CALCIUM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CALCIUM FOLINATE-KOCAK 50 MG/5 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CALCIUM FOLINATE-KOCAK 50 MG/5 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kalsiyum folinat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699828770329
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 12-07-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 17

KISA ÜRÜN B

LG

S

1.

BE

ER

TIBB

ÜRÜNÜN ADI

CALCIUM FOLINATE-KOÇAK 50 mg/5 ml enjektabl solüsyon

2.

KAL

TAT

F VE KANT

TAT

F B

LE

Şİ

M

Etkin madde:

1 mL enjeksiyonluk çözelti, 10 mg folinik aside e

er 12.7065 mg kalsiyum folinat

pentahidrat içerir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür………….8.50 mg/ml

Yardımcı maddeler için bkz. Bölüm 6.1.

3.

FARMASÖT

K FORM

Enjeksiyonluk / infüzyonluk çözelti içeren flakon

Berrak, açık sarı renkli çözelti.

4.

KL

N

K ÖZELL

KLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Yüksek

(>100

mg/m

metotreksat,

trimetoprim,

primetamin

gibi

folik

asit

antagonistlerinin akut toksik etkilerinin nötralizasyonu; kolorektal kanser tedavisinde 5-

fluorourasil ile birlikte kullanıldı

ında sitotoksisitenin azaltılması için ve folik asit eksikli

megaloblastik

aneminin

tedavisinde

folik

asitin

oral

yolla

yerine

koyulamadı

durumlarda endikedir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama

ekli

Pozoloji / uygulama sıklı

ı ve süresi:

Metotreksat tedavisinde kalsiyum folinat uygulaması:

Kalsiyum

folinat

uygulaması

rejimi

metotreksatın

yüksek

orta

dozda

uygulanmasına ve pozolojisine ba

lı oldu

u için metotreksat protokolü, kalsiyum folinat

uygulaması doz rejimini belirleyecektir. Bu nedenle en iyi yöntem CALCIUM FOLINATE-

KOÇAK’ın

dozunu

uygulama

metodunu

metotreksatın

yüksek

veya

orta

dozda

uygulanmasına göre ayarlamaktır.

2 / 17

ıdaki rehber eri

kinlerde, ya

lılarda ve çocuklarda kullanılan doz rejiminin bir örne

idir.

Kalsiyum folinat uygulaması, enteral absorpsiyondan emin olunamadı

ı di

er gastrointestinal

bozuklukları (kusma, diyare, subileus vb) olan veya malabsorpsiyon sendromlu hastalarda

parenteral

uygulama

yapılmalıdır.

25-50

mg/m

üzerindeki

dozlar

CALCIUM

FOLINATE-KOÇAK’ın doyurulabilir enteral absorpsiyonu nedeniyle parenteral verilmelidir.

Kalsiyum folinat uygulaması 500 mg/m

(vücut yüzeyine göre) dozunu a

an metotreksat

dozlarında gereklidir ve 100-500 mg/m

(vücut yüzeyine göre) olan metotreksat dozlarında

ise dü

ünülmelidir.

CALCIUM FOLINATE-KOÇAK’ın kullanımının dozaj ve süresi metotreksatın dozaj ve

tipine ve/veya toksisite semptomlarının ortaya çıkmasına ve metotreksatın bireysel atılım

kapasitesine ba

lıdır.

Kural olarak ilk CALCIUM FOLINATE-KOÇAK dozu 15 mg (6-12 mg/m

), metotreksat

infüzyonunun ba

lamasından 12-24 saat sonra (24 saatten geç olmayacak

ekilde) verilir.

Aynı doz, 72 saat boyunca her 6 saatte bir tekrarlanır. Birkaç parenteral dozdan sonra oral

uygulamaya geçilebilir.

CALCIUM FOLINATE-KOÇAK uygulamasına ek olarak metotreksatın hızlı atıldı

ından

emin olmak için yapılan ölçümler (yüksek idrar atılımının devamı ve idrarın alkalile

tirilmesi)

kalsiyum folinat tedavisinin ayrılmaz parçalarıdır. Böbrek fonksiyonları, serum kreatinin

düzeyi gün boyunca ölçülerek gözlenmelidir.

Metotreksat infüzyonu ba

ladıktan 48 saat sonra rezidüel metotreksat düzeyi ölçülmelidir.

er rezidüel metotreksat düzeyi < 0.5

mol/L ise ilave doz gerekli de

ildir.

er rezidüel metotreksat düzeyi > 0.5

mol/L ise CALCIUM FOLINATE-KOÇAK dozu

ıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır.

3 / 17

Metotreksat uygulamasının

lamasından 48 saat sonra

kandaki rezidüel metotreksat düzeyi

Metotreksat dozu 0.05

mol / L’nin altına

ünceye kadar ya da 48 saat boyunca her 6

saatte bir uygulanacak ilave

CALCIUM FOLINATE-KOÇAK dozu

mol / L

15 mg / m

mol / L

100 mg / m

mol / L

200 mg / m

Folik asit antagonistleri trimetreksat, trimetoprim ve primetamin antidotu olarak:

Trimetreksat toksisitesi:

Korunma: Kalsiyum folinat, trimetreksat tedavisi sırasında ve son trimetreksat dozundan 72

saat sonrasına kadar her gün uygulanmalıdır.

Kalsiyum folinat, intravenöz yolla 6 saatte bir 20 mg/m

dozda 5-10 dakikalık infüzyonlarla

günde toplam 80 mg/m

, ya da oral yolla 4 kez 20 mg/m

dozda e

it aralıklarla uygulanır.

Kalsiyum

folinatın,

günlük

dozları

trimetreksatın

hematolojik

toksisitesine

olarak

ayarlanmalıdır.

Doz a

ımında (muhtemelen 90 mg/m

üzerindeki trimetreksat dozları ile birlikte kalsiyum

folinat uygulanmaması halinde olu

ur): Trimetreksat uygulanması kesildikten sonra kalsiyum

folinat 3 gün boyunca her 6 saatte bir 40 mg/m

i.v. verilir.

Trimetoprim toksisitesi:

Trimetoprim uygulaması kesildikten sonra normal kan de

erlerine ula

ana kadar 3-10 mg/gün

kalsiyum folinat uygulanır.

Primetamin toksisitesi:

Yüksek doz ya da uzun süreli dü

ük doz primetamin uygulanmasında periferik kan de

erleri

baz alınarak e

zamanlı olarak 5-50 mg/gün kalsiyum folinat uygulanmalıdır.

Sitotoksik tedavide 5-fluorourasil ile kombinasyonda:

spatlanmı

bir optimal doz olmaksızın farklı rejimler ve farklı dozlar kullanılır. A

ıdaki

dozlar eri

kinlerde ve ya

lılarda ilerlemi

ya da metastatik kolorektal kanserlerin tedavisinde

kullanılmaktadır ve örnek olarak verilir. Bu kombinasyonun çocuklarda kullanımı ile ilgili

veriler yoktur.

4 / 17

Ayda iki kez uygulanan rejim: CALCIUM FOLINATE-KOÇAK, 200 mg/m

2 saatten daha

uzun süren intravenöz infüzyonu takiben, 400 mg/m

bolus enjeksiyon 5-FU veya 22 saatlik

5-FU (600 mg/m

) infüzyonu

eklinde ardı

ık iki gün süreyle her iki haftada bir, 1. ve 2.

günlerde verilir.

Haftalık rejim: CALCIUM FOLINATE-KOÇAK, 20 mg/m

i.v. bolus enjeksiyonla veya 200-

500 mg/m

i.v. infüzyonla 2 saatten daha uzun sürede uygulanır. CALCIUM FOLINATE-

KOÇAK, infüzyonun ortasında ve sonunda 500 mg/m

5-FU i.v. bolus enjeksiyon ile

eklinde

uygulanır.

Aylık rejim: CALCIUM FOLINATE-KOÇAK, 20 mg/m

bolus enjeksiyonla veya 200-500

mg/m

2 saatlik i.v. infüzyonu takiben 425 ya da 370 mg/m

5-FU i.v. bolus enjeksiyonla

birbirini takip eden 5 gün boyunca verilir.

5-FU ile kombinasyon tedavisinde hastanın sa

lık durumuna, klinik cevabına ve 5-FU’nun

ürün

bilgisinde

belirtilmi

olan

kısıtlayıcı

toksisiteye

olarak

5-FU

dozunun

modifikasyonu

tedavisiz

aralıklar

gerekli

olabilir.

CALCIUM

FOLINATE-KOÇAK

dozunda bir azaltma gerekli de

ildir.

Tekrarlanan kürlerin sayısı klinisyenin takdirine ba

lıdır.

yatrojenik megaloblastik anemide:

yatrojenik megaloblastik anemi, folik asitten fakir diyet gereklili

i, sık kan örne

i alınması

ya da sık hemodiyaliz uygulanması gibi nedenlerle geli

ebilir. Günde 1 mg kalsiyum folinat

verilir. 1 mg/gün üzerindeki dozların daha etkili oldu

una dair kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca

mg/gün

üzerine

çıktı

ında,

idrardan

folat

kaybı

logaritmik

olarak

artmaktadır.

Malabsorpsiyon sendromu veya sindirim bozuklukları (kusma, diyare) olan hastalarda, oral

yol yerine parenteral yol tercih edilir.

Uygulama

ekli:

CALCIUM FOLINATE-KOÇAK, intramüsküler veya intravenöz yolla uygulanır (bolus veya

infüzyon).

ntravenöz uygularken çözeltinin kalsiyum içeri

i nedeniyle dakikada 160 mg’dan yüksek

dozlarda verilmemesi gerekir.

5 / 17

ntravenöz infüzyon için, kalsiyum folinat kullanılmadan önce %0.9 sodyum klorür veya %5

glukoz çözeltisi ile seyreltilmelidir. (Bkz. Bölüm 6.6).

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler:

Böbrek yetmezli

i:

Böbrek yetmezli

i, geciken metotreksat atılımının gecikmesine neden olabilir. Bu durumda

kalsiyum

folinatın

daha

yüksek

dozlarda

kullanılması

veya

uygulamanın

uzatılması

gerekebilir. Bu ilacın böbrekler yoluyla atılması nedeniyle böbrek bozuklu

u olan hastalarda

toksik reaksiyon riski daha yüksektir.

Kalsiyum

folinat

böbrekler

aracılı

ıyla

atıldı

için,

böbrek

hastalı

(bozuklu

olan

hastalarda istenmeyen etkilerin riski artabilir.

Karaci

er yetmezli

i:

Yeterli bilgi yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Yüksek miktarlarda kalsiyum folinat, bazı antiepileptik ilaçların etkilili

ine müdahale edebilir

ve yatkınlı

ı olan hastalarda nöbet sıklı

ında artı

meydana getirebilir (Bkz: Bölüm 4.5).

Çocuklar ve adölesanlarda uygulamaya ili

kin veriler yetersizdir.

Geriyatrik popülasyon:

Klinik veriler genç ve ya

lı hastalar arasında kalsiyum folinat tedavisine yanıt açısından

anlamlı farklılıklar olmadı

ını göstermi

tir.

iddetli gastrointestinal toksisite riski, ya

lı ve

debilizan

hastalı

sahip

ilerde

daha

büyük

risk

turur.

hastalarda

böbrek

bozuklu

u olasılı

ının da daha yüksek oldu

u göz önüne alınırsa, dozajın daha dikkatli

ayarlanması ve böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekir.

4.3.

Kontrendikasyonlar

CALCIUM FOLINATE-KOÇAK ya da ilacın içerdi

i maddelerden herhangi birine kar

ırı duyarlılı

ı olanlarda,

Pernisiyöz anemi veya B

vitamini eksikli

ine ba

lı di

er anemilerde kullanılmamalıdır.

kadar

hematolojik

belirtilerde

gerileme

olsa

nörolojik

belirtiler

progresif

kalabilir.

6 / 17

Kalsiyum folinat, metotreksat ya da 5-fluorourasil ile birlikte kullanıldı

ında gebelik ve

laktasyon sırasında kullanımı için metotreksat ve 5-fluorourasil

içeren tıbbi ürünlerin bölüm

4.6 gebelik ve laktasyon bölümüne ve kısa ürün bilgilerine bakınız.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Kalsiyum

folinat,

sadece

intramüsküler

ya

da

intravenöz

enjeksiyonla

verilmeli

intratekal

uygulanmamalıdır.

ırı

intratekal

metotreksat

uygulamasını

takiben

intratekal kalsiyum folinat uygulanması sonucu ölüm vakası bildirilmi

tir.

Kalsiyum folinat, metotreksat veya 5-fluorourasil ile birlikte, sadece kanser tedavisinde

kullanılan kemoterapötik ajanların uygulanması konusunda tecrübeli bir hekim gözetiminde

kullanılmalıdır.

Kalsiyum folinat tedavisi, pernisiyöz anemi ve B

vitamin eksikli

ine ba

lı olarak geli

er anemileri maskeleyebilir.

Dolaylı ya da dolaysız olarak DNA sentezini inhibe eden birçok sitotoksik ilaç makrositozise

neden olur (hidroksikarbamid, sitarabin, merkaptopürin, tiyoguanin). Bu tür makrositozlar

kalsiyum folinat ile tedavi edilmemelidir.

CALCIUM FOLINATE-KOÇAK ile tedavi sırasında hasta hamile kalmamalıdır. Hastalar

kontraseptif

yöntem

kullanmaları

konusunda

bilgilendirilmelidir.

bunlara

hamilelik gerçekle

irse, mutlaka katı bir risk-yarar analizi yapılmalıdır.

Fenobarbital,

fenitoin,

pirimidon

süksinimidlerle

tedavi

edilen

epileptik

hastalarda

antiepileptik ilacın plazma konsantrasyonunun azalmasına ba

lı olarak krizlerin sıklı

ında

artma riski vardır. Klinik izlemede, plazma konsantrasyonlarının takibi sırasında CALCIUM

FOLINATE-KOÇAK uygulaması sırasında ve tedavi kesildikten sonra gerekli durumlarda

antiepileptik ilaç dozunun ayarlanması önerilir (Bkz. Bölüm 4.5).

CALCIUM FOLINATE-KOÇAK / 5-fluorourasil kombinasyonu:

CALCIUM

FOLINATE-KOÇAK;

özellikle

lılarda

fiziksel

performansı

hastalarda 5-fluorourasilin

toksisite riskini artırabilir. En yaygın belirtiler doz kısıtlayıcı

olabilen lökopeni, mukozit, stomatit ve/veya diyaredir. Kalsiyum folinat ve 5-fluorourasil

7 / 17

kombine olarak kullanıldı

ında, toksisite görülmesi durumunda 5-fluorourasil

dozu tek ba

ına

kullanım dozuna göre daha fazla azaltılmalıdır.

Gastrointestinal

toksisite

semptomları

olan

hastalarda

iddetine

bakılmaksızın,

bütün

semptomlar tam olarak ortadan kalkana kadar 5-fluorourasil

/ CALCIUM FOLINATE-

KOÇAK kombine tedavisine ba

lanmamalı ve devam edilmemelidir, bu belirtiler ortadan

kalkana kadar tedavi kesilmelidir.

Diyare gastrointestinal toksisitenin bir i

areti olabilece

i için diyaresi olan hastalar, bütün

semptomlar tam olarak ortadan kalkana kadar dikkatle izlenmelidir. Çünkü ölüme yol açan

hızlı

klinik

bozulma

meydana

gelebilir.

diyare

ve/veya

stomatit

meydana

gelirse

semptomlar tam olarak ortadan kalkana kadar 5-fluorourasil dozunun azaltılması do

ru olur.

Özellikle

fiziksel

performansı

hastalar

hastalıkları

nedeniyle

tür

toksisitelere

ilimlidir.

nedenle

tür

hastalar

tedavi

edildi

inde

özel

bakım

gösterilmelidir.

lı hastalarda ve ba

langıç radyoterapisi gören hastalarda dü

ük doz 5-fluorourasil ile

lanması önerilir.

Kalsiyum

folinat,

aynı

intravenöz

enjeksiyon

veya

infüzyonda

5-fluorourasil

karı

tırılmamalıdır.

5-fluorourasil

/ kalsiyum folinat kombinasyonu alan hastalarda kalsiyum düzeyleri gözlenmeli

ve e

er kalsiyum düzeyleri dü

ükse ilave kalsiyum verilmelidir.

CALCIUM FOLINATE-KOÇAK / metotreksat kombinasyonu:

Metotreksat

toksisitesinin

azaltılması

için

spesifik

ayrıntılara

metotreksatın

kısa

ürün

bilgilerinden bakınız.

Kalsiyum

folinatın

metotreksat

ve/veya

metabolitlerinin

böbrekte

çökmesine

nefrotoksisite

gibi

hematolojik

olmayan

toksisiteleri

üzerine

etkisi

yoktur.

Metotreksat

eliminasyonu erken dönemde gecikmi

olan hastalar, geri dönü

lü böbrek yetmezli

i ve

metotreksat

kili

olan

tüm

toksisitelerin

(Bkz.

Metotreksat

Kısa

Ürün

Bilgisi)

geli

mesine e

ilimi yüksek olan hastalardır. Daha önceden var olan veya metotreksatın

8 / 17

indükledi

i renal yetmezlik, metotreksatın atılımının gecikmesine yol açabilir ve daha yüksek

dozda veya daha uzun süre kalsiyum folinat verilmesini gerektirebilir.

Özellikle, merkezi sinir sistemi tümörlerinde tekrarlayan metotreksat uygulamalarından sonra

kalsiyum folinat a

ırı birikmesi olabilece

inden kalsiyum folinatın a

ırı yüksek dozlarından

kaçınılmalıdır. Çünkü bu metotreksatın antitümör aktivitesini zayıflatabilir.

Her iki tıbbi ürün de aynı transport sistemini kullandı

ı için membran transportunun azalması

sonucu metotreksata direnç olu

turdu

u gibi kalsiyum folinata da direnç geli

Metotreksat gibi bir folik asit antagonistinin kaza ile yüksek dozda alınması acil olarak tedavi

edilmelidir. Metotreksat uygulaması ve kalsiyum folinat uygulaması arasındaki zaman aralı

arttıkça kalsiyum folinatın toksisiteyi azaltmaktaki etkinli

i azalır.

Laboratuvar bulgu anormallikleri ya da klinik olarak toksisite gözlendi

i zaman hastanın

aldı

ilaçların

metotreksat

etkile

(örn;

metotreksat

atılımını

serum

albuminine ba

lanmasını etkileyen ilaçlar) olasılı

ı göz önünde bulundurulmalıdır.

CALCIUM FOLINATE-KOÇAK’ın içeri

inde sodyum klorür bulunur. Bu tıbbi ürün her

dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

4.5. Di

er tıbbi ürünler ile etkile

imler ve di

er etkile

im

ekilleri

Kalsiyum folinat bir folik asit antagonisti (ko-trimoksazol, primetamin gibi) ile birlikte

verildi

inde folik asit antagonistinin etkisi azalabilir veya tamamen ortadan kalkabilir.

Kalsiyum folinat, fenobarbital, fenitoin, primidon ve süksinimidler gibi antiepileptik ilaçların

plazma konsantrasyonlarını ve antiepileptik etkilerini azaltarak duyarlı hastalarda konvülsif

krizlerin sıklı

ını artırabilir (folatlar, hepatik metabolizmanın kofaktörlerinden biri olarak

antiepileptik ilaçların hepatik metabolizmalarını artırmaları nedeniyle bu ilaçların plazma

düzeylerinde bir azalma gözlemlenebilir) (Bkz. bölüm 4.4 ve 4.8).

5-fluorourasil ile birlikte verilen kalsiyum folinat, 5-fluorourasil, tegafur ve kapesitabinin

etkilili

ini ve toksisitesini artırır (bkz. Bölüm 4.2, 4.4 ve 4.8).

9 / 17

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler

Özel popülasyonlarla ilgili etkile

im çalı

maları bildirilmemi

tir.

Pediyatrik popülasyon:

Fenobarbital,

fenitoin,

primidon

gibi

ilaçların

antiepileptik

etkilerini

azaltarak,

duyarlı

çocuklarda nöbet sıklı

ının artmasına neden olabilir (Bkz. Bölüm 4.2 ve 4.5).

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk do

urma potansiyeli bulunan kadınlar / Do

um kontrolü (Kontrasepsiyon)

CALCIUM

FOLINATE-KOÇAK’ın

kontrol

yöntemleri

üzerine

etkisi

bulundu

una dair veri bulunmamaktadır. Hastalar CALCIUM FOLINATE-KOÇAK tedavisi

sırasında uygun bir kontraseptif yöntem kullanmaları gerekti

i konusunda bilgilendirilmelidir.

Gebelik dönemi

CALCIUM FOLINATE-KOÇAK’ın gebe kadınlarda kullanımına ili

kin yeterli veri mevcut

ildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalı

malar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal geli

im /ve-veya/

um /ve-veya/ do

um sonrası geli

im üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. kısım

5.3).

nsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

CALCIUM FOLINATE-KOÇAK gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hamilelik döneminde metotreksat sadece kesin endikasyonda, annede olu

turaca

ı faydalar

fetusta olu

abilecek olası zararlı etkilerden daha a

ır bastı

ı hallerde reçete edilmelidir.

Metotreksat ile ya da di

er folik asit antagonistleri ile tedavinin gebelik veya laktasyona

men yapıldı

ı durumlarda, kalsiyum folinatın toksisiteyi azaltmak ya da etkileri önlemek

için kullanılmasında bir kısıtlama yoktur.

5-fluorourasil genellikle gebelik sırasında ve süt verme döneminde kontrendikedir; bu durum

5-florourasilin kalsiyum folinat ile kombine kullanımında da geçerlidir.

10 / 17

Kombine kullanılacak tıbbi ürünlerin kısa ürün bilgilerine de bakınız.

Laktasyon dönemi

Kalsiyum

folinatın

insanda

anne

sütü

atılıp

atılmadı

bilinmemektedir.

CALCIUM

FOLINATE-KOÇAK terapötik endikasyonlara göre gerekli oldu

u dü

ünüldü

ünde emzirme

sırasında uygulanabilir.

Üreme yetene

i / Fertilite

Kalsiyum folinatın üreme yetene

ini etkileyip etkilemedi

i bilinmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Kalsiyum

folinatın

araç

makine

kullanımı

üzerinde

olumsuz

herhangi

etkisi

gözlenmemi

tir.

4.8.

stenmeyen etkiler

Advers

reaksiyonlar,

sistem

organ

sınıfı

görülme

sıklı

ına

göre

ıdaki

gibi

sıralanmı

tır:

Çok yaygın (

1/10); yaygın (

1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (

1/1.000 ila <1/100); seyrek

1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor).

Tüm terapötik endikasyonlar

Ba

ı

ıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Anafilaktik reaksiyonlar ve ürtiker dahil olmak üzere alerjik reaksiyon

Psikiyatrik hastalıklar

Seyrek: Yüksek dozlardan sonra uykusuzluk, huzursuzluk, depresyon

Sinir sistemi hastalıkları

Seyrek: Epileptik atakların sıklı

ında artı

(Bkz: Bölüm 4.5), konvülsiyonlar ve/veya senkop

Kalsiyum

folinatın

yüksek

dozlarından

sonra

epilepsisi

olmayan

ilerde

bile

nöbetler

raporlanmı

tır.

11 / 17

Gastrointestinal hastalıklar

Seyrek: Yüksek dozlardan sonra gastrointestinal bozukluklar

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili

kin hastalıklar

Yaygın olmayan: Ate

Kalsiyum folinat ile bu komplikasyonlarla ili

kili di

er ilaçları kombinasyon halinde kullanan

hastalarda Stevens-Johnson sendromu (SJS) ve toksik epidermal nekroliz (TEN) gibi bazıları

ölümcül olan yan etkilerin gözlendi

i vakalar olmu

tur. Kalsiyum folinatın sonuca etki eden

bir rol almı

olması mümkündür.

Bunlara ek olarak, lökositopeni ve trombositopeni gibi hematolojik istenmeyen etkiler de

meydana

gelebilir.

gibi

istenmeyen

etkiler

doza

olup

sitotoksik

ilaç

dozunun

azaltılmasıyla görülme sıklıkları genellikle azalabilir. Bu istenmeyen etkiler, hematolojik

erlerin (lökosit, trombosit, Na+, K+, Ca++ gibi serum elektrolitleri ve kreatinin de

erleri)

yakından takip edilmesiyle kontrol altında tutulabilir.

5-fluorourasil ile kombinasyon tedavisi

Genel olarak, güvenlilik profili, 5-fluorourasilin indükledi

i toksisitelerin artı

ı nedeniyle

uygulanan 5-fluorourasil dozaj rejimine ba

lıdır. 5-fluorourasil ile kombinasyon tedavisinde

istenmeyen ek etkiler

ekildedir:

Gastrointestinal hastalıklar

Bilinmiyor: Hiperamonyemi

Hepato-bilier hastalıkları

Çok yaygın: Kemik ili

i yetmezli

i, ölümcül sonucu olan vakalar dahil.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygın: Palmar-plantar eritrodisestezi (el-ayak sendromu)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili

kin hastalıkları

Çok yaygın: Mukozit (stomatit ve

elit, farenjit, özofajit, proktit dahil); mukozit nedeniyle

bazı ölümler meydana gelmi

tir.

12 / 17

Aylık tedavi:

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Kusma ve bulantı

5-fluorourasilin indükledi

i di

er toksisitelerde (nörotoksisite gibi) artı

gözlenmemi

tir.

Haftalık tedavi:

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Toksisite derecesi yüksek olan diyare ve dehidratasyon halleri, hastaneye yatarak

tedaviyi gerektirebilir ve ölümle sonlanabilir.

üpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

üpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

ımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sa

lar. Sa

lık mesle

i mensuplarının herhangi bir

üpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz a

ımı ve tedavisi

Önerilenden daha yüksek dozda CALCIUM FOLINATE-KOÇAK alan hastalarda herhangi

sekel

bildirilmemi

tir.

Bununla

birlikte

ırı

miktarda

kalsiyum

folinat,

folik

asit

antagonistlerinin kemoterapötik etkisini yok edebilir.

5-fluorourasil

kalsiyum

folinat

kombinasyonu

ımı

gerçekle

inde

fluorourasilin doz a

ımı ile ilgili talimatlara uyulmalıdır.

5.

FARMAKOLOJ

K ÖZELL

KLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antineoplastik tedavide kullanılan detoksifiyanlar

ATC kodu: V03AF03

Kalsiyum

folinat

5-formil-tetrahidrofolik

asidin

(5-CH

-THF)

kalsiyum

tuzudur.

Folinik

asidin aktif metabolitidir ve sitotoksik tedavide nükleik asit sentezi için esansiyel koenzimdir.

Kalsiyum folinat sıklıkla metotreksat gibi folat antagonistlerinin etkisini tersine çevirmek ve

toksisiteyi azaltmak amacıyla kullanılır.

13 / 17

Kalsiyum folinat ve folat antagonistleri ile aynı membran transport ta

ıyıcısını payla

ır ve

hücre içine ta

ınma için onlarla yarı

arak folat antagonistlerinin hücre dı

ına çıkarılmasını

stimüle

eder.

Ayrıca

folat

havuzundaki

azalmayı

yerine

koyarak

hücreleri

folat

antagonistlerinin etkisinden korurlar.

Kalsiyum folinat, H

folatın önceden indirgenmi

kayna

ı olarak i

lev görür. Bu nedenle,

folat antagonistleri ile blokajı engelleyebilir ve folik asitin çe

itli koenzim formları için bir

kaynak olabilir.

Kalsiyum folinat, ayrıca 5-FU’nun biyokimyasal modülasyonunda onun sitotoksik aktivitesini

artırmak için kullanılır. 5-FU, pirimidin biyosentezine katılan anahtar enzim olan timidilat

sentazı (TS) inhibe ederek etkisini gösterir. Kalsiyum folinat ise, intrasellüler folat havuzunu

artırarak, 5-FU-TS kompleksini stabilize etmek ve aktivitesini güçlendirmek

yoluyla 5-

FU’nun TS inhibisyonu etkisini artarır.

Sonuç olarak, intravenöz kalsiyum folinat, oral yoldan folik asit uygulaması ile düzelme veya

korunma sa

lanamıyorsa, folat eksikli

inin tedavisi ve profilaksisinde uygulanır. A

ır emilim

bozukluklarında ve total parenteral beslenme sırasında bu kullanılabilir. Ayrıca folik asit

eksikli

ine ba

lı megaloblastik aneminin tedavisinde oral uygulamanın mümkün olmadı

durumlarda kullanılır.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Sulu

çözeltinin

intramüsküler

uygulamayı

takip

eden

sistemik

yararlanım,

intravenöz

uygulama ile kıyaslanabilir olmakla birlikte, daha dü

ük doruk plazma düzeyleri (C

maks

) elde

edilmi

tir.

ılım:

Kalsiyum folinatın da

ılım hacmi bilinmemektedir.

Ana maddenin (D/L-5-formil-tetrahidrofolik asit, folinik asit) doruk plazma seviyelerine i.v.

uygulamadan 10 dakika sonra ula

ılır.

14 / 17

25 mg’lık bir dozun ardından L-5-formil-THF ve 5-metil-THF için e

ri altındaki alan (EAA)

sırasıyla 28,4±3,5 mg.dakika/l ve 129±112 mg.dakika/l’dir.

naktif D-izomeri, L-5-formil-

tetrahidrofolata göre daha yüksek konsantrasyonlarda mevcuttur.

Biyotransformasyon:

Kalsiyum folinat rasemik bir karı

ım olup L-formu (L-5-formil-tetrahidrofolat, L-5-formil-

THF) aktif enantiomerdir.

Folinik asidin majör metabolik ürünü, esas olarak karaci

er ve intestinal mukozada olu

an 5-

metil-tetrahidrofolik asittir (5-metil-THF).

Eliminasyon:

Aktif L-formunun eliminasyon yarılanma ömrü 32 – 35 dakika ve inaktif D-formunun 352-

485 dakikadır.

Aktif metabolitlerin toplam terminal yarılanma ömrü yakla

ık 6 saat kadardır (intramüsküler

ve intravenöz uygulamada).

Eliminasyon, idrarla %80-90 (5- ve 10-formil-tetrahidrofolat, inaktif metabolitler) ve dı

kı ile

%5-8’dir.

rusallık / do

rusal olmayan durum:

Veri bulunmamaktadır.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri:

Bu Kısa Ürün Bilgisi’nin di

er bölümlerinde yer alan bilgiler haricinde klinik güvenlilik

açısından anlamlı kabul edilebilecek klinik öncesi bilgi bulunmamaktadır.

6. FARMASÖT

K ÖZELL

KLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum klorür

Enjeksiyonluk su

15 / 17

6.2. Geçimsizlikler

Kalsiyum

folinatın

enjektabl

formu

droperidolün,

fluorourasilin,

foskarnetin

metotreksatın enjektabl formları arasında geçimsizlik bildirilmi

tir.

Droperidol:

Droperidol 1.25 mg/0.5 mL ile 5 mg/0.5 mL kalsiyum folinatın

ırınga içinde direkt olarak

karı

tırıldı

ında 25ºC’de 5 dakikada çökelti olu

ur ve bunu takiben 8 dakikalık santrifüj ile

tam çökme sa

lanır.

Y kolu hava ile temizlenmeden arka arkaya droperidol 2.5 mg/0.5 mL ile 10 mg/0.5 mL

kalsiyum folinat uygulanmasıyla Y kolunda ani çökelti olu

umu gözlenir.

5-Fluorourasil:

çökelek

abilece

için

kalsiyum

folinat

5-florourasil

aynı

infüzyonda

karı

tırılmamalıdır. 50 mg/ml fluorourasil ile 20 mg/mL kalsiyum folinatın, %5 dekstroz

içeren veya içermeyen su içerisinde, farklı miktarlarda karı

tırılıp 4°C’de, 23°C veya 32°C'de

polivinil klorür kaplarda saklandı

ı zaman geçimsiz oldu

u gösterilmi

tir.

1000

CALCIUM

FOLINATE-KOÇAK

(100

mg/mL’lik

kalsiyum

folinat

çözeltisi), 5000 mg 5-florourasil (100 mg ila 50 mg/mL) ve 40 ml salin karı

ımının, ortam

ulları altında infüzyon pompalarında (örn. “Easy Pump” infüzyon pompası) 48 saat stabil

oldu

u bulunmu

tur. Di

er karı

ımlar ile ilgili bir sonuç yoktur buna ra

men enjeksiyon /

infüzyon

için

CALCIUM

FOLINATE-KOÇAK,

oksaliplatin

veya

irinotekan

gibi

ilaçlarla karı

tırılmamalıdır.

Foskarnet:

Foskarnet 24 mg/mL, kalsiyum folinat 20 mg/mL ile bulanık sarı bir çözelti olu

turdu

bildirilmi

tir.

6.3. Raf ömrü

24 aydır.

Tek bir kullanım içindir.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

ıktan korunarak, orijinal kutusu içinde 2-8°C arasında buzdolabında saklanır.

16 / 17

%5 glukoz ve %0,9 sodyum klorür çözeltisi içinde CALCIUM FOLINATE-KOÇAK ı

ıkta ve

sıcaklı

ında

saat

stabildir.

Mikrobiyolojik

açıdan

bakıldı

ında

ürün

hemen

kullanılmalıdır. E

er hemen kullanılmazsa saklama zamanı ve kullanım öncesi ko

ullar

kullanıcının sorumlulu

undadır ve 2–8 ºC’de 24 saatten uzun saklanmamalıdır.

6.5. Ambalajın niteli

i ve içeri

i

Tip I camdan yapılmı

renksiz, teflon kaplamalı tapa ve flip-off’lu alüminyum kapakla

kapatılmı

flakon.

50 mg Kalsiyum folinat içeren 5 ml’lik 1 Flakon

6.6. Be

eri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve di

er özel önlemler

Kullanılmamı

olan ürünler ya da materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli

i” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeli

i”ne uygun olarak imha edilmelidir.

CALCIUM

FOLINATE-KOÇAK,

kullanılmadan

önce

görsel

olarak

incelenmelidir.

Enjeksiyon veya infüzyon çözeltileri berrak sarımsı bir renkte olmalıdır.

bulanık

görünüm

varsa

veya

parçacıklar

gözlemleniyorsa,

çözelti

atılmalıdır.

Enjeksiyon veya infüzyon için hazırlanan kalsiyum folinat çözeltisi yalnızca tek kullanım

içindir. Kullanılmayan ve arta kalan çözeltiler atılmalıdır.

CALCIUM FOLINATE-KOÇAK, intramüsküler veya intravenöz yolla uygulanır (bolus veya

infüzyon).

ntravenöz uygularken çözeltinin kalsiyum içeri

i nedeniyle dakikada 160 mg’dan

fazla dozlarda verilmemesi gerekir.

ntravenöz

infüzyon

olarak

uygulanabilmesi

için

CALCIUM

FOLINATE-KOÇAK,

glukoz veya %0,9 sodyum klorür ile sulandırılabilir.

NTRATEKAL OLARAK UYGULANMAMALIDIR.

7. RUHSAT SAH

B

Koçak Farma

laç ve Kimya Sanayi A.

larba

ı, Gazi Cad. No: 40

Üsküdar /

STANBUL

Tel.: 0216 492 57 08

Faks: 0216 334 78 88

17 / 17

8. RUHSAT NUMARASI

240/75

9.

LK RUHSAT TAR

H

/ RUHSAT YEN

LEME TAR

H

lk ruhsat tarihi: 24.02.2012

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YEN

LENME TAR

H

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-12-2008

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

The Danish Medicines Agency's assessment of the future reimbursement status of the dihydropyridine calcium antagonists (C08CA) were submitted for consultation with 11 November 2008 as the consultation deadline.

Danish Medicines Agency

29-10-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

The Danish Medicines Agency has assessed the question of the future reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA (dihydropyridine calcium channel blockers) which are used for the treatment of cardiovascular diseases.

Danish Medicines Agency

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.