CANESTEN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CANESTEN 20 GR KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CANESTEN 20 GR KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • üre

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699546350940
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

CANESTEN ® krem20g

Cildeuygulanır.

Etkinmadde:1gkremde;10mgklotrimazolmikronize

Yardımcımaddeler:Sorbitanstearat(arlasel60),benzilalkolçiftdestile,sunispermaçet,2-

oktildodekan-1-ol(eutanolG),setilstearilalkol(lanetteO),polisorbat60(tween60),

demineralizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.CANESTENnedirveneiçinkullanılır?

2.CANESTEN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CANESTENnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.CANESTEN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.CANESTENnedirveneiçinkullanılır?

1gramkrem,etkinmaddeolarak10mgklotrimazolmikronizeiçerir.Vücutyüzeyine

uygulanır.

CANESTEN,20gramlıktüplerdesunulanbeyazrenklibirkremdir.

CANESTEN,Dermatofitler,mayalar,küfler,vb.nin(örn.tineapedum,tineamanuum,

tineacorporis,tineainguinalis,pityriasisversicolor,cutaneuscandidiasis)sebep

olduğudermatomikozadıverilencilthastalıklarıveeritrazmanın(Corynebacterium

minutissimumismindekietkeninvarlığınabağlıolarakuyluklarıniçtaraflarında,

torbalardavekoltukaltlarındaortayaçıkankırmızıkahverengilekelerlebelirginbir

bulaşıcıderihastalığı)tedavisindekullanılır.

Ayrıca,Kadınlardagenitalorganındudakvebitişikbölgelerindeoluşanmantar

enfeksiyonlarınınveerkeklerdemayamantarlarının(candidalvulvutisvecandidal

balanitis)nedenolduğusünnetderisiveerkekcinsellikorganıolanpenisbaşında

gelişenenflamasyonun(oluştuğubölgedeısı,ağrı,kızarmaveşişmegibibelirtiyle

kendinigösterenreaksiyon)tedavisindekullanılır.

2.CANESTENkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CANESTEN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Etkinmaddeveyaürününiçeriğindekiherhangibirbileşenekarşıaşırıduyarlılığınızvarsa

kullanmayınız.

CANESTEN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

CANESTENgenitalbölgelere(kadınlarda:dudaklarvevulvanınyakınındakibölgeler;

erkeklerde:penisinsünnetderisivepenisbaşı)uygulandığında,prezervatif(kondom)ve

diyaframgibilateksürünlerinetkinliğinivegüvenilirliğiniazaltabilir.Ancakbuetkigeçicidir

veyalnızcatedavisüresincegeçerlidir.

Setostearilalkollokalderiiritasyonlarına(kontaktdermatitgibi)nedenolabilir.

Gözletemasındankaçınılmalıveyutulmamalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamilelikteklotrimazolkullanımıüzerineçoksınırlıbilgimevcuttur.

Önlemolarak,gebeliğinilk3ayındaCANESTENkullanımındankaçınılmasıtercih

edilmelidir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hayvançalışmalarındakisonveriler,klotrimazolvebozunmaürünlerininannesütüne

geçtiğinigöstermektedir.CANESTENiletedavisırasındaemzirmeyearaverilmelidir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerineetkisiyokturveyagözardıedilebilirdüzeydedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Diğerilaçlarlabilinenbiretkileşimiyoktur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.CANESTENnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,CANESTEN hastalıklıciltbölgesinegünde2-3

defaincebirtabakahalindeuygulanırveemdirilir.

Tambiriyileşmesağlamakamacıyla,şikayetlerinizkaybolsabileaşağıdabelirtilensürelerde

tedaviyedevamediniz.

Tedavisüreleri:

Uygulamayoluvemetodu:

Elbüyüklüğündebirbölgenintedavisiiçin0.5cmuzunluğundakremuygulanmasıyeterlidir.

4haftalıktedavisüresinceherhangibiriyileşmegörmezisenizdoktorunuzadanışınız.

Değisikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklardakullanımınaaitveribulunmamaktadır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardakullanımınaaitveribulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

Böbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardakullanımaaitveribulunmamaktadır.

EğerCANESTEN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCANESTENkullandıysanız:

Olasıtekdozdermaluygulamasonrasında(emilimiartıracakşeklindegenişbölgeye

uygulanmasıdurumunda)veyayanlışlıklaağızdanyutularakalınmasıdurumundaakut

zehirlenmeriskigözlenmemiştir.Spesifikbirantidotuyoktur.

CANESTEN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

CANESTEN’ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

CANESTEN iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Bilinenherhangibiretkisiyoktur.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,CANESTEN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,CANESTEN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

Dermatomikozlar 3-4hafta

Eritrazma 2-4hafta

Pityriasisversicolor 1-3hafta

CandidavulvitisveCandidabalanitis 1-2hafta

-Alerjikreaksiyon(bayılma,tansiyondüşmesi,nefesalmadagüçlük,kurdeşen)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir,ancakoldukçaseyrekgörülürler.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinCANESTEN’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

-Kabarcık

-Ağrı,rahatsızlık

-Ödem

-Kaşıntı

-Kızarıklık

-Döküntü

-Tahriş

-Soyulma,eksfolyasyon(derininpulpuldökülmesi)

-Batma/yanma

BunlarCANESTEN’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz

Yanetkilerinraporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.CANESTEN’insaklanması

CANESTEN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraCANESTEN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi: BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.

FatihSultanMehmetMah.BalkanCad.No:53

34770Ümraniye–İSTANBUL

Tel:02165283600

Faks:02166453950

Üretimyeri:BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.,Topkapı-İstanbul

Bukullanmatalimatı…/…/….. tarihindeonaylanmıştır.