CARBOMIX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CARBOMIX 50 G ORAL SUSPANSIYON ICIN GRANUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CARBOMIX 50 G ORAL SUSPANSIYON ICIN GRANUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • tıbbi kömür

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699345201009
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CARBOMİX 50 g Oral SüspansiyonİçinGranül

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Aktif karbon 50 g

Yardımcımaddeler:Sitrik asitmonohidrat, gliserol vearap zamkıiçerir.

BuilaçkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

-Bu kullanma talimatınısaklayınız .Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

-Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

-Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkasınavermeyiniz

-Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

-Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.CARBOMİXnedir veneiçinkullanılır?

2.CARBOMİX'ikullanmadanönceneleredikkatetmelisiniz?

3.CARBOMİXnasılkullanılır?

4. Olası yanetkileri nedir?

5.CARBOMİX’in saklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.CARBOMİXnedir veneiçinkullanılır?

CARBOMİXzehirlenmelerdeantidot olarak kullanılan maddelergrubundandır.

CARBOMİX500mL’likHDPEşişede(özelplastikşişe)veözeluygulamaaplikatörüile

sunulan oral süspansiyonşeklinde kullanılan granülformunda birantidottur.

CARBOMİXetkin maddeolarakaktif karboniçerir.

Akutoralzehirlenmelerdeveilaçlarınyüksekdozdakullanımlarındazehirlimaddelerin

anında mideden absorbeedilerek(tutularak)vücuttan uzaklaştırılması içinkullanılır.

2. CARBOMİX’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

CARBOMİX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Aktifkarbonaveyasitrikasitmonohidrat,gliserolvearapzamkınakarşıalerjinizvar

ise kullanmayınız

Biryaşından küçük çocuklardakullanmayınız.

CARBOMİX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

CARBOMİX’i tercihen bir doktor gözetimindekullanınız.

Bilincikapalıhastalaraiçirilmemelidir.Budurumdamideveyamide-burunsondası

yardımıyla uzmangözetimindeuygulanmalıdır.

Bilinenbirkullanılmamadurumuyoktur,hertoksikmaddeiçinaynıderecedeetkili

birabsorbanolmayabilir.Demirtuzları,siyanürler,lityum,borikasit,arsenik,etanol,

metanol, etilen glikol, izopropanolgibiorganik çözücülerüzerindeetkisi düşüktür.

Hamileliğinizinilk üçayında doktorunuzadanışmadan kullanmayınız.

Korozif (aşındırıcı) maddealdıysanızözellikledikkat etmelisiniz. Çünkü aktif karbon

korozifmaddeninyolaçtığıyemekborusuvemidehasarlarınınendoskopiile

görüntülenmesiniengelleyebilir.

BelirlisıvıyadaelektrolitdüzensizliğinizvarsaCARBOMİXilebirliktemüshil

kullanmanıztavsiyeedilmez.

Zehirlenmeyesebepolanmaddeninmidebağırsakhareketleriüzerinedurdurucuya

dayavaşlatıcıetkisivarsaCARBOMİXkullanıldığındasindirimkanalındatıkanma

meydanagelebilir.Budurumdamidebağırsaksesleriözellikletekrarlıdoz

CARBOMİXtedavisigören hastalardasık vedüzenliolarak kontrol edilmelidir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsansiziniçingeçerliiselütfen

doktorunuzadanışınız.

CARBOMİX’in yiyecekveiçecekilekullanılması

Aktifkarbonbüyükorandailaçlarıvegıdalarıadsorbeetmektedir.BunedenleCARBOMİX

kullanırkenikisaatiçerisindeilaç,gıdagibibenzerimaddelerinveyabitkiselürünlerin

alınmamasıveyabunlarınalınmasındanikisaatsonrasınakadarilacınkullanılmaması

gerekmektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CARBOMİXdoktor tarafından gerekligörülmedikçehamile kadınlardakullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CARBOMİXannesütü ileatılmamaktadır, emzirmedönemindekullanılabilir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımbecerisi üzerineolumsuzbir etkisiyoktur.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

CARBOMİXkullanımıgenellikleoralolarakkullanılanilaçlarınetkisiniazaltır.Aktif

karbonkullanımı oral kontraseptif vesteroitdlerin etkisiniazaltabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibir ilacışu andakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. CARBOMİXnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/ uygulama sıklığı içintalimatlar:

CARBOMİXyetişkinlerdemümkünolanenkısazamanda50–100g.Endüşüktedaviedici

doz,genelliklevücutağırlığınınkilogrambaşına1gram’dır.Aktifkarbon(1-2şişe)

uygulanmalıdır.Ciddizehirlenmevakalarındatedaviyebirkaçgünboyunca,her4-6saatte

bir 160 mL(20gaktif karbon)süspansiyon içilir. Doktorunuzun uygungördüğü şekilde

tekrarlıdozlar4-6saattebirkullanılır.Bilincikapalıolanhastalardasüspansiyon,doktor

veyahemşirenin tıbbigözetimialtında doğrudanmidesondası ile uygulanmalıdır.

Doktortarafından başkaşekildetavsiyeedilmediği takdirdebelirtilen dozlardakullanınız.

Uygulama yoluvemetodu:

CARBOMİXsadeceağızdan kullanımiçindir.

Aplikatörkullanılarak süspansiyon halindeiçilir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım

4-12yaşarasındakiçocuklarda:Önerilendozvücutağırlığınınherkgiçinyaklaşık1gaktif

karbondur(10mLsüspansiyon).Akutzehirlenmevakalarındagenelolarak½şişe

uygulanmalıdır.

4yaşındanküçükçocuklardadoktordeğerlendirmesialtındaakutzehirlenmehallerinde½

şişebirkaçkezuygulanabilir.

Yaşlılarda kullanım

Yaşlılardahiçbirdozayarlamasıyapılmasınagerekolmadandoktortarafındanönerilendoza

görekullanılır.

Özel kullanımdurumları

Böbrek/ Karaciğeryetmezliği:

Börekvekaraciğerişlevbozukluğuolanhastalardadoktortarafındanönerilendozdışındaki

özel bir dozayarlanmasıgerekmez.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkçabu talimatları takip ediniz.

DoktorunuzalacağınızdozmiktarınıveCARBOMİXileyapılacaktedavisüresini

belirleyecektir.

Tedavinizi kendi kendinizekesmeyinizveuzatmayınız.

EğerCARBOMİX’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarsa,

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendenfazlaCARBOMİXkullandıysanız:

CARBOMİX’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Süspansiyonun aşırı dozdaalınması halinde şu belirtilergörülebilir: Bulantı,kusma, ishal.

CARBOMİX’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

CARBOMİXiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Tedavi sonrası dışkı siyah çıkabilir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibiCARBOMİX’in içeriğinde bulunan maddelereduyarlı olan kişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiri olursa,CARBOMİX’i kullanmayı durdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Nadiren alerjik durumlar,

Eller, ayaklar, bilekler,yüzvedudakların şişmesi, solunumyollarının tıkanması,

Cilttedöküntü veyakızarıklık meydanagelmesi.

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutiseaktifkarbonakarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz.

Kabızlık

Tıbbikarbonunyüksekdozlarıincebağırsaktıkanmasınanedenolabilir.Budurum

laksatiflerin kullanılması ile önlenebilir.

BunlarCARBOMİX’in hafifyanetkileridir. Aciltıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddiyan etkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. CARBOMİX’in saklanması

CARBOMİX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

CARBOMİX’i25 o

C’ninaltındaki odasıcaklığındavekuruyerdesaklanmalıdır.

Son kullanmatarihiileuyumlu olarak kullanınız.

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraCARBOMİX’i

kullanmayınız.

Tedavi anındasulandırılmalı ve kalan miktar atılmalıdır.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklarfarkedersenizCARBOMİX’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BELGASağlık veZiraiÜrünleri San. Tic.Ltd. Şti

Ceyhun Atıf Kansu Cad.1271.Sok. No.:15/10 06520

Balgat, Çankaya/Ankara

Tel.:(0312)473 73 80

Faks: (0312)473 73 78

e-mail:ankarabelga@belga.com.tr

Üretimyeri:

NoritPharmaceuticals Klazienaveen

Mr. Ovingkanaal-O.Z. 3,7891 EV

Klazienaveen/Hollanda

Bu kullanma talimatı16.11.2012tarihinde onaylanmıştır.

11-6-2018

Peekaboo Beans Inc. recalls Peekaboo Beans Dark Heather Charcoal Infant Garments

Peekaboo Beans Inc. recalls Peekaboo Beans Dark Heather Charcoal Infant Garments

The bean logo can become detached, posing a potential choking hazard.

Health Canada

26-11-2018

Ixiaro (Valneva Austria GmbH)

Ixiaro (Valneva Austria GmbH)

Ixiaro (Active substance: Japanese Encephalitis vaccine (inactivated, adsorbed)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)7979 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/963/R/91

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

NovoSeven (Novo Nordisk A/S)

NovoSeven (Novo Nordisk A/S)

NovoSeven (Active substance: Eptacog alfa (activated)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7877 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000074/II/0104

Europe -DG Health and Food Safety

9-10-2018

#FDA is closely tracking #Michael and has activated its Emergency Operations Center to support federal and state efforts in GA, FL, and AL. Additionally, we are taking steps to prevent any potential drug shortages and will share more over the coming days

#FDA is closely tracking #Michael and has activated its Emergency Operations Center to support federal and state efforts in GA, FL, and AL. Additionally, we are taking steps to prevent any potential drug shortages and will share more over the coming days

#FDA is closely tracking #Michael and has activated its Emergency Operations Center to support federal and state efforts in GA, FL, and AL. Additionally, we are taking steps to prevent any potential drug shortages and will share more over the coming days #HurricaneMichael

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-8-2018

Leucogen (Virbac)

Leucogen (Virbac)

Leucogen (Active substance: Feline leukaemia vaccine (inactivated)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5625 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/144/WS1282/6

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

BTVPUR (Merial)

BTVPUR (Merial)

BTVPUR (Active substance: Bluetongue virus vaccine (inactivated) (multistrain: 1-2 strains out of a set of 4)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5630 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2231/II/10

Europe -DG Health and Food Safety

14-8-2018

Nobivac LeuFel (Virbac)

Nobivac LeuFel (Virbac)

Nobivac LeuFel (Active substance: Feline leukaemia vaccine (inactivated)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5535 of Tue, 14 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4778/WS/1282/1

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Intanza (Sanofi Pasteur Europe)

Intanza (Sanofi Pasteur Europe)

Intanza (Active substance: Influenza Vaccine (split virion, inactivated)) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)5426 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

UBAC (Laboratorios Hipra, S.A.)

UBAC (Laboratorios Hipra, S.A.)

UBAC (Active substance: Streptococcus uberis vaccine (inactivated)) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5152 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4595

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Respiporc Flu3 (IDT Biologika GmbH)

Respiporc Flu3 (IDT Biologika GmbH)

Respiporc Flu3 (Active substance: Inactivated vaccine against swine influenza in pigs) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4991 of Wed, 25 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Nobivac L4 (Intervet International B.V.)

Nobivac L4 (Intervet International B.V.)

Nobivac L4 (Active substance: Canine leptospirosis vaccine (inactivated)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4990 of Wed, 25 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

ERYSENG (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG (Active substance: Inactivated Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4523 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

ERYSENG PARVO (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG PARVO (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG PARVO (Active substance: Inactivated porcine parvovirus, strain NADL-2 / Inactivated Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4354 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

Porcilis PCV M Hyo (Intervet International B.V.)

Porcilis PCV M Hyo (Intervet International B.V.)

Porcilis PCV M Hyo (Active substance: Porcine circovirus and Mycoplasma hyopneumoniae vaccine (inactivated)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4166 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/3796/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

20-6-2018

Rhiniseng (Laboratorios Hipra, S.A.)

Rhiniseng (Laboratorios Hipra, S.A.)

Rhiniseng (Active substance: inactivated vaccine against atrophic rhinitis in pigs) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3952 of Wed, 20 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Aftovaxpur Doe (Merial)

Aftovaxpur Doe (Merial)

Aftovaxpur Doe (Active substance: purified, inactivated foot-and-mouth disease virus strains O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir, SAT2 Saudi Arabia) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3891 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2292/R/8

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Aflunov (Seqirus S.r.l.)

Aflunov (Seqirus S.r.l.)

Aflunov (Active substance: Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3066 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

9-2-2018

Suvaxyn Circo (Zoetis Belgium S.A.)

Suvaxyn Circo (Zoetis Belgium S.A.)

Suvaxyn Circo (Active substance: Porcine circovirus vaccine (inactivated, recombinant)) - New authorisation - Commission Decision (2018)861 of Fri, 09 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4242

Europe -DG Health and Food Safety