CERNEVIT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CERNEVIT IV/IM KULL.IC.LIY.MULTIVITAMIN 4 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CERNEVIT IV/IM KULL.IC.LIY.MULTIVITAMIN 4 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • multivitaminler, düz

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699586792786
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-05-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

.8//$10$7$/ø0$7,

CERNEVIT LQWUDPXVNOHUYHLQWUDYHQ|]NXOODQÕPLoLQOL\RILOL]HPXOWLYLWDPLQ

.DVYH\DGDPDULoLQHX\JXODQÕU

Etkinmadde:

Herbirflakonda:

Vitamin A(Retinolpalmitatolarak) 3500IU

Vitamin D

(Kolekalsiferol) 220IU

Vitamin E(Alfa-tokoferol;10.2 mgDLalfa-tokoferololarak) 11.2IU

Vitamin C(Askorbik asit) 125 mg

Vitamin B

(Tiamin;5.8 mgKokarboksilaztetrahidratolarak) 3.51 mg

Vitamin B

(Riboflavin;5.67 mgRiboflavin sodyumfosfatdihidrat) 4.14 mg

Vitamin B

(Piridoksin;5.5 mgPiridoksin hidroklorürolarak) 4.53 mg

Vitamin B

(Siyanokobalamin) 0.006 mg

Folik asit 0.414 mg

Pantotenik asit(16.15 mgDekspantenololarak) 17.25 mg

D-Biotin 0.069 mg

Nikotinamid 46 mg

<DUGÕPFÕPDGGHOHUGlisin,Glikokolikasit,Soyalesitini,SodyumhidroksitveHidroklorik

asit.

%XLODFÕNXOODQPD\DEDúODPDGDQ|QFHEX.8//$10$7$/ø0$7,1,GLNNDWOLFH

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

x%XNXOODQPDWDOLPDWÕQÕVDNOD\ÕQÕ]'DKDVRQUDWHNUDURNXPD\DLKWL\Doduyabilirsiniz.

x(÷HULODYHVRUXODUÕQÕ]ROXUVDOWIHQGRNWRUXQX]DYH\DHF]DFÕQÕ]DGDQÕúÕQÕ]

x%XLODoNLúLVHORODUDNVL]LQLoLQUHoHWHHGLOPLúWLUEDúNDODUÕQDYHUPH\LQL]

x%XLODFÕQNXOODQÕPÕVÕUDVÕQGDGRNWRUDYH\DKDVWDQH\HJLWWL÷LQL]GHGRNWRUXQX]DEXLODFÕ

NXOODQGÕ÷ÕQÕ]ÕV|\OH\LQL]

x%XWDOLPDWWD\D]ÕODQODUDD\QHQX\XQX]øODoKDNNÕQGDVL]H|QHULOHQGR]XQGÕúÕQGDyüksek

YH\DGúNGR]NXOODQPD\ÕQÕ]

%X.XOODQPD7DOLPDWÕQGD

1.CERNEVIT QHGLUYHQHLoLQNXOODQÕOÕU"

2.CERNEVIT’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CERNEVIT QDVÕONXOODQÕOÕU"

4. 2ODVÕ\DQHWNLOHUnelerdir?

5.CERNEVIT’in VDNODQPDVÕ

%DúOÕNODUÕ\HUDOPDNWDGÕU

1. CERNEVIT QHGLUYHQHLoLQNXOODQÕOÕU"

6XODQGÕUÕOGÕNWDQVRQUDkasiçiyadadamariçiyoldanuygulanankurutozhalindekibir

YLWDPLQNDUÕúÕPÕGÕU(ULúNLQYH\DúÕQGDQE\NoRFXNODUÕQJQONYLWDPLQLKWL\DoODUÕQD

X\JXQRODUDNIRUPOHHGLOPLúWLU

Herbirkutusunda4adetflakonbulunur.

&(51(9,7D÷Õ]\ROXQGDQYLWDPLQDOÕQPDVÕQÕQ\HWHUVL]\DGD]DUDUOÕROGX÷XED]ÕKDVWDOÕNODUGD

NXOODQÕOÕU

2. CERNEVIT’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

&(51(9,7¶LDúD÷ÕGDNLGXUXPODUGD.8//$10$<,1,=

\DúDOWÕoRFXNODUGD

'DKD|QFH&(51(9,7LoHUGL÷LHWNLQPDGGHOHU\DGD\DUGÕPFÕPDGGHOHULLoHUHQLODoODUÕ

DOGÕ÷ÕQÕ]GDDOHUMLNELUWHSNLJ|VWHUGL\VHQL]

7LDPLQH %YLWDPLQL WDKDPPOV]ONGXUXPODUÕQGD

9FXWWDYLWDPLQG]H\OHULQLQDUWWÕ÷ÕGXUXPODUGD KLSHUYLWDPLQ|] 

&(51(9,7¶LDúD÷ÕGDNLGXUXPODUGD'ø..$7/ø.8//$1,1,=

(÷HUVL]GHDúD÷ÕGDNLKDVWDOÕNODUGDQELULYDUVD

.DUDFL÷HUKDVWDOÕ÷ÕQDED÷OÕELUVDUÕOÕNGXUXPX

g]HOELUNDQVÕ]OÕNGXUXPX pernisiyözanemi).

(÷HU&(51(9,7¶LDúD÷ÕGDNLGL÷HUWHGDYLOHUOHELUOLNWHNXOODQDFDNVDQÕ]

$YLWDPLQLLoHUHQGL÷HULODoODUODWHGDYLJ|U\RUVDQÕ]

Periferik dopadekarboksilaz LQKLELW|UDGÕYHULOHQLODoODUODWHGDYLJ|U\RUVDQÕ]

Fenitoinvbgibisara(epilepsi)tedavisiiçinilaçlar NXOODQÕ\RUVDQÕ]

&(51(9,7GDPDULoLKÕ]OÕX\JXODPDGXUXPODUÕQGDGLNNDWOLNXOODQÕOPDOÕGÕU

$\UÕFDX\JXODPD\DKD]ÕUODPDNLoLQVXODQGÕUÕOGÕNWDQVRQUDNLVDDWLoLQGHNXOODQÕOPDVÕQDGLNNDW

edilmelidir.

CERNEVIT’in \L\HFHNYHLoHFHNLOHNXOODQÕOPDVÕ

.DVLoL\DGDGDPDU\ROX\ODX\JXODQDQELULODoWÕUX\JXODPDúHNOLDoÕVÕQGDQ\L\HFHNYH

LoHFHNOHUOHKHUKDQJLELUHWNLOHúLPL\RNWXU

Hamilelik

øODFÕNXOODQPDGDQ|QFHGRNWRUXQX]D\DGDHF]DFÕQÕ]DGDQÕúÕQÕ]

'RNWRUXQX]WDUDIÕQGDQ|]HOOLNOHX\JXQJ|UOPHGL÷LWDNGLUGHJHEHOLNG|QHPLQGH

CERNEVIT’i NXOODQPD\ÕQÕ]

7HGDYLQL]VÕUDVÕQGDKDPLOHROGX÷XQX]XIDUNHGHUVHQL]KHPHQGRNWRUXQX]DYH\DHF]DFÕQÕ]D

da QÕúÕQÕ]

Emzirme

øODFÕNXOODQPDGDQ|QFHGRNWRUXQX]D\DGDHF]DFÕQÕ]DGDQÕúÕQÕ]

%HEH÷LQL]LHP]LUL\RUVDQÕ]EXdurumudoktorunuzabildiriniz.'RNWRUXQX]WDUDIÕQGDQ

|]HOOLNOHX\JXQJ|UOPHGL÷LWDNGLUGHHP]LUPHG|QHPLQGH&(51(9,7¶LNXOODQPD\ÕQÕ]

Araçve PDNLQHNXOODQÕPÕ

CERNEVIT’in DUDo\DGDPDNLQHNXOODQÕPՁ]HULQGHKHUKDQJLELUHWNLVLEXOXQPDPDNWDGÕU

&(51(9,7¶LQLoHUL÷LQGHEXOXQDQED]Õ\DUGÕPFÕPDGGHOHUKDNNÕQGD|QHPOLELOJLOHU

DUGÕPFÕPDGGHRODUDNJOLNRNROLNDVLWLoHUGL÷LQGHQVDUÕOÕ÷ÕQÕ]YDUVDbuilaçsizeuygulanmaz.

$\UÕFDXzunsüreliolaraktekrarlayandozlardauygulanacaksaGRNWRUXQX]WDUDIÕQGDQNDUDFL÷HU

LúOHYOHULQL]\DNÕQGDQL]OHQHUHNGR]D\DUODPDVÕ\DSÕOacaktÕU

%XWÕEELUQKHUGR]XQGDmmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;yaniesaVÕQGD

“sodyumiçermez”.

'L÷HULODoODULOHELUOLNWHNXOODQÕPÕ

5HoHWHVL]DOÕQDQLODoODUDúÕODUYHELWNLVHOLODoODUGDGDKLOROPDN]HUHEDúNDKHUKDQJLELULODo

DOPD\ÕSODQOÕ\RUVDQÕ]DOÕ\RUVDQÕ]YH\D\DNÕQ]DPDQGDDOGÕ\VDQÕ]OWIHQGRNWRUXQX]D

bildiriniz.

(51(9,7ELOHúLPLQGHNL%

vitamini(piridoksin)L- 'RSD¶QÕQHWNLQOL÷LQLD]DOWDELOLU

&(51(9,7ELOHúLPLQGHNLIROLNDVLWVDUDKDVWDOÕ÷ÕQGDNXOODQÕODQIHQREDUELWDOIHQLWRLQYH

SULPLGRQJLELED]ÕLODoODUÕQ DQWLHSLOHSWLNLODoODU HWNLQOL÷LQLD]DOWDELOLU

&(51(9,7D\QÕo|]HOWLLoLQGHX\JXODQDQED]ÕLODoODUODJHoLPVL]RODELOLU*HoLPVL]ROGX÷X

ELOLQHQEXLODoODUD\QÕo|]HOWLLoLQGHX\JXODQPDPDOÕEXLODoODUEDúNDX\JXODPDVHWLQGHQ

X\JXODQPDOÕGÕU

(÷HUUHoHWHOL\DGDUHoHWHVL]KHUKDQJLELULODFÕúXDQGDNXOODQÕ\RUVDQÕ]YH\DVRQ]DPDQODUGD

NXOODQGÕQÕ]LVHOWIHQGRNWRUXQX]DYH\DHF]DFÕQÕ]DEXQODUKDNNÕQGDELOJLYHULQL]

&(51(9,7QDVÕONXOODQÕOÕU"

8\JXQNXOODQÕPYHGR]X\JXODPDVÕNOÕ÷ÕLoLQWDOLPDWODU

6L]LQEXLODFDKDQJLPLNWDUODUGDLKWL\DFÕQÕ]ROGX÷XQDYHVL]HQH]DPDQX\JXODQDFD÷ÕQD

GRNWRUXQX]NDUDUYHUHFHNWLU%XQD\DúÕQÕ]YFXWD÷ÕUOÕ÷ÕQÕ]YHEXLODFÕQVL]HX\JXODQPD

nedeninegörekararverecektir.

&(51(9,7JHQHOGHGRNWRUXQX]VL]HD\UÕELUWDYVL\HGHEXOXQPDGÕNoDHULúNLQOHUYH\Dú

VWQGHNLoRFXNODUGDJQONIODNRQNXOODQÕOÕU$UWPÕúEHVLQJHUHNVLQLPLRODQ|]HO

GXUXPODUGD FLGGL\DQÕNODUYE JQON-IODNRQJLEL\NVHNGR]ODUNXOODQÕODELOLU

DoktorunuzCERNEVITiletedavinizinnekadarsür HFH÷LQLVL]HELOGLUHFHNWLU7HGDYL\LHUNHQ

NHVPH\LQL]oQNLVWHQHQVRQXFXDODPD]VÕQÕ]

Uygulama yoluvemetodu:

Toplardamarlardan uygulama:

Birenjektörleflakoniçerisine5mL HQMHNVL\RQOXNVXX\JXODQÕU)ODNRQKRPRMHQNDUÕúÕP

VD÷ODPDNDPDFÕ\ODQD]LNoHoDONDODQÕU'DKDVRQUD\DYDúLQWUDYHQ|]HQMHNVL\RQúHNOLQGH HQ

D]GDNLNDGD X\JXODQÕU

ø]RWRQLNVRG\XPNORUUYH\DGHNVWUR]o|]HOWLOHULLoLQGHGDKD\DYDúJLGHFHNúHNLOGHGH

X\JXODQDELOLU%XGXUXPGDGDPDULoLX\JXODPD\DX\JXQELUSODVWLNERUX VHW DUDFÕOÕ÷Õ\OD

NXOODQÕOÕU

&(51(9,7GDPDULoLQHX\JXODQDQEHVOHQPHNDUÕúÕPODUÕQDHNOHQHUHNGHX\JXODQDELOLU

Kasiçineenjeksiyonlauygulama:

Flakoniçerisindekiilaç2.5mLenjeksi \RQOXNVXLOHVXODQGÕUÕOÕU

.DVLoLX\JXODPDQÕQPPNQROGX÷XQFDGHULQH\DSÕOPDVÕ|QHULOLU

'H÷LúLN\DúJUXSODUÕ

dRFXNODUGDNXOODQÕPÕ:\DúDOWÕoRFXNODUGDNXOODQÕOPD]

<DúOÕODUGDNXOODQÕPÕ+DVWDQÕQD÷ÕUOÕ÷ÕQDNOLQLNYHbiyolojikdurumunavebirlikte

uygulanan tedaviyegöre KHNLPWDUDIÕQGDQD\DUODQÕU

g]HONXOODQÕPGXUXPODUÕ

g]HONXOODQÕPGXUXPX\RNWXU

(÷HUCERNEVIT’inHWNLVLQLQoRNJoOYH\D]D\ÕIROGX÷XQDGDLUELUL]OHQLPLQL]YDULVH

GRNWRUXQX]YH\DHF]DFÕQÕ]LOHNRQXúXQX]

.XOODQPDQÕ]JHUHNHQGHQGDKDID]OD&(51(9,7NXOODQGÕ\VDQÕ]

%XGXUXPGD&(51(9,7DúÕUÕGR]XQXQEHOLUWLOHULoR÷XQOXNOD$YLWDPLQLninDúÕUÕGR]da

DOÕQPDVÕQGDJ|UOHQOHUgibiolur:

%LUVHIHUGHDúÕUÕGR]GD$YLWDPLQLDOÕQPDVÕQDED÷OÕRODUDNúXEHOLUWLOHUJ|UOHELOLU

Mide-barsak sist HPLQL]OHLOJLOLEXODQWÕNXVPDJLELEHOLUWLOHU

.DIDLoLEDVÕQoDUWÕúÕQDED÷OÕRODUDNVLQLUVLVWHPLQL]OHLOJLOLEDúD÷UÕVÕJ|]VLQLULQL]GH

úLúPHYHKDYDOHJHoLUPHJLELEHOLUWLOHU

.ROD\X\DUÕODELOLUOLNJLELUXKVDOEHOLUWLOHU

Derininyenilenmesindegecikmegibicildinizleilgilibelirtiler

Uzun sürelerle $YLWDPLQLDOÕQPDVÕQDED÷OÕDúÕUÕGR]EHOLUWLOHULúXQODUGÕU:

.DIDLoLEDVÕQoDUWÕúÕQDED÷OÕRODUDNEDúD÷UÕVÕ

$\DNODUÕQÕ]GDKDVVDVL\HWYH\DD÷UÕOÕúLúNLQOLNOHUúHNOLQGHNHPLNER]XNOXNODUÕ

$úÕUÕGR]ODLOJLOL\XNDUÕGDNLEHOLUWLOHUGHQKHUKDQJLELULQLIDUNHGHUVHQL]GRNWRUXQX]D

V|\OH\LQL]&(51(9,7X\JXODPDVÕQDVRQYHUHELOLU

CERNEVIT’i NXOODQPDQÕ]JHUHNHQGHQID]ODVÕQÕNXOODQPÕúVDQÕ]ELUGRNWRUYH\DHF]DFÕLOH

NRQXúXQX]

&(51(9,7¶LNXOODQPD\ÕXQXWXUVDQÕ]

Unutulan GR]ODUÕGHQJHOHPHNLoLQoLIWGR]DOPD\ÕQÕ]

CERNEVIT LOHWHGDYLVRQODQGÕUÕOGÕ÷ÕQGDROXúDELOHFHNHWNLOHU

%XOXQPDPDNWDGÕU

2ODVÕ\DQHWNLOHUQHOHUGLU"

7PLODoODUJLEL&(51(9,7¶LQLoHUL÷LQGHEXOXQDQPDGGHOHUHGX\DUOÕRODQNLúLOHUGH\DQ

etkilerolabilir.

$úD÷ÕGDNLOHUGHQELULROXUVDCERNEVIT’iNXOODQPD\ÕGXUGXUXQX]YH'(5+$/

GRNWRUXQX]DELOGLULQL]YH\DVL]HHQ\DNÕQKDVWDQHQLQDFLOE|OPQHEDúYXUXQX]

øODFÕQX\JXODQGÕ÷ÕE|OJHGHNDúÕQWÕOÕNÕ]DUÕNOÕNNDEDUÕNOÕN\DQPDKLVVL

6ROXQXPVÕNÕQWÕVÕKÕUÕOWÕOÕVROXQXPJ|÷VWHD÷UÕ

9FXWWDDúÕUÕVÕFDNOÕN\DGDVR÷XNOXNKLVVL

(OOHUGHD\DNODUGDGXGDNODUGD\]GHYH\DWPYFXWWDúLúPH

%DúG|QPHVLED\ÕOPDKLVsi;

.DOSWHoDUSÕQWÕ

%XQODUÕQKHSVLoRNFLGGL\DQHWNLOHUGLU

(÷HUEXQODUGDQELULVL]GHPHYFXWLVHVL]LQ&(51(9,7¶HNDUúÕFLGGLDOHUMLQL]YDUGHPHNWLU

$FLOWÕEELPGDKDOH\HYH\DKDVWDQH\H\DWÕUÕOPDQÕ]DJHUHNRODELOLU

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

$úD÷ÕGDNLOHUGHQKHUKDQJLELULQLIDUNHGHUVHQL]KHPHQGRNWRUXQX]DELOGLULQL]YH\DVL]H

HQ\DNÕQKDVWDQHQLQDFLOE|OPQHEDúYXUXQX]

'HULQL]GHG|NQWOHU\HU\HUNDEDUÕNOÕNODU NXUGHúHQ 

.DUDFL÷HULQL]OHLOJLOLED]ÕWHVWOHUGHDQRUPDOOHúPH

%XQODUÕQKHSVLFLGGL\DQHWNLOHUGLU$FLOWÕEELPGDKDOHJHUHNHELOLU

$úD÷ÕGDNLOHUGHQKHUKDQJLELULQLIDUNHGHUVHQL]GRNWRUXQX]DV|\OH\LQL]

.DVLoLX\JXODPDGDD÷UÕULVNLEXOXQPDNWDGÕU8\JXODPDVÕUDVÕQGDD÷UÕROXUVDGRNWRUXQX]D

söyleyiniz. 'DKDVRQUDNLX\JXODPDODUÕ\DSDFDNRODQVD÷OÕNJ|UHYOLVLQHLODFÕGDKDGHULQH

\DSPDVÕQÕ|QHUHELOLU\DGDGDPDULoLX\JXODPD\DNDUDUYHUHELOLU

(÷HUEXNXOODQPDWDOLPDWÕQGDEDKVLJHoPH\HQKHUKDQJLELU\DQHWNLLOHNDUúÕODúÕUVDQÕ]

GRNWRUXQX]XYH\DHF]DFÕQÕ]ÕEilgilendiriniz.

&(51(9,7¶LQVDNODQPDVÕ

&(51(9,7¶LoRFXNODUÕQJ|UHPH\HFH÷LHULúHPH\HFH÷L\HUOHUGHYHDPEDODMÕQGDVDNOD\ÕQÕ]

ƒ&DOWÕQGDNLRGDVÕFDNOÕ÷ÕQGDVDNOD\ÕQÕ]

+HUELUIODNRQWHNNXOODQÕPOÕNWÕU.ÕVPHQNXOODQÕOPÕúIODNRQODUVDNODQPDPDOÕX\JXODPDQÕQ

\DSÕOGÕ÷ÕVD÷OÕNNXUXOXúXQXQWÕEELDWÕNSURVHGUOHULQHX\JXQRODUDNLPKDHGLOPHOLGLU

6RQNXOODQPDWDULKL\OHX\XPOXRODUDNNXOODQÕQÕ]

Ambalajdakison kullanma tarihindensonra CERNEVIT’i NXOODQPD\ÕQÕ]

Ruhsatsahibi: (F]DFÕEDúÕ-Baxter+DVWDQHhUQOHUL6DQD\LYH7LFDUHW$ù

&HQGHUH<ROX3ÕUQDO.HoHOL%DKoHVL

$\D]D÷D-ø67$1%8/

Tel:(0212)329 62 00Faks:(0212)289 02 61

Üreticiler: CLINTECPARENTERALS.A. BAXTERS.A.

ZoneIndustrielled’Amilly

45203MONTARGISCEDEX

FRANSA Bd.R. Branquart80,

B-7860LESSINES,

%(/dø.$

%XNXOODQPDWDOLPDWÕ17.09.2014WDULKLQGHRQD\ODQPÕúWÕU

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.

5-10-2018

Devices flag! The FDA has allowed the marketing a new type of hearing aid, a self-fitted hearing aid controlled by the user. Interested reporters should check out our press release: https://go.usa.gov/xPkuB 

Devices flag! The FDA has allowed the marketing a new type of hearing aid, a self-fitted hearing aid controlled by the user. Interested reporters should check out our press release: https://go.usa.gov/xPkuB 

Devices flag! The FDA has allowed the marketing a new type of hearing aid, a self-fitted hearing aid controlled by the user. Interested reporters should check out our press release: https://go.usa.gov/xPkuB 

FDA - U.S. Food and Drug Administration