CANOLEN %1 DERMAL SPREY SOLUSYON 20 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CANOLEN %1 DERMAL SPREY SOLUSYON 20 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CANOLEN %1 DERMAL SPREY SOLUSYON 20 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Klotrimazol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/404
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 18-05-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

CANOLEN %1 DermalSprey Solüsyon

Deriyüzeyinesürülerekkullanılır

Etkinmadde:Siklopiroksolamin 10 mg/ ml

Yardımcımaddeler:Propilen glikol, isopropil alkol,benzoik asit, safsu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Butalimatayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.CANOLENnedir veneiçinkullanılır?

2.CANOLEN’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.CANOLENnasılkullanılır?

4.Olası yanetkilernelerdir?

5.CANOLEN’in saklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.CANOLENnedir veneiçinkullanılır?

CANOLEN,1ml’sinde10mgsiklopiroksilaminetkinmaddesiniiçerir.20mlsolüsyoniçeren

şişelerdeambalajlanarakkullanımasunulmuştur.Piyasadakremvevajinalkremformlarıbulunur.

CANOLEN, derinin bütün mantar hastalıkları tedavisindekullanılır.

2.CANOLEN’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

CANOLEN’i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ:

2

CANOLEN’iniçindekietkinmaddeolansiklopiroksolaminveyailacıniçerdiğidiğer

maddelerden birinekarşıalerjinizvarsakullanmayınız.

CANOLENgözeveaçıkyaralarauygulanmamalıdır.

CANOLEN’i aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Hamileyseniz

Sistemik emilimin artışından dolayı özellikleuzun sürelivegenişyüzeylerdekullanıyorsanız,

Doktorunuztarafından önerilenhijyen kurallarını dikkatli şekildeuygulamalısınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse,lütfen

doktorunuzadanışın.

CANOLEN’in yiyecekveiçecekilekullanılması

CANOLENsolüsyonderiüstünesürülerek,haricenkullanılır.Buyüzdenyiyecekveiçecekile

etkileşimibeklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CANOLENancak doktorunuztarafındangerekligörüldüğündehamilelik sırasında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczanıza danışınız.

Süt verme sırasındaCANOLENsadece, kesinliklegerekiyorsakullanılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımı üzerineözel önlem alınmasınıgerektiren biretkisiyoktur.

CANOLEN’in içeriğindebulunanbazı maddelerhakkında önemlibilgiler

Bu tıbbi ürün propilenglikol içermektedir. Ciltte iritasyonaneden olabilir.

Butıbbiürünbenzoikasitiçermektedir.Deriye,gözevemükozmembranlarınahafifderecede

irritan

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Başka ilaçlarla karşılıklıetkileşmeyeşimdiyekadar rastlanmamıştır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkındabilgi veriniz.

3

3.CANOLENnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Derinizdekihastaolankısımlaragünde2-3defa,CANOLENsolüsyonusürünüzvehafifçemasaj

yapınız.

Tedaviye, derinizdeki belirtilerkayboluncayakadar (genellikle2 hafta)devam ediniz.

Nüksleri önlemek için buuygulamayı 1-2 haftadahadevam ettiriniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuzzorunluolarakkullanılmasınakararvermedikçe6yaşındanküçükçocuklardave

yeni doğmuş bebeklerdekullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

65yaşveüstühastalarıngeneldeyetişkinhastalardanfarklışekildeyanıtverdiğinigösterecek

yeterli veri mevcut değildir. Doktorunuzsizeuygun tedavi dozunu veşekliniayarlayacaktır.

EğerCANOLEN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaCANOLENkullandıysanız:

CANOLEN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullandıysanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

CANOLEN’i kullanmayı unutursanız:

Hatırlar hatırlamaz,CANOLEN‘ihastalıklıderi üstüne sürünüz.

Unutulan dozları dengelemekiçin birsonraki dozudaha fazla miktarda uygulamayınız.

CANOLENiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler:

Hastalığınızınyeniden ortayaçıkmaması için doktorunuzadanışmadan sonvermeyiniz.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,CANOLEN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Alerjiktemaslaortayaçıkanderihastalığıbenzeri,nadirengeçicibirkaşıntıveyanmaile

cilttetahriş

4

BunlarCANOLEN’in hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuza veyaeczacınıza bildiriniz.

5.CANOLEN’in saklanması

CANOLEN‘içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.25

C’nin altındaki oda sıcaklığında veorijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraCANOLEN’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:Metin Sağlık EczaDeposuİlaçSanayi veTicaretLtd. Şti.

YeşilobaMah. Öğretmenler Bulvarı 46118 Sok.

Edip Özaltın Sitesi No:3 /BSeyhan-ADANA

Üretimyeri:BiofarmaİlaçSan. VeTic. A.Ş.Sancaktepe-İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.