CEFTINEX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CEFTINEX 600 MG 10 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CEFTINEX 600 MG 10 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sefiksim

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699569091998
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 07-01-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 12

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CEFTİNEX 600 mg film kaplı tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Sefdinir

600 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet

Beyaz renkli, oblong, bikonveks, bir yüzü çentikli film kaplı tablet

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

CEFTİNEX film kaplı tablet, aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Toplum kaynaklı akut pnömoni

Kronik bronşitin akut alevlenmeleri

Akut maksiler sinüzit

Farenjit/Tonsilit

Komplikasyonsuz deri enfeksiyonları

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinlerde ve 13 yaşından büyük çocuklarda tavsiye edilen doz ve tedavi süreleri aşağıdaki

tabloda gösterilmiştir.

Tüm enfeksiyonlarda toplam günlük sefdinir dozu 600 mg’dır.

Günde tek doz 10 gün kullanım, BID kullanım kadar etkilidir.

Pnömoni veya deri enfeksiyonlarında günde iki kez uygulanmalıdır.

2 / 12

Enfeksiyon türü

Sefdinir dozu

CEFTİNEX 600 MG

FİLM KAPLI TABLET

dozu

Tedavi

süresi

Toplum kökenli pnömoni

12 saat ara ile 300 mg

12 saat ara ile ½ tablet

10 gün

Kronik bronşitin akut

alevlenmeleri

12 saat ara ile 300 mg

veya

24 saatte 600 mg

12 saat ara ile ½ tablet

veya

24 saatte 1 tablet

5-10 gün

10 gün

Akut maksiller sinüzit

12 saat ara ile 300 mg

veya

24 saatte 600 mg

12 saat ara ile ½ tablet

veya

24 saatte 1 tablet

10 gün

10 gün

Farenjit/Tonsillit

12 saat ara ile 300 mg

veya

24 saatte 600 mg

12 saat ara ile ½ tablet

veya

24 saatte 1 tablet

5-10 gün

10 gün

Komplike olmamış deri

enfeksiyonları

12 saat ara ile 300 mg

12 saat ara ile ½ tablet

10 gün

Uygulama şekli:

Tabletleri bir bardak su ile ağızdan alınız.

Özel popülasyona ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Kreatinin

klerensi

<30

mL/dk

olan

yetişkin

hastalara

günde

defa

tablet

verilmelidir.

Ayaktan tedavi edilen hastalarda kreatin klerensini (KL

) ölçmek zordur. Aşağıdaki formül

yetişkin hastalarda kreatinin klerensini (KL

) ölçmek için kullanılabilir. Hesaplamaların

geçerli olabilmesi için serum kreatin seviyeleri böbrek fonksiyonunun kararlı durumunu

yansıtmalıdır.

Erkek hastalarda;

Kreatin Klerensi=Vücut ağırlığı (kg)x(140-yaş)

72xserum kreatinin (mg/dL)

Kadın hastalarda yukarıdaki formüle göre bulunan değer 0.85 ile çarpılmalıdır.

Kronik hemodiyaliz hastalarına tavsiye edilen başlangıç dozu birer gün ara ile 300 mg’dır.

Her hemodiyalizden sonra hastalara sefdinirin 300 mg’ı verilmelidir. İzleyen dozlar birer gün

ara ile 300 mg uygulanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Sefdinirin büyük bir bölümü metabolize edilmeden böbrekler yoluyla atıldığından ve önemli

sayılacak derecede metabolize olmadığından, karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışma

yürütülmemiştir. Bu hasta popülasyonunda doz ayarlamasına gerek yoktur.

3 / 12

Pediyatrik popülasyon:

6 ayın altındaki çocuklarda sefdinirin etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır. 6 ay-12 yaş

arasındaki çocuklarda uygun olan doz ve farmasötik dozaj şekillerinin kullanılması önerilir.

Vücut ağırlığı 43 kg ve üzerindeki veya 12 yaşından büyük çocuklar, maksimum günlük

sefdinir dozu olan 600 mg’ı alabilirler.

Geriyatrik popülasyon:

Böbrek bozukluğu olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

CEFTİNEX, sefdinir veya ilacın içerisinde yer alan maddelerden herhangi birine karşı aşırı

duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Sefdinir tedavisine başlamadan önce, hastanın sefdinir, diğer sefalosporinler, penisilinler veya

diğer ilaçlara karşı aşırı hassasiyeti olup olmadığı araştırılmalıdır. Penisilin alerjisi olan

hastalarda sefdinir tedavisi başlanacaksa mutlaka dikkatli olunmalıdır. Sefdinire karşı alerjik

reaksiyon

oluştuğunda

ilaç

tedavisi

kesilmelidir.

Ciddi

akut

aşırı

duyarlılık

reaksiyonu

epinefrin, intravenöz sıvı uygulaması, intravenöz antihistaminikler, kortikosteroidler, pressör

aminler ile tedaviyi ve oksijen verilmesi ile hava yolu açılması gerekebilir.

CEFTİNEX gibi antibakteriyel ajanların hepsi ile

Clostridium difficile

ile ilişkili diyare

(CDİD) rapor edilmiştir ve ciddiyeti hafif diyareden ölümcül kolite kadar olabilmektedir.

Antibakteriyel ajanlarla tedavi bağırsağın normal florasını bozarak

C.difficile

oluşmasına

neden olmaktadır.

C.difficile

CDİD

oluşumuna

neden

olan

toksin

üretmektedir.

C.difficile

’nin

hipertoksin üreten suşları morbidite ve mortalite artışına neden olmaktadır. Bu enfeksiyonlar

antimikrobiyel

tedaviye

dirençli

olabilir

kolektomi

gerekmektedir.

Antibiyotik

kullanımdan sonra diyare görülen hastalarda CDİD düşünülmelidir. Antibakteriyel ajanların

kullanımından sonra iki haftadan daha fazla sürede CDİD oluştuğu rapor edilen hastanın

medikal öyküsü gerekmektedir.

CDİD oluştuğu şüpheli veya kesinleşmişse devam edilen antibiyotik tedavisi

C.difficile

’e

karşı direkt olarak kullanılmaz ve tedaviye devam edilmeyebilir.

Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi uzamış tedavi dirençli organizmaların

gelişmesine neden olabilir. Hastanın dikkatli bir biçimde izlenmesi gerekmektedir. Eğer

tedavi süresince süperinfeksiyon gelişirse, uygun alternatif tedavi uygulanmalıdır.

4 / 12

Diğer geniş spektrumlu antibiyotikler gibi sefdinir de kolit öyküsü olan kişilere verilirken

dikkatli olunmalıdır.

Geçici veya dirençli böbrek bozukluğu hastalarda (kretain klerensi <30 mL/dak) sefdinirin

yüksek ve uzatılmış plazma konsantrasyonu önerilen dozu takip edilebileceğinden sefdinirin

total günlük dozu azaltılmalıdır.

Sefalosporinler ve aminoglikozit antibiyotikler, polimiksin B, kolistin veya yüksek doz kıvrım

diüretikleri (ör: furosemid) ile kombine tedavi böbrek bozukluğuna sebep olabileceğinden

dolayı, bu tip tedavilerde böbrek fonksiyonları dikkatle takip edilmelidir. Özellikle böbrek

fonksiyonlarında bozukluk olan hastalar yakından izlenmelidir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Birlikte kullanım:

Potansiyel

nefrotoksik

maddeler

(aminoglikozit

antibiyotikler,

kolistin,

polimiksin

viomisin gibi) ve güçlü etkili diüretikler (etakrinik asit, furosemid gibi) böbrek fonksiyon

bozukluklarında artışa yol açar.

Antasidler:

300 mg sefdinirin alüminyum veya magnezyum içeren antasidlerle birlikte kullanımı ile

Cmaks ve absorpsiyon oranı yaklaşık %40 oranında azalır. Cmaks’ına ulaşma süresi 1 saattir.

Sefdinir

alımından

saat

öncesinde

veya

sonrasında

antasid

alındığında

sefdinir

farmakokinetiği üzerine belirgin etki göstermemektedir. Eğer antasidlerin sefdinir kullanımı

sırasında alınması gerekiyorsa antasidlerin sefdinir alımından en az 2 saat önce veya sonra

alınmalıdır.

Probenesid:

Probenesid diğer beta-laktam antibiyotiklere etki ettiği gibi sefdinirin de renal atılımını inhibe

ederek EAA’sını iki katına çıkartır, doruk plazma sefdinir seviyelerini %54 oranında arttırır

ve görünen eliminasyon yarı ömrünü %50 oranında uzatır.

Demir içeren ilaç veya demir içeren yiyecekler:

Sefdinirin 60 mg esansiyel demir içeren bir terapötik demir takviyesi veya esansiyel 10 mg

demir içeren vitaminler ile birlikte alındığında sefdinirin absorpsiyonu sırasıyla %80 ve %31

oranında

azalır.

Eğer

probenesidin

sefdinir

kullanımı

sırasında

alınması

gerekiyorsa

probenesidin sefdinir alımından en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.

Temel demir içeren yiyeceklerin (kahvaltıda demir içeren yağların) sefdinirin üzerine etkisi

araştırılmamıştır.

Sefdinir

alan

bireylerin

feçesleri

kırmızımsı

renkte

rapor

edilmiştir.

Vakaların

çoğunda

hastalar

demir

içeren

ürünler

almıştır.

Kırmızı

renk,

bağırsakta

sefdinir

sefdinirin

5 / 12

parçalanmış

ürünlerinin

kombinasyonun

demirin

absorbe

olmayışından

kaynaklı

oluşmaktadır.

Laboratuvar etkileşimleri:

Nitroprussid kullanılarak idrarda keton araştırması yapılan testlerde yanlış pozitif sonuçlar

çıkabilirken, nitroferrisiyanid kullanılan testlerde yanlış pozitif sonuçlar çıkmamaktadır.

Sefdinir tedavisi, Benedict solüsyonu veya Fehling solüsyonu kullanılarak yapılan idrarda

glukoz ölçümü yanlış pozitif reaksiyonlara neden olabilir. Enzimatik glukoz oksidaz enzimine

dayalı glukoz testlerin kullanılması önerilir.

Sefalosporinler genellikle pozitif direkt Coombs testini indükler.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlarda

doğum

kontrolü

(kontraspesiyon)

uygulayanlarda ilacın kullanımına yönelik bir uyarı bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Sefdinir için, gebeliklerde kullanımına ilişkin yeterli klinik veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da

doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu

doğrulamamaktadır.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Hekim tarafından reçetelenmedikçe gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Sefdinirin

uygulanmasını

takiben,

anne

sütünde

bulunduğu

tespit

edilmemiştir. Sefdinir anne sütü ile atılmamaktadır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Klinik dışı çalışmalarda, sefdinir verildiğinde üreme performansı, doğurganlık ve sperm

değerlendirme parametreleri etkilenmemiştir. Üreme toksisitesi çalışmalarına dayalı klinik

dışı veriler insanlara yönelik potansiyeli bir risk ortaya koymamaktadır.

6 / 12

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

CEFTİNEX’ in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

Sefdinirin (600 mg/gün) güvenlik profili 3841 yetişkin ve adolesan hastalarla yapılan klinik

çalışmalardan alınan verilere dayanmaktadır. Görülen yan etkilerin çoğu hafif şiddette ve

sınırlıdır. Hiçbir ölüm veya kalıcı sakatlık sefdinir ile ilişkilendirilmemiştir.

İstenmeyen ilaç reaksiyonları aşağıda tanımlanan sıklığa göre listelenmiştir:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek

(>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: Moniliyaz

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı

Yaygın olmayan: Uykusuzluk, uyku hali, baş dönmesi

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Karın ağrısı, mide bulantısı, diyare

Yaygın olmayan: Midede gaz, kusma, hazımsızlık, kabızlık, anormal dışkı

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Cilt döküntüsü, kaşıntı

Gebelik, pueperiyum durumları ve perinatal hastalıkları

Yaygın: Vajinit (kadınlarda), vajinal moniliyaz (kadınlarda)

Yaygın olmayan: Lökore (kadınlarda)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Yorgunluk, ağız kuruluğu, iştah azalması

Araştırmalar

Amerikada sefdinir ile yürütülen çalışmalarda sefdinir ile ilişkisine bakılmaksızın laboratuar

testlerinin değişimi rapor edilmiştir;

Yaygın: İdrar proteininde artma, idrardaki lökosit hücrelerinde artış, gama-glutamil transferaz

(GGT) seviyesinde artış, lenfosit sayılarında artma ve azalma, mikrohematuri artışı

7 / 12

Yaygın olmayan: Glukoz seviyelerinde artma ve azalma, idrarda glukoz seviyelerinde artma,

beyaz

hücrelerinde

artma

azalma,

beyaz

hücrelerinde

artma,

karaciğer

değerlerinde yükselme (AST, ALT, alkalin fosfataz), eozinofillerde artma, fosfor seviyesinde

artma ve azalma, bikarbonat seviyelerinde azalma, kan üre nitrojen (BUN) seviyesinde artma,

hemoglobin seviyesinde azalma, polimorfonükleer nötrofil (PMNs) seviyesinde artma ve

azalma, bilirubin seviyelerinde artma, laktat dehidrojenaz seviyesinde artma, plateletlerde

artma, potasyum seviyesinde artma, idrar pH’sının artması, üre yoğunluğunun artması.

Pazarlama sonrası

Japonya da 1991 yılında sefdinirin pazarlama sonrası sefdinir ile ilişkisine bakılmaksızın

istenmeyen olayların ve laboratuar testlerinin değişimi rapor edilmiştir; şok, anaflaksi ile

birlikte nadir ölüm, fasiyel ve laringeal ödem, boğulma hissi (serum hastalığı reaksiyonları)

konjuktivit,

stomatit,

Stevens-Johnson

sendromu,

toksik

epidermal

nekroliz,

eksfoliatif

dermatitit, eritema multiforme, eritema nodosum, akut hepatit, kolestaz, fulminat hepatit,

hepatik yetmezlik, sarılık, amilaz artışı, akut enterokolit, kanlı ishal, hemorajik kolit, melena,

psödomembranöz kolit, pansitöpeni, granülositöpeni, lökopeni, trombositöpeni, idiyopatik

trombositöpenik purpura, hemolitik anemi, akut solunum yetmezliği, astım atağı, ilaca bağlı

pnömoni, eozinofilik pnömoni, idiyopatik interstiyel pnömoni, ateş, akut renal yetmezlik,

nefropati, kanama eğilimi, koagülasyon bozukluğu, yaygın intravasküler koagülasyon, üst GI

kanama, peptik ülser, ileus, bilinç kaybı, alerjik vaskülit, olası sefdinir-diklofenak etkileşimi,

kalp

yetmezliği,

göğüs

ağrısı,

miyokardiyal

enfarktüs,

hipertansiyon,

rabdomiyoliz

istemsiz hareketler.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr

posta: tufam@titck.gov.tr tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Sefdinirin insanlarda fazla kullanımı ve tedavisi ile ilgili veriler mevcut değildir. Akut rodent

toksisite çalışmalarında tek doz 5600 mg/kg yan etki oluşturmamıştır. Diğer beta laktam

antibiyotiklerin fazla kullanımı ile kusma, mide bulantısı, epigastik rahatsızlık, ishal ve zihin

karışıklığı

gibi

toksik

belirtiler

semptomlar

görülmektedir.

Hemodiyaliz,

böbrek

rahatsızlığı olan bireylerde sefdiniri vücuttan hemen attığından ciddi zehirlenme olaylarının

görülmemesinde yardımcı olmaktadır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: 3. kuşak sefalosporinler

8 / 12

ATC kodu: J01DD15

Sefdinir

oral

geniş

spektrumlu,

yarı

sentetik,

üçücü

kuşak

sefalosporindir.

Sefdinir

penisilinler gibi bir beta-laktam antibiyotiktir ve asıl etkinliği bakterisit etki göstermesidir.

Penisilinler

bazı

sefalosporinlere

dirençli

mikroorganizmalar

sefdinire

duyarlıdır.

Sefdinir’in

S. aureus

’a ait penisilin bağlayan protein (PBP) 3,2,1 ve

E. faecalis

’a ait penisilin

bağlayan

protein

(PBP)

üzerine

diğer

sefalosporinlerden

daha

fazla

etkinliği

bulunmaktadır.

Sefdinir

çözünebilir

mediyatörler

nötrofil

stimülasyonu

sırasında,

nötrofillerden ekstrasellüler ortama miyeloperoksidaz salınımını inhibe etmektedir.

Sefdinir aerobik gram pozitif mikroorganizmalara etkindir:

Staphylococcus aureus

(beta-laktamaz üreten suşlar dahil, metisiline dirençli suşlar hariç)

Streptococcus pneumoniae

(penisiline duyarlı suşlar)

Streptococcus pyogenes

Staphylococcus epidermidis

(yalnızca metisiline duyarlı suşlar)

Streptococcus agalactiae

Streptokokların viridans grubu

Sefdinir aerobik gram negatif mikroorganizmalara etkindir:

Haemophilus influenzae

(beta-laktamaz üreten suşlar dahil)

Haemophilus parainfluenzae

(beta-laktamaz üreten suşlar dahil)

Moraxella catarrhalis

(beta-laktamaz üreten suşlar dahil)

Citrobacter diversus

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Maksimum plazma sefdinir konsantrasyonları, alınmasını takiben 2 ila 4 saatte meydana

gelmektedir.

Plazma

sefdinir

konsantrasyonları

dozla

beraber

artar.

Sefdinirin

tahmini

biyoyararlanımı, 300 mg alımından sonra % 21, 600 mg alımından sonra %16’dır. 300 mg ve

600 mg sefdinir oral verilmesini takiben sefdinir plazma konsantrasyonları ve farmakokinetik

parametre değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sefdinirin

yetişkinlere

verilmesini

takiben

sefdinir

plazma

konsantrasyonları

farmakokinetik parametre değerleri

maks

(µg/mL)

maks

(sa)

EAA (µg. sa/mL)

300 mg

1.60 (±0.55)

2.9 (±0.89)

7.05 (±2.17)

600 mg

2.87 (±1.01)

3.0 (±0.66)

11.1 (±3.87)

9 / 12

Erişkinlerde yapılan çalışmalara göre, <30 µg/mL’ ye kadar kreatinin klerensi olan kişilerde

doz değişimi gerekmemektedir. Sefdinir, çocuklarda oral yolla alımı takiben yaklaşık 2 saat

gibi hızlı bir şekilde doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Hafif yağlı yemeklerle birlikte

alındığında sefdinirin Cmaks’ı ve EAA’ sı sırasıyla % 16 ve % 10 oranında azalmaktadır. Bu

düşüşler, klinik olarak anlamlı değildir; dolayısıyla sefdinir yemeklerle birlikte alınabilir.

Dağılım:

Sefdinirin erişkinlerdeki ortalama dağılım hacmi (Vd) 0.35 L/kg (±0.29)’ dır. Pediyatrik

popülasyonda

ay-12

yaş)

sefdinirin

dağılım

hacmi

0.67

L/kg

(±0.38)’

dir.

Sefdinir,

erişkinlerde ve çocuklarda % 60 ila %70 oranında plazma proteinlerine bağlanmaktadır.

Bağlanma, konsantrasyondan bağımsızdır.

Deri vezikülü:

Yetişkin bireylerde 300 mg ve 600 mg sefdinir alınımı takiben 4 ila 5. saatlerde, medyan

maksimal vezikül sıvı konsantrasyonu sırası ile 0.65 (0.33-1.1) ve 1.1 (0.49-1.9) mcg/mL’ dir.

Bademcik dokusu:

Elektif tonsilektomiye giren yetişkin hastalarda 300 mg ve 600 mg sefdinir alınımı takiben 4.

Saatinde medyan bademcik doku sefdinir konsantrasyonu sırasıyla 0.25 (0.22-0.46) ve 0.36

(0.22-0.80) mcg/mL ve ortalama sinüs doku konsantrasyonu, plazma konsantrasyonunun

%24’ ne (±8) eşdeğer bulunmuştur.

Sinüs doku:

Elektif maksiller ve etmoid sinüs cerrahisi olan yetişkin hastalarda 300 mg ve 600 mg sefdinir

alınımını takiben 4. Saatinde medyan sinüs doku sefdinir konsantrasyonu sırasıyla <0.12 (<

0.12-0.46) ve 0.21 (< 0.12-2.0) mcg/mL’ dir.. Ortalama bademcik doku konsantrasyonu,

plazma konsantrasyonunun % 16’ sına (± 20) eşdeğer bulunmuştur.

Akciğer dokusu:

Tanı bronskopiye giren yetişkin hastalarda 300 mg ve 600 mg sefdinir alınımından 4. saat

sonra medyan bronşiyal sefdinir konsantrasyonu sırasıyla 0.78 (< 0.06-1.33) ve 1.14 (< 0.06-

1.92)

mcg/mL

plazma

konsantrasyonları

31’i

18)’

dir.

Retrospektif

medyan

epitelyum katman sıvı konsantrasyonları ise sırasıyla 0,29 (< 0.3-4.73) ve 0.49 (< 0.3-0.59)

mcg/mL ve plazma konsantrasyonu % 35 (± 83)’ dir.

Serebrospinal sıvı

:

Sefdinirin serebrospinal sıvıya nüfuz ettiğine dair veri bulunmamaktadır.

Biyotransformasyon:

Sefdinir, etkin bir şekilde metabolize edilmez. Aktivite primer olarak ilaçtan kaynaklanır.

Sefdinir, ortalama 1.7 (±0.6 sa)’ lik t ½ ile primer olarak renal yolla değişmeden atılır.

Eliminasyon:

Normal renal fonksiyonlu sağlıklı kişilerde renal klerens 2.0 (±1.0) mL/dk/kg’ dır. 300 ve 600

mg’ lık dozların alımını takiben belirgin oral klerens 11.6 (±6.0) ve 15.5 (±5.4) mL/dk/kg’dır.

10 / 12

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Sefdinir’in farmakokinetikleri, insanlarda 200-400 mg arası oral dozlarda doğrusal ve dozdan

bağımsız olarak karakterizedir.

Hastalardaki karakteristik özellikler:

Böbrek yetmezliği:

Çeşitli seviyelerde böbrek fonksiyonu olan 21 kişi ile yapılan bir çalışmada, sefdinirin oral ve

renal klerensindeki belirgin düşüşler yaklaşık olarak kreatinin klerensindeki (KL

) düşüşlere

orantılıdır. Normal böbrek fonksiyonu olan hastalarla karşılaştırıldığında, böbrek yetmezliği

olan hastalarda plazma sefdinir konsantrasyonu yüksek ve uzun süre kalmaktadır. KL

30 ve

60 mL/dak olan kişilerin C maks ve t

’si yaklaşık 2 kat, EAA ise 3 kat artar. KL

< 30

mL/dak

olan kişilerin Cmaks’ı ~ 2 kat, t

’si ~ 5 kat ve EAA ise 6 kat artar. Belirgin ciddi

renal

bozukluğu

olan

(kreatin

klerensi

<

mL/dak)

hastalarda

ayarlaması

önerilmektedir.

Hemodiyaliz:

Hemodiyalize giren 8 yetişkin hastanın sefdinir farmakokinetik verilerine göre diyalizin

sefdiniri vücuttan % 63 oranında attığı ve görünen eliminasyonun t

’ si 16 saatten 3.2 saat’ e

azalttığı bildirilmiştir. Bu hasta popülasyonunda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Sefdinir

çoğunlukla

böbreklerden

elimine

edildiğinden

etkin

şekilde

metabolize

olmadığından

sefdinirin

farmakokinetik

çalışmaları

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

yürütülmemiştir. Bu hasta popülasyonunda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Geriyatrik hastalar:

Yaşın, sefdinirin farmakokinetiği üzerine etkisi 19- 91 yaş aralığında olan 32 kişide tek doz

sefdinir

alımından

sonra

incelenmiştir.

Sefdinire

sistematik

maruz

kalan

yaşlı

bireylerde (N=16) C

maks

%44 ve EAA %86 oranında artmıştır. Bu artış sefdinirin klerensinin

azalmasından kaynaklanmaktadır. Görünen dağılım hacmindeki azalmadan dolayı görünen

eliminasyon t

de fark edilebilir değişim gözlenmemiştir (yaşlılarda 2.2 ± 0.6 saat’e karşın

gençlerde 1.8 ± 0.4 saat). Sefdinir klerensinin yaştan daha ziyade böbrek fonksiyonlardaki

değişimle öncelikli olarak ilişkili olduğu görüldüğünden, şiddetli renal bozukluğu olmayan

yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Cinsiyet ve ırk:

Klinik

farmakokinetik

meta

analizinin

sonuçları

(N=217),

cinsiyetin

ırkın

sefdinirin

farmakokinetiği üzerine belirgin bir etkisinin olmadığını göstermiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sefdinirin

karsinojenik

potansiyeli

değerlendirilmemiştir.

Çin

hamsterı

akciğer

hücrelerinde

bakteriyel

ters

mutasyon

analizinde

(Ames)

veya

hipoksantin-guanin

fosforibosiltransferaz

(HGPRT)

yerinde

nokta

mutasyon

analizinde

mutajenik

etkiler

11 / 12

görülmemiştir. V79 Çin hamsterı akciğer hücrelerinde in vitro yapısal kromozom aberasyon

analizinde

veya

vivo

fare

kemik

iliği

mikronukleus

analizinde

klastojenik

etkiler

gözlenmemiştir. Sıçanlarda 1000 mg/kg/gün (insan dozunun mg/kg/gün bazında 70 katı,

mg/m

/gün

bazında

katı)’e

kadar

oral

dozlarda

fertilite

üreme

performansı

etkilenmemiştir.

Sıçanlarda 1000 mg/kg/gün (insan dozunun mg/kg/gün bazında 70 katı, mg/m

/gün bazında

11 katı)’e kadar oral dozlarda veya tavşanlarda 10 mg/kg/gün (insan dozunun mg/kg/gün

bazında 0.7 katı, mg/m

/gün bazında 0.23 katı)’e kadar oral dozlarda sefdinir teratojenik etki

göstermemiştir. Tavşanlarda 10 mg/kg/gün maksimum tolere edilebilen dozda dölde yan etki

olmaksızın maternal toksisite (kilo alımının azalması) gözlenmiştir. Azalmış vücut ağırlığı

sıçan fetüslerinde >/= 100 mg/kg/gün, sıçan dölünde >/= 32 mg/kg/gün dozunda görülmüştür.

Maternal üreme parametreleri, döl sağ kalımı, gelişim, davranış veya üreme fonksiyonu

üzerinde etki gözlenmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Kalsiyum karboksimetilselüloz

Mikrokristalin selüloz

Polioksil 40 stearat

Kolloidal anhidrus silika

Magnezyum stearat

Methocel E5

Titanyum dioksit

Polietilenglikol 400

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

10, 14 ve 20 tablet içeren Al / PVC / PE / PVDC blisterlerde, kullanma talimatı ile birlikte

karton kutuda sunulur.

12 / 12

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atık Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A. Ş.

Kaptanpaşa Mah.

Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00

Fax: +90 (212) 276 29 19

8. RUHSAT NUMARASI

253/41

9. RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 20.09.2013

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ