CIFLOSIN 500 MG FILM TABLET, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CIFLOSIN 500 MG FILM TABLET, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CIFLOSIN 500 MG FILM TABLET, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Levofloksasin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 149/68
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 13-09-1989
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 13

KULLANMA TALİMATI

CĠFLOSĠN‟in

etkin

maddesi

olan

siprofloksasin

siprofloksasinin

dâhil

olduğu

florokinolonlar

adı

verilen

antibiyotik

grubu

aĢağıdaki

gibi

sakatlığa

açan

geri

dönüĢümsüz yan etkilere neden olabilir:

o Tendinit (tendon iltihabı) ve tendon (kasları kemiklere bağlayan bağlar) yırtılması

o Periferal nöropati (sinirlerin zarar görmesi)

Merkezi

sinir

sistemi

etkileri

(halüsinasyon

(olmayan

Ģeyler

görme,

duyma

veya

hissetme), anksiyete (kaygı hali), depresyon, intihar eğilimi, insomnia (uyku bozuklukları),

Ģiddetli baĢ ağrısı ve konfüzyon (ani zihin karıĢıklığı)

reaksiyonlardan

herhangi

birinin

gözlendiği

hastalarda

CĠFLOSĠN

kullanımı

derhal

bırakılmalı ve florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.

CĠFLOSĠN de dȃhil olmak üzere florokinolonlar, miyastenia gravisli (kas güçsüzlüğüne

yol açan bir hastalık) hastalarda kas güçsüzlüğünü Ģiddetlendirebilir. Bilinen miyastenia

gravis öyküsü olanlarda CĠFLOSĠN kullanımından kaçınılmalıdır.

CĠFLOSĠN‟in de dahil olduğu florokinolon grubu ilaçların ciddi yan etkilerle iliĢkili

olduğu bilindiğinden aĢağıdaki endikasyonlarda baĢka alternatif yoksa kullanılabilir.

Komplike olmayan üriner enfeksiyon (eriĢkinlerde görülen üriner sistemin yapısal

anatomik

bozukluklarını

eĢlik

etmediği,

sağlıklı

bireylerde

görülen

enfeksiyonlar)

Kronik

bronĢitin

akut

bakteriyel

alevlenmesi

(akciğerdeki

bronĢ

tüplerinin

zarlarının kalıcı iltihaplanması durumunun yeniden Ģiddetlenmesi)

CİFLOSİN

®

500 mg film tablet

Ağız yoluyla alınır.

Etkin

madde:

film

kaplı

tablet,

siprofloksasine

eĢdeğer

siprofloksasin hidroklorür monohidrat içermektedir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, mısır niĢastası, krospovidon CL, koloidal

silikondioksit, magnezyum stearat, opadry OY-D-7233 beyaz (hidroksipropil metilselüloz,

titanyum dioksit, talk, polietilen glikol, sodyum lauril sülfat)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2 / 13

Bu kullanma talimatında;

1.

CİFLOSİN nedir ve ne için kullanılır?

2.

CİFLOSİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CİFLOSİN nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CİFLOSİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CİFLOSİN nedir ve ne için kullanılır?

CĠFLOSĠN, film kaplı tabletler Ģeklinde kullanıma sunulmuĢtur. Her bir film kaplı tabletin

içinde 500 mg etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır. CĠFLOSĠN‟in etkin maddesi

olan siprofloksasin, kinolonlar adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.

CĠFLOSĠN, 10 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuĢtur.

CĠFLOSĠN,

yetiĢkinlerde

solunum

yolları

enfeksiyonu

tedavisinde,

uzun

süreli

tekrarlayan

kulak

sinüzit

enfeksiyonlarında,

böbrek

idrar

yolları

enfeksiyonlarında, adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut

kronik

iltihabı),

soğukluğu

(gonore),

prostatit

dahil

genital

organların

enfeksiyonlarında, sindirim sistemi enfeksiyonlarında, karın zarı iltihabı (peritonit) gibi

karın boĢluğu enfeksiyonlarında, cilt ve yumuĢak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem

enfeksiyonlarında, Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların 18

yaĢ üzeri önlenmesinde ve Ģarbon solunması yoluyla maruziyet durumunda ve kötü huylu

dıĢ kulak iltihabında kullanılır.

CĠFLOSĠN

akyuvar

(beyaz

hücresi)

sayısı

düĢük

(nötropeni)

olan

bakteriyel

enfeksiyon kaynaklı olduğu düĢünülen ateĢin söz konusu olduğu hastaların tedavisinde

diğer antibiyotiklerle birlikte (kombinasyon tedavisinde) kullanılabilir.

ġiddetli bir enfeksiyon ya da birden fazla türde bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon olması

halinde, CĠFLOSĠN‟e ek olarak ilave antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

CĠFLOSĠN,

kistik

fibröz

(Akciğer,

böbrek

veya

pankreasta

bozukluğa

neden

olan

kalıtımsal bir hastalık) bulunan çocuk ve ergenlerde akciğer ve bronĢ enfeksiyonlarında,

böbreklere

ulaĢanlar

(piyelonefrit)

dahil,

komplike

idrar

yolu

enfeksiyonlarında

siprofloksasin etkin maddesine hassasiyet gösterilmesi durumunda diğer alternatif tedaviler

uygun

olmadığında,

Ģarbon

inhalasyonuna

(soluma

yoluyla)

maruziyet

durumunda

kullanılır. CĠFLOSĠN, doktorun gerekli görmesi halinde çocuklarda ve ergenlerde görülen

diğer

spesifik

Ģiddetli

enfeksiyonların

tedavisi

için

diğer

ajanların

kullanılamadığı

durumlarda kullanılabilir.

CİFLOSİN

dahil

florokinolonlar,

kronik

bronşitin

akut

bakteriyel

alevlenmesi

ve

komplike

olmayan

üriner

enfeksiyonlarda

(idrar

yolu

enfeksiyonlarında)

alternatif

tedavi seçeneklerinin varlığında, ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

Bu

endikasyonlarda

diğer

tedavi

seçeneklerinin

başarısız

olduğu

durumlarda

kullanılabilir.

3 / 13

CİFLOSİN, yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığı kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi

şüphe bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir.

2. CİFLOSİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Siprofloksasin

dâhil

florokinolonlar,

sakatlığa

sebep

olabilen

potansiyel

olarak

geri

dönüĢümsüz ciddi yan etkilerle iliĢkilendirilmiĢtir. Yaygın olarak görülen yan etkiler kas-

iskelet ve periferal sinir sistemi (tendinit (tendon iltihabı) ve tendon (kasları kemiklere

bağlayan bağlar) yırtılması, tendonlarda ĢiĢme veya iltihaplanma, karıncalanma veya uyuĢma,

kol ve bacaklarda uyuĢukluk, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü, eklem ağrısı, eklemlerde ĢiĢme gibi),

artralji (eklem ağrısı), myalji (kas ağrısı), periferal nöropati (sinirlerin zarar görmesi), merkezi

sinir

sistemi

etkileridir

(halüsinasyon

(olmayan

Ģeyler

görme,

duyma

veya

hissetme),

anksiyete (kaygı hali), depresyon, intihar eğilimi, insomnia (uyku bozuklukları), Ģiddetli baĢ

ağrısı ve konfüzyon (ani zihin karıĢıklığı) (“4. Olası yan etkiler nelerdir?” bölümüne bakınız).

Bu yan etkiler, CĠFLOSĠN baĢladıktan sonra saatler ya da haftalar içinde görülebilir. Her yaĢ

grubundan veya önceden mevcut risk faktörleri olmayan hastalar, bu yan etkileri yaĢamıĢtır.

Herhangi bir ciddi yan etkinin ilk bulgularının veya belirtilerinin ortaya çıkması durumunda

CĠFLOSĠN derhal kesilmelidir. Ayrıca, florokinolonlarla bağlantılı olarak bu ciddi advers

reaksiyonlardan

herhangi

birini

yaĢayan

hastalarda

CĠFLOSĠN

dȃhil

florokinolonların

kullanımından kaçınılmalıdır.

CĠFLOSĠN‟i aĢağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız

Eğer geniĢ bir kan damarının geniĢlemesi veya “ĢiĢmesi” (aort anevrizması veya geniĢ

damar periferik anevrizması) teĢhisi konulduysa

Eğer daha önce aort diseksiyonu atağı geçirdiyseniz (aort duvarında yırtık)

Eğer aile öykünüzde aort anevrizması ya da aort diseksiyonu varsa veya diğer risk

faktörleri ile zemin hazırlayan durumlara sahipseniz (örn. Marfan sendromu veya

vasküler Ehlers-Danlos sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları veya Takayasu arteriti,

dev hücreli arterit, Behçet hastalığı gibi vasküler hastalıklar, yüksek tansiyon veya

bilinen ateroskleroz)

Karnınızda, göğsünüzde veya sırtınızda ani ve Ģiddetli ağrı hissederseniz derhal bir acil

servise baĢvurunuz.

CİFLOSİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Siprofloksasine, diğer kinolon grubu antibiyotiklere veya CĠFLOSĠN içindeki yardımcı

maddelerden herhangi birine karĢı alerjiniz (aĢırı duyarlılığınız) var ise,

Kas gevĢetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız

(bkz.“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” baĢlığı).

CİFLOSİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

18 yaĢından küçükseniz,

4 / 13

Ġshal görülürse,

Önceden karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,

Eklem çevresinde ağrı, ĢiĢlik veya tendon iltihabı olursa veya antibiyotik tedavisi altında

önceden bu Ģikâyetleriniz olduysa,

Ġleri yaĢta iseniz ve kortizon içeren ilaç kullanıyorsanız,

Sinir sistemi hastalığınız, sara hastalığınız varsa,

CĠFLOSĠN ile hipoglisemi (kan Ģekerinin düĢmesi) riski olabileceğinden, diyabetli (Ģeker

hastası) iseniz,

Depresyon veya psikoz durumu varsa,

CĠFLOSĠN‟i ilk alıĢınızda psikiyatrik reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Depresyon ya da

psikozdan

(bir

tür

ruhsal

bozukluk)

muzdaripseniz,

bulgularınız

(semptomlarınız)

CĠFLOSĠN tedavisiyle daha kötü hale gelebilir. Nadir durumlarda depresyon ya da

psikoz, intihar düĢünceleri, intihar teĢebbüsleri veya intiharı gerçekleĢtirmeye kadar

ilerleyebilir. Bu durum gerçekleĢirse hemen CĠFLOSĠN almayı bırakın ve doktorunuzla

iletiĢime geçin.

Ġlk uygulamadan sonra sinir sistemi reaksiyonları ortaya çıkarsa,

Teofilin (soluk alma problemleri için kullanılan bir ilaç), metilksantin, kafein, duloksetin

(depresyon,

diyabetik

sinir

ağlarında

zedelenme

veya

idrar

tutamama

durumlarının

tedavisinde kullanılan bir ilaç), ropinirol (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir

ilaç),

klozapin

(psikiyatri

hastalarının

tedavisinde

kullanılan

antipsikotik

ilaç),

olanzapin

(psikiyatri

hastalarının

tedavisinde

kullanılan

antipsikotik

ilaç)

etkin

maddelerini içeren ilaçlardan birini kullanıyorsanız,

YaĢlıysanız,

Böbrek yetmezliğiniz varsa,

Karaciğer yetmezliğiniz varsa.

ġiddetli, ani alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon/Ģok, anjiyoödem)

Ġlk dozda dahi, Ģiddetli alerjik reaksiyon geliĢmesine iliĢkin küçük bir olasılık söz konusudur,

bu durumu takip eden belirtiler Ģunlardır: göğüste sıkıĢma hissi, baĢ dönmesi, mide bulantısı

veya

bayılma

ayağa

kalkınca

baĢ

dönmesi.

Bunun

olması

halinde,

CĠFLOSĠN

kullanmayı bırakmalı ve derhal doktorunuzla görüĢmelisiniz.

Enflamasyon ve tendon yırtılması tedavinin ilk 48 saati ile tedavi bırakılmasından aylar

sonrasına kadar sürede gerçekleĢebilir. Bu tendinopati riski, yaĢlı hastalarda veya eĢ zamanlı

olarak

kortikosteroidlerle

tedavi

edilen

hastalarda

artabilir.

Ağrı

veya

enflamasyonun

(iltihabın) ilk belirtisinde ilacı almayı bırakınız ve ağrılı bölgeyi dinlendiriniz. Herhangi

gereksiz egzersiz tendon yırtılması riskini arttırabilir.

GörüĢünüzde bozulma meydana gelirse veya gözleriniz herhangi bir Ģekilde etkilenirse, derhal

göz doktoruna baĢvurunuz.

5 / 13

CĠFLOSĠN kullanırken cildiniz güneĢ ıĢığına veya ultraviyole (UV) ıĢınlara daha duyarlı hale

gelir.

Kuvvetli

güneĢ

ıĢığına

veya

solaryum

gibi

yapay

ıĢığa

maruz

kalmaktan

kaçınmalısınız.

Ġshal CĠFLOSĠN kullanımını bıraktıktan haftalar sonra da geliĢebilir. Ciddi veya ısrarcı olursa

ya da kan veya mukus içerirse, hayatı tehdit edici olabileceğinden dolayı derhal CĠFLOSĠN

tedavisini kesmelisiniz. Bağırsak hareketlerini durduran ya da azaltan ilaç kullanmamalı ve

derhal doktorunuzla görüĢmelisiniz.

Kalp hastalığınız varsa, CĠFLOSĠN kullanırken dikkatli olunması gereken durumlar: QT

intervalinde uzama ile doğmuĢ olma veya ilgili aile öyküsünün bulunması (kalbin elektriksel

kaydı olan EKG‟de saptanan bir durum), kanda tuz dengesizliği (özellikle kandaki potasyum

veya magnezyum düzeyinin düĢük olması), kalp ritminin çok yavaĢ olması („bradikardi‟

olarak adlandırılır), zayıf kalp (kalp yetmezliği), kalp krizi öyküsü (miyokard enfarktüsü),

kadın veya yaĢlı olma ya da anormal EKG değiĢikliklerine yol açan diğer ilaçları kullanıyor

iseniz.

CĠFLOSĠN‟in metotreksat (bazı kanser türleri, romatoid artirit denilen eklem iltihabı, sedef

hastalığı denilen psöriyazis) tedavisinde kullanılan bir ilaç ile eĢ zamanlı kullanımı önerilmez.

Bazı genital yol (üreme sistemi) enfeksiyonlarının tedavisi için doktorunuz siprofloksasine ek

olarak ilave bir antibiyotik daha reçete edebilir. Tedavinin 3. gününde henüz bir iyileĢme

olmaması halinde, lütfen doktorunuza danıĢın.

Kan ya da idrar analizi yaptırırken, CĠFLOSĠN kullandığınızı söyleyiniz.

CĠFLOSĠN kullanırken ağrı, yanma, karıncalanma, uyuĢma ve/veya güçsüzlük gibi nöropati

belirtileri ile karĢılaĢırsanız CĠFLOSĠN kullanmayı bırakınız ve doktorunuza baĢvurunuz.

CĠFLOSĠN karaciğer hasarına neden olabilir. Eğer, iĢtah kaybı, sarılık (cildin sararması),

koyu renkli idrar, kaĢıntı ya da midede hassasiyet gibi herhangi bir belirti fark ederseniz,

CĠFLOSĠN almayı durdurarak derhal doktorunuza baĢvurunuz.

Eğer sizin ya da ailenizden birinin glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) denilen kalıtımsal

bir durumu varsa CĠFLOSĠN kullanımı ile anemi riskiyle karĢılaĢabilirsiniz. Bu nedenle

glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz olup olmadığını doktorunuza bildiriniz.

CĠFLOSĠN kullanırken yapılan Mycobacterium tuberculosis kültür testinde yanlıĢ negatif

sonuçlar görülebilir.

CĠFLOSĠN‟e

duyarlı

dirençli

olan

mikroorganizmalar

konusunda

doktorunuza

danıĢınız.

6 / 13

Miyastenia gravis‟in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) Ģiddetlenmesi:

CĠFLOSĠN gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi miyastenia

gravis belirtilerinin kötüleĢmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artıĢ ya da solunum

problemleri yaĢarsanız acilen doktorunuza danıĢınız.

CĠFLOSĠN

beyaz

hücreleri

sayısında

azalmaya

neden

olabilir

enfeksiyonlara

direnciniz azalabilir. Eğer ateĢ ve genel durumunuzda bozulma, ya da ateĢ ve lokal enfeksiyon

belirtileri (boğaz, solunum borusu, ağız veya üriner problemler) gibi enfeksiyon belirtileriniz

olursa derhal doktorunuza danıĢınız. Doktorunuz tarafından muhtemel beyaz küre sayısında

azalma olup olmadığı test edilecektir. Doktorunuzu kullandığınız ilaç bakımından uyarmanız

önemlidir.

uyarılar,

geçmiĢteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa,

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danıĢınız.

CİFLOSİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CĠFLOSĠN ile süt ürünleri (süt, yoğurt veya peynir gibi) veya mineral katkılı içeceklerin (örn.

kalsiyum takviyeli portakal suyu) beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Bu tür

gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düĢünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız

bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıĢınız.

Hamilelikte CĠFLOSĠN kullanımından kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasında CĠFLOSĠN kullanmayınız, çünkü siprofloksasin anne sütüne geçer ve

bebeğinize zararlı olabilir.

Araç ve makine kullanımı

CĠFLOSĠN araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum özellikle alkolle

birlikte alındığında görülür.

CİFLOSİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CĠFLOSĠN‟i aĢağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

7 / 13

Kalp ritmini düzenleyen ilaçlar (ör. Kinidin, hidrokinidin, disopramid, amiodaron, sotalol,

dofetilid, ibutilid), trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar), bazı

antimikrobiyaller

(makrolid

denilen

sınıfa

ait)

bazı

psikiyatri

hastalıklarının

tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç),

Metoklopramid (bulantı ilacı),

Omeprazol (mide ilacı),

Teofilin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç),

Tizanidin (merkezi sinir sistemini, özellikle beyin ve omurilik fonksiyonunu etkileyen bir

hastalık olan multiple skleroz hastalarında Ģiddetli kas kasılmaları için bir ilaç),

Metotreksat (romatizma, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),

Siklosporin

(deri

hastalıkları,

romatoid

artrit

organ

naklinde

bağıĢıklık

sistemini

düzenleyici bir ilaç),

Vitamin K antagonistleri (ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion) veya

diğer ağızdan alınan kan sulandırıcılar,

Ropinirol (parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç),

Klozapin (psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

Fenitoin (sara (epilepsi) için kullanılan),

Olanzapin (psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Zolpidem (uyku bozukluları için kullanılan bir ilaç).

CĠFLOSĠN aĢağıdaki ilaçların kanınızdaki seviyesini arttırabilir:

Pentoksifilin (dolaĢım problemleri için),

Kafein,

Duloksetin (depresyon, diabetik sinir hasarı ve idrar tutamama için),

Lidokain (kalp rahatsızlıkları veya anestezi için),

Sildenafil (erkeklerde sertleĢme sorunu olarak adlandırılan erektil disfonksiyon için)

Agomelatin (depresyon tedavisi için kullanılan bir ilaç).

Bazı ilaçlar CĠFLOSĠN‟in etkisini azaltabilir:

Antasitler (sindirim güçlüğü tedavisi için kullanılır),

Mineral destek ilaçları,

Sükralfat (mide yanması, sindirim güçlüğü, mide veya bağırsaktaki ülser tedavisinde

kullanılır),

Polimerik fosfat bağlayıcı (sevelamer, lanthanum karbonat) (böbrek rahatsızlığı bulunan

hastalarda fosfat düzeyini azaltmak için kullanılır),

Magnezyum, kalsiyum, alüminyum veya demir içeren ilaçlar veya destek maddeleri.

Bu preperatların kullanımı gerekli ise CĠFLOSĠN bu ilaçlardan 2 saat önce veya en erken 4

saat sonra alınmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

8 / 13

3. CİFLOSİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

CĠFLOSĠN‟i ne kadar süre ile ve ne sıklıkla kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir. Bu

süre enfeksiyonunuzun tipine ve ne kadar Ģiddetli olduğuna bağlıdır.

Böbrek

hastalığınız

varsa

doktorunuza

belirtiniz

çünkü

ilaç

dozunuzun

ayarlanması

gerekebilir.

Tedavi genellikle 5 ile 21 gün sürer, ama bazen Ģiddetli enfeksiyonlarda daha uzun sürebilir.

ilacı

zaman

için

olarak

doktorunuzun

söylediği

Ģekilde

alınız.

Eğer

emin

değilseniz kaç tablet almanız gerektiğini, nasıl kullanmanız gerektiğini doktorunuza veya

eczacınıza sorunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağız yoluyla uygulanır.

Tabletleri

yeterli

miktarda

sıvı

birlikte

alınız.

Tadı

kötü

olduğu

için

tabletleri

çiğnemeyiniz.

Tabletlerinizi her gün aynı saatlerde almaya çalıĢınız.

Tabletleri aç karnına ya da tok karnına alabilirsiniz. Yemeklerle kalsiyum almanız ilacın

emilimini önemli derecede etkilemeyecektir. Ancak, tabletler süt veya yoğurt gibi süt

ürünleri ya da mineral takviyeli içeceklerle (ör. kalsiyum takviyeli portakal suyu) birlikte

alınmamalıdır.

Bu ilacı kullanırken yeterli miktarda sıvı içmeyi aklınızda tutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Doktorunuz tarafından önerildiği Ģekilde kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: Doktorunuz tarafından önerildiği Ģekilde kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği durumunuz varsa doktorunuza söyleyiniz, çünkü

tedavi dozunuzun buna göre ayarlanması gerekecektir. Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz

çalıĢması yapılmamıĢtır.

Karaciğer yetmezliği: Doktorunuz tarafından önerildiği Ģekilde kullanılmalıdır. Karaciğer

bozukluğu olan çocuklarda doz çalıĢması yapılmamıĢtır.

Eğer CİFLOSİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CİFLOSİN kullandıysanız:

CİFLOSİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, acilen bir doktor veya

eczacı ile konuşunuz.

Mümkünse, doktora göstermek için tabletleri veya ilacın kutusunu yanınıza alınız.

9 / 13

CİFLOSİN’i kullanmayı unutursanız:

Mümkün olan en kısa süre içinde normal dozu alın ve daha sonra reçete edildiği Ģekilde

devam edin. Ancak, neredeyse bir sonraki dozu alacağınız zaman geldiyse, atladığınız dozu

almayın ve normalde olduğu gibi devam edin. Tedavi kürünüzü mutlaka tamamlayın.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CİFLOSİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Kendinizi birkaç gün içinde iyi hissetmeye baĢlasanız dahi, tedavi kürünü tamamlamanız

önemlidir. Bu ilacı olması gerekenden kısa sürede bırakırsanız, enfeksiyon tamamen tedavi

edilmeyebilir ve enfeksiyonla ilgili belirtiler tekrar ortaya çıkabilir ya da kötüleĢebilir. Ayrıca

antibiyotiğe karĢı direnç geliĢebilir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili baĢka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CĠFLOSĠN‟in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kiĢilerde yan

etkiler olabilir.

Çok yaygın

:10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın

:10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

:100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

:1.000

hastanın

birinden

fakat

10.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Çok seyrek

:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

CİFLOSİN’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek

Nöbetler

Çok seyrek

Göğüste sıkıĢma, baĢ dönmesi, hasta veya baygınlık hissi veya ayağa kalkınca baĢ

dönmesi

meydana

gelmesi

gibi

belirtilerle

birlikte

Ģiddetli,

alerjik

reaksiyon

(anaflaktik reaksiyon/Ģok) (2. Bölüm “CĠFLOSĠN‟i kullanmadan önce dikkat edilmesi

gerekenler” baĢlığı altına bakınız.)

Kas güçsüzlüğü, kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap ya da yırtılma, özellikle

ayak bileğinin arkasındaki büyük tendon (kasları kemiklere bağlayan doku, aĢil tendonu)

(2. Bölüm “CĠFLOSĠN‟i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” baĢlığı altına

bakınız.)

Yaygın Ģekilde kabartılar veya deride soyulmalara varabilen, genellikle ağız, boğaz,

burun,

gözler

cinsel

bölge

gibi

diğer

mukoz

yüzeylerde

kabartılar

veya

yaralar

oluĢması Ģeklindeki ciddi, hayatı tehdit edici deri döküntüleri (Stevens-Johnson sendromu,

toksik epidermal nekroliz).

10 / 13

Bilinmiyor

Ağrı, yanma, karıncalanma, uyuĢma veya kol-bacak kaslarında güçsüzlük gibi olağandıĢı

hisler (nöropati) (2. Bölüm “CĠFLOSĠN‟i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler”

baĢlığı altına bakınız.)

Döküntü, ateĢ, iç organlarda iltihaplanma, kan değerlerinde anormallikler ve tüm vücudu

etkileyen

(sistemik)

hastalık

(eozinofili

sistemik

semptomların

eĢlik

ettiği

ilaç

reaksiyonu (DRESS sendromu), akut genel ekzantematöz püstüloz AGEP)

CİFLOSİN ile tedavi sırasında gözlemlenen diğer yan etkileri görülme sıklıklarına göre

aşağıda verilmiştir:

Yaygın:

Bulantı,

Ġshal,

Çocuklarda eklem ağrısı ve eklemlerde iltihaplanma

Yaygın olmayan:

YetiĢkinlerde eklem ağrısı,

Mantar süper enfeksiyonları (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düĢen bünyede ikinci bir

enfeksiyonun baĢlaması),

Kandaki eozinofil adı verilen ve bir çeĢit beyaz kan hücresi olan kan hücreleri sayısında

artıĢ,

ĠĢtahsızlık,

Hareketlilik (hiperaktivite),

Huzursuzluk,

BaĢ ağrısı,

BaĢ dönmesi,

Uyku bozuklukları,

Tat alma bozuklukları,

Kusma,

Karın ağrısı,

Mide rahatsızlığı (hazımsızlık/mide yanması) veya gaz ĢiĢkinliği gibi sindirim problemleri,

Bazı maddelerin kan seviyesinde yükselme (Karaciğer enzimlerinde (transaminaz) ve/veya

bilirubinde artıĢ),

Döküntü,

KaĢıntı,

KurdeĢen,

Böbrek fonksiyon bozukluğu,

Kas ve kemiklerde ağrı, iyi hissetmeme (asteni) veya ateĢ,

Kanda alkalen fosfataz (kanda belli bir madde) artıĢı.

Seyrek:

Kas ağrısı, eklem iltihabı, kas gerginliğinde artıĢ ve kramp,

11 / 13

Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen) (2. Bölüm

“CĠFLOSĠN‟i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” baĢlığı altına bakınız.),

Kan hücrelerinin sayısında azalma ya da artma (lökopeni, lökositozis, nötropeni, anemi),

Kandaki pıhtılaĢma hücrelerinin sayısında azalma ya da artma

Alerjik

reaksiyon,

ĢiĢme

(ödem)

veya

deri

mukozal

yüzeylerin

aniden

ĢiĢmesi

(anjiyoödem) (2. Bölüm “CĠFLOSĠN‟i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler”

baĢlığı altına bakınız.)

Kan Ģekerinde artıĢ (hiperglisemi),

Kan Ģekerinde düĢüĢ (hipoglisemi) (2. Bölüm “CĠFLOSĠN‟i kullanmadan önce dikkat

edilmesi gerekenler” baĢlığı altına bakınız),

Ani zihin karıĢıklığı (konfüzyon),

Yönünü ĢaĢırma (oryantasyon bozukluğu),

Kaygı reaksiyonları,

Garip rüyalar,

Depresyon

(intihar

fikri/düĢünceleri

intihara

teĢebbüs

veya

intihar

etmeye

varma

olasılığı) (2. Bölüm “CĠFLOSĠN‟i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” baĢlığı

altına bakınız.),

Gerçek olmayan Ģeyleri görme, duyma veya hissetme (halüsinasyon),

Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,

His azalması,

His kaybı,

Titreme,

Denge bozukluğu,

Görme bozuklukları (diplopi adı verilen çift görme dâhil),

Kulak çınlaması,

ĠĢitme kaybı,

ĠĢitmede azalma,

Kalp atım hızında artma (taĢikardi),

Kan damarlarında geniĢleme (vazodilatasyon),

Tansiyon düĢüklüğü,

Bayılma,

Nefes darlığı (astımla ilgili durumlar dâhil), astım benzeri belirtiler (semptomlar),

Karaciğer yetmezliği,

Safra akıĢında tıkanıklığa bağlı sarılık,

Karaciğer iltihabı (hepatit),

IĢığa duyarlılık (2. bölüm “CĠFLOSĠN‟i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler”

baĢlığı altına bakınız.),

Böbrek yetmezliği,

Ġdrarda kan olması,

Ġdrarda kristaller olması,

Ġdrar yolları iltihabı,

Vücutta su tutulmasına bağlı ĢiĢlik (ödem),

12 / 13

AĢırı terleme,

Bir sindirim enzimi olan amilaz artıĢı.

Çok seyrek:

Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık (hemolitik anemi) (2.

Bölüm

“CĠFLOSĠN‟i

kullanmadan

önce

dikkat

edilmesi

gerekenler”

baĢlığı

altına

bakınız.),

Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması (pansitopeni) (hayatı tehdit edici),

Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında tehlikeli bir Ģekilde azalma (agranülositoz) (2.

Bölüm

“CĠFLOSĠN‟i

kullanmadan

önce

dikkat

edilmesi

gerekenler”

baĢlığı

altına

bakınız.),

Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit edici),

Serum hastalığı benzeri reaksiyon (bir çeĢit alerjik reaksiyon),

Akıl sağlığında bozukluklar (intihar fikri/düĢünceleri ve intihara teĢebbüs veya intihar

etmeye varma olasılığı olan psikolojik reaksiyonlar) (2. Bölüm “CĠFLOSĠN‟i kullanmadan

önce dikkat edilmesi gerekenler” baĢlığı altına bakınız.),,

Migren,

Koordinasyon bozukluğu,

Yürüme güçlüğü,

Koku alma bozuklukları,

Kafa içi basıncı artması (intrakraniyal basınç ve pseudotümör serebri),

Görsel renk bozuklukları (vaskülit),

Damar iltihabı,

Pankreas iltihabı,

Çok

nadiren

hayatı

tehdit

eden

karaciğer

yetmezliğine

ilerleyebilen

karaciğer

hasar

(karaciğer

nekrozu)

Bölüm

“CĠFLOSĠN‟i

kullanmadan

önce

dikkat

edilmesi

gerekenler” baĢlığı altına bakınız.),

Deri altında küçük kanama noktası (peteĢiler); çeĢitli cilt döküntüleri veya döküntüler

Miyastenia gravis (kas güçsüzlüğüne

yol açan bir hastalık) Ģiddetlenmesi (2. Bölüm

“CĠFLOSĠN‟i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” baĢlığı altına bakınız.),

Bilinmiyor:

Çok heyecanlı hissetme (mani) veya çok fazla iyimserlik veya aĢırı hareketlilik (hipomani)

Anormal

hızlı

kalp

ritmi,

hayatı

tehdit

edici

düzensiz

kalp

ritmi,

kalp

ritminde

düzensizlikler (“QT aralığı uzaması” adı verilen, kalbin elektrik aktivitesini gösteren

EKG‟de gözüken)

Kan pıhtılaĢması üzerinde etkiler (Vitamin K antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda).

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemĢireniz ile konuĢunuz. Ayrıca karĢılaĢtığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “Ġlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

13 / 13

(TÜFAM)‟ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamıĢ olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CİFLOSİN’in saklanması

CİFLOSİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

CĠFLOSĠN‟i 25ºC altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CİFLOSİN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CĠFLOSĠN‟i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiĢ veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve ġehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Deva Holding A.ġ.

Küçükçekmece/ĠSTANBUL

Tel: 0212 692 92 92

Faks: 0212 697 00 24

E-mail:deva@devaholding.com.tr

Üretim yeri:

Deva Holding A.ġ.

Kapaklı/TEKĠRDAĞ

Bu kullanma talimatı // tarihinde onaylanmıştır.