CALCIJEX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CALCIJEX 2 MCG/ML IV 1 MLX 25 AMPUL/KUTU
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CALCIJEX 2 MCG/ML IV 1 MLX 25 AMPUL/KUTU
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kalsitriol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680656080025
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-12-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CALCIJEX

2 mcg /ml I.V. Ampul

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

1 ampul (1 ml) içinde:

Kalsitriol

2 mcg (mikrogram)

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür

1.500 mg

Sodyum askorbat

10.000 mg

Anhidr dibazik sodyum fosfat

7.600 mg

Monobazik sodyum fosfat

1.840 mg

Edetat disodyum dihidrat

1.110 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk ampul

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1

Terapötik endikasyonlar

CALCIJEX

(enjeksiyonluk

kalsitriol)

kronik

renal

diyalize

giren

hastalardaki

hipokalseminin tedavisinde kullanılır. Yükselmiş olan paratiroid hormon düzeylerini

belirgin biçimde düşürdüğü gösterilmiştir. PTH'daki azalmanın renal osteodistrofi’de

iyileşmeyle sonuçlandığı gösterilmiştir.

4.2

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

CALCIJEX

(enjeksiyonluk

kalsitriol)

optimal

dozu

hasta

için

dikkatle

belirlenmelidir.

CALCIJEX

tedavisinin etkinliği her hastanın yeterli ve uygun miktarda günlük

kalsiyum aldığı varsayımına dayandırılmaktadır. Her hastanın günlük yeterli kalsiyum

alımını garantilemek için hekim ya kalsiyum destek preparatı vermeli ya da hastaya

uygun diyet önerilmelidir.

Kalsitriol’ün genellikle önerilen başlangıç dozu hipokalseminin ve/veya sekonder

hiperparatiroidizmin

şiddetine

bağlı

olarak

haftada

üç

kere,

yaklaşık

gün

aşırı

uygulanan 1.0 mcg (0.02 mcg/kg) ile 2 mcg’dır. Haftada üç kere 0.5 mcg gibi küçük

dozlar

gibi

yüksek

dozlar

başlangıç

dozu

olarak

kullanılmıştır.

Kalsitriol,

intravenöz

bolus

şeklinde

uygulanabilir.

Eğer

hastalığın

biyokimyasal

parametrelerinde

klinik

belirtilerinde

tatmin

edici

tepki

görülmezse, doz iki –dört haftalık aralıklarla 0.5 – 1.0 mcg arttırılabilir.

0.25 mcg’den 2.0 mcg’a kadar basamaklı olarak arttırılan dozlar kullanılmıştır ve

haftada üç kez 8 mcg’a kadar olan maksimal dozlar bildirilmiştir.

Uygulama sıklığı ve süresi

Bu titrasyon döneminde haftada en az iki kez serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri

belirlenmeli

hiperkalsemi

veya

serum

kalsiyum-fosfat

çarpımı

70’ten

yüksek

bulunursa, bu parametreler normale dönünceye kadar ilaç derhal kesilmelidir.

Daha sonra kalsitriol, daha düşük bir dozla tekrar başlatılmalıdır. Tedaviye yanıt

olarak

düzeyleri

azalırken,

dozun

azaltılması

gerekebilir.

Böylelikle,

basamaklı doz artışları bireylere göre uyarlanmalı ve PTH, serum kalsiyum ve fosfor

düzeyleriyle orantılı olmalıdır.

Doz titrasyonu için tavsiye edilen yaklaşım aşağıda verilmektedir:

PTH Düzeyleri

Kalsitriol Dozu

Aynı veya artmış

Artırılır

< % 30 azalma

Artırılır

> % 30, < % 60 azalma

Aynı dozda sürdürülür

> % 60 azalma

Azaltılır

Normal aralığın 1.5 –3 katı

Aynı dozda sürdürülür

Barbitürat veya antikonvülsan alan hastalar için daha yüksek dozlarda CALCIJEX

gerekli olabilir. Çünkü barbitürat veya antikonvülsanlar, CALCIJEX

’in etkilerini

azaltabilir. Kortikosterodler ile CALCIJEX

’in etkileri önlenebilir.

Uygulamadan önce ürün, partikül içeriği ve renk değişimi açısından incelenmelidir.

Kalsitriolün kendisi renksiz, billursu bir bileşik olmasına karşın CALCIJEX

’e bir

antioksidan olarak eklenen sodyum askorbat beyaz veya çok soluk sarı renktedir ve

oksijen ile kombine olduğunda sarı renk alabilir.

Uygulama şekli

CALCIJEX

sadece intravenöz olarak uygulanmalıdır.

CALCIJEX

plastik bir 1 ml tüberkülin şırıngasına çekilmeli ve diyalizin sonunda

intravenöz olarak bolus dozunda uygulanmalıdır. Hemodiyalizin sonunda kateterden

uygulanabilir.

Ampuller tek dozluktur. Kullanılmayan kısmı atılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik çalışma gerçekleştirilmemiştir.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz, PTH, kalsiyum ve fosfor düzeylerine göre

bireysel olarak düzenlenmelidir( Bakınız Uygulama sıklığı ve süresi).

Pediyatrik popülasyon:

CALCIJEX

’in çocuklardaki güvenliliği ve etkililiği henüz belirlenmemiştir.

Pediyatrik hastalardaki kalsitriol kullanımı üzerine sınırlı veri bulunmaktadır (bkz.

Bölüm 5.1).

Geriyatrik popülasyon:

Kalsitriol ile yapılan klinik çalışmalarda, genç deneklere göre daha farklı yanıt verip

vermediklerini

belirlemek

amacıyla

yeterli

sayıda

yaş

üstü

denek

almamıştır. Bildirilen diğer klinik deneyimlerde yaşlı ve genç hastaların yanıtları

arasında herhangi bir fark tanımlanmamıştır. Genel olarak yaşlı hastalarda doz seçimi;

hepatik, renal veya kardiyak fonksiyon azalmasının ve eşzamanlı başka hastalık ya da

başka ilaç tedavilerinin daha sık olduğu göz önüne alınarak dikkatle yapılmalı,

genellikle dozaj aralığının alt sınırından başlanmalıdır.

4.3

Kontrendikasyonlar

- CALCIJEX

, kalsitriol veya ilaçta bulunan diğer maddelere karşı, daha önceden

aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

- CALCIJEX

(enjeksiyonluk kalsitriol) hiperkalsemili hastalarda veya vitamin D

toksisitesi belirtileri bulunan hastalarda kontrendikedir.

4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Genel:

Kalsitriol, vitamin D’nin mevcut en güçlü metaboliti olduğu için, tedavi sırasında

vitamin

türevlerinin

reçete

bazlı

dozları,

olası

ilave

etkilerden

hiperkalsemiden kaçınmak için kullanılmamalıdır.

Kalsitriolün aşırı dozu, hiperkalsemi ve bazı durumlarda hiperkalsiüriye yol açar; bu

nedenle, tedavinin erken dönemlerinde doz ayarlaması sırasında, serum kalsiyum ve

fosfor düzeyleri haftada en az iki kez belirlenmelidir. Hiperkalsemi gelişirse, ilaç

derhal kesilmelidir.

Digital tedavisi gören hastalara kalsitriol dikkatle verilmelidir, çünkü bu hastalarda

hiperkalsemi kardiyak aritmilere neden olabilir.

PTH düzeyleri anormal derecede baskılanırsa adinamik kemik hastalığı gelişebilir.

Eğer diğer nedenlerden (diagnostik) dolayı biyopsi

yapılamıyorsa, kemik döngü

oranını

göstermek

için

düzeyleri

kullanılabilir.

Eğer

kalsitriol

uygulanan

hastalarda PTH düzeyleri önerilen hedef aralığın (normal üst limitin 1.5-3 katı) altına

düşerse

kalsitriol

dozu

azaltılmalı

veya

tedaviye

verilmelidir.

Kalsitriol

tedavisinin kesilmesi geri tepme etkisi ile sonuçlanabilir dolayısıyla idame dozuna

ulaşana kadar uygun bir doz azaltma titrasyonu önerilir.

Yüksek fosfor seviyeleri ile seyreden ve diyalize giren hastalarda uygun serum fosfat

bağlayıcıları

kullanılmalıdır.

İstisnai

durumlar

dışında,

alüminyum

içeren

fosfat

bağlayıcıları kullanılmamalıdır.

Vitamin

analogları

birlikte

kalsiyum

kaynaklı

fosfat

bağlayıcı

alırken

hiperkalsemi gelişen hastalarda az miktarda kalsiyum içeren diyaliz sıvıları yardımcı

olabilir.

Vitamin D’nin herhangi bir formunun doz aşımı tehlikelidir (bkz. Bölüm 4.9).

Vitamin D ve metabolitlerinin doz aşımına bağlı progresif hiperkalsemi acil tedavi

gerektirecek

kadar

şiddetli

olabilir.

Kronik

hiperkalsemi,

genel

vasküler

kalsifikasyon, nefrokalsinoz ve diğer yumuşak doku kalsifikasyonuna yol açabilir.

Serum

kalsiyum

fosfat

çarpımının

’i

aşmasına

izin

verilmemelidir.

durumun

erken

tespiti

için

şüpheli

anatomik

bölgelerin

radyografik değerlendirmesi yararlı olabilir.

Cerrahi operasyon geçiren imobilize hasta esasen hiperkalsemi riskine açıktır.

Normal

renal

fonksiyonlara

sahip

CALCIJEX

alan

hastalar

dehidrasyondan

kaçınmalıdır.

Kalsitriol, serum inorganik fosfat seviyesini yükseltir. Bu durum hipofosfatemiye

sahip hastalarda istenmesine karşın, ektopik kalsifikasyon sebebiyle renal yetmezliği

olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Böyle durumlarda, plazma fosfat seviyesi oral

yolla uygulanan uygun fosfat bağlayıcı ajan veya düşük fosfat diyeti ile normal

düzeyde (2-5 mg/100ml veya 0.65,1.62 mmol/l) tutulmalıdır.

Ergokalsiferol’den (vitamin D2) kalsitriole geçiş durumunda, kandaki ergokalsiferol

seviyesinin başlangıç değerine ulaşması bir kaç ay sürebilir (bakınız Bölüm 4.9).

CALCIJEX ile tedavi edilen Vitamin D dirençli kemik hastalığına sahip hastalar

(ailesel hipofosfatemi), oral fosfat tedavilerine devam etmelidir.

Hasta için bilgi:

Hasta

ailesi,

diyet

kalsiyum

alımı

konusundaki

uyarılara

uymak

magnezyum içeren antiasitler dahil olmak üzere doktor tarafından onaylanmamış,

reçetesiz satılan ilaçları kullanmamak konusunda bilgilendirilmelidir. Hastalar, ayrıca,

hiperkalsemi semptomları konusunda da bilgilendirilmelidir (bkz. Bölüm 4.8).

Laboratuar testleri:

Serum kalsiyum, fosfor, magnezyum ve alkali fosfataz düzeyleri ile 24 saatlik üriner

kalsiyum ve fosfor düzeyleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Uygulamanın

başlangıç döneminde serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri daha sık (haftada iki kez)

ölçülmelidir.

Bu tıbbı ürün her 2 mcg/ml’de 1mmol (23 gram)’dan daha az sodyum ihtiva eder;

yani esasında ‘‘sodyum içermez’’ olarak kabul edilebilir.

4.5

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Kalsitriol

halihazırda

mevcut

etkili

vitamin

metaboliti

olduğu

için,

hipervitaminozis D gelişmesinden kaçınmak amacıyla kalsitriol ile tedavi sırasında

başka vitamin D preparatları reçetelenmemelidir.

Magnezyum içeren antiasitler ve CALCIJEX

birlikte kullanılmamalıdır, çünkü böyle

bir kullanım hipermagnezemi gelişimine yol açabilir.

Vitamin D analogları ve kardiyak glikozitlerle birlikte kullanımı kardiyak aritmilerle

sonuçlanabilir.

Kolestiramin ve kolestipol kalsitriol’ün absorpsiyonunu/etkisini azaltır.

Barbitürat

antikonvülsan

almakta

olan

hastalarda

vitamin

D’nin

etkileri

azalabilir.

Kortikosteroidler vitamin D analoglarının etkilerini engelleyebilirler.

Tiazid diüretikleri ile birlikte kullanıldığında hiperkalsemi riski artar.

Magnezyum içerikli antiasitler ile birlikte kullanıldığında hipermagnezemi riski artar.

4.6

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

CALCIJEX

'in çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımında doğum

kontrolüne ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Preklinik çalışmalarda, oral kalsitriolün

üreme üzerine etkisi raporlanmamıştır. CALCIJEX

ile doğum kontrol gereksinimi

üzerine herhangi bir veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar gebelik /ve-veya/embriyonal/ fetal gelişim/ve-

veya/doğum/ve-veya/doğum

sonrası

gelişim

üzerindeki

etkiler

bakımından

yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. CALCIJEX

gerekli

olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur. CALCIJEX

gebelikte

sadece,

potansiyel

yararları

fetus

üzerindeki

potansiyel

risklerinden

fazlaysa

kullanılmalıdır.

İnsan için önerilen dozun 4 ve 15 katı kalsitriol, tavşanlara oral yoldan verildiğinde,

teratojenik olacağı rapor edilmiştir. Bu dozlarda 15 fetüsten 3 yavru dış ve iskelet

anomalileri göstermiştir. Bununla birlikte, kontrollerle kıyaslandığında diğer 23 yavru

(156 fetüs) belirgin anomaliler göstermemiştir.

Sıçanlarda

0.45

mcg/kg’a

kadar

oral

dozlarda

yapılan

teratoloji

çalışmaları,

teratojenik potansiyeli olduğunu göstermemiştir.

Laktasyon dönemi

Bu ilacın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç insan sütüne

geçtiğinden ve süt çocuklarında kalsitriolün ciddi advers etkileri bulunabileceğinden,

anne için ilacın önemi de göz önüne alınarak ilaç ya da emzirmeden hangisinin

kesileceğine karar verilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Oral kalsitriol kullanımına bağlı olarak fertilitede belirgin bir etki bildirilmemiştir.

4.7

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Bilinen bir etkisi yoktur.

4.8

İstenmeyen etkiler

Nadiren, anaflaksi ve enjeksiyon bölgesinde lokal kızarıklık dahil aşırı duyarlılık

olguları rapor edilmiştir.

Enjeksiyon bölgesinde, bazen, hafif bir ağrı gözlenmiştir.

CALCIJEX

'in (enjeksiyonluk kalsitriol) advers etkileri, genelde, aşırı vitamin D

alımında

oluşan

etkilere

benzer.

Hiperkalsemiyle

bağlantılı

vitamin

entoksikasyonunun erken ve geç semptom ve belirtileri şunlardır:

Erken:

Asteni, baş ağrısı, uyku hali, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, konstipasyon, miyalji,

kemik

ağrısı,

disguzi,

iştah

azlığı,

abdominal

ağrı

dispne.

Calcijex

klinik

araştırmalarında bildirilen bu olayların sıklığı, aşağıdaki Advers İlaç Reaksiyonları

tablosunda sıralanmaktadır.

Geç:

Poliüri, polidipsi, iştah azlığı, kilo azalması, noktüri, konjuktival çökelti, pankreatit,

fotofobi, rinore, pruritus, hipertermi, libido azalması, kan üresinin artması albüminüri,

hiperkolesterolemi,

aspartat

aminotransferazın

artması,

alanin

aminotransferazın

artması,

kalsinoz,

hipertansiyon,

kardiyak

aritmiler,

zayıflığı,

parestezi,

dehidrasyon,

apati,

idrar

yolu

enfeksiyonları

nadiren

belirgin

psikoz,

hipermagnezemi. CALCIJEX klinik araştırmalarında bildirilen bu olayların sıklığı,

aşağıdaki Advers İlaç Reaksiyonları tablosunda sıralanmaktadır.

Tablo 1: CALCIJEX Klinik Araştırmalarındaki Kalsitriol Hastalarında Oluşan

Advers İlaç Reaksiyonlarının Özeti

Sistem Organ

Sınıfı

Çok

Yaygın

(≥1/10)

Yaygın

(≥1/100 ila

<1/10)

Yaygın

olmayan

(≥1/1.000

ila <1/100)

Bilinmeyen

(eldeki

verilerden

hareketle tahmin

edilemiyor)

Enfeksiyonlar ve

Enfestasyonlar

İdrar yolu

enfeksiyonu

Bağışıklık

Sistemi

Hastalıkları

Hipersensitivite

Metabolizma ve

Beslenme

Hastalıkları

İştah azalması

Dehidrasyon

Polidipsi

Hiperkolesterole

Hipermagnezemi

Psikiyatrik

Hastalıklar

Libido azalması

Apati

Psikoz

Sinir Sistemi

Hastalıkları

Baş ağrısı

Uyku

hali/somnolans

Parestezi

Disguzi

Göz Hastalıkları

Konjoktivada

birikme

Fotofobi

Kardiyak

Hastalıkları

Kardiyak aritmi

Vasküler

Hastalıklar

Hipertansiyon

Solunum

Bozuklukları,

Torakik ve

Mediastinal

Hastalıklar

Rinore

Gastrointestinal

Hastalıklar

Mide bulantısı

Kusma

Ağız kuruluğu

Kabızlık

Karın ağrısı

Dispepsi

Pankreatit

Sistem Organ

Sınıfı

Çok

Yaygın

(≥1/10)

Yaygın

(≥1/100 ila

<1/10)

Yaygın

olmayan

(≥1/1.000 ila

<1/100)

Bilinmeyen

(eldeki

verilerden

hareketle tahmin

edilemiyor)

Deri ve Deri Altı

Doku Hastalıkları

Prurit

Kas - İskelet

Bozuklukları ve

Bağ Dokusu

Hastalıkları

Miyalji

Kemik ağrısı

Kas zayıflığı

Böbrek ve İdrar

Yolu Hastalıkları

Poliüri

Noktüri

Albuminüri

Genel Bozukluklar

ve Uygulama

Bölgesine İlişkin

Hastalıklar

Ağrı

Enjeksiyon

yerinde ağrı

Asteni

Enjeksiyon

yerinde

reaksiyon

Kalsinoz

Hipertermi

Araştırmalar

Kilo kaybı

Aspartat

aminotransfe

razın artması

Kan üresinin

artması

Alanin

aminotransferazı

n artması

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar/risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir (www.titck.gov.tr, e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08;

faks: 0 312 218 35 99)

4.9

Doz aşımı ve tedavisi

Hastalara

günlük

ihtiyaçlarından

fazla

CALCIJEX

(enjeksiyonluk

kalsitriol)

uygulanması

hiperkalsemi,

hiperkalsiüri

hiperfosfatemiye

açabilir.

CALCIJEX

’in terapötik dozlarıyla birlikte yüksek miktarda kalsiyum ve fosfat alımı

da benzer anomalilere yol açabilir.

Hemodiyaliz hastalarında hiperkalsemi ve doz aşımının tedavisi:

Hiperkalseminin (normal aralık üst sınırının 1mg/dl'den daha çok aşılması) genel

tedavisinde CALCIJEX

uygulaması hemen kesilir, düşük kalsiyumlu diyete başlanır

kalsiyum

destek

preparatları

kesilir.

Diyalizat

çözeltisindeki

kalsiyum

konsantrasyonunun

azaltılması

gündeme

getirilebilir.

Normokalsemiye

erişinceye

kadar serum kalsiyum düzeyleri hergün ölçülmelidir. Hiperkalsemi genellikle iki-yedi

gün

içinde

ortadan

kalkar.

Serum

kalsiyum

düzeyleri

normal

sınırları

içine

çekildiğinde CALCIJEX

, önceki tedavidekinden 0.5 mcg daha düşük bir dozda

yeniden uygulanabilir. Doz titrasyonları sırasında serum kalsiyum düzeyleri haftada

en az iki kez ölçülmelidir.

Devamlı

belirgin

şekilde

yükselen

serum

kalsiyum

seviyeleri

kalsiyum

içermeyen diyalizatlı diyaliz ile düzeltilebilir.

Kazaen oluşan kalsitriol enjeksiyonu doz aşımının tedavisi:

CALCIJEX

'in kazaen oluşan akut doz aşımının tedavisi genel destek önlemlerinden

oluşmalıdır. Seri şeklinde serum elektrolit (özellikle kalsiyum) ölçümleri yapılmalı,

üriner kalsiyum atılım hızı ve hiperkalsemiye bağlı elektrokardiyografik anormallikler

belirlenmelidir. Digital glikozitleri alan hastalarda bu izleme kritik önem taşır. Kazaen

aşımlarında

kalsiyum

destek

preparatlarının

kesilmesi

düşük

kalsiyumlu

diyetlere

başlanması

gerekir.

Kalsitriolün

farmakolojik

etkisinin

sadece

gün

olmasından dolayı daha fazla ölçüm büyük ihtimalle gerekli değildir. Eğer yüksek

serum kalsiyum düzeyleri inatçı olursa, hastada altta yatan tabloya bağlı olarak,

gündeme getirilebilecek çeşitli terapötik alternatifler vardır. Literatürde açıklanan

tedavi

yaklaşımları

zorlu tuz diürezi, kalsiyumsuz bir diyalizat ile hemodiyaliz,

periton

diyalizi

bisfosfonatlar,

mitramisin,

kalsitonin,

kortikosteroidler

(glukokortikoidler) ve galyum nitrat gibi ilaçların kullanımını içermektedir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Vitamin D analoğu

ATC kodu: A11CC04

Kalsitriol, vitamin D

'ün (kolekalsiferol) aktif formudur. İnsanda vitamin D'nin doğal

ya da endojen olarak üretilmesi, esas olarak, deride 7-dehidrokolesterol'ün vitamin

'e dönüştürülmesi için gerekli ultraviyole ışınlarına bağlıdır. Vitamin D

’ün hedef

dokularda tamamen aktif hale geçmeden önce karaciğerde ve böbrekte metabolik

olarak aktive edilmesi gereklidir. Başlangıçtaki değişim karaciğerde bulunan vitamin

-25-hidroksilaz enzimiyle katalize edilir ve bu reaksiyonun ürünü 25-(OH)D

’tür

(kalsifediol). Bu madde böbrek dokusunun mitokondrilerinde hidroksilasyona uğrar

ve bu reaksiyon, renal 25-hidroksivitamin D

-1-alfa-hidroksilaz enzimiyle aktive

edilerek, vitamin D

'ün aktif formu olan 1α,25-(OH)

(kalsitriol) oluşturulur.

Barsak,

kemik,

böbrek

paratiroid

kalsitriolün

etkinlik

gösterdiği

bilinen

yerlerdir.

Kalsitriol,

barsaklarda

kalsiyum

transportunu

uyarmada

vitamin

'ün

bilinen en etkin formudur. Akut üremik sıçanlarda, kalsitriolün barsaklarda kalsiyum

emilimini uyardığı gösterilmiştir. Kemiklerde kalsitriol, paratiroid hormon ile birlikte

kalsiyum

rezorpsiyonunu

uyarır

böbreklerde,

kalsitriol

kalsiyumun

tubuler

reabsorpsiyonunu artırır. İn-vitro ve in-vivo çalışmalarda kalsitriol'ün, PTH sentez ve

salgılanmasını doğrudan baskıladığı gösterilmiştir. Böbreğin, öncül maddeleri aktif

bileşen kalsitriol'e yeterli biçimde dönüştürememesinden dolayı üremik hastalarda

vitamin D'ye dirençli durum oluşabilir.

Çocuklardaki Güvenlilik Çalışmalar:

Kalsitriolün güvenlilik ve etkililiği, hemodiyalizdeki son evre böbrek hastalığı olan 2-

18 yaşındaki 47 pediatrik hastanın 12 haftalık, randomize, çift-kör, plasebo kontrollü

çalışmasında incelenmiştir. Kalsitriol alan en genç hasta 9 yaşındadır. Kalsitriolün

başlangıç dozu bazal intakt PTH (iPTH) seviyelerine

(<500 pg/ml, 500-1000 pg/ml, >1000 pg/ml) dayanarak haftada üç kez sırasıyla 0.5

mcg, 1.0 mcg veya 1.5 mcg’dır. Kalsitriol dozu serum iPTH, kalsiyum ve Ca x P

seviyelerine göre 0.25 mcg’lık doz ile basamaklı arttırılarak ayarlanmıştır. 13-18

yaşındaki grubun primer etkinlik analizinde, plasebo alanların %16’sı (19 kişiden 3’ü)

ile karşılaştırıldığında kalsitriol alanların % 44’ünün (16 kişinin 7’si) bazal iPTH’dan

iki ardışık %30’luk düşüşü olmuştur (tedavi grupları arasında %28 fark). Fakat bu

farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi. 2-12 yaş grubunda yetersiz hasta sayısı

nedeniyle istatistiksel analiz yapılmazken, kalsitriol hastalarının %80’i (5 kişiden 4’ü)

ve plasebo hastalarının %29’u (7 kişiden 2’si) bu primer etkinlik sonlanım noktasına

ulaşmıştır (tedavi grupları arasında %51 fark).13-18 yaş grubunda kalsitriol ile tedavi

edilenlerden biri geçici hiperkalsemi (>11.0 mg/dl) yaşamıştır.

5.2

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Kalsitriol insanlarda doğal olarak bulunan renksiz, kristalize bir bileşiktir. Organik

çözücülerde çözünür, suda göreceli olarak çözünmez. CALCIJEX

(enjeksiyonluk

kalsitriol) sentetik olarak üretilmiş kalsitrioldür ve intravenöz enjeksiyon yoluyla

kullanılan steril, izotonik, berrak, sulu bir çözeltidir.

Emilim:

Kalsitriol bolus enjeksiyon şeklinde uygulandığında, kanda hızla etkin düzeye gelir.

Dağılım:

Vitamin D metabolitlerinin kanda spesifik plazma proteinlerine bağlanarak taşındığı

bilinmektedir. Uygulanan kalsitriol dozunun farmakolojik etkinliği yaklaşık 3-5 gün

süreyle devam eder.

Biyotransformasyon:

Kalsitriole ilişkin iki metabolik yol belirlenmiştir; 1,24,25-(OH)

ve kalsitroik asite

dönüşüm.

Eliminasyon:

Enjeksiyonluk kalsitriolün elimimasyon yarılanma ömrü insanlarda belirlenmemiştir.

5.3

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Toksikoloji

Akut toksisite

Kalsitriolün akut toksisitesi değişik veriliş yollarıyla fare ve sıçanlara uygulanarak

incelenmiştir. Letal dozlar Tablo 2’de gösterilmiştir:

Tablo 2

Fare ve Sıçanlarda CALCIJEX

®

’in Akut Toksisitesi

Median Letal Dozlar

Türler

Veriliş yolu

mcg /kg

Fare

1900

1350

Sıçan

Toksisitenin primer belirtileri azalmış lakrimasyon, ataksi, vücut ısısının düşmesi ve

uyku halidir.

Kalsitriolun farelerdeki akut toksisite çalışmaları her bir vücut ağırlığının kg’ı için

1350 mcg’lık bir oral öldürücü dozu belirtmişlerdir. Subkutan yolla uygulamada

farelerdeki ve sıçanlardaki öldürücü dozlar, sırası ile 145 ve 66 mcg /kg idi ve bu

durum parenteral yolla uygulamadaki akut toksisitenin daha yüksek bir derecesini

doğrulamaktaydı. Bu değerler, 0,25 mcg ile 2,0 mcg arasındaki olağan klinik dozdan

birkaç mertebe daha yüksektir.

Subakut Toksisite

6 aya kadar süren sıçanlardaki ve köpeklerdeki toksisite çalışmaları, kalsitriolun

birincil

advers

etkilerinin

öncelikle

uzamış

hiperkalsemi

ilgili

olduğunu

belirtmişlerdir. 0,02 ile 0,03 mcg/kg/gün arasında bir oral dozdaki kalsitriol, hiçbir

advers etkiye neden olmamıştır veya minimum advers etki yapmıştır.

Özel çalışmalar

Ven iritasyon çalışması

Önerilen maksimum dozun 10 katı olan 5 mcg/kg kalsitriol tavşanın kulak venine i.v.

olarak verilmiştir. Kalsitriolün venleri irite etmediği bulunmuştur.

Üreme çalışmaları

Sıçanlardaki reprodüktif toksisite çalışmaları, 0,30 mcg/kg/gün’e kadar olan oral

dozların

üremeyi

veya

postnatal

fetal

gelişimini

advers

olarak

etkilemediğini

göstermişlerdir. Tavşanlarda, 0,8 mcg/kg/gün ve 0,30 mcg/kg/gün oral dozlarında her

gruptan bir batında doğan yavrularda çoklu fetal anomalileri gözlenmiştir, ancak 0,02

mcg/kg/gün dozunda bunlar gözlenmemiştir. Anomali gösteren batın yavrularının

veya fetüslerin sayısında düşük bir insidans

mevcutken, bu bulguların kalsitriol

uygulaması sebebi ile meydana gelme olasılığı göz ardı edilememiştir.

Mutajenite

Kalsitriolun

karsinojenik

potansiyelini

değerlendirmek

üzere

hiçbir

uzun

süreli

hayvan çalışması yürütülmemiştir. Ames test yöntemi ile yapılan çalışmalarda hiçbir

mutajenisite bulgusuna rastlanmamıştır.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Polisorbat 20

Sodyum klorür

Sodyum askorbat

Anhidr dibazik sodyum fosfat

Monobazik sodyum fosfat

Edetat disodyum dihidrat

Azot

Saf su

6.2

Geçimsizlikler

Kalsitriolün PVC kaplarda ve setlerde adsorbe olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı,

SAPD

(Sürekli

Ayaktan

Periton

Diyalizi)

sırasında

ilacın

sete

adsorbsiyonuyla

belirgin

şekilde

azalabileceği

için

diyalizat

birlikte

kalsitriol infüzyonu uygulanmamalıdır. Önerilen uygulama metodu için bkz. Bölüm

4.2.

6.3

Raf ömrü

24 ay

6.4

Saklamaya yönelik özel tedbirler

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Işıktan koruyunuz.

Dondurmayınız.

6.5

Ambalajın niteliği ve içeriği

Karton kutuda 25 adet 1 ml’lik amber renkli cam (Av. Farm. Tip I) ampul

6.6

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Uygulamadan önce ürün, partikül içeriği ve renk değişimi açısından incelenmelidir.

Ampuller tek dozluktur. Kullanılmayan kısmı atılmalıdır.

Kullanılmamış

olan

ürünler

atık

materyaller

‘Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği’ ve ‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik’lerine uygun

olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.

No:2 Akkom Ofis Park, Kelif Plaza 3. Blok

Kat:16-17 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: 0216 633 23 00

Fax: 02164250969

8.

RUHSAT NUMARASI

134/29

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 27.09.2012

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ