CALTRIOJECT 2 MCG/ ML I.V. AMPUL , 2AMPUL, 5 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CALTRIOJECT 2 MCG/ ML I.V. AMPUL , 2AMPUL, 5 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CALTRIOJECT 2 MCG/ML I.V. AMPUL ,2AMPUL, 5 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kalsitriol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/474
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 27-05-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

CALTRIOJECT ® 2 mcg/ml i.v.ampul

Damar içine uygulanır.

Etkin madde:Her bir ampul 2 mikrogramkalsitrioliçerir.

Yardımcımaddeler:Polisorbat20,sodyumklorür,sodyumaskorbat,disodyumfosfat

anhidroz, sodyumdihidrojen fosfat monohidrat, sodyumedetat,enjeksiyonluk su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü siziniçin önemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin içinreçete edilmistir,başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya

düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CALTRIOJECT ®

nedir ve ne için kullanılır?

2. CALTRIOJECT ®

’i kullanmadanönce dikkat edilmesi gerekenler

3. CALTRIOJECT ®

nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. CALTRIOJECT ® ’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. CALTRIOJECT ® nedir ve ne için kullanılır?

CALTRIOJECT ® ,etkinmaddeolarakkalsitrioliçerir.KalsitriolD3vitaminininaktif

formudur.CALTRIOJECT ® herbiristerilenjeksiyonlukçözeltiiçeren1ml’likamberrenkli

cam(Tip I) ampullerde sunulmaktadır. Bir kutuda 25 ampul bulunmaktadır.

CALTRIOJECT ® ,kronik(uzundönemli)böbrekbozukluğuiçindiyalizegirenhastalarda

hipokalsemi(kandadüşükkalsiyumseviyesi)tedavisiiçinkullanılır.Ayrıcakemik

problemlerinenedenolabilenkandakiyüksekparatiroidhormon(PTH)seviyelerinide

azaltabilir.Sağlıklıkişilerdekalsitrioldoğalolarakböbrekleryoluylaüretilir.Fakatböbrek

bozukluğundaçoğukez,doğalolaraküretilenkalsitrioleksikliğibulunmaktadır.Budurumda

kandadüşükkalsiyumseviyelerineveyüksekPTHseviyelerinenedenolabilmektedir.

Kalsitriolvücudundoğalkalsitriolününyerinegeçmekiçinkullanılır.Kalsitriolkandaki

kalsiyumseviyelerini artırır ve PTHseviyelerinidüşürür.

2/6

2. CALTRIOJECT ® ’i kullanmadan önce dikkat edilmesigerekenler

CALTRIOJECT ® ’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- CALTRIOJECT ® ’e veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı

(alerjik) iseniz,

-Kanınızda yüksek seviyelerde kalsiyumveya vitamin D var ise,

-Barsakdan emilimbozukluğu (malabsorbsiyon sendromu) var ise.

CALTRIOJECT ® ’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

-Dijital (kalp yetmezliği için ilaç) tedavisi görüyor iseniz,

-Serumfosfor düzeyiniz yüksek ise,

-Hiperkalsemi (kanda yüksek seviyede kalsiyum bulunması) veya hiperkalsiüri(idrardan

atılan kalsiyummiktarının artması) gelişir ise,

-Kalsiyumkaynaklı fosfat bağlayıcıalınıyor ise

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuza danışınız.

CALTRIOJECT ® ’in yiyecek veiçecekile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

CALTRIOJECT ® için gebe kadınlarda yeterli veiyi kontrollü çalışmalar yoktur

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

CALTRIOJECT ® ’in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneğiüzerindeki etkileriyle ilgiliçalışmalaryapılmamıştır.

Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı

-Magnezyumiçerenantiasitler(mideilaçları):hipermagnezemi(kandakimagnezyum

seviyesinde artış) gelişebilir.

-VitaminDanaloglarıvekardiyakglikozitler,dijitaller:kardiyakaritmilere(kalpritm

bozukluğu) neden olabilir.

3/6

-Kolestiramin ve kolestipol: kalsitriol absorbsiyonunu ve etkisini azaltabilir.

-Barbitürat veya antikonvülsan: vitamin Detkisi azalabilir.

-Kortikosteroidler: vitamin D analoglarının etkilerini azaltabilir.

-Tiazid diüretikleri: hiperkalsemiriskini artırabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkındabilgiveriniz.

3. CALTRIOJECT ® nasılkullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulamasıklığı için talimatlar:

CALTRIOJECT ® dozuherhastaiçindeğişmektedir.Siziniçinuygunolandozadoktorunuz

kararverecektir.CALTRIOJECT ® ,yaklaşık3haftadabirdiyalizinsonundamuhtemelen

katateraracılığıiledamarınızaenjekteedilecektir.CALTRIOJECT ® ’inçalışmasıiçin

diyetinizdekalsiyumolmasıgerektiğinden,sizekalsiyumtabletiverilebilirveyahangi

yiyeceklerden daha fazlayenmesi gerektiği söylenebilir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlıolarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklardakullanımı:CALTRIOJECT ® ’inçocuklardakigüvenilirlikveetkinliğihenüz

belirlenmemiştir.

Östrojenazalmasınabağlısekondermenapozalosteoporoz:Buhastagrubundakietkinliği

henüz belirlenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Transplantasyon(dokunakli):Dokunaklisonrasıkemikkayıplarınınkalsitriolile

tedavisine yönelik tavsiyeler henüzbelirlenmemiştir.

Eğer CALTRIOJECT ®

’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CALTRIOJECT ® kullandıysanız

CALTRIOJECT ® ’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız,bir doktorveya

eczacıile konuşunuz.

KullanmanızgerekendenfazlaCALTRIOJECT ® kullanmanız,kandavebazendeidrarda

zararlıolabilecekyüksekkalsiyumseviyelerinenedenolabilir.Bunuönlemeyeyardımcı

olmakiçintedavininerkendönemlerindekanınızhaftadaikiveyaüçkeztestedilecektirve

böylece doktorunuz sizeuyan CALTRIOJECT ® dozunu ayarlayabilecektir.

CALTRIOJECT ® ’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

4/6

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tümilaçlargibi,CALTRIOJECT ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yan etkiler olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaCALTRIOJECT ® kullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

-Allerjikşok(anaflaksi)

-Enjeksiyon bölgesinde ağrı ve kızarıklık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinCALTRIOJECT ® ’ekarşıciddialerjinizvar

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneyeyatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsioldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

en yakın hastanenin acilbölümüne başvurunuz:

-Aşırıidraroluşması (poliüri)

-Aşırısusama (polidipsi)

-İştah azalması

-Kilo kaybı

-Gece idrara kalkma (noktüri)

-Göz zarı iltihabı(konjonktivit)

-Pankreas iltihabı (pankreatit)

-Işığa aşırı duyarlılık(fotofobi)

-Kaşıntı (pruritus)

-Vücut ısısının artması (hipertermi)

-Cinselistekte azalma (libido azalması)

-Serumüre/nitrojen artması (BUN artışı)

-İdrarda albümin bulunması (albüminüri)

-Kolestrol yüksekliği (hiperkolesterolemi)

-Karaciğer enzimlerinde artış (SGOT ve SGPT artışı)

-Ektopik kalsifikasyon

-Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)

-Kalp atımritminde bozukluk (kardiyak aritmiler)

-Nadiren belirgin ruhsal bozukluk (psikoz)

-Kanda magnezyumseviyesinde artış(hipermagnezemi)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbimüdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

5/6

Aşağıdakilerden herhangi birinifark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

-Burun akıntısı (rinore)

-Halsizlik

-Baş ağrısı

-Uyku hali

-Bulantı

-Kusma

-Ağız kuruluğu

-Kabızlık

-Kas ağrısı

-Kemik ağrısı

-Metaliktat

Bunlar CALTRIOJECT ® ’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız,

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. CALTRIOJECT ® ’in saklanması

CALTRIOJECT ® ’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

CALTRIOJECT ® ’i25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.Işıktankoruyunuz.

Dondurmayınız.

Ampuller tek dozluktur. Kullanılmayan kısmı atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CALTRIOJECT ®

i kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizCALTRIOJECT ® ’i

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:Santa Farmaİlaç Sanayii A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Fax: (+90 212) 222 57 59

6/6

Üretim Yeri:PH&T S.p.A., Milano, İtalya adına

Kern Pharma, Barselona, İspanya

Bu kullanmatalimatı27/05/2015 tarihinde onaylanmıştır.

1/6

KULLANMA TALİMATI

CALTRIOJECT ® 2 mcg/ml i.v.ampul

Damar içine uygulanır.

Etkin madde:Her bir ampul 2 mikrogramkalsitrioliçerir.

Yardımcımaddeler:Polisorbat20,sodyumklorür,sodyumaskorbat,disodyumfosfat

anhidroz, sodyumdihidrojen fosfat monohidrat, sodyumedetat,enjeksiyonluk su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü siziniçin önemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin içinreçete edilmistir,başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya

düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CALTRIOJECT ®

nedir ve ne için kullanılır?

2. CALTRIOJECT ®

’i kullanmadanönce dikkat edilmesi gerekenler

3. CALTRIOJECT ®

nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. CALTRIOJECT ® ’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. CALTRIOJECT ® nedir ve ne için kullanılır?

CALTRIOJECT ® ,etkinmaddeolarakkalsitrioliçerir.KalsitriolD3vitaminininaktif

formudur.CALTRIOJECT ® herbiristerilenjeksiyonlukçözeltiiçeren1ml’likamberrenkli

cam(Tip I) ampullerde sunulmaktadır. Bir kutuda 25 ampul bulunmaktadır.

CALTRIOJECT ® ,kronik(uzundönemli)böbrekbozukluğuiçindiyalizegirenhastalarda

hipokalsemi(kandadüşükkalsiyumseviyesi)tedavisiiçinkullanılır.Ayrıcakemik

problemlerinenedenolabilenkandakiyüksekparatiroidhormon(PTH)seviyelerinide

azaltabilir.Sağlıklıkişilerdekalsitrioldoğalolarakböbrekleryoluylaüretilir.Fakatböbrek

bozukluğundaçoğukez,doğalolaraküretilenkalsitrioleksikliğibulunmaktadır.Budurumda

kandadüşükkalsiyumseviyelerineveyüksekPTHseviyelerinenedenolabilmektedir.

Kalsitriolvücudundoğalkalsitriolününyerinegeçmekiçinkullanılır.Kalsitriolkandaki

kalsiyumseviyelerini artırır ve PTHseviyelerinidüşürür.

2/6

2. CALTRIOJECT ® ’i kullanmadan önce dikkat edilmesigerekenler

CALTRIOJECT ® ’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- CALTRIOJECT ® ’e veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı

(alerjik) iseniz,

-Kanınızda yüksek seviyelerde kalsiyumveya vitamin D var ise,

-Barsakdan emilimbozukluğu (malabsorbsiyon sendromu) var ise.

CALTRIOJECT ® ’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

-Dijital (kalp yetmezliği için ilaç) tedavisi görüyor iseniz,

-Serumfosfor düzeyiniz yüksek ise,

-Hiperkalsemi (kanda yüksek seviyede kalsiyum bulunması) veya hiperkalsiüri(idrardan

atılan kalsiyummiktarının artması) gelişir ise,

-Kalsiyumkaynaklı fosfat bağlayıcıalınıyor ise

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuza danışınız.

CALTRIOJECT ® ’in yiyecek veiçecekile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

CALTRIOJECT ® için gebe kadınlarda yeterli veiyi kontrollü çalışmalar yoktur

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

CALTRIOJECT ® ’in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneğiüzerindeki etkileriyle ilgiliçalışmalaryapılmamıştır.

Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı

-Magnezyumiçerenantiasitler(mideilaçları):hipermagnezemi(kandakimagnezyum

seviyesinde artış) gelişebilir.

-VitaminDanaloglarıvekardiyakglikozitler,dijitaller:kardiyakaritmilere(kalpritm

bozukluğu) neden olabilir.

3/6

-Kolestiramin ve kolestipol: kalsitriol absorbsiyonunu ve etkisini azaltabilir.

-Barbitürat veya antikonvülsan: vitamin Detkisi azalabilir.

-Kortikosteroidler: vitamin D analoglarının etkilerini azaltabilir.

-Tiazid diüretikleri: hiperkalsemiriskini artırabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkındabilgiveriniz.

3. CALTRIOJECT ® nasılkullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulamasıklığı için talimatlar:

CALTRIOJECT ® dozuherhastaiçindeğişmektedir.Siziniçinuygunolandozadoktorunuz

kararverecektir.CALTRIOJECT ® ,yaklaşık3haftadabirdiyalizinsonundamuhtemelen

katateraracılığıiledamarınızaenjekteedilecektir.CALTRIOJECT ® ’inçalışmasıiçin

diyetinizdekalsiyumolmasıgerektiğinden,sizekalsiyumtabletiverilebilirveyahangi

yiyeceklerden daha fazlayenmesi gerektiği söylenebilir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlıolarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklardakullanımı:CALTRIOJECT ® ’inçocuklardakigüvenilirlikveetkinliğihenüz

belirlenmemiştir.

Östrojenazalmasınabağlısekondermenapozalosteoporoz:Buhastagrubundakietkinliği

henüz belirlenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Transplantasyon(dokunakli):Dokunaklisonrasıkemikkayıplarınınkalsitriolile

tedavisine yönelik tavsiyeler henüzbelirlenmemiştir.

Eğer CALTRIOJECT ®

’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CALTRIOJECT ® kullandıysanız

CALTRIOJECT ® ’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız,bir doktorveya

eczacıile konuşunuz.

KullanmanızgerekendenfazlaCALTRIOJECT ® kullanmanız,kandavebazendeidrarda

zararlıolabilecekyüksekkalsiyumseviyelerinenedenolabilir.Bunuönlemeyeyardımcı

olmakiçintedavininerkendönemlerindekanınızhaftadaikiveyaüçkeztestedilecektirve

böylece doktorunuz sizeuyan CALTRIOJECT ® dozunu ayarlayabilecektir.

CALTRIOJECT ® ’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

4/6

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tümilaçlargibi,CALTRIOJECT ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yan etkiler olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaCALTRIOJECT ® kullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

-Allerjikşok(anaflaksi)

-Enjeksiyon bölgesinde ağrı ve kızarıklık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinCALTRIOJECT ® ’ekarşıciddialerjinizvar

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneyeyatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsioldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

en yakın hastanenin acilbölümüne başvurunuz:

-Aşırıidraroluşması (poliüri)

-Aşırısusama (polidipsi)

-İştah azalması

-Kilo kaybı

-Gece idrara kalkma (noktüri)

-Göz zarı iltihabı(konjonktivit)

-Pankreas iltihabı (pankreatit)

-Işığa aşırı duyarlılık(fotofobi)

-Kaşıntı (pruritus)

-Vücut ısısının artması (hipertermi)

-Cinselistekte azalma (libido azalması)

-Serumüre/nitrojen artması (BUN artışı)

-İdrarda albümin bulunması (albüminüri)

-Kolestrol yüksekliği (hiperkolesterolemi)

-Karaciğer enzimlerinde artış (SGOT ve SGPT artışı)

-Ektopik kalsifikasyon

-Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)

-Kalp atımritminde bozukluk (kardiyak aritmiler)

-Nadiren belirgin ruhsal bozukluk (psikoz)

-Kanda magnezyumseviyesinde artış(hipermagnezemi)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbimüdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

5/6

Aşağıdakilerden herhangi birinifark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

-Burun akıntısı (rinore)

-Halsizlik

-Baş ağrısı

-Uyku hali

-Bulantı

-Kusma

-Ağız kuruluğu

-Kabızlık

-Kas ağrısı

-Kemik ağrısı

-Metaliktat

Bunlar CALTRIOJECT ® ’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız,

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. CALTRIOJECT ® ’in saklanması

CALTRIOJECT ® ’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

CALTRIOJECT ® ’i25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.Işıktankoruyunuz.

Dondurmayınız.

Ampuller tek dozluktur. Kullanılmayan kısmı atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CALTRIOJECT ®

i kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizCALTRIOJECT ® ’i

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:Santa Farmaİlaç Sanayii A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Fax: (+90 212) 222 57 59

6/6

Üretim Yeri:PH&T S.p.A., Milano, İtalya adına

Kern Pharma, Barselona, İspanya

Bu kullanmatalimatı27/05/2015 tarihinde onaylanmıştır.