CIALIS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CIALIS 5 MG 28 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CIALIS 5 MG 28 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • cialis

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699673098142
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/13

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CIALIS 20 mg film kaplı tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir.

Yardımcı maddeler:

245 mg laktoz monohidrat, 0.98 mg sodyum laurilsülfat, 22.4 mg kroskarmelloz sodyum.

Yardımcı maddeler için, 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet

Sarı renkte ve badem şeklinde, bir yüzünde “C 20” işareti bulunan film kaplı tablet

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1

Terapötik endikasyonlar

Erektil disfonksiyonun tedavisinde endikedir.

CIALIS’in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir.

CIALIS kadınlarda kullanım için endike değildir.

4.2

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkin erkeklerde kullanımı

Genel olarak önerilen günlük doz cinsel aktiviteden en az 30 dakika önce aç veya tok karna alınan

20 mg tablettir.

Maksimum doz sıklığı günde 1 tablettir.

20 mg’lık tadalafil tabletler beklenen cinsel aktivite öncesinde kullanım içindir ve sürekli olarak

günlük kullanımı önerilmez.

Uygulama şekli:

Tabletler ağız yoluyla alınır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafif ile orta şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek

yoktur. Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda tadalafil kullanılması önerilmez (bkz.

bölüm 4.4 ve 5.2).

2/13

Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (Child Pugh Sınıf C) CIALIS’in güvenliliği

üzerine sınırlı klinik veri bulunmaktadır. Eğer bu hastalara CIALIS reçete edilirse, hastaya ilacı

reçete eden hekim tarafından detaylı bir bireysel yarar/risk değerlendirmesi yapılmalıdır (bkz. bölüm

4.4 ve 5.2).

Diyabetli erkek hastalar:

Diyabetli hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

CIALIS 18 yaşın altındaki kişilerde kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı erkeklerde doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

4.3

Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda

kontrendikedir.

Klinik çalışmalarda tadalafilin, nitratların hipotansif etkilerini artırdığı gösterilmiştir. Bu durumun

nitratların ve tadalafilin nitrik oksit/cGMP yolu üzerindeki kombine etkilerinin bir sonucu olduğu

düşünülmektedir.

nedenle,

herhangi

formda

organik

nitrat

alan

hastalarda

CIALIS

kullanılması kontrendikedir (bkz. bölüm 4.5).

CIALIS’in de dahil olduğu erektil disfonksiyon tedavisi için kullanılmakta olan bileşikler, cinsel

aktivitenin önerilmediği kalp hastalığı olan erkeklerde kullanılmamalıdır. Hekimler, daha önceden

kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde, cinsel aktivitenin oluşturduğu potansiyel kardiyak riskleri

göz önünde bulundurmalıdır.

Aşağıda

belirtilen

kardiyovasküler

hastalığı

olan

hasta

grupları

klinik

çalışmalara

dahil

edilmemişlerdir ve bu nedenle bu hastalarda tadalafil kullanımı kontrendikedir:

Son 90 gün içinde miyokard enfarktüsü geçirmiş hastalar,

Stabil olmayan angina ya da cinsel birleşme sırasında angina ortaya çıkan hastalar,

Son 6 ayda New York Heart Association sınıflandırmasına göre “Sınıf 2” ya da daha ağır kalp

yetmezliği olan hastalar,

Kontrol edilemeyen aritmileri, hipotansiyonu (< 90/50 mm Hg), ya da kontrol edilemeyen

hipertansiyonu olan hastalar,

Son 6 ay içinde inme geçirmiş olan hastalar.

Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) nedeniyle bir gözünde görme kaybı olan

hastalarda, bu epizodun daha önce PDE5 inhibitörü maruziyeti ile ilişkili olsun ya da olmasın,

CIALIS kontrendikedir (bkz. bölüm 4.4).

Tadalafil de dahil olmak üzere PDE5 inhibitörlerinin, riosiguat gibi guanilat siklaz uyarıcılarıyla

birlikte uygulanması potansiyel semptomatik hipotansiyona yol açtığından kontrendikedir (bkz.

bölüm 4.5).

3/13

4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

CIALIS’le tedavi öncesi

Erektil

disfonksiyonu

teşhis

etmek

altında

yatan

potansiyel

sebepleri

tespit

etmek

için,

farmakolojik tedavi düşünülmeden önce, hastanın medikal geçmişi incelenmeli ve fiziki muayene

yapılmalıdır.

Cinsel

aktivite

bağlantılı

olarak

belirli

kardiyak

risk

söz

konusu

olduğundan,

erektil

disfonksiyona yönelik herhangi bir tedavi başlatılmadan önce hekimler, hastalarının kardiyovasküler

durumlarını göz önünde bulundurmalıdırlar. Tadalafil, kan basıncında hafif ve geçici düşüşlere

sebep olabilen vazodilatör özelliklere sahip olup (bkz. bölüm 5.1), nitratların hipotansif etkisini

artırmaktadır (bkz. bölüm 4.3).

Erektil disfonksiyon değerlendirmesi altta yatan potansiyel nedenlerin tespitini ve uygun tıbbi

değerlendirme

sonrası

uygun

tedavinin

belirlenmesini

kapsamalıdır.

Pelvik

cerrahi

veya

sinir

koruyucu

olmayan

radikal

prostatektomi

geçiren

hastalarda

CIALIS’in

etkili

olup

olmadığı

bilinmemektedir.

Kardiyovasküler

Miyokard enfarktüsü, ani kardiyak ölüm, stabil olmayan angina pektoris, ventriküler aritmi, inme,

geçici iskemik ataklar, göğüs ağrısı, palpitasyonlar ve taşikardi gibi ciddi kardiyovasküler olaylar,

pazarlama

sonrası

klinik

çalışmalar

sırasında

rapor

edilmiştir.

olayların

rapor

edildiği

hastaların çoğunluğu daha önceden mevcut kardiyovasküler risk faktörlerine sahiptir. Ancak, bu

olayların doğrudan bu risk faktörlerine, CIALIS’e, cinsel aktiviteye veya bunların ya da diğer

faktörlerin kombinasyonuna bağlı olup olmadığını kesin olarak tespit etmek mümkün değildir.

Alfa

blokörleri alan hastalara eş zamanlı olarak CIALIS verilmesi bazı hastalarda semptomatik

hipotansiyona

neden

olabilmektedir

(bkz.

bölüm

4.5).

Tadalafil

doksazosin

kombinasyonu

önerilmemektedir.

Görsel

CIALIS ve diğer PDE5 inhibitörlerinin kullanımı ile ilişkili olarak görsel kusurlar ve NAION

vakaları bildirilmiştir. Gözlemsel verilerin analizi, erektil disfonksiyona sahip erkeklerde tadalafil

veya

diğer

PDE5

inhibitörlerini

maruz

kaldıktan

sonra

artmış

akut

NAION

riski

olduğunu

göstermektedir. Bu; tadalafile maruz kalan tüm hastalar için geçerli olabileceğinden hastalara, ani

görme bozukluğu durumunda CIALIS kullanmayı bırakmaları ve derhal bir hekime danışmaları

tavsiye edilmelidir (bkz. bölüm 4.3).

Azalan veya ani işitme kaybı

Tadalafil kullanımından sonra ani işirme kaybı vakaları bildirilmiştir. Bazı durumlarda (yaş, diyabet,

hipertansiyon ve önceki işitme kaybı öyküsü gibi) diğer risk faktörleri mevcut olmasına rağmen,

hastalara tadalafil almayı bırakmaları ve işitmede ani bir azalma veya işitme kaybı durumunda

derhal tıbbi yardım almaları tavsiye edilmelidir.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu

Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf C), CIALIS’in tek doz uygulamasının

güvenliliği ile ilgili sınırlı klinik veri mevcuttur. Eğer bu hastalara CIALIS reçete edilirse, hastaya

ilacı reçete eden hekim tarafından detaylı bir bireysel yarar/risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

4/13

Priapizm ve penisin anatomik deformasyonu

4 saat ya da daha fazla süren ereksiyon yaşayan hastalar derhal tıbbi yardım almalıdırlar. Eğer

priapizm derhal tedavi edilmezse, penil dokuda hasar meydana gelebilir ve kalıcı iktidarsızlık ile

sonuçlanabilir.

Penisinde anatomik deformasyon bulunan (angülasyon, kavernozal fibroz ya da Peyronie hastalığı

gibi) ya da priapizme neden olabilecek koşullara sahip olan (orak hücre anemisi, multipl miyelom ya

da lösemi gibi) hastalarda, CIALIS’in de dahil olduğu, erektil disfonksiyon tedavisine yönelik

bileşikler dikkatle kullanılmalıdır.

CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanımı

Potent CYP3A4 inhibitörleri (ritonavir, sakinavir, ketokonazol, itrakonazol ve eritromisin) kullanan

hastalarda,

ilaçlar

birlikte

kullanıldığında

tadalafil

maruziyetinde

artış

(EAA)

gözlendiğinden,

CIALIS reçetelendirilirken dikkatli olunmalıdır (bkz. bölüm 4.5).

CIALIS ve erektil disfonksiyonda kullanılan diğer tedaviler

CIALIS

diğer

PDE5

inhibitörleri

diğer

erektil

disfonksiyon

tedavilerinin

birlikte

kullanımının güvenliliği ve etkililiği çalışılmamıştır. Hastalar CIALIS’i bu tür kombinasyonlarla

almamaları için bilgilendirilmelidir.

Laktoz

CIALIS

laktoz

içermektedir.

Galaktoz intoleransı,

Lapp laktaz

eksikliği

veya

glukoz-galaktoz

emiliminde bozukluk gibi kalıtsal problemleri olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.

Bu tıbbi ürün her bir film kaplı tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani bu

değer kontrollü sodyum diyetinde olanlar için bile ihmal edilebilir bir değerdir.

Pazarlama sonrası deneyimde, retinal ven oklüzyonu çok seyrek olarak bildirilmiştir. Tadalafil ve

retinal ven oklüzyonu arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmamıştır. Doktorların, özellikle yaşlı,

kan viskozitesi artmış hastalarda retinal ven oklüzyonu riskinin daha yüksek olduğuna dikkat

etmeleri gerekir.

4.5

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Aşağıda belirtildiği üzere tadalafil ile etkileşim çalışmaları yürütülmüştür.

Diğer maddelerin tadalafil üzerindeki etkileri

Sitokrom P450 inhibitörleri

Tadalafil temel olarak CYP3A4 tarafından metabolize edilir. Seçici bir CYP3A4 inhibitörü olan

ketokonazol (günde 200 mg), tek başına tadalafil ile elde edilen EAA ve C

maks

değerlerine kıyasla,

tadalafil (10 mg) maruziyetini (EAA) 2 kat ve C

maks

’ı %15 oranında artırmıştır. Ketokonazol (günde

400 mg), tek başına tadalafil ile elde edilen EAA ve C

maks

değerlerine kıyasla, tadalafil (20 mg)

maruziyetini (EAA) 4 kat ve C

maks

’ı %22 oranında artırmıştır. Bir CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 ve

CYP2D6 inhibitörü olan proteaz inhibitörü ritonavir (günde iki kez 200 mg), C

maks

değerinde bir

değişim olmaksızın, tadalafil (20 mg) maruziyetini (EAA) iki kat arttırmıştır. Her ne kadar spesifik

etkileşimler çalışılmamışsa da, sakinavir gibi diğer proteaz inhibitörleri ve eritromisin, klaritromisin,

itrakonazol

greyfurt

suyu

gibi

diğer

CYP3A4

inhibitörleri

birlikte

uygulanırken,

bunların

tadalafilin plazma konsantrasyonunu artırması beklendiğinden dikkatli olunmalıdır (bkz. bölüm 4.4).

Sonuç olarak, bölüm 4.8’de listelenen advers reaksiyonların insidansı artabilmektedir.

5/13

Taşıyıcılar

Tadalafilin

dispozisyonunda,

taşıyıcıların

(örneğin,

p-glikoprotein)

rollerinin

olduğu

bilinmemektedir. Bu nedenle taşıyıcıların inhibisyonu aracılığı ile ilaç etkileşimlerinin görülme

olasılığı vardır.

Sitokrom P450 indükleyicileri

CYP3A4 indükleyicisi olan rifampisin, tek başına tadalafille (10 mg) elde edilen EAA değerlerine

kıyasla, tadalafil EAA’nı %88 azaltmıştır. Bu azalan maruziyetin tadalafilin etkililiğini azalttığı

öngörülebilir;

ancak

azalan

etkililiğin

derecesi

bilinmemektedir.

Fenobarbital,

fenitoin

karbamazepin

gibi

diğer

CYP3A4

indükleyiciler

tadalafilin

plazma

konsantrasyonlarını

düşürebilmektedir.

Tadalafilin diğer tıbbi ürünler üzerindeki etkileri

Nitratlar

Klinik çalışmalarda, tadalafilin, nitratların hipotansif etkilerini artırdığı gösterilmiştir. Bu nedenle,

herhangi bir formda organik nitrat alan hastalara CIALIS uygulanması kontrendikedir (bkz. bölüm

4.3). 150 deneğin, 7 gün boyunca günde 20 mg dozda tadalafil ve değişik zamanlarda 0.4 mg dil altı

nitrogliserin aldığı bir klinik çalışmanın sonuçlarına göre, ilaç etkileşimi 24 saatten uzun sürede

sonlanmış ve son tadalafil dozundan 48 saat sonra artık tespit edilemez bir düzeye gelmiştir. Bu

nedenle herhangi bir CIALIS dozu

reçete

edilmiş

yaşamı

tehdit

eden bir durumda

nitrat

uygulanmasının tıbbi olarak gerekli görüldüğü bir hastada, nitrat uygulaması yapılmadan önce en

son CIALIS dozundan sonra en az 48 saat geçmiş olması gerekliliği dikkate alınmalıdır. Bu gibi

durumlarda, nitratlar sadece yakın medikal gözetim altında ve uygun hemodinamik izleme ile

uygulanmalıdır.

Antihipertansifler (kalsiyum kanal blokörleri dahil)

Doksazosin (günde 4 ve 8 mg) ve tadalafilin (günde 5 mg ve 20 mg tek doz) eş zamanlı uygulaması,

bu alfa-blokörün kan basıncı düşürme etkisini anlamlı biçimde arttırır. Bu etki, en az 12 saat devam

eder ve senkop dahil semptomatik olabilir. Bu nedenle, bu kombinasyon önerilmemektedir (bkz.

bölüm 4.4).

Kısıtlı

sayıdaki

sağlıklı

gönüllüde

yapılan

etkileşim

çalışmalarında,

etkiler

alfuzosin

tamsulosin ile bildirilmemiştir. Ancak, alfa-blokörleri ile tedavi edilen hastalarda ve özellikle

yaşlılarda tadalafil kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Tedaviler en düşük doz ile başlatılmalı ve

kademeli olarak ayarlanmalıdır.

Klinik farmakoloji çalışmalarında, tadalafilin, antihipertansif tıbbi ürünlerin hipotansif etkilerini

artırma

potansiyeli

araştırılmıştır.

araştırmada,

kalsiyum

kanal

blokörleri

(amlodipin),

anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri (enalapril), beta-adrenerjik reseptör blokörler

(metoprolol), tiyazid diüretikler (bendrofluazid) ve anjiotensin II reseptör blokörler (değişik tip ve

dozlarda, tek başına veya tiyazidler, kalsiyum kanal blokörleri, beta-blokörler ve/veya alfa-blokörler

ile birlikte) dahil olmak üzere temel antihipertansif tıbbi ürünlerin üzerinde çalışılmıştır. Tadalafilin

(20 mg dozun uygulandığı anjiotensin II blokörler ve amlodipin ile yapılan çalışmalar haricinde, 10

mg) yukarıda belirtilen kategorilerle klinik olarak anlamlı hiçbir etkileşimi olmamıştır. Bir diğer

klinik farmakoloji çalışmasında tadalafil (20 mg), 4 farklı sınıf antihipertansif ilaç ile kombine

edilerek

çalışılmıştır.

Birden

fazla

antihipertansif

almakta

olan

hastalarda

ayakta-kan

basıncı

değişimlerinin, kan basıncı kontrolü ile bir dereceye kadar bağlantılı olduğu görülmüştür. Bu

bakımdan, kan basınçları iyi kontrol edilmiş olan hastalarda, azalma en az seviyede ve sağlıklı

gönüllülerde

görülenle

benzer

seviyede

olmuştur.

basınçları

kontrol

edilmemiş

olan

6/13

gönüllülerde, her ne kadar düşüş, gönüllülerin büyük çoğunluğunda hipotansif semptomlar ile

bağlantılı olmasa da daha fazla olmuştur. Eş zamanlı olarak antihipertansif tıbbi ürünlerin almakta

olan hastalarda tadalafil 20 mg, kan basıncında bir düşüşü indükleyebilmektedir ki (alfa-blokörler

haricinde

yukarı

bölüme

bakınız),

genelde,

çok

düşük

seviyededir

klinik

olarak

önemsizdir. Faz 3 klinik çalışma verilerinin analizi, tadalafili antihipertansif tıbbi ürünler ile ya da

tek başına alan hastalardaki advers etkiler arasında hiçbir fark olmadığını göstermiştir. Ancak

hastalara, antihipertansif tıbbi ürünleri ile birlikte tedavi edildikleri zaman, kan basıncında olası bir

düşüş olabileceğine dair uygun klinik tavsiye verilmelidir.

Riosiguat

Preklinik

çalışmalarda

PDE5

inhibitörleri

riosiguat

birlikte

kullanıldığında,

sistemik

basıncını ilave azaltıcı bir etki göstermiştir. Klinik çalışmalarda riosiguat’ın PDE5 inhibitörlerinin

hipotansif etkilerini arttırdığı gösterilmiştir. Çalışılan popülasyonda kombinasyonun olumlu klinik

etkisine dair herhangi bir bulgu yoktur. Tadalafil de dahil olmak üzere riosiguatın PDE5 inhibitörleri

ile birlikte kullanımı kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

5-alfa redüktaz inhibitörleri (ARI)

BPH semptomlarının giderilmesi için 5 mg tadalafille birlikte kullanılan 5 mg finasteridin, plasebo

artı

finasterid

karşılaştırıldığı

klinik

çalışmada

yeni

hiçbir

advers

reaksiyon

tanımlanmamıştır.

Ancak,

tadalafilin

5-alfa

redüktaz

inhibitörlerinin

(5-ARI’ler)

etkilerini

değerlendiren

kurallara

uygun

ilaç-ilaç

etkileşme

çalışması

gerçekleştirilmemiştir.

5-alfa

redüktazlarla birlikte tadalafilin kullanımında dikkatli olunmalıdır.

CYP1A2 substratları (örn. teofilin)

Bir klinik farmakoloji çalışmasında, 10 mg tadalafil, seçici olmayan bir fosfodiesteraz inhibitörü

olan

teofilin

uygulandığında

hiçbir

farmakokinetik

etkileşim

olmamıştır.

Görülen

farmakodinamik etki, kalp atımındaki küçük bir artıştır (3.5 vuru/dakika). Her ne kadar bu etki

küçük olsa da ve bu çalışmada klinik olarak anlamlılığı olmasa da, bu tıbbi ürünler birlikte

kullanılırken bu durumun dikkate alınması gerekir.

Etinilöstradiol ve terbutalin

Tadalafilin, etinilöstradiolün oral biyoyararlanımında bir artışa sebep olduğu gösterilmiştir. Bunun

klinik

sonucu

kesin olmamakla

birlikte benzer bir

artışın,

terbutalinin oral uygulamasıyla

görülmesi beklenebilir.

Alkol

Alkol konsantrasyonları (ortalama maksimum kan konsantrasyonu %0.08), tadalafil ile eş zamanlı

uygulamadan etkilenmemiştir. Buna ilaveten, alkol ile eş zamanlı uygulamadan 3 saat sonra tadalafil

konsantrasyonlarında hiçbir değişim görülmemiştir. Alkol, alkol absorpsiyonunu maksimize edecek

şekilde verilmiştir (gece alkol alımından 2 saat sonrasına kadar yemek yemeden). Tadalafil (20 mg),

alkolün sebep olduğu ortalama kan basıncındaki düşüşü artırmamıştır (0.7 g/kg ya da yaklaşık 80 kg

ağırlığındaki bir erkekte, %40’lık alkol’den [votka] 180 ml), fakat bazı gönüllülerde, postürel baş

dönmesi ve ortostatik hipotansiyon gözlenmiştir. Tadalafil daha düşük alkol dozları (0.6 g/kg) ile

uygulandığı zaman, hipotansiyon gözlenmemiştir ve baş dönmesi, tek başına alkol alımındaki ile

benzer sıklıkta meydana gelmiştir. Alkolün, kognitif fonksiyonlar üzerindeki etkisi tadalafil (10 mg)

ile artmamıştır.

7/13

Sitokrom P450 ile metabolize olan tıbbi ürünler

Tadalafilin, CYP450 izoformları tarafından metabolize edilen tıbbi ürünlerin klerensini klinik olarak

belirgin

anlamda

inhibe

etmesi

veya

indüklemesi

beklenmemektedir.

Çalışmalar

tadalafilin,

CYP3A4,

CYP1A2,

CYP2D6,

CYP2E1,

CYP2C9

CYP2C19

dahil

olmak

üzere

CYP450

izoformlarını inhibe etmediğini ya da indüklemediğini doğrulamıştır.

CYP2C9 substratları (örn. R-varfarin)

Tadalafil, S-varfarin ya da R-varfarin (CYP2C9 substratı) maruziyeti (EAA) üzerinde klinik olarak

anlamlı hiçbir etkiye sahip olmadığı gibi varfarin tarafından indüklenen protrombin süresinde de bir

değişime yol açmamıştır.

Aspirin

Tadalafil, asetil salisilik asitten kaynaklanan kanama zamanındaki uzamaya etki etmemiştir.

Antidiyabetik tıbbi ürünler

Antidiyabetik tıbbi ürünlerle spesifik etkileşim çalışmaları yürütülmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon:

CIALIS pediyatrik hastaların kullanımı için endike değildir. 18 yaş altındaki hastaların güvenliliği

ve etkililiğine dair veri oluşturulmamıştır.

4.6

Gebelik ve laktasyon

Gebelik kategorisi: B

CIALIS kadınların kullanımı için endike değildir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Gebelik şüphesi veya gebelik olduğunda hekim bilgilendirilmelidir.

Gebelik dönemi

Tadalafil’in gebe kadınlar üzerinde kullanımına ilişkin kısıtlı veri mevcuttur. Hayvanlar üzerinde

yapılan çalışmalar gebelik, embriyonal/fetal gelişim, doğum veya doğum sonrası gelişim üzerindeki

direkt veya endirekt zararlı etkileri göstermemektedir (bkz. bölüm 5.3). Tedbir amaçlı olarak gebelik

süresince CIALIS’in kullanımından kaçınılması önerilir.

Laktasyon dönemi

CIALIS

kadınların

kullanımı

için

endike

değildir.

Tadalafilin

anne

sütüne

geçip

geçmediği

bilinmemektedir. Hayvanlara ilişkin mevcut farmakodinamik/toksikolojik veriler tadalafilin süte

geçtiğini göstermektedir. Çocuğa anne sütüyle geçme riski önlenemez. Emzirme dönemi boyunca

CIALIS kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Köpeklerde

üremede

yetersizliği

işaret

edebilecek

etkiler

görülmüştür.

Bazı

erkeklerde

sperm

konsatrasyonunda

düşüş

olmasına

karşın

yapılan

klinik

çalışmada

etkinin

insanlarda

görülmediği ileri sürülmüştür (bkz. bölüm 5.1 ve 5.3).

8/13

4.7

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

CIALIS’in araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri önemsiz derecededir. Her ne kadar klinik

çalışmalarda plasebo ve tadalafil arasında baş dönmesi vakalarının sıklığı benzer olsa da, hastalar,

araç ya da makine kullanımından önce CIALIS’e nasıl bir tepki verdiklerinin farkında olmalıdırlar.

4.8

İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profili özeti

CIALIS kullanan hastalarda en yaygın bildirilen istenmeyen etkiler baş ağrısı, dispepsi, sırt ağrısı ve

miyalji olup, CIALIS dozunun artırılmasıyla insidans artar. Bildirilen istenmeyen etkiler geçici ve

genelde hafif ya da orta şiddetli olmuştur.

Advers reaksiyonların listelenmiş özeti

Aşağıdaki listede spontan raporlama ve plasebo kontrollü klinik çalışmalarda (CIALIS ile toplam

8022 ve plasebo ile toplam 4422 hasta) erektil disfonksiyonun ilişki öncesi ve günde tek doz tedavisi

ile benign prostat hiperplazisinin günde tek doz tedavisinde gözlenmiş yan etkiler verilmektedir.

Aşağıda listelenen istenmeyen etkiler, MedDRA sistem-organ sınıfına göre ve mutlak sıklık olarak

verilmiştir. Çok yaygın ( ≥ 1/10); yaygın ( ≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan ( ≥ 1/1,000 ila <

1/100); seyrek ( ≥ 1/10,000 ila < 1/1,000); çok seyrek (< 1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan : Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Seyrek

: Anjiyoödem

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın

: Baş ağrısı

Yaygın olmayan : Baş dönmesi

Seyrek

: İnme

(hemorajik

olayları

içeren),

senkop,

geçici

iskemik

ataklar

migren

nöbetler

, geçici amnezi

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan : Bulanık görme, gözde ağrı hissi

Seyrek :

Görme alanı bozukluğu, göz kapağında şişme, konjuktival hiperemi, Non-arteritik

anterior iskemik optik nöropati (NAION)

, retinal vasküler oklüzyon

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan : Tinnitus

Seyrek

: Ani işitme kaybı

Kardiyak hastalıklar

1

Yaygın olmayan : Taşikardi, palpitasyonlar

Seyrek

: Miyokard enfarktüsü, stabil olmayan angina pektoris

, ventriküler aritmi

Vasküler hastalıklar

Yaygın

: Yüz kızarıklığı

Yaygın olmayan : Hipotansiyon

, hipertansiyon

9/13

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın

: Nazal konjesyon

Yaygın olmayan : Dispne, epistaksis

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın

: Dispepsi

Yaygın olmayan : Karın ağrısı, kusma, bulantı, gastro-özofageal reflü

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan : Döküntü

Seyrek

: Ürtiker, Stevens-Johnson sendromu

, eksfolyatif dermatit

, hiperhidroz (terleme)

Kas-iskelet bozuklukları ve bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın

: Sırt ağrısı, miyalji, ekstremitelerde ağrı

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan:

Hematüri

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın olmayan: Uzamış ereksiyonlar

Seyrek

: Priapizm, penil hemoraji, hematospermi

Genel ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan : Göğüs ağrısı

, periferik ödem, yorgunluk

Seyrek

: Yüzde ödem

, ani kardiyak ölüm

Bu olayların rapor edildiği hastaların çoğunluğu daha önceden mevcut kardiyovasküler risk faktörlerine sahiptir

(bkz. bölüm 4.4).

Pazarlama sonrası gözlemde, plasebo-kontrollü çalışmalarda görülmeyen bazı advers olaylar raporlanmıştır

Antihipertansif tıbbi ürünleri kullanan hastalara tadalafil verildiğinde daha sık rapor edilmiştir.

Seçilen advers reaksiyonların tanımı

Plasebo ile kıyaslandığında, günde bir kez tadalafil ile tedavi edilen hastalarda EKG anormallikleri ,

öncelikle

sinüs

bradikardisi

bildirilme

sıklığı

biraz

daha

yüksek

olmuştur.

anormalliklerinin çoğunluğu istenmeyen etkiler ile ilişkili değildir.

Diğer özel popülasyonlar

Hem erektil disfonksiyon hem de benign prostatik hiperplazi tedavisinin dahil olduğu tadalafil

kullanan 65 yaş üzeri hastalarda yapılan klinik çalışmalardaki veriler sınırlıdır. Erektil disfonksiyon

tedavisinde tadalafil kullanılan klinik çalışmalarda, diyare 65 yaş üzeri hastalarda daha sık rapor

edilmiştir. Benign prostatik hiperplazi tedavisinde günde tek doz 5 mg tadalafil kullanılan klinik

çalışmalarda, baş dönmesi ve diyare 75 yaş üzeri hastalarda daha sıklıkla rapor edilmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır.

Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık

mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800

314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

10/13

4.9

Doz aşımı ve tedavisi

Sağlıklı gönüllülere 500 mg’a kadar tek doz ve hastalara 100 mg’a kadar çoklu günlük dozlar

verilmiştir. Advers olaylar, düşük dozlarda görülenlerle benzerdir.

Doz aşımında, gerektiği şekilde standart destekleyici önlemler alınmalıdır. Hemodiyalizin tadalafil

eliminasyonuna katkısı ihmal edilebilir düzeydedir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Ürolojikler. Erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar.

ATC kodu: G04BE08

Etki mekanizması

Tadalafil, siklik guanozin monofosfat (cGMP)’a spesifik fosfodiesteraz tip 5 (PDE5)’in seçici ve

geri-dönüşümlü inhibitörüdür. Cinsel uyarı, lokal nitrik oksit salımına sebep olduğunda, tadalafilin

PDE5 inhibisyonu, korpus kavernozumda cGMP seviyelerinde artışa neden olur. Bu, düz kasların

gevşemesi ve penil dokuya kan dolması, dolayısıyla da ereksiyon ile sonuçlanır. Cinsel uyarı

olmadığı zaman tadalafilin hiçbir etkisi yoktur.

Farmakodinamik etkiler

İn vitro çalışmalar, tadalafilin, PDE5’in seçici bir inhibitörü olduğunu göstermiştir. PDE5, korpus

kavernozum düz kasında, damarlara ve iç organlara ait düz kaslarda, çizgili kaslarda, trombositlerde,

böbreklerde,

akciğerde

beyincikte

bulunan

enzimdir.

Tadalafil,

PDE5

üzerinde

diğer

fosfodiesterazlara göre daha etkilidir. Tadalafilin PDE5 üzerine etkisi, kalp, beyin, kan damarları,

karaciğer ve diğer organlarda bulunan PDE1, PDE2 ve PDE4 enzimlerine kıyasla 10,000 kattan

daha fazladır. Tadalafilin PDE5 üzerine etkisi, kalp ve kan damarlarında bulunan bir enzim olan

PDE3’ten 10,000 kattan daha fazladır. PDE3’e kıyasla, PDE5’in seçiciliği önemlidir çünkü PDE3,

kardiyak kontraktilite ile ilgili bir enzimdir. Buna ilave olarak tadalafilin PDE5 üzerine etkisi,

retinada bulunan ve fototransdüksiyondan sorumlu olan bir enzim olan PDE6’dan yaklaşık 700 kat

daha fazladır. Tadalafil aynı zamanda, PDE5 üzerine PDE7’den PDE10’a kadar olan enzimlerden

yaklaşık 10,000 kattan daha fazla etkilidir.

Klinik etkililik ve güvenlilik

1054 hastayla yapılan ve ilişki öncesi kullanılan CIALIS’e yanıt periyodunun araştırıldığı üç klinik

çalışmanın sonuçlarına göre; tadalafilin başarılı cinsel ilişki ve ereksiyon sağlayıcı etkisi, plaseboya

göre anlamlı olarak, doz alımından sonra en erken 16 dakika içinde başlamış ve 36 saat boyunca

devam etmiştir.

Plasebo alan gönüllülerle kıyaslandığında, tadalafil uygulanan sağlıklı gönüllülerin sırt üstü yatar

pozisyonda ölçülen sistolik ve diyastolik kan basınçlarında (ortalama maksimum azalma sırasıyla

1.6/0.8 mm Hg) ve ayakta ölçülen sistolik ve diyastolik kan basınçlarında (ortalama maksimum

azalma sırasıyla 0.2/4.6 mm Hg) belirgin bir fark olmazken, nabızda da anlamlı değişim olmamıştır.

Tadalafilin görme üzerindeki etkilerinin incelendiği bir çalışmada, Farnsworth-Munsell 100-hue

testi

kullanılarak

renk

ayrımında

(mavi/yeşil)

bozukluk

olmadığı

saptanmıştır.

bulgu,

tadalafilin

PDE5’e

kıyasla

PDE6’ya

afinitesinin

düşük

olması

uyumludur.

Tüm

klinik

çalışmalarda, renk görme değişiklikleri ile ilgili raporlar çok seyrektir (< %0.1).

Günlük olarak uygulanan CIALIS 10 mg (6 aylık bir çalışma) ve 20 mg’ın (6 aylık ve 9 aylık olmak

üzere iki çalışma) spermatogenez üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmek amacıyla, erkekler

üzerinde üç ayrı çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmaların ikisinde, tadalafil tedavisi ile ilişkili olarak

11/13

sperm sayısı ve konsantrasyonunda klinik olarak anlamlı olmayan düşüşler gözlenmiştir. Bu etkiler,

motilite, morfoloji ve FSH gibi diğer parametrelerdeki değişimler ile ilişkili değildir.

2 ila 100 mg aralığında dozlardaki tadalafil, farklı yaşlardaki (yaş aralığı: 21-86) ve etnik kökenden

gelen ve farklı ciddiyette (hafif, orta ve şiddetli) ve etiyolojide erektil disfonksiyona sahip 3250

hastanın katıldığı 16 klinik çalışmada değerlendirilmiştir. Hastaların çoğunluğu, en az bir yıldır

süren erektil disfonksiyon rapor etmişlerdir. Genel popülasyonda gerçekleştirilmiş olan primer

etkililik çalışmalarında hastaların, plasebo ile %35’e kıyasla %81’i CIALIS’in ereksiyonlarını

iyileştirdiğini bildirmişlerdir. Buna ilaveten, tüm ciddiyet kategorilerindeki erektil disfonksiyonlu

hastalar, CIALIS’in ereksiyonlarını iyileştirdiğini bildirmişlerdir (hafif, orta ve şiddetli için sırasıyla

plasebo

%45,

%19’a

kıyasla

CIALIS

%86,

%72).

Primer

etkililik

çalışmalarında, cinsel birleşme girişimlerinin plasebo ile %32’ye kıyasla CIALIS ile tedavi edilen

hastalarda %75’i başarılı olmuştur.

Spinal kord hasarlı ve erektil disfonksiyonlu 186 hasta (142 tadalafil, 44 plasebo) ile yapılan 12

haftalık bir çalışmada, hasta başına başarılı cinsel birleşme girişimi ortalaması plaseboda %17 iken,

tadalafil 10 mg veya 20 mg ile tedavi edilen hastalarda tadalafil erektil fonksiyonu %48 oranında

anlamlı derecede iyileşmiştir (ilişki öncesi, esnek doz).

5.2

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Tadalafil,

oral

uygulamadan

sonra

hızla

emilir

gözlenen

maksimum

ortalama

plazma

konsantrasyonuna (C

maks

) ilaç alındıktan ortalama 2 saat sonra ulaşılır. Oral ilaç alımı sonrasında

tadalafilin mutlak biyoyararlanımı tespit edilmemiştir.

Tadalafilin emilim hız ve miktarı, yiyeceklerden etkilenmez; dolayısıyla CIALIS aç ya da tok

karnına alınabilir. İlaç alım zamanının (sabah ya da akşam) emilim hızı ya da miktarı üzerinde klinik

olarak anlamlı bir etkisi yoktur.

Dağılım:

Ortalama dağılım hacmi tadalafilin dokulara dağıldığını gösterecek şekilde yaklaşık 63 litredir.

Terapötik konsantrasyonlarda, plazmadaki tadalafilin %94’ü proteinlere bağlıdır. Protein bağlaması,

böbrek fonksiyonu bozukluğundan etkilenmemektedir. Sağlıklı gönüllülerin semeninde uygulanan

dozun % 0.0005’inden azı görünmüştür.

Biyotransformasyon:

Tadalafil esas olarak, sitokrom P450 (CYP) 3A4 izoformu tarafından metabolize edilir. Dolaşıma

katılan en temel metaboliti metilkatekol glukronittir. Bu metabolit, PDE5 üzerinde tadalafilden en az

13,000 kat daha az etkilidir. Dolayısıyla, tespit edilen metabolit konsantrasyonlarında klinik olarak

aktif olması beklenmez.

Eliminasyon:

Sağlıklı gönüllülerde tadalafil için ortalama oral klerens 2.5 L/sa ve ortalama yarı ömür 17.5 saattir.

Tadalafil esas olarak inaktif metabolitler halinde, büyük ölçüde feçesle (dozun yaklaşık % 61’i) ve

daha az oranda idrarla (dozun yaklaşık % 36’sı) atılmaktadır.

12/13

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Sağlıklı gönüllülerde tadalafil farmakokinetiği, zaman ve doz yönünden lineerdir. 2.5 ila 20 mg doz

aralığında maruziyet (EAA), doz ile orantısal olarak artmaktadır. Günde tek doz uygulaması ile 5

gün içinde kararlı durum plazma konsantrasyonlarına ulaşılır.

Erektil disfonksiyona sahip hastalarda, popülasyon yaklaşımı ile belirlenen farmakokinetik, erektil

disfonksiyona sahip olmayan gönüllülerdeki farmakokinetik ile benzerdir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaşlılar:

Sağlıklı yaşlı gönüllülerde (65 yaş ve üzeri) tadalafilin oral klerensi, 19-45 yaş arasındaki sağlıklı

gönüllülere göre daha düşük olmuş ve bu, tadalafilin maruziyetinde (EAA) %25’lik bir artışla

sonuçlanmıştır. Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan bu etki, klinik olarak anlamlı değildir ve herhangi bir

doz ayarlaması gerektirmemektedir.

Böbrek yetmezliği:

Tek-doz tadalafil (5-20 mg) kullanılarak gerçekleştirilen klinik farmakoloji çalışmalarında, hafif

(kreatinin klerensi 51 ila 80 ml/dak) veya orta ciddiyette (kreatinin klerensi 31 ila 50 ml/dak) böbrek

bozukluğu bulunan gönüllülerde ve son-aşama böbrek hastalığı olan diyalize giren gönüllülerde

tadalafil maruziyeti (EAA), yaklaşık iki katına çıkmıştır. Hemodiyaliz hastalarında C

maks

değerleri,

sağlıklı

gönüllülerinkinden

daha

fazla

olmuştur.

Hemodiyalizin

tadalafil

eliminasyonuna

katkısı ihmal edilebilir düzeydedir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf A ve B) tadalafil

maruziyeti (EAA), sağlıklı gönüllülere 10 mg’lık doz uygulandığındaki ile benzerdir. Şiddetli

karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda (Child-Pugh Sınıf C), CIALIS’in güvenliliği ile ilgili kısıtlı

klinik veri mevcuttur. Eğer CIALIS reçete edilmişse, hastaya ilacı reçete eden hekim tarafından

detaylı bir yarar/risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

Diyabetli hastalar:

Diyabetli hastalarda tadalafil maruziyeti (EAA), sağlıklı gönüllülerin EAA değerlerinden yaklaşık

%19 daha düşüktür. Bu fark, doz ayarlaması yapılmasını gerektirmemektedir.

5.3

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik

olmayan

veriler,

güvenlilik

farmakolojisi,

tekrarlanan

toksisitesi,

genotoksisite,

karsinojenik potansiyel ve üreme toksisitesi çalışmalarına dayalı olarak insanlara yönelik özel bir

tehlike ortaya koymamaktadır.

Günde 1000 mg/kg’a kadar olan tadalafil dozlarında ilaç uygulanmış olan sıçan ya da farelerde,

teratojenisite, embriyotoksisite veya fötotoksisiteye dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Sıçanlar

üzerinde yapılmış olan bir prenatal ve postnatal gelişim çalışmasında, hiçbir etkinin gözlenmediği

doz günde 30 mg/kg olmuştur. Gebe sıçanda, bu dozdaki hesaplanmış serbest ilaç için EAA,

insanlar için 20 mg dozunda görülen EAA’nın yaklaşık 18 katı kadardır.

Erkek ve dişi sıçanlarda hiçbir fertilite bozukluğu görülmemiştir. 6-12 ay boyunca, günde 25mg/kg

(tek bir 20 mg’lık doz verilen insanlardaki maruziyetin en az 3 katı fazla maruziyetle [3.7-18.6

aralığı]

sonuçlanacak

şekilde)

üzeri

dozlarda

tadalafil

verilen

köpeklerin

bazılarında

13/13

spermatogenezde azalmayla sonuçlanan seminifer tübül epitelinde regresyon meydana gelmiştir

(bkz. bölüm 5.1).

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1

Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat

Kroskarmeloz sodyum

Hidroksipropilselüloz

Mikrokristalin selüloz

Sodyum laurilsülfat

Magnezyum stearat

Hipromelloz

Triasetin

Titanyum dioksit (E171)

Sarı demir oksit (E172)

Talk

6.2

Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3

Raf ömrü

36 ay.

6.4

Saklamaya yönelik özel tedbirler

Nemden korumak için orijinal ambalajında saklanmalıdır.

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5

Ambalajın niteliği ve içeriği

Karton kutuda, aluminyum/PVC blister ambalajlarda 2, 4 veya 8 film kaplı tablet.

Tüm paket büyüklükleri satılmayabilir.

6.6

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış

olan

ürünler

atık

materyaller

‘Tıbbi

atıkların

kontrolü

yönetmeliği’

‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmelikleri’ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Lilly İlaç Ticaret Ltd Şti

Acıbadem Mah. Çeçen Sokak

Akasya Acıbadem Kent Etabı

A Blok Kat: 3

34660 Üsküdar / İstanbul

: 0 216 554 00 00

Faks : 0 216 474 71 99

8.

RUHSAT NUMARASI

14/13

117/45

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 28 Mart 2005

Ruhsat yenileme tarihi: 30.06.2014

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

20-11-2018

November 20, 2018: Rochester Man Pleads Guilty to Smuggling Counterfeit Cialis and Viagra into the United States

November 20, 2018: Rochester Man Pleads Guilty to Smuggling Counterfeit Cialis and Viagra into the United States

November 20, 2018: Rochester Man Pleads Guilty to Smuggling Counterfeit Cialis and Viagra into the United States

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-9-2018

Development of an automated multienzymatic biosensor for risk assessment of pesticide contamination in water and food

Development of an automated multienzymatic biosensor for risk assessment of pesticide contamination in water and food

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 The goal of this research is to better address the problems related to the widespread presence of pesticides in the environment. Despite the unquestionable utility of the pesticides against various pests in the agricultural field, most pesticides and the corresponding pesticide residues are toxic to the environment and hazardous to human health. The recent literature on organophosphate compounds emphasises a clear correlation between their use and the occurr...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-6-2018

ANSES consolidates its presence in Boulogne-sur-Mer!

ANSES consolidates its presence in Boulogne-sur-Mer!

Centrally located in the port of Boulogne-sur-Mer, the Laboratory for Food Safety's site specialising in fishery and aquaculture products is expanding! This extension, financed jointly by the Hauts-de-France Region and the local community, underlines ANSES's scientific investment in Boulogne-sur-Mer and is fully consistent with regional research dynamics for the quality and safety of aquatic products.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Overland Park, KS, Epic Products, LLC is voluntarily recalling all lots of Euphoric capsules, packaged in 1 count blister cards, 3 count bottles, and 12 count bottles to the consumer level. FDA analysis found samples of Euphoric to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterase 5-inhibitors (PDE-5 inhibitors), used to treat male erectile dysfunction (ED). The presence of sildenafil and tadalafil in E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-4-2018

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

AMA Wholesale Inc. (Distributor/Re-seller), is voluntarily recalling Rhino 69 Extreme 50000 capsules to the consumer level. FDA analysis found the product to be tainted with undeclared tadalafil. Tadalafil is an active ingredient in a FDA-approved prescription drug that is used for erectile dysfunction.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-8-2018

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Active substance: tadalafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5422 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3787/T/11

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Tadalafil Lilly (Eli Lilly Nederland B.V.)

Tadalafil Lilly (Eli Lilly Nederland B.V.)

Tadalafil Lilly (Active substance: tadalafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3626 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety