CALGEL JEL, 20 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CALGEL JEL, 20 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CALGEL JEL, 20 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • çeşitli

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 175/5
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 15-09-1995
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLAIIMA

TALiMATI

CALGTLrM

etine

uygulanlr.

Etkin

madde:

Lidokain

hidroklortir

setilpiridinyum

kloriir

igerir.

Yordrmct

mtddeler:

Sorbitol

gdzeltisi,

Ksilitol,

Etanol

Yo96,

Hidroksietilseluloz

5000

(Natrosol

250),

cremophor,

RH410,

Laureth

(Macrogol

Lauryl

Ether),

Makrogol

300,

Sodyum

sakarin, Levomentol,

Bitkisel

Aroma

17.42.5490, Karamel

E150,

Sodyum

Sitrat,

Sitrik

Asit

Monohidrat,

Bu Kullanma Talimatrnda:

CALGEL nedir

igin

hullanilr?

CALGEL'i

kullonmadon

6nce

dikkat

edilmesi

gerekenler

CALGEL

nasil

hullanilr?

Olau

ethiler nelerdir?

CALGEL' in

saklanmosr

Baghklan

almaktadrr.

CALGBL

nedir

ve ne

igin

kullanilrr?

CAIfEL,

suda

gdziinen

gekersiz

bazh

saydam

sarr

renkre

jeldir.

etine uygulanan

tiriindiir.

B6lgesel

kesici

etki

gOsteren

lidokain hidroklortir

antiseptik

(hastahk yaprcr

mikroorganizmalarn

edilmesi)

etki

gOsteren

setilpiridinyum

kloriir

igerir.

CALGEL

g'hk

aluminyum ttipler

halindedir.

CALGEL

grkarma

a[rrlarrnda

iltihabrna

ba[h

rahatsrzhk

huzursuzlufiun

giderilmesinde

kullanrlrr, antiseptik

(mikroplan

dldUrme amacryla

kullanrlan

ilaglar)

6zelli$

vardrr

(CALGEL

gabuk

etkileyerek

aprryr

dindirip, bebelin

etlerini

rahatlatrr).

CALGEL'i

kullanmadan

iince

dikkat

edilmesi

gerekenler

CALGEL'i

aga[rdaki

durumlarda

KULLANMAYIMZ

EEer

bebe[iniz

lidokain

hidrokloriir,

setilpiridinyum

kloriir

veya

iiriiniin

kendisine

kargr agtn

duyarh

(alerjik)

KULLANMA

TALIMATIM

dikkatlice

okuyunuz,

giinkii

sizin igin dnemli

bilgiler

igermektedir.

ilaq

sizin

regetesiz

olarak

temin edip

dohor

yordtmt

almadan

eczactnztn

tavsiyesi

hafif

hastalrfit tedavi

etmeniz

igindir.

Buna

knrSm,

yine

CALGEL'den

sonuglart

di kkot

anmaruz

dir.

kullonma

talimanru

soHaymtz. Doha

sonra

telvar

okumaya ihtiyag

duyabilirsiniz.

EEer

ilave

sorulartntz

olursa,

liltfen

doldorunuza

veya

eczactruza damsmtz.

ilacm

htllantmt

srastnda,

doktora

veya hastaneye

gitti[inizde

doktorunuza bu

ilact

kullondtBntn

sdyleyiniz.

Bu talimatta

yazilanlara

aynen uyunuz.

ilaq

hakhnda

size

tinerilen

dozun

drymda

yliksek

veya

diigiik

kullanmayrruz.

CALGEL'i

a$aErdaki

durumlarda

Oixx,lll-i

KULLANINIZ

Qocuklann

gdremeyeceli,

erigemeyece$i

yerlerde

ambalaj

lnda

saklaytntz.

Eler tiip

kullanrmdan 6nce

agrlmrqsa

kullanmaynrz.

Tavsiye edilen dozu

aqmaytnz.

Herhangi

istenmeyen

etki

giiri.ildiiliinde

veya a$ln doz

durumunda

ilacrn

kullanrmr

kesilmelidir.

uyanlar,

gegmi$teki

herhangi

ddnemde

dahi olsa

sizin

igin

gegerliyse

lttfen

doktorunuza

danlqrnrz.

CALGEL'in

yiyecek

igecek

kullanrlmasr

Veri

yoktur.

Hamilelik

CALGEL'in

gebelikte

kullanrmrna

iligkin

bir tehlike

dng6rtlmemektedir.

Emzirme

CALGEL'in

emzirme diineminde

kullanrmrna

iligkin bir tehlike

Ong6riilmemektedir.

Arag

makine

kullanrmr

Gegerli

de[ildir.

CALGEL'in

igeri[inde

bulunan

bazr

yardrmcr

maddeler

hakkrnda iinemli

bilgiler

igerilindeki

yardrmcr

maddeler

igin

kullanrm

yolu

nedeni

herhangi

uyan

gerekmemektedir.

Difer

ilaglarla

birlikte

kullanrmr

Calgel

higbir

ilag

etkilepimi bilinmemektedir

intravendz

(damar

yolu)

yoldan

uygulanan

lidokain

oral

(a$rzdan

ahnan)

prokainamid

(kalpteki

ritim

bozukluklarrnrn

tedavisinde

kullanrlan, kalsiyum

kanah

engelleyicisi

ilag),

baglna

oral

fenitoin

veya

fenobarbital

(epilepsi

tedavisinde

kullanrlan

primidin

karbamazepin

(epilepsi

tedavisinde

kullanrlan

oral

propanolol

bumetadin,

furosemid

tiyazid

(yiiksek

tansiyon

tedavisinde

kullanrlan

maddeler)

dahil olmak

iizere

non-potasyum

tutucu

diiiretikler

arastnda

etkileqimleri

ldirilmiqtir.

ilag

etkilerinin

CALGEL

kullanrmr

iliqkili

olarak

ortaya

grkmasr

olasr

de[ildir.

Eder bebe{iniz

regeteli

regetesiz

herhangi

ilact

anda

kullaruyorsa

veya

zamanlarda

kulland

liitfen

doldorunuza

veya eczactruza

bunlar

haliktnda

bilgi

veriniz.

CALGEL

nasrl

kullantltr?

Uygun

kullanrm

doz./uygulama

srkhfr

igin

talimatlar:

grkarma

agrian

olugtu[unda

azbir

miktar CALGEL

(7.5

kadar)

parga

pamu[a

veya temiz

parma[a

siiriili.ip

bebepin

dig etleri

yava$ga

ovulur. Doktor

tavsiyesine

gdre,

doktorun

6zel

tavsiyesi

olmadr[r

takdirde

dakika

sonra

tekrarlantr,

eler

gerekliyse

giinde

kereye

kadar

uygulanabilir.

Tavsiye edilen

doz agrlmamahdrr.

CALGEL

3 ayhk

iizerindeki

bebeklerde

kullanrlrr.

Uygulama

yolu

metodu:

CALGEL

gekersiz

olup

tadr

vardrr. Kapak ters

gevrilerek

ttip

delinir.

Bebe[in

etlerine

yava$ga

ovularak

stirUltir.

Defiqik

gruplan:

Qocuklarda

kullanrmr: CALGEL

ayhk

iizerindeki

bebeklerde

kullanrlrr.

Yaphlarda

kullanrmt:

Uygulanabilir

de[ildir.

Ozel

kullanrm

durumlan:

Veri

yoktur.

E$er CALGEL'iI

etkisinin

gilElil

veya

zoytf oldu{una

dair

izleniminiz

dohorunuz

veyo eczoctntz

konuSunuz.

Kullanmanz

gerekenden

fazla

CALGEL

kullandrysanrz:

Yutkunma

iizerinde

egzamanh

etkilerle bolazdaki

hissin

baskrlanmasl

teorik

olarak

CALGEL

JELi'nin

aqrrr

topikal

oral

(a!rz

igi belli

yere

siiriilen)

kullanrmrndan

kaynaklanabilir.

etki

%o2lidokain

hidrokloriir

gtizeltisinden

(100

lidokaine

eqde[er)

gargara

yaprp,

bunu

yutan

yetiqkinde

bildirilmigtir.

Bununla

birlikte,

Wcut

ytizey

alanr

bopaz

yizey

alanlnrn oransalh[r

varsayrldr[rnda

ayhk

gocuk

igin

g'hk

tekli

CALGEL

JELI

dozuna

egde[er

olacaktrr.

CALGEL

JELI'nin

hatah

agrn

uygulanmasr

halinde

bile

klinik

agrdan

toksik

etkileri

iiretmek

igin

gereken

lidokain

hidrokloriir

veya

stilpiridinyum

miklarlanna

erigilmesi

olasr

de!ildir.

Aprrr

doz durumunda

kullanrm

sonlandrnlmah

doktora bagvurulmahdrr.

CALGEL'den

kullonmonz

gerekenden

fazlasmt

kullanmrysaruz

doktor

veya eczact

konusunuz.

CALGEL'i

kullanmayr

unutursanrz

(Jnutulan

dozlart

dengelemek

igin

almaymtz.

CALGEL

ile tedavi

sonlandrnldrfrndaki

oluqabilecek

etkiler

ilacr

doktorunuzun

siiyledi[i

siire

zarfrnca

bebelinize

uygulayrntz.

Herhangi

olumsuz

etki

gdstermesi

beklenmez.

4. Olasr

etkiler

nelerdir?

Talimatlara

uygun

gekilde

kullanrldr[rnda,

etki

meydana

gelmesi

beklenmez.

Ancak

eriqkinlerde

yagtndan

btiyiik bir

gocukta,

lokal

enjeksiyon

sonrastnda

lidokain

hidrokloriire

a$tn

duyarhhk

qeklinde

mtinferit

gular

bildirilm

i;tir.

olgularda

agrrr

duyarhhk,

solunumda

hafif

gUgliikle

seyreden

lokalize

6dem

veya

eneralize

deri

ddktintiisti

olarak

ldirilmi

gtir.

Bitkisel

aroma

verici

ajan

iginde az

miktarda

bulunan

bilegenlerden

biri

olan

sarl

papatyantn

alerjik

reaksiyonlara

neden

oldulu

belgelenmigtir.

Normalde

papatyaya aSrrl

duyarhh[ln

olmasr,

atopik

bireylerde

solunum

gtigltikleri

qeklinde

kendini

gdstermektedir.

Sarr

papatya

igeren

bitki

gaylannr

igen

kigilerde anafilaktik

reaksiyonlar

bildirilmigtir

(bitkisel

astrm

gayr).

Hassaslagmrq

bireylerde,

papatya

igeren

preparatlara

kargr

pozitif

deri

reaksiyonlarl

giizlenebilir.

istenmeyen

etki

gdrtilmesi

halinde,

ilacrn

kullanlmlna son

verilmeli

doktora

bagvurulmahdrr.

E[er

kullanma

talimatmda

bahsi

geEmeyen

herhangi

etki

knrSilaSrsonz

dohorunuzu

veya

eczoanut

bilgilendiriniz.

Yan etkilerin

raporlanmast

Kullanma

Talimatrnda

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda

hekiminiz,

eczactntz

veya

hemgireniz

konugunuz.

Aynca kargrlagtr[rnv

etkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde

alan

"ilag

Etki

Bildirimi"

ikonuna trklayarak

314 00

08 numarah

etki

bildirim

haffrnr

arayarak

Tiirkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TUFAM)'ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

oldufiunuz

ilacn

giivenlili$

hakkrnda

dahafazlabilgi

edinilmesine

katkr

sallamrg

olacaksmtz.

CALGEL'in

saklanmast

CALGEL'

cukl

gdremeyecepi,

erisemeye

cePi

yerl

tnda

rymtz.

C'nin

altrndaki

srcakhptnda

saklayrnz.

kullanma

tarihiyle

uyumlu

olarak

kullantnz.

Ambalajm

iizerinde

belirtilen

kullanmo

tarihinden

sonro

CALGEL'|

htllonmaymtz.

E[er

tiriinde

ve/veya

ambalajlnda

bozukluklar

fark

ederseniz

CALGEL

kullanmayrnrz.

Kullantlmamrg

gdzeltiler

veya

atrklar

lokal

prosedtirler

doSrultusunda

atrlmahdrr.

Ruhsat

sahibi:

GlaxoSmithKline

llaglarr

Sanayi

ve Ticaret

A.$.,

Levent

ISTANBUL

imal

yeri:

Abdi

ibrahim

ilag

Sanayi

Ticaret

A.$.,

istanbul

kullanma

talimatr

tarihinde

onaylanmtgtrr.