CAFERGOT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CAFERGOT 1 MG 20 DRAJE
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CAFERGOT 1 MG 20 DRAJE
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ergotamine, kombinasyonu hariç. psycholeptics

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699708011467
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/11

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CAFERGOT

1 mg/100 mg Tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin maddeler:

Ergotamin tartarat 1 mg

Kafein

100 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Tablet

Sarımsı, beyaz damalı, yuvarlak, düz, kenarı eğimli, bir yüzde bölme çentiği bulunan tabletler.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

Önerilen tedaviye (non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar ve/veya triptanlar) yanıt vermeyen

üst derece migren ataklarının tedavisinde kullanılır.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

CAFERGOT

profilaktik olarak kullanılmamalıdır. Ergotamin migren ataklarında monoterapi

olarak tavsiye edilmektedir ve triptanlar ile kombine edilmemelidir.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkinler

Genellikle

tavsiye

edilen

migren

prodromları

oluşur

oluşmaz

(1-2

tablet)

CAFERGOT

’tur.

Eğer semptomlar ilacın uygulanmasından sonra tekrarlanıyorsa, iki doz arasında en az 2-3

saat beklenerek 24 saat içinde ikinci doz verilebilir.

Günlük kullanım 4 mg (4 tableti) ergotamin tartaratı aşmamalıdır.

Hastaların bir ayda kaç ilaç aldıklarını saymaları tavsiye edilir. Hastaların idame tedavisini

ayarlayabilmek

için

hasta

aydan

fazla

süre

boyunca

haftada

kezden

fazla

tedavi

gerektiriyorsa, gözden geçirilmelidir.

Uygulama şekli:

Tabletler bir miktar su ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

CAFERGOT

şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan

hastalarda kullanılmamalıdır (Bkz: Bölüm 4.3 Kontrendikasyonlar).

2/11

Hafif ila orta şiddette karaciğer bozukluğu ve özellikle de kolestazı olan hastalar uygun

şekilde izlenmelidir (Bkz: Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Pediyatrik

popülasyon:

yaş

altındaki

çocuklarda

kullanılmamalıdır.

Ergotaminin

çocuklarda

kullanımı

ilgili

bilgi

bulunmamaktadır.

nedenle,

yaş

grubunda

CAFERGOT

kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Geriyatrik

popülasyon:

yaş

üstü

hastalarda

CAFERGOT

güvenliliği

etkililiği

değerlendirilmemiştir. Bu nedenle, bu yaş grubunda kullanımı tavsiye edilmemektedir.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Ergot alkaloidlerine, kafeine veya bölüm 6.1’deki yardımcı maddelerden herhangi

birine karşı bilinen aşırı duyarlıkta,

Koroner yetmezlik (özellikle stabil olmayan anjina veya koroner spastik anjina),

şiddetli enfeksiyon durumlarında, şok, obliteratif koroner arter hastalığı, Raynaud’s

fenomeni gibi periferal vasküler hastalıklara gibi anjipspastik reaksiyonlara yatkınlığı

olan hastalarda, hipertroidizm, geçici iskemik atak veya serebral bozukluk geçmişi

olan veya zor kontrol edilen hipertansiyon hastalarında,

Temporal arterit,

Hemiplejik veya baziler migren,

Şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliğinde,

Gebelik ve laktasyon döneminde,

Triptanlar, makrolid sınıfı antibiyotikler (spiramisin hariç), ritonavir ile güçlendirilmiş

proteaz inhibitörleri, efavirenz, azol grubu antifungaller, triklabendazol, kinupristin/

dalfopristin kombinasyonu, stiripentol, diltiazem, boceprevir, telaprevir, kobisistat ve

ombistavir/parateprevir kombinasyonu ile birlikte kullanımı (Bkz. Bölüm 4.5. Diğer

tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

CAFERGOT

’un 12 yaş altı ve 65 yaş üstü hastalarda kullanımı önerilmez.

CAFERGOT

, yalnızca akut migren ataklarının tedavisinde endikedir, atakları önlemede

endike değildir.

CAFERGOT

devamlı, uzun dönem idame tedavisi olarak kullanılmamalıdır.

Kısa aralıklarla tekrarlanan uygulama (Bkz. Bölüm 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli) özel

izlem

gerektirmektedir:

yetersiz

kardiyovasküler

toleransı

gösteren

herhangi

klinik

belirtinin ortaya çıkması durumunda tedavi hemen sonlandırılmalıdır.

Vazospazma yol açabileceğinden, CAFERGOT

’un devamlı olarak her gün veya önerilenden

daha yüksek dozlarda kullanılmasından kaçınılmalıdır.

CAFERGOT

ile tedavi edilmekte olan hastalar, izin verilen en yüksek dozlar ve doz aşımını

haber veren ilk belirtiler hakkında bilgilendirilmelidir.

Bunlar;

ekstremitelerde iskemik ve trofik epizodlar, paresteziler (uyuşma, karıncalanma), ağrı

veya vazokonstriksüyon normal dozlarda oluşsa dahi araştırılmalıdır,

migrenle ilişkisi olmayan bulantı ve kusma,

3/11

miyokard iskemisi belirtileri (prekordiyal ağrı gibi)’dir. Bu doz aşımı semptomları

ortaya çıkar çıkmaz, ilacın kullanımına derhal son verilmeli ve doktora danışılmalıdır.

CAFERGOT

dahil ergotamin içeren ilaçlar, önerilerin aksine yıllar boyunca aşırı kullanılırsa,

özellikle plevrada ve retroperitonda olmak üzere fibrotik değişikliklere neden olabilir. Kalp

kapakçıklarında da fibrotik değişikliklerin görülebildiği, seyrek olarak bildirilmiştir.

Ergotizm,

potansiyel

olarak

ölümcül

olabilen

periferik

damarı

vazokonstrüksiyonu

semptomlarını da içerir.

Hafif ila orta şiddette karaciğer bozukluğu ve özellikle de kolestazı olan hastalar uygun

şekilde izlenmelidir.

CAFERGOT

ile uzun süre aralıksız

tedavinin geçici olarak

durdurulmasını

gerektiren,

kronik günlük baş ağrılarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Sporcular,

tıbbi

ürünün

doping

maddeleri

listesine

dahil

edilen

ergotamin

içerdiği

gerçeğine dikkat etmelidir.

Bu tıbbi ürünün, dopaminerjik ergot alkaloidleri, alfa sempatomimetikleri (oral ve/veya nazal

olarak kullanılan), indirekt etkili sempatomimetikler, crizotinib, idelalisib veya enoksasin ile

zamanlı

uygulanması

önerilmemektedir

(Bkz.

Bölüm

4.5.

Diğer

tıbbi

ürünler

etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Kontrendikasyona neden olması beklenen etkileşimler

Şiddetli CYP3A4 inhibitörleri

CAFERGOT

’un, makrolid sınıfı antibiyotikler (troleandomisin, eritromisin, klaritromisin),

HIV proteaz ya da revers transkriptaz inhibitörleri (ritonavir, indinavir, nelfinavir, delavirdin),

azol sınıfı antifungal ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol) gibi sitokrom P450 3A4

(CYP3A4) enzimini inhibe eden ilaçlar ile birlikte kullanılmasından; ergotamine maruziyetin

artmasına ve ergot toksisitesine (ekstremitelerde ve diğer dokularda vazospazm ve iskemi) yol

açabilmeleri

nedeniyle

kaçınılmalıdır

(Bkz:

Bölüm

4.3.

Kontrendikasyonlar).

Ergot

alkaloidlerinin, CYP3A’nın hem inhibitörleri, hem de substratları olduğu gösterilmiştir. Diğer

sitokrom

P450

izoenzimlerinin

dahil

olduğu

herhangi

farmakokinetik

etkileşim

bilinmemektedir.

Vazokonstriktörler

Ergot alkaloidleri, sumatriptan ve diğer 5HT

reseptör agonistleri dahil vazokonstriktör

ilaçların veya nikotinin (çok fazla sigara içilmesi) ve sempatomimetiklerin CAFERGOT

birlikte kullanılmasından, vazokonstriksiyonun şiddetlenme olasılığı nedeniyle kaçınılmalıdır

(Bkz: Bölüm 4.3 Kontrendikasyonlar).

Eş zamanlı kullanılmasının önerilmemesine neden olan, gözlenen etkileşimler

veya

daha

fazla

tıbbi

ürünle

etkileşime

girme

nedeniyle

oluşan

plazma

kafein

konsantrasyonlarındaki olası artış, ergotamin emiliminde bir artışa neden olabilir. Kafein

önemli ölçüde CYP1A2 tarafından metabolize edilir ve enzim aktivitesini artıran veya azaltan

tıbbi

ürünler

kafeinin

metabolik

klirensini

etkileyebilir.

Florokinolonlar,

meksiletin,

4/11

fluvoksamin

oral

kontraseptifler

plazmaya

kafeinin

maruziyetini

artırabilir.

Sempatomimetikler ve kafein arasındaki etkileşimler kan basıncında artışa neden olabilir.

Göz önünde bulundurulması gereken, gözlenen etkileşimler

Beta-blokerler:

Ergotamin ve propranolol içeren tıbbi ürünlerle birlikte tedavi edilen hastalarda birkaç

vazospastik reaksiyon vakası bildirilmiştir.

Göz önünde bulundurulması gereken, beklenen etkileşimler

Orta/zayıf CYP3A4 inhibitörleri:

Simetidin, klotrimazol, flukonazol, greyfurt suyu, kinupristin / dalfopristin ve ziloton gibi orta

zayıf

CYP3A4

inhibitörleri

ergotamine

maruz

kalmayı

artırabilir

birlikte

kullanıldıklarında dikkatli olunması gerekebilir.

Serotonin geri alım inhibitörleri:

Ergotamin

serotonin

geri

alım

inhibitörlerinin

(örneğin;

amitriptilin),

seçici

ajanlar

(örneğin; sertralin) da dahil olmak üzere, eşzamanlı kullanımı, serotonin sendromuna neden

olabilir ve dikkatli kullanılmayı gerektirir.

CYP3A4 indükleyicileri:

CYP3A4-indükleyici tıbbi ürünler (örneğin; nevirapin, rifampisin), ergotaminin farmakolojik

aktivitesinde bir azalmaya neden olabilir.

Bilinmeyen etkileşimler:

Diğer sitokrom P450 izoenzimlerini içeren farmakokinetik etkileşimler bilinmemektedir.

Ergotamin ile ilgili etkileşimler

Kontrendike olan kombinasyonlar

(Bkz. Bölüm 4.3. Kontrendikasyonlar)

Triptanlar

(almotriptan,

fovatriptan,

naratriptan,

rizatriptan,

sumatriptan,

zolmitriptan,

eletriptan): Hipertansiyon riski, koroner arter vazokonstriksiyonu. Triptanın kesilmesi ile

alkaloid uygulaması arasında 24 saatlik bir aralık bırakılmalıdır.

Makrolidler (spiramisin hariç): Ekstremitelerde nekroz olma ihtimali ile ergotizm (ergot

alkaloidlerin karaciğer eliminasyonunda azalma).

Proteaz inhibitörleri (örneğin; amprenavir, atazanavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir,

nelfinavir, ritonavir, sakinavir, tipranavir): Ekstremitelerde nekroz ihtimali ile ergotizm (ergot

alkaloidin hepatik metabolizmasının inhibisyonu).

Ters transkriptaz inhibitörleri (delavirdin, efavirenz): Ekstremitelerde nekroz ihtimali ile

ergotizm (ergot alkaloidin hepatik metabolizmasının inhibisyonu).

Vorikonazol:

Ekstremitelerde

nekroz

ihtimali

ergotizm

(ergot

alkaloidin

hepatik

metabolizmasının inhibisyonu).

Kinupristin-dalfopristin (kombinasyon halinde): Ekstremitelerde nekroz ihtimali ile ergotizm

(ergot alkaloidin hepatik metabolizmasının inhibisyonu).

5/11

Stiripentol:

Ekstremitelerde

nekroz

ihtimali

ergotizm

(ergot

alkaloidin

hepatik

metabolizmasının inhibisyonu).

Diltiazem:

Ekstremitelerde

nekroz

ihtimali

ergotizm

(ergot

alkaloidin

hepatik

metabolizmasının inhibisyonu).

Fenilpropanolamin: vazokonstriksiyon ve/veya hipertansiyon atağı riski.

Triklabendazol:

Ekstremitelerde

nekroz

ihtimali

ergotizm

(ergot

alkaloidin

hepatik

metabolizmasının inhibisyonu). Tedavinin kesilmesi ile ergotamin tedavisine başlanması

arasında 24 saatlik bir aralık verilmelidir, bu durumun tersi de geçerlidir.

Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar

(Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri)

Dopaminerjik

ergot

alkaloidleri

(bromokriptin,

kabergolin,

pergolid,

lisurid):

Vazokonstriksiyon ve/veya hipertansiyon atağı riski.

Alfa

sempatomimetikler

(oral

ve/veya

burun

yolu)

(etilfrin,

midodrin,

nafazolin,

oksimetazolin, fenilefrin, sinefrin, tetrizolin, tuaminoheptan, timazolin): Vazokonstriksiyon

ve/veya hipertansiyon atağı riski.

Dolaylı

sempatomimetikler

(fenilpropanolamin

hariç)

(efedrin,

fenilefrin,

psödoefedrin):

Vazokonstriksiyon ve/veya hipertansiyon atağı riski.

Kullanım önlemleri gerektiren kombinasyonlar

Beta blokerler (propanolol, oksprenolol): ergotizm; Ekstremitelerde iskemi ile birlikte görülen

bazı

arteriyal

spazm

vakaları

gözlemlenmiştir

(kümülatif

vasküler

etkiler).

Özellikle

kombinasyon tedavisinin ilk haftaları boyunca yüksek klinik izleme gereklidir.

Kafeine ilişkin etkileşim

Önerilmeyen kombinasyonlar

Enoksasin: Hepatik metabolizmada bir azalmaya bağlı uyarılma ve halüsinasyonlara neden

olabilen, plazma kafein konsantrasyonlarında artış.

Dikkat edilmesi gereken kombinasyonlar

Siprofloksasin,

norfloksasin:

Hepatik

metabolizmada

azalmaya

bağlı

uyarılma

halüsinasyonlara neden olabilen, plazma kafein konsantrasyonlarında artış.

Meksiletin: Meksiletinin karaciğer metabolizmasının engellenmesi nedeniyle plazma kafein

konsantrasyonlarında artış.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

6/11

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: X

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak

zorundadır.

Gebelik dönemi

CAFERGOT

gebelik

döneminde

uygulandığı

takdirde

ciddi

doğum

kusurlarına

açtığından şüphelenilmektedir.

Hayvan çalışmalarında, ergotamin tartarat ile yapılan testlerde teratojenik etki ortaya çıkmıştır.

Bu etkiler, utero-plasental kan akışında bir azalmaya bağlı olabilir (Bkz. Bölüm 5.3. Klinik

öncesi güvenlilik verileri).

Gebelik sırasında ergotamin tartarat kullanımı ile ilgili veriler sınırlıdır.

Ergotaminin plasenta ve göbek bağı üzerindeki oksitosik ve vazokonstriktör etkileri nedeniyle

CAFERGOT

gebelik döneminde kontrendikedir.

Laktasyon dönemi

CAFERGOT

’un terapötik dozları emziren kadınlara uygulandığı takdirde ergotamin anne

sütü alan çocuk üzerinde etkiye neden olabilecek ölçüde anne sütüne geçmektedir. Bebeklerde

kusma, ishal, zayıf nabız ve kan basıncında instabilite gibi etkilere yol açabilir. Bu nedenle

CAFERGOT

, emziren annelerde kontrendikedir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Oral ergotamin ve kafeinin kombinasyon terapisi (1:100) verilen erkek sıçanlardaki bir üreme

performansı çalışmasında fertilitenin etkilenmediği görülmüştür.

İnsanlardaki üreme yeteneği üzerine kontrollü bir çalışma bulunmamaktadır.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Baş dönmesini de içeren sersemlik hali tedavinin advers etkileri olarak bildirilmiştir. Araç ya

da makine kullanımı gibi belirli bir seviyede beceri gerektiren görevleri yerine getiren

hastalarda

dikkatli

olunması

önerilir.

Baş

dönmesi

veya

diğer

merkezi

sinir

sistemi

rahatsızlıkları geçiren hastalar araç veya makine kullanmamalıdır.

4.8.

İstenmeyen etkiler

En yaygın görülen yan etkiler bulantı ve kusmadır.

Aşağıdaki istenmeyen etkiler, CAFERGOT

, ile yapılan klinik araştırmalara ve pazarlama

sonrası deneyime dayanarak belirlenmiştir.

Advers

ilaç

reaksiyonları,

sık

görülen

advers

reaksiyon

sırada

olacak

şekilde

sıklıklarına

göre

aşağıda

sıralanmıştır.

sıklık

grubunda

advers

reaksiyonlar

azalan

ciddiyet derecesine göre sıralanmıştır.

[Çok yaygın (≥ 1/10); Yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); Yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila < 1/100);

Seyrek (≥ 1/10.000 ila <1/1.000); Çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor)]

7/11

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Aşırı duyarlık reaksiyonları

(deri döküntüsü, yüzde ödem, kaşıntı, ürtiker, dispne gibi

reaksiyonlar)

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş dönmesini de içeren sersemlik hali

Yaygın olmayan: El ve ayak parmaklarında parestezi, hipoestezi, baş ağrısı

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Seyrek:

Baş dönmesi

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Siyanoz

Seyrek: Bradikardi, taşikardi

Çok seyrek: Miyokard iskemisi, miyokard enfarktüsü

Bilinmiyor: Kalp kapakçığı fibrozisi

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Periferik vazokonstriksiyon

Seyrek: Kan basıncında artış

Çok seyrek: Gangren

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar

Bilinmiyor: Plevral fibrozis

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Bulantı ve kusma (migrene bağlı olmayan), karın ağrısı

Yaygın olmayan: İshal

Bilinmiyor: Retroperitoneal fibrozis

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Ekstremitelerde ağrı, ekstremitelerde güçsüzlük

Seyrek: Miyalji

Araştırmalar

Seyrek: Nabız yokluğu

Yaralanma ve zehirlenme

Seyrek: Ergotizm

Vazospazm belirtileri görülürse, CAFERGOT

verilmesi durdurulmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ve 4.9. Doz aşımı ve tedavisi)

Ergotamin dozuna bağlı olarak yoğun arteriyel vazokonstrüksiyon (ergotizm) meydana

gelebilir. Bu ekstremitelerde veya diğer dokulardaki (renal veya serebral vazospazm gibi)

vasküler iskeminin belirtilerine ve semptomlarına yol açabilir (Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım

uyarıları ve önlemleri ve 4.9. Doz aşımı ve tedavisi).

Uzun süreli veya aşırı kullanım fibroza (özellikle plevral veya retroperitoneal fibrozise)

neden olabilir. Nadiren kardiyak kapak fibrozu vakaları bildirilmiştir.

8/11

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99).

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Ergotizm, ekstremitelerde veya diğer dokularda (renal veya serebral vazospazmlar gibi)

iskemi bulguları ve belirtileri üreten yoğun arteriyel vazokonstriksiyon olarak tanımlanır.

Tedavi

uygulanmadığı

takdirde

kangrene

neden

olabilir.

Çoğu

ergotizm

vakası,

kronik

zehirlenme ve/veya aşırı doz ve/veya etkileşim ile ilişkilidir.

Semptomlar:

Karın ağrısı, kafa karışıklığı, denge kaybı, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, hipotansiyona

bağlı

taşikardi

veya

bradikardi,

solunum

bozuklukları,

baş

dönmesi,

parestezi,

iskemi,

kangren, nöbet, şok, koma, aynı zamanda ekstremitelerde uyuşma, karıncalanma, ağrı gibi

vasküler

iskemi

semptomları,

siyanoz

nabız

yokluğu.

Nadir

vakalarda,

hastalarda

miyokardiyal enfarktüs görülmüştür.

Tedavi:

Akut zehirlenme durumunda gastrik boşalma ve semptomatik tedavi, yakın kardiyovasküler

izleme ile birlikte hastane ortamında sağlanmalıdır. Aktif kömürü uygulaması, ergotamin

tartaratın gastrik geçişini azaltabilir. Vasküler ergotizm onaylanırsa hastane ortamında acil

tedavi sağlanmalıdır.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antimigren preparatları/Ergot Alkoloidleri

ATC kodu: N02CA52

Ergotamin vasküler düz kas üzerinde tonik bir etkiye sahiptir ve özellikle dış karotis ağında

arteriyal monoaminerjik reseptörler (NA ve HT) için özel bir çekime sahiptir. Ergotamin,

alfa-adrenerjik ve 5-HT reseptörlerini stimüle ederek vazokonstriksiyona neden olabilir.

Birkaç alt serotoninerjik reseptör türü için orta ila yüksek afiniteye sahip olmakla birlikte,

migren üzerindeki yararlı etkisi esas olarak 5-HT1B ve 5-HT1D reseptörlerindeki agonist

etkisine bağlıdır.

Kafein ergotaminin bağırsak emilimini arttırır (aşağıya bakınız). Ayrıca, 100 mg'dan yüksek

dozda kafein ek bir analjezik etki gösterebilir.

9/11

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Ergotamin

Emilim:

Ergotamin, oral uygulamayı takiben hızla emilir. Maksimum plazma konsantrasyonlarına,

uygulamadan 1,5 - 2 saat sonra ulaşılır.

Trityumla [

H] işaretlenmiş ergotamin kullanılarak yapılan çalışmalar, oral dozun % 62’sinin

gastrointestinal kanaldan emildiğini göstermektedir. Maksimum plazma konsantrasyonlarına

uygulamadan yaklaşık 2 saat sonra ulaşılır.

Bir veya daha fazla tıbbi ürünle etkileşime girme sonucu ortaya çıkabilecek plazma kafein

konsantrasyonlarında olası bir artış, ergotamin emiliminde bir artışa neden olabilir. Kafein

önemli ölçüde CYP1A2 tarafından metabolize edilir ve enzim aktivitesini arttıran veya

azaltan tıbbi ürünler kafeinin metabolik klirensini etkileyebilir.

Dağılım:

Ağız yoluyla biyoyararlanımı % 62 ± 3'tür. Tıbbi ürün dokuya yüksek afinite gösterir.

Ergotaminin proteinlere bağlanma oranı yaklaşık % 98’dir. Ana ilacın mutlak biyoyararlanımı,

oral uygulamayı takiben yaklaşık % 2 ve rektal uygulamayı takiben yaklaşık % 5'tir.

Biyotransformasyon:

Ergotamin, karaciğerde geniş kapsamlı olarak metabolize edilir ve CYP3A4 enzim sisteminin

bir substratıdır. Ergotaminin terapötik etkilerinin kısmen, aktif metabolitlerine bağlı olduğu

öne sürülmüştür.

Eliminasyon:

Ana ilaç ergotamin ve metabolitleri çoğunlukla safraya salgılanarak vücuttan uzaklaştırılır.

Bunların plazmadan eliminasyonu bifaziktir ve yarı-ömürleri sırasıyla 2,7 ve 21 saattir.

İdrarda eliminasyon düşüktür (% 4.3 ± 0.4). İlaç öncelikli olarak safra yolu ve dışkı yollarıyla

atılır.

Kafeinin eklenmesi atılımı hızlandırır ve gastrik emilimi % 44 oranında artırır.

Kafein

Emilim:

Oral

uygulamayı

takiben,

kafein

gastrointestinal

kanaldan

hızla

neredeyse

tamamen

absorbe edilir ve 175 mg oral uygulama sonrasında ulaşılan maksimum konsantrasyonlar 5 ile

10 µg/ml arasındadır. Uygulama sonrası 15 ila 120 dakika arasında maksimum plazma

konsantrasyonlarına ulaşılır.

Dağılım:

Kafein, plazma proteinine % 35 oranında tutunur. Vücuttaki kafeinin doku dağılımı, beyin-

omurilik sıvısı, anne sütü, tükürük ve sperm de dahil olmak üzere nispeten aynıdır. Dağılım

hacmi yaklaşık 0.7 I/kg'dır. Kafein, plasental bariyeri geçer.

10/11

Biyotransformasyon:

Kafein

çoğunlukla

CYP1A2

tarafından

paraksantinine

metabolize

edilir.

Paraksantin,

demetilasyon ve hidroksilasyon yoluyla sırayla urasil ve ürik asit türevlerine metabolize olur.

Plazma eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 3,5 saattir.

Eliminasyon:

Metabolitler ağırlıklı olarak idrarla atılır. Sigara ile kafein klirensi artar.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Üreme toksisitesi

Ergotamin + kafein (1:100) kombinasyonu sıçanlarda ve tavşanlarda herhangi bir teratojenik

potansiyel sergilememiştir. Maternotoksik oral ergotamin dozlarında, test edilen hayvanlarda

gelişimsel

toksisite

(örneğin;

fetal

ağırlığın

azalması,

iskeletin

geç

kemikleşmesi

veya

prenatal mortalitenin artması) gözlenmiştir.

gözlem

uterustaki

damarların

uzamış

vazokonstriksiyon

ve/veya

ergotamin

kaynaklı

artmış

uterus

tonusunun

neden

olduğu

utero-plasental

akışında

azalma

ilişkilendirilmiştir.

Hayvanlarda yapılan çalışmalar sırasında kafeinin ancak çok yüksek dozlarda teratojenik

etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Mutajenite

Kombinasyon tedavisi olarak ergotamin ve kafein için mutajenite çalışmaları yapılmamıştır.

In vivo

modeller önemli bir genotoksik etki göstermemiştir.

Çeşitli genetik toksisite çalışmalarının genel sonuçları, kafeinin, insanlara maruz kalma

seviyelerinde hiçbir genotoksik potansiyele sahip olmadığını göstermektedir.

Karsinojenite

Ergotaminin karsinojenik potansiyeli hakkında herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Ergotamin veya ergotamin/kafein kombinasyonlarının kanserojen potansiyelini değerlendiren

herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Rodentler

üzerinde

yapılan

çalışmalar,

kafeinin

herhangi

kanserojen

etkisini

göstermemektedir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Tartarik asit

Magnezyum stearat

Talk

Mısır nişastası, modifiye edilmiş

Mikrokristalin selüloz

Sarı demir oksit (E172)

6.2.

Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3.

Raf ömrü

36 ay

11/11

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

CAFERGOT

, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Işıktan koruyunuz.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

CAFERGOT

, ısı ile kapatılmış lak ile kaplı alüminyum folyo ve PVC ve PVDC iki kat

filmden oluşan blister ambalajlarda 20 adet tablet olarak sunulmaktadır.

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.

Ümraniye, İstanbul, Türkiye.

Tel: 0 216 612 91 91

Faks: 0 216 612 91 92

8.

RUHSAT NUMARASI

21.07.2011, 232/61

9.

İLK RUHSAT TARİHİ /RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 21.07.2011

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ