CARTEOL LP %1 UZUN ETKILI GOZ DAMLASI, 3 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CARTEOL LP %1 UZUN ETKILI GOZ DAMLASI, 3 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CARTEOL LP %1 UZUN ETKILI GOZ DAMLASI, 3 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • carteolol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 130/67
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-01-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

CARTEOLLP%1uzunetkiligözdamlası

Steril

Gözeuygulanır.

Etkinmadde:3ml’de30mgkarteololhidroklorür.

Yardımcımaddeler:Benzalkonyumklorür,aljinikasit,sodyumdihidrojenfosfatdihidrat,

disodyumfosfatdodekahidrat,sodyumklorür,sodyumhidroksitvesafsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyaşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. CARTEOLLPnedirveneiçinkullanılır?

2. CARTEOLLP’yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. CARTEOLLPnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. CARTEOLLP’ninsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.CARTEOLLPnedirveneiçinkullanılır?

CARTEOLLP3ml’likkendindendamlalıklışişedesunulanbirgözdamlasıdır.İlaç,oküler

yollauygulananbirbeta-blokerdir.Sarımsıkahverengiberrakbirçözeltidir.

Builaç,yüksekgöziçibasıncıdahilolmaküzere,belirligözhastalıklarının(kronikaçıkaçılı

glokom,göziçiyüksektansiyonu)tedavisindekullanılır.

2.CARTEOLLP’yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CARTEOLLP’yiaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Astımilekroniktıkayıcıakciğervebronşhastalıklarında

Kalpyetmezliği(kalpişlevbozukluğu)

Kardiyojenikşok(kalpkaynaklışok)

Kalpiletimbozuklukları(kalppiliilekontrolaltınaalınmamışikinciveyaüçüncü

dereceatriyoventrikülerblok)

Prinzmetalanginası(Anginapektorisnöbetitipi)

Kalpsinüsüişlevbozukluğu(Sinoatriyalbloğudadahil)

Bradikardi(dakikada45-50atımdandahayavaşnabız)(yavaşlamışkalpatımhızı)

Raynaudhastalığıveperiferikdolaşımbozuklukları(parmaklardauyuşuklukla

seyredendolaşımbozukluğuveperiferikarterbozuklukları)

Tedaviedilmemişfeokromositom(şiddetliyüksektansiyonanedenolanaşırıhormon

üretimi)

Tansiyondüşüklüğü

Gözdamlasındabulunanbileşenlerinherhangibirisinekarşıalerji

Floktafenintedavisi

Sultoprid(genelliklepsikiyatriktedavidekullanılanilaç)tedavisi

CARTEOLLP’yiaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Sistemikyollabirbeta-blokeryadabirkalsiyumantagonisti(bepridil,verapamil,

diltiazem)alıyorsanız,(kapalıaçılıglokomuolanhastalardagöziçibasıncınıdüşürmek

içinbugözdamlalarıverilirsebirmiyotikdeverilmelidir.Buhastalardatedavininilk

hedefiaçınıntekraraçılmasıdırvegözbebeğininkısılmasınısağlamakiçinbirmiyotik

kullanılmasıgerekir.Karteololungözbebeğiüzerineetkisiçokazdırveyayoktur.)

Glokomunplanlanantedavisindensonraaközhümörsekresyonunuazaltmakiçin

antiglokomajanlarınverilmesindeokülerhipotoniilebirliktekoroidalayrılma

bildirilmiştir.

Gözdamlasınınbileşenlerindenherhangibirisinealerjinizolduğunubiliyorsanız,

Kalpyetmezliğişikayetinizvarsayadadahaönceciddibirkalprahatsızlığınız

olduysa,

Arteriyelrahatsızlığınız(Raynaudsendromu)varise,

Diyabethastasıysanız:Builaçmuhtemelhipoglisemibelirtilerinimaskeleyebileceği

içinkanşekerinizinyakındanizlenmesigerekir,

Sedefhastalığıyadatirotoksikozrahatsızlığınız(tiroidhastalığı)varise,

Kontaktlenskullanıyorsanız(beta-blokerler,gözyaşısalgısınıazalttıklarıiçinkontakt

lenskullanıcılarınagenelliklerahatsızlıkverirler),

Çocuklardave18yaşaltıgençlerdekullanımısözkonusuise(bugözdamlası,

prematürebebeklerdeyadayenidoğanlarda,çocuklardaveyagençlerde

kullanılmamalıdır),

Atletlerüzerindekullanımısözkonusuise(builaç,anti-dopingtestlerindepozitif

sonuçverebilenbiretkinmaddeiçerir),

Ameliyatolacaksanız,anesteziuzmanınızabuilacıkullandığınızıbildiriniz.

Uzunsürelitedavidensonrakarteololduyarlılığındaazalmaolabilir.Uzunsüreli

tedavideheryıltedavininyeterliolupolmadığıdeğerlendirilmelidir.

“Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.”

CARTEOLLP’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

CARTEOLLP’ninherhangibiryiyecekileetkileşimegirdiğibilinmemektedir.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Gözeuygulananbetablokerlerinkanageçişiağızdanverilenleregöredahadüşüktürancak

yinedekanageçebilir.

Butıbbiürün,gerekliise,doktorkontrolüaltında,hamilelerdekullanılabilir.İlaçhamilelik

dönemininsonlarınadoğrukullanılırsa,ilacınbazıetkileriçocuktadagörülebileceğinden

dolayı,yenidoğanbirkaçgünyakındanizlenmelidir.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builacınannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Dolayısıyla,builacınkullanılması

gerekliolursabebeksüttenkesilmelidir.

Araçvemakinekullanımı

Bugözdamlası,araçvemakinekullanmakabiliyetiniziolumsuzyöndeetkileyecek

istenmeyenetkilere(özelliklegörmebozukluğuna)nedenolabilir.İlaçuygulandığındagörme

bozukluğusözkonusuolursa,araçveyamakinekullanmayınız.Araçyadamakinekullanmaya

başlamadanöncegörmenizintekrarnetleşmesinibekleyiniz.

CARTEOLLP’niniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

CARTEOLLP’nin içindekikoruyucumadde(benzalkonyumklorür)gözdetahrişeneden

olabilirBunedenlegözdamlasınıgözünüzdekontaktlensvarkenkullanmayın.Lensleri

gözünüzetekrartakmadanönce,gözdamlasınıkullandıktansonraenaz15dakikabekleyiniz.

Ayrıcayumuşakkontaktlenslerderenkbozulmasıyaptığıbilinmektedir.

CARTEOLLP,damlatmasıklığınıngündebirdefayaindirilmesinisağlayan,biyoadhezyon

veiyonetkileşimlerigibifizikselözellikleriolansudaçözünürbirpolimer(aljinikasit)

içermektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Doktorunuzsizebaşkagözdamlasıveririse,ilköncebugözdamlalarınıdamlatmalıvediğer

damlalarıdamlatmadanönce15dakikabeklemelisiniz.CARTEOLLP,sondamladan15

dakikasonraveensonsıradadamlatılmalıdır.

Aynızamanda,adrenaliniçerenbirgözdamlasıkullanıyorsanız,izlemeamaçlıgöz

muayenelerigerekir(midriyaz[gözbebeğindegenişleme]ihtimalivardır).

Reçeteliveyareçetesizbaşkaherhangibirilaç,özellikledefloktafenin,sultoprid,amiodaron

belirlikalsiyumantagonistleri(bepridil,verapamil,diltiazem)yadakalpyetmezliğinde

kullanılanbeta-blokerleralıyorsanızyadayakınzamandaaldıysanız,lütfendoktorunuzaveya

eczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

Özellikleyüksektansiyoniçinbirilaçalıyorsanız,bunumutlakabildirmelisiniz.

Builaçlatedavisüreciizlenirken,özellikletedavininetkiliolupolmadığını(uzun

sürelitedavideilacınetkisindeazalmaolupolmadığını)saptamakiçindüzenligöz

testleriyaptırılmalıdır.

İ kibeta-blokergözdamlasıpreparatıbirliktekullanılmamalıdır.

Belirlibirglokomtipinin(kapalıaçılıglokomu)tedavisindekullanıldığında,bugöz

damlalarıbirmiyotikile(gözbebeğinidaraltanilaç)birlikteverilmelidir.

Glokomameliyatındansonrabugözdamlalarıuygulandığındakoroidin(gözü

çevreleyenzarlardanbiri)yerindenayrıldığıbildirilmiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.CARTEOLLPnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorreçetesineuyunuz.Tavsiyeedilengenelkullanımdozajı,ilacınetkilenengöze

sabahlarıgündebirdamladamlatılmasıdır.

işeaçıldıktansonra28güniçindekullanılmalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

Gözedamlatılarakuygulanır.

Damlatmadanönceelleriniziiyiceyıkayınız.

Ş işeninucunungözünüzeyadagözkapağınızadeğmesindenkaçınınız.

Damlatmaişlemiiçin,altgözkapağınızıyavaşçaaşağıyaçekinizveyukarıdoğru

bakarkenbirdamladamlatınız;dahasonra,gözünüzübirkaçsaniyekapalıtutunuz.

Gözünüzhalakapalıyken,gözçevresindeolabilecekfazlasıvıyısiliniz.

Heruygulamadansonraşişeninkapağınıkapatınız.

Doktorunuzsizebaşkagözdamlasıveririse,ilköncebugözdamlalarınıdamlatmalı

vediğerdamlalarıdamlatmadanönce15dakikabeklemelisiniz.CARTEOLLP,son

damladan15dakikasonraveensonsıradadamlatılmalıdır.

Kontaktlenskullanıyorsanızilaçuygulamasındanöncelensleriniziçıkarınvetekrar

takmadanönce15dakikabekleyin.

Gözegündebirdamladamlatılmalıdır.

Ağızyoluylaalmayınızveyaenjekteetmeyiniz.

DoktorunuzCARTEOLLPiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erkenkesmeyiniz.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.

lacınızıalmayıunutmayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Bugözdamlalarınınçocuklardavegençlerdekullanılmasıylailgilihiçbirklinikaraştırma

yapılmamıştır.Dolayısıyla,bugözdamlalarınınbuhastagruplarındakullanılmasıtavsiye

edilmez.

Yaşlılardakullanımı:

Beta-blokergözdamlası,sistemikyoldanverilenbaşkabirbeta-blokerilebirlikte

uygulandığında,buhastalardasıklıkladozajınazaltılmasıgerekir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Beta-blokergözdamlası,sistemikyoldanverilenbaşkabirbeta-blokerilebirlikte

uygulandığında,buhastalardasıklıkladozajınazaltılmasıgerekir.

Karaciğeryetmezliği:

Beta-blokergözdamlası,sistemikyoldanverilenbaşkabirbeta-blokerilebirlikte

uygulandığında,buhastalardasıklıkladozajınazaltılmasıgerekir.

EğerCARTEOLLP’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCARTEOLLPkullandıysanız:

CARTEOL

LP’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızgözlerinizitemizsuile

yıkayınvebirdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.

Tavsiyeedilendendahasıkkullanırsanız,çokfazladamladamlatırsanızyadagözdamlasını

yanlışlıklayutarsanız,diğeretkilerinyanısıra,birsersemlikhissiyadasolukalmakta

zorlanmahissiyadanabzınızınyavaşladığıhissiduyabilirsiniz.Budurumdahemendoktor

yadaeczacınızadanışınız.

CARTEOLLP’yikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozdamlatmayınız.

Unuttuğunuzdozumümkünolduğukadarerkendamlatınız.Ancakhemenhemenbirsonraki

dozunzamanıgelmişise,unuttuğunuzdozuatlayınız.

Herhangibirşüphenizolursa,doktorunuzadanışmaktatereddütetmeyiniz.

CARTEOLLPiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Tedaviyikeserseniz,göziçibasınçartabilirvebudagörmebozukluğunanedenolabilir.

Doktorunuzadanışmadantedaviyikesmeyiniz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiCARTEOLLP’niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,CARTEOLLP’yikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kalprahatsızlıkları(bayılma,çarpıntı,kalpritimbozuklukları,kalpatımındayavaşlama,

tansiyondüşüklüğü,kalpyetmezliğiyadamevcutbirkalpritimbozukluğundaşiddetlenme,

elveayaklardasoğukluk)

Anaflaksi(aniaşırıduyarlılıktepkisi):Hırıltılınefes,öksürük,bronşlardakasılma,

anjiyoödem(alerjisonucuyüzveboğazdaşişme),ürtiker(kurdeşen),bölgeselyadayaygın

kırmızılığıdaiçerenalerjikreaksiyonbelirtileri

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinCARTEOLLP’yekarşıciddialerjinizvar

demektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Bacaklardakrampveağrı,ellerderenkdeğişikliği(Raynaudsendromu),göğüsağrısı,

takatsizlik,sistemiklupuseritematozus(cilttepullanmaylakendinigösterenbirhastalık),kan

ekeridüşüklüğü,kötüleşmişmiyastenibelirtileri(birçeşitkashastalığı,antinükleerantikorlar.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Tedavininbaşındahafifbiryanmayadabatmahissi,görmebozuklukları,gözdekırmızılıkve

iltihap,gözkapağıiltihabı,gözdehisazalmasıvegözkuruluğunudaiçerengöztahrişineait

belirtiler,görmebozukluğu,üstgözkapağınınsarkması,çiftgörme,bulanıkgörme.

Ağızkuruluğu,hazımsızlık,bulantı,kusma,ishal,karınağrısı,başağrısı,gözkararmasıve

sersemleme,depresyon,uykusuzluk,kabusgörme,cinselistekveişlevdeazalma,saç

dökülmesi,sedefhastalığıveyasedefhastalığınınkötüleşmesi,deridedöküntü.

BunlarCARTEOLLP’ninhafifyanetkileridir.Tümbuyanetkilerdozazaltıldığındaveya

kesildiğindekaybolur.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiylekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.CARTEOLLP’ninsaklanması

CARTEOLLP’yiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız .

C’ninaltındaodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraCARTEOLLP’yikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizCARTEOLLP’yi

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

Bausch&LombSağlıkveOptikÜrünleriTicaretA.Ş.

SaniyeErmutluSokakNo:6Kat:11D:22-23

34742Kozyatağı–İstanbul

Tel:02166655600

Üretici:

LaboratoireCHAUVIN-

FRANSA

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.