CAPD 19 STAY SAFE PERITON DIALIZ 2000 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CAPD 19 STAY SAFE PERITON DIALIZ 2000 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CAPD 19 STAY SAFE PERITON DIALIZ 2000 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • peritoneal dialytics

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699684671921
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CAPD19staysafe

Peritondiyalizsolüsyonu

Karınboşluğu(periton)içineuygulanır.

Etkinmaddeler:Kalsiyumklorürdihidrat,sodyumklorür,sodyum(S)-laktat,magnezyumklorür

hekzahidratveglukoz(monohidratolarak)

1000mlsolüsyon:Kalsiyumklorürdihidrat0.1838g,sodyumklorür5.786g,sodyum(S)-laktatçözeltisi

7.85g(3.925g(S)-laktat),magnezyumklorürhekzahidrat0.1017g,glukozmonohidrat25g(22.73g

anhidrözglukozave1.1g/l’yekadarfruktozaeşdeğer)içerir.

Elektrolitiçeriği:1.25mmol/lkalsiyum,134mmol/lsodyum,0.5mmol/lmagnezyum,102.5mmol/l

klorür,35mmol/l(S)-laktat,126.1mmol/lglukoz.

Teorikosmolarite:399mosm/l pH ∼5.5

Yardımcımadde(ler):Enjeksiyonluksu,hidroklorikasit,sodyumhidroksit.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,çünkü

sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursalütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacıkullandığınızı

söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveyadüşük

dozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.CAPD19staysafenedirveneiçinkullanılır?

2.CAPD19staysafekullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CAPD19staysafenasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.CAPD19staysafe’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.CAPD19staysafenedirveneiçinkullanılır?

CAPD19staysafe,peritondiyaliziiçinkullanılanbirsolüsyondur.

1500ml,2000mlve2500ml’liktorbalariçindepiyasayasunulmuştur.

Tüm paket çeşitleri satışasunulmayabilir.

CAPD19staysafeberrak,renksizvehafifsarıbirçözeltiiçerir.

CAPD19staysafe,herhangibirnedendenkaynaklanansondönemkronikböbrekyetmezliğininperiton

diyaliziiletedavisindekullanılır.

2.CAPD19staysafekullanmadanöncedikkatedilmesigerekenlerCAPD19staysafe’iaşağıdaki

durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Kanpotasyumseviyenizçokdüşükse

Kankalsiyumseviyenizçokdüşükse

Laktatmetabolizmasıbozukluğunuzvarsa

Fruktozmetabolizmasıbozukluğunuzvarsa(kalıtsalfruktozintoleransı)

Vücutsıvımiktarınızazise

Kanbasıncınızdüşükse

AşağıdakidurumlardanherhangibirimevcutsaPERİTONDİYALİZTEDAVİSİNE

BAŞLANMAMALIDIR:

Karınbölgesindedeğişiklikler:

- yaralanmaveyaameliyatsonrası

- ciddiyanıklar

- genişçaptailtihaplıciltreaksiyonları

- karınzarının(peritoneum)iltihaplanması

- iyileşmeyen,akıntılıyaralar

- fıtık(göbek,kasıkveyamidefıtıkları)

- karın bölgesinde ve bağırsakta tümörler

iltihaplıbarsakhastalıkları

barsaktıkanması

akciğerhastalıkları,özelliklezatürre

bakterilerinsebepolduğukanzehirlenmesi

kandaçokyüksekyağseviyeleri

idrardaolmasıgerekenmaddelerinkandabirikmesiilemeydanagelenvekanıntemizlenmesiile

tedaviedilemeyenzehirlenme

özellikleproteiniçerenbesinleringerektiğimiktardatüketilmesimümkünolmadığında,meydanagelen

ciddibeslenmeyetersizliğivekilokaybı

CAPD19staysafe’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ:

Kusmave/veyaishalebağlıciddielektrolit(tuz)kaybınızvarsa.

Paratiroidbezinizaşırıaktifiseveyakankalsiyumseviyenizdüşükse.Kalsiyumiçerenfosfat

bağlayıcılarve/veyaDvitaminikullanılmasıgerekebilir.Bununmümkünolmadığı

durumlardadahayüksekmiktardakalsiyumiçerenbirperitondiyalizsolüsyonu

kullanılmalıdır.

Karınzarınızdailtihaplanmavarsa.Budurumdiyalizatsıvısınınbulanıkolması,

karınağrısı,ateş,iyihissetmemeveyaçoknadirvakalardakanzehirlenmesiolarakkendinigösterir.

Lütfendoktorunuzaçekilmişolandiyalizatsıvısınıiçerentorbayıgösteriniz.

Peritondiyaliziişlemi,proteinvesuda-çözünürvitaminlerinkaybınayolaçabilir.Proteinvesuda-

çözünürvitamineksikliğiyaşamamakiçin,uygunbirdiyetveyabesintakviyesiyapılmasıtavsiyeedilir.

Doktorunuzelektrolit(tuz)dengenizi,kansayımınızı,böbrekfonksiyonunuzu,vücutağırlığınızıvebeslenme

durumunuzukontroledecektir.

CAPD19staysafe,1000mlsolüsyoniçinde22.73gglukoziçerir.Dozajkullanımınavepaket

büyüklüğünebağlıolarak68.2gglukoz(CAPD:3000ml’liktorba)hertorbailevücudaverilir.Bu,şeker

(DiabetesMellitus)hastalarındagöz önündebulundurulmalıdır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuzadanışınız.

CAPD19staysafe’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Karınboşluğu(periton)içineuygulandığıiçingeçerlideğildir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileyseniz,hamileolduğunuzudüşünüyorsanızveyahamilekalmayıplanlıyorsanızbuilacıkullanmadan

öncedoktorunuzuntavsiyesinialınız.HamilelerdeCAPD19staysafe’inkullanımınailişkinyeterliveri

bulunmamaktadır.HamileysenizCAPD19staysafe’iyalnızcadoktorunuzunkesinliklegereklibulması

durumundakullanmalısınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmzirmedönemindeCAPD/DPCA19staysafe’inkullanımınailişkinyeterliveribulunmamaktadır.CAPD19

staysafe’inetkinmaddelerinin/metabolitlerininannesütünegeçtiğinedairbilgibulunmamaktadır.Periton

diyalizitedavisigörenannelerinemzirmemesitavsiyeedilmektedir.

Araçvemakinekullanımı

CAPD19staysafe’in,araçveyamakinekullanmabecerisiüzerineetkisiyokturveyaihmaledilebilir

düzeydedir.

CAPD19staysafe’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

İçeriğindekiyardımcımaddelerhakkında verilecekönemlibilgibulunmamaktadır.

CAPD19staysafe’indiğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlardakullandınızise

lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

Peritondiyaliziişlemi,ilaçlarınetkisinietkileyebileceğinden,doktorunuzunözellikleaşağıdakiilaçların

dozajlarınıdeğiştirmesigerekebilir:

Kalpyetmezliğiiçinkullanılanilaçlar,örneğindigoksin.

Doktorunuzkanpotasyumseviyenizikontroledecektirvegerekliolmasıdurumundauyguntedbirleri

alacaktır.

Kalsiyumseviyelerinietkileyenilaçlar,örneğinkalsiyumiçerenilaçlarveyaDvitamini

İdrarsöktürücüilaçlar,örneğindiüretikler

Ağızyoluilealınankanşekerinidüşürenilaçlarveyainsülin.Kanşekerseviyenizdüzenli

olarakölçülmelidir.

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlardakullandıysanız

lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.CAPD19staysafenasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Butıbbiürünüherzamandoktorunuzunveyaeczacınızınsizeanlattığışekildekullanınız.Eminolmadığınız

durumlardadoktorunuzveyaeczacınızadanışınız.

Doktorunuztedavimetodu,süresi,kullanımsıklığı,gereklisolüsyonhacmiveperitonboşluğunda

solüsyonunbeklemesüresinibelirleyecektir.

Karınbölgesindegerginlikoluşursa,doktorunuzsolüsyonhacminiazaltabilir.

Uygulamayoluvemetodu:

SürekliAyaktanPeritonDiyalizi(SAPD):

Yetişkinlerdekullanımı:Vücutağırlığıveböbrekfonksiyonunabağlıolarakuygulanandoz

genellikle,günde4kez2000-3000mldiyalizsolüsyonudur.

2-10saatbeklemesüresininardındansolüsyonboşaltılır.

Çocuklardakullanımı:Doktorunuzçocuğuntahammülüne,yaşınavevücutyüzeyalanınabağlı

olarakgereklidiyalizsolüsyonuhacminibelirleyecektir.

Önerilenbaşlangıçdozu,günlük4değişimolacakşekildehesaplanacakmetrekarecinsindenvücutyüzey

alanıbaşına 600-800 ml(gece boyu vücutyüzeyalanıbaşına 1000 ml)olmalıdır.

CAPD19staysafeyalnızcakarınboşluğu(periton)içineuygulanarakkullanılır.

CAPD19staysafesolüsyonberrakvetorbahasargörmemişsekullanılmalıdır.

Kullanma talimatları

SürekliAyaktanPeritonDiyalizi(SAPD)için stay safesistemi

:

Öncesolüsyontorbasıvücutsıcaklığınaısıtılır.Buişlemuygunbirtorbaısıtıcıkullanarakyapılır.2000

mlbirtorbaiçin22ºCbaşlangıçısısıileısıtmasüresiyaklaşık120dakikadır.Dahadetaylıbilgiiçin

torbaısıtıcısınınkullanmatalimatlarınabakınız.Bölgeselolarakfazlaısıtmayasebepolabileceğiiçinbu

amaçlamikrodalgafırınkullanılmamalıdır.Solüsyonunısıtılmaişlemitamamlandıktansonratorba

değişiminebaşlanır.

1. Isıtılmışsolüsyontorbasınıkontrolediniz(etiket,sonkullanmatarihi,solüsyonunberraklığı,torbavedış

ambalajınhasargörüpgörmediğini)korumakapağınındışambalajınıvepaketiniaçınız.

2.Elleriniziantimikrobiyelbiryıkamalosyonuileyıkayınız.

3.DİSK’iorganizereyerleştiriniz(TorbayıüstkısmındanserumaskısınaasınızsolüsyontorbasıileDISK

arasındakitüphattınıaçarakuzatınDİSK’iorganizereyerleştirinizdrenajtorbasınıserumaskısınınalt

kısmına asınız).

4.Kateterarabağlantısınıorganizerinikiucundanbirineyerleştiriniz.Yenikorumakapağınıisediğerboşuca

yerleştirin.

5.EllerinizidezenfekteedinizveDİSK’inkoruyucukapağınıçıkarınız.

6.KateterarabağlantısınıDİSK’e bağlayınız.

7.Ara bağlantıüzerindekiklempiaçınızpozisyon “(“boşaltımbaşlar.

8.Boşaltımtamamlandıktansonra:Yıkamapozisyon“((“drenajtorbasınatemizdiyalizatıakıtın

(yaklaşıkolarak5 saniye)

9.Dolumpozisyon “*)(“solüsyon torbasıile kateterarasındakibağlantı

10.Güvenlikadımıpozisyon“((((“kateterara bağlantısınıPIN’e yerleştirerekkapatınız.

11.Sistemdenayrılmayenikorumakapağınınkoruyucukapağınıçıkarınveeskisineçevirerektakın

KateterarabağlantısınıDİSK’tenayırınveyenikorumakapağınıkateterarabağlantısınaçevirerek

takınız.

12.Kullanılmamışkorumakapağınıters çevirerekDİSK’inaçıkucunukapatın.(organizerinsağ/solkısmında

bulunur)

13.Boşaltılan diyalizatınberraklığınıve ağırlığınıkontrolettikten sonra imha ediniz.

HerCAPD19staysafetorbasıyalnızcatekkullanımlıktır,solüsyonunkullanılmayankısmıuygun

şekildeimhaedilmelidir.

GereklieğitimialdıktansonraCAPD19staysafe’yievdekendibaşınauygulayabilirsiniz.Buesnada

eğitimsırasındaöğretilentümprosedürlereuyduğunuzdanvetorbadeğişimindehijyenikkoşulları

sağladığınızdaneminolunuz.

Herzamandiyalizatsıvısınıberraklığıyönündenkontrolediniz.Bölüm2’yebakınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Doktorunuzçocuğuntahammülüne,yaşınavevücutyüzeyalanınabağlıolarakgereklidiyaliz

solüsyonuhacminibelirleyecektir.

Yaşlılardakullanımı:

Vücutağırlığıveböbrekfonksiyonunabağlıolarakuygulanandozgenellikle,günde4kez2000

mldiyalizsolüsyonudur.Uygunolmasıdurumundadahaküçükveyadahabüyükdozlar

uygulanabilir.Budozyalnızcayolgöstermesiaçısındanverilmiştir,dozajhastayagörebireysel

olarakayarlanmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

Ekbirbilgibulunmamaktadır.

EğerCAPD19staysafe’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCAPD19staysafekullandıysanız:

Çokfazladiyalizat(solüsyon)dolumuolursa,buboşbirtorbayaboşaltılabilir.Çokfazlaadettetorba

kullanımıolursa,sıvıve/veyaelektrolitdengebozukluklarına(tuzdengesizliği)nedenolabileceğinden

doktorunuzadanışınız.

CAPD19staysafe’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

CAPD19staysafe’ikullanmayıunutursanız

Hayatıtehditedebileceksonuçlarasebebiyetvermemekiçinher24saatliksüreiçinöngörülendiyalizat

solüsyonu hacmine ulaşmaya çalışın. Emin olmadığınızdurumlarda bunu doktorunuza danışmalısınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

CAPD19staysafeiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Tedavinizidoktorunuzunbilgisiolmadansonlandırmanız,aksatmanızyadatedaviniziunutmanızhalinde

ürezehirlenmesimeydanagelecektir.Dokulardaveyaakciğerlerdesıvıbirikimiveyaürezehirlenmesinin

diğerbelirtileritedaviedilmediğitaktirdehayatıtehditediciolabilmektedir.

Builacınkullanımıylailgilidahafazlasorularınızolduğundadoktorunuza,eczacınızaveyahemşirenize

danışınız.

4. Olasıyanetkiler

TümilaçlargibiCAPD19staysafeherkullanandagörülmese deyanetkilere nedenolabilir.

Olasıyanetkilernesıklıklaortayaçıktıklarınagöreaşağıdalistelenmiştir.Butabloyanetkilerinkaç

kişideortayaçıkabileceğinigöstermektedir.

Çokyaygın: Tedaviedilen10kişide1kişidenfazla

Yaygın: Tedaviedilen100kişide1kişidenfazlave10kişide1kişidenaz

Yaygınolmayan:Tedaviedilen1.000kişide1kişidenfazlave100kişide1kişidenaz

Seyrek: Tedaviedilen10.000kişide1kişidenfazlave1.000kişide1kişidenaz

Çokseyrek: Tedaviedilen10.000kişide1kişidenaz

Bilinmiyor: Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Aşağıdakiyanetkilergenelolarak periton diyaliztedavisisonucunda oluşabilir:

Çokyaygın:

Boşaltılandiyalizatsıvısınınbulanıkoluşuilekendinigösteren,karınzarının

iltihaplanması;karınağrısı,ateş,iyihissetmemeveyanadirvakalardakanzehirlenmesi.

Lütfen boşaltılandiyalizatıiçerentorbayıdoktorunuza gösteriniz.

Kızarıklık,şişme,ağrı,akıntıveyakabuklanmagörülenkateterçıkışbölgesindeveya

kateterboyuncaderininiltihaplanması

Karınduvarındafıtık(herni)

Bu yan etkilerdenherhangibirinifarkedersenizderhaldoktora başvurunuz.

Tedavidenkaynaklanandiğeryanetkiler:

Yaygın:

Diyalizatsıvısınıniçerive dışarıakışında problemler

Karında şişlikveya gerilmehissi

Omuzağrısı

Yaygın olmayan:

İshal

Kabızlık

Bilinmiyor:

Diyaframınyükselmesinebağlınefesdarlığı

AşağıdakiyanetkilerCAPD19staysafekullanımısırasındameydanagelmektedir:

Çokyaygın:

Potasyumeksikliği

Yaygın:

Kanda yüksekşekerseviyeleri

Kanda yüksekyağseviyeleri

Kilo alımı

Yaygın olmayan:

Kalsiyumeksikliği

Hızlıkilo kaybıiletespitedilebilen vücutsıvısıseviyelerindefazla düşüş

Başdönmesi

Düşükkanbasıncı

Hızlanmış nabız

Hızlıkiloalımıiletespitedilebilen vücutsıvısıseviyelerinde artış

Dokularda ve akciğerdesıvıbirikimi

Yüksekkan basıncı

Nefesalma zorlukları

Bilinmiyor:

Kemikmetabolizmasınınpotansiyelolaraketkilenmesisonucuparatiroidinaşırıçalışması

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzuveya

eczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada080031400

08numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazlabilgiedinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5.CAPD19staysafe’insaklanması

CAPD19staysafe’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerde veambalajında saklayınız.

25°Caltındakiodasıcaklığındasaklayınız.Buzdolabınakoymayınız,dondurmayınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraCAPD19staysafe’ikullanmayınız.Sonkullanmatarihi

ayın son gününü belirtir.

Hasargörmüşveyaiçeriğibulanıkolantorbalarıkullanmayınız.

Solüsyonaçıldıktansonraderhalkullanılmalıdır.

RuhsatSahibi:FreseniusMedikalHizmetlerA.Ş.RüzgarlıbahçeMah.CumhuriyetCad.HasoğluPlaza

No:39,Kat:7,34805Kavacık/İstanbul/TÜRKİYE

Üretici:FreseniusMedicalCareDeutschlandGmbH,FrankfurterStraße6-8,66606St.Wendel,Almanya

Bukullanmatalimatı--/--/----tarihindeonaylanmıştır.