CABRAL 800 MG 3 AMPUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CABRAL 800 MG 3 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CABRAL 800 MG 3 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fenyramidol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699559750010
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

Cabral ®

Ampul

Kas içineuygulanır.

Etkinmadde:Her birampul (3 ml),800 mgfeniramidol HCl içerir.

Yardımcımaddeler:Sodyum hidroksit, deiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.CABRALnedir veneiçinkullanılır?

2.CABRAL’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.CABRALnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.CABRAL’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

2

1.CABRALnedir veneiçinkullanılır?

CABRALampul, kasgevşetici ve ağrı kesici olarak etkigösterir.

CABRALampul,3ml’lik3ampullukplastikyataklıambalajınyeraldığıkartonkutuda

sunulmaktadır.

CABRALampul;

CABRAL,kas-iskeletsistemiileilişkilianibaşlayanağrılıkaskasılmalarınabağlı

belirtilerin azaltılması içinkullanılır.

2.CABRAL’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

CABRAL’i aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Feniramidole,yadaiçerdiğiyardımcımaddelerdenherhangibirinekarşıduyarlılığınız

varsa(alerjikreaksiyon,derideisilik,kaşıntı,yüz,dudak,elveayaklardaşişmeveya

nefes alımdagüçlük olarak ortayaçıkabilir)

Karaciğerbozukluğunuzvar ise

CABRAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

CABRALözellikleyüksekdozlardayatıştırıcıvesakinleştiricietkilerenedenolabilir.Bu

nedenle kan basıncınızdüşükse dikkatlekullanınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

CABRAL’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemi açısındanyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileysenizCABRALkullanmamanızönerilmektedir.CABRAL’ihamileliktesadece

doktorunuzkesin gereklilik olduğunakarar verirsekullanabilirsiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CABRALetkinmaddesisütegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Bunedenle

emziriyorsanız, CABRALkullanmamalısınız.

3

Araçvemakinekullanımı

CABRALilesersemlikhaliyadabaşdönmesigörülebilmektedir.Bunedenlearaçve

makinekullanımında dikkatli olunuz.

CABRAL’in içeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

CABRAL;2.73mgsodyumhidroksitihtivaeder.Budurumkontrollüsodyumdiyetinde

olan hastalar içingözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

SaratedavisindekullanılanbazıilaçlarlabirliktekullanıldığındaCABRAL,builaçların

kandüzeylerininartmasınabağlıolarakgöztitremesi,hareketkontrolündezorluğabağlı

yürümebozukluğuvementaldeğişikliklerenedenolabileceğindenbutipilaçlarınbirlikte

kullanımından kaçınınız.

Kanınpıhtılaşmasınıgeciktirenveyaönleyen(antikoagülan)ilaçlarlabirlikte

kullanıldığında kanama zamanının uzaması nedeniyledikkatliolunuz.

Aynızamandafeniramidol,şekerhastalığıtedavisindekullanılan“tolbutamid”ileeş

zamanıkullanıldığında,tolbutamitkandüzeylerininartışınabağlıolarakuzamışbir

hipoglisemigözlenmesinenedenolabilir.BunedenleCABRAL,tolbutamidilebirlikte

kullanıldığında dikkatli olunuz.

Karaciğerezararlı olduğubilinen ilaçlarla birliktekullanıyorsanızdikkatliolunuz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3. CABRALnasılkullanılır?

CABRALkas içineuygulanır.

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

CABRALkonusundadeneyimlibirsağlıkpersonelitarafındansadecekasiçine

(intramuskuler)uygulamaiçindir.CABRAL’igünde1ampulkullanınız. Doktortarafından

başka bir şekildetavsiyeedilmediği takdirdebelirtilen dozlardakullanınız.

Uygulama yoluvemetodu:

CABRAL,sadecekasiçineuygulamakiçindir.Uygulamadansonrabaşdönmesive

sersemlik hali görülebileceğinden, uygulamasonrası ½–1 saat dinleniniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Feniramidolünçocuklardagüvenilirbirşekildekullanılmasıhenüzispatlanmamıştır.Bu

nedenle CABRAL’in çocuklardakullanımı önerilmez.

4

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılardadozun azaltılması gerekebilmektedir

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

Böbrekveyakaraciğerrahatsızlığınızvarsaetkinlikvegüvenilirlikiyibilinmediğinden

kullanmayınız.

EğerCABRAL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla CABRALkullandıysanız:

KullanmanızgerekendençokfazlaCABRALkullanmasıdurumundayüzdekızarmave

tansiyon düşmesi olabilir.

CABRAL’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

CABRAL’i kullanmayı unutursanız:

Uygulanmasıgerekendozunsizeverilmemişolabileceğinidüşünüyorsanızyadailacınızı

uygulatmadıysanız,sağlıkpersonelinibilgilendirmenizgereklidir.Doktorunuzunutulan

dozun nezaman uygulanacağına karar verecektir.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

CABRALiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Şikayetlerinizindüzelmesindensonratedaviyikesmenizsonucuherhangiolumsuzbiretki

beklenmemektedir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiCABRAL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,CABRAL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar, tansiyon düşmesi, nefes almadazorluk, deride döküntü

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.EğerbunlardanbirisizdemevcutiseCABRAL’e

karşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

5

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Sersemlik hali,

Bulantı, kusma,

Uyku bozukluğu

Uyuşukluk hali

Baş dönmesi

Baş ağrısı

İsilik

Kaşıntı

Dildeyanma hissi

BunlarCABRAL’in hafifyan etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. CABRAL’in saklanması

CABRAL’i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra CABRAL’i kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizCABRAL’i kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

Dr. F.FrikİlaçSan. A.Ş.

Doğan AraslıCad.No:219

34510 Esenyurt/İSTANBUL

İmal Yeri:

MefarİlaçSan. A.Ş.

Kurtköy/İstanbul

Bu kullanma talimatı ././. tarihindeonaylanmıştır.