CALCIMED D3 20 EFF. TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CALCIMED D3 20 EFF. TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CALCIMED D3 20 EFF. TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kalsiyum, vitamin d ve/veya diğer ilaçlar ile kombinasyonları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699804020264
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CALCİMED D3 EFERVESANTABLET

Ağızdanalınır

Etkinmadde:Herbirefervesantablette600mgiyonizekalsiyumaeşdeğer1500mgkalsiyum

karbonat ve 400IU vitamin D3 (10 µgkolekalsiferol)

Yardımcımaddeler:all-rac-alfa-Tokoferol,parsiyelhidrojenlenmişsoyafasülyesiyağı,nişasta,

sakaroz,jelatin,sodyumhidrojenkarbonat,sitrikasit,elmaasidi,sodyumsiklamat,

maltodekstrin, sakarin-sodyum,Limon aroması,

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında :

CALCİMED D3nedir veneiçinkullanılır?

CALCİMED D3’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

CALCİMED D3nasılkullanılır?

Olası yan etkiler nelerdir?

CALCİMED D3’ünsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.CALCİMEDD3 nedirveneiçinkullanılır?

CALCİMEDD3mineraldestegi olarak kullanılankalsiyum karbonat ve Dvitamini içerir.

CALCİMEDD3etkinmaddeolarak600mgkalsiyumiyonunaeşdeğer1500mgkalsiyum

karbonatve400IU(10 µgkolekalsiferol)vitaminD3içerenyuvarlakbeyazrenklitabletlerdir.

20efervesantablet(sudaçözünentablet)Polipropilentüpiçindekullanımasunulmuştur.

CALCİMEDD3’uniçerdiğikalsiyum,kemiklerinbüyümevegüçlenmesinisağlar.Dvitamini

iseyiyeceklerdeki kalsiyumun emilmesinidüzenlemederol oynar.

CALCİMEDD3,kalsiyumveDvitaminieksikliğininönlenmesindevebazıdurumlarda,

kalsiyumveDvitaminieksikliğiriskitaşıyanhastalardakemikerimesihastalığı(osteoporoz)

tedavilerineek olarak kullanılır.

2.CALCİMED D3’ükullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

CALCİMED D3’üaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;

Kalsiyumkarbonat,kolekalsiferol(vitaminD3),soya,fıstıkveyaefervesantabletin

içerisindeki maddelerdenherhangi birinekarsı aşırı duyarlılığınızvarsa,

Kanınızdayadaidrarınızdakalsiyumderişiminizçokyükseksevebunlaranedenolan

herhangi bir hastalığınızvarsa,

Böbrekveidraryolutaşıoluşturma riskinizvarise

Böbreklerinizişlevleriniyapamayacak duruma gelmişse(böbrekyetmezliği)

D vitamini fazlalığınız(hipervitaminoz) var ise,

Kanınızdave/veyaidrarınızdakalsiyumartışınanedenolabilecekuzunsürelihareketsizlik

durumunuzvarise,

Bu ilacıkullanmayınız.

CALCİMED D3 'üaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer:

UzunsüreboyuncaCALCİMEDD3kullanmanızgerekiyorsa,doktorunuzkanveidrar

kalsiyum seviyelerinizi veböbrek işlevlerinizi düzenliolarak izlemek isteyebilir.

Böbrektasışikayetinizvarsa,veyaailenizdeböbrektaşıolanlarvarsa,doktorunuz

CALCİMEDD3’ü;kankalsiyumseviyeleriniziizleyerekgözetimaltındavermek

isteyebilir.

CALCİMEDD3iletedavinizeekolarakbaşkabirDvitaminiveyakalsiyumpreparatı

kullanacaksanız,doktorkontrolündekullanmanızgereklidir.

Başlıcabelirtilerikuruöksürük veeforla ortayaçıkan ilerleyici nefesdarlığıolansarkoidoz

(birtürbağışıklıksistemihastalığı)hastasıiseniz,kanveidrarınızdakikalsiyum

düzeylerinizinizlenmesigerekebilir.

Bu uyarılargeçmişteki herhangi bir dönemdedahi olsasiziniçin geçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

CALCİMED D3 'ünyiyecekveiçecekilekullanılması

Alkol,ıspanak,ravent,kepekliyiyeceklervetahıllarkalsiyumunmide-barsakkanalından

emilimini,dolayısıylailaçtansağlayacağınızyararıazaltabilir.Bugıdalarıntüketilmesinitakiben

ilk ikisaat içinde CALCİMEDD3’ü almamanızönerilir.

Sütürünlerininkalsiyumoranınınyüksekolduğudikkatealınmalıdır.1litresüt1200mg

kalsiyum içerebilir. Bu durum CALCİMEDD3 alımında gözönündebulundurulmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CALCİMED D3,gebelikdönemindedoktor gözetimi altındakullanılabilir.

Yüksek dozdakullanılmasının sakıncaları:

GebelikdönemindedoktorunuzunönerdiğindendahayüksekdozlardaCALCİMEDD3

kullanmaktan kaçınınız.

Gebelerde,demiremilimininazalmaolasılığındandolayı,CALCİMEDD3alımıileöğünler

arasındaen az2 saatlik arabulunmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CALCİMED D3emzirmedönemindedoktorgözetimialtında kullanılabilir.

Kalsiyum,Dvitaminiveonunmetabolizmaürünleri(vücuttadeğişimeuğrayarakoluşturduğu

ürünler) annesütünegeçer. Ancak önemli bir etkibeklenmemektedir.

Emzirenannelerde,demiremilimininazalmaolasılığındandolayı,CALCİMEDD3alımıile

öğünlerarasında en az2saatlik arabulunmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

CALCİMEDD3’ünaraçvemakinekullanmayeteneğiüzerindebilinenherhangibirolumsuz

etkisiyoktur.

CALCİMED D3’üniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

CALCİMEDD3 fıstıkyağı (soyayağı) içermektedir. Eğer fıstıkyadasoyayakarsı alerjinizvarsa

bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Butıbbiürünsakkarozkristaliiçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

sekerlerekarsıintoleransınız(dayanıksızlığınız)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

Butıbbiürünherdozunda52mgsodyumkarşılığı2.26mmolsodyumihtivaeder.Budurum,

kontrollü sodyum diyetindeolan hastalar içingözönündebulundurulmalıdır

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

CALCİMED D3’eek olarak herhangi bir ilaçalmadan öncedoktorunuzadanışınız.

Kalpgücünüarttıranilaçtedavisi(digoksinvediğerkardiyakglikozidler)ilebirlikte

CALCİMEDD3’ünkullanılmasıkalpritimbozukluğunanedenolabilir.BudurumlardaEKG,

kan veidrardaki kalsiyum düzeyi takip edilmelidir.

Belirliidrarsöktürücüilaçlar(tiyazidtürüdiüretikler)kalsiyumdengesiniazaltır.

CALCİMEDD3’unbenzerilaçlarlaaynızamandaalınmasıdurumunda,kankalsiyum

seviyelerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

CALCİMEDD3ilebirliktekullanıldıklarında,tetrasiklinler,kinolonlar,bazısefalosporinler

(antibiyotikolarakkullanılırlar)veketokonazol(mantartedavisindekullanılır)gibiilaçların

etkileriazalabilir.CALCİMEDD3ilebuilaçlarınkullanımıarasındaenaz2saatlikbirara

bırakınız.

CALCİMEDD3’unkolestiraminveyaparafinyağıiçerenilaçlarlabirliktekullanılması

durumundaCALCİMEDD3 ile birlikte kullanılacaksa en az2 saat arailealınmalıdır

Epilepsi(sara)vefenitoinveyasinirsistemineetkileriolanilaçlar(barbitüratlar)ilebirlikte

kullanılması vitamin D’nin etkisinin azalmasına neden olabilir.

Genellikleiltihaplıdurumlarıntedavisindekullanılanilaçlar(kortikosteroidler)ilebirlikte

kullanılması durumundaD vitamininin etkisinin azalmasınaneden olabilir.

Kemikerimesihastalığının(osteoporoz)tedavisindekullanılanilaçlarla(bifosfonatlarınve

sodyumflorürün)aynızamandaalınmasıdurumunda,builaçlarınemilimiazalabilir.

CALCİMED D3 ilebu ilaçların kullanımıarasındaen az2 saatlikbir arabırakınız

KalsiyumtuzlarıT4emiliminiazaltabilir,bunedenlelevotiroksin(tiroidtedavisinde

kullanılır)kullananlarda4 saat arailekullanılmalıdır.

Diğer Dvitaminleri, CALCİMEDD3’un etkisiniartırır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.CALCİMED D3 EFERVESANTABLETnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktoradanışılmadan kullanılmamalıdır. Doktor tarafından başka bir şekildetavsiyeedilmediği

taktirdeaşağıdaki dozlardakullanılır.

Ergenlikçağındakilerveyetişkinler:Günde1-2defa(sabahveakşam)1efervesantablet

kullanılır (600-1200 mgKalsiyum ve 400-800IUVitamin D3’eeşdeğer)

Uygulama yoluvemetodu:

CALCİMEDD3yemeklebirlikteveyayemekaralarındabirbardaksuda(yaklaşık200ml)

eritilerek hemen içilmelidir.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

Kalsiyumeksikliğiveosteoporoztedavisininsüresiuzunvadelidir.Süreninuzunluğuterapötik

hedefegöredeğişmektedir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklar: Günde1 efervesan tablet

4-8yaşarasıçocuklardakullanımındoktortarafındanbaşkaşekildetavsiyeedilmediğitakdirde

günde1efervesantablet1 bardak (150 ml) sudaeritilerek kullanılır

4yaşaltı çocuklardavebebeklerdekullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaslıhastalardaözelbirdozayarlamasınagerekyoktur,doktortarafındanbaşkaşekildetavsiye

edilmediği takdirdegünde1-2 defa1 efervesan tablet bir bardak sudaeritilerek içilir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

CALCİMED D3ağır böbrekyetmezliği olan hastalardakullanılmamalıdır.

KaraciğeryetmezliğiolanhastalardaCALCİMEDD3iletedavisırasındaözelbirdoz

ayarlamasınagerekyoktur.

Diğer:

Hamilelerveemzirenanneler:Alınangünlükkalsiyummiktarı1500mg’ı,D3vitaminimiktarı

600I.U.’yi aşmamalıdır.Bu nedenlegünlük dozun, en çok 1 efervesan tablet olması gerekir.

EğerCALCİMEDD3’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla CALCİMED D3 kullandıysanız:

Bulantı,kusma,susama,çoksuiçme,sıkidraraçıkma,sukaybıvekabızlıkgibihiperkalsemi

(kan kalsiyum seviyelerinin aşırıyükselmesi) belirtileri görülebilir.

ElinizdekiCALCİMEDD3kutusunuveiçindekalanefervesantabletleriyanınızaalarakhemen

doktor veyaeczacınızadanışınızyadasizeenyakın hastaneyebaşvurunuz

CALCİMEDD3kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

CALCİMED D3’ükullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız

4.Olası YanEtkilerNelerdir?

TümilaçlargibiCALCİMEDD3’üniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,CALCİMEDD3’ükullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjikreaksiyonlar(kaşıntı,kurdeşen,ciltkızarıklıkları,solukalmagüçlüğü,kalpatışında

hızlanmavekan basıncının düşmesi)

Boğaz,yüz, dudaklar veağzın şişmesi. Bu, nefesalmayı veyutkunmayı zorlaştırabilir.

Ellerin, ayakların vebileklerin ani şişmesi.

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinCALCİMEDD3’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenbirinifarkedersenizhemendoktorunuzabildirinizveyasizeenyakın

hastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Zihin karışıklığı

Kemik ağrısı

Kas zafiyeti

Uyku hali

Kusma

Kan veidrardakalsiyumdeğerininyükselmesi

Aşırı kullanımabağlıolarak böbrek taşı

Ülser

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kabızlık

İştahsızlık

Şişkinlik

Gaz

Midebulantısı

Geğirme

Karın ağrısı

İshal

Midesalgısındaartış

Metalik tat

Kaşıntı

Cilt döküntüsü

Ürtiker(kurdeşen)

Baş ağrısı

Geceidraraçıkmadaartış

BunlarCALCİMEDD3’ün hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkında dahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamış olacaksınız.

5.CALCİMED D3’ünsaklanması

CALCİMED D3’üçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

.Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra CALCİMED D3’ü kullanmayınız.

Sonkullanmatarihindekiilkikirakamayı,sondörtrakamyılıgösterir.Sonkullanmatarihio

ayın songününüifadeeder.

25 °Caltındaki odasıcaklığında saklayınızvenemden uzak tutunuz.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizCALCİMEDD3’ü kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Hermes ARZNEIMITTELGmbH-Almanyalisansı ile

GenesisİlaçveSağlık Ürünleri A.Ş.

Ömer Avni Mah.İneboluSok. SümbülKonak Apt. No:85 34427

Beyoğlu–İstanbul

Tel:+90 212 245 55 80Faks:+90 212 245 57 33

Üretici:

HERMESARZNEIMITTELGMBH

Georg-Kalb-Str. 5-8

82049 Großhesselohe/München

Bu kullanma talimatı en son .'deonaylanmıştır.