CEFBIR PLUS 300/ 125 MG FILM KAPLI TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CEFBIR PLUS 300/ 125 MG FILM KAPLI TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CEFBIR PLUS 300/125 MG FILM KAPLI TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sefiksim

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/220
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-02-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

URUN

BiLGiSi

BE$ERi

TIBBi

tJRtTNUN

CEFBIR

PLUS

300/125

Film

Kaph Tablet

KALiTATiF.

KANTiTATiF

BiLESiMi

Etkin

madde:

film

kapl

tablette

Sefdinir

mg Klavulanik

Asit'e

egdeler miktarda

Potasyum

Klavulanat

Avicel

kangrmr bulunmaktadu.

Yardlmcr

maddeler:

Yardrmcr maddeler

igin

bakrnrz.

FARMAS6TiKrOnnn

Film

Kaph Tablet

Beyaz,

oblong, bikonveks

film

kaph

tabletler.

KLiNiKOZELLiKLER

4.1,

Terapiitik

endikasyonlar

CEFBIR PLUS

agafirdaki

durumlann tedavisinde endikedir.

Toplum

kdkenli

pndmoni

Kronik

bronqitin

akut

alevlenmesi

Akut

maksiller

sintizit

Faranj

iVtonsillit

Komplikasyonsuz

deri

yumugak

doku enfeksiyonlarr

4.2.

Pozoloji vc uygulama

gekli

Pozoloji/uygulama

srkhfr

siiresi:

Yetiqkinlerde

iistii

gocukiarda

tavsiye

edilen

tedavi

siiLreleri

agalrdaki

tabloda

gdsterilmiqtir.

Tiim

enfeksiyonlarda toplam

giinltik

sefdinir

dozu 600

drr.

Giinde tek doz 600

giin

kullanrm,

mg kullarum kadar

etkilidir.

Pndmoni veya

deri enfeksiyonlannda

giinde

uygulanmahdrr.

Enfeksiyon

ti.irii

Sefdinir

dozu

CEFBIR

PLUS

300/125

dozu

Tedavi

stiLresi

Toplum

kdkenli

pndmoni

saat

saat ara

film

kaoh

tablet

giin

Kronik

bronqitin

akut alevlenmeleri

saat

veya

saatte

600ms

saat

film

kaph

tablet

veya

saalte

film

kaph

tablel

5-10

giiLn

eiin

Akut

maksiller

siniizit

saat

veya

saatte

saat ara

film

kaph tablet

veya

saatte

film

kaoh

tablel

giin

siin

Farenjit/Tonsillit

saat

veya

saane

saat ara

film

kaph tablet

veya

saatte

film

kaph

tablet

5-10

giin

eiin

Komplike

olmamrg

deri

enfeksiyonlan

saat

12 saat ara

film

kaph tablet

giin

Uygulama

qekli:

Alrzdan

uygulamr.

cEFBiR

PLUS

Film

Kaph

Tablet

biitiin

olarak

yurulmaldrr,

emilmemeli

veya

gifinenmemelidir.

Tabletin

mideye

ulagmasrna

yardrmcr

olmak

igin

cEFBiR

pLUS

bardak

ahnmahdrr.

CEFBiR

PLUS

Film

Kaph Tablet

yemeklerden

bafrmsrz

olarak

ahnabilir.

Ozel

popiilasyonlara

iliqkin

bilgiler:

Biibrek

yetmezlili:

Kreatinin

klerensi

<

mlldk

olan

erigkin

hastalarda

sefdinir

dozu

mg/giin olacak

gekilde

giinde

adet

CEFBIR PLUS

300/125

film

kaph

tablet

uygulanmahdrr.

Hemodiyaliz

sefdiniri

vticuttan

uzaklagtrnr.

Kronik

olarak hemodiyaliz

uygulanan

hastalarda

tavsiye

edilen

baSlangrg

sefclinir

dozu,

giin

aqrn

adet

cEFBiR

pLUS

300/125

filrn

kaph

tablet)'drr.

hemodiyaliz

uygulamasr

sonrasrnda

film

kaph

tablet

uygulanmahdrr.

izleyen

dozlar

giin

agrn

film

kaph

tablet

olmahdrr.

Karaci[er yctmezli!i:

Karaci[er

yetmezlili

olanlarda

cEFBiR

PLUS

kullammrna

iligkin

yeterli

veri

olmamasr

nedeniyle

bu hastalarda

dikkatli

kullamlmasr

iinerilir.

Pediyatrik

popiilasyon:

Yenidolanlarda

aytn

altrndaki

gocuklarda

sefdinirin

etkililigi

gtivenlilili

kanrtlanmamrgtrr.

ay-72

arasrndaki gocuklarda

uygun

olan

farmasdtik

dozaj

gekillerinin

kullanrlmasr

6nerilir.

viicut

alrrhlr

43 kg ve iizerindeki

veya

yagrndan

bflyiik

gocuklar,

maksimum

giinli.ik

sefdinir

dozu olan 600

mg'r

film

kaph

tableti)

alabilirler.

Geriyatrik

popiilasyon:

Bdbrek

bozuklulu

olmayan

yaqh

hastalarda

doz ayarlamasr yaprlmasrna

gerek

yoktur.

4.3.

Kontrendikasyonlar

CEFBiR

PLUS,

sefdinir,

difer

sefalosporinler

veya

ilacrn igerigindeki

yardrmcr

maddelerden

herhangi

birine

kargr

agrrr

duyarl

olan hastalarda

kontrendikedir.

4.4.

62e1kullanrm

uyarrlarr

iinlemleri

doz kullammda

klavulanatrn

artmtg dozuna

bagh

gastrointestinal

istenmeyen

etkilerde

artrg

olabilir.

Sefdinir

tedavisine

baqlanmadan

6nce

hastamn

sefdinir,

diper

sefalosporinler,

penisilinler

veya

diler

ilaglara

kargr

aqrrr

hassasiyeti

olup

olmadrfr

aragtrnlmahdrr.

Penisilin

alerjisi

olan

hastalarda

sefdinir tedavisi

baglanacaksa

mutlaka

dikkatli

olunmahdrr.

Sefdinire

kaqr

alerjik

reaksiyon

olu$tugunda

ilag

tedavisi

kesilmelidir.

Ciddi

akut

agrrr

duyarhhk

reaksiyonu

epinefrin,

intravend'z

stvr uygulamast, intravendz

antihistaminikler,

kortikosteroidler,

pressdr

aminler ile tedaviyi

oksijen

verilmesi

hava

yolu

agrlmasr

gerekebilir.

CEFBIR

PLUS

gibi

antibakteriyel

ajanlann hepsi

Clostridium

dfficile

iligkili

diyare

(CDID)

rapor

edilmiqtir ve ciddiyeti

hafif

diyareden

dliirnciil

kolit'e

kadar

olabilmektedir.

Antibakteriyel

ajanlarla

tedavi

balrrsalrn

normal

florasrm

bozarak

c.dfficite

olugmasrna

neden

olmaktadrr.

C.dfficite

CDID

olugumuna

neden

olan Toksin

iiretmektedir.

C.dfficite,nin

hipertoksin

iireten

bantlan

morbidite

mortalite

artrgrna

neden

olmaktadrr.

Bu enfeksiyonlar

antirnikrobiyel

tedaviye

direngli

olabilir

kolektomi

gerekmektedir.

Antibiyotik

kullanrmdan

sonra

diyare

gdrtilen

hastalarda

CDiD dii$tiniilmelidir.

Antibakteriyel

ajanlann

kullanrmrndan

haftadan

daha

fazla

siirede

CDiD

olugtulu

rapor

edilen

hastanrn

medikal

dyktisii

gerekmektedir.

cDiD

oluqtupu

giipheli

veya

kesinlepmigse

devam

edilen antibiyotik

tedavisi

c.dfficile'e

kargr

direkt

olarak kullamlmaz

tedaviye

devam

edilmeyebilir.

Diler

genig

spektrumlu antibiyotiklerde

oldulu

gibi

uzamrq

tedavi

direngli

organizmalarin

geligmesine

neden

olabilir.

Hastamn

dikkatli

bigimde izlenmesi

gerekmektedir.

E[er

tedavi

siiresince

siiperinfeksiyon

geligirse,

uygun

altematif

tedavi uygulanmahdrr.

Diler

geniq

spektrumlu

antibiyotikler

gibi

sefdinir

kolit

iiykiisii

olan

kigilere verilirken

dikkatli

olunmahdrr.

Gegici

veya

direngli

bdbrek

bozuklupu

hastalarda

(kreatinin

klerensi

<30

mlldak)

sefdinirin

yiiksek

ve uzafilmrq

plazma

konsantrasyonu

dnerilen

dozu

takip

edilebilecelinden

seftlinirin

total

gtiniiik

dozu

azaltrlmahdrr.

Sefalosporinler

aminoglikozit antibiyotikler,

polimiksin

B, kolistin

veya

yiiksek

klrnm

diiiretikleri (dr:

furosemid)

kombine tedavi bdbrek

bozukluluna

sebep

olabilecesinden

dolayr, bu

tedavilerde

bdbrek fonksiyonlarr

dikkatle

takip

edilmelidir.

Ozellikle

bdbrek

fonksiyonlannda

bozukluk

olan hastalar

yakrndan

izlenmelidir.

CEFBIR

PLUS'da

klavulanik

asit

varllr

krrmrzr

hiicre

membranlarr

IgG ve albiimine

spesifik ballanmaya

neden

olabilir

yalancr

pozitif

Coombs

testine

sebep

olur.

4.5.

Diler

trbbi

iiriinler

ile etkilegimler

di[er

etkileqim

gekilleri

Birlikte

kullarum:

Potansiyei

nefrotoksik

maddeler

(aminoglikozit

antibiyotikler,

kolistin,

polimiksin

viomisin

gibi)

giiglii

etkili

diiiretikler

(etakrinik

asit,

furosemid

gibi)

bdbrek fonksiyon

bozukluklannda

artrga

agar.

Antasidler:

sefdinirin

ali.iminyum

veya

magnezyum

igeren

antasidlerle

birlikte

kullanrmr

Cmau

absorpsiyon oranr

yaklagrk

orannda

azalrr.

Cmarc'rna

ulaqma

siiresi

saattir.

Sefdinir

altmtndan 2

saat

dncesinde veya

sonrasmda antasid ahnmrqsa

sefdinir

farmakokinetili

iizerine

belirgin

etki

gdstermemektedir.

E[er

antasidlerin

sefclinir kullanrmr

srasrnda

ahnrnasr

gerekiyorsa,

antasidlerin sefdinir

ahmrndan

saat

6nce

veya

sonra

almmasr

gerekir.

Probenesid:

Probenesid

diler

beta

laktam

antibiyotiklere etki

ettigi

gibi

sefdinirin

renal

atrhmrru

inhibe

ederek

EAA'yr

katrna

grkartrr,

doruk

plazma

sefdinir

seviyeleri

o%54

oramnda

arttmr

gdrtinen

eliminasyon

itmriinii

oramnda uzatrr.

Demir

igeren ilag

veya

demir

igeren

yiyecekler:

Sefdinirin

esansiyel

demir

igeren

bir terapiitik

demir takviyesi

veya esansiyel

demir

igeren

vitaminler ile

birlikte

ahndrlrnda

sefdinirin

absorpsiyonu

srrasryla

Vo3l

oranlnda

Mahr.

Eger

probenesidin

sefdinir kullammr

srrasmda

ahnmasr

gerekiyorsa

probenesidin

sefdinir

ahmrndan

saat 6nce

veya

sonra

ahnmasr

gerekir.

Temel demir

igeren

yiyeceklerin

(kahvaltrda

demir

igeren

yaglann)

sefdinirin

iizerine

etkisi

ara$trrlmaml$tlr.

sefclinir

alan

bireylerin

fegesleri

krmrzrmsr

renkte

rapor edilmigtir.

Vakalarrn

golunda

hastalar

demir

igeren

iiriinler

almrgtrr.

Krrmrzr

renk,

balrrsakta

sefdinir

sefdinirin

pargalanmrg

iiriinlerinin

kombinasyonun

demirin

absorbe

olmayrgrndan

kaynakh

olugmaktadrr.

Laboratuvar

etkilegimleri

Nitroprussid

kullamlarak

idrarda

keton

araftrmasl

yaprlan

testlerde yanhg

pozitif

sonuglar

grkabilirken,

nitroferrisiyanid

kullamlan

testlerde

yanhq

pozitifsonuglar

grkmamaktadrr.

Sefdinir

tedavisi,

Benedict soliisyonu

veya

Fehling

soliisyonu

kullamlarak

yaprlan

idrarda

glukoz

dlgiimii

yanhq

pozitif

reaksiyonlara

neden

olabilir.

Enzimatik glukoz

oksidaz enzimine

dayah

glukoz

testlerin kullamlmasr

dnerilir.

Sefalosporinler genellikle

pozitif

direkt

Coombs

testini

indiikler.

4.6.

Gebelik

laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik

kategorisi

B'dir.

Qocuk

do[urma

potansiyeli

bulunan

kadrnlar/I)ofum

kontrolii

(Kontrasepsiyon)

Qocuk

dolurma

potansiyeli

bulunan

kadrnlarda

dolum

kontrolii

(kontrasepsiyon)

uygulayanlarda

ilacrn

kullammr

ydniinden

6neri bulunmamaktadrr.

Gebelik

diinemi

Sefdinir igin,

gebeliklerde

maruz

kalmaya

iligkin

klinik

veri

mevcut

defildir.

Hayvanlar

tizerinde yaprlan

gahgmalar,

gebelik

embriyonal/

fetal

geliqim/

dolum

dolum

sonrasr

geligim

ilgili

olarak

dogrudan

da dolayh

zararh

etkiler

oldulunu

gdstermemektedir.

Gebe

kadrnlara

verilirken

tedbirli

olunmahdrr.

Laktasyon

diinemi

sefdinir:in

mg'mrn

uygulanmasrnr

takiben, insan

siiti.inde

bulunduSu

tespit

edilmemigtir.

Sefdinir

anne

siitii ile

atrlmamaktadlr.

Ureme yetenefi

/Fertilitc

Klinik

drgr

gahgmalarda,

sefdinir

verildilinde

iireme

performansr,

dolurganlk

spern

delerlendirme

paramefteleri

etkilenmemiqtir.

Ureme

toksisitesi

gahgmalanna

dayal

klinik

drgr

veriler

insanlara

ydnelik

potansiyel

bir risk

ortaya

koymamaktadrr.

4.7.

Arag

makine

kullanmaya

etkisi

cEFBiR

PLUs'rn

arag

makine

kullammr

iizerine

herhangi

etkisi

yoktur.

4.8.

istenmeyen

etkiler

Sefdinirin

giivenlik

profili

3841 yetiqkin

adolesan

hastalarla yaprlan

klinik

galqmalardan

altnan

verilere

dayanmaktadrr.

Gdriilen yan

etkilerin

golu

hafif

giddette

srmrhdrr.

Kalcr

krsrtlamalar

dli.imler

sefclinire

ballanmamaktadrr.

Yetigkinlerde

adolesanlarda

stk raporlanan

istenmeyen

etki

diyare,

vajinal

moniliyazis,

bulantr,

baqafnsr,

abdominal

alrr

vajinittir

istenmeyen

ilag

reaksiyonlarr

agalrda

tantmlanan

srkhla

gtire

listelenmigtir:

vaygrn

(21/10);

yaygrn

(zll100

<1/10);

yaygrn

olmayan

(>1/1.000

<l/100);

seyrek

1/10'000

<1/1.000);

seyrek

(<1/10.000);

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle

tahmin

edilemiyor).

Enfeksiyonlar

enfestasyonlar

Yaygrn

olmayan:

Moniliyaz

Sinir

sistemi

hastahklarr

Yaygrn:

alnsr

Yaygrn

olmayan:

Uykusuzluk,

uyku

hali,

d6nmesi

Kulak

ve ig

kulak

hastahklarr

Yaygrn

olmayan:

ddnmesi

Gastrointestinal

hastahklar

Yaygrn:

Kann afnsr,

mide

bulantrsr,

diyare

Yaygrn

olmayan:

Midede

gaz,

kusma, hazrmsrzhk,

kabtzhk,

anormal

feges

Deri

deri

altr

doku

hastahklan

Yaygrn olmayan:

Cilt

ddkiintiisii,

kaqrntr

Gebelik,

puperiyum

durumlan

perinatal

hastahklarr

Yaygrn:

Vajinit

(kadrnlarda),

vajinal moniliyazis

(kadrnlarda)

Yaygrn

olmayan:

Ldkore

ftadrnlarda)

Genel

bozukluklar

uygulama

biilgesine

iligkin

hastahklar

Yaygrn

olmayan:

Yorgunluk,

alrz kurulufu,

igtah

azalmasr

Araqtrrmalar

Amerika'da

sefdinir

yiiriitiilen

gahqmalarda

sefdinir

iligkisine

bakrlmaksrzrn

laboratuar

testlerinin

deliqimi

rapor

edilmiqtir;

Yaygrn:

idrar

proteininde

artma,

idrardaki

ldkosit

hticrelerinde

artrg,

gama-glutamil

transferaz

(GGT)

seviyesinde arfig,

lenfosit

sayllannda

artma ve

azalm4

mikrohematuri

artrgr

Yaygrn

olmayan:

Glukoz

seviyelerinde

artma

ve azalma, idrarda

glukoz

seviyelerinde

artma,

beyaz

hiicrelerinde

artrna

azalm4

beyaz

hiicrelerinde

artma,

karaciler

defierlerinde

ytikselme

(AST,

ALT,

alkalin

fosfataz),

eozinofillerde

artma,

fosfor

seviyesinde

artma

azalma,

bikarbonat

seviyelerinde

azalma, kan

iire nitrojen

(BUN)

seviyesinde

artma,

hemoglobin

seviyesinde azalma,

polimorfoniikleer

niitrofil

(PMNs)

seviyesinde

artma

azalma,

bilirubin

seviyelerinde artma,

laktat

dehidrojenaz

seviyesinde

artma,

plateletlerde

artma,

potasyum

seviyesinde

artma,

idrar

pH'slnrn

artmasr,

tire

yolunlulunun

artrnasl

Pazarlama

sonrasr

Japonya'da

1991

yrhnda

sefdinirin

pazarlama

sonrasr

sefdinir

iligkisine

bakrlmaksrzrn

istenmeyen

olaylann

laboratuar

testlerinin

degigimi

rapor

edilmiqtir;

gok,

anaflaksi

birlikte

nadir

6liim,

fasiyel

laringeal

6dem,

bolulma

hissi,

serum

hastahfr

reaksiyonlan,

konjuktivit,

stomatit,

Stevens-Johnson

sendromu,

toksik

epidermal

nekroliz,

eksfoliatif

dermatit,

eritema

multiforme,

eritema nodosum,

akut

hepatit, kolestazis,

fulminat hepatit,

hepatik

yetmezlik,

sanhk, amilaz

arhEr,

akut enterokolit,

kanh

ishal,

hemorajik

kolit,

melena"

psddomembrandz

kolit,

pansitdpeni,

graniilositdpeni,

ldkopeni,

trombositd,peni,

idiyopatik

trombositiipenik

purpura,

hemolitik

anemi,

akut solunum

yetmezligi,

astm

atapr,

ilaca

balh

pn6moni,

eozinofilik

pndmoni,

idiyopatik

interstisyel

pn6moni,

ateg,

akut

renal

yetmezlik,

ndropati,

kanama

efiilimi,

koagiilasyon

bozuklufu,

yaygrn

intravaskiiier

koagiilasyon,

iist

kanama,

peptik

iilser,

ileus,

biling

kaybr,

alerjik

vaskiilit,

olasr

Sefdinir-diklofenak

etkilegimi,

kalp

yetmezlifi,

gdliis

alrrsr,

miyokardial

enfarktiis, hipertansiyon,

rabdomiyoliz

istemsiz

hareketler.

$iipheli

advers

reaksiyonlann

raporlanmasr:

Ruhsatlandrrma sonrasr

qiipheli

ilag

advers

reaksiyonlanntn

raporlanmasr

biiyiik

6nem

taglmaktadu. Raporlama

yaprlmasr,

ilacrn

yarar/risk

dengesinin

siirekli

olarak

izlenmesine

olanak

saflar. Salhk

mesleli

mensuplannrn herhangi

giipheli

advers reaksiyonu

Tiirkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TUFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

e-posta:

tufam@titck.gov.tr; Tel:

0 800

Faks:

031221835

4.9.Doz

aqrmr

tedavisi

Sefdinirin

insanlarda

fazla

kullammr

ve tedavisi

ilgili

veriler mevcut

delildir.

Akut

rodent

toksisite

gahgmalannda

5600 mg/kg

etki

olugturmamrgttr.

Diler

BJaktam

antibiyotiklerinin fazla kullammr

kusm4 mide

bulantrsr,

epigastrik rahatsrzltk,

ishal

zihin

karrgrkhlr

gibi

toksik belirtiler

semptomlar

gdriilmektedir.

Hemodiyaliz,

biibrek

rahatsrzhlr olan bireylerde

sefdiniri

viicuttan

hemen

attrlmdan

ciddi

zehirlenme

olaylarrmn

gdrtilmemesinde

yardrmcr

olmaktadrr.

F'ARMAKOLOJiK OZDLLiKLER

5.1.

Farmakodinamik

iizelliklcr

Farmakoterapiitik

grubu:

3.Kugak

Sefalosporinler

Kodu:

JOIDD

Sefdinir

oral

genig

spektrumlu,

sentetik,

iigiincii

kugak

sefalosporindir.

Sefdinir

penisilinler

gibi

betalaktam

antibiyotiktir ve

asrl

etkinlifii

bakterisit

etki

g<istermesidir.

Penisilinler

bazr

sefalosporinlere

direngli

mikroorganizmalar

sefdinire

duyarhdrr.

Sefdinirin S.aareus'a

penisilin

baglayan

protein

(PBP)

3,2,7

E.Faecalis'a

penisilin

ballayan

protein (PBP)

i?erine

diper

sefalosporinlerden

daha

fazla etkinli$i

bulunmaktadrr.

Sefdinir

gdztiniilebilir

mediyat6rlerle

ndtrofil

stimiilasyonu

srasrnda,

niitrofillerden

ekstraselltiler

ortama

miyeloperoksidaz

sahmmrru

inhibe

etmektedir.

Klavulanik

asit,

yaprsai

olarak

pensilinlerle

ballantrh bir

beta

laktamdrr. Bazlt

beta

laktamaz

enzimleri inaktive

ettiginden

sefrlinirin

inaktivasyonunu

6nler.

bagrna

klar,ulanik asit

klinik

agrdan

yararh

antibakteriyel

etki

gdstermez.

Klavulanik

asit,

sefolosporin

penisilinlere

direngli

mikroorganizmalarda

srkhkla

kargrlagrlan

geniq

spektrumdaki betalaktamaz

enzimlerini inaktive

etmektedir.

Klavulanik

asit

iizellikle

direng

geligiminde

etkili

olan

plazmid

aracrh betalaktamazlara karqr

aktiviteye

sahiptir.

Genel

olarak kromozomal

aracrh

beta-laktamazlara

kargr

etkinlili

daha

diigtiktiir. Klavulanik

asidin CEFBIR

PLUS

formiilasyonundaki

varhfr,

sefdiniri

beta-

laktamaz

enzimlerince

pargalanmaktan

korur

sefdinirin

etki

spektrumunu

normalde

direngli olan

sayrda

bakteriyi

igine

alacak

gekiide

geniqletir.

Sefdinir aerobik

gram

pozitif

mikroorganizmalara

etkindir:

Stapphylococcus

aureues

(beta

laktamaz

iireten

suglar

dahil,

metisiline

direngli

suglar

harig)

Streptococcus

pneumoniae

(penisiline

duyarh suplar)

Streptococcus

pyogenes,

Stapphylococcus

epidermidis

(yalnrzca

metisiline duyarh

suqlar),

Streptococcus

agalactiae,

Streptokoklartn viridans

grubu

Sefdinir

aerobik

gram

negatif

mikroorganizmalara

etkindir:

Haemophilus influenzae

(beta

laktamaz

iireten suglar

dahil), Haemophilus

parainfluenzae (beta

laktamaz i.ireten

suglar

dahil),

Moraxella catarrhalis

(beta

laktamaz

iireten

suglar

dahil),

Citrobacter

diversus,

Escherichia coli, Klebsiella

pneumoniae,

Proteus

mirabilis.

5.2.

Farmakokinetik

iizellikler

Genel

iizellikler

Emilim:

Maksimum

plazma

sefdinir

konsantrasyonlarr,

ahnmasrm

takiben

saatte meydana

gelmektedir.

Plazma

sefdinir

konsantrasyonlan

dozla

beraber

artar.

Sefdinirin

tahmini

biyoyararlammr,

mg ahmmdan

sonra

%o27,600

ahmrndan

Vo76'dt.300 ve

sefdinir

oral

verilmesini takiben sefdinir

plazma

konsantrasyonlan

farmakokinetik

paramehe

delerleri

Tablo

I'de

gdsterilmiqtir.

Tablo

l.Sefdinirin

yetiqkinlere

verilmesini takiben

sefdinir

plazma

konsantrasyonlan

farmakokinetik

parametre

delerleri

C'nar,s

(mikrogram/

t."u

(sa)

(rnikrogram-sa/ml)

30Omg

1.60

(0.ss)

(0.8e)

7.0s

(2.r7)

60Omg

2.87

(1.01)

(0.66)

11.1

(3.87)

Erigkinlerde yaprlan

qahqmalara

g6re,

<30

mikrogram/ml'ye

kadar

kreatinin

klerensi

olan

kigilerde

deligimi

gerekmemektedir.

Sefdinir,

gocuklarda

oral

yolla

ahmr

takiben

yaklagrk

saat

gibi

hrzh

qekilde

plazma

konsatrasyonlanna

ulagrr.

Hafif

yaglr

yemeklerle

birtikte

ahndrlrnda

sefdinirin

Q,n015'r

EAA'sr

srrasryl

%o16

yolT

oramnda

azalmaktadrr.

diigiigler,

klinik

olarak anlamh

deSildir;

dolayrsryla

sefdinir

yemeklerle

birl

ikte

ahnabilir.

Klavulanik

asit

oral

uygulama

sonrasrnda

hrzla

absorbe

olur.

Klavulanik

asit

biyoyararlanrm

oranlna

sahiptir.

Yaprlan

gahqmalarda

klavulanik

asidin yemek

baqlangrctnda

ahnmastntn

absorbsiyonunu

Onemli dlgiide

arttrrdrlr

saptanmlqtrr.

Yetigkinlerde

oral

yoldan

klavulanik

asit

verilmesinin

ardrndan

klavulanik

asidin

50-60

dakika

sonra

maksimum

serum

konsantrasyonuna

mg/l

eriqtiEi

tespit

edilmiqtir.

eocuklarda

oral

yoldan

3,33

mg/kg klavulanik

asit

verilmesinin

ardrndan

klavulanik

asidin

30-40

dakika

sonra

maksimum

serum konsantrasyonuna

(2,5

mg!)

eri$tigi

tespit

edilmigtir.

DaErhm:

Sefrlinirin

eriqkinlerdeki

ortalama

dalrhm

hacmi

(vd)

0,35L&g (+0,29),dr.

pediatrik

popiilasyonda

ay-12

yag)

sefdinirin dalrhm

hacmi

0,67L/kg (+0,38)'dir.

Deri

vezikiilii:

Yetiqkin

bireylerde

sefdinir

ahmmr

takiben

saatlerde

medyan

maksimal

vezikiil

srvr konsantrasyonun

srrasryla

0,65

(0,33

l,l)

mikrogram/ml

(0,49

1,9)

'dir.

Bademcik

dokusu:

Elektif

tonsilektomiye

giren yetigkin

hastalarda

sefdinir

ahmmr

takiben

4.saatinde

medyan

bademcik

doku

sefdinir

konsantrasyonu

srrasryla

0,25

(o,zz

0,46)

0,36

mikrogram,/ml

(0,22

0,80)

ortalama

siniis

doku

konsantrasyonu,

plazma

konsantrasyonunun

Vo24'

(+8)

egdelerdir.

Siniis

doku:

Elektif

maksiler

etmoid

sinus

cenahisi

olan

yetigkin

hastalarda

300 ve

sefdinir

alrrumrm

takiben

4.saatinde

medyan

siniis

doku sefdinir

konsantrasyonu

srrasryla

<0,12

(<0,12

0,46)

<

0,21

(0,12

2,0)

mikrogram/ml'drr.

Ortalama

bademcik

doku

konsantrasyonu, plazrna

konsantrasyonunun

6'srna

(+20)

egdelerdir.

Akciler

dokusu:

Tanr

bronskopiye

giren yetigkin

hastalarda

600 mg

sefdinir

ahnrmrndan

4.saat

sonra

medyan

brongiyal

mukoza

sefdinir

konsantrasyonu

srrasryla

0,78

(<0,06

1,33)

1,14

(<0,06

1,92)

mikrogram/ml

plazma

konsantrasyonlan

(+18)'dir

Respektif

medyan

epitelyum

katman

srvr konsantrasyonlarr

srrasryla

0,29

(<0,3

4,73)

0,49

(<0,3

0,59) ve plazma

konsantrasyonunu

(+83)'dir.

SSS:

Sefdinirin

sereorospinal

srvrya

ntifuz

ettiline

dair

veri

bulunmamaktadrr.

sefdinir,

eriqkinlerde

gocuklarda

%o7o

orannda plazma

proteinlerine

ballanmaktadrr.

Baplanma, konsantrasyondan

bafirmsrzdrr.

Klavulanik

asitin proteinlere

ba[lanma

oram

%o22-30'dut

Klavulanik

asit

akciferler,

idrar,

pliiral

peritoniyal

srvrlar

iginde daprlrrlar.

Klavulanik

asidin

plasenta

bariyerini

geqtipi

gdsterilmiqtir.

Biyotransformasyon:

Sefclinir,

etkin

qekilde

metabolize

edilmez.

Aktivite

primer

olarak

ilagtan

kaynaklanrr.

Klavulanik

asit

kapsamh

gekilde

metabolize

edilir,

ancak

mekanizmasr

olarak

aydrnlatrlmamrqhr.

Klavulanik

asid

insanda

2,5-dihidro-4-(2-hidroksietil)-5-okso-1H-pirol-3-

karboksilik

asid

1-amino-4-hidroksi-biitan-2-on'a

metabolize

olur.

Eliminasyon:

Sefdinir, ortalama

(+0,6

sa)'lik

trn ile

primer

olarak renal

yolla

de[igmeden

atrlrr.

Normal

renal

fonksiyonlu

salhkh

kiqilerde,

renai klerens

(+1,0)ml/dlc/kg'drr.

mg'hk

alrmrnr

takiben

idrar

de[igmeden

atrlan

miktar

srrasryla

%15,4 (+6,4)

(+4,6)'dr.

Klalulanik

asit

hem renal

renal

olmayan mekanizmalarla

atrlrr.

Metabolize

olduktan

sonra

idrar

drqkr

iginde

karbondioksit

geklinde

hava

atrlrr.

Klavulanik

asidin eliminasyon yanlanma

dmrii

dozda

uygulandrlrnda

55-65

62,5

dozda

uygulandrfirnda

55-80

olarak

bulunmuqtur.

oral

yoldan

dozda

uygulandrfrnda,

saat

igerisinde,

idrarda uygulanan

klavulanik

asit

dozunun

%30-45,i

bulunmuqtur.

DoErusalhk/doErusal

olmayan

durum:

Sefclinirin

farmakokinetikleri,

insanlarda

200-400

arasr

oral

dozlarda

lineer

dozdan

ba!rmsrz

olarak karakterizedir.

Hastalardaki

karakteristik

iizellikler

86brek

YetmezliEi:

Qegitli

seviyelerde

bdbrek

fonksiyonu

olan

kigiyle

yaprlan

gahqmada,

sefdinirin

oral

renal

klerensindeki

belirgin

diigiigler

yaklagrk

olarak

kreatinin

klerensindeki

(CLcr)

diigtiglere

oranttltdtr.

Normal

bdbrek

fonksiyonu

olan

hastalarla

kargrlaqtrnldrfrnda,

bdbrek

yetmezliEi

olan hastalarda plazma

sefdinir

konsantrasyonu

yiiksek

uzun

siire

kalmaktadrr.

cL",30

ve 60

ml/dak

olan

kigilerin

crnaks

V€

trn'si

yakla$rk

kat,

3 kat

artar.

c[-gr<

ml/dak

olan

kiqilerin

Cmuks'r

kat,

artar.

Belirgin

ciddi

renal

bozuklupu

olan

(kreatinin

klerensi

<

mlldak

hastalarda

avarlamasr

iinerilmektedir.

Hemodivaliz:

Hemodiyalize

giren

yetiqkin

hastamn

sefdinir

farmakokinetik

verilerine

g6re

diyalizin

sefdinirin

viicuttan

%o63

orantnda

attlEl

gdriinen

eliminasyonun

t%,si

16 saatten

saat,e

azalttr{t

bildirilmigtir.

popiilasyonda

ayarlamasr

yaprlmahdrr.

KaraciEer

yetmezliii:

Sefdinir

gofiunlukla

biibreklerden

elimine

edildilinden

etkin

gekilde

metabolize

olmadrlrndan

sefdinirin

farmakokinetik

gahgmalan

karaciler

yetmezlili

olan

hastalarda

yiiriiti.iLlmemiqtir.

hasta

popiilasyonunda

ayarlamasl gerekmemektedir.

Geriatrik

hastalarda:

Ya$rn,

sefdinirin

farmakokinetili

iizerine

etkisi

arahlrnda

olan

32 kiqide

sef<linir

ahmrndan

sorua

incelenmigtir.

Sefdinire

sistematik

maruz

kalan

yagh

bireylerde

Qrl=16)

C-arc

44 ve

%86 oranmda

artmrstrr.

artrg

sefdinirin

klerensinin

azalmasrndan

kaynaklanmaktadrr.

Gdriinen

dalrhm

hacminindeki

azalmadan

dolayr

gdriinen

eliminasyon

trn'de

fark

edilebilir

deligim

gdzlenmemiqtir

(yaghlarda

saate

kargrn

genglerde

saat). Sefdinfu

klerensinin

yagtan

daha

ziyade

bdbrek

fonksiyonlardaki

deligimle

dncelikli

olarak

iliqkili

oldugu

g6raldiigiinden,

ciddi

renal

bozuklulu

olmayan

yagh

hastalarda

ayarlamasr

gerekmemektedir.

Cinsivet

ve rrk:

Klinik

farmakokinetik

meta

analizinin

sonuglan

(N=217),

cinsiyetin

rrkrn

sefdinirin

farmakokinetili

iizerine

belirgin

etkisinin

olmadrSrnr

gdstermiqtir.

5,3.

Klinik

iincesi

giivenlilik

verileri

sefdinirin

karsinojenik

potansiyeli

defierlendirilmemigtir.

hamsten

akciler

hiicrelerinde

bakteriyel

ters

mutasyon

analizinde

(Ames)

veya

hipoksantin-guanin

fosforibosiltransferaz

(HGPRT)

yerinde

nokta

mutasyon

analizinde

mutajenik

etkiler

giiriilmemigtir.

hamsten

akcifier

hiicrelerinde

vitro

yaprsal

kromozom

aberasyon

analizinde

veya

vivo

fare

kemik

iligi

mikroniikleus

analizinde

klastojenik

etkiler

gdzlenmemigtir.

Srganlarda

mg/kglgiin

(insan

dozunun

mg/kg/giin

bannda

katr,

mg/m?gtin

bazrnda

katr)'e

kadar

oral

dozlarda

fertilite

iireme

Derformansr

etkilenmemigtir.

srganlarda

1000

mglkg/giin

(insan

dozunun

mglkg/giin

bazrnda

kat,

mglmz/gtin

bazrnda

kah)'e

kadar

oral

dozlarda

veya

tavganlarda

mglkg/giin

(insan

dozunun

mg/kg/giin

baznda

0,7 kau,

mg/m2lgi.in

bazrnda

0,23

katr)'e

kadar

oral

dozlarda

sefdinir

teratojenik

etki

gdstermemigtir.

Tavqanlarda

mg/kg/giin

maksimum

tolere

edilebilen

dozda

d6lde

etki

olmaksrzm

matemal

toksisite

(kilo

ahmrmn

azalmasr)

gdzlenmigtir.

Azalmrg

vi.icut

agrrhgl

srgan

fetiislerinde

>/=

mg/kg/gi.in,

srgan

ddliinde

>

mg/kg/gtin

dozunda

gdriilmu$tiir.

Matemal

iireme

parametreleri,

diil

kahmr, geligim,

davramg

veya

iireme

fonksiyonu

i.izerinde

etki gdzlenmemigtir.

FARMASOTiX

oZBr,lixr,nR

6,1.

Yardrmcr

maddelerin

listesi

Mikrokristalin

seliiloz

Karboksimetilseliiloz

kalsipm

Povidon

Kolloidal

silikon

dioksit

Magnezlum

Stearat

Opadry

OY-S-7191

White

igerili;

Hipromelloz

Titanlum

Dioksit

(EI71)

Propilen

Glikol

Etil

seliiloz

6.2.

Gegimsizlilder

Gegerli

delil.

6,3.

iimrii

24 ay

6.4.

Saklamaya

yiinelik

iizel

tedbirler

oC'nin

altrndaki

srcakhfrnda

saklaytntz.

6.5.

Ambalaj

nitelifi

igcrifi

Film

Kaph Tablet

desikanth

folyo

kullanma

taiimatryla

beraber

ambalajlanmtgtr.

6.6.

Begeri

trbbi

iiriinden

arta

kalan

maddelerin

imhasr

difer

iizel

iinlemler

Kullanrlmamrq

olan

i.iriinler

materyaller

"Trbbi

Atrklann

Kontrolii

Ydnetmeli[i"

.Ambalaj

Ambalaj

Atrklarrnm

Kontrolii

Ydnetmelikleri"ne

uygun

olarak

imha

edilmelidir.

RUHSAT

SAHiBi

Neutec

Toplam

Kalite

Y<in.

San.

Tic.

A.$.

Organize

Sanayi

Biilgesi

Yol No:

Arifiye/SAKARYA

0850

Faks

0264

291 51 98

E-mail

info@neuteckalite.com

RUHSATNUMARASI

20151220

iLKRUHSAT

TARiHi

RUHSAT

YENiLEME

TARiHi

ruhsat

tarihi:

24.02.2015

Ruhsat

yenileme

tarihi:

lO.KiJB' UN

YENiLENME

TARiHi