CAUPHE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CAUPHE 45,5 MG/2 ML IM/IV ENJ. COZ. ICEREN AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CAUPHE 45,5 MG/2 ML IM/IV ENJ. COZ. ICEREN AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kafein

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699839750723
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

CAUPHE45.5mg /2mL IM/IVEnjeksiyonlukÇözeltiİçerenAmpul

Kasiçine/Damariçineuygulanır.

Steril-Apirojen

Etkinmaddeler:Herbirampul(2mL) 45.5 mgFeniraminhidrojen maleatiçerir.

Yardımcımaddeler:Enjeksiyonluk su

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.CAUPHEnedirveneiçinkullanılır?

2.CAUPHEkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CAUPHEnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.CAUPHE’ninsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.CAUPHEnedirveneiçinkullanılır?

CAUPHE;2mLrenksizçözeltiiçerenamberrenklicamampuliçerisindekasiçine/damar

içineuygulanan alerjik hastalıklarakarşıetkilibir ilaçtır.

Herbirampul2mL’de45.5mgfeniraminhidrojenmaleatiçerir.5ampullükambalajhalinde

kullanımasunulmuştur.

CAUPHE;akıntılımukozailtihabındavesulananegzemalardasıvısızıntısınıazaltmakiçin,

kurdeşen,aniaşırıduyarlılıkreaksiyonlarıvealerjisonucuyüzveboğazdaoluşanşişliğin

tedavisindekullanılır.

2.CAUPHE’yikullanmadanöncedikkat edilmesigerekenler

CAUPHE’yiaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Feniraminekarşıaşırıduyarlılığınızvar ise,

Hamileyseniz yada emziriyorsanız,

Hasta1yaşından küçükse,

Astımdahilaltsolunumyollarıhastalıklarınızvar ise,

Monoamin oksidaz(MAO) inhibitörü denilen ilaçlar iletedavigörüyor iseniz.

CAUPHE’yiaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

İdrarkesenizdebirmiktarartıkidrarkalmasınanedenolanprostatbezindebüyüme,

daraçılıgöztansiyonu(glokom),tıkanıklıkoluşmuşmideülseri(stenozlupeptik

ülser),mideninpiloroduodenal(bağırsağaaçılan)kısmındatıkanma,idrarkesesinin

boyun kısmındatıkanma, tiroid hormonuyüksekliği,gibihastalıklarınızvar ise,

60yaşındaveyaüzerindeiseniz,

Kalp-damar hastalığınızveyayüksek tansiyonunuzvar ise.

Builacınkullanılmasıdurumundagörmebozukluğunarastlamasıvedaraçılıgöz

tansiyonunda,göziçibasıncınızınyükselmesimümkündür;böyledurumlardabirgöz

uzmanıtarafından kontroledilmelisiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

CAUPHE’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

Kullanımyolunedeniyleherhangibir uyarıgerekmemektedir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, CAUPHEkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, CAUPHEkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

CAUPHEreaksiyonkabiliyetiniazalttığındanşehirtrafiğineaktifolarakkatılınmamalıve

araç/makinekullanılmamalıdır.İlacınalınışzamanıvedozuçalışmazamanınızavetarzına

uygun olmalıdır.

CAUPHE’niniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Herhangibir uyarıgerekmemektedir

.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Merkezisinir sistemiüzerindeetkiliilaçların, örn. Güçlüyatıştırıcılar (tranklizanlar),uyku

vericiler(hipnotikler),sakinleştiriciler(sedadifler),endişegidericiilaçlar(anksiyolitik

ilaçlar),afyon benzeriağrıkesiciler (opioid analjezikler),

Bazıruhsalbozuklukların tedavisindekullanılanilaçların (nöroleptikler),

Monoaminoksidaz(MAO)inhibitörüdenilenilaçlarınvealkolünetkisiniartırdığından

birliktekullanılmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkındabilgiveriniz.

3.CAUPHEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Hastanın durumunagöregünde1-2 defa1/2-1 ampulyavaşyavaş(dakikada1 mL)damar

içineveyaadeleiçineverilir. Maksimumdoz3 mg/kgbedenağırlığıdır, gündeikidozhalinde

verilmelidir.

Tek bir dozun etkisüresi4-8 saattir. Tedaviyeakutbelirtiler geçinceyekadar devam

edilmelidir.

Uygulama yoluvemetodu:

CAUPHEyavaşyavaş(dakikada1mL)damariçineveyaadaleiçineverilir.Piyasada

bulunankalsiyumluilaçlarlakombineedilmesimümkündür,fakatdaimakişinindayanma

gücearaştırılmalıdır.

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızın dozunu belirleyecek vesizeuygulayacaktır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

1-3 yaş arasındakiçocuklara kas içi (IM) yoldangünde1-2 defa 0.4- 1 mL, 4 yaşından

itibarençocuklaragünde1-2 defa0.8-2 mLuygulanır.

Yaşlılardakullanımı:

60yaşveüzerindekilerdebaşdönmesivetansiyondüşüklüğü(hipotansiyon)

oluşturabileceğinden dikkatleuygulanmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/Karaciğeryetmezliği

CAUPHE’nin böbrekyetmezliğiolan hastalardakullanımınailişkin özelbir bilgiyoktur. Ağır

karaciğer hastalığınızvarsadoktorunuzilacınızındozunu ayarlamayapabilir.

EğerCAUPHE´ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveya eczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendaha fazlaCAUPHEkullandıysanız:

CAUPHE´denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

CAUPHE’yikullanmayıunutursanız

Eğerbirdozunuzunuygulanmasınınatlanmışolabileceğinidüşünüyorsanız,doktorunuzu

bilgilendiriniz.

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

CAUPHEiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

CAUPHEtedavisisonlandırıldığında, herhangibir olumsuzetkioluşmasıbeklenmez.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiCAUPHE’niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,CAUPHE’yikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjik(anaflaktik)şok;yutmavenefesalmadazorluğayolaçanyüz,dudaklar,ağızdave

boğazdaşişme

Kan basıncının düşmesi

Kalp atımsayısının artması

Anormalkalp kasılması(ekstrasistol);düzensizkalp atımları, göğüstesıkışma

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

CAUPHE’yekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyan etkilerin hepsioldukçaseyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Çarpıntı

Serianikasılmalar

Bronşsalgılarının yoğunluğundaartış

Sinir iltihabı(nevrit)

Sık idrar yapmaisteği, güçidraryapma, idrar birikmesi

Bunların hepsiciddiyan etkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kaşıntı

Işığaduyarlılık

, rahatsızlık hissi, sinirlilik

Ağızveboğazdakuruluk

Aşırıterleme

Başağrısı, başdönmesi

Sakinleşme, uyku hali

Koordinasyon bozukluğu

Yorgunluk, sersemlik

Aşırıduyarlılık, rahatsızlık hissi, sinirlilik

Titreme

Uykusuzluk

Aşırımutlu hissetme(öfori)

Karıncalanma

Bulanık görme, çiftgörme

Kulak çınlaması

Burun tıkanıklığı

Uyuşukluk

BunlarCAUPHE’nin hafifyan etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerininraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizlekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”konusunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuz

ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.CAUPHE’ninSaklanması

CAUPHE’ninçocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

C´nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraCAUPHE’yikullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajıherhangibir bozukluk içeriyorsakullanılmamalıdır.

RuhsatSahibi:MentaPharmaİlaçSan. veTic. Ltd. Şti.

Tatlısu Mah. Alptekin Cad. Akif İnan Sk.

Merkür PalaceNo:8/15Ümraniye/İstanbul

Tel:0 216 594 59 36

Faks0 216 594 59 35

e-posta: info@mentapharma.com.tr

Üretici :Mefar İlaçSanayiA.Ş

Ramazanoğlu Mahallesi,Ensar CaddesiNo:20

Pendik/KurtköyTR 34906 İstanbul

Bu kullanma talimatı………tarihindeonaylanmıştır.

30-7-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5153 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2688/R/13

Europe -DG Health and Food Safety