CARDURA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CARDURA 4 MG 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CARDURA 4 MG 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • doxazosin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699532011121
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

CARDURA4mgtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Hertablet4.850mgdoksazosinmesilat(4mgdoksazosineeşdeğer)içerir.

Yardımcımaddeler:Sodyumnişastaglikolat,laktoz,mikrokristalselüloz,magnezyum

stearat,sodyumlorilsülfat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.CARDURAnedirveneiçinkullanılır?

2.CARDURA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CARDURAnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.CARDURA’nınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.CARDURAnedirveneiçinkullanılır?

CARDURA,20tabletve90tabletiçerenblisterambalajlardabulunur.

CARDURAalfa-blokerleradıverilenbirgruptansiyonilacındanbiridir.Yüksekkanbasıncınıveya

erkeklerdeprostatbezininbüyümesininnedenolduğubelirtileritedavietmekiçinkullanılır.

CARDURAkandamarlarınıgenişletipkanındamarlardandahakolaygeçmesinisağlayarak,yüksekkan

basıncının(hipertansiyon)tedaviedilmesiiçinkullanılabilir.Bu,kanbasıncınındüşmesineyardımcı

olur.Kanbasıncınıdüşürentekilaçileyeterliderecedekontrolaltınaalınamayanhastalarda

CARDURA,diğertansiyonilaçlarıilebirliktekullanılabilir.

ProstatbezindebüyümeolanhastalardaCARDURA,idraraçıkmazorluğuve/veyasıkidraraçıkma

tedavisiiçinkullanılır.Budurumprostatbezibüyümüşhastalardayaygındır.CARDURA,mesane

çıkışıveprostatbezietrafındakikasırahatlatarakkolayidraraçıkışsağlar.

2.CARDURA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CARDURA’yıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

GeçmişteCARDURA’ya,etkinmaddedoksazosine,diğerkinazolintürlerine(prazosinveya

terazosingibi)veyayardımcımaddelerbölümündelistelenmişbileşenlerdenherhangibirine

karşıalerjikreaksiyonunuzolduysa.Bureaksiyonkaşınma,cilttekızarmaveyanefesalma

zorluğuolabilir.

Emziriyorsanız.

16yaşındanküçükseniz.

Büyümüşprostatınızvedüşüktansiyonunuzvarsa.

Otururkenveyauzanırkenayağakalkıncabaşındöndüğüveyasersemlemişhissedilenbirdüşük

tansiyontürüolan‘ortostatikhipotansiyon’geçmişinizvarsa.

Büyümüşprostatilebirlikteidraryolunuzdatıkanma,uzunsüredirvarolanidraryolu

enfeksiyonuveyamesanetaşınızvarsa.

Böbreksorunlarıilebirlikteveyaherhangibirsorunolmaksızınidrarkaçırıyor(sıkışmahissi

duymadan)veyaidrarçıkaramıyor([anüri]vücudunuzidrarüretmiyor)iseniz.

CARDURA’yıaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer,

Gebeysenizveyagebekalmayaçalışıyorsanız

Karaciğerhastalığınızvarsa

Aynızamandabaşkailaçlarkullanıyorsanız

Kalphastalığınızvarsa

Özellikletedavininbaşlangıcındabaşdönmesivehalsizlikveyanadirenbaygınlık(senkop)ile

kendinigösterenpozisyonelhipotansiyongelişirse.Pozisyonelhipotansiyondanileri

gelebilecekbelirtilerinnasılönlenebileceğivebunlargörüldüğütakdirdenegibitedbirler

alacağıhakkındadoktorunuzbilgiverecektir.Doksazosintedavisininbaşlangıçdöneminde,baş

dönmesiveyahalsizlikgörüldüğütakdirdeyaralanmailesonuçlanabilecekdurumlardan

kaçınabilmekiçindoktorunuzsiziuyaracaktır.

Katarakt(gözmerceğininbulanıklaşması)nedeniylegözameliyatınagirecekseniz,lütfengöz

doktorunuzuameliyattanönceCARDURA’yıöncedenkullandığınızveyakullanmaktaolduğunuz

konusundabilgilendiriniz.ÇünküCARDURAameliyatsırasında,doktorunuzunöncedenhazırlıklı

olmasıhalindeyönetilebileceğikomplikasyonlaranedenolabilir.

CARDURAalmayabaşladığınızilkdönemlerde,uzanırkenveyaotururkenayağakalktığınızdadüşük

kanbasıncısebebiylebayılmahissiveyabaşdönmesihissedebilirsiniz.Bayılacakgibihissediyorsanız

veyabaşınızdönüyorsakendinizidahaiyihissedinceyekadaroturmalıveyauzanmalıvedüşmenize

veyakendiniziyaralamanızayolaçabilecekdurumlarıönlemelisiniz.Buetkilerinortayaçıkma

ihtimaliniazaltmakiçindoktorunuztedavibaşlangıcındakanbasıncınızıdüzenliolarakölçmek

isteyebilir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

CARDURA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

CARDURAgıdailebirlikteveyagıdaalmadankullanılabilir.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

GebeliksırasındaCARDURAkullanmanıngüvenliolupolmadığıbelirlenmemiştir.Gebeysenizveya

gebekalmayaçalışıyorsanızdoktorunuzlakonuşunuz,doktorunuzCARDURA’nınsiziniçinuygun

olupolmadığınakararverecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmziriyorsanızCARDURAkullanmayınız .

Araçvemakinekullanımı

Araçveyamakinekullanıyorsanızdikkatliolunuz.Aldığınıztabletlergüvenlibiçimdearaçveya

makinekullanmakabiliyetinizietkileyebilir,özellikledetabletlerialmayailkbaşladığınızdahalsizlik

veyabaşdönmesihissetmenizeyolaçabilir.Đlaçsizietkilersearaçveyamakinekullanmayınızve

hemendoktorunuzabaşvurunuz.

CARDURA’nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünlaktoziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıtolerans

düşüklüğünüzolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

CARDURAileetkileşimgösterebilecekbazıilaçlarşunlardır:

Yüksekkanbasıncıveyaprostatbüyümesitedavisiiçinalfa-blokertedavialanbazıhastalar,

hızlaoturmaveyaayağakalkmasonucudüşenkanbasıncındankaynaklanabilecekbaşdönmesi

veyasersemlikhissedebilirler.Bazıhastalar,alfa-blokerlerlebirlikteiktidarsızlık(erektil

disfonksiyon)ilaçlarıalırkenbubelirtileriyaşamışlardır.Bubelirtilerinoluşmaolasılığını

azaltmakiçiniktidarsızlıkilaçlarınabaşlamadanöncealfa-blokerinizindüzenligünlükdozunu

alıyorolmalısınız.

Erkeklerdeiktidarsızlıktedavisindekullanılanfosfodiesteraz-5-inhibitörleri(PDE-5)(örneğin;

sildenafil,tadalafil,vardenafil)vedoksazosininbirliktekullanımındaherikiilacındadamar

genişleticietkisiolduğundanvebazıhastalardasemptomatikdüşüktansiyonasebep

olabildiğindendoktorunuzdikkatliolacaktır.

YüksekkanbasıncınızıntedavisiiçinbaşkatansiyonilaçlarıalıyorsanızCARDURAkan

basıncınızıdahadadüşürebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.CARDURAnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

-CARDURA’yıilkdefaalıyorsanıznormaldozgünde1mg’dır.Doktorunuzbudozubirkaçhafta

sonragünde2mgveya4mg’ayükseltebilir.Bazıdurumlardadoz,prostatbüyümesiiçintedavi

görüyorsanızgündemaksimum8mg'aveyayüksekkanbasıncıiçintedavigörüyorsanız

maksimum16mg’ayükseltilebilir.

-Tabletlerinizidoktorunuzunsöylediğibiçimdealınız.

-Emindeğilseniz,doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Ağızdanalınır.

CARDURAsabahveyaakşamalınabilir.

Tabletlerinizihergünaynısaattesuylabirliktealmanızeniyisidir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

CARDURA’nınçocuklardakietkililiğivegüvenliliğigösterilmemiştir.

Yaşlılardakullanımı:

Normalyetişkindozutavsiyeedilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliğinizvarsavücuttakiilaçmiktarıdeğişmediğiiçinveilacınızınmevcutböbrekhasarını

kötüleştirdiğineilişkinhiçbirkanıtbulunmadığıiçin,doktorunuzalışılmışdozlarkullanabilir.

Doksazosindiyalizedilemez.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğerdetamamenyıkılanbütünilaçlardaolduğugibi,CARDURAkaraciğerfonksiyonu

bozukluğukanıtıvarsasizedikkatleuygulanmalıdır.

EğerCARDURA’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCARDURAkullandıysanız:

Birdefadaçokfazlatabletalmakkendinizikötühissetmenizeyolaçabilir.Birçoktabletalmak

tehlikeliolabilir.Hemendoktorunuzlakonuşunuzveyaenyakınhastaneninacilservisine

başvurunuz.

CARDURA’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.

CARDURA’yıkullanmayıunutursanız:

Endişelenmeyiniz.Tabletinizialmayıunutursanız,odozutamamenatlayınız.Sonradaöncekibiçimde

almayadevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

CARDURAiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

Tabletlerinizidevamlıalmanızönemlidir.Kanbasıncınızıkontrolaltınaalmanızayardımcıolurlar.

Öncedoktorunuzadanışmadandozudeğiştirmeyinizveyatabletlerialmayıbırakmayınız.

4.Olasıyanetkiler

Tümilaçlargibi,CARDURA’nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıkişilerdeyanetkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbirininoluşmasıhalindeCARDURAalmayıBIRAKINIZvederhalbirambulans

çağırınız:

Kalpkrizi

Kollarda,bacaklardagüçsüzlükveyakonuşmasorunları,bunlarfelçsemptomuolabilir

Đlacaalerjikreaksiyonsonucumeydanagelmişolabilecekyüzde,dildeveyaboğazdaşişme

CARDURAaldıktansonraaşağıdakibelirtilerdenherhangibiriniyaşarsanız,bunuhemen

doktorunuzabildiriniz:

Göğüsağrısı

Nefesdarlığı,nefesalmadagüçlük

Hızlı,yavaşveyadüzensizkalpatımı

Kalpatımınıhissetme(çarpıntı)

Bayılma

Deriveyagözlerdesararma(sarılık)

Morarmaveyakolaykanamaylasonuçlanabilecekbeyazkanhücrelerindeveyakan

pulcuğunda(trombositlerde)düşüş

CARDURAiletedavigörenhastalardaaşağıdakiolaylarbildirilmiştir.Buyanetkilerdenherhangibiri

ciddileşirseveyabukullanmatalimatındayeralmayanbiryanetkiyaşarsanız,lütfenbunu

doktorunuzabildiriniz.

Diğeryanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın :10hastanınenazbirindegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek :10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Yaygın:

Başdönmesi

Çevrenindöndüğühissi(vertigo)

Başağrısı

Düşükkanbasıncı

Otururyadayatarpozisyondanayağakalkarkengörülenkanbasıncıdüşüklüğü

Çarpıntı

Kalpatımınınhızlanması

Ayakların,ayakbileklerininveyaparmaklarınşişmesi

Bronşit

Öksürük

Solunumyolları(burun,boğaz,akciğer)enfeksiyonu

Gripsonucuoluşmuşburuntıkanıklığı,hapşırmave/veyaburundaakıntı

Nefesdarlığı,nefesalmadagüçlük

Mide/karınağrısı

Kendiniiyihissetmeme

Đdraryollarıenfeksiyonu

Đdrarkaçırma(idraraçıkışıkontroledememe)

Uyuklama

Genelhalsizlik

Hazımsızlık

Mideyanması

Ağızkuruluğu

Kaşıntı

Sırtağrısı

Kaslardaağrı

Gripbenzeribelirtiler

Kuvvetsizlik,güçtendüşme

Kolvebacaklardagörülenödem

Yaygınolmayan:

Alerjikilaçreaksiyonu

Kabızlık

Gaz

Midevebağırsaktaishalveyakusmayasebepolabilecekiltihap(gastroenterit)

Kusma

Đdraraçıkarkenağrıveyarahatsızlık

Normaldendahafazlaidraraçıkmaihtiyacı

Kanlıidrar

Eklemlerdeiltihap(gut)

Ağrılıeklem

Genelağrı

Uykusuzluk

Endişe

Huzursuzluk

Depresyon

Sinirlilik

Bayılma

Elveayaklarınhissedilmesindeveyadokunmaduyusundaazalmaveyadeğişme

Kalbibesleyendamarlarındaralması/tıkanmasıileortayaçıkangöğüsağrısı

Kalpkrizi

Đştahartışıveyakaybı

Kiloalımı

Burunkanaması

Deridekızarıklık

Kulaktaçınlamaveyagürültü

Titreme

Cinselgüçsüzlük,iktidarsızlık

Ağrı

Yüzdeşişme

Bazıtıbbitestlerietkileyebilecekkaraciğerenzimartışları

Seyrek:

Đdraraçıkmazamanlarınınsayısındaartış

Kaskrampları

Kasgüçsüzlükleri

Çokseyrek:

Akyuvarsayısındaazalma

Trombosit-kanpulcuğu-sayısındaazalma

Kalpatımınınyavaşlaması

Kalpileilgilikalpatımdüzensizliği

Bronşlarındaralması

Karaciğeriltihabı(hepatit)veyasafrakesesihastalığı

Kurdeşen

Saçdökülmesi

Deridekırmızıveyamordöküntüler

Derialtıkanama

Elveayaklardakarıncalanmaveyauyuşma

Huzursuzluk

Sinirlilik

Yorgunluk

Genelrahatsızlıkhissi

Hırıltılısolunumdaartış

Bulanıkgörme

Yüzkızarması

Sıcakbasması

Đdraraçıkmadabozukluk

Geceidraraçıkmaihtiyacı

Çıkılanidrarhacmindeartış

Erkeklerdememelerderahatsızlıkveyabüyüme

Penisteağrılısürekliereksiyon

Bilinmiyor:

Orgazmsırasındaçokazsemengelmesiveyagelmemesi,orgazmsonrasıbulanıkidrar

Gözmerceğindebulanıklık(katarakt)içingözameliyatısırasındagözdesorunlaroluşabilir.

“CARDURA’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ”bölümünebakınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.CARDURA’insaklanması

CARDURA’yıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiileuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraCARDURA’yıkullanmayınız.

RuhsatSahibiveÜretimyeri:PFIZERĐlaçlarıLtd.Şti.34347Ortaköy–Đstanbul

Bukullanmatalimatı28.07.2010tarihindeonaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.

11-6-2018

Pradaxa (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Pradaxa (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Pradaxa (Active substance: dabigatran etexilate mesilate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3755 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/829/II/108

Europe -DG Health and Food Safety