CALPOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CALPOL 120 MG 150 ML SUSPANSIYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CALPOL 120 MG 150 ML SUSPANSIYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • parasetamol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699522705009
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

Calpol SF/CFSüspansiyon

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Birölçek (5ml), 120mgparasetamol içerir.

Yardımcımaddeler:MaltitolSolüsyonu

,sorbitolSolüsyonu(%70)(non-kristalize),gliserol

sellüloz(dispersibl)(E420),ksantansakızı,metilparahidroksibenzoat(E218),propil

parahidroksibenzoat (E216), çilek özü, safsu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Başkalarının belirtileri sizinkilerle aynı dahiolsa, ilaço kişilere zararverebilir.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kulladığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.Calpol SF/CFnedir veneiçinkullanılır?

2.Calpol SF/CF’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.Calpol SF/CFnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.Calpol SF/CF’ninsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.CALPOLSF/CFnedir veneiçinkullanılır?

CalpolSF/CF,süspansiyon(çözelti,katı-sıvıkarışımı)şeklinde,herbirölçeğinde(her5

ml’de)120 mgparasetamoliçeren, ağrı kesici veateş düşürücüolaraketkigösteren bir ilaçtır.

CalpolSF/CF150 ml’likşişedesunulmaktadır.

CALPOLSF/CFçocuklarda,hafifveortaşiddetliağrılarileateşinsemptomatik(hastalığı

tedavi edici değil, belirtilerinigiderici) tedavisindekullanılır.

2.CALPOLSF/CF’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

CALPOLSF/CF’iaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Parasetamolveyailacıniçeriğindekidiğermaddelerekarşıaşırıduyarlılık(alerji)

varsa,

Şiddetlikaraciğerveyaböbrekyetmezliğivarsa

Calpol SF/CF’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Anemi(kansızlık)varsa,

Akciğerhastalığı varsa,

Karaciğerveyaböbrek işlevlerinde bozukluk varsa,

Parasetamol içeren başkabir ilaçkullanıyorsa,

Karaciğerenzimlerindeyükselmevegelipgeçicisarılıklakarakterizekalıtsalbir

hastalıkolan Gilbert sendromunuzvarsa,

Deridekızarıklık, döküntü veyabir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde.

Kanşekerimetabolizmasındaetkiliolanglukoz6fosfatdehidrogenazenzimieksikliği

olan hastalardaseyrek olarak hemoliz(kırmızı kan hücrelerininyıkımı)görülebilir.

3–5güniçindeyenisemptomların(belirtilerin)oluşmasıyadaağrınınve/veyaateşin

azalmaması halinde, çocuğunuzdaparasetamol kullanmayason verip doktoradanışınız.

CalpolSF/CF,akut(kısasüreli)yüksekdozdaalındığındaciddikaraciğertoksisitesine

(zehirlenmesine)nedenolur.Erişkinlerdekronik(uzunsürelivetekrarlayarak)günlük

dozlardaalındığında karaciğerhasarınaneden olabilir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

CALPOLSF/CF’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Alkolleveyaalkoliçerenyiyecek,ilaçvb.ilebirliktekullanıldığındakaraciğerüzerinezararlı

etkigöstermeriskiartabilir.

Besinler parasetamolün barsaktanemilimini azaltabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CalpolSF/CF’ninhamileliktekullanımgüvenliliğiileilgilizararlıetkilerbildirilmemekle

beraberbu dönemdeyinedehekimönerisi ile kullanılır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CALPOLSF/CF’inemzirenannetarafındantedaviedicidozlardaalınmasıbebeküzerindebir

risk oluşturmaz. Parasetamolazdaolsa sütegeçtiği içinemzirmedönemindehekimönerisi ile

kullanabilir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmaüzerineherhangi bir etki göstermesi beklenmez.

CALPOLSF/CF’niniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

İçeriğindekimaltitolsolüsyonuvesorbitolnedeniyle,eğerdahaöncedençocuğunuzdabazı

şekerlerekarşıdayanıksızlık(intolerans)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüçocuğunuza

vermeden öncedoktorunuzla temasageçiniz.

İçeriğinde bulunangliserol baş ağrısı, midebulantısı ve ishale sebebiyet verebilir.

İçeriğindebulunansodyummetilparahidroksibenzoatvepropilparahidroksibenzoatlar,aşırı

duyarlılık (alerjik)tepkilerine(reaksiyonlarına) (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğerilaçlarla birliktekullanımı

BazıilaçlarilebirliktekullanıldığındaCalpolSF/CF’ninetkisideğişebilir.Çocuğunuz

aşağıdaki ilaçları kullanıyorsalütfen doktorunuzasöyleyiniz:

Mideboşalmasında gecikmeyaratan ilaçlar(Örn:Propantelinvb.)

Mideboşalmasını hızlandıran ilaçlar(Örn: Metoklopramid gibi)

Karaciğerenzimleriniuyaranilaçlar(Örn:Bazıuykuilaçları,sarahastalığındakullanılan

bazı ilaçlargibi)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

Varfarin vekumarin türevi antikoagülanlar(kan pıhtılaşmasınıengelleyen ilaçlar)

Zidovudin (çocuk veerişkinlerdegörülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve

önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

Domperidon (bulantı-kusma tedavisindekullanılır)

Sarı kantaron (StJohn’s Wort /Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar

Kolestiramin içerikli ilaçlar(yüksekkolesterol tedavisindekullanılır)

Tropisetronvegranisetroniçerikliilaçlar(radyoterapive/veyakemoterapialanhastalarda

bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıylakullanılır).

Diğer ağrı kesicilerlebirliktekullanım

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.CALPOLSF/CFnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Ay Doz Kullanım

3-6 ay 2.5 ml 6 saattebir

6-24 ay 5 ml 6 saattebir

2-4yaş 7.5 ml 6 saattebir

4-6yaş 10 ml 6 saattebir

2-3ayarasıçocuklardaaşılamasonrasıateşgelişenbebekleriçin60mg’lıkparasetamol

dozu(2.5 ml)Calpolbebekleriçin Süspansiyon uygundur.

İki ayınaltındaki bebeklerdekullanılmamalıdır.

Budozlar,herdozarasında6saatveyadahauzunaralıkbırakılarakgünde4kez

tekrarlanabilir.

6yaşınüzerindekiçocuklarvetabletyutmadagüçlükçekenyetişkinleriçin"CALPOL6Plus

süspansiyon"önerilir.

En fazla günde10-15 mg/kgbölünmüş dozlarhalinde60mg/kgkullanılır.

Hekimönerisi olmadan 3ardışık(üstüste)gündendahauzun kullanmayınız.

Alkolalankişilerdekaraciğertoksisitesi(zehirlenmesi)sebebiylegünlükalınanparasetamol

dozunun 2 gramıaşmaması gerekir.

Uygulama yoluvemetodu:

Ağızdanalınır.CALPOLSF/CF’inkoyukıvamıilacınkaşıktandökülmesiniönlervedaha

kolayuygulanmasınısağlar.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:Bkz:Uygun kullanımvedoz/uygulamasıklığı içintalimatlar

Yaşlılardakullanımı:Tabletyutmadagüçlükçekenyetişkinleriçin"CALPOL6Plus

süspansiyon"önerilir.

Özel kullanımdurumları:

Hafifveortaşiddettekaraciğer veyaböbrekyetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.

EğerCALPOLSF/CF’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendenfazlaCALPOLSF/CFkullandıysanız:

Dozaşımıdurumundasolgunluk,iştahsızlık,bulantıvekusma,görülenbaşlıcabelirtileridir,

ancakbazıdurumlardasaatlercebelirtivermeyebilir.Bunedenleaşırıdozyadayanlışlıkla

ilaçalınmasıdurumundahemendoktorunuzabildirinizyadabirhastaneyebaşvurunuz.Kısa

sürede(akut)yüksekdozalındığındakaraciğer hasarınayol açabilir.CalpolSF/CFaşırı dozajı

hemen tedavi edilmelidir.

CALPOLSF/CF’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

CALPOLSF/CF'ikullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

CALPOLSF/CFiletedavi sonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

İlacınızıdoktorunuzunsöylediğisürezarfıncakullanın.Doktorönerisineuygunbiçimde

kullanıldığı takdirdeherhangi bir olumsuzetkigöstermesi beklenmez.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,CALPOLSF/CF’niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

istenmeyenetkilerolabilir.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın: 10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birindenazgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

AşağıdakilerdenbiriolursaCALPOLSF/CF’ikullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuza bildirinveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Deridöküntüsü,kaşıntı,egzama,alerjik(aşırıduyarlılıklailgili)ödem,yüzde,dildeve

boğazdaşişlik(anjiyoödem),yaygınakıntılıdöküntüler(akutgeneralizeeksantematöz

püstülozis),deridehaşlanmagörünümünebenzeyenbelirtiler(toksikepidermalnekroliz),el,

yüzveayakta dantelebenzer kızarıklıkoluşturan aşırı duyarlılık (eritemamultiforme)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinCALPOL

SF/CF’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Çok yaygıngörülen yanetkiler

Karaciğerenzimleri (ALT )üstsınırının üstünde

Yaygıngörülen yanetkiler

Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Uyuklama

Uyuşma(Parestezi)

Üst solunumyoluenfeksiyonu

Bulantı

İshal (diyare)

Hazımsızlık, sindirim bozukluğu (dispepsi)

Gazabağlımide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)

Karın ağrısı

Kabızlık (konstipasyon)

Kusma

Karaciğerenzimleri (ALT)üstsınırın 1.5 katı

Yüzödemi

Post-ekstraksiyon kanaması (diş çekimi sonrası kanama)

Yaygınolmayanyanetkiler

Dengebozukluğu

Midevebağırsakta kanamalar (gastrointestinal kanama)

Periferik ödem (el ve ayakbileğigibiyerlerdeödem)

Post-tonsillektomi kanaması (bademcik ameliyatı sonrası kanama)

Seyrekgörülen yanetkiler

Deri döküntüsü

Kurdeşen(ürtiker)

Kaşıntı

Yaygınakıntılı döküntüler (akutgeneralizeeksantematözpüstülozis)

Deridehaşlanmagörünümünebenzeyen belirtiler(toksik epidermal nekroliz)

El,yüzveayaktadantelebenzer kızarıklıkoluşturan aşırı duyarlılık (eritemamultiforme)

Alerjik ödem

Yüzde, dildeveboğazdaşişlik (anjiyoödem)

Genelliklegripbenzeribelirtilerlebaşlayanveardındansonuçolarakcildinüst

katmanınınölerekdökülmesinenedenolancildeyayılanağrılıkırmızıveyamorumsu

kızarıklıklarveiçi sıvı dolu kabarcıkların oluşması (Stevens-Johnson sendromu)

Cilttelekeler(kızarıklık)veşekillilezyonlarınateşliyadaateşssizolarakgörülmesi

(erupsiyon)

Çok seyrekgörülen yanetkiler

Agranulositoz(vücuttaani ve sık gelişebilen tehlikelibir lökopeni (akyuvar sayısının

azalması))

Trombositopeni (kan pulcuğu(pıhtılaşmadagörevalan kan hücreleri) sayısında

azalma)

Purpura(iğnebaşı şeklindekırmızı morarmalar)

Ateş

Asteni (kronikyorgunluk)

Bronkospazm (akciğerdenefes darlığınayolaçacak astım benzeri belirtiler)

Anafilaktik sok (El, ayak,yüzvedudakların şişmesiyadaözellikleboğazdanefes

darlığınayolaçacak şekildeşişmesi

Alerji testipozitif

Sıklığı bilinmeyenyanetkiler

Parasetamolün terapötik dozlarınıtakiben nefrotoksik etkileriyaygın değildir. Uzun

süreliuygulamadapapiller nekrozbildirilmiştir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”

ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildirebileceğinizgibi, 0 800 314 00 08 numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

5.CALPOLSF/CF’insaklanması

CALPOLSF/CF’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.Buzdolabındasaklamayınız.

Her kullanımdan önce şişeyi kuvvetliceçalkalayınız.

CALPOLSF/CFsulandırılmadan kullanılır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraCALPOLSF/CF’i

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizCALPOLSF/CF’i

kullanmayınız.

Kullanılmamış çözeltilerveyaatıklarlokal prosedürlerdoğrultusunda atılmalıdır.

Ruhsat sahibi:

GlaxoSmithKlineServicesUnlimitedlisansıileGlaxoSmithKlineİlaçlarıSanayiveTicaret

A.Ş.,Levent /İSTANBUL

Üretici:

AbdiİbrahimİlaçSanayiveTicaret A.Ş.,İstanbul

Bu kullanma talimatı....................tarihindeonaylanmıştır.

16-1-2018

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules contain the undeclared substance paracetamol.

Therapeutic Goods Administration - Australia

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia