşekerinin düşmesi)riskiolabileceğinden,diyabetli(şeker

− hastası)iseniz,

− Depresyon veyapsikozdurumu varsa,

CİPRASİD

' iilkalışınızdapsikiyatrik reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Depresyonyada

psikozdan(birtürruhsalbozukluk) muzdaripseniz,bulgularınız(semptomlarınız) CİPRASİD

tedavisiyledahakötü halegelebilir. Nadirdurumlardadepresyonyadapsikoz, intihar

şünceleri, intihar teşebbüsleriveyaintiharıgerçekleştirmeyekadar ilerleyebilir. Bu durum

gerçekle şirsehemen CİPRASİD

almayıbırakın vedoktorunuzlailetişimegeçin.

− İlk uygulamadan sonrasinirsistemireaksiyonlarıortayaçıkarsa,

− Teofilin(solukalmaproblemleriiçinkullanılan bir ilaç), metilksantin, kafein, duloksetin

(depresyon, diyabetik sinir a ğrılarındazedelenmesiveyaidrartutamamadurumlarının

tedavisindekullanılanbirilaç),ropinirol(Parkinsonhastalığınıntedavisindekullanılanbir

ilaç), klozapin (antipsikotik birilaç),olanzapin(psikiyatrihastalarınıntedavisindekullanılan

antipsikotikbir ilaç), etkinmaddeleriniiçerenilaçlardan birinikullanıyorsanız

− Yaşlıysanız,

− B öbrekyetmezliğinizvarsa.

− K araciğeryetmezliğinizvarsa

Şiddetli,anialerjik reaksiyon ( anafilaktikreaksiyon/şok,anjiyoödem).İlkdozdadahi,şiddetli

alerjikreaksiyongelişmesineilişkinküçükbirolasılıksözkonusudur,budurumutakipeden

belirtilerşunlardır:göğüstesıkışmahissi,başdönmesi,midebulantısıveyabayılmayada

ağakalkıncabaşdönmesi.Bununolmasıhalinde,CİPRASİDkullanmayıbırakmalıve

derhaldoktorunuzlagörüşmelisiniz.

Enflamasyonvetendonyırtılmasıtedavininilk48saatiiletedavibırakılmasındanaylar

sonrasınakadarsüredegerçekleşebilir.Butendinopatiriski,yaşlıhastalardaveyaeşzamanlı

olarakkortikosteroidlerletedaviedilenhastalardaartabilir.Ağrıveyaenflamasyonun

(iltihabın)ilkbelirtisindeilacıalmayıbırakınızveağrılıbölgeyidinlendiriniz.Herhangi

gereksizegzersiztendon yırtılması riskiniarttırabilir.

CİPRASİDkullanırkencildinizgüneşışığınaveyaultraviyole(UV)ışınlaradahaduyarlıhale

gelir.KuvvetligüneşışığınaveyasolaryumgibiyapayUVışığamaruzkalmaktan

kaçınmalısınız.

İshalCİPRASİDkullanımınıbıraktıktanhaftalarsonradagelişebilir.Ciddiveyaısrarcıolursa

yadakanveyamukusiçerirse,hayatıtehditediciolabileceğindendolayıderhalCİPRASİD

tedavisinikesmelisiniz.Bağırsakhareketlerinidurduranyadaazaltanilaçkullanmamalıve

derhaldoktoru nuzlagörüşmelisiniz.

Kalphastalığınızvarsa,CİPRASİDkullanırkendikkatliolunmasıgerekendurumlar:QT

intervalindeuzamailedoğmuşolmaveyailgiliaileöyküsününbulunması(kalbinelektriksel

kaydıolanEKG'desaptananbirdurum),kandatuzdengesizliği(özelliklekandakipotasyum

veyamagnezyumdüzeyinindüşükolması),kalpritmininçokyavaşolması('bradikardi'olarak

adlandırılır),zayıfkalp(kalpyetmezliği),kalpkriziöyküsü(miyokardenfarktüsü),kadın

veyayaşlıolmayadaanormalEKGdeğişikliklerineyolaçan diğerilaçlarıkullanıyoriseniz.

CİPRASİD’inmetotreksat(bazıkansertürleri,romatoidartritdenileneklemiltihabı,sedef

hastalığıdenilen psöriyazis)tedavisindekullanılanbirilaçileeşzamanlıkullanımıönerilmez.

Bazıgenital yol(üremesistemi) enfeksiyonlarınıntedavisiiçindoktorunuzsiprofloksasineek

olarak ilavebirantibiyotik dahareçeteedebilir.Tedavinin 3. günündehenüzbiriyile şme

olmamasıhalinde, lütfen doktorunuzadanışın.

Kanya daidraranaliziyaptırırken,CİPRASİDkullandığınızı söyleyiniz.

CİPRASİDkullanırken,ağrı,yanma,karıncalanma,uyuşmave/veyagüçsüzlük gibinöropati

belirtileri ilekar şılaşırsanızCİPRASİDkullanmayıbırakınızvedoktorunuzabaşvurunuz.

CİPRASİDkaraciğerhasarınanedenolabilir.Eğer,iştahkaybı,sarılık(cildinsararması)koyu

renkliidrar,kaşıntıyadamidedehassasiyetgibiherhangibirbelirtifarkederseniz,

CİPRASİDalmayıdurdurarak derhaldoktorunuzabaşvurunuz.

Eğersizinyadaailenizden birininglukoz-6-fosfatdehidrojenaz(G6PD)eksikliğidenilen

kalıtımsalbirdurumuvarsaCİPRASİDkullanımıileanemiriskiylekarşılaşabilirsiniz.Bu

nedenleglukoz-6- fosfatdehidrogenaz(G6PD)eksikliğinizolupolmadığınıdoktorunuza

bildiriniz.

CİPRASİDkullanılırkenyapılanMycobacterium

tuberculosis kültürtestindeyanlışnegatif

sonuçlargörülebilir.

CİPRASİD'eduyarlıyadadirençliolan mikroorganizmalarkonusundadoktorunuzadanışınız.

Myastheniagravis'in (kasgüçsüzlüğüneyolaçan birhastalık)şiddetlenmesi:

CİPRASİDgibiflorokinolonlar,kasgüçsüzlüğüvesolunumproblemlerigibimyasthenia

gravisbelirtilerininkötüleşmesinesebepolabilir.Kasgüçsüzlüğündeartışyadasolunum

problemleriyaşarsanızacilen doktorunuzadanışınız.

CİPRASİDbeyazkanhücrelerisayısındaazalmayanedenolabilirveenfeksiyonlara

direncinizazalabilir.E ğerateşvegeneldurumunuzdabozulma,yadaateşve lokal

enfeksiyonbelirtileri(bo ğaz, solunumborusu,ağızveyaürinerproblemler)gibienfeksiyon

belirtilerinizolursaderhaldoktorunuza danışınız.Doktorunuztarafındanmuhtemelbeyaz

küresayısındaazalmaolupolmadığıtestedilecektir. Doktorunuzukullandığınızilaç

bakımından uyarmanızönemlidir.

Buuyanlar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyse lütfen

doktorunuzadanışınız.

CİPRASİD'inyiyecekveiçecekilekullanılması:

CİPRASİDilesütürünleri

(süt, yo ğurtveyapeynirgibi.)

veyamineralkatkılıiçeceklerin

(örn.

kalsiyumtakviyeliportakalsuyu) beraberkullanılması,ilacınemiliminiazaltabilir.Butür

gıdalarlabirliktekullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CİPRASİD’inhamileliksırasındakullanımıönerilmemektedir.CİPRASİD’inçocukdoğurma

potansiyelibulunankadınlardakullanımınailişkinyeterliverimevcutdeğildir.Önlemolarak,

uygun birdoğumkontrolyöntemikullanılmasıönerilmektedir.

Tedaviniz sırasındahamileolduğunuzufarkederseniz, hemen doktorunuza veyaeczacınıza

da nışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CİPRASİDannesütünegeçerveeklemlerleilgiliolasıhasarriskinebağlıolarakemziren

annelertarafından kullanımı önerilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

CİPRASİDaraçvemakinekullanımınıolumsuzetkileyebilir.Bu durum, özelliklealkolle

birliktealındığındagörülür.

CİPRASİD’in içeriğindebulunan bazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

CİPRASİD,hertablette1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder.Dozunedeniyle

herhangibiruyarıgerekmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

CİPRASİD’i,aşağıdakiilaçlarlabirliktekullanıyorsanızdoktorunuzabildiriniz:

− Kalpritminidüzenleyen ilaçlar ( SınıfIAyadaSınıfIII ritimbozukluğunuönleyen

ilaçlar,trisiklikantidepresanlar( depresyontedavisindekullanılanilaçlar),bazı

antimikrobiyaller (makrolid denilen birsınıfaait)vebazıantipsikotikler),

− Probenesid (guttedavisindekullanılan birilaç),

− Metoklopram id (bulantı ilacı),

− Omeprazol(mideilacı),

− Teofilin (astım tedavisindekullanılan birilaç),

− Metotreksat (romatizma ,sedefhastalığıvekansertedavisindekullanılan birilaç),

− Steroid olmayanantiinflamatuvarlar(NSAİİ)(kortizon dışıiltihap gidericiler),

− Siklosporin (bağışıklık sisteminidüzenleyicibirilaç),

− Kan sulandırıcıilaçlar(VitaminKantagonistleriör, varfarin,asenokumarol,

fenprokumonyadafluindion),

− Kan şekeridüşürücü ilaçlar (

Glibenklamid, glimepirid gibi),

− Ropinirol(Parkinson hastalığındakullanılan birilaç),

− Klozapin ( Psikiyatrihastalıklarının tedavisindekullanılan birilaç),

− Fenitoin( Sara(epilepsi)için kullanılanbirilaç),

− Olanzapin (antipsikotik bir ilaç).

CİPRASİD

şağıdakiilaçların kanınızdakiseviyesiniarttırabilir

− Pentoksifilin (dola şım problemleri için),

− Kafein vedi ğerksantin türevleri,

− Duloksetin(depresyon, diyabetik sinirhasarı veidrartutamamaiçin),

− Lidokain (kalp rahatsızlıklarıveyaanesteziiçin),

− Sildenafil(erkeklerdesertle şmesorunu olarakadlandırılan erektildisfonksiyon için)

Bazı

ilaçlar CİPRASİD’in etkisiniazaltabilir

− Antasitler(sindirim güçlü ğü tedavisiiçin kullanılır),

− Omeprazol(mideyanması,sindirimgüçlüğü,mideveyabağırsaktakiülsertedavisinde

kullanılır),

− Mineraldestek ilaçları,

− Sükralfat(mideyanması,sindirimgüçlüğü, mideveyabağırsaktakiülsertedavisinde

kullanılır),

− Polimerikfosfat ba ğlayıcı(sevelamer,lanthanumkarbonat)(böbrekrahatsızlığıbulunan

hastalardafosfat düzeyini azaltmak için kullanılır),

− Magnezyum, kalsiyum, alüminyumveya demiriçeren ilaçlarveyadestekmaddeleri.

Bu preparatlarınkullanımı gerekli iseCİPRASİDbu ilaçlardan 2 saatönce veyaen erken

4 saatsonraalınmalıdır.

CİPRASİD, tizanidinbirliktekullanılmamalıdır, çünkü bu durumkan basıncındaazalma

(dü şük hipotansiyon)veuykulu olmagibiyan etkilereneden olabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınızise, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkındabilgiveriniz.

3. CİPRASİDnasıl kullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

CİPRASİD'iherzamaniçintamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildealınız.Eğeremin

değilseniz, doktorunuzayadaeczacınızasorunuz.

Kullanılması tavsiyeedilenCİPRASİDdozu:

CİPRASİD'inekadarsüre ile venesıklıkla

ku llanacağınızıdoktorunuzsöyleyecektir.Busüre

enfeksiyonunuzun tipinevenekadar şiddetli olduğunabağlıdır.

Böbrek hastalığınızvarsadoktorunuzabelirtinizçünkü ilaçdozunuzun ayarlanmasıgerekebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

ğızyoluylauygulanır.CİPRASİDtabletlerinibirmiktarsu ilebütün olarakyutunuz.

Tabletleraçkarnınayadatokkarnınaalınabilir.Tabletlerigününaynısaatlerindealmaya

özen gösteriniz. Tabletlersütürünleriyadamineraltakviyesiiçeceklerle(örn. süt,yo ğurt,

kals iyumtakviyeli portakal suyu)birliktealınmamalıdır. Hastalığa bağlıveyadiğernedenlerle

tablet alamayanhastalaraintravenöz (toplardamariçi)formdasiprofloksasinverilmesi

önerilir. İntravenözuygulamadan sonratedavioralyollasürdürülebilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı: Doktorunuztarafından önerildiğişekildekullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: Doktorunuztarafından önerildiğişekildekullanılmalıdır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Böbrekyetmezliğidurumunuzvarsadoktorunuzasöyleyiniz, çünkü

tedavidozunuzun bunagöreayarlanmasıgerekecektir. Böbrek bozukluğu olan çocuklardadoz

çalışmasıyapılmamıştır.

Karaci ğeryetmezliği:Doktorunuztarafındanönerildiğişekildekullanılmalıdır.Karaciğer

bozuklu ğu olançocuklardadozçalışmasıyapılmamıştır.

EğerCİPRASİD'in etkisinin çokgüçlü ya da çokzayıfolduğunadairbirizleniminiz varise

doktorunuzveya eczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCİPRASİDkullandıysanız:

CİPRASİD'denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,acilenbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

CİPRASİDkullanmayıunutursanız:

Mümkünolanenkısasüreiçindenormaldozualınvedahasonrareçeteedildiğişekilde

devamedin. Ancak, neredeysebirsonrakidozualaca ğınızzamangeldiyse,atladığınızdozu

almayın venormaldeolduğugibidevamedin. Tedavikürünüzü mutlakatamamlayın.

Unutulan dozlarıdengelemek içinçiftdozalmayınız.

CİPRASİDiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

Kendinizibirkaçgüniçindeiyihissetmeye ba şlasanızdahi, tedavikürünütamamlamanız

önemlidir. Builacıolmasıgerekendenkısasüredebırakırsanız,enfeksiyontamamentedavi

edilmeyebilirveenfeksiyonlailgilibelirtilertekrarortayaçıkabiliryadakötüleşebilir.Ayrıca

antibiyoti ğe karşıdirençgelişebilir.

Bu ilacın kullanımıylailgili başkasorularınızolursa, doktorunuzasorunuz.

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

Tümilaçlargibi, CİPRASİD'iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yaygınyanetkiler(100 kişiden1ila10'unu etkiler):

Bulantı,

İshal,

Çocuklardaeklema ğrısı

Yaygınolmayanyanetkiler(1000 kişiden1ila10'unu etkiler):

Mantarenfeksiyonları,

Kandakieozinofiladıverilenkan hücrelerisayısındaartış,

İştahsızlık,

Hareketlilik

Sinirlilik,

Başağrısı,

Başdönmesi,

Uyku bozuklukla rı,

Tatbozuklukla rı,

Kusma,

Karın ağrısı,

Hazımsızlık,

Gazşişkinliği,

Karaciğerenzimlerindeartış,

Bilirubin artışı,

Döküntü,

Kaşıntı,

Kurdeşen,

Eklemağrısı,

Böbrekfonksiyon bozukluğu,

Ağrı,

İyihissetmeme(asteni)

Ateş,

Karaciğerenzimlerinden biriolan alkalen fosfatazartışı,

Transaminazseviyelerinde artış,

Kas-iskelet a ğrısı(örneğin sırtağrısı, göğüsağrısıgibi).

Seyrek (10.000 kişiden1ila10'unuetkiler):

Antibiyotiğebağlıkalın bağırsak iltihabı(çok nadiren ölümlesonuçlanabilen),

Kandakibeyazkan hücrelerinin sayısındaazalmayadaartma,

Kandakipıhtılaşmahücrelerinin sayısındaazalmayadaartma,

Kansızlık,

Alerjik reaksiyon,

Alerjiködem,

Ağız, dilveboğazdaşişme,

Neredevehangizamandaolduğunu bilememe(bilinçbulanıklığı),

Gerçek olmayan şeylerigörme(halüsinasyon),

Anormalrüyalar,

Depresyon(intiharfikri/dü şünceleriveintihara teşebbüsveyaintiharetmegibikendine

rarvermedavranışınavarmaolasılığı),

Gerginlik,

Hissizlik, karıncalanma, yanma vebatmagibianormalduygu,

Hisazalması,

Hiskaybı,

Titreme,

Nöbetler (nöbetin 30 dakikasüreyledevametmesivearalardabilinçaçıklığı olmaksızın

sık sık tekrarlamasıhalidahilolmak üzere),

Dengebozukluğu,

Görmebozuklukları(diplopiadıverilen çiftgörmedahil),

Kulak çınlaması,

İşitmekaybı,

İşitmedeazalma,

Kalp atımhızındaartma,

Kan damarlarındagenişleme,

Tansiyon düşüklüğü,

Bayılma,

Nefesdarlığı(astımlailgili durumlardahil),astım benzeri belirtiler(semptomlar),

Karaciğeryetmezliği,

Safraakışındatıkanıklığabağlısarılık,

Karaciğeriltihabı,

Işığaduyarlılık,

Kasağrısı,

Eklem iltihabı,

Kasgerginliğindeartış, kramp,

Böbrek yetmezli ği,

İdrardakan olması,

İdrardakristallerolması,

Böbrek iltihabı,

Vücuttasu tutulmasınabağlışişlik (ödem),

Terleme

Kan şekerindeartma(hiperglisemi),

Kan şeker düzeyindeazalma(hipoglisemi),

Cilttekabarcıklar,

Birsindirim enzimiolanamilaza rtışı,

Çokseyrek(1 0.000 kişiden en fazla1kişiyietkiler):

Kandakikırmızıkan hücrelerininyıkımıileseyreden kansızlık,

Tümkan h ücrelerinin sayısının azalması(hayatıtehditedici),

Kandakibeyazkan hücrelerinintehlikelibir şeklideazalması(agranülositoz),

Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit edici),

Ölümcülalerjik reaksiyon,

Al erjik şok (hayatıtehditedici),

Serumhastalığıbenzerireaksiyon (bir çeşit alerjik reaksiyon),

Psikolojik reaksiyonlar(intiharfikri/dü şüncelerive intiharateşebbüsveyaintiharetmegibi

kendinezararvermedavranışınavarmaolasılığı),

Migren,

Yürümegüçlüğü,

Koku bozuklukları,

Sersemlik,

Kafa içibasıncıartması,

Görselrenk bozuklukları,

Damariltihabı,

Pankreasiltihabı,

Karaciğerhasarı(çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğeryetmezliğineilerleyebilir),

Dudak,göz,ağız,burunvecinselbölgedeoluşanşiddetlikabartılarvekanama(hayatı

tehdit edici),

Cilttekızarıklıklarlaseyreden hastalıklar,

Eritemamultiforme,eritemanodosumveStevens-Johnson sendromu gibiderinekrozu ve

derideciddikızarıklıklarlaseyreden hastalıklar(hayatıtehditedici),

Kasgüçsüzlüğü,

Kaslarıkemiklerebağlayantendonlardailtihapyadayırtılma,özellikleayakbileğinin

arkasındakibüyük tendon (kaslarıkemiklere bağlayan doku, aşiltendonu)

Myastheniagravis(kasgüçsüzlüğüneyolaçan birhastalık)şiddetlenmesi,

Karaci ğer nekrozu.

Bilinmiyor(eldekiverilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Beyinveomurilikd ışındakiçevreselsinirinzedelenmesiveçoksayıdaçevreselsinirin

zedelenmesi,

Kalpritmindegörülenbirtürbozukluk(QTuzaması),kalpritimbozukluğu, kalphızında

tışın görüldüğükalpritimbozukluğu (torsadesdepointes),

Akutgenelekzantematözpüstüloz(AGEP- yaygınkızarıkzeminüzerinde,içi iltihapladolu,

toplu i ğnebaşıbüyüklüğündekabartılarlakarakterize,yüksekateşin eşlikettiği,sıklıkla

ilaçkullanımısonrasıgelişen klinik tablo),

INR(Internationalnormalizedratio)(kandapıhtılaşmazamanınıölçümlemedekullanılan

param etre)artışı (Vitamin Kantagonistleri iletedaviedilen hastalarda).

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz. Meydanagelenyan etkileribildir erekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbu kullanmatalimatındabahsigeçmeyen herhangibiryan etkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu veya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. CİPRASİD'inSaklanması

CİPRASİD'içocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

CİPRASİD'i25°C'nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra CİPRASİD'ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizCİPRASİD'ikullanmayınız.

Ruhsalsahibi:

RecordatiİlaçSan. veTic. A.Ş.

Doğan AraslıCad. No:219

34510 EsenyurtISTANBUL

Üretimyeri:

RecordatiİlaçSan. veTic. A.Ş.

Doğan AraslıCad. No:219

34510 EsenyurtISTANBUL

Bu kullanma talimatı__.__.____tarihindeonaylanmıştır.