CINRYZE 500 IU/ 5 ML IV ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON, 2 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CINRYZE 500 IU/ 5 ML IV ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON, 2 ADET
 • Reçete türü:
 • Mor
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CINRYZE 500 IU/5 ML IV ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON, 2 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • c1-inhibitörü, plazma türetilmiş

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 58
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 14-08-2009
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

“ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

şüpheli

advers

reaksiyonları

TÜFAM’a

bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?”

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CINRYZE 500 IU/5ml IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon

Steril.

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

C1 esteraz inhibitörü (insan)

kullanımlık

flakonu

Uluslararası

Ünite

(IU)

inhibitörü

(insan)

içermektedir.

Sulandırmadan sonra bir flakon, 100 IU/ml'lik bir konsantrasyona karşılık gelecek şekilde, 5

ml başına 500 IU C1 inhibitörü (insan) içermektedir. Bir IU, normal insan plazmasının 1

ml’sinde bulunan ortalama C1 inhibitörü miktarına eşdeğerdir.

Sulandırılmış çözeltinin toplam protein içeriği 15 ± 5 mg/ml'dir.

Rekonstitüsyon hakkında bilgi için kullanma talimatına bakınız.

Yardımcı madde(ler):

Trisodyum sitrat

12,90 mg

Sodyum klorür

20,45 mg

Yardımcı maddeler için, 6.1’e bakınız.

İnsan kaynaklı plazmadan üretilmiştir.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü.

Beyaz toz.

Çözücü berrak, renksiz bir çözeltidir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Herediter Anjiyoödemi (HAÖ) olan erişkinlerde, adölesanlarda ve 2 ve üzeri yaşta

çocuklarda anjiyoödem ataklarının tedavisi ve atakların önlenmesi amacıyla prosedür

öncesi uygulanması.

Şiddetli ve tekrarlayıcı atakları olan erişkin, adölesan ve 6 ve üzeri yaşta çocuk HAÖ

hastalarında, tekrarlanan akut tedaviler ile yeterli kontrol sağlanamadığı veya oral

önleme

tedavilerinin

tolere

edilemediği

veya

oral

önleme

tedavileri

yeterli

korumanın sağlanamadığı durumlarda anjiyoödem ataklarının rutin önlenmesi.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

CINRYZE tedavisi, HAÖ hastalığı hakkında tecrübeli bir doktor tarafından düzenlenmelidir.

Erişkinler:

Anjiyoödem ataklarının tedavisi

Bir akut atağın ilk belirti veya bulgusu oluştuğunda 1000 IU CINRYZE

Tedavi başladıktan 60 (altmış) dakika sonra yeterli yanıt alınamayan hastalarda

1000 IU ikinci doz olarak uygulanabilir.

Laringeal atak geçiren hastalarda veya tedaviye geç başlanan hastalarda 1000 IU’luk

ikinci doz, 60 (altmış) dakika beklenmeksizin uygulanabilir.

Anjiyoödem ataklarının rutin önlenmesi

Anjiyoödem ataklarının rutin olarak önlenmesinde, önerilen başlangıç dozu her 3 veya

4 günde bir uygulanan 1000 IU CINRYZE’dir. Tedavi zaman aralıkları bireysel yanıta

göre

ayarlanır.

CINRYZE

düzenli

profilaksiye

duyulan

gereksinim

düzenli

aralıklarla gözden geçirilmelidir.

Anjiyoödem ataklarının prosedür öncesinde önlenmesi

Tıbbi, cerrahi veya dental bir prosedürden önceki 24 saat içinde 1000 IU CINRYZE.

Uygulama şekli:

İntravenöz kullanım içindir.

Uygulamadan önce tıbbi ürünün sulandırılmasına ilişkin talimatlar için bkz. bölüm 6.6.

Sulandırılmış ürün dakikada 1 ml'lik bir hızda intravenöz enjeksiyon yoluyla uygulanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Bu hastalarla ilgili özel bir çalışma yapılmamıştır. Böbrek veya karaciğer bozukluğu olan

hastalarda tedavi, rutin önleme ve prosedür öncesi önleme için doz, erişkinlerde kullanılanın

aynısıdır.

Pediyatrik popülasyon:

Adölesanlar:

12 ila 17 yaş adölesanlarda tedavi, rutin önleme ve prosedür öncesi önleme için doz,

erişkinlerde kullanılanın aynısıdır.

Çocuklar:

2 yaşından küçük çocuklarda CINRYZE güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir. 6 yaşından

küçük çocuklarda dozlama önerilerini destekleyen veriler çok sınırlıdır. Güncel olarak mevcut

veriler bölüm 4.8, 5.1 ve 5.2'de tarif edilmektedir.

Anjiyoödem

ataklarının

tedavisi

Anjiyoödem

ataklarının

prosedür öncesi önlenmesi

Anjiyoödem ataklarının rutin

önlenmesi

2 ila 11 yaş, > 25 kg:

Akut atağın ilk belirti veya

bulgusu oluştuğunda 1000 IU

CINRYZE.

Tedavi

başladıktan

(altmış) dakika sonra yeterli

yanıt alınamayan hastalarda,

ikinci

1000

uygulanabilir.

2 ila 11 yaş, > 25 kg:

Tıbbi, cerrahi veya dental bir

prosedürden

önceki

saat

içinde 1000 IU CINRYZE.

6 ila 11 yaş:

Anjiyoödem ataklarının rutin

olarak önlenmesinde önerilen

başlangıç dozu, her 3 veya 4

günde bir 500 IU CINRYZE’

dır. Tedavi zaman aralıkları

dozun,

bireysel

yanıta

göre ayarlanması gerekebilir.

CINRYZE

düzenli

profilaksiye

duyulan

gereksinim düzenli aralıklarla

gözden geçirilmelidir.

2 ila 11 yaş, 10-25 kg:

Akut atağın ilk belirti veya

bulgusu oluştuğunda 500 IU

CINRYZE.

Tedavi

başladıktan

(altmış) dakika sonra yeterli

yanıt alınamayan hastalarda,

ikinci

uygulanabilir.

2 ila 11 yaş, 10-25 kg:

Tıbbi, cerrahi veya dental bir

prosedürden

önceki

saat

içinde 500 IU CINRYZE.

Geriyatrik popülasyon:

Bu hastalarla ilgili özel bir çalışma yapılmamıştır. 65 yaş ve üzeri yaşlı hastalarda tedavi,

rutin önleme ve prosedür öncesi önleme için doz erişkinlerde kullanılanın aynısıdır.

4.3 Kontrendikasyonlar

Etkin maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı hastalarda

kontrendikedir.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Trombotik olaylar

Kapiller sızıntı sendromunu önlemek için kardiyak bypass ameliyatı geçiren yenidoğan ve

infant bireylerde, bir başka C1 inhibitörü ürünün endikasyon dışı yüksek dozlarının (500

Ünite

/kg’a

kadar)

uygulanması

sırasında

trombotik

olaylar

bildirilmiştir.

hayvan

çalışmasına dayalı olarak, 200 Ünite

/kg'nin üzerindeki dozlarda potansiyel bir trombojenik

eşik vardır. Trombotik olaylar açısından bilinen risk faktörleri olan hastalar (kalıcı kateter

dahil) yakından takip edilmelidir.

*[Geçmişte tayin edilmiş olan potens değerleri; 1 (U) Ünitenin, 1 ml normal insan plazmasındaki C1

inhibitörü miktarının ortalamasına eşit olduğu bir in-house referans standarta göre belirlenmişti.] Şu

anda, IU’nun, 1 ml normal insan plazmasındaki C1 inhibitörü miktarı olarak da tanımlandığı, bir

uluslararası referans standart (IU) kullanılmaktadır.

Virüs güvenliği

CINRYZE, insan plazmasından elde edilmektedir. İnsan plazmasından elde edilen

ilaçlar,

virüsler

ve

teorik

olarak

Varyant

Creutzfeldt-Jacob

(v-CJD)

gibi,

çeşitli

hastalıklara yol açabilen enfeksiyon yapıcı ajanlar içerebilirler. CINRYZE’da Varyant

Creutzfeldt-Jacob

hastalığının

bulaşma

riski

teorik

olarak

minimumken,

klasik

Creutzfeldt-Jacob

hastalığının

bulaşma

riski

hiçbir

kanıtla

desteklenmez.

Alınan

önlemlere rağmen, bu tür ürünler halen potansiyel olarak hastalık bulaştırabilir.

Bu tip ürünlerin enfeksiyon yapıcı ajanları bulaştırma riski, plazma verenlerin belirli

virüslere önceden maruz kalıp kalmadığının izlenmesi, belirli virüs enfeksiyonlarının

halihazırda

varlığının

test

edilmesi

ve

belirli

virüslerin

yok

edilmesi

ve/veya

inaktivasyonu ile azaltılmıştır. Bütün bu önlemlere rağmen, bu ürünler hala potansiyel

olarak hastalık bulaştırabilirler. Ayrıca, henüz bilinmeyen enfeksiyon yapıcı ajanların

bu ürünlerin içerisinde bulunma ihtimali mevcuttur.

HIV, HBV, HCV gibi zarflı virüsler ve HAV gibi zarflı olmayan virüsler için etkili

önlemlerin alınmasına dikkat edilmelidir. Parvovirüs B19 gibi zarflı olmayan virüslere

karşı alınan tedbirler sınırlı sayıda olabilir. Parvovirüs B19 enfeksiyonu, gebelikte

(fetal infeksiyon) ve immün yetmezlik ya da kırmızı kan hücre üretiminde artış olan

hastalarda tehlikeli olabilir (hemolitik anemi gibi).

Doktor, bu ilacı hastaya reçete etmeden veya uygulamadan önce hastası ile risk ve

yararlarını tartışmalıdır.

Ayrıca;

CINRYZE kullanılması gerekiyorsa hekim tarafından, hastalık yapıcı etkenlerin hastaya

bulaşmasını önlemek için uygun aşıların (Hepatit A, Hepatit B, vb.) yaptırılması önerilebilir.

Hastalar açısından CINRYZE her uygulandığında, hastayla ürünün seri numarası arasındaki

bağlantının korunabilmesi için, ürünün adı ve seri numarası kaydedilmelidir.

Aşırı duyarlılık

Herhangi bir biyolojik ürün ile olduğu gibi, aşırı duyarlılık reaksiyonları meydana gelebilir.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları anjiyoödem atakları ile benzer semptomlara sahip olabilir.

Hastalar ürtiker, yaygın ürtiker, göğüs sıkışması, hırıltı, hipotansiyon ve anafilaksi gibi aşırı

duyarlılık

reaksiyonlarının

erken

belirtileri

hakkında

bilgilendirilmelidirler.

Eğer

semptomlar uygulamadan sonra meydana gelirse, hasta doktorunu hemen bilgilendirmelidir.

Anafilaktik reaksiyonlar veya şok durumunda, acil tıbbi tedavi uygulanmalıdır.

Evde tedavi ve kendi kendine uygulama

Bu tıbbi ürünün evde uygulanmasına veya hastanın kendisi tarafından uygulanmasına dair

sınırlı veri mevcuttur. Evde tedavi ile ilişkili potansiyel riskler özellikle aşırı duyarlılık başta

olmak üzere advers reaksiyonların ele alınmasının yanı sıra uygulamanın kendisi ile de

ilgilidir. Bireysel olarak bir hasta için evde tedavi uygulamasına dair karar, uygun eğitimin

verilmesini ve kullanımın düzenli aralıklarla gözden geçirilmesini sağlaması gereken ve

tedaviyi yapan doktor tarafından alınmalıdır.

Bir hastaya CINRYZE her uygulandığında, hasta ve ürünün serisi arasındaki bağlantıyı

korumak için ürünün isminin ve seri numarasının kaydedilmesi şiddetle önerilir.

Her flakon 23 mg’dan az (11,5 mg) sodyum ihtiva eder, yani esasında sodyum içermez.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Veri yoktur.

Gebelik dönemi

Sınırlı sayıda gebelikte maruz kalma olgularından gelen veriler, C1 inhibitörünün gebelik

üzerinde

fetüsün/yeni

doğan

çocuğun

sağlığı

üzerinde

advers

etkileri

olduğunu

göstermemektedir.

Bugüne

kadar,

herhangi

epidemiyolojik

veri

elde

edilmemiştir.

Sıçanlarda

yapılmış olan, 70 kg ortalama

yetişkin vücut ağırlığına göre önerilen insan

dozunun (1000 IU) 28 katına kadar olan dozların verildiği üreme çalışmalarında, hiçbir

maternal

veya

embriyofetal

etki

görülmemiştir.

İnsanlara

yönelik

potansiyel

risk

bilinmemektedir.

Bu nedenle, gebelere ancak kesin endikasyon varsa uygulanmalıdır.

Laktasyon dönemi

C1 inhibitörünün anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Yenidoğan/infant için risk

göz ardı edilemez. C1 inhibitörünün süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır.

Emzirmenin

durdurulup

durdurulmayacağına

CINRYZE

tedavisinin

durdurulup

durdurulmayacağına/tedaviden

kaçınılıp

kaçınılmayacağına

ilişkin

karar

verilirken,

emzirmenin

çocuk

açısından

faydası

CINRYZE

tedavisinin

emziren

anne

açısından

faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği /Fertilite

Fertilite, erken embriyonik ve postnatal gelişim veya karsinojenisiteye ilişkin hiçbiri spesifik

çalışma yürütülmemiştir (bkz. bölüm 5.3).

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Güncel klinik verilere göre, CINRYZE’ın araç ve makine kullanımı üzerinde hafif etkileri

görülebilir. Bu nedenle araç veya makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

4.8 İstenmeyen etkiler

Cinryze tedavisinde görülen istenmeyen etkiler, Tablo 1’de belirtilen MedDRA Sistem Organ

Sınıfına ve mutlak sıklıklarına göre sınıflandırılmıştır. Her sıklık grubundaki istenmeyen

etkiler azalan ciddiyet sıralamasına göre yer almıştır. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır: çok

yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10 ); yaygın olmayan (≥1/1000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor).

Tablo 1 -Klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası raporlarda bildirilen istenmeyen etkiler

Sistem Organ Sınıfı

Yaygın

Yaygın olmayan

Bilinmiyor

Bağışıklık

sistemi

hastalıkları

Aşırı duyarlılık

Metabolizma

beslenme hastalıkları

Hiperglisemi

Sinir

sistemi

hastalıkları

Baş dönmesi, baş ağrısı

Vasküler hastalıklar

Venöz

tromboz,

flebit,

venöz

yanma,

sıcak

basması

Solunum, göğüs

bozuklukları ve

mediastinal hastalıklar

Öksürük

Gastrointestinal

hastalıklar

Bulantı, kusma, diyare,

karın ağrısı

Deri ve deri altı doku

hastalıkları

Döküntü

Kontakt dermatit,

eritem, kaşıntı

Kas-iskelet

bozuklukları, bağ doku

ve kemik hastalıklar

Eklem şişmesi, artralji,

miyalji

Genel

bozukluklar

uygulama

bölgesine

ilişkin hastalıklar

Enjeksiyon bölgesinde

döküntü/eritem,

infüzyon bölgesinde

ağrı, göğüs rahatsızlığı,

yüksek ateş

Advers reaksiyon sıklığı esas olarak HAÖ'li bireylerde tamamlanmış 8 klinik çalışmada

bildirilen ve CINRYZE ile ilgili advers olayların toplamına dayalı olarak yazılmıştır. Bunlar;

2 plasebo kontrollü çalışmadan, 3 açık etiketli çalışmadan ve 3 insani amaçlı ilaca erken

erişim programından ve pazarlama sonrası raporlardan elde edilen verilerden oluşmaktadır.

Bu çalışmalarda toplam 385 bireyde 14,500'den fazla CINRYZE infüzyonu mevcuttur.

Güvenlilik profilinin özeti

Klinik çalışmalarda CINRYZE infüzyonunun ardından gözlenen tek yaygın advers reaksiyon

döküntü olmuştur; döküntü özelliklerine ilişkin tarifler spesifik olmamıştır ancak tipik olarak

üst ekstremiteleri, göğsü, karın bölgesini veya enjeksiyon bölgesini etkilediği belirtilmiştir.

Döküntüler ciddi olmamıştır ve tıbbi ürünün bırakılmasına yol açmamıştır. Aşırı duyarlılık

reaksiyonları meydana gelebilir (bkz. bölüm 4.4).

Seçilmiş advers reaksiyonların tanımlanması

Venöz tromboz raporlarına göre, altta yatan risk faktörlerinden en yaygını kalıcı bir kateterin

varlığı olmuştur.

Enjeksiyon bölgesindeki lokal reaksiyonlar yaygın olmayan sıklıkta gözlenmiştir. Klinik

çalışmalarda, lokal reaksiyonlar (enjeksiyon/kateter bölgesinde ağrı, morarma veya döküntü,

venöz yanma veya flebit olarak tarif edilen) infüzyonların yaklaşık %0.2'si ile ilişkili olarak

ortaya çıkmıştır.

Pediyatrik popülasyon

Klinik

çalışmalar

sırasında,

farklı

pediyatrik

birey

kaydedilmiş

2.500’den

fazla

CINRYZE infüzyonuna maruz kalmıştır (2-5 yaş, n=3; 6-11 yaş, n=32; 12-17 yaş, n=26). Bu

çocuklar arasında, CINRYZE ile gözlenen advers reaksiyonlar yalnızca baş ağrısı, bulantı,

yüksek ateş ve infüzyon bölgesinde eritem olmuştur. Advers reaksiyonların hiçbiri şiddetli

olmamıştır ve hiçbiri tıbbi ürünün bırakılmasına yol açmamıştır.

Genel

olarak,

CINRYZE'ın

güvenliliği

tolerabilitesi

çocuklarda,

adölesanlarda

yetişkinlerde benzerdir.

Bulaşıcı ajanlar ile ilgili güvenlilik için, bkz. bölüm 4.4.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirilmesi

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel:0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Hiçbir doz aşımı olgusu bildirilmemiştir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Herediter anjiyoödemde kullanılan ilaçlar, C1 inhibitörü, plazma

kaynaklı.

ATC kodu: B06AC01.

Etki mekanizması

C1 inhibitörü, serin proteaz inhibitörü veya serpin protein süper ailesinin bir üyesidir.

Serpinlerin ana fonksiyonu serin proteazların aktivitesinin düzenlenmesidir. C1 inhibitörü,

olgun haliyle 105 kD'lik bir görünür molekül ağırlığına sahip 478 amino asitten oluşan,

plazmada bulunan tek zincirli bir glikoproteindir.

C1 inhibitörü; lektin yolağındaki mannoz bağlayıcı lektinle ilişkili serin proteazların yanı sıra,

klasik yolakta kompleman sisteminin ilk komponentinin (C1) aktif enzim alt ünitelerinden

ikisi

olan

C1s'i

bağlayarak

kompleman

sistemi

inhibe

etmektedir.

Aktive

enziminin primer substratı C4'tür ve inhibe edilmeyen C1, C4 düzeylerinin azalması ile

sonuçlanmaktadır. C1 kontakt aktivasyonun en önemli inhibitörüdür ve kallikrein ve faktör

XIIa'ya bağlanarak ve bunları inaktive ederek, kontakt sistemi ve intrinsik pıhtılaşma yolağını

düzenlemektedir. Bu yolaklar enzim amplifikasyon kaskadlarının parçası olduğundan, C1

inhibitörü olmadan, bu yolakların kendiliğinden veya tetikleyici ile indüklenen aktivasyonları

karşılanmayan aktivasyona ve şişmeye yol açabilir.

Farmakodinamik etkiler

Klinik çalışmalarda, intravenöz CINRYZE uygulaması, uygulamadan sonraki 1 saat içinde

antijenik

fonksiyonel

inhibitörünün

sistemik

düzeylerinde

anlamlı

artışa

açmıştır. C1 inhibitörü uygulaması C1 inhibitörü aktivitesi serum düzeylerini arttırmakta ve

şişmeyi veya şişmeye eğilimi kontrol edecek şekilde kontakt, kompleman ve fibrinolitik

sistemlerin doğal yollarla düzenlenmesini geçici olarak yeniden sağlamaktadır.

Düşük

serum

düzeyleri

çoğunlukla

HAÖ

atakları

korelasyon

göstermektedir.

CINRYZE

tedavi

saat

sonunda

düzeylerinin

yükselmesine

açmıştır.

aktivitesinde bir artış ile CINRYZE tedavisinin ilişkisini gösterecek şekilde, 12 saatte tedavi

grupları arasında başlangıca göre ortalama değerlerdeki değişimlerde istatistiksel açıdan

anlamlı (p=0.0017) bir fark gözlenmiştir (CINRYZE + 2.9 mg/dl’ye karşı plasebo + 0.1

mg/dl).

Klinik etkililik ve güvenlilik

İki randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışmadan (LEVP 2005-1/A ve LEVP 2005-1/B),

açık

etiketli

çalışmadan

(LEVP

2006-1

LEVP

2006-4)

pediyatrik

klinik

çalışmadan (0624-203

ve 0624-301) elde edilen veriler,

HAÖ’li bireylerde anjiyoödem

ataklarının tedavisi ve önlenmesi için CINRYZE’ın etkinliğini göstermiştir.

HAÖ ataklarının tedavisi için CINRYZE

LEVP 2005-1/A çalışmasında randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel gruplu bir düzen

kullanılmıştır; akut HAÖ atakları olan 71 birey randomize edilmiştir (36 CINRYZE, 35

plasebo). Çalışma, HAÖ atağının başlamasından sonraki 4 saat içinde CINRYZE ile tedavinin

plaseboya

göre

HAÖ

atağının

tanımlayıcı

semptomunda

iyileşmenin

başladığı

zamanda 2 katın üzerinde bir azalmaya yol açtığını göstermiştir (CINRYZE için medyan 2

saate karşı plasebo için >4 saat, p=0.048). CINRYZE tedavisi ayrıca plaseboya karşı HAÖ

atağının tamamen çözülmesine kadar geçen zamanda 2 katın üzerinde bir azalmaya yol

açmıştır (medyan 12.3 saate karşı 31.6 saat, p=0.001). Uygulama sonrası 4 saat içinde

tanımlayıcı semptomda net bir iyileşmenin başladığı birey yüzdesi CINRYZE için %60 ve

plasebo için %42 olarak belirlenmiştir (p=0.062). Laringeal HAÖ atakları için açık etiketli

CINRYZE ile tedavi edilen 15 hasta arasında, hiçbiri entübasyon gerektirmemiştir.

Açık etiketli LEVP 2006-1 çalışmasında, 101 birey toplam 609 akut HAÖ atağı için tedavi

edilmiştir (birey başına medyan 3 atak; aralık: 1-57). CINRYZE uygulamasından sonra 4

saat içinde, atakların %87'si tanımlayıcı semptomda net bir iyileşmeye ulaşmıştır. Atakların

%95'i için, klinik iyileşme gözlenmiştir ve/veya bireyler 4 saat içinde eve taburcu edilmiştir.

Birden fazla atak geçiren bireyler için, CINRYZE uygulamasından sonra 4 saat içinde yanıt

veren atak sayısı ve yanıta kadar geçen zaman tedavi edilen atak sayısından bağımsız olarak

benzerlik göstermiştir. 84 ayrı laringeal HAÖ atağı arasında, hiçbiri CINRYZE tedavisinden

sonra entübasyon gerektirmemiştir.

HAÖ ataklarının rutinde önlenmesi için CINRYZE

Çalışma

LEVP

2005-1/B

randomize,

çift

kör,

plasebo

kontrollü,

çapraz

düzen

kullanmıştır; 22 birey etkinlik için değerlendirilebilir bulunmuştur (her iki çapraz dönemde

randomize ve tedavi edilmiştir). Çalışma CINRYZE ile profilaksinin plaseboya göre HAE

atağı sayısında 2 katın üzerinde bir azalma ile sonuçlandığını göstermiştir (CINRYZE için

ortalama 6.3 atağa karşı plasebo için 12.8 atak; p<0.0001). Anjiyoödem atakları plaseboya

göre profilaktik CINRYZE terapisi sırasında daha az ağır (ortalama şiddet skoru 1.3'e karşı

1.9 veya %32 oranında bir azalma, p=0.0008) ve daha kısa süreli (ortalama 2.1 güne karşı 3.4

gün veya %38 oranında azalma, p=0.0004) olmuştur. Profilaktik CINRYZE terapisi sırasında

toplam şişme yaşanan gün sayısı plaseboya göre azalmıştır (ortalama 10.1 güne karşı 29.6

gün veya %66 oranında azalma, p<0.0001). Buna ek olarak, plaseboya karşı CINRYZE

terapisi sırasında HAÖ ataklarının tedavisi için daha az açık etiketli CINRYZE infüzyonu

gerekmiştir

(ortalama

infüzyona

karşı

15.4

infüzyon

veya

oranında

azalma,

p<0.0001).

Açık etiketli LEVP 2006-4 çalışmasında, 146 birey 8 gün ile yaklaşık 32 ay arasında değişen

(medyan 8 ay) dönemler boyunca HAÖ profilaksisi olarak CINRYZE almıştır. Kayıttan önce,

bireyler 3.0'a eşit (aralık: 0.08-28.0) bir medyan aylık HAÖ atak oranı bildirmişlerdir.

Profilaktik CINRYZE terapisi sırasında, bu oran 0.21 (aralık: 0-4.56) olarak belirlenmiştir ve

bireylerin %86'sı ayda ortalama en fazla 1 atak yaşamıştır. En az 1 yıl boyunca CINRYZE

profilaksisi alan bireyler için, birey başına aylık atak oranı çalışma öncesi oranlara göre tutarlı

şekilde düşük kalmıştır (ayda 0.34 atak).

HAÖ ataklarının prosedür öncesinde önlenmesi için CINRYZE

Açık etiketli CINRYZE klinik program boyunca toplam 91 tıbbi, dental veya cerrahi prosedür

öncesindeki

saat

içinde

uygulanmıştır

(çocuklarda

prosedür

erişkinlerde

prosedür). Prosedürlerin %98'i için, CINRYZE dozundan sonraki 72 saat içinde hiçbir HAÖ

atağı bildirilmemiştir.

Pediyatrik popülasyon

6 – 11 Yaş Grubu:

Tedavi:

Çalışma LEVP 2006-1: 22 pediyatrik birey 121 akut HAÖ atağı nedeniyle tedavi edilmiştir.

CINRYZE tedavisinden sonraki 4 saat içinde tanımlayıcı semptomda net bir iyileşmeye

ulaşan HAÖ atağı oranı, atakların sırasıyla %89'unun ve %86'sının iyileşmeye ulaşması ile,

kaydedilen 22 çocuk ve yetişkinler arasında benzerlik göstermiştir (yaş aralığı: 2-17).

Çalışma 0624-203: 9 birey (yaş aralığı: 6-11) kaydedilmiş ve tek doz CINRYZE verilmiştir: 3

kişiye (10-25kg) 500 Ünite

, 3 kişiye (>25kg) 1000 Ünite

ve 3 kişiye (>25kg) 1500

Ünite

verilmiştir. 9 bireyin tümünde (%100), CINRYZE tedavisinin başlangıcını takiben 4

saat

içinde

tanımlayıcı

bulgularda

şekilde

rahatlamaya

başlanması

sağlanmıştır.

Medyan aralık 0.5 saattir (aralık: 0.25-2.5 saat): 500 Ünite

, 1000 Ünite

ve 1500 Ünite

CINRYZE gruplarında sırasıyla 1.25, 0.25 ve 0.5 saat. 9 bireyin HAÖ ataklarının çözümünün

tamamlanması için medyan aralık 13.6 saat olmuştur (aralık: 1.6-102.3 saat).

Önleme:

Çalışma LEVP 2006-4: Kayıttan önce, 23 çocuk (yaş aralığı: 3-17), 3.0’lık bir medyan aylık

HAÖ atak oranı (aralık: 0.5-28.0) bildirmiştir. CINRYZE profilaksisi (her 3-7 günde 1000

Ünite

; her 3-7 günde 500 Ünite

alan 3 yaşındaki bir çocuk hariç olmak üzere) alırken

yapılan çalışmada, çeşitli yaş gruplarından çocuklarda 0.4 değerinde (aralık: 0-3.4) medyan

aylık HAÖ atak oranları gözlenmiştir ve çocukların %87'si aylık ortalama en fazla 1 atak

bildirmiştir; bu sonuçlar yetişkinlerde gözlenenler ile benzer bulunmuştur.

Çalışma 0624-301: Altı pediyatrik birey (6 ila 11 yaş) kaydedildi ve iki tedavi dizisinde 12

hafta için haftada 2 dozaja randomize edildi (500/1000 Ünite

veya 1000/500 Ünite

). Her

iki dozda da atak sıklığında benzer azalma olmuş ve atakların akut tedavisi için gereklilik,

süre ve ciddiyet bakımından klinik yararlılık göstermiştir.

˂ 6 Yaş Grubu:

6 yaşın altındaki 3 birey için, CINRYZE’ın uygulanması (500 Ünite

veya 1000 Ünite

atakların akut tedavisi ve önlenmesindeki klinik etkinlik ve C1 İnhibitör seviyelerinin artışı

ile ilişkilendirilmiştir. Genel olarak CINRYZE uygulaması iyi tolere edilmiştir.

Tüm çalışmalarda, CINRYZE uygulamasında hem çocuklarda hem de yetişkinlerde, infüzyon

öncesi değerlere kıyasla infüzyon sonrası antijenik ve fonksiyonel C1 inhibitör düzeylerinde

artışlar olmuştur.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler

CINRYZE'ye ilişkin randomize, paralel gruplu, açık etiketli bir farmakokinetik çalışması

semptomatik olmayan HAÖ olan bireylerde yapılmıştır. Bireyler 1000 Ünite

lik tek bir

intravenöz doz veya 1000 Ünite

lik bir doz ve ardından 60 dakika sonra 1000 Ünite

ikinci bir doz almışlardır. Başlangıca göre düzeltilmiş konsantrasyon verilerinden elde edilen

fonksiyonel

inhibitörü

için

ortalama

farmakokinetik

parametreler

Tablo

2'de

sunulmaktadır.

Tablo

CINRYZE

uygulamasının

ardından

Fonksiyonel

İnhibitörü

için

ortalama

Farmakokinetik Parametreler

Parametreler

Tek Doz

(1000 Ünite*)

Çift Doz

(1000 Ünitelik doz ve ardından

60 dakika sonra ikinci bir 1000

Ünitelik doz)

başlangıç

(U/ml)

0.31 ± 0.20 (n = 12)

0.33 ± 0.20 (n = 12)

maks

(U/ml)

0.68 ± 0.08 (n = 12)

0.85 ± 0.12 (n = 13)

Başlangıca

göre

düzeltilmiş

maks

(U/ml)

0.37 ± 0.15 (n=12)

0.51 ± 0.19 (n=12)

maks

(saat) [medyan (aralık)]

[1.2 (0.3 – 26.0)] (n = 12) [2.2 (1.0 – 7.5)] (n = 13)

(0-t)

(U*saat/ml)

74.5 ± 30.3 (n = 12)

95.9 ± 19.6 (n = 13)

Başlangıca

göre

düzeltilmiş

(0-t)

(U*saat/ml)

24.5 ± 19.1 (n=12)

39.1 ± 20.0 (n=12)

CL (ml/dak)

0.85 ± 1.07 (n = 7)

1.17 ± 0.78 (n = 9)

Eliminasyon yarı ömrü (saat)

56 ± 35 (n = 7)

62 ± 38 (n = 9)

n=değerlendirilen birey sayısı.

*Geçmişte tayin edilmiş olan potens değerleri, in-house Ünite (U) cinsinden ifade edilir.

Emilim:

HAÖ hastalarına tek bir CINRYZE dozunun intravenöz yolla uygulanmasının ardından,

fonksiyonel C1 inhibitörünün serum konsantrasyonu 1 ila 2 saat içinde iki katına çıkmıştır.

Dağılım:

Maksimum serum konsantrasyonu (C

maks

) ve serum konsantrasyonu-zaman eğrisi altında

kalan alan (EAA) tek dozdan çift doza artıyor görünmüştür, ancak bu artış doz ile orantılı

bulunmamıştır.

Biyotransformasyon:

C1 inhibitörü endojen bir insan plazma proteini olduğundan, birçok düşük molekül ağırlıklı

bileşik tarafından sergilenen sitokrom P450 izoenzimleri tarafından metabolize edilme, atılım

veya farmakokinetik ilaç-ilaç etkileşimlerine tabi değildir. Bir glikoprotein metabolizmasının

beklenen sonucu küçük peptidlere ve bireysel amino asitlere bozunma aracılığıyla olmaktadır.

Dolayısıyla,

CINRYZE

farmakokinetiği

atılımının

renal

veya

hepatik

bozukluktan

etkilenmesi beklenmemektedir.

Eliminasyon:

CINRYZE uygulamasının ardından fonksiyonel C1 inhibitörünün ortalama eliminasyon yarı

ömrü tek bir doz için 56 saat ve çift doz için 62 saat olarak belirlenmiştir.

Pediyatrik popülasyon

Fonksiyonel C1 inhibitörü aktivitesi iki açık etiketli çalışmada çocuklarda ölçülmüştür (bkz.

bölüm 5.1). 2 ila <18 yaş arası çocuklarda uygulamadan 1 saat sonra ölçülen fonksiyonel C1

inhibitörü aktivitesinde başlangıca göre gözlenen ortalama artışlar Çalışma LEVP 2006-1'de

(tedavi) %20 ila %88 arasında ve Çalışma LEVP 2006-4'te (önleme) %22 ila %46 arasında

değişirken,

değerler

erişkinlerde

sırasıyla

olarak

belirlenmiştir. İki ilave çalışmada çocukların (6-11 yaş) plazma seviyeleri değerlendirilmiştir.

Çalışma 624-203’te; 9 hastadan, vücut ağırlığı baz alınarak 500 Ünite

, 1000 Ünite

veya

1500 Ünite

lik tek IV CINRYZE dozunu takiben, plazma C1 INH antijen ve fonksiyonel

aktivitesi elde edilmiştir. Doz sonrasındaki 1 saatte ve 24 saatte, C1 INH antijen seviyelerinde

ve fonksiyonel aktivitesinde temel değerlerin üzerinde artışlar gösterilmiştir.

Çalışma 0624-301’de; 12 hafta için, 6 hastanın plazma C1 INH antijen ve fonksiyonel

aktivitesi, doz-öncesinde ve her 3 veya 4 günde iki doz (500 Ünite

ve 1000 Ünite

CINRYZE IV uygulamasını takip eden 1 saatte ölçülmüştür. Her iki CINRYZE dozu, C1

INH antijen ve fonksiyonel aktivitesinin uygun plazma seviyeleri ile sonuçlanmıştır.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Genel toksisiteye ve üreme toksisitesine ilişkin konvansiyonel çalışmalara dayalı olarak

klinik dışı veriler insanlarda hiçbir özel tehlike ortaya koymamaktadır. Hiçbir genotoksisite

çalışması yapılmamıştır zira etken maddenin DNA veya diğer kromozom materyalleri ile

doğrudan etkileşmesi mümkün değildir. Fertilite, erken embriyonik ve post-natal gelişim veya

karsinojenisite çalışmaları yürütülmemiştir çünkü hayvanlarda yapılan kronik uygulamanın

insan proteinine karşı nötralize edici antikor gelişimi ile ilişkili olması beklenecektir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Toz:

Sodyum klorür

Sukroz

Trisodyum sitrat

L-valin

L-alanin

L-treonin

Çözücü:

Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Bu tıbbi ürün, bölüm 6.6'da bahsedilenler dışında başka tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.

Ürünün uygulanması için yalnızca silikon içermeyen bir enjektör (ambalaj içinde tedarik

edilen) kullanınız.

6.3 Raf ömrü

24 ay.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız. Işıktan korumak için orijinal

ambalajında saklayınız.

Sulandırıldıktan sonra, ürün hemen kullanılmalıdır. Bununla birlikte, sulandırıldıktan sonra

ürünün stabilitesini, oda sıcaklığında (15°C-25°C) 3 saate kadar koruduğu gösterilmiştir.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Karton kutu içerisinde; alüminyum kapak ile kapatılmış, ağzı bromobutil kauçuk tıpa ile

kaplı, 5 ml’lik 500 IU C1 inhibitör toz içeren iki adet renksiz Tip I cam flakon + alüminyum

kapak ile kapatılmış, ağzı bromobutil kauçuk tıpa ile kaplı, 5ml enjeksiyonluk su içeren iki

adet renksiz Tip I cam flakon + 2 adet filtre transfer cihazı, 2 adet tek kullanımlık 10ml

enjektör, 2 adet kelebek iğne ve 2 adet koruyucu mat.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddeleri imhası ve diğer özel önlemler

Her kit, bir 1000 IU doz veya iki 500 IU doz için materyal içermektedir.

CINRYZE'ın rekonstitüsyonu ve uygulanması

Rekonstitüsyon, ürün uygulaması ve uygulama setinin ve iğnelerinin ele alınması dikkatlice

gerçekleştirilmelidir.

CINRYZE ile sağlanan filtre transfer cihazını veya piyasada mevcut olan çift uçlu bir iğneyi

kullanınız.

Hazırlama ve kullanma

CINRYZE'ın

enjeksiyonluk

sulandırıldıktan

sonra

intravenöz

yolla

uygulanması

amaçlanmaktadır. CINRYZE flakonu yalnızca tek kullanımlıktır.

Rekonstitüsyon

500 IU’luk bir doz hazırlamak için, 1 toz flakonu, 1 çözücü flakonu, 1 filtre transfer cihazı, 1

tek kullanımlık enjektör, 1 kelebek iğne ve 1 koruyucu mat gereklidir.

1000 IU’luk bir doz hazırlamak için, 2 toz flakonu, 2 çözücü flakonu, 2 filtre transfer cihazı,

1 tek kullanımlık enjektör, 1 kelebek iğne ve 1 koruyucu mat gereklidir.

Her ürün flakonu 5 ml enjeksiyonluk su ile sulandırılmalıdır.

Bir sulandırılmış CINRYZE flakonu, 500 IU’luk bir doza karşılık gelmektedir.

İki sulandırılmış CINRYZE flakonu, 1000 IU’luk bir doza karşılık gelmektedir, bu nedenle

iki flakon, 1000 IU’luk bir doz için kombine edilmelidir.

1. Verilen mat yüzey üzerinde çalışınız ve aşağıdaki prosedürleri gerçekleştirmeden önce bol

sabunla ellerinizi yıkayınız.

2. Sulandırma prosedürü sırasında aseptik teknik kullanılmalıdır.

3. Toz flakonun ve çözücü flakonun oda sıcaklığında (15ºC - 25ºC) olduğundan emin olunuz.

4. Ters üçgen ile gösterilen delinmiş şeridi yırtarak toz flakonun etiketini açınız.

5. Toz ve çözücü flakonlarından plastik kapakları çıkartınız.

6. Tıpaları bir dezenfeksiyon swabı ile siliniz ve kullanmadan önce kurumasını bekleyiniz.

7. Transfer cihazı ambalajının tepesinden koruyucu kapağı çıkartınız. Cihazı ambalajdan

çıkartmayınız.

Not:

transfer

cihazı,

flakonundaki

vakumun

kaybedilmemesi

için

flakonuna

bağlanmadan

önce

çözücü

flakonuna

bağlanmalıdır.

Çözücü

flakonunu

düz

yüzeye

yerleştiriniz, transfer cihazının mavi ucunu çözücü flakonuna sokunuz ve sivri uç çözücü

flakon tıpasının ortasından girene kadar ve cihaz yerine oturana kadar itiniz. Transfer cihazı

tıpa kapağa girmeden önce dikey konumda olmalıdır.

9. Transfer cihazından plastik ambalajı çıkartınız ve atınız. Transfer cihazının açıkta kalan

ucuna dokunmamaya dikkat ediniz.

10. Toz flakonunu düz bir yüzeye yerleştiriniz. Transfer cihazını ve enjeksiyonluk su içeren

çözücü flakonunu ters çeviriniz ve transfer cihazının açık ucunu sivri kısım kauçuk tıpaya

girene kadar ve transfer cihazı yerine oturana kadar iterek toz flakona sokunuz. Transfer

cihazı toz flakonun tıpa kapağına girmeden önce dikey konumda olmalıdır. Toz flakondaki

vakum çözücüye çekilecektir. Flakonda vakum yoksa ürünü kullanmayınız.

11.Tüm toz çözülene kadar toz flakonunu nazikçe karıştırınız. Toz flakonunu çalkalamayınız.

Tüm tozun tamamen çözüldüğünden emin olunuz.

12.Çözücü flakonu saat yönünün tersine çevirerek çıkartınız. Transfer cihazının açık ucunu

toz flakondan çıkartmayınız.

Sulandırıldığında bir flakon CINRYZE, 100 IU/ml'lik bir konsantrasyona karşılık gelecek

şekilde 5 ml'de 500 IU C1 inhibitörü içermektedir. Eğer hasta 500 IU’luk bir doz alacaksa

uygulama sürecine geçiniz.

1000 IU/10 ml olacak şekilde bir doz CINRYZE için, iki toz flakon sulandırılmalıdır.

Dolayısıyla, iki toz flakondan ikincisini sulandırmak için, bir transfer cihazı içeren ilave bir

ambalaj kullanarak, yukarıdaki 1 ila 12. adımları tekrarlayınız. Transfer cihazını yeniden

kullanmayınız. İki flakon da sulandırıldığında, 1000 IU’luk bir doz için uygulama sürecine

geçiniz.

500 IU doz için uygulama süreci:

1.Uygulama prosedürü sırasında aseptik teknik kullanılmalıdır.

2.Sulandırmadan

sonra,

CINRYZE

çözeltileri

renksiz

hafif

mavi

renk

arasında

berraktır. Eğer çözeltiler bulanıksa veya rengi değişmişse ürünü kullanmayınız.

3. Steril, tek kullanımlık 10 ml'lik bir enjektör kullanarak, enjektöre yaklaşık 5 ml hava

alınmasına izin verecek şekilde pistonu çekiniz.

4. Enjektörü saat yönünde döndürmek suretiyle transfer cihazının berrak ucunun tepesine

bağlayınız.

5. Flakonu nazikçe ters düz ediniz ve solüsyon içine havayı enjekte ediniz ve ardından

sulandırılmış CINRYZE çözeltisini enjektöre yavaşça çekiniz.

6.Enjektörü saatin tersi yönde çevirerek ve transfer cihazının berrak ucundan çıkartarak

flakondan sökünüz.

7.Uygulamadan önce sulandırılmış CINRYZE çözeltisi partiküller açısından denetlenmelidir;

eğer partikül gözlemlerseniz, kullanmayınız.

8.CINRYZE çözeltisi içeren enjektöre kelebek setini bağlayınız ve intravenöz yolla hastaya

enjekte ediniz. 5 dakika boyunca dakikada 1 ml'lik bir hızda intravenöz enjeksiyon yoluyla

500 IU (5 ml enjeksiyonluk su içinde sulandırılmış) CINRYZE uygulayınız.

1000 IU doz için uygulama süreci:

1.Uygulama prosedürü sırasında aseptik teknik kullanılmalıdır.

2.Sulandırmadan

sonra,

CINRYZE

çözeltileri

renksiz

hafif

mavi

renk

arasında

berraktır. Eğer çözeltiler bulanıksa veya rengi değişmişse ürünü kullanmayınız.

3. Steril, tek kullanımlık 10 ml'lik bir enjektör kullanarak, enjektöre yaklaşık 5 ml hava

alınmasına izin verecek şekilde pistonu çekiniz.

4. Enjektörü saat yönünde döndürmek suretiyle transfer cihazının berrak ucunun tepesine

bağlayınız.

5. Flakonu nazikçe ters düz ediniz ve solüsyon içine havayı enjekte ediniz ve ardından

sulandırılmış CINRYZE çözeltisini enjektöre yavaşça çekiniz.

6.Enjektörü saatin tersi yönde çevirerek ve transfer cihazının berrak ucundan çıkartarak

flakondan sökünüz.

7. 10 ml'lik bir tam doz yapmak için aynı enjektörü kullanarak, sulandırılmış CINRYZE'ın

ikinci bir flakonu ile 3. ila 6. adımları tekrar ediniz.

8.Uygulamadan önce sulandırılmış CINRYZE çözeltisi partiküller açısından denetlenmelidir;

eğer partikül gözlemlerseniz, kullanmayınız.

9.CINRYZE çözeltisi içeren enjektöre kelebek setini bağlayınız ve intravenöz yolla hastaya

enjekte ediniz. 10 dakika boyunca dakikada 1 ml'lik bir hızda intravenöz enjeksiyon yoluyla

1000 IU (10 ml enjeksiyonluk su içinde sulandırılmış) CINRYZE uygulayınız.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSATI SAHİBİ

Centurion Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Beşiktaş/İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 14.08.2009

Ruhsat yenileme tarihi: 25.06.2015

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ