CIPRAM 20 MG FILM TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CIPRAM 20 MG FILM TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CIPRAM 20 MG FILM TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fluoksetin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 107/83
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 31-05-2000
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

CIPRAM

20mg FilmTablet

Sitalopram

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:20 mgsitalopram(hidrobromürolarak).

Yardımcımaddeler:Mısırnişastası,laktozmonohidrat,mikrokristalinselüloz,

kopovidon, gliserol(%85), kroskarmelozsodyum, magnezyumstearat,hipromelloz5,

makrogol400, titanyumdioksit(E171).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. CIPRAMnedirveneiçinkullanılır?

2.CIPRAM ’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. CIPRAMnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.CIPRAM ’ınsaklanması

B aşlıklarıyeralmaktadır.

1.CIPRAM nedirveneiçinkullanılır?

CIPRAMfilm tabletlerinherbiri 20mgsitalopram içerir.

CIPRAM

28tabletlikambalajla rdapiyasayasunulmaktadır.

Oval,beyaz,çentikli,“C”ve“N”baskılıfilmkaplıtabletlerdir.Eşitolarakikiparçaya

bölünebilir.

CIPRAM selektifserotoningerialıminhibitörüdür(SSRI)veantidepresanlarolarakbilinen

birilaçgrubunaaittir.Beyindekiserotonin sistemineetkiederek serotonin düzeylerini

yükseltirler.Serotoninsistemindekibozukluklardepresyonvedepresyonlailişkili

hastalıklarıngelişmesindeönemlibirfaktördür.Builaçlarhastalığınızınbelirtilerineneden

olan beyindekibazıkimyasaldengesizlikleridüzeltmeyeyardımcıolurlar.

CIPRAM depresyontedavisindevekendinizidahaiyihissettiğinizdebubelirtilerin

tekrarlanmasınıönlemedeyardımcıolmakiçinkullanılır.

Ayrıca,CIPRAM

tekrarlayan depresyonu olan hastalardayenid epresifnöbetlerinoluşumunu

önlemek üzereuzun dönemtedavidekullanılır.

CIPRAM ,panikatakeğilimiolanhastalardaveobsesifkompulsif(saplantı-zorlantı)

bozukluğu(OKB)olanhastalardabelirtilerinhafifletilmesindeyararlıdır.

DoktorunuzCIPRAM ’ıbaşkabiramaçladareçetelendirmişolabilir.CIPRAM’ınsizeneden

reçetelendirildiğinedairherhangibirsorunuzvarisedoktorunuzasorunuz.

2.CIPRAM ’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CIPRAM ’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

SitalopramveyaCIPRAM ’ıniçeriğindekidiğermaddelerdenherhangibirinealerjiniz

varsa

Aynızamandamonoaminoksidazinhibitörleri(MAOI)olarakbilinenilaçlardanbirini

kullanıyorsanız.Fenelzin, iproniyazid, izokarboksazid, nialamid,tranilsipromingibi

MAOIgrubu ilaçlar, selejilin(Parkinsonhastalığınıntedavisindedekullanılır),

moklobemid(depresyontedavisindekullanılır)velinezolid(birantibiyotik)gibi

ilaçlar,

Aynızamandapimozid kullanıyorsanız,

Doğuştangelenveyasonradanyaşadığınızanormalkalpritmi(kalbinnasılçalıştığını

değerlendirenbirincelemeolan EKG’degörüntülenir)hikayenizvarsa.

Yukarıdabelirtilenmonoaminoksidazinhibitörlerindenbirinikullanmayıbitirmişseniz,

CIPRAM tedavisinebaşlamadan önce2 haftabeklemenizgerekecektir.

Moklobemid kullanmay ıbıraktığınızdaCIPRAMtedavisinebaşlamadanöncemutlakabir

güngeçmelidir.

CIPRAM kullanmayıbıraktıktansonraherhangibirmonoamin oksidazinhibitörü kullanmaya

başlamadan önce1 haftabeklemelisiniz.

CIPRAM ’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Mani (taşkınlık)veyapanik bozukluğu(anidenortayaçıkanvezamanzaman

tekrarlayanyoğun sıkıntıyadakorku nöbetleridir)dönemlerinizvarsa.

K araciğerveyaböbrekfonksiyonbozukluğunuzvarsa. Doktorunuzun ilaçdozunuzu

ayarlamasıgerekebilir.

Diyabetinizvarsa.CIPRAMtedavisi glisemikkontrolü (kanşekerikontrolünü)

etkileyebilir.İnsülinve/veyaoralhipoglisemik(kanşekeridüşürücü)ilaçdozunuzun

ayarlanmasıgerekebilir.

Epilepsinizvarsa .NöbetleroluşursaveyanöbetsıklığındaartışolursaCIPRAM

tedavisinin sonlandırılmasıgerekir.

Bir türkanamabozukluğunuzvarsa

K anınızdakisodyumseviyesiazalmışsa

Elektrokonvülsif (elektroşok tedavisi)tedavialıyorsanız

Yakınzamandakalpkrizigeçirdiysenizveyakalbinizleilgili probleminizvarsaveya

geçmişteyaşadıysanız

Dinlenirkenkalpatışhızınızdüşükseve/veyauzunsürenşiddetliishalvekusma

(hastalıkhali)sonrasındaveyadiüretik(idrarsöktürücüilaç)kullanımısonucutuz

kaybınızvarsa

Ayaktayken hızlıveyadüzensizkalpatışınız,bayılma,düşmeveyabaşdönmesigibi

kalp hızıfonsiyonundaanormalliklereişaretedendurumlaryaşıyorsanız

Glokom(göztansiyonu) hastalığınızvarsa

Manik-depresif (taşkınlık-çökkünlük/ikiuçluduygudurumbozukluğu)hastalığıolanbazı

hastalarmanikdönemegirebilirler.Bu,olağandışıvehızladeğişendüşünceler,uygunsuz

mutlulukveaşırıfizikselaktiviteileanlaşılır.Eğerböylehissediyorsanızdoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Tedavininilkhaftalarında,huzursuzlukveyayerinde duramamayadasüreklihareketetme

ihtiyacı(akatizi)olabilir.Bubelirtileriyaşıyorsanızderhaldoktorunuzabildiriniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

İntihardüşüncesivedepresyonveyaendişe(anksiyete)bozukluğundakötüleşme:

Eğerdepresyondaysanızve/veyaendişe(anksiyete)bozukluğunuzvarsa,bazenkendinize

zararvermeveyakendiniziöldürmedüşüncelerinizolabilir.Bubelirtiler,antidepresanlarınilk

kull anılmayabaşlandığızamanlardaartabilir.Çünkübuilaçlarınetkisinigöstermeye

başlaması, genellikleyaklaşık 2 hafta, fakatbazendahauzun birzaman alabilir.

Bu olasılık aşağıdakidurumlardadahafazladır:

Eğerdahaönceintiharveyakendinizezararvermedüşüncenizolmuşsa

Eğergençbiryetişkinseniz.Klinikaraştırmalardaneldeedilenbilgiler,antidepresan

iletedavi edilenve psikiyatrikbozukluğuolan25yaşınaltındakiyetişkinlerde,intihar

davranışıriskininartabileceğinigöstermiştir.

Herhangibirzamandakendinize zararvermeveyakendinizi öldürmedüşüncenizolursa,

doktorunuzabildirin veyahemen birhastaneyebaşvurun.

Depresyonunuzveyaanksiyetebozukluğunuzolduğunubiryakınınızaveyayakınbir

arkadaşınızasöylemenizveonlardanbutalimatlarıokumalarınıistemenizfaydalıolacaktır.

Depresyonunuzunveyaanksiyetebozukluğunuzunkötüleştiğinidüşündüklerindeveya

davranışlarınızdakideğişimlerdenendişeduyduklarındasizevedoktorunuzasöylemelerini

isteyebilirsiniz.

Çocuklarve1 8yaşın altındakiergenlerdekullanımı

CIPRAM genelolarakçocuklarve18yaşınaltındakiergenlerdekullanılmamalıdır.Ayrıca

bilmelisinizki;18yaşınaltındakihastalarbusınıfilaçlarıkullandıklarındaintihargirişimi,

intihardüşüncesivedüşmanlık(çoğunluklasaldırganlık,zıtlaşmadavranışıvesinirlilik)gibi

yanetkilerinriskiyüksektir.Bunakarşındoktorunuzhastaiçinenyararlısıolduğunu

düşünerek18yaşınaltındakihastalaraCIPRAMreçeteedebilir.Doktorunuz18yaşın

altındakibirhastayaCIPRAMreçeteetmişsevesizbunugörüşmekistiyorsanızlütfen

doktorunuzlatemasageçiniz.18yaşınaltındakibirhastaCIPRAMkullanırkenyukarıdayer

alanbelirtilerdenherhangibirigelişirseveyadahadakötüleşirsedoktorunuzahaber

vermelisiniz.

H astalığınızailişkinözelbilgi:

Depresyon veyabuna bağlıhastalıklarıntedavisindekullanılandiğerilaçlardadaolduğugibi

iyileşmehemensağlanamaz.CIPRAM tedavisinebaşladıktansonraherhangibiriyileşme

hissetmenizbirkaçhaftaalabilir.

Panik b ozukluk tedavisindeherhangibiriyileşmenin görülmesigenellikle2-4haftaalır.

Tedavininbaşındabazıhastalarartanendişehissedebilir, tedavidevamettikçebu

kaybolacaktır.Bunedenle,doktorunuzuntalimatlarınıtamolaraktakipetmenizve

doktorunu zadanışmadantedaviyidurdurmamanızveyadozu değiştirmemenizçok önemlidir.

Bazen depresyon veyapanik bozukluk belirtileri,intiharveyakendine zararverme

düşünceleriiçerebilir.İlacınantidepresanetkisitamolarakortayaçıkıncayakadarbu

belirti lerindevametmesiveyakötüleşmesimümkündür.Eğergençbirerişkinseniz(örn.30

yaşınaltındaysanız)vedahaönce antidepresanilaçlarkullanmadıysanızbuolasılıkdaha

yüksektir.

Bazenyukarıdabahsedilenbelirtilerinfarkındaolmayabilirsiniz. Bu nedenle,biryakınınız

veya arkadaşınızdandavranışınızdakideğişikliklerinolasıbelirtilerinigözlemlemedesize

yardımcıolmasınıistemeyifaydalıbulabilirsiniz.

Eğertedavisırasındasıkıntılıdüşüncelerinizveyahislerinizolursaveyayukarıdabahsedilen

belirtilerdenherhangibirioluşursa,derhaldoktorunuzabildirinizveyaenyakınhastaneile

temasa geçiniz.

CIPRAM’ınyiyecek,içecekvealkolilekullanılması

CIPRAMaçveyatok karnınaalınabilir.

CIPRAM’ınalkolünetkileriniartırmadığıgörülmüştür.YinedeCIPRAMtedavisisırasında

alkolkullanılmamasıtavsiyeedilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanızdoktorunuzubilgilendiriniz.Hamile

kadınlar, doktortarafındanrisk/yarardeğerlendirmesiyapılmadanCIPRAMkullanmamalıdır.

Eğer,hamileliğinizinsonüçayındavedoğumakadarCIPRAMkullanırsanız,yenidoğan

bebeğinizdeşuetkileringörülebileceğinibilmelisiniz:nefesalıpvermegüçlüğü,mavimsibir

cilt,nöbetler, vücut sıcaklığıdeğişimleri,beslemegüçlüğü,kusma,düşükkanşekeri,sert

veyagevşekkaslar,artmışrefleksler,titreme,sinirlilik,aşırıduyarlılık,uyuşuklukhali,

sürekliağlama,uykuluolmaveuyumagüçlükleri.Yenidoğanbebeğinizdebubelirtilerden

biriolursaderhaldoktorunuziletemasageçiniz.

Doktorunuzve/veyadoğumunuzayardımcıolankişilerinCIPRAMtedavisindeolduğunuzu

bilmelerigerekir.Hamilelik sırasında, özelliklehamileliğin son 3 ayında, CIPRAMvebenzeri

ilaçlarınkullanılması,yenidoğandakalıcıpulmonerhipertansiyonadıverilenvebebeğin

dahahızlınefesalıpvermesivemavimsigörünmesinenedenolanciddidurumriskini

artırabilir.Bubelirtiler,genelliklebebekdoğduktansonrakiilk24saatiçindebaşlar.Eğer

bebe ğinizdebunlardan birivarsaderhaldoktorunuzabildiriniz.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CIPRAMannesütünegeçmektedir. Emzirmedönemindebuilaçkullanılmamalıdır.

Fertilite

Sitalopramınhayvançalışmalarındasperminkalitesinidüşürdüğügörülmüştür.Teorikolarak

bufertiliteyi etkileyebilirfakat insandaki fertiliteyeetkisiileilgiliyeterli veriyoktur.

Araçvemakinekullanımı

CIPRAMgenelolaraksersemlik halineneden olmaz.F akatyinedebuilacıalmaya

başladığınızdabaşdönmesiveyauykuhalihissederseniz,buetkilergeçinceyekadararaç

kullanmayınızveyaherhangibiraletveyamakineçalıştırmayınız.

CIPRAM ’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğu

söylenmişsebu ilacıalmadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Bazıilaçlarbirdiğerininetkisinietkileyebilirvebudurumbazenciddiyanetkilereneden

olabilir.

Aşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz:

fenelzin, iproniyazid, izokarboksazid, nialaminvetranilsipromin etkinmaddelerini

içeren“seçiciolmayan monoamin oksidaz(MAO)inhibitörleri (depresyon tedavisinde

kullanılır)”. Bu ilaçlardanherhangibirinikullandıysanız,CIPRAMalmadanönce14

günbeklemelisiniz.CIPRAMkullanmayıbıraktıktansonrabuilaçlardanherhangi

birini almakiçin7günbeklemelisiniz.

m oklobemid(depresyontedavisindekullanılır)içeren“geridönüşümlüseçiciMAO-A

inhibitörleri”

linezolid (birantibiyotik)

lityum(manik depresifbozukluktedavisivekorumadönemi ndekullanılır)ve

triptofan (biraminoasittirvebeslenmedesteğiolarak kullanılır)

imipramin vedesipramin (herikisidedepresyon tedavisindeku llanılır)

selejilin (Parkinsonhastalığındakullanılır)içeren“geridönüşümsüzMAO-B

inhibitörleri ”;bunlaryanetkiriskiniartırır.Selejilin dozu günde10 mg’ı

geçmemelidir.

metoprolol(yüksektansiyon ve/veyakalphastalığıiçinkullanılır);metoprololkan

seviyeleriartarfakatbuna bağlımetoprololetkiartışıbelirtileriveya yanetkileri

bildirilmemiştir.

sumatriptanve benzeri ilaçlar(migrentedavisindekullanılır)vetramadol(şiddetliağrı

içinkullanılır);bunlaryanetkiriskiniartırır.Bukombinasyonukullanırkenolağan

dışıbirbelirtiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu görmelisiniz.

simetidin (mideülseritedavisindekullanılır)yüksekdozlardakullanıldığında;

CIPRAMkanseviyeleriartabilirfakat CIPRAM’abağlıyan etkiartışı

bildirilme miştir.

trombosit (kanpulcuğu)fonksiyonunuetkilediğibilinenilaçlar(ör:bazıantipsikotik

ilaçlar,trisiklikantidepresanlar,asetilsalisilikasit(ağrıkesiciolarakkullanılır),

ibuprofen vediklofenak gibinon-steroidantienflamatuvarilaçlar(ekle miltihabı

(artrit) içinkullanılır));kanamaanomalileri riskindehafif artışa nedenolurlar.

StJohnWort( Sarıkantaron-depresyoniçinkullanılanbitkiselbirilaç);CIPRAMile

beraberkullanılmasıyanetkiriskiniartırabilir.

meflokin(sıtmatedavisindekullanılır),bupropiyon(depresyontedavisindekullanılır)

vetramadol(şiddetliağrıiçin kullanılır);bunların nöbeteşiğinidüşürmeriskiolasıdır.

nöroleptikler(şizofrenivepsikoztedavisindekullanılır)veantidepresanlar

(amitriptilin,imipramingibi) ;bunların nöbeteşiğinidüşürmeriskiolasıdır.

SınıfIAveIIIantiaritmiklergibi kalpritmi problemleri içinkullanılanveyakalp

ritmini etkileyebilecekilaçlar, antipsikotikler(ör:pimozid, haloperidol),trisiklik

antidepresanlar,bazıantimikrobiyalbileşikler(ör:sparfloksasin,moksifloksasin,

eritromisinIV,pentamidin,özelliklehalofantrinolmaküzere anti- sıtmailaçları),alerji

hastalıklarınakarşıetkilibazıilaçlar(astemizol,mizolastin).

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.CIPRAM nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.CIPRAM ’ ıher

zamandoktorunuzunbelirttiğişekildekullanınız.Emindeğilsenizveyadahafazlabilgiye

ihtiyacınızvarsadoktorunuzveyaeczacınızilekonuşmalısınız.

Erişkinler

Depresyon

Normaldozgünde20mg’dır.Budoz,doktorunuztarafındangündeenfazla40mg’a kadar

artırılabilir.

Panikbozukluğu

Dozu günde20- 30mg’aartırmadanönceilkhaftaiçinbaşlangıçdozugünde10mg’dır.Bu

doz, doktorunuztarafından gündeenfazla40mg’akadarartırılabilir.

Obsesifkompulsifbozukluk(OKB)

Başlangıçdozugünde20mg’dır.Budoz,doktorunuztarafındangündeenfazla40mg’a

kadarartırılabilir.

Uygulama yoluvemetodu:

CIPRAMhergün,gündetek dozolarak ağızdan alınır.

CIPRAM gününherhangibirzamanındayemeklerleveyatekbaşınaalınabilir.

Tabletler,suileyutulur.Tabletleriçiğnemeyiniz,tatlarıacıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda veergenlerde (18 yaşaltı)kullanımı:

CIPRAMçocuklara veyaergenlere (<18yaş)verilmemelidir.Dahafazlabilgi içinbkz.‘2.

CIPRAM ’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler’

Yaşlılarda kullanımı(65 yaşüstü):

Yaşlıhastalardabaşlangıçdozu,önerilengünlükdozunyarısı(ör:10-20mg)olmalıdır.Yaşlı

hastalargenelolarakgünde20 mg’dan fazlakullanmamalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekvekaraciğeryetmezliği:

Hafifveyaortadereceliböbrek bozukluğu olan hastalardadozayarlamasıgerekmez.

Karaciğerileilgiliyakınmalarıolan hastalargünde20mg’danfazlakullanmamalıdır.

Böbrek vekaraciğerişleviciddiolarak azalmışhastalardadikkatliolunmalıdır.

Tedavinin süresi:

Depresyon,panikbozuklukveOKBiçinkullanılandiğerilaçlardadaolduğugibi,bir

iyileşmehissetmenizbirkaçhaftasürebilir.Durumunuzdaherhangibirdüzelmehissetmeniz

birazzamanalsa da CIPRAMkullanmaya devamediniz.

Doktorunuzlakonuşmadan önceilacın dozunu kesinlikledeğiştirmeyiniz.

Tedavisüresikişiden kişiyedeğişir,genellikleenaz6 ay’dır.Doktorunuztavsiyeettiğisürece

tabletlerikullanmayadevamediniz. Kendi niziiyihissetmeyebaşlasanızbile,doktorunuz

söylemedentabletlerikullanmayıbırakmayınız.Alttayatanhastalıkuzunbirsüredevam

edebilirve eğertedaviyikesersenizçokyakın birsüreiçindebelirtileriniztekrarlayabilir.

Tekrarlayandepresyonuolanhastalar,yenidepresifdönemlerin oluşumunuönlemekiçin,

bazen birkaçyıldevameden tedavidenfayda görmektedir.

EğerCIPRAM’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanma nızgerekendendahafazlaCIPRAM kullandıysanız:

CIPRAM'dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,hemendoktorunuzveyasize

enyakınhastaneninacilbölümüiletemasageçiniz.Birrahatsızlıkveyazehirlenmebelirtisi

olmasadabunuyapınız.Birdoktorveyahastaneyegiderseniz,CIPRAM

kutusunu yanınıza

alınız.

Aşırıdozabağlıbazıbelirtilerhayatıtehditediciolabilir. Bunlar:

Düzensizkalp atışı

Kasılmanöbeti

Kalpritmindedeğişiklik

Sersemlikhali

Koma (çevreyetepkininverilmediğiderinbilinçkaybıveuyandırılamayacakbiçimde

uyku hali)

Kusma

Titreme

Düşüktansiyon

Yüksektansiyon

Bulantı(hastalıkhissi)

Serotonin sendromu (bkz.‘4 . Olasıyan etkilernelerdir?’)

Huzursuzluk

Başdönmesi

Gözbebeğinin büyümesi

Terleme

Mavimsi cilt

Normal den dahahızlıbirşekildenefesalıp verme(hiperventilasyon)

CIPRAM’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

CIPRAM ’ıkullanmayıunutursanız

Birdozalmayıunutursanızveyatmadanöncehatırlarsanızhemenalınız.Gecesırasındaveya

ertesigünöncekidozunuzualmayıunuttuğunuzuhatırlarsanızodozualmayınız,atlayınız.

Ertesigün, ilacınızıherzamankivaktindealmayadevamediniz.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

CIPRAMile tedav isonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

DoktorunuzsöylemedenCIPRAMkullanmayıbırakmayınız.Tedavikürünüz

tamamlandığında,CIPRAMdozununbirkaçhaftaiçindekademeliolarakdüşürülmesitavsiye

edilir.

İlacınanidenkesilmesi;başdönmesi,uyuşmaveyakarıncalanmahissi,uykubozuklukları

(gerçekgibirüyalar,kabuslar,uyuyamama),endişelihissetmek,başağrıları,hasta hissetmek

bulantı), kusma,terleme,huzursuzveyaheyecanlıhissetme,titreme,zihinbulanıklığıveya

şaşkınlık,duygusalveyaaşırıhassashissetme,ishal(yumuşakdışkılama),görme

bozuklukları,çalkantıveyavurmaşeklindekalpatışı(palpitasyonlar)gibiilacınbırakılmasına

bağlı,hafifşiddettevegeçicibelirtilereyolaçabilir.Bunedenle,tedaviniztamamlandığında

CIPRAM’ınanidenkesilmesiyerinebirkaçhaftadayavaşyavaşazaltılarakbırakılması

tavsiyeedilir.

Buürününkullanımıileilgilidahafazlasorunuzvarisedoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi,CIPRAM ’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yanetkilergenelliklete davibaşlangıcındanbirkaçhaftasonrayokolurlar.Etkilerin

hastalığınızınbelirtilerideolabileceğinivebunlarınsiziyileşmeyebaşladıkçadüzeleceklerini

bilmelisiniz.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10’da1 kişidendahafazlasınıetkileyen.

Yaygın:10’da1 kişiyekadaretkileyen.

Yaygın olmayan:100’de1 kişiyekadaretkileyen.

Seyrek: 1000’de1 kişiyekadaretkileyen.

Bilinmiyor:eldekiverilerlesıklığıtahminedilemiyor.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileri www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz. Meydanagelenyan etkileri bildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,CIPRAM’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildiriniz veyasize e nyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yüksekateş,huzursuzluk,zihinbulanıklığı,titremeveanikaskasılmaları;bu durum,

değişikantidepresanlarınbirliktekullanımıilebildirilenveserotoninsendromuadı

verilenveseyrek görülenbirdurumun işaretiolabilir.

Eğerciltte,dilde,dudaklardaveyayüzdeşişmeveyanefesalıpvermeveyayutkunma

güçlüğü hissediyorsanız(alerjikreaksiyon).

Olağandışıkanamalar(gastrointestinal(midebağırsak)kanamalardahil)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

CIPRAM’akarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemen doktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Hiponatremi ( kandakidüşüksodyumseviyesinebağlıyorgunluk,zihinbulanıklığıve

kas seğirmesi)

Hızlı,düzensizkalpatımı,bayılma:bunlarhayatıtehditeden veTorsadesdePointes

olarakbilinenbirdurumunbelirtileri olabilir.

Bunlarciddiyan etkiler dir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür. Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,

doktorunuza söyleyiniz:

Çok yay gın yan etkiler

Uykulu hissetme

umazorluğu

Terlemeartışı

Ağızkuruluğu(Dişçürümesiriskiniartırdığından,dişlerinizinormaldendahasık

fırçalamalısınız)

Bulantı(hastahissetme)

Yaygın yan etkiler

İştahazalması

Huzursuzluk

Cinseldürtü azalması

ndişe/Kaygı

Sinirlilik

Zihin bulanıklığıdurumu

Anormal rüyalar

Titreme

Ellerdeveyaayaklardakarıncalanmaveyauyuşma

Başdönmesi

Dikkatbozukluğu

Kulaklardaçınlama

Esneme

İshal

Kusma

Kabızlık

Kaşıntı

Kasveeklemlerdeağrı

Erkeklerde boşalmaveereksiyon sorunları

Kadınlardaorgazm olamama

Bitkinlik

Ateş

Cilttebatmahissi

Kiloazalması

Yaygın olmayanyanetkiler

Cilttekanamabozuklukları(kolaymorarma)

İştahartışı

Saldırganlık

Depersonalizasyon(k işininvücudununtümüyadabirkısmınayabancılaşmasışeklindedaha

farklıbiralgılayışiçinegirilmesi)

Halüsinasyon

Mani

Baygınlık

Genişlemişgözbebekleri

Hızlıkalpatışı

Yavaşkalp atışı

Kurdeşen

Saçdökülmesi

Döküntü

Işığaduyarlılık

İşemedegüçlük

Aşırıadetkanaması

Kolveyaayaklardaşişme

Kiloa rtışı

Seyrekyanetkiler

Kasılmanöbetleri

İstemsizhareketler

Tatalmabozuklukları

Kanama

Hepatit (sarılık;gözlerdekibeyazkısmın vecildin sararmasıilekendinigösterir)

Bilinmiyor:

Kendinezararvermeveyakendiniöldürmedüşünceleri(bkz.‘CIPRAM’ıaşağıdaki

durumlardaDİKKATLİKULLANINIZ’)

Kanama ve yamorarmariskiniartırandüşük kanpulcuğu (trombosit)seviyesi

Aşırıhassasiyet(döküntü)

Başdönmesiveyanefesalıp vermedezorluğaneden olan ciddialerjik reaksiyon

İdrarmiktarındaartış

Hipokalemi ( kaszayıflığı,seğirmeveyaanormal kalpritmineyolaçabilenkandadüşük

potasyumseviyesi)

Panikatak

Dişgıcırdatma

Rahatsızlık

Olağandışıkashareketleriveyakassertliği

Akatizi(kaslarınistemdışıhareketi)

Görmebozuklukları

Düşük tansiyon

Burun kanaması

Ciltvemukozakanamalarıdahilkanamabozuklukları(ekimoz)

Ciltveyamukozanın aniden şişmesi

Ağrılıereksiyon

Erkeklerde ve emzirmeyen kadınlardasütgelmesi

Anormalk araciğerfonksiyontestleri

Anormal kalpritmi

Bu tip ilaçlarıkullananhastalardakemikkırığıriskindeartışbildirilmiştir.

BunlarCIPRAM’ın hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.CIPRAM ’ınSaklanması

CIPRAM ’ıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındakiodasıcaklıklığındasaklayınız.

CIPRAM ’ıambalajındakison kullanmatarihinden sonrakullanmayınız.

Son kullanmatarihiayınson gününeatıftabulunur.

Hiçbirilacılavaboyadökmeyinizveyaçöpeatmayınız.Kullanmadığınızilaçlarınızınimhası

için eczacınızadanışınız.Bu önlemlerçevreyikorumanızayardımcıolacaktır.

Ruhsatsahibi: LundbeckİlaçTic.Ltd.Şti.

FSMMah. Poligon Cad.Buyaka2Sitesi No:8

1.Blok Kat:7

34471 Ümraniye/İstanbul

Üretimyeri :H.Lundbeck A/SOttiliavej 92500 Valby, Kopenhag/Danimarka

Bu kullanma talimatıtarihindeonaylanmıştır.

Document Outline