CARMETADIN 35 MG MR FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CARMETADIN 35 MG MR FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CARMETADIN 35 MG MR FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • atripla hasta

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/283
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 07-04-2014
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

CARMETADİN35mgMRfilmkaplımodifiyesalımtablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:Her birtablet 35 mgtrimetazidin dihidroklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Kalsiyumhidrojenfosfatsusuz,kolloidalsusuzsilika,polietilenoksit,

povidon, ksantangum,magnezyumstearat,opadry ®

IIbrown85G565010(polivinilalkol,

talk,makrogol/peg,titanyumdioksit(E171),lesitinsoya,kırmızıdemiroksit(E172)),

gliserol.

▼Builaçekizlemeyetabidir.Buüçgenyenigüvenlilikbilgisininhızlıolarakbelirlenmesini

sağlayacaktır.Meydanagelenherhangibiryanetkiyiraporlayarakyardımcıolabilirsiniz.Yan

etkilerin nasılraporlanacağınıöğrenmek için 4.Bölümün sonunabakabilirsiniz.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçin reçeteedilmiştir,başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlacınızhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşük dozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.CARMETADİNMRnedir veneiçinkullanılır?

2.CARMETADİNMR’ıkullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

3.CARMETADİNMRnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.CARMETADİNMR’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

2/6

1.CARMETADİNMRnedir veneiçinkullanılır?

CARMETADİN35mgMRfilmkaplımodifiyesalımtabletler,kiremitkırmızısı

renktebiryüzü“TZN35”basılı,diğeryüzüdüz,bikonveksyuvarlaktabletlerdir,60

tabletiçerenblisterambalajlardapiyasayaverilir.CARMETADİNMRhücreselanti-

iskemik grubunaaittir.

CARMETADİNMR,yetişkinhastalardaanjinapektoris(koronerhastalığınınsebep

olduğugöğüs ağrısı) tedavisindediğer ilaçlarla birlikte kullanılmaktadır.

2.CARMETADİNMRkullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

CARMETADİNMR’ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

EğeretkinmaddeyeveyaCARMETADİNMR’ıniçerdiğiherhangibirmaddeyeaşırı

duyarlıysanız(alerjik).

Parkinsonhastalığınızvarsa:hareketietkileyenbirhastalık(titreme,kolvebacaklarda

katılık, hareket zorluğu veyürümedengesizliği).

Ciddiböbrek sorunlarınızvarsa.

CARMETADİNMR’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Emzirmede.

Builaçanjinakrizlerininoluşumunuengellemedeetkilidir.Başlamışolananjina

krizlerindeiyileştiricibirtedavi değildir.

Stabil olmayan anjinapektoris hastalığındabaşlangıçtedavisideğildir.

Kalpkrizi (miyokardinfarktüs) tedavisiiçinuygun değildir.

Anjinakrizidurumundadoktorunuzubilgilendiriniz.Tedavinizgözdengeçiriliptahlil

yaptırmanızgerekebilir vetedavinizdeğiştirilebilir.

Builaç,özellikleyaşlıhastalardatitreme,sabitbirduruş,yavaşhareketlerveayak

sürüyerek,dengesizyürümegibibelirtilerinoluşmasınaveyakötüleşmesineneden

olabilir;busemptomlarınincelenmesivetedaviyiyenidendeğerlendirmesiiçin

doktorunuzabildirilmesigerekmektedir.

Kanbasıncındakidüşüşveyadengekaybınabağlıolarakdüşmelergerçekleşebilir

(bakınızbölüm5. Olasıyan etkilernelerdir?).

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

3/6

CARMETADİNMR’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Dozlaryemek ilebirlikte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadanöncedoktorunuza ya da eczacınızadanışınız.

CARMETADİNMR’ın hamileliktekullanılması tavsiyeedilmez.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuza ya da eczacınızadanışınız.

CARMETADİNMR’ın emzirirken kullanılması tavsiyeedilmez.

Araçvemakinekullanımı

Builaç,araçveyamakinekullanmakapasitenizietkileyebilecekşekilde,başdönmesive

uyuşukluk hissetmenizeneden olabilir.

CARMETADİNMR’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

CARMETADİNMRiçeriğindeyardımcımaddeolarakgliseroliçermektedir.Budurumbaş

ağrısı, midebulantısı ve ishale sebebiyet verebilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Eğerherhangibirilacışuandaalıyorveyasonzamanlardaalmışsanız-hattareçetesizolanlar

dadahilolmak üzere-lütfen doktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi veriniz.

3.CARMETADİNMRnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Sabah veakşamyemekleri ilebirlikte birer tabletalınız.

Uygulama yoluvemetodu:

CARMETADİNMRağızdan kullanımiçindir.

Tabletleriyeterli miktardasu ileçiğnemedenyutunuz.

Özel kullanımdurumları:

Böbreksorunlarınızvarsaveyayaşınız75’inüzerindeysedoktorunuztavsiyeedilendozu

ayarlayabilir.

4/6

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takipediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzCARMETADİNMRiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.3aylık

tedavidensonratedavininyararıyenidendeğerlendirilmeli,tedavidencevapalınmama

durumundailacadevamedilmemelidir.

EğerCARMETADİNMR’ınetkisiningüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaCARMETADİNMRkullandıysanız:

CARMETADİNMR’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacı ilekonuşunuz.

CARMETADİNMR’ıkullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuzdozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.Birsonrakidozunuzunormal

zamanındaalmayadevam ediniz.

CARMETADİNMRiletedavi sonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Yoktur.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,CARMETADİNMR’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Yan etkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın : 10 hastanın en az1 indegörülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çokseyrek : 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Yaygın:

Başdönmesi,

Başağrısı,

5/6

Karınağrısı,

İshal,

Hazımsızlık,

Bulantı,

Kusma,

Cilttedöküntü,

Kaşıntı,

Kurdeşen,

Yorgunluk.

Seyrek:

Düzensizveyahızlıkalp atışı (çarpıntı),

Artmış veyahızlıkalp atışları,

Ayaktayken kan basıncındaki düşme sonucu oluşan baş dönmesi veyabayılma,

Halsizlik,

Düşme,

Ateş basması.

Bilinmiyor:

Hareketbozuklukları(ellerinveelparmaklarınıntitremesivesarsılmasıdahilnormal

olmayanhareketler,vücuttabükülmehareketleri,ayaksürüyerekyürümevekollarile

bacaklarınkatılığı).Bu belirtilertedavinin kesilmesiyle kaybolur.

Uyku bozuklukları (uyuma güçlüğü, sersemlik),

Kabızlık,

Kabarcıklar ile birlikteciddi generalizekırmızı deri döküntüsü,

Yüzde,dudaklarda,ağızda,dildeveyaboğazdayutmaveyasolunumgüçlüğüneneden

olabilenşişme,

Akyuvarlardaazalmayabağlıenfeksiyon riski,

Kandapıhtı hücresinin azalmasına bağlıkanamaveyamorarmariski.

Karaciğerhastalığı(belirtileri:bulantı,kusma,iştahkaybı,halsizlik,ateş,kaşıntı,cilt

vegözlerdesararma,açıkrenk dışkı, koyurenk idrar).

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

6/6

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.CARMETADİNMR’ınsaklanması

CARMETADİNMR’ıçocuklarıngöremeyeceğiveerişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°Caltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraCARMETADİNMR’ıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

World MedicineİlaçSan. veTic.A.Ş.

Evren Mah.CamiYoluCad. No:50, P.K.:34212,

Güneşli, Bağcılar /İstanbul

Tel:+90 212 474 70 50

Faks: +90 212 474 09 01

Üretimyeri:

İlkoİlaçSan. veTic. A.Ş.

3. OrganizeSanayi Bölgesi KuddusiCad. 23. Sok No:1

Selçuklu/Konya

Bu kullanma talimatıtarihindeonaylanmıştır.