CALBICOR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CALBICOR 25 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CALBICOR 25 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Allegra

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699566013269
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA

üntıN

nİı,cİsi

rrcşrnİ

rrgıİ

üntıNtrx

luı

CafgicoR@

tablet

xlr,İrarir

KANTİr.lrİr

nİı,rşİvr

Etkin

maddeler:

tablette,

mgkarvedilol

bulunur

Yardrmcr

maddeler:

Laktoz

monohidrat (126,5

Sodyum

lauril

sülfat

Kroskarmellos

sodyum

(4,5

Yardımcı

maddeler

için

bkz.

6.l.

FARMAsÖrİr

FORM

Tablet.

Beyaz

renkli,

yuvarlak,

hafif

bombeli,

tarafi

çentikli,

diğer

İarafınd,a

logosu

bulunan

tabletler

KLİNİK

özrr,ı,İxr,Bı

4.1.

Terapötik

endikasyonlar

Hipertansi)ron

Karvedilol,

esansiyel

hipertansiyon

tedavisinde

endikedir.

başına

diğer

antihipertansif

ajanlar|a

(kalsiyum

kanal

blokörleri

diüretikler;

cızeiıikle

tiyiia

diüretikleri)

birlikte

kullanılabilir.

Koroner

kalp

hastalı&

Stabil

anjinanın

profilaktik

tedavisi

için

kullanılır

Kronik

kalp

}ıetmezliği

Karvedilol,

stabil,

hafif,

orta

ağır

kronik

kalp

yetmezliği

tedavisinde

endikedir.

Genellikle

Anjiyotensin

Dönüşttirücü

Eı:zim

(ADE)

inhibitörleri,

diüretikler

opsiyonel

olarak

itallerle

(standart

tedavi)

birlikte

kullanılır.

4.2.Pozoloji

uygulama

şekli

Pozoloji/uygulama

sıklığı

süresi:

Karvedilol

tedavisi

uzun

süreli

bir terapidir.

Tedavi

birdenbire

kesilmemeli

kesileceği

Zaman

haftalar

içinde

gittikçe

aza|tı|arak

kesilmelidir.

durum

özellikle

aynl

zamanda

koroner

arter

hastalığı

olan

hastalar

için

önemlidir.

Doktor

tarafindan

başka

şekilde

tavsiye

edilmediği

takdirde;

t/13

Esansiyel

hipertansiyon:

Tedavinin

başlangıcında

g:dın

için

önerilen

günde

I2.5

mg'dır.

Bundan

sonrasr

için

önerilen

günde

birkez25

mg'dır.

Gerekirse

doz,

az2hafta|ık

aralıklarla

artırılarak

günde

ikiye

bölünerek

günlük

maksimum

olan

mg,a

çıkarılabilir.

Koroner

kalp

hastalığı:

Tedavinin

başlangıcında

için

önerilen

günde

l2'5

mg'dır.

Bundan

sonrasl

için

önerilen

günde

mg'dır'

Gerekirse

doz,

az2haftalık

aralıklarla

artırılarak

günlük

maksimum

olan

mg'a

çıkarılabilir

(günde

kez).

Semptomatik,

stabil,

kronik

kalp

yetmezliği:

Dozaj

kişiye

göre

ayarlanmalı

dozun

artırılması

sırasında

doktor

taraflndan yakından

izlenmelidir.

Dijital,

diüretik

Anjiyotensin

Dönüştürücü

Enzim

(ADE)

inhibitörleri

kullanan

hastalarda

karvedilol

tedavisine

başlamadan

önce

bu ilaçların

dozları

stabilize

edilmelidir.

Tedavi

başlangıcında

önerilen

doz,2

hafta

boyunca günde

3.|25

mg'dır.

tolere

ediliyorsa

doz,

az iki

haftalık

aralıklarla

önce

günde

6.25

günde

12.5

sonra

günde

mg'a

çıkarılabilir.Doz,

hastanın

tolereia.tldigi

",

yüksek

düzeye

kadar

artırılmalıdır.

Hafil

ortaya

ağır

kronik

kalp

yetmezliği

olan

kilogramın

altındaki

hastalarda

önerilen

maksimum

günde

mg'dır.

Hafif

yad,a

orta

şiddette

kalp yetmezliği

olan

kilogramın

üzerindeki

hastalarda

önerilen

maksimum

doz ise

günde

mg,dir.

artırımından

önce

hasta,

ağırlaşan

kalp

yetme

zliği

da vazodilatasyon

semptomları

açısından

doktor

tarafindan

değerlendirilmelidir.

Kalp

yetmezliğinde

geçici

ko^ttıleşme

Veya

sıVl retansiyonu

diüretik

dozu

artırılarak

tedavi

edilmelidir;

nadiren

karvedilolün

dozunu

aza|İmak

geçici

olarak

karvedilol

tedavisini

durdurmak

gerekebilir.

Karvedilol

tedavisine

haftadan

uzun

süre

verilmişse,

tedaviye

günde

daha

düşük

dozla

başlanması

yukarıda

belirtilen

artırımının

uygulanması

önerilir.

Karvedilol

tedavisine

haftadan

uzun

süre

araverilmişse,

tedaviye

günde

3.125

başlanması

yukarıda

beliıtilen

artırımının

uygulanması

önerilir.

Yazodi|atasyon

semptomlarının

tedavisinde

başlangıç

olarak,

diüretiklerin

dozu

azaltılma|ıdır.

Semptomlar

devam

ederse,

inhibitortı

(eğer

kullanılıyorsa)

dozu

düşürülebilir,

bunun

devamında

gerekirse

karvedilol

dozu

aza|tı|abi|ir.

şartlar

altında,

ağırlaşan

kalp

yetmezliği

vazodilatasyon

semptomları

stabilize

oluncaya

kadar

karvedilol

dozu

artırılmamalıdır.

Uygulama

şekli:

Tablet

alınmalıdır.

Kronik

kalp

yetmezliği

hastalarında

CALBIC9R@

yiyecekle

birlikte

verilmelidir.

Özel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Değişik

derecelerde

böbrek

disfonksiyonu (böbrek

yetmezliği

dahil)

olan

hastalarla

ilgili

mevcut

farmakokinetik

verilere

göre,

orta

ağır

şiddette

böbrek

yetmezliği

olan

hastalaida

karvedilol

şemasında

değişiklik

önerilmez.

Karaciğer

yetmezliği:

Karvedilol,

karaciğer

disfonksiyonu

klinik

olarak

belirgin

olan hastalarda

kontrendikedir.

2t13

Pediyatrik

popülasyon:

Çocuklarda

(<l

yaş)

güvenliliği

etkililiği

değerlendirilmemiştir

Geriyatrik

popülasyon

Semptomatik

kronik

kalp

yetmezliği:

özel

kulanım

gerektirmez.

Hipertansiyon:

Başlangıç

dozu olarak

günlük

l2.5

önerilir.

bazı

olgularda

tatminkar

kontrol

sağlar.

Yanıt

yetersiz

olduğunda,

günde

bölünmüş

dozlarda

günlfü

enfazla

mg'a

çıkarılabilir.

Anjina:

Önerilen

yüksek

günlük

bölünmüş

olarak

verilen

mg'dır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Karvedilol,

aşağıdaki

hastalarda

kullanılmamalıdır:

Karvedilol

veya

ilacın

içerdiği

diğer

yardımcı

bileşenlere

aşırı

duyarlılık

Stabil

olmayaıı/dekompanse

kalp

yetmezliği

Klinik

olarak

belirgin

karaciğer

disfonksiyonu

Önemli

ölçüde

sıvı

tutulumu

olan hastalar

Diğer

B-blokörlerle

olduğu

gibi,

karvedilol

hastalarda

kullanılmamalıdır:

2' ve

derece

bloğu

(kalıcı

pacemaker

yerleştirilmediyse)

Ağır

bradikardi

(<

atım/dakika)

Hasta

sinüs

sendromu

(sino-attiyal

blok

dahil)

Ağır

hipotansiyon (sistolik

basıncı

<

mmHg)

Kardiyojenik

şok,

Bronkospazmya

astım

öyküsü

olan

hastalar

Metabolik

asidoz

4.4.

Öze|kullanım

uyarıları

önlemleri

CALBİCoR@'un

içeiiginae

hktoz

vardır.

Nadir

kahtımsal

galaktoz

intoleransı,

Lapp

|aktoz

yetmezliği

glukoz-galaktoz

malabsorpsiyon

problemi

olan

hastaların

ilacı

kullanmamaları

gerekir.

CALBICOR@

dozunda

mmol

mg)'dan

daha

sodyum

içerir;

yani

esasında

"sodyum

içermez".

Sodyum

miktarına

bağlı

herhangi

olumsuz

etki

beklenmez.

Kronik

konjestif

knlp

yetmezliğl.'

Konjestif

kalp

yetmezliği

olan

hastalarda,

karvedilolün

artırımı

sırasında

kalp

yetmezliğinde

kötüleşme

da sıvr

retansiyonu

görülebilir.

durumda,

diüretikler

artırılmalı,

klinik

denge

oluşuncaya

kadar

karvedilol

dozu

artırılmamalıdır.

Bazen

karvedilol

dozunu

azaltmak

da nadir

olarak

ilacın

kullanımını

geçici

olarak

durdurmak

gerekebilir.

tür

dönemler,

karvedilolün

sonradan

başarıyla

uygulanmasını

engellemez.

ilacın

iletiyi

yavaşlatması

nedeniyle,

karvedilol

dijital

glikozidleri

kombine

olarak

kullanıldığında

dikkat

edilmelidir.

Konjestif

knlp

yetmezliğinde

böbrek

fonluiyonı.ı.'

Konjestif

kalp

yetmezliği

birlikte

düşük

basıncı

(sistolik

<

Hg), iskemik

kalp

hastalığı

yaygm

damar

hastaiığı

velveya

altta

yatan

böbrek yetmezliği

olan

hastalarda

karvedilol

tedavisiyle

..ruı

fonksiyonlarda

geri

dönüşlü

kötüleşme

saptanmıştır.

risk faktörlerini

taşıyan

konjestif

kalp

yetmezliği

hastalarında,

dozıın

arffırılması

sırasında

böbrek

fonksiyonları

izlenmeli

ve böbrek

yetmezliğinin

kcıtüleşmesi

durumunda

azaltı|malı

dailaç kesilmelidir.

Kronik

obstrühif

akciğer

hastalığı:

Bronkospazm

göz|enen

kronik

obstrüktif

akciğer

hastalığı

(KOAH)

bulunan

oral

inhalasyon

yolu

ilaç

almayan

hastalarda

karvedilol

ancak

potansiyel

yarar

potansiyel

riskten

daha

faz|aysa

kullanılmalıdır.

Bronkospazm

eğilimi

olan

hastalarda,

solunum

yolundaki

olası

direnç

artışı

nedeniyle

solunum

distresi gözlenebilir.

3l13

Karvedilole

başlangıç

aşamasında

artrrrmr

sırasrnda

hastalar

yakından

izlenmeli

tedavi

sırasında

bronkospazm

görüliirse

karvedilol

dozu

azaltılmalıdır.

Diyabet:

Akut

hipogliseminin

erken

belirti

semptomlarının

maskelenebilmesi

azalabilmesi

nedeniyle

diabetes

mellitus

hastalarında

karvedilol

kullanımında

dikkatli

olunmalıdır.

Kronik

kalp

yetmezliği

bulunan

diyabetli

hastalarda,

karvedilol

kullanımı

glukozunun

kontrolünü güçleştirebilir.

İlacın

B-blokör

özellikleri

nedeniyle

latent

diabetes

mellitus

belirginleşebilir,

belirgin

diyabet

kötüleşebilir

ve kan

glukoz

regülasyonu

bozulabilir.

Periferik

damar

hastalığı:B-blokörler

arteriyel yetmezlik

semptomlarını

hızlandırabileceği

şiddetlendirebileceğinden,

periferik

damar

hastalığı

olanlarda

karvedilol

dikkatli

kullanılmalıdır.

Raynaud

fenomeni:

Periferik

dolaşım

bozukluğu

olan

hastalarda

semptomlar

şiddetlenebileceğinden

karvedilol

dikkatli

kullanılmalıdır.

Tirotolçsikoz.'

B-blokör

özelliği

olan

diğer

ajan|arda

olduğu

gibi

karvedilol

tirotoksikoz

semptomlarını

gizleyebilir.

Anestezi

genel

cerrahi:

Genel

cerrahi

uygulanan

hastalarda,

karvedilol

anestezik

ilaçların

sinerjistik

negatif

inotrop

etkileri

nedeniyle

dikkatli

olunmalıdır.

Bradikardi.'

Karvedilol,

bradikardiye

neden

olabilir.

Nabız

dakikada

atımın

altına

düşerse

karvedilo

dozu

azaltılmalıdır.

Aşırı

duyarlılık"

B-blokörlerin

alerjenlere

duyarlılığı

anaflaktik

reaksiyonların

derecesini

artırabilmesi

nedeniyle

ciddi

aşırı

duyarlılık

reaksiyonu

öyküsü

olan

desensitizasyon

(duyarsızlaştırma)

tedavisi

uygulanan

hastalarda

karvedilol

dikkatle

kullanılmalıdır.

Psoriazis:

B-blokörlerle

tedaviye

bağlı

psöriyazis

öyküsü

olan

hastalarda

karvedilol

ancak

yarar-risk

tablosu

dikkate

alınarak

kullanılmalıdır.

Kalsiyum

kınal

blokarleriyle

birlikte

kullanım"

Verapamil

diltiazem

türü

kalsiyum

kanal

blokörleriyle

veya

diğer

antiaritmik

ilaçlarla

birlikte

karvedilol

tedavisi

uygulanan

hastalarda,

basıncının

dikkatle

izlenmesi

gerekir.

Feolçromositoma.'

Feokromositomalı

hastalarda,

B-blokör

kullanılmadan

önce

a-blokör

uygulamasına

başlanmalıdır.

Karvedilol,

a-blokör,

B-blokör

farmakolojik

aktivite

göstermesine

rağmen,

koşullarda

kullanımıyla

ilgili

deneyim

yoktur.

nedenle,

feokromositomadan

kuşkulanılan

hastalarda

karvedilol

uygulamasında

dikkatli

olunmalıdır.

Prinzmetal

varyant

anjina"

Prinzmetal

varyant

anjinası

bulunan hastalarda

non-selektif

blokör

aktivite

göğüs

ağrısına

neden

olabilir.

Kaıvedilolüır

cı-blokör

aktivitesi

tür

semptomları

önleyebilse

böyle

hastalarda

karvedilol

kullanımıyla

ilgili

klinik

deneyim

yoktur.

Yine

Prinzmetal

varyant

anjinasından

şüphelenilen

hastalarda

karvedilol

dikkatle

kullanılmalıdır.

Kontah

lens.' Kontakt

lens

kullananlar gözyaşında

azalma

riskini

göz

önünde

bulundurmalıdır.

Kesilme

sendromu;

Özellikle

iskemik

kalp

hastalığı

olanlarda,

karvedilol

tedavisi

birdenbire

kesilmemelidir.

hastalarda

karvedilolün

kesilmesi

aşamalı

olmalıdır

haftalık

süre

içinde).

Semptomatik

hipotansiyon

senkop

görülebilir.

4.5.

Diğer

tıbbi

ürünler

etkileşimler

diğer

etkileşim

şekilleri

Farmakokinetik

etkileşmeler

Karvedilol,

P-glikoproteinin

substratı

olmanın

yanl

sffa

aynl

Zamaflda

inhibittırüdiir.

nedenle,

P-glikoprotein

taşınan

ilaçların

biyoyararlanımı,

birlikte

alınan

karvedilol

artabilir.

Buna

ek olarak,

karvedilolün

biyoyararlanımı,

P-glikoproteinin

indükleyicileri

veya

inhibitörleri

değiştirilebilir.

CYP2D6

CYP2C9

inhibitorlerinin

yanr

sra indfüleyicileri

sistemik

velveyapresistemik

4lt3

karvedilol

metabolizmasrnı

stereoseçici

olarak

değiştirebilir

ve bu

S-karvedilolün

artmış

veya

azalmış

plazma

konsantrasyonlarına

açar.

Hastalarda

veya

sağlıklı

deneklerde

gözlemlenenbazı

örnekler

aşağıda liste

halinde

verilmiştir

ancak liste

ayrıntılı

değildir.

Digoksin:

Digoksin

karvedilolün

birlikte

uygulanmasında

digoksinin

konsantrasyonları

kadar

artar'

karvedilol

de kalp

glikozidleri

iletimini

yavaşlatır.

Karvedilole

başlandığında,

ayarlandığında

tedavi

kesildiğinde

digoksin

düzeylerinin

daha

dikkatle

izlenmesi

önerilir.

İnsülin

ve oral

hipoglisemik

ilaçlar:

B-blokör

etkili

ilaçlar,

insülin ve

oral

hipoglisemiklerin

şekerini

düşürücü

etkisini

artırabilirler.

Hipoglisemi

belirtileri

maskelenebilir

veya

azalabilir

(özellikle

taşikardi).

nedenle

insülin

da oral

hipoglisemik

kullanan

hastaların

glukozunun

düzenli

olarak

izlenmesi

önerilir.

Karaciğer

metabolizması

indükleyici

inhibitörleri

(CYP2D6

CYP2C9):

Rifampisin

karvedilol

plazma

konsantrasyonlarını

yaklaşık

Yo70

azaltır.

Simetidin

EAA'ı

yaklaşık

artırır

fakat

maksimum

konsantrasyon (CruLr)'da

değişikliğe

açmaz.

Rifampisin

gibi

karma

fonksiyonlu

oksidaz

indfüleyici

alan

hastalarda

karvedilolün

serum

düzeyleri

azalabileceğinden

simetidin

gibi

karma

fonksiyonlu

inhibitorleri

alanların

Serum

düzeyleri

artabileceğinden

hastalar

dikkatle

izlenmelidir.

Simetidinin

karvedilol

düzeyleri

üzerindeki

etkisi

düşük

olduğundan

herhangi

klinik

etkileşme

olasılığı

minimumdur.

Katekolamin-deplesyonuna

neden

olan ilaçlar:

p-blokör

özellikleri

olan ilaçlarla

birlikte

katekolamin

deplesyonuna

neden

olan

bir ilaç

(ör.

rezerpin

velveya

monoamin

oksidaz

inhibitörleri)

alan

hastalar

hipotansiyon

velveya

şiddetli

bradikardi

belirtileri

açısından

yakından

izlenmelidir.

Siklosporin:

Kronik

vasküler

rejeksiyon görülen

böbrek

transplant

hastası

üzerinde

karvedilol

tedavisi

Sonrasr

ortalama

siklosporin

konsantrasyonlarında

hafif

artışlar

gözlenmiştir.

Hastaların

yaklaşık

%o30'unda,

siklosporin

konsantrasyonlarrnı

terapötik

aralıkta

tutmak

amacıyla

siklosporin

dozunun

azaltılması

gerekirken

diğer

hastalarda

herhangi

ayar|aırıa

gerekmemiştir.

ortalamada,

hastalarda

siklosporinin

dozu

yaklaşık

azaltılmıştır.

Gereken

ayaflamasrnrn

kişiden

kişiye

geniş

ölçüde

değişkenlik

göstermesi

nedeniyle,

siklosporin

konsantrasyonlarının

karvedilol

tedavisine

başlanmasından

Sonra

yakından

izlenmesi

siklosporin

dozunun

uygun

şekilde

ayarlanması

önerilir.

Verapamil,

diltiazem

diğer

antiaritmikler:

Karvedilolle

kombinasyon

halinde

iletim

bozuklukları

riskini

artırabilirler

(Bkz.

Kullanım

için

Özel Uyarılar

Özel

Önlemler).

Fluoksetin:

Kalp

yetmezliği

olan

hastada

gerçekleştirilen

randomize'

çapraz

geçişli

çalışmada,

güçlü

CYP2D6

inhibitörü

olan

fluoksetinin

birlikte

uygulanması,

ortalama

R(+)

enantiomer

AUC'sinde

artış

karvedilol

metabolizmasmln

stereoseçici

iüibisyonu

sonuçlanmıştır.

Ancak,

tedavi

edilen

gruplar

arasında

advers

etkiler,

basıncı

veya

kalp

atımhızı

açısından

hiçbir

fark

gözlenmemiştir.

Farmakodinamik

etkilesmeler:

Klonidin:

Klonidinin

B-blokör

ilaçlarla

birlikte

uygulanması

basıncını

kalp

atım

hızını

dtıştırtıctı

etkilerini

potansiyalize

edebilir.

Klonidinin

p-blokör

ilaçlarla

birlikte

uygulandığı

tedavi sonlandırılmak

istendiğinde,

B-blokör

ajan önce

kesilmelidir.

Klonidin

tedavisi

birkaç

gün

sorıra

kademeli

olarak

düşürülerek

kesilebilir.

sl13

Kalsiyum

kanal

blokörleri:

(Bkz.

Kullanım

için

Özel

|Jyarılar

özel

önlemler)

Karvedilol

diltiazem

birlikte

oral

yolla

uygulandığında

izole

olgularda

ileti

bozukluğu

(nadiren

hemodinamik

denge

bozukluğu

birlikte)

gözlenmiştir.

B-blokör

aktivitesi

olan

diğer

ilaçlarda

olduğu

gibi,

verapamil

da diltiazem

tiirü kalsiyum

kanal

blokörleri

oral

yoldan

karvedilolle

birlikte

uygulandığında,

basıncı

dikkatle izlenmelidir.

B-blokör

aktivitesi

olan

diğer

ajanlarda

olduğu

gibi

karvedilol,

birlikte

uygulanan

antihipertansif

etkili

(örn.

reseptör

antagonistleri),

advers

etki

profilinin

parçasl

hipotansiyon

olan

ilaçların

etkisini güçlendirebilir.

Anestezi

sırasında

karvedilol

anestezik

ilaçların

sinerjistik

negatif

inotrop

hipotansif

etkilerine

çok

dikkat

edilmesi

gerekir.

NSAI

ilaçlar:

Steroid

yapıda

olmayan

antiinflamatuvar

ilaçlar

zamanlı

kullanımı,

basıncında

artışa

neden

olabilir

basıncı

kontrolünü

azaltabilir.

Özel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler

Pediyatrik

popülasyon

Çocuklarda

(<

yaş)

güvenliliği

etkililiği

değerlendirilmemiştir

4.6.

Gebelik

laktasyon

Genel

tavsiye

Gebelik

kategorisi,

C'dir.

trimesterde

D'dir.

Çocuk

doğurma potansiyeli

bulunan

kadınlar/Doğum

kontrolü

(Kontrasepsiyon)

Karvedilolun

çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlardaki

kullanımına

ilişkin

yeterli

veri

bulunmamaktadır.

Gebelik

dönemi

Karvedilolun

gebe

kadınlarda

kullanımına

ilişkin

yeterli

veri

bulunmamaktadır.

Hayvan

çalışmaları

gebelik,

embriyonalifötal

gelişim,

doğum

postnatal

gelişim

üzerindeki

etkisi

açısından

yetersizdir

(bkz

böliim

5.3).

insandaki potansiyel

risk

bilinmemektedir.

Beta

blokörler,

plasentanın

perfiizyonunu

aza|tır;

rahim

içi

fetüs

ölümü

immatür

prematüre

doğumlara

neden

olabilir.

Buna

olarak,

fetüste

yeni

doğanda

advers

etkiler

(özellikle

hipoglisemi

bradikardi)

görülebilir.

Doğum

sonrasr

dönemde,

kardiyak

pulmoner

komplikasyonlarda

risk

aıtışı

olabilir.

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

çalışmalar,

karvedilol

teratojenisite

oluşumuna

dair

sübstantif

kanrt

sunmamıştır.

CALBİCOR@

gerekli

olmadıkça

gebelikte

kullanılmamalıdır

(beklenen

yararlar

potansiyel

risklerden

fazla

ise).

Laktasyon

dönemi

Karvedilolün

insanda

süte

geçip

geçmediği

bilinmemektedir.

Hayvan

çalışmaları

karvedilol

metabolitlerinin

süte

geçtiğini

göstermiştir.

Emzirmenin ya

CALBiCOR@

tedavisinin

kesilip

kesilmeyeceği

kararı,

emzirmenin

çocuk

için

yararı

CALBİCOR@

tedavisinin

kadın

için

yararı

dikkate

alınarak

verilmelidir.

Ureme

yeteneği/Fertilite

Veri

bulunmamaktadır.

6113

4.7. Araç

makine

kullanımı

üzerindeki

etkiler

Karvedilolün

hastalarm

alaç

makine

kullanma

yeteneği

üzerindeki

etkisi

konusunda

hiçbir

çalışma

yapılmamıştır.

Kişiden

kişiye

değişiklik

gösteren

reaksiyonlar (baş

dönmesi,

yorgunluk)

nedeniyle

araç

makine

kullanma

yardımsız

çalışma

yeteneği

bozulabilir.

durum

özellikle

tedavinin

başlangıcı,

artımı

Sonrasl,

ilaç

değişimi

birlikte

alkol

kullanıldığ

zaman|ar

için

geçerlidir.

4.8.

İstenmeyen

etkiler

Çok

yaygın

()1/10);

yaygın

(>1/100

<1/10);

yaygın

olmayan

(>1/1.000

<l/100);

seyrek

(>l/10.000

<|11.000);

çok

seyrek

(<1/10.000),

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle

tahmin

edilemiyor).

Enfeksiyonlar

enfestasyonlar

Yaygın:

Bronşit,

pnömoni,

üst

solunum

yolu

enfeksiyonu,

üriner sistem

enfeksiyonu

lenf

sistemi

hastalıkları

Yaygın:

Anemi

Seyrek:

Trombositopeni

Çok

seyrek:

Lökopeni

Bağışıklık

sistemi

hastalıkları

Çok

seyrek:

Hipersensitivite

(alerj

reaksiyon)

Metabolizma

beslenme

hastalıkları

Yaygın:

Kilo

artışı,

hiperkolesterolemi,

önceden

diyabeti

olan

hastalarda

bozulmuş

glikoz

kontrolü

(hiperglisemi,

hipoglisemi)

Psikiyatrik

hastalıklar

Yaygın:

Depresyon,

depresif

duygudurum

Yaygın

olmayan:

Uyku

bozuklukları

Sinir

sistemi

hastalıkları

Çok

yaygın:

Baş

dönmesi,

baş

ağrısı

Yaygın

olmayan: Presenkop,

senkop,

parestezi

Göz hastalrklarr

Yaygın:

Görme

bozuklukları'

göz

salgısında

azalma

(göz

kuruması), göz

iritasyonu

Kardiyak

hastalıklar

Çok

yaygın:

Kardiyak

yetmezlik

Yaygın: Bradikardi,

ödem

(generalize,

periferal,

bağımlı

genital

ödem,

bacaklarda

ödem

dahil),

hipervolemi,

aşırı

sıvı

yüklenmesi

Yaygın

olmayan:

Atriyo-ventriküler

blok

blok),

anjina

pektoris

Vasküler

hastalıklar

Çok

yaygın:

Hipotansiyon

Yaygın:

ortostatik

hipotansiyon,

periferal

dolaşım

bozuklukları (soğuk

ekstremiteler,

periferik

damar

hastalığı,

aralıklı

topallama

alevlenmesi

Reynaud

fenomeni)

Solunum,

göğüs

bozukluklarr

mediastinal

hastalıklar

Yaygın:

Dispne,

pulmoner

ödem,

predispoze

hastalarda

astım

Seyrek:

Nazal

konjesyon,

hırıltı

grip

benzeri

semptomlar

Gastrointestinal

hastalıklar

Yaygın:

Bulantı,

ishal,

kusma,

dispepsi,

karın

ağrısı

Yaygın

olmayan:

Konstipasyon

Seyrek:

Ağız

kuruluğu

Hepato_bilier

hastalıklar

Çok

seyrek:

Alanin

aminotransferaz

(ALT),

Aspartat

aminotransferaz

(AST)

gama

glutamiltransferaz

(GGT)

değerlerinde

yükselme

Deri

deri

altı

doku

hastalıkları

Yaygın

olmayan:

Deri

reaksiyonları

(alerjik

ekzantem,

dermatit,

terlemenin

artmasr,

ürtikel,

kaşıntı,

psoriatik

liken-planus

benzeri

deri

lezyonları)

alopesi

Kas_iskelet

bozukluklar,

bağ

doku

kemik

hastalıkları

Yaygın:

Ekstremitelerde

ağrı

Böbrek

idrar

yolu

hastalıkları

Yaygın:

Böbrek yetmezliği

yaygln

damar

hastalığı

veya

a|tİa

yatan

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda,

böbrek

fonksiyon

bozuklukları,

işeme

bozuklukları

Çok

seyrek:

Kadınlarda

idrar

tutamama

Üreme

sistemi

meme

hastalıkları

Yaygın

olmayan:

Erektil

disfonksiyon

Genel

bozukluklar

uygulama

bölgesine

ilişkin

hastalıklar

Çok

yaygın:

Asteni

(yorgunluk)

Yaygın:

Ağrı

Şüpheli

advers

reaksiyonların

raporlanması

Ruhsatlandrrna

somasl

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarlrun

faporlanması

büyük

önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yararlrisk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi (TÜFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.tiick.gov.tr;

posta:tufam@titck.eov.tr;

tel:

0 800

faks:

3l22lg

35 99)

4.9.Doz

aşlmı

tedavisi

intoksikasyon

semptomları

aşımı

durumunda

ağır hipotansiyon,

bradikardi,

kalp

yetmezliği,kardiyojenik

şok

kalp

durması

görülebilir.

Ayrıca

solunum

problemleri,

bronkospur-,

kr.-a,

bilinç

boiukluğu

jenera|ize

nöbetler

görülebilir.

8lt3

İntoksikasyon

tedavisi:

Genel

prosedürlerin

yanısıra,

gerekirse

yoğun

bakım

şartlarında,

yaşamsal

parametreler

izlenmeli

düzeltilmelidir.

Aşağıdaki

destekleyici

tedaviler

uygulanabilir:

Hasta

yatar

pozisyonda

olmalıdır.

Atropin:

0,5-2

i.v.

(aşırı

bradikardi

için).

Glukagon:

başlangıçta

1-10

i.v.,

soffa

uzun

süreli infüzyon

olarak

mg/saat

(kardiyovasküler

fonksiyonu

desteklemek

amacıyla).

Vücut

ağırlığına

etkilerine

bağlı

olarak

kullanılabilecek

sempatomimetikler:

dobutamin,

izoprenalin,

orsiprenalin

adrenalin.

Pozitif

inotropik

etki

gerekiyorsa,

milrinon

gibi

fosfodiesteraz

inhibitörleri

kullanılması

düşünülmelidir.

intoksikasyon

profilinde

periferik

vazodilatasyon

öne

çıkıyorsa

dolaşım

koşulları

sürekli

izlenerek

norfenefrin

danoradrenalin

verilebilir.

Ilaca

dirençli

bradikardi

durumunda

"pacemaker"

uygulanmalıdır.

Bronkospazm

tedavisi:

Bronkospazm

durumunda,

p-sempatomimetikler

(aerosol

veya i.v.)

aminofilin

i.v.

verilmelidir.

Nöbet

tedavisi:

Nöbetlerde,

diazepam

klonazepamlnyavaş

i.v.

enjeksiyonu

önerilir.

Önemli

not:

Şok

semptomları

görülen

ağır intoksikasyonda,

yeterince

uzun

süre

destekleyici

tedaviye

devam

edilmelidir,

çünkü

karvediloliin

eliminasyon

yarl

ömrünün

uzamast

daha

deiin

kompartmanlardan

yeniden

dağılımı

beklenebilir.

Destekleyici/antidot

tedavisinin

süresi

aşırı

dozun

şiddetine

bağlıdır.

Hastanın

durumu

stabilize

olana

kadar

destekleyici

tedavi

sürdürülmelidir.

FARMAKOLOJİK

Özrr,r,İxr,Bn

5.1.

Farmakodinamik

özellikler

Farmakoterapötik

grup:

adrenerjik

reseptör

blokörü

kodu:

C07AG02

Karvedilol,

crl,

adrenerjik

reseptör

blokajı

özelliği

olan

adrenerjik

reseptör

blokörüdür.

Karvedilolün

organ

koruyucu

etkileri

olduğu gösterilmiştir.

Karvedilol

etkili

antioksidandır

reaktif

oksijen

radikallerini

ortadan

kaldırır.

Karvedilol

rasemiktir

R(+),

S(-)

izomerlerinin

adrenerjik

reseptör

blokajı

antioksidan

özellikleri

vardır.

Karvedilolün

insan

damar

düz

kas hücreleri

üzerine

antiproliferatif

etkisi

vardır.

Yürütülen

klinik

çalışmalarda

kronik

karvedilol

tedavisi

süresince

oksidatif

streste

çeşitli

parametreler

çülerek

aza|ma

olduğu

sterilmi

ştir.

B-adrenerjik

reseptör

blokaj

özelliği,

adrenoseptörleri

için

non-selektif

olup

karvedilolün

S(-)

enantiomeriyle

ilişkilidir.

Karvedilolün

intrinsik

sempatomimetik

aktivite;i

yoktur

propranolol

gibi

membranı

stabilize

edici

özelliklere

sahiptir.

Karvedilol,

renin

salıverilmesini

azaltan

B-blokör

etkisiyle

renin-anjiyotensin-aldosteron

sistemini

baskılar;

dolayısıyla

sıvı

retansiyonu

nadiren görülür.

Karvedilol,

selektif

blokajı

etkisine

bağlı

olarak

periferik

damar

direncini

azalıtır.

Karvedilol

cıl

adrenoreseptör

agonisti

olan

fenilefrinin

neden

olduğu

basıncındaki

artışı

azaltırken

anjiyotensin

Il'nin

neden

olduğu

artışı

aza|tmaz.

Karvedilolün

lipid profili

üzerine

olumsuz

etkisi

yoktur.

Yüksek

yoğunluklu

lipoproteinlerle

düşük

yoğunluklu

lipoproteinler

arasındaki

oran

(HDL/LDL)

korunur.

9t13

Etkinlik

Klinik

çalışmalarda

elde

edilen

sonuçlara göre

Hipertansiyon

Karvedilol,

hipertansif

hastalarda

B-blokör

etkisi

birlikte

aracılığıyla

gerçekleşen

vazodilatör

etkisiyle

basıncını

düşürür.

B-blokör

ajanlarla

gözlendiği

gibi,

basıncında

sağlanan

düşüşe,

birlikte

gözlenen

total

periferik

direnç

artışı

eşlik

etmez.

Kalp

hızı

hafifçe

düşer.

Hipertansiyon

hastalarında

renal

akımı

ve renal

fonksiyon

korunur.

Karvedilolün

atım

hacmini

koruduğu

total

periferik

direnci

azalttığı

gösterilmiştir.

Böbrek,

iskelet

kası,

önkol,

bacak,

deri,

beyin

veya

karotid

arterler

dahil

olmak

izere

belirli

organ

damar

yataklarına

gelen

miktarı

karvedilol

tarafindan

olumsuz

etkilenmez.

Ekstremitelerde

soğukluk

fiziksel

aktivite

sırasında

erken

yorgunluk

görülme

sıklığı

azalmıştır.

Karvedilolün

hipertansiyon

üzerindeki

uzun

süreli

etkisi

çift

kör

kontrollü

çalışmalarda

gösterilmiştir.

Koroner

Kalp

Hastalığı

Koroner

kalp

hastalığı

olanlarda

karvedilol,

uzun

süreli

tedavi

boyunca

kalıcı

anti-iskemik

(total

egzersiz

zamanında,

segment

depresyonuna

kadar

olan

sürede

anjinaya

kadar

olan

sürede

iyileşme)

anti-anjinal

etkiler

göstermiştir.

Akut

hemodinamik

çalışmalar

karvedilolün

anlamlı

ölçüde

miyokard

oksijen

ihtiyacını

sempatik

aşırı

aktiviteyi

'u'uitt

grn'

göstermiştir.

Ayrıca,

karvedilol,

miyokard

yük

(pulmoner

arter

basıncl

pulmoner

kapiller

wedge

basıncı)

yükü

(total

periferik

direnç)

azaltır.

Kronik

Kalp

Yetmezliği

Karvedilol,

tüm

nedenlere

bağlı

mortaliteyi

kardiyovasküler

nedenli

hastane

tedavisi

ihtiyacını

anlamlı

oranda

azaltır'

Karvedilol,

ayflcaejeksiyon

fraksiyonunu

artırrr.

iskemik

da iskemik

kökenli

olmayan

kronik

kalp

yetmezliği

hastalarının

semptomlarını

iyileştirir.

Karvedilolün

etkisi

doza

bağımlıdır.

5.2.

Farmakokinetik

özellikler

Genel

özellikler

Emilim:

oral

uygulama

sonrasında,

karvedilol

hızla

emilir.

Sağlıklı

gönüllülerde

yaklaşık

saat

soffa

maksimum

plazma

konsantrasyonuna

ulaşılır.

İnsanlarda

karvediiolün

mutlak

biyoyararlanımı,

yakla

şık

o/o25'tir

Dağılım:

Karvedilol,

yüksek

oranda

lipofilik

bileşiktir;

yaklaşık

yog8-gg'u

plazma

proteinlerine

bağlanır.

Dağılım

hacmi,

yaklaşık

2Llkg,dır.

Bi}ıotransformasyon:

Karvedilolün

büyük

krsmr,

esas

olarak

safiayla

elimine

edilen

çeşitli

metabolitlere

dönüşür.

oral

uygulamadan

sonra

ilk-geçiş

etkisi

ortalama

%60-75

civarindadır.

Karvedilol,

büyük

ölçüde

karaciğerde

metabolize

olur

temel

reaksiyonlardan

biri

glukuronidasyondui.

Fenol

halkasının

demetilasyon

hidroksilasyonu

p-reseptör

blokörü

aktivitesine

sahip

metabolit

ortaya

çıkar.

Klinik

öncesi

çalışmalara

gör.,

4'-hidroksifenol

metab'oıiti

karvedilolden

daha

güçlü

B-blokör

etkiye

sahiptir.

Karvedilolle

karşılaştırıldığında

üç

aktif

metaboliti

zayıf

vazodilatör

aktivite göstirir.

İnsanda

üç

arcir

meiabolitin

konsantrasyonları

maddeden

daha

düşüktür.

Karvedilolün

hidroksi-karbazol

metabolitlerinden

ikisi

edilolden

30-80

daha

güçlü

aşırı

potent

antioksidanlardır.

t0/13

Eliminasyon:

Karvedilolün

ortalama

eliminasyon

yarı-ömrü,

yaklaşık

saattir.

P|azma

klerensi,

yaklaşık

500-700

ml/dak'dır.

atılım yolu

feçesledir.

Eliminasyon

daha

çok

safra

yoluyla

olur.

Küçük

bölümü

böbrekler

yoluyla

değişik

metabolitler

biçiminde

elimine

edilir.

Hastalard

karakteristik

özellikler

Böbrek

fonksi)ıon

bozukluğu

olan

hastalar:

Karvedilol

ile kronik

tedavi

sırasında

otoregülatör

akımı

korunur

glomerüler

filtrasyon

değişmez.

Hipertansiyon

böbrek

yetmezliği

olan

hastal

arda,

plazma

seviyesi-

Zaman

eğrisi

altındaki

alan,

eliminasyon

yafl

ömrü

maksimum

plazma

konsantrasyonu

önemli

derecede

değişmez.

Değişmemiş

haldeki

ilacın

renal

atılımı

renal

yetersizlik

hastalarında

aza|ır;

ancak

farmakokinetik

parametrelerdeki

değişiklikle

faz|adeğildir.

Yapılan

çalışmalar,

karvedilolün

renal

hipertansiyon

hastalarında

etkili

ajan

olduğunu

göstermiştir.

Aynı

etkinlik,

kronik

böbrek

bozukluğu

olan

veya

hemodiyaliz

iltındaki7eya

renal

transplantasyon

sonrasr

hastalar

için

geçerlidir.

Karvedilol

basıncında

gerek

diyaliz

günlerinde

gerekse

diyaliz

olmayan günlerde

kademeli

düşüşe

açar

basıncını

düşürme

etkisi

renal

fonksiyonları

normal

olan

hastalaida

gözlenenle

karşılaştırılabilir

düzeydedir.

Karvedilol,

muhtemelen

plazma

proteinlerine

yüksek

derecede

bağlanması

nedeniyle

diya|iz

membranını

geçemediğinden

diya|izsırasında

"ii-irr"

olmaz'

Hemodiyaliz

uygulanan

hastalar

üzerinde gerçekleştirilen

karşılaştırmalı

çalışmalardan

elde

edilen

sonuçlara

dayanarak

karvedilolün

kalsiyum

kanalı

blokörlerinden

daha.tkiıi

oıdrgu

daha

tolere

edildiği

Sonucuna

varılmıştır.

Karaciğer yetmezliği

olan

hastalar:

Karaciğer

sirozu

hastalarında,

ilacın

sistemik yararlanımı

geçiş

etkisindeki

azalmadan

dolayı

Yo80'e

kadar

artış

göstermiştir.

yüzden,

karvedilol

klinik

olarak

belirgin

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

kontrendikedir

(Bkz.

Kontrendikasyonlar).

Gerivatrik

kull

anrm:

Karvedilolün

hipertansif

hastalardaki

farmakokinetiği

yaştan

etkilenmez.

Yaşlı

hipertansif

hastalarda

yapılan

çalışma,

advers

olay

profilinde

fark

olmadığını

göstirmiştir.

Koroner

kalp

hastalığı

olan

yaşlı

hastaların

katıldığı

başka

çalışma,1lıoiiiı",

advers

olaylarda

bir fark

göstermemiştir.

Pediyatrik

kullanım:

yaş

altı

kişilerde

farmakokinetiği

hakkında

veri

sınırlıdır.

Di}ıabetik

hastalar:

insüline

bağımlı

olmayan

diyabetli

hipertansiyon

hastalarında

karvedilolün

açlık

veya

post-

prandiyal

glukoz

konsantrasyonu,

glikozillenmiş

hemoglobin

veya

antidiyatetik

ajanların

değişimi

ihtiyacı

üzerinde

etkisi

görülmemiştir.

Insüline

bağımlı

olmayan

diyabet

hastalarında

karvedilolün

glukoz

tolerans

testi

üzerinde

istatistiksel

açıdan

önemli

etkisi

olmamıştır.

İnsülin

duyariılığı

azalmış

olan

hipertansif,

tU13

diyabetik

olmayan

hastalarda

(Sendrom

karvedilol

insülin

duyarlılığını

iyileştirmiştir.

Aynı

sonuçlar

insüline

bağımlı

olmayan

diyabetli

hipertansiyon

hastaiarında

bulunmuştur.

5.3.

Klinik

öncesi

güvenlilik

verileri

Sıçan

fareler

üzerinde

yapılan

karsinojenite

çalışmalarrnda,

sırasıyla

mgkğgün

mg/kglgün'e

kadar

doz|ar

uygulanmış

(insanlar

için

tavsiy"

.diı.,

ma]<simum

dozun

IMHRD]

katı),

karvedilolün

karsinojenik

etkisi

gözlenmemiştir.

Memeliler

memeli

olmayanlarda

gerçekleştirilen

vivo

viiro

testlerde

karvedilol

mutajenik

değildir.

Karvedilolün

hamilelikte

toksik

olan

dozlarda

(MHRD

>200

mğkg,

>

katı)

uygularunasl,

fertilite

bozukluklarına

(zayıf

çiftleşme,

korpora

luteada,

döllenmede

embr'iyonik

cevapta

azalma)

neden

olmuştur.

>60

mg/kg

dozlar

(MHRD'nin

>30

katı), yavruların

fiziksel

büyümesi/gelişmesinde

gecikmelere

neden

olmuştur.

Embriotokslslie

1acıılenme

soffas,

öltimlerde

artış)

görülmüş,

ancak

sırasıyla

mğkgve

mglkg

d,oz|arda

(insanlar

için

tavsiye

edilen

maksimum

dozun

IMHRD]

katı),

iüç

uygulanan

S1çan

tavşanlarda

malformasyon

görülmemiştir.

Tüm preklinik

emniyet

bilgilerinin

özeti

Ekim

1999'dan

Mart

2000'e

kadar

olan

uzman

raporlarında

bulunabilir.

FARMAsÖrİx

Öznr,r,ixr,rn

6.1.

Yardımcı

maddelerin

listesi

Laktoz

monohidrat,

spray

dried

Mısır

Nişastası

Sodyum

lauril

sülfat

Magnezyum

Stearat

Kroskarmellos

sodyum

Kolloidal

silikon

dioksit

6.2.

Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3.

ömrü

aydır.

6.4. Saklamaya

yönelik

özel

tedbirler

25"C'nin

altındaki

sıcaklığında

ışıktan

nemden

koruyarak,

ambalajında

saklayınız.

6.5.

Ambalajın

niteliği

içeriği

tabletlik

blister

ambalajlarda

sunulmaktadır.

6.6.

Tıbbi

üründen

arta

kalan

maddelerin

imhası

diğer

özel

önlemler

Kullanılmamış

olan

üninler

atık

materyaller

"Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği,,

"Ambalaj

Ambalaj

Atıklarının

Kontrolü

Yönetmeliği"ne

uygun

olarak

imha

edilmelidir.

12113

RUHSAT

SAHİBİ

Santa

Farma

İlaç

Sanayi

A.Ş.

okmeydanı,

Boruçiçeği

Sok.

34382

Şişli-

iSTANBUL

Tel:0212220

64 00

Faks:0212

22257

RUHSAT

NUMARAST(LARD

2l2l6t

İLr

RUHSAT

TARİHİ

RUHSAT

YENİLEME

TARİHİ

İlk

ruhsat

tarihi:

24.09.2007

Ruhsat yenileme

tarihi:

KüB'tJN

YENİLENME

TARİHi

t3lt3