CALCIUM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CALCIUM FOLINATE KOCAK 300 MG/30 ML IV/IM ENJEKTABL COZELTI ICEREN FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CALCIUM FOLINATE KOCAK 300 MG/30 ML IV/IM ENJEKTABL COZELTI ICEREN FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kalsiyum folinat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699828770312
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 27-12-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK200mg/20mlIV/IM EnjektablÇözelti İçerenFlakon

Damariçinevekas içineuygulanır.

Steril-apirojen

Etkinmadde:Herbirflakon(20ml),200.00mgfolinikasideeşdeğer254.134mg

kalsiyum folinat pentahidratiçerir.

Yardımcımaddeler:Sodyum klorür,enjeksiyonluk su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.CALCIUM FOLINATE-KOÇAKnedir veneiçinkullanılır?

2.CALCIUM FOLINATE-KOÇAK’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.CALCIUM FOLINATE-KOÇAKnasıl kullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.CALCIUM FOLINATE-KOÇAK’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.CALCIUMFOLINATE-KOÇAKnedir veneiçinkullanılır?

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK200mg/20ml,etkinmaddesikalsiyumfolinatolan

enjektabl solüsyondur.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ınherbir20ml’likflakonu,200.00mgfolinikaside

eşdeğer254.134mgkalsiyumfolinatpentahidratihtivaeder.Sarımsırenkte,berrakbir

solüsyondur.CALCIUMFOLINATE-KOÇAK,1flakonlukkartonkutulardakullanıma

sunulmaktadır.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAKaşağıda belirtilen durumların tedavisindekullanılır:

Folikasiteksikliğinde,ağızdanalınmasınarağmen,yerinekonamadığı

hallerdemegaloblastik anemi(özel bir türkan eksikliği hastalığı)tedavisinde

Çocuklardaveyetişkinlerdemetotreksat(birkanserilacı)gibiilaçlarınkansertedavisi

sırasında veyayüksek dozundatoksik etkileriniazaltmadayadaönlemede

5-florourasil(diğer birkanserilacı) ilebirlikte kansertedavisindekullanılır.

2. CALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK, omurilik sıvısıiçine(intratekal) uygulanmamalıdır.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAKmetotreksatveya5-florourasil(kanserilaçları)ilebirlikte

uygulanacaksakansertedavisindeuzmanbirdoktortarafındanveyaonunsıkıgözetimi

altında uygulanmalıdır.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ıaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

CALCIUMFOLINATE-KOÇAKenjeksiyonlukçözeltinin içeriğindeki etkin maddeye

(kalsiyumfolinat)veyadiğerbileşenlerindenherhangibirinekarşıaşırıhassasiyetiniz

varsa,

B12vitamineksikliğindenkaynaklıbirçeşitkansızlığınız(pernisyözanemigibi)

bulunuyorsaCALCIUMFOLINATE-KOÇAK'i kullanmayınız.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ıaşağıdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

Eğer;

Sara(epilepsi)hastalığınıntedavisiiçinfenobarbitalveyafenitoingibibirilaç

kullanıyorsanız

Kansertedavisiiçin 5-florourasiladlıilaçla birlikte kullanıyorsanız

Metotreksatgibibir kanser ilacı ile birlikte kullanıyorsanız

Yaşlıisenizyadageneldurumunuzzayıfise

Böbrekfonksiyonlarınızdaazalmamevcutsa

Gebelik veemzirmedönemindeiseniz

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ınyiyecek veiçecekler ile etkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ıhamileliksırasındaverildiğindefetüsüveyaüreme

kapasitesinietkileyip etkilemediğibilinmemektedir.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAKgerekliolmadıkçahamilelik dönemindekullanılmamalıdır.

Hamilelik döneminde CALCIUMFOLINATE-KOÇAKannedeoluşturacağı faydalar fetusta

oluşabilecek olası zararlı etkilerden dahaağır bastığı hallerdereçeteedilmelidir.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK,5-florourasilileberaberkullanılacaksahamilelik

dönemindekullanmayınız. Metotreksat ilebirlikte dekullanmayınız.

Beraber kullanılacak tıbbi ürünlerin hasta kullanmatalimatlarınadabakınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ınannesütüileatılıpatılmadığıbilinmemektedir.

Emzirmenin ya da CALCIUM FOLINATE-KOÇAK tedavisinin durdurulup

durdurulmayacağına hekiminizkarar verecektir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımı üzerindeolumsuzherhangi bir etkisigözlenmemiştir.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddeler

hakkında önemlibilgiler

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ıniçeriğindesodyumklorürbulunur.Butıbbiürünherbir

dozunda(20ml’lik), 66.8mg sodyumihtiva eder.Bu durum, kontrollü sodyum diyetindeolan

hastalar içingözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

-Florourasilgibikansertedavisindekullanılanilaçveyadiğerbenzeranti-kanser

ilaçları

-Fenobarbital, primidon ve fenitoingibiepilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar

Builaçlarkalsiyumfolinattanetkilenebilirlerveyakalsiyumfolinatınçalışmaşeklini

etkileyebilir.İlacınızıfarklımiktarlardaalmanızgerekebilirveyafarklıbirilaçalmanız

gerekebilir. Doktorunuzsizi bilgilendirecektir.

Eğer reçeteliyada reçetesizherhangibir ilacı şuanda kullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.CALCIUMFOLINATE-KOÇAKnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarak ilacınızın dozunu belirleyecek vesizeuygulayacaktır.

Folikasittenfakirdiyetgerekliliği,sıkkanörneğialınmasıyadasıkhemodiyaliz

uygulanmasıgibinedenlerlegelişeniyatrojenikmegaloblastikanemi(özelbirkan

eksikliği hastalığı) için doktorunuzgereklidozayarlamasınıyapacaktır.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK, sizeantifolinik bir ilacın (trimetreksat, trimetoprim,

primetamin,metotreksat),zararlıetkileriniönlemekamacıileveriliyorsa,doktorunuz

ilacınızın dozunu, aldığınızdiğer ilaçdozunagöreayarlayacaktır.

5-florourasililebirliktekullanımında,önceCALCIUMFOLINATE-KOÇAK,daha

sonra5-florourasilverilir.KaçkürvenekadarCALCIUMFOLINATE-KOÇAKve

5-florourasilalacağınızı doktorunuzbelirleyecektir.

Uygulama yoluvemetodu:

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK,kasiçine(intramüsküler)veyadamariçine(intravenöz)

uygulanmaküzerehazırlanmıştırvebutürilaçlar,uygulamakonusundadeneyimlikişiler

tarafındanyapılmalıdır.Omuriliksıvısının içine(intratekal)uygulanmamalıdır.Diğerilaçlarla

aynıenjektöriçindeuygulanmamalıdır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

YüksekmiktarlardaCALCIUMFOLINATE-KOÇAK,bazısara(epilepsi)ilaçlarının

etkileriniazaltarakhastalardanöbetsıklığındaartışmeydanagetirebilir.Çocuklarve18yaş

altındakilerdeuygulamayailişkin verileryetersizdir.

Yaşlılarda kullanımı:

KlinikverilergençveyaşlıhastalararasındaCALCIUMFOLINATE-KOÇAKtedavisine

yanıtaçısındananlamlıfarklılıkolmadığınıgöstermiştir.Şiddetligastrointestinaltoksisite

gelişmesiriski,yaşlıvefizikseldurumukotuhastalardadahayüksektir.Yaşlıhastalarda

böbrekbozukluğuolasılığınındadahayüksekolduğugözönünealınırsa,dozundahadikkatli

ayarlanması veböbrekfonksiyonlarının izlenmesi gerekir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliği,metotreksatatılımındagecikmeyenedenolduğuiçin,metotreksatınzararlı

etkileriniönlemekamacıileCALCIUMFOLINATE-KOÇAKkullanılıyorsa,CALCIUM

FOLINATE-KOÇAKdozunun artırılması veyauygulamasüresinin uzatılması gerekebilir.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAKböbrekleraracılığıileatıldığıiçin,böbrekbozukluğuolan

hastalardaistenmeyen etki riskiartabilir.

Karaciğeryetmezliği:

Yeterlibilgiyoktur.

EğerCALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbir

izleniminiz var isedoktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla CALCIUMFOLINATE-KOÇAKkullandıysanız:

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbir

doktor veyaeczacı ilekonuşunuz.

Aşırıdoz,olasıalerjikreaksiyonlarasebepolabilirveantifolinikilaçların(folikasit

antagonistleri) veyasarailaçlarının (antiepileptik)etkisiniortadan kaldırabilir.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

Doktorunuzunutulan dozun nezaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip edendozunyeni uygulamazamanı için, doktorunuzun talimatlarınauymanızönemlidir.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAKiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Doktorunuztarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

Eğer bu ürününkullanımına ilişkin başkasorunuzvarsadoktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,CALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlı

olan kişilerdeyan etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaCALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ıkullanmayıdurdurunuz

veDERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz:

Şiddetlialerjikreaksiyon(kızarıklık,el,ayak,ayakbileği,yüz,dudak,ağızyada

boğazdaşişme, bayılmahissi gibialerjineticesindegelişebileceketkiler)

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinCALCIUMFOLINATE-KOÇAK’akarşıciddi

alerjinizvar demektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Yan etkilergörülmesıklıklarınagöreaşağıdaki şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın : 10 hastanın en az1'indegörülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok yaygıngörülen yanetkiler

Şiddetlibulantı,kusma,ishal,sukaybı(özelliklekalsiyumfolinatile5-florourasil

beraber kullanıldığındagözlenir)

Kalsiyumfolinatile5-florourasilberaberkullanıldığındagözlenenağıziçiyaralar,

ağızmukozasının iltihabıvedudak iltihabı dahil meydanagelen şiddetlietkiler

Yaygınolmayanyanetkiler

Ateş

Seyrekgörülen yanetkiler

Uykusuzluk, sinirlilik, depresyon

Sara(epilepsi) nöbetlerindeartma,kramplar ve/veyabayılma

Midebağırsak bozuklukları

Çok seyrekgörülen yanetkiler

Şoku daiçerenalerjik reaksiyonlar

Bilinmiyor

Alerjik reaksiyonlar, kurdeşen

Kalsiyumfolinatile5-florourasilberaberkullanıldığındagörülenüresentezindeki

enzimyetersizliği (hiperamoniyemi)

Kalsiyumfolinatile5-florourasilberaberkullanıldığındagörülenelveayaklarda

meydanagelen bozukluklar (Palmar-plantareritrodisestezi)

Kalsiyumfolinatilebuyanetkilerleilişkilidiğerilaçlarınberaberkullanılmasıdurumunda

bazılarıölümcülolanyanetkilerin(Stevens-Johnsonsendromuvetoksikepidermalnekroliz

gibi)gözlendiğivakalarolmuştur.Kalsiyumfolinatinsonucaetkiedenbirrolalmışolması

mümkündür.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanmasi

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"ilaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

0 800 314 0008 numaralıyanetkibildirimhattınıarayarak TürkiyeFarmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.CALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ınsaklanması

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve

ambalajında saklayınız.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ı,2-8 o Carasında(buzdolabında)orijinalambalajında

ışıktan koruyarak saklayınız.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ısulandırıldıktansonraderhalkullanılmalıdır.Eğerderhal

kullanılmazsa2-8 o Carasında (buzdolabında) en fazla 24 saat saklanabilir.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraCALCIUMFOLINATE-KOÇAK’ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizCALCIUMFOLINATE-

KOÇAK’ıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi:KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayi A.Ş.

MahmutbeyMah. Kuğu Sok. No:23

Bağcılar /İstanbul

Üretimyeri :KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayi A.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah. 11. Sok. No:5

Kapaklı/ Tekirdağ

Bu kullanma talimatı05.08.2016tarihinde onaylanmıştır.

___________________________________________________________________________

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIK PERSONELİİCİNDİR

Kullanılmamışolanürünleryadamateryaller“TıbbiAtıklarınKontrolüYönetmeliği”ve

“Ambalaj veAmbalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”neuygun olarak imha edilmelidir.

Hazırlamatalimatları:

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK,kullanılmadanöncegörselolarakincelenmelidir.

Enjeksiyonveyainfüzyonçözeltileriberraksarımsıbirrenkteolmalıdır.Eğerbulanıkbir

görünümvarsaveyaparçacıklargözlemleniyorsa,çözeltiatılmalıdır.Enjeksiyonveya

infüzyoniçinhazırlanankalsiyumfolinatçözeltisiyalnızcatekkullanımiçindir.

Kullanılmayan veartakalan çözeltiler atılmalıdır.

CALCIUMFOLINATE-KOÇAK,intramüskülerveyaintravenözyollauygulanır(bolusveya

perfüzyon).İntravenözuygularkençözeltininkalsiyumiçeriğinedeniyledakikada160

mg’danfazla dozlardaverilmemesi gerekir.

İntravenözperfüzyonolarakuygulanabilmesiiçinCALCIUMFOLINATE-KOÇAK%5

glukozveya% 0,9 sodyum klorürilesulandırılabilir.

İNTRATEKALOLARAK UYGULANMAMALIDIR.

Geçimsizlikler:

Kalsiyumfolinatınenjektablformuiledroperidolün,fluorourasilin,foskarnetinve

metotreksatın enjektabl formları arasındageçimsizlik bildirilmiştir.

Droperidol:

Droperidol1.25mg/0.5mlile5mg/0.5mlkalsiyumfolinatşırıngaiçindedirektolarak

karıştırıldığında25°C’de5dakikadaçökeltioluşurvebunutakiben8dakikalıksantrifüjile

tam çökme sağlanır.

Ykoluhavailetemizlenmedenarkaarkayadroperidol1.25mg/0.5mlile5mg/0.5ml

kalsiyum folinat uygulanmasıyla Ykolundaani çökelti oluşumu gözlenir.

5-Florourasil:

Birçökeltioluşabileceğiiçinkalsiyumfolinatile5-florourasilaynıinfüzyonda

karıştırılmamalıdır.50mg/mlflorourasilile20mg/mlkalsiyumfolinatın,%5dekstroziçeren

veyaiçermeyensuiçerisinde,farklımiktarlardakarıştırılıp4°C’de,23°Cveya32°C’de

polivinil klorürkaplardasaklandığı zamangeçimsizolduğu gösterilmiştir.

Diğer karışımlarileilgilibir sonuçyoktur bunarağmenenjeksiyon/infüzyon içinCALCIUM

FOLINATE-KOÇAK, oksaliplatin veyairinotekan gibidiğerilaçlarlakarıştırılmamalıdır.

Foskarnet:

Foskarnet24mg/ml,kalsiyumfolinat20mg/mlilebulanıksarıbirçözeltioluşturduğu

bildirilmiştir.

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-12-2008

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

The Danish Medicines Agency's assessment of the future reimbursement status of the dihydropyridine calcium antagonists (C08CA) were submitted for consultation with 11 November 2008 as the consultation deadline.

Danish Medicines Agency

29-10-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

The Danish Medicines Agency has assessed the question of the future reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA (dihydropyridine calcium channel blockers) which are used for the treatment of cardiovascular diseases.

Danish Medicines Agency

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

18-12-2018


Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-12-2018


Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency