CECLOR 250MG/ 5ML ORAL SUSPANSIYON ICIN GRANUL, 125 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CECLOR 250MG/ 5ML ORAL SUSPANSIYON ICIN GRANUL, 125 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CECLOR 250MG/5ML ORAL SUSPANSIYON ICIN GRANUL, 125 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sefiksim

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 250/16
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-05-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

CECLOR250mg/5mLoral süspansiyoniçingranül

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Sefaklor monohidrat262.5 mg(250 mgsefakloraeşdeğer)

Yardımcımaddeler:Sodyumlaurilsülfat,silikonemülsiyonu,eritrosin,metilselüloz,

ksantan zamkı, suniçilek aroması,sükroz, modifiyenişasta

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizde,doktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.CECLORnedir veneiçinkullanılır?

2.CECLOR’ukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.CECLORnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.CECLOR’unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.CECLORnedir veneiçinkullanılır?

CECLOR,sulandırıldığındaher5mL’si250mgsefakloriçeren100mLsüspansiyonveren,

pembe renkli, akışkan, karakteristik çilek kokulu granüldür.

CECLOR,betalaktamantibakteriyellerdenikincikuşaksefalosporinlerolarakadlandırılanbir

grubaaittir.

CECLOR,duyarlımikroorganizmalarınroloynadığıaşağıdabelirtilensistemveorganların

enfeksiyonlarının tedavilerindeendikedir:

Solunumyollarıenfeksiyonları(zatürre,bronşit,kronikbronşitinakutalevlenmeleri,

boğaziltihabıvebademcik iltihabıgibi)

Ortakulakenfeksiyonu,sinüzit

Deriveyumuşakdokuenfeksiyonları

İdraryollarıenfeksiyonları (sistitvepiyelonefrit gibi)

2

2.CECLOR’ukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

CECLOR’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğerçocuğunuzda:

Sefalosporingrubuantibiyotiklerekarşı duyarlılıkvarsabuilacıkullanmayınız.

CECLOR’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğerçocuğunuzda:

Böbrekyetmezliğivarsabu ilacı dikkatli kullanınız.

Penisilinlereveyabaşka ilaçlaraalerjinizvarsabuilacı dikkatli kullanınız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyse,lütfen

doktorunuzadanışınız.

CECLOR’unyiyecekveiçecekilekullanılması

İlacın besinlerlebirliktealınması sindirimkanalından emilimini geciktirebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Ürününgebelikdönemindekigüvenilirliğihenüztamolarakbelirlenmişdeğildir.CECLOR,

hamilelerdeeğermutlaksurettegerekliysekullanılmalıdır.Hamileliksırasındadoktorunuz

builacıkullanıpkullanmamanızakararverecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Annelere500 mgdozlardauygulanan sefaklor, sütte azmiktardatespitedilmiştir.

Emzirmedönemindedoktorunuzbu ilacı kullanıpkullanmayacağınızakarar verecektir.

Araçvemakinekullanımı

Sefaklorun araçvemakinekullanımı üzerineetkisiyoktur.

CECLOR’uniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Butıbbiürünşekeriçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıintoleransınız(duyarlılığınız)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

sodyum içermez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Bütündiğerbeta-laktamantibiyotiklerigibiCECLOR’unböbreklerdenatılımıprobenesid

(guthastalığınıntedavisindekullanılanbirilaç)

ileazalır.Varfarin(kan pıhtılaşmasınakarşı

kullanılır) veCECLOR’ubirliktekullanan hastalardapıhtılaşmazamanıuzaması görülebilir.

Buifadelerin,belirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlere

deuygulanabileceğinilütfen not ediniz.

Doktorunuzönermedikçekesinliklebaşka ilaçlarıkullanmayınız.

3

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.CECLORnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

CECLORçocuklarda,çocuğunyaşıvekilosugözönünealınarakgenelolarakgündeüç

kez,bazıdurumlarda(ortakulakiltihabı,farenjit(yutakiltihabı),tonsilit(bademcik

iltihabı)veyumuşak doku enfeksiyonları)gündeiki kezkullanılabilir.

Doktortarafındanbaşkabirşekildetavsiyeedilmediğitakdirdebelirtilendozlarda

kullanınız.

İlacınızı hergünaynı vakitte almayaçalışınız.

Uygulama yoluvemetodu:

CECLORağızdan alınır.

Oralsüspansiyonunhazırlanması:

Kapağıçevirerekaçınız.İçerisindeoralsüspansiyoniçinkurutozbulunanşişeyi,üzerindeki

işaretlenmişçizgiyekadarkaynatılıpsoğutulmuşiçmesuyuiletamamlayınızveiyice

çalkalayınız.Suilavesiniazarazaryapınızveherilavedensonraşişeyiiyiceçalkalayarak

tozunsuylatamamenkarışmasınısağlayınız.İlacısulandırıldıktansonrabuzdolabında

saklayınız.Sulandırılanilaçbuzdolabında14günboyuncasaklanabilir.

Her kullanımdan önce şişeyi iyiceçalkalayınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Doktortarafından başkaşekildetavsiyeedilmediği takdirde;

Uygulanacakdozgenelolarak8saataraile20mg/kg/günşeklindeayarlanmalıdır.Orta

kulakenfeksiyonu,farenjit(yutakiltihabı),tonsilit(bademcikiltihabı)veyumuşakdoku

enfeksiyonlarındatotalgünlükdozbölünmeksuretiyle12saataraileverilebilir.Ağır

enfeksiyonlarda,örneğinortakulakenfeksiyonuveyadahaazduyarlımikroorganizmaların

nedenolduğuenfeksiyonlardagündetotaldoz1g'ıgeçmemekşartıyla40mg/kg/gün

önerilmektedir.Ağırlığı10kg’ınaltındakibebeklerde"CECLOR125mg/5mloral

süspansiyoniçingranül”kullanılması önerilir.

CECLORbir aylıktan dahaküçük olanlardakullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

CECLOR’unyaşlılardaki kullanımını sınırlayacakbir nedenyoktur.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliğinde doktorunuzun dozayarlamasıyapmasıgerekebilir.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliğinizvarsadoktorunuzunherhangibirdozayarlamasıyapmasınagerek

yoktur.

4

EğerCECLOR’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaCECLORkullandıysanız:

CECLOR’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Aşırıdoz durumunda derhaldoktorunuza veya bireczaneyebaşvurunuz.

Aşırıdozbelirtileribulantı,kusma,karınüstbölgesindeağrıveishaldir.Bugruptakiilaçlar

aşırıdozlardanöbetgeçirmeolasılığınıarttırabilirler . Bugibidurumlardaderhaldoktorunuza

başvurmanızgereklidir.

CECLOR’ukullanmayıunutursanız:

Unuttuğunuzdozumümkünolduğukadarçabukalmayaçalışınızvesonradoktorunuzun

tavsiyeettiği aralıkları uygulamayadevam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

CECLORiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Doktorunuztarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

Eğer bu ürününkullanımına ilişkin başka sorunuzvarsadoktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümdiğerilaçlargibi,CECLOR’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,CECLOR’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Nefesalmadazorluk

Deridekaşıntı,şişlik,döküntü,kızarıklık

Deridevemukozmembranlarında(ağız,boğazvebazıiçorganlarınyüzeyini

kaplayanvesalgıüretendoku)şişmevekabarcıkoluşumu

Kuvvetsizlik,yorgundüşme

Yüzvedudaklarıdakapsayanödem(subirikmesindenkaynaklananşişme)

Vücuttakarıncalanma

Bayılma

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinCECLOR’akarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

5

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Ateş,inatçıboğazağrısıgibiinatçıyenienfeksiyonlar

Eklemlerdeağrı,kasgüçsüzlüğüileseyredenderidöküntüleri,kaşıntı(serum

hastalığı)

Şiddetli,kanlıveyasümüklüolabileninatçıishal

İdrarrengininkoyuçıkması,deridemorluklarveyakanamagelişmesigibikan

hücrelerininazalmasınıgösterenbulgular

Derivegözlerdesarılık

Derialtındasıvıtoplanması,soyulma,nekroz(kangren)gibibulgularıneşlikettiği

ciddiderireaksiyonları

İdrarmiktarındaazalma

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

Yorgunluk

Uykusuzluk

Sinirlilik

Bulantı,kusma,hafif ishal,hazımsızlık

Artmış kas kasılmaları

Genital bölgede(vajinada)

enfeksiyonlar

Deridedöküntü, kaşıntı

Kaslardasertleşme

BunlarCECLOR’un hafifyan etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazlabilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.CECLOR’unsaklanması

CECLOR’u çocukların göremeyeceğiveerişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

CECLOR’u25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Sulandırıldıktansonrabuzdolabında14günboyuncasaklanabilir.Busüredensonrakalan

6

kısım atılmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraCECLOR’ukullanmayınız/sonkullanma

tarihinden öncekullanınız.

Ruhsatsahibi:

Actavisİlaçları A.Ş.

GültepeMah. Polatİş Merkezi 34394Levent/Şişli-İstanbul

Üretimyeri:

NobelfarmaİlaçSan. veTic. A.Ş.

Sancaklar, 81100Düzce

Bu kullanma talimatı././2014’deonaylanmıştır.