CEFAKS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CEFAKS 250 MG/5 ML 100 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN GRANUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CEFAKS 250 MG/5 ML 100 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN GRANUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • cefuroxime

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525284129
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 14

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CEFAKS 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her 5 ml’ lik süspansiyon;

250 mg Sefuroksim’ e eşdeğer Sefuroksim aksetil içermektedir.

Yardımcı maddeler:

Her 5 ml’sinde;

Sukroz ............................... 2803 mg

Aspartam .......................... 30 mg

içerir.

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Süspansiyon hazırlamak için granül

Kuru toz:

Aromatik kokulu (çilek), hemen hemen beyaz granül.

Sulandırılmış ürün:

Etiketinde belirtildiği şekilde sulandırıldığında homojen görünüşlü, aromatik kokulu (çilek),

hemen hemen beyaz renkli süspansiyon.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

CEFAKS duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Endikasyonları aşağıdakileri içerir:

Üst solunum yolu enfeksiyonları: Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları, otitis media, sinüzit,

tonsillit, farenjit gibi.

Alt solunum yolu enfeksiyonları: Akut bronşit ve kronik bronşitin akut alevlenmeleri ve

pnömoni gibi.

Genito-üriner sistem enfeksiyonları: Pyelonefrit, sistit ve üretrit gibi.

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Fronkül, piyoderma, impetigo gibi.

Gonore: Akut ve komplike olmayan gonokokal üretrit ve servisit.

Erken Lyme hastalığı tedavisinde ve takiben yetişkin ve 12 yaştan büyük çocuklarda geç

Lyme hastalığı profilaksisinde.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Olağan tedavi süresi 7 gündür (5-10 gün).

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0Fyak1UM0FyS3k0ZW56

2 / 14

Yetişkinlerde;

Çoğu enfeksiyonda

250 mg, günde iki kez

Üriner sistem enfeksiyonlarında

125 mg, günde iki kez

Hafif ve orta dereceli alt solunum yolları

enfeksiyonlarında, örn; bronşit

250 mg, günde iki kez

Daha ciddi alt solunum yolları enfeksiyonlarında

veya pnömoniden kuşkulanıldığında

500 mg, günde iki kez

Pyelonefritte

250 mg, günde iki kez

Komplike olmayan gonorede

1 gr, tek doz

Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda

Lyme hastalığında

20 gün boyunca günde iki kez

500 mg

Ardışık tedavi

Sefuroksim aynı zamanda sefuroksim sodyum tuzu (CEFAKS Enjektabl) şeklinde parenteral

uygulama için mevcuttur. Bu, parenteral tedaviden oral tedaviye geçişin klinik olarak endike

olduğu durumlarda sefuroksim ile parenteral tedaviye oral (CEFAKS) tedavi ile devam

olanağı sağlar.

Parenteral ve oral tedavi süreleri enfeksiyonun şiddeti ve hastanın klinik durumuna göre

belirlenir.

Pnömoni: 48 - 72 saat boyunca günde 3 veya 2 kez i.v. veya i.m. yolla uygulanan 1.5 g

sefuroksim sodyum uygulamasını takiben 7 - 10 gün boyunca günde 2 kez oral yolla

uygulanan 500 mg sefuroksim aksetil tedavisi.

Kronik bronşitin akut alevlenmeleri: 48 - 72 saat boyunca günde 3 veya 2 kez i.v. veya i.m.

yolla uygulanan 750 mg sefuroksim sodyum uygulamasını takiben 5 - 10 gün boyunca günde

2 kez oral yolla uygulanan 500 mg sefuroksim aksetil tedavisi.

Çocuklarda;

Reçetelemede sabit doz tercih edildiğinde, birçok enfeksiyon için önerilen doz günde iki kez

125 mg’dır. Otitis mediası olan 2 yaşında veya daha büyük çocuklarda veya uygun olduğunda

daha şiddetli enfeksiyonlarda doz maksimum günde 500 mg olmak üzere günde iki kez 250

mg’dır.

Bebekler ve çocuklarda, dozu ağırlık veya yaşa göre ayarlamak tercih edilebilir. 3 ay-12 yaş

arası bebek ve çocuklarda çoğu enfeksiyon için doz, günde maksimum 250 mg olmak üzere

10 mg/kg’dır. Otitis media veya daha şiddetli enfeksiyonlarda önerilen doz, maksimum günde

500 mg olmak üzere günde iki kez 15 mg/kg’dır.

Aşağıdaki yaş ve kiloya göre hazırlanan dozaj tablosunda kolay uygulamayı sağlayacak kaşık

ölçüleri (5ml’lik bir ölçek 250 mg sefuroksim içerir) de verilmiştir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0Fyak1UM0FyS3k0ZW56

3 / 14

Birçok enfeksiyon için dozaj 10 mg/kg’dır.

Yaş

Yaklaşık ağırlıklar

(kg)

Doz (mg)

Günde 2 kez

Ölçek (5 ml’lik kaşık

= 250 mg)

2 yaş - 12 yaş

12 - > 20

Otitis media ve daha şiddetli enfeksiyonlar için dozaj 15 mg/kg’dır.

Yaş

Yaklaşık ağırlıklar

(kg)

Doz (mg)

Günde 2 kez

Ölçek (5 ml’lik kaşık

= 250 mg)

6 ay - 2 yaş

6 - 12

90 - 180

2 yaş - 12 yaş

12 - > 20

180 - 250

½-1

Uygulama şekli:

CEFAKS oral yolla alınır.

Optimal absorpsiyon için sefuroksim aksetil yiyecekle birlikte alınmalıdır.

dozu

almadan

önce

süspansiyon

şişenin

içinde

hareket

ettiği

görülene

kadar

çalkalanmalıdır.

Arzu

edilirse

sulandırılmış

süspansiyon

soğuk

meyve

suyu,

süt

gibi

içeceklere ilave edilerek verilebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Sefuroksim aksetilin güvenlilik ve etkililiği böbrek yetmezliği olan

hastalarda belirlenmemiştir.

Sefuroksim başlıca böbreklerle atılır. Benzer bütün antibiyotiklerde olduğu gibi, önemli

derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda yavaş atılımın kompanse edilmesi için sefuroksim

dozunun azaltılması önerilir. Sefuroksim diyaliz ile etkin şekilde uzaklaştırılmaktadır.

Kreatinin klerensi

T1/2

(saat)

Önerilen doz

≥ 30 ml/dakika

1.4 – 2.4

Doz ayarlaması gerekli değildir (günde iki kez

standart doz 125 mg - 500 mg)

10-29 ml/dakika

Her 24 saatte bir verilen standart tek doz

< 10 ml/dakika

16.8

Her 48 saatte bir verilen standart tek doz

Hemodiyalize

giren

hastalar

Her diyaliz sonunda ilave bir standart tek doz

verilmelidir.

Karaciğer yetmezliği: Veri yoktur.

Pediatrik popülasyon: Sefuroksimin 3 aydan küçük çocuklarda kullanımı ile ilgili klinik

çalışma verisi bulunmamaktadır. Bu yaş grubunda kullanımı önerilmez.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0Fyak1UM0FyS3k0ZW56

4 / 14

Geriyatrik popülasyon: Veri yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

Sefuroksim veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılık.

Sefalosporin antibiyotiklerine aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kontrendikedir.

Beta

laktam

antibiyotiklere

(penisilin,

monobaktamlar,

karbapenemler

gibi)

karşı

aşırı

duyarlılık öyküsü olanlarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

CEFAKS’a, diğer sefalosporinlere, penisilinlere veya diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılık

geçmişi

olan

hastalarda

tedaviye

başlamadan

önce

dikkatli

bir

değerlendirme

yapılmalıdır.

Beta

laktam

antibiyotiklere

karşı

çapraz

aşırı

duyarlılık

reaksiyonu

gelişebileceğinden

penisilin

alerjisi

olan

hastalara

verildiğinde,

bu

hastaların

%10

kadarında çapraz aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişebileceği bildirilmiştir. Klinik olarak

anlamlı düzeyde alerjik reaksiyon gelişirse ilaç kullanımı kesilmeli ve uygun bir tedaviye

başlanmalıdır. Ciddi ve akut hipersensitivite reaksiyonları geliştiğinde epinefrin tedavisi

ve klinik olarak gerekli diğer acil uygulamaların (Oksijen, intravenöz sıvılar, intravenöz

antihistaminler, kortikosteroidler, presör aminler, hava yollarına uygulanacak işlemler

gibi uygulamalar) yapılması gerekli olabilir.

Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi sefuroksim aksetil kullanımı aşırı Candida çoğalmasına

neden

olabilir.

Uzun

süreli

kullanım

duyarlı

olmayan

diğer

organizmaların

(örneğin;

enterekoklar ve Clostridium difficile) aşırı çoğalmasına neden olarak tedavinin kesilmesini

gerektirebilir.

Antibiyotiklerin kullanımında psödomembranöz kolit vakaları bildirilmiştir, bu vakalar hafif

ile şiddetli arasında değişiklik gösterebilir. Bu nedenle antibiyotik kullanımı sırasında veya

daha

sonra

diyare

gelişen

hastalarda,

tanının

göz

önünde

tutulması

çok

önemlidir.

Psödomembranöz

kolit

tanısını

takiben

uygun

tedaviye

başlanmalıdır.

Hafif

psöudomembranöz

kolit

vakaları

genellikle

sadece

ilaç

kullanımının

kesilmesine

yanıt

verirler. Ancak orta dereceli ve şiddetli vakalarda sıvı ve elektrolit uygulamaları, protein

takviyesi,

Clostridium

difficile’ye

karşı

etkili

antibiyotik

kullanımı

gibi

yöntemlerin

kullanılması gerekli olabilir. Eğer hastada uzun süreli ya da ciddi diyare gelişirse veya hastada

karın krampları gözlenirse tedavi derhal kesilmeli ve hasta daha detaylı incelenmelidir.

Lyme

hastalığının

CEFAKS

tedavisini

takiben

Jarisch-Herxheimer

reaksiyonu

(ateş,

titreme, kas ağrısı, baş ağrısı, taşikardi gibi belirtileri vardır) görülebilir. Bu reaksiyon

CEFAKS’ın Lyme hastalığına neden olan Borrelia burgdoferi mikroorganizması üzerindeki

bakterisid etkisinin sonucudur. Hastalara bu reaksiyonun sık görülen ve genellikle Lyme

hastalığının

antibiyotiklerle

tedavisinin

kendi

kendini

kısıtlayıcı

sonucu

olduğu

anlatılmalıdır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0Fyak1UM0FyS3k0ZW56

5 / 14

Sefuroksim

ilişkili

pozitif

Coomb

Testi

gelişmesi

kanın

çapraz

eşleştirilmesini

etkileyebilir (bkz. Bölüm 4.8).

Ferrisiyanür testinde hatalı negatif bir sonuç meydana gelebileceğinden, sefuroksim aksetil

kullanan hastalarda kan/plazma glukoz düzeylerini belirlemek üzere ya glukoz oksidaz ya da

heksokinaz yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir.

CEFAKS

süspansiyon

aspartam

içerir

aspartam

fenilalanin

kaynağı

olduğundan

fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

CEFAKS

süspansiyon

sukroz

içerir.

sebeple,

nadir

kalıtımsal

früktoz

intoleransı,

glikoz-galaktoz malabsorbsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu

ilacı kullanmamaları gerekir.

Diyabetik hastaların tedavisinde sefuroksim aksetil süspansiyon ve granüllerin sukroz içeriği

göz önünde bulundurulmalıdır (bkz. Bölüm 6.1) ve gerekli tavsiyelerde bulunulmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Mide asiditesini azaltan ilaçlar CEFAKS’ın açlık durumundaki biyoyararlanımını azaltabilir

ve CEFAKS’ın yemek sonrası absorpsiyonundaki artışı ortadan kaldırabilir.

Diğer

antibiyotiklerde

olduğu

gibi

sefuroksim

aksetil

bağırsak

florasını

etkileyerek

östrojen

reabsorbsiyonunun

azalmasına

kombine

oral

kontraseptiflerinin

etkililik

azalmasına yol açabilir.

Sefuroksim

glomerüler

filtrasyon

tübüler

sekresyon

atılır.

Eşzamanlı

probenisid

kullanımı

önerilmemektedir.

Eşzamanlı

probenesid

kullanımı,

sefuroksimin

konsantrasyonunu,

serum

konsantrasyonu

zaman

eğrisi

altındaki

alanı

eliminasyon

yarılanma ömrünü anlamlı olarak artırır.

Eşzamanlı oral antikoagülan kullanımı artmış Uluslararası Normalleştirilmiş Oran (INR)’ye

yol açabilir.

Ferrisiyanid testinde yanlış negatif sonuçlar oluşabileceğinden sefuroksim alan hastalarda

kan/plazma glukoz düzeylerini belirlemek için glukoz oksidaz veya heksokinaz metodlarının

kullanılması önerilmektedir. Sefuroksim aksetil kreatinin için yapılan alkalin pikrat deneyini

etkilemez.

Sefalosporin grubu ilaçlar kırmızı kan hücrelerinin membranlarından absorbe olma ve ilaca

karşı gelişen antikorlarla reaksiyona girme eğilimi göstererek Coombs testinin pozitif sonuç

vermesine ve çok seyrek olarak da hemolitik anemiye yol açabilirler.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0Fyak1UM0FyS3k0ZW56

6 / 14

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi, sefuroksim bağırsak florasını etkileyerek östrojen

emiliminin ve kombine oral kontraseptiflerin etkilerinin azalmasına neden olabilir.

Gebelik dönemi

Sefuroksim aksetilin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar gebelik/embriyonal/fetal gelişim/doğum ya da doğum

sonrası

gelişim

ilgili

olarak

doğrudan

dolaylı

zararlı

etkiler

olduğunu

göstermemektedir. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Sefuroksimin intramüsküler veya intravenöz yolla anneye verilmesini takiben plasentayı

geçip amniyotik sıvıda ve kordon kanında terapötik seviyelere eriştiği gösterilmiştir.

Laktasyon dönemi

Sefuroksim anne sütü ile de atılmaktadır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da

sefuroksim aksetil tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına karar verilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Veri yoktur.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

CEFAKS baş dönmesine yol açabileceğinden hastalar araç veya makine kullanırken dikkatli

olmaları konusunda uyarılmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Sefuroksim aksetilin yan etkileri genellikle hafif ve geçici özelliktedir.

yaygın

istenmeyen

etkiler

Candida

çoğalması,

eozinofili,

baş

ağrısı,

baş

dönmesi,

gastrointestinal bozukluklar ve karaciğer enzimlerinde geçici artıştır.

Yan etkiler için belirlenen sıklık kategorileri tahminidir, plasebo kontrollü çalışmalarda da

olduğu gibi birçok reaksiyonda insidansı hesaplamak için elverişli veri (örneğin plasebo

kontrollü çalışmalardan sağlanan veriler) bulunmamaktadır. Ayrıca sefuroksim aksetile bağlı

yan etkilerin insidansları, endikasyona göre değişebilmektedir.

Çok

yaygından

seyreğe,

istenmeyen

etkilerin

sıklıklarının

belirlenmesinde

geniş

klinik

çalışmalardan elde edilen veriler kullanılmıştır. Bunun dışında kalan istenmeyen etkilerin

sıklıkları

(<1/10.000),

esas

olarak

pazarlama

sonrası

deneyimlerden

yola

çıkarak

belirlenmiştir ve rapor edilme oranına işaret etmektedir. Plasebo kontrollü çalışma verileri

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0Fyak1UM0FyS3k0ZW56

7 / 14

mevcut değildir. İnsidanslar klinik çalışma verilerinden hesaplanmıştır ve bunlar ilaç ile

ilişkili verilere dayanmaktadır.

Sıklıklar, çok yaygın (≥1/10 ), yaygın (≥1/100 ve <1/10), yaygın olmayan (≥1/1.000 ve

<1/100), seyrek (≥1/10.000 ve <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000) ve bilinmiyor (eldeki

verilerden tahmin edilemiyor) şeklinde tanımlanmıştır.

Enfeksiyon ve Enfestasyonlar

Yaygın:

Candida çoğalması

Bilinmiyor:

Clostridium difficile çoğalması

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Yaygın:

Eozinofili

Yaygın olmayan:

Pozitif Coomb’s testi, trombositopeni, lökopeni (bazen şiddetli)

Bilinmiyor:

Hemolitik anemi

Sefalosporin grubu antibiyotikler alyuvar membranının yüzeyine absorbe olmaya ve ilaca

yönelmiş antikorlarla etkileşmeye eğilimlidir; böylece pozitif Coomb’s testi (kanın çapraz

etkileşmesini etkileyebilir) ve çok nadiren hemolitik anemi oluşturabilirler.

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Bilinmiyor:

İlaç ateşi, serum hastalığı, anafilaksi, Jarisch-Herxheimer reaksiyonu

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın:

Baş ağrısı, Baş dönmesi

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın:

Diyare, bulantı, karın ağrısı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar

Yaygın olmayan:

Kusma

Bilinmiyor:

Psödomembranöz kolit (bkz. Bölüm 4.4)

Karaciğer ve safra kesesi bozuklukları

Yaygın:

Hepatik enzim düzeylerinde (LDH, ALT (SGPT), AST (SGOT)) geçici

yükselmeler

Bilinmiyor:

Sarılık (ağırlıklı olarak kolestatik), hepatit

Deri ve derialtı doku bozuklukları

Yaygın olmayan:

Deri döküntüleri

Bilinmiyor:

Ürtiker, kaşıntı, eritem multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik

epidermal nekroliz (ekzantematik nekroliz), anjiyonörotik ödem

Bkz. Bağışıklık sistemi bozuklukları.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0Fyak1UM0FyS3k0ZW56

8 / 14

Pazarlama sonrası deneyimlerden edinilen verilere göre ürolojik bozukluklardan biri olan

böbrek fonksiyon bozukluğu da görülen yan etkiler arasında bulunmaktadır.

Sefalosporinler kırmızı hücre membranlarının yüzeyine emilme ve pozitif Coomb testine (bu

da kanın çapraz eşleştirilmesini etkileyebilir) ve çok nadiren hemolitik anemiye neden olacak

şekilde ilaca karşı üretilen antikorlarla reaksiyona girme eğilimine sahip bir sınıftır.

Serum

karaciğer

enzimlerinde

geçici

artışlar

gözlenmiş

olup,

bunlar

genellikle

geri

dönüşümlüdür.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Sefalosporinler aşırı dozda serebral irritasyon sonucu ensefalopati, konvülsiyon ve komaya

neden olabilirler. Sefuroksimin serum düzeyleri hemodiyalizle ya da periton diyalizi ile

düşürülebilir. Ağır doz aşımı durumlarında destekleyici tedavi uygulanmalı ve hasta yakından

izlenmelidir.

Konvülsiyon

oluşması

halinde

tedavi

derhal

kesilmeli,

gerektiğinde

antikonvülsif tedavi uygulanmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: İkinci kuşak sefalosporinler

ATC kodu: J01D C02

Etki mekanizması

Sefuroksim aksetil, bakterisid bir antibiyotik olan sefuroksimin oral ön ilacıdır. Sefuroksim,

bakteriyel beta-laktamazlara karşı iyi bir stabilite gösterir ve sonuç olarak ampisilin veya

amoksisiline dirençli suşların pek çoğuna etkilidir. Sefuroksim önemli hedef proteinlere

bağlanarak bakterilerde hücre duvarı sentezini önleyerek bakterisid etki gösterir.

Farmakodinamik etkiler

Edinilmiş direnç prevalansı, coğrafyaya ve zamana bağlıdır ve belirli türlerde çok yüksek

olabilir. Başta şiddetli enfeksiyonların tedavisinde olmak üzere, lokal direnç bilgisi istenilir

bir durumdur.

Mikroorganizmaların Sefuroksime in vitro duyarlılığı

Sefuroksim aksetilin klinik etkililiğinin klinik çalışmalarda gösterilmiş olduğu yerler (*)

işareti ile belirtilmiştir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0Fyak1UM0FyS3k0ZW56

9 / 14

Yaygın Olarak Duyarlı Olan Türler

Gram-Pozitif Aeroblar:

Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı)*

Koagulaz negatif staphylococcus (metisiline duyarlı)

Streptococcus pyogenes*

Beta-hemolitik streptokoklar

Gram-Negatif Aeroblar:

Haemophilus influenzae *; ampisiline dirençli suşlar dâhil

Haemophilus parainfluenzae*

Moraxella catarrhalis*

Neisseria gonorrhoea*; penisilinaz üreten ve üretmeyen suşlar dâhil

Gram-Pozitif Anaeroblar:

Peptostreptococcus türleri

Propionibacterium türleri

Spiroketler:

Borrelia burgdorferi*

Edinilmiş direncin sorun olabileceği organizmalar

Gram-Pozitif Aeroblar:

Streptococcus pneumoniae*

Gram-Negatif Aeroblar:

Citrobacter türleri; C. freundii hariç

Enterobacter türleri E. Aerogenler ve E. Cloacae hariç

Escherichia coli*

Klebsiella türleri; Klebsiella pneumoniae dâhil*

Proteus mirabilis

Proteus türleri; P. penneri ve P. vulgaris hariç

Providencia türleri

Gram-Pozitif Anaeroblar:

Clostridium türleri; C. difficile hariç

Gram-Negatif Anaeroblar:

Bacteroides türleri; B. fragilis hariç

Fusobacterium türleri

Doğal dirençli organizmalar

Gram-Pozitif Aeroblar:

Enterococcus türleri; E. faecalis ve E. faecium hariç

Listeria monocytogenes

Gram-Negatif Aeroblar:

Acinetobacter türleri

Burkholderia cepacia

Campylobacter türleri

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0Fyak1UM0FyS3k0ZW56

10 / 14

Enterobacter cloacae

Morganella morganii

Proteus penneri

Proteus vulgaris

Pseudomonas türleri; Pseudomonas aeruginosa dâhil

Serratia türleri

Stenotrophomonas maltophilia

Gram-Pozitif Anaeroblar:

Clostridium difficile

Gram-Negatif Anaeroblar:

Bacteroides fragilis

Diğerleri:

Chlamydia türleri

Mycoplasma türleri

Legionella türleri

5.2. Farmakokinetik özellikleri

Genel özellikler

Emilim:

Sefuroksim aksetil oral yoldan alınmayı takiben gastrointestinal kanaldan absorbe olur ve

intestinal mukozada ve kanda süratle hidrolize uğrayarak serbest sefuroksimi kan dolaşımına

bırakır. Sefuroksim aksetil süspansiyonun absorpsiyonu yiyecekle artar.

Sefuroksim aksetil tabletleri yemeklerden sonra alındığında, yaklaşık 2 - 3 saat sonra ulaşılan

doruk plazma düzeyleri 125 mg’lık doz için 2.1 mg/l, 250 mg’lık doz için 4.14 mg/l, 500

mg’lık doz için 7.0 mg/l ve 1 g’lık doz için 13.6 mg/l olarak saptanmıştır. Sefuroksim

süspansiyonun absorpsiyon hızı tabletlere nazaran daha az olup, doruk serum seviyeleri daha

düşüktür ve sistemik biyoyararlanımı azalmıştır (% 4 - 17 daha az).

Dağılım:

Proteine bağlanma oranı kullanılan metodolojiye göre % 33 - 50 arasında değişir.

Biyotransformasyon:

Sefuroksim metabolize olmaz

Eliminasyon:

Serum yarılanma ömrü 1 – 1.5 saattir.

Sefuroksim glomerular filtrasyon ve tubüler sekresyon ile elimine edilir. Probenesid ile

birlikte verilmesi ortalama serum konsantrasyonları - zaman eğrisinin altında kalan alanı % 50

oranında artırır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0Fyak1UM0FyS3k0ZW56

11 / 14

Hastalardaki karakteristik özellikler

Cinsiyet

Erkekler ve kadınlar arasında sefuroksim farmakokinetiği açısından bir fark gözlenmemiştir.

Geriyatrik

Günde 1 g’lık normal maksimuma kadar olan dozajlarda normal renal fonksiyona sahip yaşlı

hastalarda özel bir önlem gerekli değildir. Yaşlı hastaların renal fonksiyonunun azalmış

olması

daha

muhtemeldir;

nedenle

yaşlılarda

renal

fonksiyonla

uyumlu

olarak

ayarlanmalıdır (bkz. Bölüm 4.2).

Pediatrik

Daha büyük bebeklerde (>3 yaşında) ve çocuklarda, sefuroksim farmakokinetiği yetişkinlerde

gözlenene benzerdir.

3 aylıktan küçük çocuklarda sefuroksim aksetil kullanımına ilişkin klinik çalışma verisi

mevcut değildir.

Renal bozukluk

Renal bozukluğu olan hastalarda sefuroksim aksetilin güvenlilik ve etkililiği belirlenmemiştir.

Sefuroksim başlıca böbreklerle atılır. Bu nedenle tüm bu tip antibiyotiklerle olduğu gibi renal

fonksiyonu bozulmuş hastalarda (yani kreatinin klerensi <30 mL/dakika) sefuroksim dozunun

daha

yavaş

atılımını

telafi

etmek

üzere

azaltılması

önerilmektedir

(bkz.

Bölüm

4.2).

Sefuroksim diyalizle etkili bir şekilde uzaklaştırılır.

Hepatik bozukluk

Hepatik bozukluğu olan hastalar için veri mevcut değildir. Sefuroksim başlıca böbreklerden

elimine edildiğinden, hepatik fonksiyon bozukluğu varlığının sefuroksimin farrnakokinetiği

üzerinde bir etkiye sahip olması beklenmemektedir.

FK/FD ilişkisi

Sefalosporinler için in vivo etkililik ile korelasyon

gösteren

en önemli farmakokinetik-

farmakodinamik indeksin bağlanmamış konsantrasyonun her bir hedef tür için sefuroksimin

minimum inhibe edici konsantrasyonunun (MIK) üzerinde kaldığı (yani, %T >MIK) doz

uygulama aralığı yüzdesi (% T) olduğu gösterilmiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Hayvan

toksisite

çalışmaları

sefuroksim

aksetilin

anlamlı

bulgu

olmaksızın

düşük

toksisitesi olduğunu göstermiştir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0Fyak1UM0FyS3k0ZW56

12 / 14

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Stearik asit

Sukroz

Çilek aroması

Saf su

PVP K-25

Asesülfam potasyum

Aspartam

6.2. Geçimsizlikler

Veri yoktur.

6.3. Raf ömrü

48 ay

Hazırlanan süspansiyon buzdolabında 2-8

C arasında 10 güne kadar saklanabilir.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

İlaç toz halde iken 25

C’nin altındaki oda sıcaklığında, sulandırdıktan sonra da buzdolabında

2 - 8

C arasında saklanmalıdır.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

CEFAKS, sulandırıldığında 100 ml süspansiyon veren kuru granül içeren, çocuk emniyetli

polipropilen kapaklı amber renkli cam şişelerde bulunmaktadır. Beraberinde 1.25 ml ve 2.5

ml’ye

işaretli

polipropilenden

üretilmiş

ml’lik

ölçü

kaşığı

ml’ye

işaretli

polipropilenden yapılmış ölçü kabı bulunmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanma Talimatı

Diğer bütün ilaçlarda olduğu gibi CEFAKS’ı hekimin tavsiye ettiği miktarda almanız çok

önemlidir.

CEFAKS süspansiyon her kullanımdan önce kuvvetle sallanarak çalkalanmalıdır. Hazırlanan

süspansiyon buzdolabında 2 - 8

C arasında 10 gün saklanabilir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0Fyak1UM0FyS3k0ZW56

13 / 14

SÜSPANSİYONUN HAZIRLANIŞI:

CEFAKS toz halindedir, bu yüzden ilk önce sulandırmak gerekir. Arzu edilirse sulandırılmış

süspansiyon soğuk meyve suyu, süt gibi içeceklere ilave edilerek verilebilir.

Süspansiyon haline getirildikten sonra buzdolabında 2

– 8 °C arasında 10 güne kadar

saklanabilir.

Sulandırmadan önce granülleri gevşetmek için şişeyi şekilde gördüğünüz gibi çalkalayınız.

Ölçekteki 35 ml işaretine kadar kaynatılıp soğutulmuş su koyup şişe muhteviyatına ilave

ediniz ve kapağını kapatınız.

Şişeyi baş aşağı çeviriniz ve şekilde görüldüğü gibi sağa ve sola (homojen bir süspansiyon

elde edilene kadar, en az 15 saniye) kuvvetlice sallayınız.

Şişeyi dik duruma getirerek tekrar kuvvetle çalkalayınız.

Hazırlanan süspansiyon derhal 2 – 8 °C arasında buzdolabına konulmalıdır.

Hazırlanan süspansiyonu ilk dozdan önce bir saat bekletilmelidir.

İlacınız şimdi kullanıma hazırdır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0Fyak1UM0FyS3k0ZW56

14 / 14

Süspansiyon ölçü kaşığı ile uygulanabilir.

Her kullanımdan önce şişeyi çalkalamayı unutmayınız.

7. RUHSAT SAHİBİ

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

No: 1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0212 692 92 92

Faks: 0212 697 00 24

8. RUHSAT NUMARASI

213/30

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 16.11.2007

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0Fyak1UM0FyS3k0ZW56