CARBOMIX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CARBOMIX 50 G ORAL SUSPANSIYON ICIN GRANUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CARBOMIX 50 G ORAL SUSPANSIYON ICIN GRANUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • tıbbi kömür

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699345201009
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CARBOMİX 50 g Oral SüspansiyonİçinGranül

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Aktif karbon 50 g

Yardımcımaddeler:Sitrik asitmonohidrat, gliserol vearap zamkıiçerir.

BuilaçkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

-Bu kullanma talimatınısaklayınız .Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

-Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

-Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkasınavermeyiniz

-Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

-Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.CARBOMİXnedir veneiçinkullanılır?

2.CARBOMİX'ikullanmadanönceneleredikkatetmelisiniz?

3.CARBOMİXnasılkullanılır?

4. Olası yanetkileri nedir?

5.CARBOMİX’in saklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.CARBOMİXnedir veneiçinkullanılır?

CARBOMİXzehirlenmelerdeantidot olarak kullanılan maddelergrubundandır.

CARBOMİX500mL’likHDPEşişede(özelplastikşişe)veözeluygulamaaplikatörüile

sunulan oral süspansiyonşeklinde kullanılan granülformunda birantidottur.

CARBOMİXetkin maddeolarakaktif karboniçerir.

Akutoralzehirlenmelerdeveilaçlarınyüksekdozdakullanımlarındazehirlimaddelerin

anında mideden absorbeedilerek(tutularak)vücuttan uzaklaştırılması içinkullanılır.

2. CARBOMİX’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

CARBOMİX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Aktifkarbonaveyasitrikasitmonohidrat,gliserolvearapzamkınakarşıalerjinizvar

ise kullanmayınız

Biryaşından küçük çocuklardakullanmayınız.

CARBOMİX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

CARBOMİX’i tercihen bir doktor gözetimindekullanınız.

Bilincikapalıhastalaraiçirilmemelidir.Budurumdamideveyamide-burunsondası

yardımıyla uzmangözetimindeuygulanmalıdır.

Bilinenbirkullanılmamadurumuyoktur,hertoksikmaddeiçinaynıderecedeetkili

birabsorbanolmayabilir.Demirtuzları,siyanürler,lityum,borikasit,arsenik,etanol,

metanol, etilen glikol, izopropanolgibiorganik çözücülerüzerindeetkisi düşüktür.

Hamileliğinizinilk üçayında doktorunuzadanışmadan kullanmayınız.

Korozif (aşındırıcı) maddealdıysanızözellikledikkat etmelisiniz. Çünkü aktif karbon

korozifmaddeninyolaçtığıyemekborusuvemidehasarlarınınendoskopiile

görüntülenmesiniengelleyebilir.

BelirlisıvıyadaelektrolitdüzensizliğinizvarsaCARBOMİXilebirliktemüshil

kullanmanıztavsiyeedilmez.

Zehirlenmeyesebepolanmaddeninmidebağırsakhareketleriüzerinedurdurucuya

dayavaşlatıcıetkisivarsaCARBOMİXkullanıldığındasindirimkanalındatıkanma

meydanagelebilir.Budurumdamidebağırsaksesleriözellikletekrarlıdoz

CARBOMİXtedavisigören hastalardasık vedüzenliolarak kontrol edilmelidir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsansiziniçingeçerliiselütfen

doktorunuzadanışınız.

CARBOMİX’in yiyecekveiçecekilekullanılması

Aktifkarbonbüyükorandailaçlarıvegıdalarıadsorbeetmektedir.BunedenleCARBOMİX

kullanırkenikisaatiçerisindeilaç,gıdagibibenzerimaddelerinveyabitkiselürünlerin

alınmamasıveyabunlarınalınmasındanikisaatsonrasınakadarilacınkullanılmaması

gerekmektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CARBOMİXdoktor tarafından gerekligörülmedikçehamile kadınlardakullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CARBOMİXannesütü ileatılmamaktadır, emzirmedönemindekullanılabilir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımbecerisi üzerineolumsuzbir etkisiyoktur.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

CARBOMİXkullanımıgenellikleoralolarakkullanılanilaçlarınetkisiniazaltır.Aktif

karbonkullanımı oral kontraseptif vesteroitdlerin etkisiniazaltabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibir ilacışu andakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. CARBOMİXnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/ uygulama sıklığı içintalimatlar:

CARBOMİXyetişkinlerdemümkünolanenkısazamanda50–100g.Endüşüktedaviedici

doz,genelliklevücutağırlığınınkilogrambaşına1gram’dır.Aktifkarbon(1-2şişe)

uygulanmalıdır.Ciddizehirlenmevakalarındatedaviyebirkaçgünboyunca,her4-6saatte

bir 160 mL(20gaktif karbon)süspansiyon içilir. Doktorunuzun uygungördüğü şekilde

tekrarlıdozlar4-6saattebirkullanılır.Bilincikapalıolanhastalardasüspansiyon,doktor

veyahemşirenin tıbbigözetimialtında doğrudanmidesondası ile uygulanmalıdır.

Doktortarafından başkaşekildetavsiyeedilmediği takdirdebelirtilen dozlardakullanınız.

Uygulama yoluvemetodu:

CARBOMİXsadeceağızdan kullanımiçindir.

Aplikatörkullanılarak süspansiyon halindeiçilir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım

4-12yaşarasındakiçocuklarda:Önerilendozvücutağırlığınınherkgiçinyaklaşık1gaktif

karbondur(10mLsüspansiyon).Akutzehirlenmevakalarındagenelolarak½şişe

uygulanmalıdır.

4yaşındanküçükçocuklardadoktordeğerlendirmesialtındaakutzehirlenmehallerinde½

şişebirkaçkezuygulanabilir.

Yaşlılarda kullanım

Yaşlılardahiçbirdozayarlamasıyapılmasınagerekolmadandoktortarafındanönerilendoza

görekullanılır.

Özel kullanımdurumları

Böbrek/ Karaciğeryetmezliği:

Börekvekaraciğerişlevbozukluğuolanhastalardadoktortarafındanönerilendozdışındaki

özel bir dozayarlanmasıgerekmez.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkçabu talimatları takip ediniz.

DoktorunuzalacağınızdozmiktarınıveCARBOMİXileyapılacaktedavisüresini

belirleyecektir.

Tedavinizi kendi kendinizekesmeyinizveuzatmayınız.

EğerCARBOMİX’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarsa,

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendenfazlaCARBOMİXkullandıysanız:

CARBOMİX’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Süspansiyonun aşırı dozdaalınması halinde şu belirtilergörülebilir: Bulantı,kusma, ishal.

CARBOMİX’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

CARBOMİXiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Tedavi sonrası dışkı siyah çıkabilir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibiCARBOMİX’in içeriğinde bulunan maddelereduyarlı olan kişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiri olursa,CARBOMİX’i kullanmayı durdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Nadiren alerjik durumlar,

Eller, ayaklar, bilekler,yüzvedudakların şişmesi, solunumyollarının tıkanması,

Cilttedöküntü veyakızarıklık meydanagelmesi.

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutiseaktifkarbonakarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz.

Kabızlık

Tıbbikarbonunyüksekdozlarıincebağırsaktıkanmasınanedenolabilir.Budurum

laksatiflerin kullanılması ile önlenebilir.

BunlarCARBOMİX’in hafifyanetkileridir. Aciltıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddiyan etkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. CARBOMİX’in saklanması

CARBOMİX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

CARBOMİX’i25 o

C’ninaltındaki odasıcaklığındavekuruyerdesaklanmalıdır.

Son kullanmatarihiileuyumlu olarak kullanınız.

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraCARBOMİX’i

kullanmayınız.

Tedavi anındasulandırılmalı ve kalan miktar atılmalıdır.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklarfarkedersenizCARBOMİX’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BELGASağlık veZiraiÜrünleri San. Tic.Ltd. Şti

Ceyhun Atıf Kansu Cad.1271.Sok. No.:15/10 06520

Balgat, Çankaya/Ankara

Tel.:(0312)473 73 80

Faks: (0312)473 73 78

e-mail:ankarabelga@belga.com.tr

Üretimyeri:

NoritPharmaceuticals Klazienaveen

Mr. Ovingkanaal-O.Z. 3,7891 EV

Klazienaveen/Hollanda

Bu kullanma talimatı16.11.2012tarihinde onaylanmıştır.