CEMPES

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CEMPES 600 MG 10 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CEMPES 600 MG 10 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sefiksim

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699536092584
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-10-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CEMPES 600mgfilmkaplıtablet

Ağızdanalınır.

Etkin madde:Her bir filmkaplıtablet 600mgsefdiniriçerir.

Yardımcımaddeler:Mikrokristalinselüloz(Avicel PH 101),CMC kalsiyum, PVP K30,

Polyoxyl40stearat,Aerosil200, Magnezyumstearat,OpadryWhite YS-1-7059,deiyonizesu.

Bu ilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü siziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız. Dahasonratekrar okumayaihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçin reçetelendirilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Builacın kullanımısırasında,doktoraveyahastaneye gittiğinizdedoktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşük dozkullanmayınız.

Bu KullanmaTalimatında:

1.CEMPES nedir veneiçinkullanılır?

2.CEMPES’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CEMPES nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.CEMPES’in saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.CEMPESnedirvene için kullanılır?

CEMPES’inetkin maddesiolansefdiniroralgenişspektrumlu,yarısentetik,bir3.kuşak

sefalosporingrubundanantibiyotiktir.

CEMPES, 10beyaz renkli,oblong,bikonveksfilmkaplıtabletleriçerenblisterlerdeve kullanma

talimatıilebirliktekartonkutudaambalajlanmıştır.

CEMPES aşağıdayeralanhastalıkların tedavisindekullanılır:

Toplumkökenliakciğer iltihabı

Kronikbronşitinakutalevlenmesi

Sinüs (yüzkemiklerininiçindekihavaboşluklarının)iltihabı

Bademcik iltihabı/ Yutakiltihabı

Deriveyumuşakdokuenfeksiyonları

2.CEMPES’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEMPES’i aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Sefdinir, diğersefalosporinlereyada ilacın içeriğindekiyardımcımaddelerdenherhangi

birinekarşıalerjinizvarsakullanmayınız.

CEMPES’i aşağıdaki durumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Sefdinire, sefalosporingrubu antibiyotiklere, penisilinlere veyadiğerilaçlarakarşı

alerjikseniz,

İlacıkullandığınız süreiçerisindedirençlimikroorganizmaların nedenolduğu, tedavi

gerektirecekbir enfeksiyongelişirse,

Dahaönce kolit(bağırsak iltihabı) geçirdiyseniz,

Ciddiböbrekhastalığınızvarsa doktorunuza danışınız.

İlacıkullandığınızsüreiçerisindeveya tedavisonrasındaishaliniz varsa,doktorunuza

söyleyiniz. Bu durum,antibiyotiktedavisinitakiben ortaya çıkabilenvetedavinin

durdurulup özel birtedaviyebaşlanmasınıgerektirebilecek, ciddibirbağırsak

iltihaplanmasının(psödomembranözkolit) belirtisiolabilir.

Buuyarılargeçmişteki herhangibirdönemdedahiolsasizin içingeçerliyse lütfendoktorunuza

danışınız.

CEMPES’in yiyecekveiçecekilekullanılması

CEMPES’i yiyeceklerden bağımsız olarakkullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamilelikdöneminde CEMPES kullanımıhakkındayeterli çalışmaolmadığından, ancak

doktorunuzunuygungördüğüdurumlardakullanınız.

Tedaviniz sırasında hamileolduğunuzufark ederseniz hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

CEMPES,emzirmedönemindekullanılmamalıdır.

Araçve makinekullanımı

CEMPES’in araçvemakinekullanımıüzerineönemli biretkisibulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı

CEMPES ile aynızamanda herhangibirilaçözellikle de aşağıda belirtilenlerialmadan önce

doktor veyaeczacınızadanışmalısınız.

Alüminyumveyamagnezyumiçerenantasitleri (mideyanmasıvemideağrısıiçin

kullanılanilaçlar) CEMPESileaynıandaalmayınız. Builaçlarıkullanmanız gerekiyorsa

CEMPES’i builaçlarıalmadanenaz2saat önceveya 2saatsonra alınız.

Probenesid(guthastalığıtedavisindekullanılır) böbreklerinizinilacıatmayeteneğini

azaltabilir.

Demirdestekleri vedemirlegüçlendirilmişbesinleriCEMPES ileaynıandaalmayınız.

Bu ilaçlarıkullanmanızgerekiyorsaCEMPES’ibuilaçlarıalmadan enaz2 saatönce

veya2 saatsonra alınız.

Böbrekler üzerinezararlıolmaihtimaliolanilaçlar (aminoglikozitantibiyotikler,kolistin,

polimiksin,viomisin gibi)ve etkisi güçlüidrarsöktürücüler(etakrinikasit,furosemid

gibi)

CEMPES kullanımıbazılaboratuvartestlerinin (direktCoombstesti;kansızlığın olup

olmadığınıaraştırmak içinyapılan test)sonuçlarınıetkileyebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibir ilacışuandakullanıyorsanız veyasonzamanlarda

kullandınızise lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlar hakkında bilgi veriniz.

3.CEMPES nasıl kullanılır?

Uygun kullanım vedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Önerilendoz13yaşveüzerierişkinleriçingünde 2defa 300mgveyagünde1defa 600mgfilm

kaplıtablettir.

Uygulamayoluveyöntemi:

CEMPES, ağızyoluyla,birbardaksuilealınır.Açveyatokkarnına alınmasında herhangibir

sakınca yoktur.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

6 ayın altındakiçocuklardaetkililiği vegüvenliliği kanıtlanmamıştır.

6 ay-12yaşarasındakiçocuklardauygunfarmasötikdozajşekillerinin kullanılmasıönerilir.

Vücutağırlığı43kgveüzerindekiveya12yaşındanbüyük çocuklar, maksimumgünlüksefdinir

dozuolan600mg’ıalabilirler.

Yetişkin veergenlerdekullanımı:

Yetişkinlerdeve13yaşındanbüyükçocuklarda tavsiyeedilendozvetedavisüreleritabloda

gösterilmiştir.

Enfeksiyon Türü Doz Tedavi Süresi

Toplumkökenliakciğer

iltihabı 12saat ara ile 300mg 10gün

Kronikbronşiltihabıakut

alevlenme 12saat ara ile 300mg

veya

24saatte600mg 5-10gün

10gün

Akut maksiler sinüsiltihabı 12saat ara ile 300mg

veya

24saatte600mg 10gün

10gün

Bademcik iltihabı/yutak

iltihabı 12saat ara ile 300mg

veya

24saatte600mg 5-10gün

10gün

Komplikeolmamışderi

enfeksiyonları 12saat ara ile 300mg 10gün

Yaşlılardakullanımı:

Böbrekbozukluğu olmayan yaşlıhastalardadozayarlamasıyapılmasınagerekyoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliği veyahemodiyaliz uygulamasıvarsadoktorunuz böbrekfonksiyondeğerlerine

göre dozayarlamasınıyapacaktır.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliğindedoktor kontrolünde dikkatli kullanılmasıönerilir.

EğerCEMPES’inetkisininçok güçlü veyazayıf olduğuna dairbirizleniminiz varisedoktorunuz

veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendaha fazla CEMPESkullandıysanız:

CEMPES’denkullanmanız gerekendenfazlasınıkullanmışsanız birdoktorveya eczacıile

konuşunuz.

Doktorayada hastaneyegiderkenilacınızıyanınızda götürünüz.

Sefdinirininsanlardafazlakullanımıileyeterli veribulunmamaktadır. Diğerβ-laktam

antibiyotiklerinin fazla kullanımıile kusma,mide bulantısı, mideçukururahatsızlığı, ishalve

kafakarışıklığıgibi zehirlenmebelirtilerigörülmektedir.Kan diyalizi böbrekrahatsızlığıolan

bireylerdesefdiniri vücuttan hemenattığından ciddizehirlenmeolaylarının görülmemesinde

yardımcıolmaktadır.

CEMPES’i kullanmayıunutursanız:

Tabletinizi almayıunutursanız hatırladığınızzamanalınız.Birdenfazla dozalmayıunuttuysanız

doktorunuzabildiriniz.

Unutulandozlarıdengelemek içinçiftdoz almayınız.

CEMPESile tedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Eğer CEMPESkullanımıkonusunda herhangibirsorunile karşılaşırsanız doktorunuzaveya

eczacınıza danışınız.

DoktorunuzadanışarakCEMPESkullanımınısonlandırabilirsiniz.

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlargibi,CEMPES’iniçeriğindebulunanmaddelere duyarlıolankişilerde yanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biriolursa,CEMPES’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastanenin acilbölümüne başvurunuz:

Ellerin,ayakların, bileklerin,yüzün,dudaklarınşişmesiyadaağzınveyaboğazın

yutmayıveya nefes almayızorlaştıracakşekildeşişmesi(budurumlarilacakarşıciddi

allerjiniz olduğunugösterebilir)

Karın ağrısıveateşleberaber,ciddi,inatçı, kanlıdaolabilenishal (bu durum,uzunsüreli

antibiyotik kullanımına bağlı,nadirenmeydana gelenciddibirbarsakiltihaplanmasıolan

psödomembranözkolitiişaret edebilir)

Barsakdüğümlenmesi (ileus),üst sindirimkanalı(üst gastrointestinal sistem)kanaması,

Kalp yetmezliği, kalp krizi(miyokart infarktüsü),göğüs ağrısı

Astım alevlenmesi,solunumyetmezliği

Bir çeşitakciğeriltihabı(idiyopatikinterstisyelpnömoni)

Karaciğer iltihabı(hepatit),karaciğer yetmezliği

Derinin ciddihastalıkları(toksik epidermal nekroz)

Akut böbrekyetmezliği

Ateş,derideiğne başışeklinde kırmızılıkve morarmalar,bilinçbulanıklığı, başağrısıve

trombositlerin (kanpulcukları) sayısındaazalmailegörülenhastalık (idiyopatik

trombositopenikpurpura)

Bunlarınhepsi çokciddiyan etkilerdir.

Eğerbunlardanbiri sizde mevcut ise,sizinCEMPES’e karşıciddi alerjiniz var demektir. Acil

tıbbimüdahaleye veyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Buçokciddi yanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerden herhangibirini farkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya sizeen

yakın hastaneninacilbölümüne başvurunuz:

Derinin döküntü vekaşıntılarlaseyredenbazıhastalıkları(eksfolyatifdermatit, eritema

multiform,eritema nodozum)

Bilinçkaybı

Tansiyonyüksekliği (hipertansiyon)

Mide ve/veya onikiparmak barsağındayara (peptik ülser)

Kan akyuvar sayılarındaartma yadaazalma

Kan eozinofil sayılarındaartma(birtür alerjihücresi)

Kantrombosit(pıhtılaşmayısağlayankan hücresi, kan pulcuğu) sayılarında artma yada

azalma(kendini alışılmadık kanamaeğilimleri olarakgösterebilir)

Bir türkansızlık(hemolitikanemi)

Eritrositlerin(kırmızıkan hücreleri)içindekidokulara oksijentaşıyan renklimadde

(hemoglobin)düşüklüğü

Elektrolit(kalsiyum,fosfor,potasyumgibi)düzeylerinde değişiklikler

Çizgilikasdokusuyıkımı(rabdomiyoliz)

Böbrekrahatsızlığı(nefropati)

Bunlarınhepsiciddi yanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerektirir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersiniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Vajina iltihabı(vajinit)

Vajinadapamukçuk(vajinal moniliasis)

Dışkılamadeğişiklikleri(ishal veyakabızlık gibi)

Hazımsızlık (dispepsi)

Gaz

Bulantı

Karın ağrısı

Ağız kuruluğu

Döküntü

Kaşıntı

Başağrısı

Sersemlikhissi

Kemikvekaraciğer fonksiyonlarınıgösterenkantestlerindegeçiciyükselmeler

Böbrekfonksiyonlarınıgösterenkantestlerindedeğişiklikler

Kan pıhtılaşmabozuklukları

İstemdışıhareketler

İdrardaakyuvarve protein yükselmesi

İdrar yoğunluğunun artmasıyada azalması

BunlarCEMPES’in hafif yan etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibir yanetkiile karşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayer alanveyaalmayan herhangibir yanetkimeydanagelmesi durumunda

hekiminiz, eczacınızveyahemşireniz ilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesinde yeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800 314

0008numaralıyanetki bildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydana gelenyanetkileri bildirerekkullanmaktaolduğunuz ilacın güvenliği

hakkında dahafazla bilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. CEMPES’in saklanması

CEMPES’içocuklarıngöremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’ninaltındaki oda sıcaklığında vekuruyerdesaklayınız.

Son kullanmatarihiile uyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanmatarihindensonraCEMPES’ikullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajındabozukluklar farkedersenizCEMPES’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Adı: Sanovel İlaçSan.veTic.A.Ş.

Adresi : İstinyeMahallesi,Balabandere Caddesi, No:14,34460Sarıyer/İstanbul

Tel :0 2123621800

Faks :0 2123621738

Üretim yeri:

Adı: Sanovel İlaçSan.veTic.A.Ş.

Adresi:Balaban Mahallesi,CihanerSokağı,No:10,34580Silivri/İstanbul

Tel :0 2127465252

Faks :0 2127465394

Bu kullanmatalimatı18.05.2016 tarihindeonaylanmıştır.