CIFLOSIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CIFLOSIN 500 MG 10 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CIFLOSIN 500 MG 10 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Levofloksasin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525093059
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/26

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

UYARI:

TENDİNİT

VE

TENDON

YIRTILMASI,

PERİFERAL

NÖROPATİ,

SANTRAL

SİNİR

SİSTEMİ

ETKİLERİ

VE

MYASTENİA

GRAVİS’İN

ŞİDDETLENMESİNİ DE İÇEREN CİDDİ ADVERS REAKSİYONLAR

CİFLOSİN de dahil olmak üzere florokinolonlar aşağıdaki gibi sakatlığa yol açan ve

geri dönüşümsüz advers reaksiyonlara neden olabilir:

Tendinit ve tendon yırtılması

Periferal nöropati

Santral sinir sitemi etkileri

Bu reaksiyonların herhangi birinin gözlendiği hastalarda CİFLOSİN kullanımı derhal

bırakılmalı ve florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.

CİFLOSİN de dahil olmak üzere, myasthenia gravisli hastalarda kas güçsüzlüğünü

şiddetlendirebilir.

Bilinen

myasthenia

gravis

öyküsü

olanlarda

CİFLOSİN

kullanımından kaçınılmalıdır.

CİFLOSİN nin de dahil olduğu florokinolon grubu ilaçların ciddi advers reaksiyonlarla

ilişkili

olduğu

bilindiğinden

aşağıdaki

endikasyonlarda

başka

alternative

yoksa

kullanılabilir.

Akut bakteriyel sinüzit

Komplike olmaya üriner enfeksiyon

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CİFLOSİN

®

250 mg film tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde:

Her bir tablet;

Siprofloksasin’e

eşdeğer

291,5

Siprofloksasin

hidroklorür

monohidrat

içermektedir.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için, Bkz. Bölüm 6.1

3. FARMASÖTİK FORM

Film tablet;

Beyaz film kaplı, hafif bombeli, yuvarlak tabletler.

2/26

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonları

Akut bakteriyal sinüzit ve komplike olmayan üriner enfeksiyonlarda alternatif tedavi

seçeneklerinin varlığında ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

Bu

endikasyonlarda

ancak

antibiyograla

kanıtlanması,

diğer

alternatif

tedavilerin

uygulanmaması durumlarında enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayı ile kullanılabilir.

CİFLOSİN 250 mg film tablet, aşağıdaki endikasyonların tedavisinde endikedir.

Tedaviye başlamadan önce siprofloksasine direnç ile ilgili mevcut bilgiler üzerinde özellikle

durulmalıdır. Antibakteriyel ajanların uygun kullanımı ile ilgili resmi kılavuzlar göz önünde

bulundurulmalıdır.

Yetişkinler:

Gram-negatif bakterilere bağlı alt solunum yolu enfeksiyonları

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmeleri

Kistik fibröz veya bronşektazide bronko-pulmoner enfeksiyonlar

Pnömoni

Kronik süpüratif otitis media

Özellikle Gram-negatif bakterilere bağlı olduğunda kronik sinüzitin akut alevlenmeleri

İdrar yolu enfeksiyonları

Genital sistem enfeksiyonları

Duyarlı Neisseria gonorrhoeae’ye bağlı gonokokal üretrit ve servisit

Duyarlı Neisseria gonorrhoeae’ye bağlı olgular dâhil epididimo-orşit

Duyarlı Neisseria gonorrhoeae’ye bağlı olgular dâhil pelvik inflamatuar hastalık

Gastrointestinal kanal enfeksiyonları (örn. seyahat diyaresi)

İntra-abdominal enfeksiyonlar

Gram-negatif bakterilerden ileri gelen deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Malign otitis externa

Kemik ve eklem enfeksiyonları

Neisseria meningitidis’e bağlı invaziv enfeksiyonların 18 yaş üzeri profilaksisi

Solunum yolu şarbonu (maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi)

Siprofloksasin, bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen nötropenik ateş hastaların

tedavisinde de kombinasyon tedavisinde kullanılabilir.

Çocuklar ve ergenler:

Pseudomonas aeruginosa’dan ileri gelen kistik fibrözde bronko-pulmoner enfeksiyonlar

Komplike

idrar

yolları

enfeksiyonları

piyelonefrit,

etken

hassasiyeti

gösterilmesi

durumunda diğer alternatifler uygun olmadığında,

Solunum yolu şarbonu (maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi)

3/26

Siprofloksasin,

gerekli

görülmesi

halinde

çocuklarda

ergenlerde

görülen

şiddetli

enfeksiyonların tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.

Tedavi, sadece çocuklarda ve ergenlerde kistik fibröz ve/veya şiddetli enfeksiyon tedavisinde

deneyimli hekimler tarafından başlatılmalıdır.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Dozaj

endikasyona,

enfeksiyonun

şiddetine

yerine,

neden

olan

organizmaların

siprofloksasine duyarlılığına, hastaların böbrek fonksiyonlarına ve çocuklar ile ergenlerde

vücut ağırlığına göre belirlenir.

Tedavi süresi, hastalığın şiddeti ile klinik ve bakteriyolojik seyre dayanır.

Bazı bakterilerin (örn. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter veya Staphylococci) neden

olduğu

enfeksiyonların

tedavisinde,

daha

yüksek

siprofloksasin

dozları

diğer

uygun

antibakteriyel ajanlarla birlikte uygulama gerekli olabilir.

Bazı

enfeksiyonların

(örn.

pelvik

inflamatuar

hastalık,

intra-abdominal

enfeksiyonlar,

nötropenik hastalardaki enfeksiyonlar ve kemik ile eklem enfeksiyonları) tedavisi de, dâhil

olan

patojenlere

bağlı

olarak

diğer

uygun

antibakteriyel

ajanlarla

birlikte

uygulama

gerektirebilir.

Yetişkinler

Endikasyonlar

mg olarak günlük doz

Toplam

tedavi

süresi

(potansiyel

olarak

siprofloksasin

ile

ilk

parenteral tedavi dâhil)

Alt solunum yolu enfeksiyonları

Günde iki kez 500 mg

ila 750 mg

7 ila 14 gün

Üst

solunum

yolu

enfeksiyonları

Kronik

sinüzitin

akut

alevlenmeleri

Günde iki kez 500 mg

ila 750 mg

7 ila 14 gün

Kronik

süpüratif

otistis media

Günde iki kez 500 mg

ila 750 mg

7 ila 14 gün

Malign

otistis

externa

Günde iki doz 750 mg

28 gün ile 3 ay arası

İdrar

yolu

enfeksiyonları

(Bkz. Bölüm 4.4)

Komplike

olmayan sistit

Günde iki kez 250 mg

ila 500 mg

3 gün

Pre-menopozal

kadınlarda

kullanılabilir.

Komplike

sistit,

Komplike

Günde iki kez 500 mg

7 gün

4/26

olmayan

piyelonefrit

Komplike

piyelonefrit

Günde iki kez 500 mg

ila 750 mg

gün,

bazı

spesifik durumlarda (abse

gibi)

günden

daha

uzun

süre

devam

edilebilir

Prostatit

Günde iki kez 500 mg

ila 750 mg

2 ila 4 hafta (akut) ile 4

ila 6 hafta (kronik)

Genital

sistem

enfeksiyonları

Gonokokal üretrit

ve servisit

Tek doz olarak 500 mg

1 gün (tek doz)

Epididimo-orşit

pelvik

inflamatuvar

hastalık

Günde iki kez 500 mg

ila 750 mg

En az 14 gün

Gastrointestinal

kanal

enfeksiyonları

intra-abdominal

enfeksiyonlar

Shigella

dysenteriae

dışındaki Shigella

türleri

dahil

bakteriyel

patojenlerin

neden

olduğu

diyare ve şiddetli

seyahat

diyaresinin

ampirik tedavisi

Günde iki kez 500 mg

1 gün

Shigella

dysenteriae

1’in neden olduğu

diyare

Günde iki kez 500 mg

5 gün

Vibrio

cholerae’nın

neden

olduğu

diyare

Günde iki kez 500 mg

3 gün

Tifo ateşi

Günde iki kez 500 mg

7 gün

Gram-negatif

bakterilerden

kaynaklanan

intra-abdominal

enfeksiyonlar

Günde iki kez 500 mg

ila 750 mg

5 ila 14 gün

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Günde iki kez 500 mg

ila 750 mg

7 ila 14 gün

Kemik ve eklem enfeksiyonları

Günde iki kez 500 mg

En fazla 3 ay

5/26

ila 750 mg

Bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu

düşünülen ateşli nötropenik hastalıklar

siprofloksasin,

resmi

klavuzlar

doğrultusunda

uygun

antibakteriyel

ajanlarla birlikte uygulanmalıdır.

Günde iki kez 500 mg

ila 750 mg

Tedaviye, tüm nötropeni

periyodu

süresince

devam

edilmelidir.

Neisseria meningitidis’e bağlı invaziv

enfeksiyonların profilaksisi

Tek doz olarak 500 mg

1 gün (tek doz)

Klinik

açıdan

uygun

olduğunda

oral

yoldan tedavi alabilecek bireyler için

solunum

yolu

şarbonuna

maruziyet

sonrası

profilaksi

küratif

tedavi

İlacın

uygulanmasına

şüpheli

veya

doğrulanmış

maruziyetten

sonra

mümkün

olan

kısa

süre

içinde

başlanmalıdır.

Günde iki kez 500 mg

Bacillus

anthracis

maruziyetinin

doğrulanmasından

itibaren 60 gün

Uygulama sıklığı ve süresi:

Bkz. Bölüm 4.2 - Pozoloji

Uygulama şekli:

Ağız yoluyla uygulanır. Tabletler bir miktar sıvı ile bütün olarak yutulur.

Yemek zamanlarından bağımsız olarak alınabilir. Aç karnına alındığında etkin madde daha

hızlı absorbe edilir. Bu durumda, tabletler süt ürünleri ya da mineral takviyesi içeceklerle

(örn. süt, yoğurt, kalsiyum takviyeli portakal suyu) birlikte alınmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.5).

Hastalığın şiddetine bağlı veya diğer nedenlerle tablet alamayan hastalara intravenöz formda

siprofloksasin verilmesi önerilir (örn. hastaya enteral beslenme uygulanıyorsa). İntravenöz

uygulamadan sonra tedavi oral yolla sürdürülebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalar için önerilen başlangıç ve idame dozları:

Kreatinin Klirensi

[mL/dak./1.73 m²]

Serum Kreatinin

[μmol/L]

Oral Doz

[mg]

>60

<124

Bkz. Genel doz.

30 - 60

124 ila 168

12 saatte bir 250-500 mg

<30

>169

24 saatte bir 250-500 mg

Hemodiyaliz tedavisi alan

hastalar

>169

24 saatte bir 250-500 mg (diyaliz

sonrası)

Periton diyalizi tedavisi alan

hastalar

>169

24 saatte bir 250-500 mg

6/26

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer fonksiyonları bozulmuş olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Çocuklar

Renal ve/veya hepatik bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Endikasyonlar

mg olarak günlük doz

Toplam tedavi süresi

(potansiyel olarak

siprofloksasin ile ilk

parenteral tedavi

dahil)

Kistik fibröz

Doz başına en fazla 750 mg

ile günde iki kez 20 mg/kg

vücut ağırlığı

10 ila 14 gün

Komplike

idrar

yolları

enfeksiyonları ve piyelonefrit

Doz başına en fazla 750 mg

ile günde iki kez 10 mg/kg

ila 20 mg/kg vücut ağırlığı

10 ila 21 gün

Klinik

açıdan

uygun

olduğunda oral yoldan tedavi

alabilecek

bireyler

için

solunum

yolu

şarbonuna

maruziyet

sonrası

profilaksi

küratif

tedavi

ilacın

uygulanmasına şüpheli veya

doğrulanmış

maruziyetten

sonra mümkün olan en kısa

süre içinde başlanmalıdır.

Doz başına en fazla 500 mg

ile günde iki kez 10 mg/kg

ila 15 mg/kg vücut ağırlığı

Bacillus

anthracis

maruziyetinin

doğrulanmasından

itibaren

60 gün

Diğer şiddetli enfeksiyonlar

Doz başına en fazla 750 mg

ile günde iki kez 20 mg/kg

vücut ağırlığı

Enfeksiyon tipine göre

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalar, enfeksiyonun şiddetine ve hastanın kreatinin klirensine göre seçilmiş bir doz

almalıdır.

4.3 Kontrendikasyonlar

Siprofloksasin veya diğer kinolonlara ya da ürünün herhangi bir bileşenine (Bkz. Bölüm

6.1) karşı aşırı duyarlılık

Siprofloksasin ve tizanidinin birlikte kullanılması (Bkz. Bölüm 4.5).

7/26

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Şiddetli

enfeksiyonlar

ve/veya

gram

pozitif

anaerobik

bakterilere

bağlı

şiddetli

enfeksiyonlar

Siprofloksasin

monoterapisi,

şiddetli

enfeksiyonların

Gram-pozitif

veya

anaerobik

patojenlerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisi için uygun değildir. Bu tip enfeksiyonlarda

CİFLOSİN, diğer uygun antibakteriyel ajanlarla birlikte uygulanmalıdır.

Streptokokal enfeksiyonlar (Streptococcus pneumoniae dâhil)

Etkililiği yetersiz olduğundan dolayı streptokokal enfeksiyonların tedavisinde önerilmez.

Genital sistem enfeksiyonları

Gonokokal üretrit, servisit, epididimo-orşit ve pelvik inflamatuvar hastalıklar florokinolona

dirençli

Neisseria

gonorrhoeae

izolatlarından

kaynaklanabilir.

yüzden

CİFLOSİN,

gonokokal

üretrit

veya

servisit

tedavisinde

sadece

siprofloksasine

dirençli

Neisseria

gonorrhoeae dışlanabildiğinde uygulanmalıdır.

Epididimo-orşit

pelvik

inflamatuvar

hastalıklar

için,

ampirik

siprofloksasin

sadece

siprofloksasine

dirençli

Neisseria

gonorrhoeae

dışlanabildiğinde

uygun

başka

antibakteriyel ajan (örn. sefalosporin) ile kombinasyon halinde düşünülmelidir. Üç günlük

tedavi sonucunda klinik iyileşme sağlanamadıysa tedavi yeniden değerlendirilmelidir.

Pre-menopozal kadınlarda komplike olmayan sistitte kullanılabilen tek doz siprofloksasinin,

uzun

tedavi

süresindense

daha

düşük

etkililik

ilişkili

olması

beklenmektedir.

Escherichia coli’nin kinolonlara karşı gittikçe artan direnç düzeyi açısından daha

fazla

dikkate alınmalıdır.

İntra-abdominal enfeksiyonlar

Siprofloksasinin, cerrahi sonrası intra-abdominal enfeksiyonlardaki etkililiği ile ilgili sınırlı

veriler bulunmaktadır.

Seyahat ishali

Seyahat edilen ülkelerdeki ilgili patojenlerde bulunan siprofloksasine dirence ilişkin bilgiler

göz önüne alınmalıdır.

Kemik ve eklem enfeksiyonları

Siprofloksasin

mikrobiyolojik

sonuçlara

bağlı

olarak

diğer

antimikrobiyal

ajanlar

kombinasyon şeklinde birlikte kullanılmalıdır.

Solunum yolu şarbonu

İnsanlarda kullanımı, in-vitro duyarlılık verilerine ve insanlardaki sınırlı verilerle birlikte

hayvanlardan elde edilen deneysel verilere dayanmaktadır. Tedavi eden hekimler, şarbon

tedavisi ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası konsensüs dokümanlarına başvurmalıdır.

8/26

Çocuklar ve ergenler

Siprofloksasinin çocuklar ve adolesanlardaki kullanımı mevcut resmi kılavuzları izlemelidir.

Siprofloksasin tedavisine, sadece çocuklar ve

adolesanlarda kistik fibroziz ve/veya ağır

enfeksiyonların tedavisinde deneyimli hekimler tarafından başlanmalıdır.

Siprofloksasinin gelişmemiş hayvanların ağırlık taşıyan eklemleri üzerinde artropatiye neden

olduğu gösterilmiştir. Çocuklarda siprofloksasin kullanımı ile ilgili olarak yapılan randomize,

çift kör bir çalışmadan elde edilen güvenlilik verileri (siprofloksasin: n=335, ortalama yaş =

6,3 yıl; komparatörlar: n=349, ortalama yaş = 6,2 yıl; yaş aralığı = 1 ila 17 yıl), +42. gün

%7,2 ila %4,6 değerinde ilaçla ilgili olduğundan şüphelenilen artropati insidansı (eklemle

ilgili klinik belirti ve semptomlardan farklı) ortaya çıkarmıştır. Bir yıllık takip itibariyle ilaçla

ilgili artropati insidansı sırasıyla %9 ve %5,7 olmuştur. Zamanla şüpheli ilaçla ilgili artropati

olgularındaki artış, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Eklem ve/veya

çevre doku ile ilgili olası advers olaylardan dolayı tedaviye, sadece dikkatli bir fayda/risk

değerlendirmesinden sonra başlanmalıdır.

Risk-yarar değerlendirmesi, siprofloksasinin solunum yoluyla geçen şarbon tedavisi için

pediyatrik hastalara uygulanmasının uygun olduğunu göstermektedir. Solunum yoluyla geçen

şarbonda pediyatrik hastalara uygulanacak doz için Bkz. Bölüm 4.2.

Kistik fibrozisde bronko-pulmoner enfeksiyonlar

Klinik çalışmalarda 5 -17 yaş arası çocuklar ve gençler dâhil edilmiştir. 1 yaş ve 5 yaş arası

çocukların tedavisinde daha sınırlı deneyim mevcuttur.

Komplike üriner sistem enfeksiyonları ve piyelonefrit

İdrar yolu enfeksiyonları için siprofloksasin tedavisi diğer tedaviler kullanılamaz olduğunda

göz

önünde

bulundurulmalıdır

mikrobiyolojik

sonuçlara

dayalı

olmalıdır.

Klinik

çalışmalarda 1 -17 yaş arası çocuklar ve gençler dâhil edilmiştir.

Diğer spesifik şiddetli enfeksiyonlar

Resmi kılavuzlar doğrultusunda veya diğer tedaviler kullanılamadığında dikkatli bir fayda-

risk değerlendirmesinin ardından ya da konvansiyonel tedavi başarısız olduktan sonra ve

mikrobiyolojik

dokümantasyon

siprofloksasin

kullanımını

gerekçelendirebildiğinde

diğer

şiddetli enfeksiyonlarda kullanılabilir.

Yukarıda bahsedilenler dışındaki spesifik şiddetli enfeksiyonlar için siprofloksasin kullanımı,

klinik

çalışmalarda

değerlendirilmemiş

olup

bununla

ilgili

klinik

deneyim

sınırlıdır.

Dolayısıyla bu enfeksiyonların görüldüğü hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır.

İdrar yolu enfeksiyonları

İdrar yolu enfeksiyonlarında rol oynayan en yaygın patojen olan ve florokinolonlara dirençli

olan Escherichia coli’nin lokal prevalansınının göz önünde bulundurulması tavsiye edilir.

9/26

Aşırı duyarlılık

Bazı durumlarda ilk uygulamadan sonra anafilaksi ve anafilaktoid reaksiyonları da içerebilen

aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar hemen ortaya çıkabilir (Bkz. Bölüm 4.8).

Bu gibi durumlarda CİFLOSİN kesilmeli ve uygun tıbbi tedavi uygulanmalıdır.

Tendinit ve tendon rüptürü, periferal nöropati ve merkezi sinir sistemi etkileri dahil

sakatlığa sebep olan ve potansiyel geri dönüşümsüz ciddi advers reaksiyonlar

CİFLOSİN dahil florokinolonlar, sakatlığa sebep olabilen ve potansiyel geri dönüşümsüz

ciddi advers reaksiyonlarla ilişkilendirilmiştir. Yaygın olarak görülen advers reaksiyonlar kas-

iskelet

periferal

sinir

sistemi

(tendinit,

tendon

rüptürü,

tendonlarda

şişme

veya

enflamasyon, karıncalanma veya uyuşma, kol

ve bacaklarda uyuşukluk, kas ağrısı, kas

güçsüzlüğü, eklem ağrısı, eklemlerde şişme gibi) atralji, miyalji, periferal nöropati ve merkezi

sinir sistemi etkileridir (halüsinasyon, anksiyete, depresyon, intihar eğilimi, insomnia, şiddetli

baş ağrısı ve konfüzyon) (bkz bölüm 4.8).

Bu reaksiyonlar, CİFLOSİN başladıktan sonra saatler ya da haftalar içinde görülebilir. Her

yaş grubundan veya önceden mevcut risk faktörleri olmayan hastalar, bu advers reaksiyonları

yaşamıştır.

Herhangi bir ciddi advers reaksiyonun ilk bulgularının veya semptomlarının ortaya çıkması

durumunda CİFLOSİN derhal kesilmelidir. Aynca, florokinolonlarla bağlantılı olarak bu ciddi

advers reaksiyonlardan herhangi birini yaşayan hastalarda CİFLOSİN dahil florokinolonların

kullanımından kaçınılmalıdır.

Kas-iskelet sistemi

CİFLOSİN, genelde kinolon tedavisi ile ilgili tendon hastalığı/bozukluğu öyküsü görülen

hastalarda

kullanılmamalıdır.

Yine

çok

nadir

durumlarda,

neden

olan

organizmanın

mikrobiyolojik dokümantasyonunun ve risk/fayda dengesinin değerlendirilmesinin ardından,

mikrobiyolojik verilerin siprofloksasin kullanımını gerekçelendirebildiği yerlerde özellikle

standart tedavi başarısız olduğunda veya bakteriyel direnç var ise bazı şiddetli enfeksiyonların

tedavisi için bu hastalara CİFLOSİN reçete edilebilir.

CİFLOSİN ile, tedavinin ilk 48 saati içerisinde dahi bazen bilateral olabilen tendinit ve tendon

kopması

(özellikle

aşil

tendonu)

meydana

gelebilir.

Tendon

inflamasyonu

kopması,

siprofloksasin tedavisi bırakıldıktan sonra birkaç aya kadar dahi meydana gelebilir. Bu

tendinopati riski, yaşlı hastalarda veya eş zamanlı olarak kortikosteroidlerle tedavi edilen

hastalarda artabilir (Bkz. Bölüm 4.8). Herhangi bir tendinit belirtisi görüldüğünde (örn. ağrılı

şişlik,

inflamasyon),

siprofloksasin

tedavisi

bırakılmalıdır.

Etkilenen

bacağın

dinlendirilmesine özen gösterilmelidir.

10/26

Myasthenia Gravis’in şiddetlenmesi:

Florokinolonlar nöromüsküler blokaj aktivitesine sahiptirler ve myasthenia gravisli hastalarda

kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan myasthenia gravisli hastalarda,

ventilatör destek ihtiyacı ve ölümü kapsayan pazarlama sonrası bildirilen ciddi advers olaylar

florokinolonla

ilişkilendirilmiştir.

Öyküsünde

myasthenia

gravis

bulunan

hastalar

florokinolon kullanımından kaçınmalıdır (Bkz. Bölüm 4.8).

Kardiyak bozukluklar

Siprofloksasin QT uzaması olgularıyla ilişkilendirilmektedir (Bkz. Bölüm 4.8).

Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında

uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma riskini arttırabilir. Bu nedenle bu tür

ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Kadınlar,

erkeklere

kıyasla

daha

uzun

başlangıç

aralığına

sahip

olma

eğilimi

gösterdiğinden, QTc uzatan ilaçlara karşı daha hassas olabilir. Yaşlı hastalar da QT intervali

üzerindeki

ilaçla

ilişkili

etkilere

daha

duyarlı

olabilirler.

nedenle

popülasyonda

siprofiloksasin de dâhil olmak üzere florokinolonlar kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

CİFLOSİN,

aralığının

uzamasına

neden

olabilecek

ilaçlarla

eşzamanlı

olarak

kullanıldığında (örn. sınıf IA veya III antiaritmikler, trisiklik antidepresanlar, makrolidler,

antipsikotikler) (Bkz. Bölüm 4.5) veya QT uzaması veya torsade de pointes risk faktörleri

taşıyan hastalarda kullanıldığında (örn. konjenital uzun QT sendromu, hipokalemi veya

hipomagnezemi

gibi

düzeltilmemiş

elektrolit

dengesizliği

kalp

yetmezliği,

miyokard

enfarktüsü veya bradikardi gibi kalp hastalığı) dikkatli olunmalıdır.

Hipoglisemi

Diğer kinolonlar ile olduğu gibi, hipoglisemi en sık olarak diyabetik hastalarda, özellikle yaşlı

popülasyonda

bildirilmiştir.

Tüm

diyabetik

hastalarda

glukoz

düzeyinin

dikkatle

izlenmesi önerilmektedir (Bkz. Bölüm 4.8).

Gastrointestinal sistem

Tedavi sırasında veya sonrasında (tedaviden sonraki birkaç hafta dâhil) şiddetli ve persistan

diyare meydana gelmesi, acil tedavi gerektiren antibiyotik ile ilişkili koliti (ölümcül sonuçları

olabilen

hayatı

tehdit

edici

durum)

gösterebilir

(Bkz.

Bölüm

4.8).

durumlarda

CİFLOSİN derhal bırakılmalı ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Bu durumda anti-peristaltik

ilaçlar kontrendikedir.

Fotosensitivite

Siprofloksasinin ışık duyarlılığı reaksiyonlarına neden olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle

CİFLOSİN alan hastalar doğrudan gün ışığına veya UV ışığına maruz bırakılmamalı ve ışık

duyarlılığı reaksiyonları (güneş yanığına benzer cilt reaksiyonları) ortaya çıktığında tedavi

kesilmelidir (Bkz. Bölüm 4.8).

11/26

Santral sinir sistemi (SSS)

Diğer florokinolonlarda olduğu

gibi siprofloksasinin de nöbetleri tetiklediği veya nöbet

eşiğini düşürdüğü bilinmektedir.

Siprofloksasin,

epileptik

hastalarda

daha

önce

santral

sinir

sistemi

bozukluğu

olan

hastalarda Status epilepticus vakaları bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.8).

Nöbet oluşması halinde, CİFLOSİN kesilmelidir.

CİFLOSİN de dâhil olmak üzere florokinolonların ilk defa uygulanmasından sonra dahi

psikiyatrik reaksiyonlar oluşabilir. Nadir vakalarda depresyon veya psikotik reaksiyonlar,

intihar fikrine/düşüncelerine ve intihara teşebbüs veya intihar etme gibi kendine zarar verme

davranışına kadar gidebilir (Bkz. Bölüm 4.8). Hastanın bu reaksiyonlardan herhangi birini

geliştirmesi durumunda, CİFLOSİN kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.

Siprofloksasin

dâhil

olmak

üzere

florokinolon

alan

hastalarda

parestezi,

hipoestezi,

disestezi

veya

zayıflık

sonuçlanan

duyusal

veya

sensorimotor

polinöropati

vakaları

bildirilmiştir.

Geri

dönüşsüz

durumların

gelişmesini

önlemek

amacıyla

ağrı,

yanma,

karıncalanma,

uyuşma

ve/veya

halsizlik

dâhil

nöropati

semptomları

görülen

hastalarda

CİFLOSİN tedavisi bırakılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.8).

Renal ve üriner sistem

Siprofloksasinin kullanımıyla ilişkili kristalüri bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.8). Siprofloksasin

alan hastalar bol su içmeli ve idrarın aşırı alkali olmasından kaçınılmalıdır.

Böbrek fonksiyonunda bozukluk

CİFLOSİN,

büyük

oranda

böbreklerden

atıldığından,

siprofloksasin

birikiminden

dolayı

advers

ilaç

reaksiyonlarında

artıştan

kaçınmak

için

böbrek

fonksiyonu

bozulmuş

hastalarda doz ayarlaması gereklidir (Bkz. Bölüm 4.2).

Yaşlı hastalarda renal fonksiyon azaldığı için doz ayarlamasına dikkat edilmelidir. Renal ve

hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte olduğunda doz azaltılmasına dikkat edilmelidir.

Hepatobilier sistem

Siprofloksasinle

hepatik

nekroz

yaşamı

tehdit

eden

karaciğer

yetmezliği

olguları

bildirilmiştir. Karaciğer hastalığının herhangi bir belirti ve bulgusunun (anoreksi, sarılık,

idrarda koyulaşma, kaşıntı veya hassas abdomen) bulunması durumunda tedavi kesilmelidir

(Bkz. Bölüm 4.8). Hepatik fonksiyon bozukluğunda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz yetmezliği

Glukoz-6-fosfat

dehidrojenaz

yetmezliği

bulunan

hastalarda

siprofloksasin

hemolitik

reaksiyonlar bildirilmiştir. Potansiyel faydasının olası riske ağır bastığı düşünülmedikçe, bu

hastalarda

siprofloksasin

kullanımından

kaçınılmalıdır.

durumda,

olasılıkla

gerçekleşebilecek hemoliz durumu izlenmelidir.

12/26

Direnç

Siprofloksasin tedavisi sırasında veya tedavi sürecinin ardından, klinik olarak aşikâr süper

enfeksiyonla

birlikte

veya

süper

enfeksiyon

olmaksızın

siprofloksasine

direnç

gösteren

bakteriler izole edilebilir. Uzun süreli tedaviler sırasında ve hastane enfeksiyonları ve/veya

Staphylococcus

Pseudomonas

türlerinin

neden

olduğu

enfeksiyonlar

tedavi

edilirken

siprofloksasin

seçilmesi

siprofloksasine

dirençli

bakteriler

açısından

farklı

risk

oluşturabilir.

Sitokrom P450

Siprofloksasin CYP1A2’yi inhibe eder ve dolayısıyla bu enzim ile metabolize olan eş zamanlı

uygulanan maddelerin (örn. teofilin, klozapin, olanzapin, ropinirol, tizanidin, duloksetin)

serum konsantrasyonunun artmasına neden olabilir. Siprofloksasinin tizanidin ile birlikte

uygulanması kontrendikedir. Bu yüzden siprofloksasin ile eş zamanlı olarak bu maddeleri

kullanan

hastalar,

klinik

aşımı

bulguları

açısından

yakından

izlenmelidir

serum

konsantrasyonlarının (örn. teofilinin) tespit edilmesi gerekebilir. (Bkz. Bölüm 4.5).

Metotreksat

Siprofloksasinin metotreksat ile eş zamanlı kullanımı önerilmez (Bkz. Bölüm 4.5).

Testlerle etkileşim

Siprofloksasinin

Mycobacterium

tuberculosis’e

karşı

in

vitro

aktivitesi,

hali

hazırda

siprofloksasin

kullanan

hastalardan

alınan

örneklerde

yanlış

negatif

bakteriyolojik

test

bulgularına neden olabilir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim biçimleri

QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar

CİFLOSİN diğer florokinolonlarla benzer şekilde QT aralığını uzattığı bilinen ilaçları almakta

olan hastalarda ihtiyatlı bir şekilde kullanılmalıdır (örn. Sınıf IA ve III antiaritmikler, trisiklik

antidepresanlar, makrolidler, antipsikotikler) (Bkz. Bölüm 4.4).

Şelasyon kompleksi formülasyonları

CİFLOSİN ile birlikte demir, sukralfat veya antasitler ve kuvvetli tamponlanmış ilaçlar

(antiretroviral ilaçlar) ile magnezyum, aluminyum veya kalsiyum içeren tedavi edici ürünler

ve sevelamer, lantan karbonat gibi polimerik fosfat bağlayıcılar alındığında siprofloksasin

absorbsiyonu azalır. Birlikte kullanımı gerektiğinde CİFLOSİN diğer ilaçlardan 1-2 saat önce

veya en az 4 saat sonra verilmelidir. Bu sınırlama H

reseptör blokörü sınıfı antasit ilaçlar için

geçerli değildir.

Gıda ve süt ürünleri

Siprofloksasin ile süt ürünleri veya mineral katkılı içeceklerin (örn: süt, yoğurt, kalsiyum

destekli portakal suyu) aynı anda kullanılması, siprofloksasinin absorpsiyonunu azaltabilir. Bu

yüzden,

CİFLOSİN’in

şekilde

kullanımından

kaçınılmalıdır.

Bununla

birlikte,

öğün

sırasında alınan kalsiyum, siprofloksasinin absorpsiyonunu anlamlı derecede etkilemez.

13/26

Probenesid

Probenesid, siprofloksasinin renal atılımını engeller. Probenesid içeren tedavi edici ürünlerle

birlikte kullanımı siprofloksasinin serum konsantrasyonunun yükselmesine yol açar.

Metoklopramid

Metoklopramid, siprofloksasinin absorbsiyonunu hızlandırır ve doruk kan düzeyine daha kısa

sürede ulaşmasına neden olur. Ancak siprofloksasinin biyoyararlanımı üzerine etkisi yoktur.

Omeprazol

Siprofloksasinin

omeprazol

içeren

tedavi

edici

ürünlerle

birlikte

uygulanması,

siprofloksasinin C

maks

ve EAA değerlerinde hafif bir düşüşe yol açabilir.

Tizanidin

Sağlıklı

bireylerde

yapılan

klinik

çalışmada,

tizanidin

serum

konsantrasyonlarında

siprofloksasin ile birlikte verildiğinde bir artış görülmüştür (C

maks

artışı: 7 kat, aralık: 4-21

kat, EAA artışı: 10 kat, aralık: 6-24 kat). Artan serum konsantrasyonlarına bağlı hipotansif ve

sedatif etkiler artmıştır (Bkz. Bölüm 4.4 - Sitokrom P450). Tizanidin içeren tedavi edici

ürünler, CİFLOSİN ile birlikte uygulanmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.3).

Metotreksat

CİFLOSİN

metotreksatın

aynı

anda

uygulanması,

metotreksatın

renal

tübüllerden

transportunu

inhibe

ederek

metotreksatın

plazma

düzeylerinde

artışa

açabilir.

metotreksat ile bağlantılı toksik reaksiyonların riskini arttırabilir. Siprofloksasinin metotreksat

ile eş zamanlı kullanımı önerilmez (Bkz. Bölüm 4.4)

Teofilin

Siprofloksasin ve teofilin içeren tedavi edici ürünlerin tekrarlanmış uygulanmaları serum

teofilin düzeyinde arzu edilmeyen artışa yol açabilir. Bu durumda teofiline ait istenmeyen

etkiler ortaya çıkabilir ve nadiren bu etkiler hayati veya öldürücü olabilir. Eğer iki tedavi edici

ürünün tekrarlanmış şekilde kullanımı gerekiyorsa serum teofilin düzeyi izlenmeli ve teofilin

dozu uygun şekilde azaltılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4 - Sitokrom P450).

Diğer ksantin türevleri

Siprofloksasin

kafein

pentoksifilin

(okspentifilin)

içeren

ürünler

eşzamanlı

kullanıldığında,

söz

konusu

ksantin

türevlerinin

serum

konsantrasyonlarının

arttığı

bildirilmiştir.

NSAİİ (Non steroid antiinflamatuvar ilaçlar)

Hayvan çalışmalarında çok yüksek dozlarda kinolonların (giraz inhibitörleri) ve bazı steroid

olmayan

antiinflamatuvar

ilaçların

(asetilsalisilik

asit

değil)

kombine

kullanımının

konvülsiyonları tetiklediği görülmüştür.

14/26

Siklosporin

Eş zamanlı siprofloksasin ve siklosporin içeren tedavi edici ürünler verildiğinde serum

kreatinin düzeyinde geçici yükselme gözlenmiştir. Bu nedenle bu hastaların serum kreatinin

düzeyleri haftada iki kere kontrol edilmelidir.

Vitamin K antagonistleri

Siprofloksasinin bir vitamin K antagonistiyle eşzamanlı uygulaması bu ilaçların antikoagülan

etkilerini artırabilir. Söz konusu risk altta yatan enfeksiyona, hastanın yaş ve genel durumuna

bağlı olarak değişebilir dolayısıyla siprofloksasinin INR (uluslararası normalize edilmiş oran)

artışına katkısını belirlemek güçtür. CİFLOSİN’in bir vitamin K antagonistiyle (ör, varfarin,

asenokumarol,

fenprokumon

fluindion)

birlikte

uygulandığı

sırada

uygulamadan hemen sonra INR sık sık izlenmelidir.

Oral antidiyabetik ajanlar

Siprofloksasin

başta

sülfonilüreler

olmak

üzere

(örn.

glibenklamid,

glimepirid)

oral

antidiyabetik ajanlar aynı anda uygulandığında, muhtemelen oral antidiyabetik ajanın etkisini

güçlendirmesi nedeniyle hipoglisemi oluştuğu bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.8).

Duloksetin

Klinik çalışmalar duloksetinin fluvoksamin gibi güçlü CYP 450 1A2 izoenzim inhibitörleri ile

eş zamanlı kullanımının, duloksetinin EAA ve C

maks

değerlerinde artışa yol açabileceğini

göstermiştir. Siprofloksasin ile olası bir etkileşime ait hiçbir klinik veri olmamasına rağmen,

eş zamanlı kullanımda benzer etkiler beklenebilir (Bkz. Bölüm 4.4 - Sitokrom P450)

Ropinirol

Klinik bir çalışmada, orta derecede bir CYP450 1A2 izozim inhibitörü olan ropinirol ile

siprofloksasinin eşzamanlı kullanımı ropinirolün C

maks

ve EAA değerlerinde sırasıyla %60 ve

%84’lük

artışa

neden

olunmuştur.

Siprofloksasinle

eşzamanlı

uygulandığı

durumda

ropinirolle ilişkili yan etkilerin izlenmesi ve uygun biçimde doz ayarlaması önerilmektedir

(Bkz. Bölüm 4.4 - Sitokrom P450).

Lidokain

Sağlıklı gönüllülerde lidokain içeren tedavi edici ürünlerin CYP450 1A2 izozimi inhibitörü

olan siprofloksasin ile eşzamanlı kullanımının, intravenöz lidokain klerensini % 22 azalttığı

gösterilmiştir. Lidokain tedavisi iyi tolere edilmesine karşı, vaka raporlarında eşzamanlı

uygulamada

ortaya

çıkabilecek

siprofloksasin

ilişkili

muhtemel

etkiler

bildirilmektedir.

Klozapin

250 mg siprofloksasinin 7 gün süreyle klozapinle eşzamanlı uygulamasını takiben, klozapin

ve N-desmetilklozapin serum konsantrasyonları sırasıyla %29 ve %31 oranlarında artmıştır.

CİFLOSİN ile eşzamanlı kullanım sırasında ya da hemen sonrasında klinik izlem ve uygun

klozapin doz ayarlaması tavsiye edilmektedir (Bkz. Bölüm 4.4 - Sitokrom P450).

15/26

Sildenafil

Sildenafilin C

maks

ve EAA değerleri sağlıklı bireylerde, 500 mg siprofloksasinle eşzamanlı

uygulanan 50 mg’lık oral dozu takiben yaklaşık iki kat artmıştır. Dolayısıyla CİFLOSİN’in

sildenafille birlikte reçete edildiği durumda riskler ve yararlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Fenitoin

Aynı anda siprofloksasin ve fenitoin alan hastaların serum fenitoin seviyelerinde değişme

(artma

veya

azalma)

gözlenmiştir.

Düşük

fenitoin

seviyeleriyle

ilişkili

nöbet

kontrolü

kaybının

önlenmesi

maddeyi

kullanmakta

olan

hastalarda

siprofloksasin

kesildiğinde aşırı fenitoin dozuyla ilgili istenmeyen etkilerin önlenmesi için, siprofloksasin ile

fenitoinin aynı anda uygulanması sırasında ve uygulamadan hemen sonra, fenitoin serum

konsantrasyonu

ölçümleri

dâhil

olmak

üzere

fenitoin

tedavisinin

izlenmesi

tavsiye

edilmektedir.

4.6 Gebelik ve Laktasyon

Genel tavsiye

Gebelikte kullanım kategorisi: C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Siprofloksasinin çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli

veri

mevcut

değildir.

Önlem

olarak,

uygun

kontrasepsiyon

yöntemi

kullanılması

önerilmektedir.

Gebelik dönemi

Siprofloksasinin hamile kadınlarda kullanımından elde edilen veriler, malformasyon veya

fetüs/yenidoğan

toksisitesini

göstermemektedir.

Hayvan

çalışmaları

üreme

toksisitesini

göstermemektedir. İlacın doğum öncesi uygulandığı hayvan çalışmalarına dayanılarak, ilacın

eklem kıkırdağı hasarına neden olabileceği ihtimal dışı tutulamayacağından (Bkz. Bölüm 5.3),

hamilelik sırasında CİFLOSİN kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Laktasyon dönemi

Siprofloksasin

anne

sütüne

itrah

edilir.

Olası

artiküler

hasar

riskine

bağlı

olarak,

CİFLOSİN’in emzirme sırasında kullanımı önerilmemektedir (Bkz. Bölüm 5.3).

Üreme yeteneği / Fertilite

Hayvanlar üzerindeki çalışmalar için Bkz. Bölüm 5.3.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Siprofloksasin

dâhil

olmak

üzere

florokinolonlar,

reaksiyonlarına

bağlı

olarak

hastanın araba ya da araç kullanma becerisinde azalmaya neden olabilir (Bkz. Bölüm 4.8). Bu

durum özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

4.8 İstenmeyen etkiler

Siprofloksasin (oral, parenteral) ile gerçekleştirilen tüm klinik çalışmalara dayanan advers ilaç

16/26

reaksiyonları, sıklık bakımından CIOMS III kategorilerine göre listelenmiştir (toplam n=

51621).

Siprofloksasin

kullanımında

bildirilen

sıklıkları

aşağıda

özetlenmiştir.

sıklık

grubunda, istenmeyen etkiler azalan ciddiyet sıralamasına göre sunulmuştur. Çok yaygın

(≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000

ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (mevcut verilerden kestirilememiştir).

Yalnızca pazarlama sonrası sürveyans sırasında tanımlanan ve sıklığı kestirilemeyen ADR’ler

“bilinmiyor” başlığı altında sıralanmıştır.

Sistem

organ

sınıfı

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

Enfeksiyonlar

enfestasyonlar

Mikotik

süperinfeksiyonlar

Antibiyotik

kaynaklı

kolit

(çok

nadiren

ölümle

sonuçlanabilen)

lenf

sistemi

hastalıkları

Eozinofili

Lökopeni

(granülositopeni),

anemi, nötropeni,

lökositoz,

trombositopeni,

trombositemi.

Hemolitik

anemi,

agranülositoz,

pansitopeni

(hayatı

tehdit

eden),

kemik

iliği

depresyonu

(hayatı

tehdit

eden)

Bağışıklık

sistem

bozuklukları

Alerjik reaksiyon,

alerjik

ödem/anyijoödem

Anafilaktik

reaksiyon,

anafilaktik

şok

(hayatı

tehdit

eden),

serum

hastalığı

benzeri

reaksiyon

Metabolizma

beslenme

sistemi

bozuklukları

İştahta

gıda

alımında azalma

Hiperglisemi

Hipoglisemi

Psikiyatrik

bozukluklar

Psikomotor

hiperaktivite/

ajitasyon

Konfüzyon

oryantasyon

bozukluğu,

anksiyete

reaksiyonları,

anormal

rüyalar

Psikotik

reaksiyonlar

(intihar

fikri/düşünceleri

intihara

teşebbüs

veya

17/26

(kabus),

depresyon

(intihar

fikri/düşünceleri

intihara

teşebbüs

veya

intihar

etme

gibi

kendine

zarar

verme

davranışına

varma

olasılığı),

halüsinayon

intihar etme gibi

kendine

zarar

verme

davranışına

varma olasılığı)

Sinir

sistemi

bozuklukları

Baş

ağrısı,

baş

dönmesi,

uyku

bozuklukları,

bozuklukları

Parestezi

(periferik

paraljezi)

disestezi,

hipoestezi, tremor

(titreme), nöbetler

(status epileptikus

dahil), vertigo

Migren

koordinasyon

bozukluğu, koku

bozuklukları,

intrakraniyal

hipertansiyon

(psödotümör

serebri),

yürüme

güçlüğü

Periferal

nöropati

polinöropati

Görme

bozuklukları

Görsel

bozukluk

(diplopi)

Görsel

renk

bozuklukları

İşitme

bozuklukları

Kulak

çınlaması,

işitme

kaybı/işitme

azalması

Kardiyak

bozukluklar

Taşikardi

uzaması,

ventriküler

aritmi,

torsades

pointes*

Vasküler

bozukluklar

Vazodilatasyon,

hipotansiyon,

senkop

Vaskülit

Solunum

sistemi

bozuklukları

Dispne

(astımla

ilgili

durumlar

dâhil)

Sindirim

sistemi

bozuklukları

Bulantı,

diyare

Kusma,

gastrointestinal ve

abdominal

ağrı,

dispepsi,

Pankreatit

18/26

şişkinliği

Hepatobiliyer

bozukluklar

Transaminaz

seviyelerinde artış,

bilirubin artışı

Hepatik

yetmezlik, sarılık,

hepatit

(infektif

olmayan)

Karaciğer

nekrozu

(çok

nadiren

hayatı

tehdit

eden

karaciğer

yetmezliğine

ilerleyebilir)

Deri

deri

altı

doku

bozuklukları

Döküntü,

kaşıntı,

ürtiker

Işık

duyarlılığı

reaksiyonları,

kabarma

Peteşi,

eritema

multiforme

minör,

eritema

nodosum,

Stevens-Johnson

sendromu

(hayatı

tehdit

edici),

toksik

epidermal

nekroliz

(hayatı

tehdit edici)

Akut

genel

ekzantematöz

püstüloz

(AGEP)

Kas-iskelet

sistemi,

Bağ

Doku

Kemik

Bozuklukları

Kas-iskelet

ağrısı

(örn.

ekstremite

ağrısı,

sırt

ağrısı,

göğüs

ağrısı)

Artralji

(eklem

ağrısı)

Miyalji, artrit, kas

tonusunda artış ve

kramp

güçsüzlüğü,

tendinit,

tendon

rüptürü

(çoğunlukla Aşil

tendonu),

myasthenia

gravis

şiddetlenmesi

Renal

Üriner

Bozukluklar

Renal bozukluk

Renal yetmezlik

Hematüri

Kristalüri

Tübülointerstisyel

nefrit

Genel

bozukluklar

uygulama

yeri

reaksiyonları

Spesifik

olmayan

ağrı,

rahatsızlık

hissi, ateş, asteni

Ödem,

terleme

(hiperhidrozis)

Tetkikler

Alkalen

fosfataz

düzeyinde artış

Amilaz artışı

(International

normalized

ratio)

artışı

(Vitamin

antagonistleri

19/26

tedavi

edilen

hastalarda)

*Bu reaksiyonlar, pazarlama sonrası çalışmalardan ve genelde QT uzaması risk faktörü olan

hastalardan elde edilen advers reaksiyonlardır (Bkz. Bölüm 4.4).

Aşağıda belirtilen istenmeyen etkiler, intravenöz ya da sıralı (intravenöz ila oral) tedavi

uygulanan hasta alt gruplarında daha yüksek bir sıklık kategorisine sahiptir.

Yaygın

Kusma, transaminazlarda geçici artış, döküntü

Yaygın değil

Trombositopeni,

trombositemi,

konfüzyon

disoryantasyon,

halüsinasyonlar, par- ve disestezi, nöbetler, vertigo, görme bozuklukları,

işitme

kaybı,

taşikardi,

vazodilatasyon,

hipotansiyon,

geçici

karaciğer

yetersizliği, sarılık, böbrek yetmezliği, ödem

Seyrek

Pansitopeni, kemik iliği baskılanması, anaflaktik şok, psikotik reaksiyonlar,

migren, koku alma bozuklukları, işitme yetersizliği, vaskülit, pankreatit,

karaciğer nekrozu, peteşi, tendon yırtılması

<Belirli bir reaksiyonu ve bunun eşanlamlılarını ve ilgili koşulları açıklamak üzere MedDRA

tercihli terim kullanılmıştır. ADR terimi temsili, MedDRA versiyon 14.0’a dayanmaktadır

(‘Mikotik süperenfeksiyonlar’ ve ‘Belirsiz ağrı’ hariç).>

Pediyatrik hastalar

Yukarıda bahsedilen artropati insidansı, yetişkinler için yapılan çalışmalardan elde edilen

verilere refere etmektedir. Çocuklarda, sıklıkla artropati meydana gelmektedir. (Bkz. Bölüm

4.4).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

12 g’lık doz aşımının hafif toksisite semptomlarına yol açtığı bildirilmiştir. 16 g’lık akut doz

aşımının, akut böbrek yetmezliğine neden olduğu bildirilmiştir.

aşımındaki

semptomlar

baş

dönmesi,

tremor,

baş

ağrısı,

yorgunluk,

nöbetler,

halüsinasyonlar, konfüzyon, abdominal rahatsızlık, renal ve hepatik bozukluğun yanı sıra

kristalüri ve hematüriden oluşur. Geri döndürülebilir renal toksisite bildirilmiştir.

20/26

Mide temizliği sonrası medikal karbon uygulaması gibi acil durum önlemlerinin dışında

kristalürinin önlenebilmesi için gerekirse idrar pH’si ve asitliği de dâhil olmak üzere böbrek

işlevinin

izlenmesi

tavsiye

edilmektedir.

Hastaya

sıvı

verilmelidir.

Kalsiyum

veya

magnezyum içeren antiasitler, aşırı dozlarda siprofloksasinin emilimini azaltabilir.

Hemodiyaliz veya peritonal diyaliz ile sadece az miktarda (< % 10) siprofloksasin elimine

edilir.

Doz aşımı durumunda, semptomatik tedavi uygulanmalıdır. QT aralığında uzama

ihtimalinden dolayı EKG izlemi yapılmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Fluorokinolonlar

ATC kodu: J01MA02

Siprofloksasin sentetik, geniş spektrumlu bir kinolon antibakteriyel ajandır.

Etki Mekanizması

Siprofloksasin, çok çeşitli gram negatif ve gram pozitif mikroorganizmalara karşı in vitro

etkinliğe

sahiptir.

Siprofloksasinin

bakterisid

özelliği,

bakteriyel

replikasyonu,

transkripsiyonu, onarımı ve rekombinasyonu için gerekli enzimler olan tip II topoizomeraz

(DNA giraz) ve topoizomeraz IV inhibisyonunu içermektedir.

Farmakokinetik/farmakodinamik ilişki

Etkililik,

çoğunlukla

bakteriyel

patojen

için

siprofloksasinin

maksimum

serum

konsantrasyonu (C

maks

) ile minimum inhibitör konsantrasyonu (MIC) arasındaki ilişkiye ve

eğri altında kalan alan (EAA) ile MIC arasındaki ilişkiye dayanır.

Direnç Mekanizması

İn vitro siprofloksasin direnci yaygınlıkla çoklu adımlı mutasyonlar aracılığıyla topoizomeraz

IV ve DNA girazdaki hedef alan mutasyonlarına bağlıdır. Tekli mutasyonlar klinik dirençten

çok

duyarlılıkta

azalmaya

neden

olabilir,

ancak

çoklu

mutasyonlar

genellikle

klinik

siprofloksasin direnci ve kinolon sınıfı arasında çapraz dirençle sonuçlanabilir.

Geçirgenlik

bariyerleri

(Pseudomonas

aeruginosa’da

yaygındır)

diğer

antibiyotikleri

inaktive eden direnç mekanizmaları

ve taşıma mekanizmaları siprofloksasine duyarlılığı

etkileyebilir. Qnr geni tarafından kodlanmış plazmid-aracılı direnç bildirilmiştir. Penisilinler,

sefalosporinler,

aminoglikozidler,

makrolidler

tetrasiklinleri

inaktive

eden

direnç

mekanizmaları

siprofloksasinin

antibakteriyel

etkinliğini

engellemeyebilirler.

ilaçlara

dirençli organizmalar, siprofloksasine duyarlı olabilir.

Minimal

bakterisid

konsantrasyonu

(MBK),

minimal

inhibitor

konsantrasyonunu

(MİK)

genellikle 2 kattan daha fazla geçmez.

21/26

Siprofloksasine in vitro duyarlılık

Kazanılan direncin prevalansı, coğrafi olarak ve zamanla değişebilmektedir, özellikle ciddi

enfeksiyonların tedavisinde, belirli türler için dirence ait lokal bilgiler istenir. Gerektiği

takdirde, ajanın en azından bazı enfeksiyon türleri için kullanımının sorgulandığı, direncin

yerel prevalansının arttığı durumlarda, uzmanlardan görüş istenebilir.

Aşağıda sıralanan bakteri cins ve türlerinin in vitro koşullarda siprofloksasine yaygın biçimde

duyarlı olduğu gösterilmiştir:

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Bacillus anthracis(1)

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Aeromonas spp.

Moraxella catarrhalis*

Brucella spp.

Neisseria meningitidis

Citrobacter koseri

Pasteurella spp.

Francisella tularensis

Salmonella spp.*

Haemophilus ducrevi

Shigella spp.*

Haemophilius influenzae*

Vibrio spp.

Legionella spp.

Yersinia pestis

Anaerobik mikroorganizmalar

Mobiluncus

Diğer Mikroorganizmalar

Chlamydia trachomatis ($)

Chlamydia pneumoniae ($)

Mycoplasma hominis ($)

Mycoplasma pneumoniae ($)

Edinilmiş direncin sorun olabileceği türler

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Enterococcus faecalis($)

Staphylococcus spp.* (2)

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Acinetobacter baumanni+

Klebsiella pneumoniae*

Burkholderia cepacia+*

Morganella morganii*

Camplybacter spp. +*

Neisseria gonorrhoeae*

Citrobacter freundii*

Proteus mirabilis*

Enterobacter aerogenes

Proteus vulgaris*

Enterobacter cloacae*

Providencia spp.

Escherichia coli*

Pseudomonas aeruginosa*

Klebsiella oxytoca

Pseudomonas fluorescens

Serratia marcescens*

22/26

Anaerobik mikroorganizmalar

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium acnes

Aşağıda belirtilen mikroorganizmalar doğaları gereği siprofloksasine dirençli kabul

edilir:

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Actinomyces

Enterococcus faecium

Listeria monocytogenes

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Stenotrophomonas maltophilia

Anaerobik mikroorganizmalar

Yukarıda listelenenler dışında

Diğer mikroorganizmalar

Mycoplasma genitalium

Ureaplasma urealitycum

Duyarlı izolatlar için onaylı klinik koşullarda klinik etkililik kanıtlanmıştır

Bir veya daha fazla AB ülkesinde direnç oranı ≥ %50

($): Edinilmiş direnç mekanizması yokluğunda doğal ara duyarlılık

(1): Bacillus anthracis sporlarının inhalasyonuna bağlı deneysel hayvan enfeksiyonlarında

çalışmalar gerçekleştirilmiştir; bu çalışmalarda maruziyetten kısa süre sonra başlanan

antibiyotiklerin, tedavi infektif doz altında organizmadaki sporların sayısını düşürmek

amacıyla

yapılmışsa

hastalığın

meydana

gelmesini

önlediği

ortaya

çıkmıştır.

İnsan

gönüllülerde önerilen kullanım esas olarak in vitro duyarlılığa ve sınırlı insan verileri ile

birlikte deneysel hayvan verilerine dayanmaktadır. Yetişkinlerde 500 mg dozda günde

dört kez oral siprofloksasin ile iki aylık tedavi süresi insanlarda antraks enfeksiyonunun

önlenmesi için etkili doz olarak kabul edilmiştir. Tedaviyi uygulayan doktor antraks

tedavisi bakımından ulusal ve/veya uluslararası konsensüs belgelerine başvurmalıdır.

(2): Metisiline dirençli S. aureus çok yaygın olarak florokinolonlara eş direnç gösterir.

Metisiline

direnç

oranı

tüm

stafilokok

türler

arasında

civarındadır

genellikle nozokomiyal izolatlarda daha yüksektir.

EUCAST tavsiyeleri

Mikroorganizmalar

Duyarlı

Dirençli

Enterobacteriaceae

Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

Dirençli >1 mg/L

Pseudomonas türleri

Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

Dirençli >1 mg/L

Acinetobacter türleri

Duyarlı ≤ 1 mg/L

Dirençli >1 mg/L

Staphylococcus türleri

Duyarlı ≤ 1 mg/L

Dirençli >1 mg/L

Haemophilus influenzae ve

Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

Dirençli >0,5 mg/L

23/26

Moraxella catarrhalis

Neisseria gonorrhoeae

Duyarlı ≤ 0,03 mg/L

Dirençli >0,06 mg/L

Neisseria meningitidis

Duyarlı ≤ 0,03 mg/L

Dirençli >0,06 mg/L

Türle ilgili olmayan kırılma

Noktaları*

Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

Dirençli >1 mg/L

Staphylococcus türleri - yüksek dozda tedavi ile ilgili siprofloksasin için kırılma

noktaları.

* Genelde FK/FD verilerine dayanarak türle ilgili olmayan kırılma noktaları tespit

edilmiştir ve bunlar spesifik türlerin MIC dağılımlarından bağımsızdır. Bunlar sadece şu

türler için kullanılır.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Emilim

250 mg, 500 mg ve 750 mg siprofloksasin tabletlerin tek dozlarının oral uygulamasının

ardından siprofloksasin, çoğunlukla ince bağırsaktan olmak üzere hızlı ve geniş ölçüde emilir

ve maksimum serum konsantrasyonlarına 1-2 saat sonra ulaşır.

100-750 mg’lık tek dozlar, 0.,56 ve 3,7 mg/L arasında doza bağlı bir maksimum serum

konsantrasyonu (C

maks

) sağlar. Serum konsantrasyonu, 1000 mg’a kadarki dozlarda orantılı

olarak artar. Mutlak biyoyararlanım, yaklaşık %70-80’dir.

12 saatte bir verilen 500 mg’lık oral dozun, 12 saatte bir 60 dakika boyunca verilen 400 mg

siprofloksasinin intravenöz infüzyonu ile sağlanana eşdeğer bir serum konsantrasyonu-zaman

eğrisi altındaki alan (EAA) düzeyi sağladığı gösterilmiştir.

Dağılım

Siprofloksasinin

protein

bağlama

düzeyi

düşüktür

(%20-30).

Siprofloksasin,

plazmada

genelde iyonize olmamış formda bulunur ve 2-3 L/kg vücut ağırlığı şeklinde büyük bir kararlı

durum dağılım hacmine sahiptir. Siprofloksasin akciğer (epitel sıvısı, alveolar makrofajlar,

biyopsi dokusu), sinüs, iltihaplı lezyonlar (kantarid kaynaklı kabarcık sıvısı) ve ürogenital

sistem (ürin, prostat, endometrium) gibi çeşitli dokularda yüksek konsantrasyona ulaşır;

burada toplam konsantrasyon plazma konsantrasyonunu aşmaktadır.

Biyotransformasyon

Desetilensiprofiloksasin

sülfosiprofloksasin

oksosiprofloksasin

formilsiprofloksasin

olarak

tanımlanan

dört

metabolit

düşük

konsantrasyonlarda

saptanmıştır. Bu metabolitler, ana bileşikten daha düşük derecede olmakla birlikte in vitro

antimikrobiyal aktivite gösterir.

Siprofloksasinin,

izoenzimlerinin

orta

dereceli

inhibitörü

olduğu

bilinmektedir.

24/26

Eliminasyon

Siprofloksasin, büyük oranda böbreklerden ve daha az oranda da feçes ile atılır. Böbrek

fonksiyonları normal gönüllülerde serum eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 4-7 saattir.

Siprofloksasin dozunun atılımı (dozun %’si)

Oral uygulama

İdrar

Feçes

Siprofloksasin

44,7

Metabolitler (M

– M

11,3

Renal klirens, 180-300 mL/kg/saat arasında ve toplam vücut klirensi de 480-600 mL/kg/saat

arasındadır. Siprofloksasin, hem glomerüler filtrasyona hem de tübüler sekresyona uğrar.

Böbrek fonksiyonlarındaki şiddetli bozulma, siprofloksasinin yarılanma ömrününün 12 saate

kadar çıkmasına yol açar.

Siprofloksasinin renal olmayan klirensi genelde aktif trans-bağırsak ve metabolizma yoluyla

gerçekleşir. Dozun %1’i biliyer yolla atılır. Siprofloksasin safrada yüksek konsantrasyonlarda

bulunur.

Pediyatrik hastalar

Pediatrik hastalarda farmakokinetik veriler sınırlıdır.

Çocuklarda yapılan bir çalışmada C

maks

ve EAA değerinin yaşa bağlı olmadığı görülmüştür

(bir yaş üzerinde). Birden fazla dozlamanın (günde üç kez 10 mg/kg) ardından C

maks

ve EAA

değerinde belirgin bir artış gözlenmemiştir.

Şiddetli sepsis görülen 10 çocukta, 1 yaşından küçüklerde 10 mg/kg’ın 1 saat intravenöz

infüzyonundan sonra C

maks

değeri 6,1 mg/mL (aralık 4,6-8,3 mg/L) olurken 1-5 yaş arası

çocuklarda bu değer 7,2 mg/L (aralık 4,7-11,8 mg/L) olmuştur. EAA değerleri ise, ilgili yaş

gruplarında 17.4 mg*saat/L (aralık 11,8-32 mg*saat/L) ve 16,5 mg*saat/L (aralık 11- 23,8

mg*saat/L) olmuştur.

değerler,

terapötik

dozlarda

yetişkinler

için

bildirilen

aralık

içerisindedir.

Çeşitli

enfeksiyonların

izlendiği

pediatrik

hastaların

popülasyon

farmakokinetiği

analizine

dayanarak,

çocuklarda

öngörülen

ortalama

yarılanma

ömrü

yaklaşık

saat

oral

süspansiyonun biyoyararlanımı %50-80 arasındadır.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik dışı veriler tek doz toksisitesi, tekrarlanan doz toksisitesi, karsinojenik potansiyel veya

üreme toksisitesi ile ilgili konvansiyonel çalışmalar temelinde insanlar için herhangi belirli bir

tehlike olmadığını göstermektedir. Diğer bazı kinolonlar gibi siprofloksasin de klinik açıdan

anlamlı

maruziyet

düzeylerinde

hayvanlarda

fototoksik

bulunmuştur.

Fotomutajenisite/fotokarsinojenisite

ilgili

veriler,

in

vitro

deneylerde

hayvan

deneylerinde

siprofloksasin

için

zayıf

fotomutajenik

veya

fototümorojenik

etki

göstermiştir. Bu etki, diğer giraz inhibitörlerininkine benzer bulunmuştur.

25/26

Artiküler tolerans çalışmaları

Diğer giraz inhibitörleri gibi gelişmemiş hayvanların ağırlık taşıyan eklemleri üzerinde hasara

neden olur.

Kıkırdak

hasarının

derecesi

yaş,

tür

doza

göre

değişir.

Hasar

eklemlere

fazla

yüklenilmemek

suretiyle

azaltılabilir.

Gelişmiş

hayvanlar

(sıçan,

köpek)

yapılan

çalışmalarda kartilaj hasarına dair delil bulunmamıştır. Genç beagle köpeklerinde terapötik

dozlarda siprofiloksasin kullanımı ile 2 hafta sonunda ciddi eklem değişiklikleri saptanmıştır,

bu değişiklikler 5 ay sonra da gözlenmeye devam etmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Kaplanmamış tablet:

Mikrokristalin selüloz

Mısır nişastası

Krospovidon CL

Koloidal silika, susuz

Magnezyum stearat

Film kaplama maddesi:

Opadry OY-D-7233 beyaz

Hidroksipropil metilselüloz

Titanyum dioksit

Talk

Polietilen glikol

Sodyum lauril sülfat

6.2 Geçimsizlikler

Belirtilmemiştir

6.3 Raf Ömrü

48 Ay

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 °C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Ambalaj materyalinin yapısı :

Bir yüzü şeffaf PVDC, diğer yüzü üzeri baskılı alüminyum folyo kaplı 14 tabletlik blisterler.

Her bir karton kutu 14 tabletlik 1’er adet blister içermektedir.

26/26

6.6 Beşeri Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

No:1 34303 Küçükçekmece-İSTANBUL

Tel: 0212 692 92 92

Faks: 0212 697 00 24

E-mail:deva@devaholding.com.tr

8. RUHSAT NUMARASI

149 / 67

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 13.09.1989

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

3-2-2014

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Ciprofloxacin and the risk of tendon disorders, risk of blood clots from the use of the cancer medicine ponatinib and reporting of adverse reactions to the Danish Health and Medicines Authority.

Danish Medicines Agency