CARVEXAL 6, 25 MG TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CARVEXAL 6, 25 MG TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CARVEXAL 6,25 MG TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Allegra

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 206/55
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 30-09-2005
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

CARVEXAL6,25mg tablet

Ağızyoluileuygulamaiçindir.

Etkinmadde:

Karvedilol 6,25mg

Yardımcımaddeler:Sandemiroksit(E172),laktozmonohidrat,mikrokristalselüloz,

krospovidon,povidonK-30,kolloidalsilikonanhidr,magnezyumstearat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinÖnemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatımsaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

J.CARVEXALnedirveneiçinkullanılır?

2.CARVEXAL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CARVEXALnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.CARVEXAL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.CARVEXALnedirveneiçinkullanılır?

CARVEXAL,karvediloladıverilenbiretkinmaddeiçerir.Bu,“beta-blokörler”adıverilen

birgrubadahildir.CARVEXALaşağıdakidurumlarıntedavisindekullanılır:

Yüksekkanbasıncı(hipertansiyon)

Anjina(kalbinizyeterinceoksijenalmadığızamanoluşangöğüsağrısıveyarahatsızlık)

Kronikkalpyetmezliği

DoktorunuzCARVEXALdışındadurumunuzutedavietmekiçinbaşkailaçdaverebilir.

2.CARVEXAL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CARVEXAL’İaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

KarvedilolveyaCARVEXAL,iniçindekilerdenherhangibirinealerjinizvarsa

Astımveyabaşkaakciğerhastalıklarısebebiylegöğsünüzdehırıltıyaşadıysanız.

Damardanverilenilaçlar(intravenöz)iletedaviedilen,ciddisıvıtutulumuyaşıyorsanız

(ellerin,bileklerinveayaklarınşişmesi).

1 il

Karaciğerrahatsızlığınızvarsa.

Kalbinizdesorunvarsa(örneğin‘kalpbloğu’veyakalpatışınınyavaşlaması).

CARVEXALbellitürdekalpsorunuolankişileriçindahaazuygundur.

Kanbasıncınızdüşükse.

Metabolikasidoz(kanınızınasitdeğeriyüksekse)

Böbreküstübezlerinizdebüyümevarsa(feokromositoma)

Deridekızarıklık,döküntüveyabirderireaksiyonu(StevenJohnsonsendromu(SJS)ve

ToksikEpidermalNekroliz(TEN))görüldüğütakdirdeCARVEXALkullanmayıderhal

bırakınız.

CARVEXAL’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Böbreklerinizderahatsızlığınızvarsa.

Diyabetinizvarsa(kanşekerininyüksekolması).

Kontaktlenskullanıyorsanız.

Geçmiştetiroidileilgilirahatsızlıkgeçirdiyşeniz.

Ciddialerjikreaksiyongeçirdiyşeniz(örneğin,vücudunanidenşişmesivebununsonucu

olaraknefesalmadaveyutkunmadagüçlük,ellerin,ayaklarınvebileklerinşişmesi,

şiddetlidöküntü).

Alerjinizvarsavesiziduyarlıhalegetirecektedavialıyorsanız.

Elveayakparmaklarınızdakikandolaşımınızdasorunlarvarsa(Raynaudfenomeni)

Betablokörgrubundanilaçlaraldıktansonra,‘sedefadıverilenderihastalığı

geçirdiyseniz.

Buuyanlar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

CARVEXAL*inyiyecekveiçecekilekullanılması

CARVEXALsuilealınmalıdır.KronikkalpyetmezliğihastalarındaCARVEXALyiyecekle

birlikteverilmelidir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

CARVEXAL’inhamilelerdekullanımınailişkinyeterliveriyoktur.CARVEXALgerekli

olmadıkçahamileliktekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

CARVEXAL’ininsandasütegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Emzirmeninyada

CARVEXALtedavisininkesilipkesilmeyeceğikararı,emzirmeninçocukiçinyaranile

CARVEXALtedavisininkadıniçinyararıdikkatealınarakverilmelidir.

Araçvemakinekullanımı

CARVEXALkullanırken,başdönmesiyaşayabilirsiniz.Bunun,tedaviyebaşladığınızdaveya

tedavinizdedeğişiklikyapıldığındavealkoltükettiğinizdegörülmeihtimalidahayüksektir.

Eğerbaşdönmesiyaşıyorsanız,araçveyaherhangibiraletveyamakinekullanmayınız.

CARVEXALalırken,arabakullanmanızı,aletveyamakinekullanmanızıetkileyebilecek

herhangibirsorunyaşarsanız,doktorunuzadanışınız.

CARVEXAL’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

CARVEXALlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıhassasiyetinizolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Özellikle,aşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanızdoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkında

bilgiveriniz.

İdrarsöktürücüler(diüretikler),kalsiyumkanalıblokörleri(örneğindiltiazemveya

verapamil)dahilolmaküzerekalbinizvekanbasıncınızıntedavisindekullandığınızdiğer

ilaçlar

İzokarboksitvefenelzingibimonoaminoksidazinhibitörleri(MAOI)(depresyon

tedavisindekullanılır).

İnsülinvemetformingibidiyabetiçinkullanılanilaçlar

Klonidin(yüksekkanbasıncını,migrenvemenopozsırasındakiateşbasmalarınıtedavi

etmekiçinkullanılır).

Rifampisin(enfeksiyonlarıntedavisiiçinkullanılır)

Simetidin(sindirimgüçlüğü,mideyanmasıvemideülserlerinitedavietmekiçin

kullanılır)

Siklosporin(organnaklisonrasındakullanılır)

Fluoksetin(depresyontedavisiiçinkullanılır)

Nonsteroidalantiinflamatuvarilaçlar(aspirin,indometazinveibuprofengibi)

Betablokörler(göğüstesıkışmahissi,astımabağlıhırıltıveyadiğergöğüsileilgili

rahatsızlıklarıntedavisindekullanılansalbutamolveterbutalinsülfatgibiilaçlar)

Eğerreçeteîiyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.CARVEXALnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

CARVEXAL’iherzaman,tamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildealınız.Emin

olmadığınızzamandoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Kronikkalpyetmezliği

Kalpyetmezliğiiçinkullanıldığında,CARVEXALiletedavininuzmandoktortarafından

başlatılmasıgereklidir.

Tabletleri,yemekilebirliktealmalısınız.

Normalbaşlangıç,ikihaftaboyuncagündeikidefa3.125mg’dır.

Doktorunuzbundansonra,dozuyavaşyavaşhaftalarayayarakgündeikidefa25mg’akadar

yükseltecektir.Eğerkilonuz85kg’dan(187lb)fazlaise,dozgündeikidefa50mg’akadar

arttırılabilir.

İkihaftadandahafazlasüreboyuncaCARVEXALalmayıbıraktıysanız,doktorunuzile

konuşmalısınız.Başlangıçdozunageridönmekgerekecektir.

Yüksekkanbasıncı:

Normalbaşlangıçdozu,ikigünboyuncagündebirdefa12.5mg’dır.İkigünsonra,doz,

genelliklegündebirdefa25mg’dır.

Eğerkanbasıncınızkontrolaltınaalınmamışsa,doktorunuzdozuhaftalarayayılacakşekilde

yavaşyavaş50mg’yekadaryükseltebilir.

Eğeryaşlıysanız,kanbasıncınızınkontroledilmesiiçingündebirdefa12.5mg’dandahafazla

ilacaihtiyaçduymayabilirsiniz.

Aneina:

Başlangıçdozu,ikigünsüreilegündeikikez12.5mg

İkigündensonra,gündeikikez25mg’dır.

Uygulamayoluvemetodu:

Hertabletibirbardaksıvıileyutunuz.

Değişikyaşgruplan:

Çocuklardakullanımı:

CARVEXAL18yaşınaltındakiçocuklardakullanımiçinuygundeğildir.

Yaşlılardakullanımı:

Doktorunuzbaşlangıçdozunuzaveuzunsüreliolarakalmanızgerekeneniyidozakarar

verecektir.Normalmaksimumdozdahaküçükdozlardaalınarak(dozlarbölünerek)gündebîr

defa50 mg’dır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Değişikderecelerdeböbrekyetmezliğiolanhastalarlailgilimevcutverilere,göre,ortaveağır

şiddetteböbrekyetmezliğiolanhastalardakarvediloldozşemasındadeğişiklikönerilmez.

Karaciğeryetmezliği:

Karvedilolkaraciğeryetmezliğiklinikolarakbelirginolanhastalardakullanılmamalıdır.

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

EğerCARVEXAL'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCARVEXALkullandıysanız:

EğerkullanmanızgerekendendahafazlaCARVEXALaldıysanızveyabaşkabirisizin

CARVEXALtabletlerinizialdıysadoktorunuzadanışınızveyahemenhastaneyegidiniz.İlaç

paketinideyanınızaalınız.

Almanızgerekendenfazlatabletaldıysanızaşağıdakietkileroluşabilir:

kalpatışınınyavaşlaması

başdönmesivesersemlikhissi

nefessizkalmak

aşırıyorgunluk.

CARVEXAL'denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

CARVEXAL’ikullanmayıunutursanız

Birdozalmayıunutursanız,hatırladıktansonraenkısasüredealınız.Bununlabirlikte,bir

sonrakidozualmazamanınayakınsa,kaçırılandozuatlayınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

CARVEXALiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Doktorunuzilekonuşmadanöncebuilacıkullanmayıkesmeyiniz.Doktorunuz,bırakılacağı

zamanCARVEXALalmayıanideğil1ila2haftaiçindeyavaşyavaşbırakmanızıönerecektir.

Builacınkullanımınadairdahabaşkasorularınızolursa,doktorunuzayadaeczacınıza

danışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiCARVEXAL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yanetkilerşuşekildesınıflandırılır:

Çokyaygın:10hastanınenazl’indegörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:1.000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Çokseyrek:10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor:eldekiverilerdentahminedilemiyor.

Çokyaygın:

Başdönmesihissi

Başağrısı(bugenelliklehafifdüzeydedirvetedavinizinbaşındagörülür)

Zayıflıkveyorgunlukhissi

Kalpileilgilirahatsızlıklar.Belirtilerarasında,göğüsağrısı,yorgunluk,nefessizkalmave

kollarvebacaklardaşişkinlikbulunmaktadır.

Düşükkanbasıncı.Belirtilerarasında,özellikleayağakalkıncabaşdönmesivesersemlik

hissibulunmaktadır.

Yaygın:

Bronşiltihabı,akciğeriltihabı,burunveboğazdailtihaplanmaşeklindegörülensolunum

yollarıiltihaplanması.Belirtilerarasında,hırıltılıve/veyakesikkesiknefesalma,göğüs

sıkışmasıveboğazdaağrıbulunmaktadır.

Boşaltımsistemindeiltihaplanma(suatıhmındaproblemoluşturabilir)

Kırmızıkanhücrelerindeazalma(kansızlık).Belirtilerarasında,yorgunhissetme,soluk

ciltrengi,çarpıntıhissivenefesalmadagüçlükbulunmaktadır.

Kiloartışı

Kolesteroldüzeylerindeyükselme(kantestiilegösterilir)

Diyabetiolankişilerdekanşekerkontrolününbozulması

Depresifhissetme

Kalpatışınınyavaşlamasıveayağakalkıncabaşdönmesiveyasersemlikhissi(Buetkiler

genellikletedavinizinbaşmdagörülür)

Sıvıtutulumu.Belirtilerarasındaörneğinel,ayakvebacaklardaşişkinlikve

vücudunuzdakikanmiktarınınartmasıbulunmaktadır.

Kollarvebacaklardakandolaşımıileilişkilirahatsızlıklar.Belirtilerarasında,elve

ayaklardasoğuma,cildinbeyazlaşması,parmaklarınızdakarıncalanmaveağnveyürümek

istediğinizdekötüleşenbacakağrısıbulunmaktadır.

Nefesalmaproblemleri

Kendinihastahissetmevehastaolmak.

İshal

Görmeileilgilisorunlar

Gözyaşınınazalmasısebebiyle,gözlerdekurulukhissi

Başdönmesi,yorgunlukvebaşağrısı(buetkilergenelliklehafifdüzeydedirve

tedavinizinbaşındagörülür)

Mideağrısı.Belirtilerarasındakendinihastahissetme,mideağrısıveishalbulunmaktadır.

Elveayaklardaağrı

Böbrekproblemleri(tuvaletegitmesıklığındadeğişikliğinideiçermektedir)

Yaygınolmayan:

Bayılma

Uykudüzensizlikleri

Elveyaayaklardahiskaybıveyakarıncalanma

Kabızlık

Terlemeartışı

Ciltileilişkilisorunlar,tümvücudunuzukaplayanderidöküntüleri,pütürlüdöküntü

(ürtiker),kaşınmahissivecildinkuruyarakparçaparçaolması

Ereksiyonyaşamadagüçlük(erektilfonksiyonbozukluğu)

Saçdökülmesi

Seyrek:

Kanınızdakitrombositsayısınındüşükolması.Belirtilerarasında,cildinkolaymorarması

ve burunkanamasıbulunmaktadır.

Buruntıkanıklığı,nefessizkalma,soğukalgınlığıbenzeribelirtiler

Ağızkuruluğu

Çokseyrek:

Beyazkanhücresisayısınındüşükolması.Belirtilerarasındaağız,dişeti,boyunve

akciğerenfeksiyonlarıbulunmaktadır.

Kantestiilegösterilenböbrekileilgilisorunlar.

Bazıkadınlar,mesanekontrolünüsağlamaktazorlanabilirler(ürinerinkontinans).Bu

durum,normaldetedavidurdurulduğundadahaiyiyedönecektir.

Akutciddialerjikreaksiyonlar.Belirtilerarasında,boğazınveyayüzünanidenşişmesive

bununsonucuolaraknefesalmadaveyutkunmadagüçlük,ellerin,ayaklarınvebileklerin

şişmesibulunmaktadır.

Deridehaşlanmagörünümünebenzeyenbelirtiler(ToksikEpidermalNekroliz)ve

genelliklegripbenzeribelirtilerlebaşlayanveardındansonuçolarakcildinüstkatmanının

ölerekdökülmesinenedenolancildeyayılanağnlıkırmızıveyamorumsukızarıklıklarve

içisıvıdolukabarcıklarınoluşması(Stevens-JohnsonSendromu)

CARVEXAL,“gizlidiyabet”adıverilendiyabetinhafifformunasahipkişilerdediyabet

belirtilerininortayaçıkmasınadanedenolur.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayncakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.CARVEXAL,insaklanması

CARVEXAL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığında,ışıktankoruyaraksaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraCARVEXAL7kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozuklukfarkederseniz,CARVEXAL’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

SandozİlaçSan.veTic.A.Ş.

KüçükbakkalköyMah.ŞehitŞakirElkovanCad.

No:15A34750Ataşehir/İstanbul

ÜretimYeri:

SandozİlaçSan.veTic.A.Ş.

GebzePlastikçilerOrganizeSanayiBölgesi

AtatürkBulvarı9.Cad.No:141400Gebze/Kocaeli

Bukullanmatalimatıgg.aa.yyyytarihindeonaylanmıştır.