CIBACEN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CIBACEN 10 MG 28 BOLUNEBILIR FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CIBACEN 10 MG 28 BOLUNEBILIR FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • benazepril

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8698856090065
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

15

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CİBACEN 10 mg bölünebilir film tablet

2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Bir film tablet 10 mg benazepril hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:

Hidrojenize kastor yağı (8 mg)

Laktoz monohidrat (132 mg) (Sığır sütünden elde edilmiştir.)

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.FARMASÖTİK FORM

Tablet

Sarı renkte, ortadan çentikli film kaplı bölünebilir tabletler (divitab)

4.KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

Tek başına ya da diğer antihipertansif ajanlarla kombine olarak hipertansiyon tedavisi.

(bkz. Bölüm 4.3, 4.4, 4.5 ve 5.1).

Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda (NYHA Sınıf II-IV) ek tedavi için.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / Uygulama sıklığı ve süresi

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır:

Hipertansiyon

Tiyazid diüretik kullanmayan hastalarda tavsiye edilen başlangıç dozu günde 10 mg dır.

Doz günde 20 mg’a çıkarılabilir. Dozaj kan basıncı cevabına göre, genellikle 1-2 hafta

aralıklarla, ayarlanmalıdır. Bazı hastalarda doz aralığının sonuna doğru antihipertansif etki

azalabilir. Böyle hastalarda total günlük

doz iki eşit doza

bölünmelidir.

Hipertansif

hastalarda CİBACEN’in tavsiye edilen günlük maksimum dozu, tek doz veya iki doz

halinde verilen 40 mg dır.

Eğer tek başına CİBACEN kan basıncında yeterli düşüş sağlayamazsa tedaviye diğer bir

antihipertansif, örneğin bir tiyazid diüretik veya bir kalsiyum antagonisti, başlangıçta

düşük dozda olmak üzere, eklenebilir (bkz. Bölüm 4.3, 4.4, 4.5 ve 5.1). Daha önce diüretik

ile tedavi olması halinde CİBACEN ile tedavi başlamadan 3 gün önce diüretik kesilmeli

2

15

gerekirse

daha

sonra

verilmelidir.

Diüretiğin

kesilmesi

mümkün

değilse,

aşırı

hipotansiyondan kaçınmak için CİBACEN’in başlangıç dozu azaltılmalıdır (10 mg yerine

5 mg) (bkz bölüm 4.4).

Kreatinin klerensi

30 mL/dk olan hastalarda CİBACEN’in genel dozu önerilmektedir.

Kreatinin klerensi < 30 mL/dk olan hipertansif hastalarda:

Başlangıç dozu 5 mg’dır. Dozaj günlük 10 mg’a artırılabilir. Kan basıncında daha fazla

azalma için tiyazid olmayan bir diüretik veya bir diğer antihipertansif ilaç eklenmelidir.

Benazeprilin ani kesilmesinin kan basıncında ani yükselmelere neden olması beklenmez.

Konjestif kalp yetmezliği

Tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir defa 2,5 mg dır. Başlangıç dozunu takiben, kan

basıncında önemli bir düşme riski nedeniyle, ilk defa CİBACEN alan hastalar ilk dozdan

sonra

sıkı

tıbbi

gözetim

altında

tutulmalıdır.

(bkz

bölüm

4.4).

Kalp

yetmezliği

belirtilerinde yeterli bir iyileşme görülmeyen hastalarda, semptomatik hipotansiyon veya

diğer istenmeyen yan etkiler de görülmediği takdirde, 2-4 hafta sonra CİBACEN’in dozu 5

mg’a yükseltilebilir. Klinik cevaba bağlı olarak, uygun aralıklarla, doz günde bir defa 10

mg’a ve nihayet günde bir defa 20 mg’a yükseltilebilir.

Genellikle günde bir kez dozlama etkindir. Bazı hastalar günde iki kez dozlama rejimine

daha iyi cevap verebilirler. Kontrollü klinik çalışmalar, daha ağır kalp yetmezliği olan

hastalarda (NYHA IV sınıf), genellikle hafif veya orta derecede kalp yetmezliği olan

hastalardan (NYHA II ve III. sınıflar) daha düşük CİBACEN dozlarının gerekli olduğunu

göstermiştir.

Kreatinin klerensi <30 ml/dk olan kalp yetmezliği hastalarında günlük doz 10 mg’a

artırılabilir,

fakat

verilen

başlangıç

düşük

(günde

uygunu

sağlayabilir.

Kalp yetmezliği olan hipertansif hastalar:

Kalp yetmezliği olan hipertansif hastalarda düşük bir başlangıç dozu (yani 5 mg) önerilir

(bkz 4.4).

Uygulama şekli

Oral kullanım içindir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği:

Hipertansiyon hastalarında, kreatinin klerensi

30 ml/dk olan hastalar için de mutat doz

tavsiye edilir. Kreatinin klerensi < 30 ml/dak olan hastalarda başlangıç dozu günde 5

mg’dır. Gerektiğinde bu doz günde 10 mg’a kadar çıkartılabilir. Kan basıncını daha fazla

düşürmek

için

tiyazid olmayan

diüretik

veya

diğer

antihipertansif

ilaç

ilave

edilmelidir.

Kreatinin klerensi < 30 ml/dk olan konjestif kalp yetmezliği hastaları için günlük doz 10

mg’a yükseltilebilir, fakat başlangıçta düşük doz kullanılması uygun olabilir (bkz. bölüm

5.2).

Karaciğer yetmezliği:

3

15

Karaciğer sirozu, benazeprilat farmakokinetiğini değiştirmemektedir. Doz ayarlamasına

gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

CİBACEN’in çocuklarda güvenliliği ve etkililiği tespit edilmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

Hipertansiyondaki başlangıç dozu genellikle günde tek doz olarak 5 mg olup; 10 mg’a

kadar artırılabilir.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Benazeprile veya CİBACEN’in içerdiği herhangi bir yardımcı maddeye karşı

bilinen aşırı duyarlılık.

Başka bir ADE inhibitörüne veya diğer sülfonamid türevlerine karşı bilinen aşırı

duyarlılığı olanlar.

Daha önce ADE inhibitörü ile tedavi sonucu anjioödem hikayesi olanlar.

Gebelikte kontrendikedir (bkz. bölüm 4.6)..

CİBACEN ile aliskiren içeren ilaçların birlikte kullanımı, diyabetes mellitus veya

böbrek yetmezliği (GFR<60 ml/dak/1.73 m

) olan hastalarda kontrendikedir (bkz.

Bölüm 4.5 ve 5.1).

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Uyarılar:

Anafilaktoid ve ilişkili reaksiyonlar:

Muhtemelen

inhibitörlerinin

endojen

eikosanoidlerin

polipeptidlerin

(bradikininler

dahil)

metabolizmasını

etkilemelerinden

dolayı

inhibitörlerini

(benazepril

dahil)

alan

hastalarda,

bazıları

ciddi

olan,

çeşitli

advers

reaksiyonlar

görülebilir.

Anjiyoödem

Benazepril dahil, ADE inhitibörleriyle tedavi edilen hastalarda yüz, dudaklar, dil, glottis

ve larenkste anjioödem bildirilmiştir. Bazı vakalarda semptomlar tedavi başlangıcından 2

yıl sonrasına kadar gözlenmiştir.

Anjiyoödem durumunda CİBACEN derhal kesilerek

belirti ve semptomlarda tamamen ve sürekli bir düzelme oluncaya kadar hastaya uygun

tedavi yapılmalı ve hasta takip edilmelidir. Şişme sadece yüz ve dudaklarda olduğunda,

genellikle kendiliğinden veya antihistaminik tedavisi ile geçmektedir. Larenks ödemi ile

birlikte anjioödem öldürücü olabilir. Dil, glottis veya larenksin de ödeme katılması halinde

uygun tedavi yani subkütan adrenalin çözeltisi (1:1000 lik çözeltiden 0.3-0.5 ml) derhal

uygulanmalı ve/veya hava yolunun açık kalmasını sağlayacak önlemler alınmalıdır.

ADE inhibitörü tedavisiyle ilişkili olmayan bir anjiyoödem öyküsü olan hastalar bir ADE

inhibitörü

alırken

artmış

anjiyoödem

riski

altında

olabilirler

(bkz

4.3).

Başka

aşırı

duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.

inhibitörleri

tedavide

anjioödem

görülme

sıklığının

Afrika

kökenli

zenci

hastalarda zenci olmayanlara göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir.

4

15

Duyarsızlaştırma sırasında anafilaktoid reaksiyonlar

ADE inhibitörü alırken Hymenoptera zehiri ile duyarsızlaştırma tedavisi uygulanan iki

hastada hayatı tehdit edici anafilaktoid reaksiyonlar görülmüştür. Aynı hastalarda ADE

inhibitörleri geçici olarak kesildiğinde bu reaksiyonlar önlenmiş, fakat yanlışlıkla yeniden

kullanıldıklarında tekrar ortaya çıkmıştır.

Membrana temas sırasında anafilaktoid reaksiyonlar

inhibitörleri

alırken

yüksek

akış

membranları

diyaliz

uygulanan

hastalarda

anafilaktoid

reaksiyonlar

bildirilmiştir.

Anafilaktoid

reaksiyonlar

dekstran

sülfat

absorpsiyonu

düşük

yoğunluklu

lipoprotein

aferezi

uygulanan

hastalarda

bildirilmiştir.

Semptomatik hipotansiyon

Diğer ADE inhibitörleriyle olduğu gibi CİBACEN ile de ender olarak, özellikle uzun

süreli diüretik tedavisi, tuz kısıtlayıcı diyet, diyaliz, diyare veya kusma sonucunda tipik

olarak hacim veya tuz eksikliği olan hastalarda, semptomatik hipotansiyon gözlenmiştir.

CİBACEN ile tedaviye başlamadan önce hacim ve/veya tuz eksikliği düzeltilmelidir.

CİBACEN

tedavi

sırasında

hipotansiyon

gelişecek

olursa

hasta

yatar

vaziyete

getirilmeli ve gerekirse intravenöz olarak serum fizyolojik verilmelidir. Kan basıncı ve

hacmi normale döndükten sonra CİBACEN ile tedaviye devam edilebilir.

Şiddetli

konjestif

kalp

yetmezliği

hastalarında

inhibitörü

tedavi

aşırı

hipotansiyona neden olabilir ki bu oligüri ve/veya ilerleyen azotemi ve (nadiren) akut

renal yetmezlik ile ilişkili olabilir. Böyle hastalarda tedavi yakın tıbbi gözetim altında

başlatılmalı ve hastalar tedavinin ilk iki haftasında ve CİBACEN dozu artırıldığında

yakından izlenmelidir.

Agranülositoz, nötropeni

Bir ADE inhibitörü olan kaptoprilin agranülositoz ve kemik iliği depresyonuna neden

olduğu gösterilmiştir; böyle etkiler sistemik eritematöz lupus veya skleroderma gibi bir

kollajen

vasküler

hastalığı

olan

böbrek

yetmezliği

hastalarında

daha

sık

olarak

bildirilmiştir. Benazeprilin benzer sıklıkta agranülositoza neden olup olmadığını gösteren

yeterli

bilgi

bulunmamaktadır.

Kollagen

vasküler

hastalığı

olan

hastalarda,

özellikle

hastalık renal fonksiyon yetmezliği ile birlikte ise lökosit sayısının takibi düşünülmelidir.

Hepatit ve karaciğer yetmezliği

ADE inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda çoğu kolestatik hepatit olmak üzere, bazıları

öldürücü, akut karaciğer yetmezliği nadiren bildirilmiştir. Mekanizma bilinmemektedir.

ADE inhibitörleri alırken sarılık gelişen veya karaciğer enzimlerinde belirgin yükselme

olan hastalar ADE inhibitörlerini kesmeli ve yakın tıbbi gözetim altında tutulmalıdırlar.

Renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin (RAAS) dual blokajı:

ADE-inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör blokerleri ya da aliskirenin birlikte kullanılması

durumunda hipotansiyon, senkop, hiperkalemi riskinin arttığı ve böbrek fonksiyonunun

azaldığına (akut böbrek yetmezliği dahil) dair kanıtlar bulunmaktadır. RAAS'ın dual

blokajına

açtığından

ADE-inhibitörleri,

anjiyotensin

reseptör

blokerleri

aliskirenin birlikte kullanılması önerilmez (bkz. Bölüm 4.5 ve 5.1).

5

15

Eğer

dual

blokaj

tedavisi

mutlaka

gerekli

görülürse

sadece

uzman

gözetimi

altında

yapılmalı

ve böbrek fonksiyonu, elektrolitler ve

kan basıncı yakından sık sık takip

edilmelidir.

Diyabetik nefropatisi bulunan hastalarda ADE-inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör

blokerleri birlikte kullanılmamalıdır.

Önlemler

Böbrek fonksiyon bozukluğu:

Duyarlı hastalarda böbrek fonksiyon değişiklikleri görülebilir. Böbrek fonksiyonu renin-

anjiotensin-aldosteron

sistemine

bağımlı

olan

şiddetli

konjestif

kalp

yetmezliği

hastalarında

benazepril

dahil

inhibitörleri

tedavi,

oligüri

ve/veya

ilerleyici

azotemi ve nadiren akut renal yetmezlik ile ilişkili olabilir. Bir veya her iki böbrek

arterinde stenozu olan hipertansif hastalar ile yapılan küçük bir çalışmada, CİBACEN ile

tedavi kan üre azotunda ve serum kreatinin düzeyinde artışlarla ilişkili bulunmuş; bu

artışlar CİBACEN veya diüretik tedavisinin veya her ikisinin birden kesilmesiyle geri

dönüşlü olmuştur. Bu gibi hastalar ADE inhibitörleri ile tedavi edilirlerse, tedavinin ilk

haftalarında böbrek fonksiyonunun izlenmesi gerekir.

Benazepril kullanan ve daha önce görünürde herhangi bir renal vasküler hastalığı olmayan

bazı hipertansif hastalarda, özellikle CİBACEN bir diüretik ile verildiğinde, kan üre azotu

ve serum kreatinin düzeylerinde genellikle küçük ve geçici yükselmeler görülmüştür.

Önceden mevcut böbrek yetmezliği olan hastalarda bu durumun ortaya çıkması daha

olasıdır. Bu tür hastalarda CİBACEN dozunun azaltılması ve/veya diüretiğin kesilmesi

gerekebilir. Hipertansif hastaların değerlendirilmesi sırasında böbrek fonksiyonu da her

zaman değerlendirilmelidir (bkz. bölüm 4.2).

Öksürük

inhibitörleri

tedavide,

muhtemelen

endojen

bradikinin

parçalanmasının

inhibisyonuna bağlı olarak, kuru, inatçı öksürük bildirilmiştir. Bu öksürük genellikle

tedavinin kesilmesiyle geçer. Öksürüğün ayırt edici teşhisinde, ADE inhibitörünün neden

olduğu öksürük dikkate alınmalıdır.

Cerrahi/Anestezi

Benazeprilin farmakolojik etkisi anestezi veya şok esnasında hipotansiyon indüksiyonuna

normal vücut yanıtını önleyebilir. Hastanın bir ADE inhibitörü aldığı ameliyattan önce

anesteziste bildirilmelidir. Hipotansiyona neden olan ilaçlarla anestezi esnasında ADE

inhibitörleri, dengeleyici renin salınmasına sekonder olarak anjiotensin II’nin oluşumunu

durdurabilirler.

mekanizmaya

bağlı

hipotansiyon

hacim

artırmak

suretiyle

düzeltilmelidir.

Hiperkalemi

inhibitörleriyle

tedavi

esnasında

ender

vakalarda

serum

potasyum

düzeyleri

yükselebilir.

Klinik

çalışmalarda,

hipertansiyonlu

hastalarda

hiperkalemi

nedeniyle

CİBACEN kullanımına son verildiği bildirilmemiştir. Hiperkalemi oluşması için risk

faktörleri böbrek yetmezliği, diabetes mellitus ve aynı zamanda hipokalemi için ilaç

kullanılmasıdır. CİBACEN dahil bir ADE inhibitörü kullanan hastalara, kesinlikle gerekli

olmadığı

takdirde

potasyum

tuzları

veya

potasyum

kaybını

önleyen

diüretik

verilmemelidir (bkz. bölüm 4.5). İlerleyici kronik böbrek hastalığı olan hastaları içeren bir

çalışmada

bazı

hastalarda

hiperkalemi

nedeniyle

tedavi

kesilmiştir.

İlerleyici

kronik

böbrek hastalığı olan hastalarda serum potasyumu izlenmelidir.

6

15

Aortik veya mitral stenoz

Aortik veya mitral stenozu olan hastalarda diğer tüm vazodilatörlerle tedavide olduğu gibi

CİBACEN ile tedavide de çok dikkatli olmalıdır.

Galaktoz intoleransı

Nadir

kalıtımsal

galaktoz

intoleransı,

Lapp

laktoz

yetmezliği

veya

glukoz-galaktoz

malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

İçerdiği hidrojenize kastor yağı mide bulantısına ve ishale sebep olabilir.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diüretikler: Diüretik kullanan hastalarda veya sıvı kaybı olmuş hastalarda, bir ADE

inhibitörü ile tedaviye başlandıktan sonra, kan basıncında aşırı bir düşme ender olarak

görülebilir. Böyle hastalarda CİBACEN ile tedaviye başlamadan 2-3 gün önce diüretik

tedavisini kesmek suretiyle, bu hipotansif etki ihtimali en aza indirilebilir (bkz. bölüm 4.2

ve 4.4).

Potasyum kaybını önleyen diüretikler: Hiperkalemi riskini artırabileceğinden potasyum

kaybını

önleyen

diüretiklerin

(spironolakton,

triamteren,

amilorid),

potasyum

takviyelerinin veya potasyum içeren tuzların ADE inhibitörü alan hastalara verilmesi

tavsiye edilmez, çünkü bu durumda serum potasyumunda önemli miktarda artış olabilir.

Ancak bu ilaçların birlikte kullanılmaları gerektiğinde, serum potasyum düzeylerinin sık

sık kontrolü tavsiye edilir.

Siklosporin ve heparin: Hiperkalemi, ACE inhibitörlerinin siklosporin ve heparin ile

birlikte kullanımı sırasında ortaya çıkabilir. Serum potasyumunun izlenmesi önerilir.

Lityum:

Lityum

tedavi

sırasında

inhibitörü

alan

hastalarda

serum

lityum

düzeylerinin yükseldiği ve lityum toksisitesine ait semptomların görüldüğü bildirilmiştir.

CİBACEN ile lityum birlikte dikkatle verilmelidir, serum lityum düzeylerinin sık sık

izlenmesi tavsiye edilir. Bir diüretik de kullanılırsa lityumun toksisite riski artabilir.

İndometazin:

İndometazinin

CİBACEN’in

antihipertansif

etkisiyle

etkileşmediğinin

gösterilmesine rağmen indometazin ile birlikte uygulandıklarında ADE inhibitörlerinin

hipotansif etkisinin azalabileceği gösterilmiştir.

Antidiyabetik ajanlar: Nadir vakalarda, insülin veya oral antidiyabetiklerle birlikte bir

inhibitörü

(CİBACEN

dahil)

alan

diyabetik

hastalarda

hipoglisemi

gelişebilir.

Dolayısıyla böyle hastalar olası hipoglisemi gelişimi yönünden uyarılmalıdır ve gerekli

şekilde

izlenmelidir.

İnsülin

oral

antidiyabetik

ajanların

dozunun

ayarlanması

gerekebilir.

Altın: Enjektabl altın tedavisi (sodyum aurotiyomalat) ile birlikte ADE inhibitörü tedavisi

gören hastalarda nadiren nitritoid reaksiyonlar (belirtiler: yüz kızarması, bulantı, kusma ve

hipotansiyon) bildirilmiştir.

mTOR inhibitörleri: ACE inhibitörleri ve mTOR inhibitörlerinin eşzamanlı kullanımı

anjiyoödem riskini arttırabilir (örn. temsirolimus, sirolimus, everolimus).

NSAİİ’ler: ACE inhibitörleri ve NSAİİ’ların eşzamanlı uygulamalarının renal yetmezliği

artırma riski vardır. Akut renal yetmezliği ve serum potasyumu arttırabilir (Özellikle daha

önceden

renal

fonksiyon

bozukluğu

olan

hastalarda).

Özellikle

yaşlı

hastalarda

kombinasyon

dikkatli

kullanılmalı,

zamanlı

tedaviye

başlarken

sonrasında

periyodik

olarak

hastalar

yeterli

hidrate

edilmeli

renal

fonksiyonlar

monitorize

edilmelidir. Bazı hastalarda ADE inhibitörlerinin antihipertansif etkisi, asetilsalisilik asit

7

15

dahil

NSAI

ilaçlar

birlikte

kullanıldıklarında

azalabilir.

Kontrollü

klinik

çalışmada, indometazin, benazeprilin antihipertansif etkisini değiştirmemiştir.

Racecadotril:

Benazepril

racecadotril’in

zamanlı

kullanımı

anjiyoödem

riskini

arttırabilir.

Benazeprilin

farmakokinetiği

hidroklorotiazid,

furosemide,

klortalidone,

digoksin,

propranolol, atenolol, nifedipin, amlodipin, naproksen, asetilsalisilik asit ve simeditine

ilaçlarından

etkilenmez.

Yukarıda

sayılan

ilaçların

farmakokinetikleri

Digoksin

hariç

olmak üzere (olası yüksek plazma düzeyleri meydana gelmesi), benazepril kullanıldığında

etkilenmezler (simetidin kinetiği çalışılmamıştır.)

Klinik

çalışma

verileri,

renin-anjiyotensin-aldosteron

sisteminin

(RAAS),

ADE-

inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör blokerleri ya da aliskirenin kombine kullanımıyla

ikili

blokajının,

tekli

RAAS-etkili

ajanın

kullanımına

kıyasla

daha

yüksek

sıklıkta

hipotansiyon, hiperkalemi ve böbrek fonksiyonunda azalma (akut böbrek yetmezliği dahil)

gibi advers olaylarla ilişkili olduğunu göstermiştir (bkz. Bölüm 4.3, 4.4 ve 5.1).

Aliskiren ile kullanım: ARB veya ACE inhibitörlerinin aliskirenle kullanımı diyabetes

mellitus veya böbrek yetmezliği (GFR<60 ml/dak/1.73 m

) olan hastalarda kontrendikedir

(Bkz. Bölüm 4.3 ve 4.4).

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi: D

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

inhibitör

tedavisinin

sürdürülmesi

zorunlu

olduğu

düşünülmedikçe,

inhibitörleriyle tedavi hamilelik planlayan hastalarda gebelikte kullanımı güvenli olduğu

belirlenmiş alternatif antihipertansif tedavilerle değiştirmelidir. Çocuk doğurma yaşında

olan kadınlar potansiyel risk konusunda bilgilendirilmeli ve ADE inhibitörleri (CİBACEN

dahil) sadece titiz bir değerlendirmeden ve tüm risk ve yararlar dikkate alındıktan sonra

verilmelidir.

Gebelik dönemi

CİBACEN, gebelik sırasında kontrendikedir (bkz. bölüm 4.3).

Benazeprilin

gebelik

ve/veya

fetus/yeni

doğan

üzerinde

zararlı

farmakolojik

etkileri

bulunmaktadır.

Gebelik

fark

edildiğinde

inhibitörleri

(CİBACEN

dahil)

olabildiğince

çabuk

kesilmelidir ve düzenli olarak fetal gelişim takip edilmelidir.

Gebeliğin

birinci

trimesterinde

inhibitörlerine

maruz

kalınmasını

takiben

teratojenisite riski açısından epidemiyolojik kanıtlar kesinleşmiş değildir; ancak risk artışı

dışlanmaz.

Gebelik tanısı konduğunda ADE inhibitörleriyle tedavi derhal durdurulmalı ve uygun

olduğunda alternatif tedavi başlatılmalıdır. İkinci ve üçüncü trimesterde ADE inhibitör

tedavisine

maruz

kalınması

insanlarda

fötotoksisiteyi

(azalmış

renal

fonksiyon,

oligohidramniyoz, kafatası kemikleşmesinde gecikme) ve neonatal toksisiteyi (böbrek

yetmezliği,

hipotansiyon,

hiperkalemi)

indüklediği

bilinmektedir

(bkz.

Bölüm

5.3).

Gebeliğin birinci trimesterinden sonra ADE inhibitörüne maruz kalınması durumunda,

böbrek fonksiyonu ve kafatasının ultrason ile kontrolü önerilir. Annesi ADE inhibitörü

alan bebekler hipotansiyon açısından yakından izlenmelidir (bkz. Bölüm 4.3 ve 4.4).

8

15

Laktasyon dönemi

Sınırlı farmakokinetik veriler anne sütünde çok düşük konsantrasyonlar göstermiştir. Bu

konsantrasyonların klinik olarak bir etki yaratması beklenmese de, yeterli klinik deneyim

olmaması ve kardiyovasküler ve renal etkilerin hipotetik riski nedeniyle prematüre bebeği

olan ve doğum sonrasındaki ilk birkaç haftada emziren annelerin benazepril kullanması

tavsiye edilmez.

Daha büyük bebeği olan emziren annelerde, tedavi gerekli ise ve bebeğin advers etkiler

açısından takip edilmesi koşuluyla, CİBACEN kullanımı düşünülebilir.

Benazeprilin insan ya da hayvan sütü ile atılmasına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur.

Anne

sütü

alan

çocuklar

açısından

risk

olduğu

gözardı

edilemez.

Emzirmenin

durdurulup

durdurulmayacağına

CİBACEN

tedavisinin

durdurulup

durdurulmayacağına/tedaviden

kaçınılıp

kaçınılmayacağına

ilişkin

karar

verilirken,

emzirmenin çocuk açısından faydası ve CİBACEN tedavisinin emziren anne açısından

faydası dikkate alınmalıdır.

3 gün boyunca günlük 20 mg oral doz benazepril verilen 9 kadında, dozun alınmasından 1

saat sonra sütteki benazepril zirve seviyeleri 0,9 μg/L, ve 1,5 saat sonraki aktif metabolit

benazeprilat zirve seviyeleri 2 μg/L olarak tespit edilmiştir. Emzirilen bebeğin, annenin

ağırlığına göre uyarlanmış benazepril dozunun %0,14’ünden daha az bir günlük doz aldığı

tahmin edilmektedir.

Üreme yeteneği/fertilite

Sıçan, tavşan ve maymunlarda yapılan üreme toksikolojisi araştırmaları herhangi bir

teratojenik özellik göstermemiştir.

Erkek sıçanlarda da, dişi sıçanlarda da fertilite etkilenmemiştir.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Diğer antihipertansiflerle tedavide olduğu gibi CİBACEN ile tedavi sırasında da hastalara

araç veya makine kullanırken tedbirli olmaları öğütlenmelidir.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Advers reaksiyonlar sistem ve organ sınıflarına göre aşağıda listelenmiştir.

Şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100);

seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor)

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Trombositopeni, hemolitik anemi

Bilinmiyor: Agranülositoz, nötropeni (Bölüm 4.4. Özel Kullanm Uyarıları ve Önlemler:

Agranülositoz, nötropeni bölümüne bakınız.)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

9

15

Seyrek:

Anjioödem,

dudak

ödemi:

yüzde

ödem,

ekstremiteler,

dudaklar,

dil,

glottis

ve/veya larenks ödemi.

Bilinmiyor: Anaflaktoid reaksiyonlar (Bölüm 4.4. Özel Kullanm Uyarıları ve Önlemler:

Anaflaktoid ve ilgili reaksiyonlar bölümüne bakınız.)

Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

Bilinmiyor: Hiperkalemi

Psikiyatrik hastalıklar

Seyrek: Uykusuzluk, sinirlilik ve parestezi

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi

Seyrek: Uyku hali

Çok seyrek: Tat alma bozukluğu

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Çok seyrek: Tinnitus

Kardiyovasküler hastalıklar

Yaygın: Çarpıntılar, ortostatik semptomlar, yüz kızarması (flushing)

Seyrek: Ortostatik hipotansiyon, göğüs ağrısı, anjina pektoris, aritmi

Çok seyrek: Miyokard infarktüsü

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Öksürük, üst solunum sistem enfeksiyonu semptomları.

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Gastrointestinal bozukluk

Seyrek: Diyare, kabızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı,

Çok seyrek: Pankreatit

Bilinmiyor: İnce bağırsakta anjiyoödem

Hepato-bilier hastalıklar

Seyrek:

Hepatit

(daha

çok

kolestatik),

kolestatik

sarılık

(Bölüm

4.4.

Özel

Kullanm

Uyarıları ve Önlemler: Karaciğer Yetmezliği bölümüne bakınız.)

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Yaygın: Döküntü, ciltte kızarma, kaşıntı, ışığa duyarlılık.

Seyrek: Pemfigus.

Çok seyrek: Stevens-Johnson sendromu

Kas-iskelet bozukluklar, bağ dokusu hastalıkları

Seyrek: Eklem ağrısı, artrit, kas ağrısı

10

15

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın: Sık idrara çıkma

Seyrek: BUN’da artış, serum kreatininde artış

Çok seyrek: Böbrek fonksiyonlarında bozulma (Bölüm 4.4. Özel Kullanım Uyarıları ve

Önlemler: Böbrek fonksiyon bozukluğu bölümüne bakınız.)

Genel Bozukluklar:

Yaygın: Yorgun olma hali

Pazarlama sonrası rapor edilen ve sıklığı bilinmeyen advers olaylar: İnce bağırsakta

anjiyoödem, anaflaktoid reaksiyonlar, hiperkalemi, agranülositoz, nötropeni (Bölüm 4.4.

Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemler bölümüne bakınız)

Laboratuvar Bulguları:

Diğer

inhibitörleri

olduğu

gibi

üre

nitrojeninde

(BUN)

serum

kreatinininde hafif artma tek başına CİBACEN ile tedavi edilen esansiyel hipertansiyonlu

hastaların %1’inden azında gözlenir ve tedavinin kesilmesiyle düzelir. Diüretik alan veya

böbrek arter stenozu olan hastalarda görülme olasılığı daha yüksektir (Bölüm 4.4. Özel

Uyarılar ve Önlemler bölümüne bakınız.)

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35

99).

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Belirtiler ve bulgular:

CİBACEN’in aşırı dozda alınmasıyla ilgili hiçbir spesifik bilgi bulunmamaktadır. Aşırı

dozun başlıca belirtisi belirgin hipotansiyondur.

Önerilen tedavi:

Benazepril için spesifik bir antidot bulunmamaktadır. Tedavi semptomatik ve destekleyici

olmalıdır. İlaç yeni alınmışsa gastrik lavaj uygulanmalıdır. İlacın emilimini azaltmak için

aktif kömür verilebilir. Benazeprilin aktif metaboliti olan benazeprilatın diyalizle yalnızca

az miktarda uzaklaştırılabilmesine rağmen, böbrek fonksiyonu ileri derecede bozuk olan

hastalardaki aşırı dozun tedavisinde normal eliminasyonu desteklemek amacıyla diyaliz

düşünülebilir.

Belirgin

hipotansiyon

karşısında

gerekli

tedavi

uygulanır.

Hastanın

bacakları

yukarı

kaldırılmalı

sıvı

elektrolit

kaybı

telafi

edilmelidir.

Belirgin

hipotansiyon durumunda i.v. olarak normal serum fizyolojik solüsyonu verilir. Hastanın

durumu normale dönene kadar böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

11

15

5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri

ATC Kodu: C09AA07

ön-ilaç

olan

benazepril,

vücutta

hidroliz

aktif

madde

benazeprilata

dönüşür.

Benazeprilat

anjiotensin-dönüştürücü

enzimi

(ADE)

inhibe

ederek

anjiotensin

I’in

anjiotensin

II’ye

dönüşümünü

bloke

eder.

Böylece

anjiotensin

II’nin

aracılık

ettiği,

vazokonstriksiyon,

sodyum

suyun

renal

tübüllerden

geri

emilimini

hızlandıran

aldosteronun

salıverilmesi

gibi

etkileri

azaltır

kalp

debisini

yükseltir.

Benazepril

vazodilatasyona cevap olarak görülen refleksin meydana getirdiği kalp atım hızındaki

artışı da azaltır.

Hipertansiyon

Diğer

inhibitörleri

gibi

benazepril

vazodilatör

bradikininin

kininaz

enzimi

tarafından parçalanmasını inhibe eder. Bu inhibisyonun antihipertansif etkisine katkısı

olabilir.

Benazepril hipertansiyonun bütün derecelerinde ayakta, oturur ve yatar pozisyonda kan

basıncını düşürür. Çoğu hastada antihipertansif etki, tek oral doz alındıktan sonra 1 saat

içinde başlar ve kan basıncında maksimum azalma 2-4 saat sonra görülür. Antihipertansif

etki ilaç uygulandıktan sonra en az 24 saat sürer. Tekrarlanan uygulamalar sırasında her

bir dozla kan basıncında elde edilen maksimum düşüş genellikle 1 hafta sonra sağlanır ve

uzun süreli tedavi boyunca devam eder. Antihipertansif etkinliği ırk, yaş veya temel

plazma renin aktivitesiyle ilişkili değildir. Etki bakımından yüksek veya düşük sodyumlu

diyet alan hastalar arasında dikkate değer bir fark gözlenmemiştir.

Benazeprilin aniden kesilmesi kan basıncında ani bir yükselmeye neden olmaz. Sağlıklı

gönüllüler ile yapılan bir çalışmada, tek doz benazeprilin renal kan akımını artırdığı, fakat

glomerüler filtrasyon hızını etkilemediği görülmüştür.

Benazepril ve tiyazid diüretiklerin kan basıncını düşürücü etkileri sinerjiktir. CİBACEN’in

beta-blokerler ve kalsiyum antagonistleri de dahil diğer antihipertansifler ile birlikte

verilmesi sonucunda kan basıncında genellikle daha fazla azalma görülmüştür.

Konjestif Kalp Yetmezliği (KKY)

Önceden dijital ve bir diüretik ile tedavi edilmiş konjestif kalp yetmezliği hastalarına

benazepril

verildiğinde

kalp

debisi

egzersiz

toleransının

arttığı,

pulmoner

arter

basıncının, sistemik damar direncinin ve kan basıncının azaldığı görülmüştür. Bu hastalar

benazepril ile tedavi edildiklerinde kalp atım hızı biraz azalmıştır. KKY hastalarının

benazepril ile tedavisi ayrıca yorgunluğu, ralleri ve ödemi azaltmış ve NYHA sınıfında

düzelme sağlamıştır.

Klinik çalışmalar, günde tek doz ile hemodinamik değişkenlerdeki düzelmenin 24 saatten

fazla sürdüğünü göstermiştir.

İlerleyici Kronik Böbrek Yetmezliği

Çift-kör, plasebo kontrollü bir çalışma CİBACEN’in artmış serum kreatinin riskini veya

diyazli ihtiyacını azalttığını göstermiştir. Bu yararlı etkilere kan basıncında azalma ve

proteinüride belirgin bir azalma eşlik etmiştir. Polikistik böbrek hastalığı bulunan hastalar

benazepril

tedavi

edildiklerinde

böbrek

fonksiyonu

kaybında

yavaşlama

12

15

yaşamamışlardır. Bununla birlikte, yine de bu tür hastalarda hipertansiyonu tedavi etmek

için benazepril kullanılabilir.

Yaşları 7 ila 16 arasında olan, ya sistolik ya da diastolik kan basınçları 95.persantilin

üzerinde olan 107 pediyatrik hastaya ait bir çalışmada, hastalara 0,1 veya 0,2 mg/kg

benazepril hidroklorür daha sonra günde bir kez maksimum 40 mg dozla 0,3 ila 0,6

mg/kg’a kadar titre edilmiştir. Doz artırma fazı boyunca 8 gün düşük doz, 7 gün orta doz

ve 14 gün süreyle yüksek doz benazepril hidroklorür almıştır. Buradan sonra SSBP, tüm

hastalarda

ağırlık

grubundaki

hastalarda

başlangıca

göre

10,8

mmHg

azaldı.ayrıca SDBP de tüm hastalarda anlamlı şekilde 9,3 mmHg azaldı.

Dört haftalık tedaviden sonra kan basıncının tedaviyle azaldığı 85 hasta plasebo veya

benazepril almak üzere randomize edildi ve ek bir 2 hafta daha takip edildi. İki haftanın

sonunda plaseboya ayrılan çocuklarda kan basıncı (hem sistolik hem diastolik) benazepril

alan çocuklara göre 4 ila 6 mmHg arttı. SSBP’deki ortalama artış orta doza (1.0 mmhg)

kıyasla plasebo grubunda (7,9 mmHg) anlamlı şekilde daha fazlaydı, fakat düşük doz (3,9

mmHg) ya da yüksek doz (2,2 mmHg) grubuna göre anlamlı değildi. Dolayısıyla üç doz

için doza bağlı yanıt gözlenmemiştir.

İki büyük randomize, kontrollü çalışma (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and

in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) ve VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bir ADE inhibitörünün bir anjiyotensin II reseptör

blokeriyle kombine kullanımını araştırmıştır.

ONTARGET çalışması, kardiyovasküler ya da serebrovasküler hastalık öyküsü olan ya da

kanıtlanmış son-organ hasarı ile birlikte seyreden tip 2 diyabetes mellitus hastalarında

yürütülmüştür. VA NEPHRON-D çalışması, tip 2 diyabetes mellitus hastalığı olan ve

diyabetik nefropatisi bulunan hastalarda yürütülmüştür.

Bu çalışmalar, renal ve/veya kardiyovasküler sonlanımlar ve mortalite üzerinde anlamlı

yarar

göstermemiş,

monoterapiyle

kıyaslandığında

hiperkalemi,

akut

böbrek

hasarı

ve/veya hipotansiyon riskinin arttığı gözlenmiştir. Benzer farmakodinamik özellikleri

dikkate

alındığında,

sonuçlar

diğer

inhibitörleri

anjiotensin

reseptör

blokerleri için de anlamlıdır.

Bu nedenle ADE inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör blokerleri diyabetik nefropati

bulunan hastalarda birlikte kullanılmamalıdır.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) çalışması, kronik böbrek hastalığı, kardiyovasküler hastalık ya da her ikisi

bulunan tip 2 diyabetes mellitus hastalarında standart bir ADE inhibitörü ya da bir

anjiotensin II reseptör blokeri tedavisine aliskiren eklenmesinin yararını test etmek için

tasarlanmış bir çalışma olmuştur. Advers sonuç riskinde artış olması nedeniyle çalışma

erken sonlandırılmıştır. Aliskiren grubunda, plasebo grubuna kıyasla, kardiyovasküler

ölüm ve inme vakalarının her ikisi de sayısal olarak daha sık görülmüş ve ilgili advers

olaylar ve ciddi advers olaylar (hiperkalemi, hipotansiyon ve renal disfonksiyon) aliskiren

grubunda, plasebo grubuna göre daha sık bildirilmiştir.

5.2.Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Oral benazepril HCl dozunun en az % 37’si emilir. Daha sonra ön ilaç benazepril HCl

hızla, farmakolojik etkili metabolit olan benazeprilata dönüştürülür. İlacın aç karnına

alınmasından sonra plazmadaki benazepril ve benazeprilat konsantrasyonları, sırasıyla 30

ve 60-90 dakika sonra doruk değerlere ulaşır.

13

15

Benazepril hidroklorürün oral verilişinden sonra benazeprilatın mutlak biyoyararlanımı,

%28 olarak bulunmuştur. Tabletlerin yemekten sonra alınması emilimi geciktirir, fakat

emilen

benazeprilata

dönüştürülen

miktarı

etkilemez.

Böylece

benazepril

besinlerle birlikte veya aç karnına alınabilir.

Benazepril

benazeprilat

terapötik

aralığında

kullanıldıkları

zamanki

sistemik

yararlanımı, dozla yaklaşık orantılıdır. Çoğul dozlar, benazepril HCl farmakokinetiğinde

değişiklik yapmaz. Kararlı durum düzeylerine 2-3 günde erişilir.

Dağılım:

Benazepril

benazeprilatın

kadarı,

başlıca

albümin

olmak

üzere

serum

proteinlerine bağlanır. Benazeprilatın kararlı durum dağılım hacmi yaklaşık 9 litredir.

Biyotransformasyon:

Benazepril, yaygın şekilde metabolize edilir ve başlıca metaboliti benazeprilattır ve doruk

plazma düzeylerine 1,5 saatte ulaşır. Bu dönüşümün, esas olarak karaciğerde olmak üzere,

enzimatik hidroliz yoluyla olduğu düşünülmektedir. Ayrıca benazepril ve benazeprilatın

açil glukuronid konjugatları olmak üzere iki metaboliti daha vardır.

Eliminasyon:

Benazepril,

başlıca

biyotransformasyon

yoluyla

olmak

üzere

dozdan

saat

sonra

plazmadan

tamamen

uzaklaştırılır.

Benazeprilatın

bifazik

eliminasyonu

vardır

başlangıçtaki yarılanma ömrü yaklaşık 3, terminal yarılanma ömrü yaklaşık 22 saat

kadardır.

Terminal

eliminasyon

fazı

(24.

saatten

sonrası)

benazeprilatın

anjiotensin-

dönüştürücü

enzime

güçlü

şekilde

bağlanmış

olduğu

izlenimini

vermektedir.

Benazeprilat vücuttan böbrekler ve safra yoluyla uzaklaştırılır; böbrek fonksiyonu normal

olanlarda birinci yol daha baskındır. Benazepril HCl oral dozunun %1 den azı benazepril

ve % 20 kadarı da benazeprilat olarak idrara çıkar.

Doğrusallık /Doğrusal Olmayan Durum:

Doz yanıt ilişkisi doğrusaldır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Konjestif kalp yetmezliği olan hastalar:

Benazeprilin emilimi ve benazeprilata dönüşümü etkilenmez. Eliminasyon biraz daha

yavaş olduğundan, benazeprilatın kararlı durum plazma düzeyleri, sağlıklı kimselere veya

hipertansif hastalara kıyasla daha yüksek olma eğilimindedir.

Hafif

orta

şiddette

böbrek

yetmezliği,

nefrotik

sendrom

karaciğer

fonksiyon

bozukluğu

Hafif-orta şiddetteki böbrek bozukluğu (kreatinin klerensi 30-80 ml/dakika) veya nefrotik

sendrom, benazepril ve benazeprilat farmakokinetiğini büyük ölçüde etkilemez.

Siroza bağlı karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda benazeprilatın kinetiği ve

biyoyararlanımı etkilenmez ve böyle hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Şiddetli böbrek yetmezliği ve son evre böbrek hastalığı

Şiddetli

böbrek

yetmezliği

olanlarda

(kreatinin

klerensi

<30

ml/dak)

benazeprilatın

kinetiği önemli derecede etkilenir; daha yavaş eliminasyon, daha hızlı birikme nedeniyle

dozun azaltılması gerekir. Benazepril ve benazeprilat son evre böbrek hastalarında bile

14

15

plazmadan uzaklaştırılırlar; kinetiği şiddetli renal yetmezliği olan hastalardakine benzer.

Böylece böbrekler dışında (yani safraya ait veya metabolik) klerens, yetersiz renal klerensi

bir dereceye kadar telafi eder.

Hemodiyaliz

Benazepril hidroklorürün verilmesinden en az iki saat sonra başlayan düzenli hemodiyaliz

benazepril

benazeprilatın

plazma

konsantrasyonlarını

önemli

derecede

etkilemez.

Benazeprilatın ancak küçük bir kısmı diyaliz ile vücuttan uzaklaştırılır.

Pediyatrik hastalar

Benazepril hidroklorürün çoklu günlük dozlarda (0,1 ila 0,5 mg/kg) verildiği 7-16 yaş

aralığındaki hipertansif pediyatrik hastalarda (N=45), 7-12 yaş için benazeprilat klerensi,

10 mg tek doz alan sağlıklı erişkinlerin iki katından fazla şekilde 0,35 L/sa/kg idi.

Adolesanlarda (13-16 yaş), sağlıklı erişkinlerinkinden %27 daha yüksek olarak 0,17

L/sa/kg

idi.

Pediyatrik

hastalarda

benazeprilatın

terminal

eliminasyon

yarı

ömrü

erişkinlerde gözlenenin üçte birine eşdeğerde, yaklaşık 5 saatti.

Laktasyon

Üç gün süreyle (postpartum süre belirtilmemiş) günlük 20 mg benazepril oral dozu verilen

dokuz kadında, dozdan sonraki 1 saatte benazepril için 0,9 mg/L ve dozdan 1,5 saatteki

aktif metaboliti benazeprilat için 2 mg/L’lik doruk süt düzeyleri saptanmıştır. Emzirilen

bebeğin maternal vücut ağırlığına göre ayarlanan benazeprilin %0,14’ünden daha az

günlük doz alacağı tahmin edilmektedir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Erkek

dişi

sıçanlarda

günde

mg/kg’a

kadar

çıkabilen

dozlarda

benazepril

kullanıldığında üreme performansı üzerine hiç bir advers etki görülmemiştir.

10 mg/kg’a kadar olan dozlarda, tavşanda teratojenik etkiler gözlenmemiştir. Sıçanlarda,

peri-

postnatal

periyod

esnasında

dişilerde

yavruda

tedavi

ilgili

etkiler

kaydedilmemiştir.

Benazepril

günde,

mg/kg

kadar

dozlarla

tedavi

edilen

farelerde, 500 mg/kg a kadar dozlarla tedavi edilen sıçanlarda ve 5 mg/kg a kadar dozlarla

tedavi

edilen

tavşanlarda

hiç

embriyotoksik,

fetotoksik

veya

teratojenik

etkileri

görülmemiştir.

İn vivo ve in vitro test serilerinde hiçbir mutajenik potansiyel gözlenmemiştir.

Benazepril, sıçanlara veya farelere günde 150 mg/kg’a kadar dozlarda (insanlara önerilen

günlük maksimum dozun 250 katı) verildiğinde tümör oluşturucu bir etki görülmemiştir.

Aynı dozlarda farelere 104 hafta süreyle uygulandığında hiçbir karsinojenisite bulgusu

görülmemiştir.

Klinik

olmayan

hiçbir

çalışma

benazepril

hidroklorürün

olası

juvenil

toksisitesini

araştırmak amacıyla yürütülmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Silikon dioksit

Mikrokristalin selüloz

Laktoz monohidrat

Mısır nişastası

15

15

Polivinil polipirolidon

Hidrojenize kastor yağı

Hidroksipropilmetilselüloz

Sarı demir oksit (E172)

Polietilen glikol (PEG) 8000

Talk pudra

Titanyum dioksit (E171)

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen geçimsizliği yoktur

6.3.Raf ömrü

36 ay.

6.4.Saklamaya yönelik özel uyarılar

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalı, nemden korunmalıdır.

6.5.Ambalajın niteliği ve içeriği

CİBACEN 10 mg, alüminyum blister ambalajda 28 bölünebilir film tablet.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereklilik yoktur.

7.RUHSAT SAHİBİ

Meda Pharma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti

Sarıyer/İstanbul

8.RUHSAT NUMARASI:

221/22

9.İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ:

İlk ruhsatlandırma tarihi: 16.10.2009

Son yenileme tarihi:

10.KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ:

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Active substance: pimobendan / benazepril) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6321 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2804/T/11

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety